EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1012

A Bizottság (EU) 2019/1012 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 12.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ellenőrző pontok kijelölésére vonatkozó szabályoktól, valamint a határállomásokra vonatkozó minimumkövetelményektől való eltéréssel történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg.)

C/2019/1847

OJ L 165, 21.6.2019, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1012/oj

21.6.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 165/4


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1012 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2019. március 12.)

az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ellenőrző pontok kijelölésére vonatkozó szabályoktól, valamint a határállomásokra vonatkozó minimumkövetelményektől való eltéréssel történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (1) és különösen annak 62. cikke (3) bekezdésére, valamint 64. cikke (2) és (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/625 rendelet az emberek, az állatok és a növények egészségének védelme, az állatjólét biztosítása, valamint – a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) és a növényvédő szerek vonatkozásában – a környezet védelme érdekében meghatározza többek között a harmadik országokból az Unióba beléptetett állatokkal és árukkal kapcsolatos, az uniós jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzésére irányuló hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek végrehajtásának kereteit. A rendelet értelmében bizonyos állat- és áruszállítmányokat az Unióba történő első beléptetés helye szerinti határállomáson hatósági ellenőrzésnek kell alávetni. A tagállamoknak e célból határállomásokat kell kijelölniük.

(2)

Az (EU) 2017/625 rendelet szerint a tagállamoknak a határállomások kijelölését megelőzően értesíteniük kell a Bizottságot annak érdekében, hogy az megvizsgálhassa – szükség esetén ellenőrzések végrehajtásával –, hogy azok megfelelnek-e az említett rendeletben meghatározott, kijelölésre vonatkozó minimumkövetelményeknek. Az (EU) 2017/625 rendelet felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy e minimumkövetelményekre vonatkozóan bizonyos részletes szabályokat állapítson meg. Ezeket a részletes szabályokat az (EU) 2019/1014 bizottsági végrehajtási rendelet (2) rögzíti (a továbbiakban együttesen: minimumkövetelmények). Az (EU) 2017/625 rendelet emellett kimondja, hogy a tagállamoknak vissza kell vonniuk azon határállomások kijelölését, amelyek már nem tesznek eleget a kijelölési követelményeknek mindazon állat- és árukategóriák – vagy azok egy része – tekintetében, amelyek ellenőrzésére azokat kijelölték.

(3)

Ha azonban a kijelölés visszavonása részleges, mivel csak egy adott állat- vagy árukategóriára terjed ki, vagy az összes állat-, illetve az összes árukategóriára, amennyiben a határállomást meghatározott állat- vagy árukategóriák ellenőrzésére jelölték ki, a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy anélkül jelöljék ki újból a határállomást azon állat- vagy árukategóriák tekintetében, amelyek esetében a kijelölést visszavonták, hogy előbb lehetővé kellene tenniük a Bizottságnak a minimumkövetelményeknek való megfelelés ellenőrzését. Ilyen esetekben a meg nem felelés orvoslása nem vonhat maga után olyan széles körű intézkedéseket, mint amilyenek a határállomás első alkalommal történő kijelölésekor szükségesek. Ezért helyénvaló olyan szabályokat megállapítani, amelyek lehetővé teszik a tagállamoknak, hogy anélkül jelöljenek ki újra egy határállomást az érintett állat- vagy árukategóriák tekintetében, hogy előbb lehetővé kellene tenniük a Bizottság számára a minimumkövetelményeknek való megfelelés ellenőrzését.

(4)

A tagállamoknak értesíteniük kell a Bizottságot a kijelölés részleges visszavonásának alapjául szolgáló meg nem felelés orvoslása érdekében hozott intézkedéseikről annak érdekében, hogy a Bizottság alaposan értékelhesse azokat. A tagállamok csak akkor végezhetik el az újbóli kijelölést, ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a meghozott intézkedések elegendőek a meg nem felelés orvoslására.

