EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0772

A Bizottság (EU) 2019/772 végrehajtási rendelete (2019. május 16.) az 1300/2014/EU rendeletnek az eszközleltár tekintetében a hozzáférhetőség korlátainak azonosítása, a felhasználók tájékoztatása, valamint a hozzáférhetőséggel kapcsolatos előrelépés figyelemmel kísérése és értékelése céljából történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

OJ L 139I , 27.5.2019, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/772/oj

27.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 139/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/772 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. május 16.)

az 1300/2014/EU rendeletnek az eszközleltár tekintetében a hozzáférhetőség korlátainak azonosítása, a felhasználók tájékoztatása, valamint a hozzáférhetőséggel kapcsolatos előrelépés figyelemmel kísérése és értékelése céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikke (11) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1300/2014/EU bizottsági rendelet (2) 7. cikke szerint az 1300/2014/EU rendelet mellékletének 7. fejezetét módosítani kell annak érdekében, hogy meghatározzák az eszközleltár jellemzőit, beleértve annak tartalmát, adatformátumát, funkcionális és műszaki kialakítását, üzemmódját, az adatbevitelre és -lekérésre, valamint az önértékelésre és az adatszolgáltatásért felelős szervezetek kijelölésére vonatkozó szabályokat.

(2)

Az (EU) 2016/796 európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 5. cikke (1) bekezdésének, valamint az 1300/2014/EU rendelet 7. cikke (2) bekezdésének megfelelően munkacsoportot hoztak létre annak érdekében, hogy az a hozzáférhetőség korlátainak azonosítása, a felhasználók tájékoztatása, továbbá a hozzáférhetőséggel kapcsolatos előrelépés figyelemmel kísérése és értékelése céljából javaslatot tegyen egy, az eszközleltár kapcsán gyűjtendő adatok minimális szerkezetére és tartalmára vonatkozó ajánlásra. A munkacsoport 2017 májusában fejezte be munkáját, az Ügynökség pedig ennek nyomán véglegesítette az 1300/2014/EU rendelet módosítására irányuló ERA-REC-128 ajánlást.

(3)

Az eszközleltár statikus, a berendezések meglétét jelző eszköz, tehát nem célja, hogy információval szolgáljon a berendezések állapotáról és működéséről.

(4)

Amennyiben egy állomáson vagy annak bizonyos elemein bármilyen, az 1300/2014/EU rendelet 8. cikke szerinti nemzeti végrehajtási tervben előírt korszerűsítést, felújítást vagy munkálatokat végeznek, össze kell gyűjteni az állomásra vagy annak elemeire vonatkozó, a munkálatok 1300/2014/EU rendeletnek való megfelelésével kapcsolatos információkat.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az (EU) 2016/797 irányelv 51. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1300/2014/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

A rendelet szövege a 7. cikk után a következő 7a. cikkel egészül ki:

„7a. cikk

A hozzáférhetőségi adatok gyűjtése, karbantartása és cseréje

(1)   2019. június 16. után kilenc hónapon belül minden tagállam meghatározza a hozzáférhetőségi adatok gyűjtéséért, karbantartásáért és cseréjéért felelős szervezeteket.

(2)   A tagállamok kérhetik a Bizottságtól e határidő meghosszabbítását. A határidő kizárólag kivételes, megfelelően indokolt esetekben és korlátozott időre hosszabbítható meg. Indokolt esetnek tekintendő különösen, ha az Európai Unió Vasúti Ügynöksége az e rendelet hatálybalépésétől számított két hónapon belül nem bocsátja rendelkezésre teljes mértékben működőképes formában az e rendelet mellékletében meghatározott adatgyűjtő eszközt és üzemmódokat.

(3)   Minden állomás esetében ki kell jelölni egy, a hozzáférhetőségi adatok cseréjéért felelős szervezetet.

(4)   Az adatok gyűjtésének és átalakításának az e rendelet hatálybalépését követő 36 hónapon belül be kell fejeződnie.