(5)

A (EU) 2017/625 rendeletben foglalt, határállomások kijelölésére vonatkozó szabályoktól való eltérés csak abban az esetben lehet alkalmazható, ha az újbóli kijelölésre a kijelölés részleges visszavonásának időpontjától számított két éven belül sor kerül. Amennyiben az újbóli kijelölésre több mint két évvel a részleges visszavonás időpontja után kerül sor, a Bizottság számára fenn kell tartani annak lehetőségét, hogy – a határállomáson bekövetkezett változások értékelése érdekében – ellenőrizze, hogy a határállomás megfelel-e a minimumkövetelményeknek.

(6)

Az (EU) 2017/625 rendelet bizonyos esetekben lehetővé teszi, hogy a hatósági ellenőrzéseket a határállomásoktól eltérő ellenőrző pontokon végezzék el, feltéve, hogy ezek az ellenőrző pontok megfelelnek a minimumkövetelményeknek, valamint a határállomások kijelölésére és kijelölésük visszavonására vonatkozó követelményeknek. Ezért helyénvaló, hogy e rendeletnek a határállomások újbóli kijelölésével kapcsolatos szabályai az ellenőrző pontokra is vonatkozzanak.

(7)

Az (EU) 2017/625 rendelet értelmében a határállomásoknak az Unióba való beléptetés helyének közvetlen közelében kell elhelyezkedniük. A hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek hatékony megszervezésének és végrehajtásának lehetővé tétele érdekében azonban szabályokat kell megállapítani azon sajátos földrajzi korlátok és feltételek meghatározása érdekében, amelyek fennállásakor a határállomás az Unióba való beléptetés helyének közvetlen közelétől nagyobb távolságra is elhelyezkedhet. A földrajzi korlátoknak a beléptetés helyének természeti és tájképi adottságaiból kell adódniuk, és a beléptetés helyétől számított távolság nem haladhatja meg a földrajzi korlátok okozta nehézségek áthidalásához feltétlenül szükséges mértéket. Ezenkívül az említett távolság nem jelenthet kockázatot az emberek, az állatok és a növények egészségére, az állatjólétre, valamint a környezetre nézve. A sajátos földrajzi korlátok körének magában kell foglalnia azokat a körülményeket, amelyek jelentős szállítási nehézségeket okozhatnak, ideértve például az állatok és az áruk szállítására alkalmatlan vagy azt csak jelentős késésekkel lehetővé tevő hegyvidéki utakat.

(8)

A feldolgozatlan farönkök, fűrészelt vagy aprított fa szállítmányainak behozatala tekintetében kijelölt határállomások működését sok esetben befolyásolják az egyes tagállamok hosszú partvonalából vagy határaiból adódó földrajzi korlátok. A fent említett földrajzi korlátok miatt ezek a határállomások rendszerint csak a hatósági ellenőrzések idején üzemelnek. Ezért a kijelölésük tekintetében bizonyos mentességeket kell meghatározni az (EU) 2017/625 rendelet 64. cikkének (3) bekezdésében rögzített, határállomásokra vonatkozó minimumkövetelmények alól. Mindazonáltal a hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek hatékonyságának biztosítása érdekében gondoskodni kell arról, hogy az említett ellenőrzéseknek és más tevékenységeknek a határállomásért felelős illetékes hatóság mobil hatósági ellenőrző csoportja általi végrehajtása során teljesüljenek bizonyos feltételek. A mobil hatósági ellenőrző csoportnak különösen képesnek kell lennie arra, hogy kellő létszámú, megfelelően képzett személyzetet biztosítson, továbbá a hatósági ellenőrzések vagy más hatósági tevékenységek során rendelkeznie kell a szükséges eszközökkel.

(9)

A Bizottság által az (EU) 2017/625 rendelet 62. cikkének (3) bekezdése, 64. cikkének (2) bekezdése és 64. cikkének (5) bekezdése szerint megállapítandó szabályok szorosan kapcsolódnak egymáshoz, ugyanis azok mindegyike a határállomásokra vonatkozó bizonyos követelményekkel kapcsolatos eltérésekre vagy mentességekre vonatkozik. E szabályok – amelyeket ugyanazon időponttól kell alkalmazni – megfelelő és teljeskörű alkalmazásának megkönnyítése érdekében célszerű azokat egyetlen jogi aktusban rögzíteni.

(10)

mivel az (EU) 2017/625 rendelet által a Bizottságnak adott különleges felhatalmazások 2019. december 14-től alkalmazandók, ezt a rendeletet is az említett időponttól kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

E rendelet szabályokat állapít meg az alábbiak terén:

a)

azon határállomások vagy határállomástól eltérő ellenőrző pontok újbóli kijelölése, amelyek kijelölését részlegesen visszavonták;

b)

sajátos földrajzi korlátok miatt az Unióba való beléptetés helyének közvetlen közelétől nagyobb távolságra elhelyezkedő határállomások;

c)

a feldolgozatlan farönkök, fűrészelt vagy aprított fa behozatalának ellenőrzésére szolgáló határállomásoknak a sajátos földrajzi korlátok figyelembevételével történő kijelölése.

2. cikk

Határállomások vagy határállomástól eltérő ellenőrző pontok újbóli kijelölése azok kijelölésének részleges visszavonását követően

(1)   Az (EU) 2017/625 rendelet 59. cikkének (3), (4) és (5) bekezdésétől eltérve, amennyiben egy tagállam az említett rendelet 64. cikkének (3) bekezdésében rögzített minimumkövetelményeknek vagy az (EU) 2019/1014 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott, minimumkövetelményekkel kapcsolatos részletes szabályoknak való meg nem felelés miatt bizonyos állat- vagy árukategóriák tekintetében visszavonta egy határállomás vagy az említett rendelet 53. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak szerinti, határállomástól eltérő ellenőrző pont kijelölését, a tagállam e cikk (2)–(5) bekezdésének megfelelően újból kijelölheti a szóban forgó határállomást vagy határállomástól eltérő ellenőrző pontot.

(2)   Az (1) bekezdésben említett újbóli kijelölés előtt a tagállamnak értesítenie kell a Bizottságot a minimumkövetelményeknek való megfelelés (1) bekezdésben említett elmulasztásának orvoslása érdekében hozott intézkedésekről.

(3)   A Bizottság az értesítés beérkezésének időpontjától számított egy hónapon belül értékeli, hogy a meghozott intézkedések elegendőek-e a minimumkövetelményeknek való megfelelés biztosításához, továbbá ugyanezen határidőn belül tájékoztatja a tagállamot az értékelés eredményéről.

(4)   A tagállam csak abban az esetben végezheti el az újbóli kijelölést, ha a Bizottság a (3) bekezdéssel összhangban tájékoztatta arról, hogy a meghozott tagállami intézkedések elegendőek a minimumkövetelményeknek való megfelelés biztosításához.

(5)   A (4) bekezdés szerinti újbóli kijelölésre kizárólag a kijelölés (1) bekezdésben említett részleges visszavonásának időpontjától számított két éven belül kerülhet sor.

E kétéves időszak leteltét követően az újbóli kijelölésre kizárólag az (EU) 2017/625 rendelet 59. cikkének megfelelően kerülhet sor.

3. cikk

Az Unióba való beléptetés helyének közvetlen közelétől nagyobb távolságra elhelyezkedő határállomások

(1)   Az (EU) 2017/625 rendelet 64. cikkének (1) bekezdésétől eltérve a határállomások az Unióba való beléptetés helyének közvetlen közelétől nagyobb távolságra is elhelyezkedhetnek, feltéve, hogy:

a)

ezt a (2) bekezdésnek megfelelően sajátos földrajzi korlátok teszik szükségessé, továbbá

b)

teljesülnek a (3) bekezdésében előírt feltételek.

(2)   Az (1) bekezdésben említett földrajzi korlátoknak akadályozniuk vagy korlátozniuk kell a hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek hatékony végrehajtását.