(5)   Mindaddig, amíg a 454/2011/EU bizottsági rendelet (*1) I. mellékletének 7.2., 7.3. és 7.4. pontjában említett adatcsere-architektúra nem teljesen működőképes, a hozzáférhetőségi adatok gyűjtése ezen adatoknak az Európai Unió Vasúti Ügynöksége által üzemeltetett, az európai vasútállomások hozzáférhetőségi adatait tartalmazó adatbázisba (ERSAD) való átvitele révén történik.

(*1)  A Bizottság 454/2011/EU rendelete (2011. május 5.) a transzeurópai vasúti rendszer személyszállítási szolgáltatások telematikai alkalmazásai alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról (HL L 123., 2011.5.12., 11. o.).”"

2.

A melléklet e rendelet mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. május 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 138., 2016.5.26., 44. o.

(2)  A Bizottság 1300/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az uniós vasúti rendszernek a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek általi hozzáférhetőségével kapcsolatos átjárhatósági műszaki előírásokról (HL L 356., 2014.12.12., 110. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/796 rendelete (2016. május 11.) az Európai Unió Vasúti Ügynökségéről és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 138., 2016.5.26., 1. o.).


MELLÉKLET

Az 1300/2014/EU rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 2. fejezet 2.3. szakasza az első mondat után a következő bekezdéssel egészül ki:

Hozzáférhetőségi adatok

A hozzáférhetőségi adatok a személyforgalmi vasútállomások hozzáférhetőségével kapcsolatban összegyűjtendő, karbantartandó és cserélendő információkat, azaz a személyforgalmi vasútállomások jellemzőinek és berendezéseinek leírását jelentik. Ezt a leírást adott esetben az állomás ezen ÁME-nek való megfelelésével kapcsolatos információk egészítik ki.”

2.

A 7. fejezet 7.2. szakaszának 7.2.1. alszakasza a következő alszakaszokkal egészül ki:

„7.2.1.1.   Eszközleltár – infrastruktúra

7.2.1.1.1.   Funkcionális és műszaki kialakítás

Az eszközleltár funkciói a következők:

1.

a hozzáférhetőség meglévő akadályainak és korlátainak azonosítása;

2.

gyakorlati tájékoztatás nyújtása a felhasználók számára;

3.

a hozzáférhetőséggel kapcsolatos előrelépés figyelemmel kísérése és értékelése.

A hozzáférhetőségi adatok cseréjére szolgáló architektúráról a 454/2011/EU rendelet (telematikai alkalmazásokra vonatkozó ÁME) rendelkezik.

A hozzáférhetőségi adatok formázására és cseréjére a következő szabványok vonatkoznak:

1.

CEN/TS 16614-1:2014 Tömegközlekedés – Hálózati és menetrendi adatok cseréje (NeTEx) – 1. rész: A tömegközlekedési hálózati topológiákkal kapcsolatos adatcsere formátuma 2014.5.14.

2.

EN 12896-1:2016 Tömegközlekedés. Referencia-adatmodell. Általános fogalmak (Transmodel)

A tervezett különleges felhasználás tekintetében az O. függelék 1. hivatkozásában említett műszaki dokumentáció tartalmaz egy harmonizált egyedi Transmodel-profilt.

7.2.1.1.2.   A hozzáférhetőségi adatok bevitelére és az azokkal kapcsolatos önértékelésre vonatkozó szabályok

A hozzáférhetőségi adatok bevitelére és az azokkal kapcsolatos önértékelésre a következő szabályok vonatkoznak:

1.

az eszközökkel kapcsolatos hozzáférhetőségi adatokat gyűjtő szervezeteknek tevékenységükben nem kell függetlennek lenniük az eszközök napi kezelésétől;

2.

a hozzáférhetőségi adatoknak az (EU) 2019/772 bizottsági végrehajtási rendelet (*1) hatálybalépését követően végzett első gyűjtése során az állomások ezen ÁME-nek való megfelelése nem értékeltként is bejegyezhető a leltárba;

3.

amennyiben egy állomáson vagy annak elemein egy ezen ÁME-hez kapcsolódó nemzeti végrehajtási tervben előírt korszerűsítést, felújítást vagy bármilyen munkálatokat végeznek, a megfelelő hozzáférhetőségi adatokat – beleértve adott esetben az ezen ÁME-nek való megfelelés státuszát – frissíteni kell;

4.

az ezen ÁME-nek való megfelelés státusza az ezen ÁME 6.2.4. pontjában leírt, időközi ellenőrzésre vonatkozó tanúsítvány alapján is frissíthető;

5.

a berendezések műszaki állapotát nem szükséges rögzíteni a leltárban.

Az adatgyűjtő eszközt, amelynek üzemmódjait az O. függelék 2. hivatkozásában szereplő műszaki dokumentáció ismerteti, a Bizottság rendelkezésére kell bocsátani.

Amennyiben rendelkezésre állnak strukturált hozzáférhetőségi adatok, és azok átalakíthatók a harmonizált profilnak megfelelő formátumúra, alternatív megoldásként – az átalakításukat követően – ezek az adatok is továbbíthatók. A meglévő hozzáférhetőségi adatok átalakításának módszertanát és a kommunikációs protokollt az O. függelék 3. hivatkozásában szereplő műszaki dokumentáció rögzíti.

7.2.1.1.3.   Adatlekérési szabályok

Az ERSAD esetében:

1.

a nyilvánosságnak szóló információkat az Európai Unió Vasúti Ügynöksége által üzemeltetett nyilvános weboldalon keresztül kell hozzáférhetővé tenni;

2.

a nyilvántartásba vett nemzeti hatóságok számára lehetővé kell tenni a tagállam szempontjából lényeges valamennyi hozzáférhetőségi adat lekérését;

3.

a Bizottság és az Ügynökség számára minden hozzáférhetőségi adat lekérését lehetővé kell tenni.

Az Ügynökség által üzemeltetett ERSAD adatbázis nem kapcsolható össze más adatbázisokkal.

7.2.1.1.4.   A felhasználói visszajelzések kezelésére vonatkozó szabályok

A felhasználók visszajelzései a következő formát ölthetik:

1.

felhasználói szövetségek – köztük a fogyatékossággal élő személyeket képviselő szervezetek – intézményi visszajelzései: használhatók a meglévő struktúrák, feltéve, hogy azok a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek szervezeteinek képviselőit is magukban foglalják, és a megfelelő – nem feltétlenül a nemzeti – szinten tükrözik az adott helyzetet. A felhasználói visszajelzések benyújtására vonatkozó eljárást úgy kell megszervezni, hogy abban e szervezetek egyenlő feltételek mellett vehessenek részt;

2.

egyéni visszajelzések: a honlap látogatói számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy bejelentsék az egyes állomások hozzáférhetőségével kapcsolatban észlelt helytelen információkat, továbbá észrevételeik beérkezéséről visszaigazolást kell küldeni részükre.

Az adatok gyűjtéséért, karbantartásáért és cseréjéért felelős szervezeteknek mindkét esetben megfelelően figyelembe kell venniük a felhasználóktól kapott visszajelzéseket.

(*1)  A Bizottság (EU) 2019/772 végrehajtási rendelete (2019. május 16.) az 1300/2014/EU bizottsági rendeletnek az eszközleltár tekintetében a hozzáférhetőség korlátainak azonosítása, a felhasználók tájékoztatása, valamint a hozzáférhetőséggel kapcsolatos előrelépés figyelemmel kísérése és értékelése céljából történő módosításáról (HL L 139 I., 2019.5.27., 1. o.).”"

3.

A rendelet a következő függelékkel egészül ki:

„O. függelék

A műszaki dokumentációk felsorolása

Hivatkozás száma

Cím

1.

Az állomások leírására szolgáló harmonizált, egyedi, a hálózati és menetrendi adatok cseréjére szolgáló (NeTEx-) profil.

2.

Az adatgyűjtő eszköz üzemmódjai

3.

A meglévő hozzáférhetőségi adatok átalakításának módszertana, beleértve a külső kapcsolódási pont és a kommunikációs protokoll leírását.


(*1)  A Bizottság (EU) 2019/772 végrehajtási rendelete (2019. május 16.) az 1300/2014/EU bizottsági rendeletnek az eszközleltár tekintetében a hozzáférhetőség korlátainak azonosítása, a felhasználók tájékoztatása, valamint a hozzáférhetőséggel kapcsolatos előrelépés figyelemmel kísérése és értékelése céljából történő módosításáról (HL L 139 I., 2019.5.27., 1. o.).””


Top