Az említett földrajzi korlátoknak a következők legalább egyikét magukban kell foglalniuk:

a)

olyan beléptetési helyek, amelyek földrajzi adottságai jelentős korlátokat szabnak a közlekedési rendszer működésének;

b)

olyan beléptetési helyek, amelyeket az év meghatározott időszakaiban visszatérő árvizek sújtanak;

c)

sziklafallal körülvett tengeri mólók;

d)

hegyi szorosokon áthaladó, határon átnyúló utak;

e)

olyan vasúti állat- és áruszállítás, amelynél a határállomásnak szükségszerűen az első vasúti megállónál kell elhelyezkednie; vagy

f)

olyan beléptetési helyek, amelyeknél nem áll rendelkezésre kellően nagy terület ahhoz, hogy a határállomás és annak létesítményei azok közvetlen közelében kialakíthatók legyenek.

(3)   Amennyiben egy tagállam egy vagy több, az (1) bekezdésben említett határállomás kijelölése mellett dönt, a kijelölésre kizárólag az alábbi feltételek teljesülése esetén kerülhet sor:

a)

a határállomás és az Unióba való beléptetés helye közötti távolságnak arányosnak kell lennie a földrajzi korlátok áthidalásának szükségességével, és nem haladhatja meg az ahhoz szükséges mértéket; valamint

b)

a határállomásnak és a beléptetési helynek ugyanazon vámhatóság illetékességi területéhez kell tartoznia, tehát a szállítmánynak anélkül kell a beléptetési helytől a határállomásig szállíthatónak lennie, hogy azt vámeljárás alá kellene vonni és ennek megfelelően kellene kezelni.

(4)   A határállomásnak megfelelő távolságra kell elhelyezkednie az olyan létesítményektől vagy helyektől, ahol átvihető betegségekkel vagy kártevőkkel való fertőződésre hajlamos állatokat, növényeket, növényi termékeket vagy egyéb anyagokat tartanak, illetve termesztenek.

4. cikk

A feldolgozatlan farönkök, fűrészelt vagy aprított fa behozatala tekintetében kijelölt határállomásokra vonatkozó mentességek

(1)   A (2) bekezdésben meghatározott mentesség azon határállomások esetében alkalmazható, amelyek – az érintett tagállam hosszú partvonala vagy határai miatt – kizárólag a feldolgozatlan farönkök, fűrészelt vagy aprított fa szállítmányai ellenőrzésének ideje alatt üzemelnek (a továbbiakban: érintett határállomások).

(2)   A tagállamok kijelölhetik az érintett határállomásokat, és mentesíthetik azokat az (EU) 2017/625 rendelet 64. cikke (3) bekezdésének a), c) és f) pontjában említett kötelezettségek alól, feltéve, hogy a következők teljesülnek:

a)

olyan intézkedéseket vezettek be, amelyek minden esetben megakadályozzák, hogy a feldolgozatlan farönkök, fűrészelt vagy aprított fa szállítmányai észrevétlenül kerüljenek beléptetésre az Unióba;

b)

az érintett határállomás – az illetékes hatóság mobil hatósági ellenőrző csoportja formájában – kellő létszámú, megfelelően képzett személyzettel rendelkezik, amely a szállítmány megérkezését megelőzően képes eljutni az érintett határállomáshoz, hogy elvégezze a feldolgozatlan farönkök, fűrészelt vagy aprított fa hatósági ellenőrzését;

c)

az illetékes hatóság mobil hatósági ellenőrző csoportja biztosítja a következőket, vagy azonnali hozzáféréssel rendelkezik azokhoz:

i.

az (EU) 2017/625 rendelet 64. cikke (3) bekezdésének c) pontjában említett felszerelések, épületek és egyéb létesítmények; valamint

ii.

az említett rendelet 64. cikke (3) bekezdésének f) pontjában említett technológia és informatikai felszerelés.

5. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. december 14-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. március 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 95., 2017.4.7., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2019/1014 végrehajtási rendelete (2019. június 12.) a határállomásokra és az azokon létesített ellenőrző központokra vonatkozó minimumkövetelmények, valamint a határállomások és ellenőrző pontok jegyzékbe vételéhez alkalmazandó formátum, kategóriák és rövidítések részletes szabályainak megállapításáról (lásd e Hivatalos Lap 10. oldalát).


Top