EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0711

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/711 rendelete (2019. április 17.) az 1303/2013/EU rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára elkülönített források tekintetében történő módosításáról

PE/66/2019/REV/1

OJ L 123, 10.5.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/711/oj

10.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 123/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/711 RENDELETE

(2019. április 17.)

az 1303/2013/EU rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára elkülönített források tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 177. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet megállapítja (3) az európai strukturális és beruházási alapokra vonatkozó közös és általános szabályokat.

(2)

Az Európai Unió 2019-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése (4) módosította az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés forrásainak teljes összegét azáltal, hogy az e kezdeményezésre elkülönített kötelezettségvállalási előirányzatokat folyó árakon 116,7 millió EUR-val megnövelte, és azáltal, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 2019-re elkülönített kötelezettségvállalási előirányzatainak teljes összegét folyó árakon 4 527 882 072 EUR-ra emelte.

(3)

2019-re a 2011. évi árakon számított 99 573 877 EUR összegű kiegészítő forrást a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék fedezi a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret keretösszegén belül.

(4)

Mivel a 2014–2020 közötti programozási időszak operatív programjainak végrehajtása előrehaladott szakaszban van, helyénvaló különleges intézkedéseket megállapítani az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtásának megkönnyítésére.

(5)

Mivel sürgősen módosítani kell az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést támogató programokat, hogy azok még 2019 vége előtt tartalmazzák az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre elkülönített kiegészítő forrásokat, e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie.

(6)

Az 1303/2013/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1303/2013/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 91. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A 2014–2020 közötti időszak vonatkozásában a költségvetési kötelezettségvállalások tekintetében rendelkezésre álló gazdasági, társadalmi és területi kohéziós célú források összege 2011-es árakon 330 081 919 243 EUR a VI. mellékletben feltüntetett éves bontásban; ebből 325 938 694 233 EUR az ERFA, az ESZA és a Kohéziós Alap részére elkülönített globális forrás, 4 143 225 010 EUR pedig az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre elkülönített egyedi forrás. A programozás és az Unió költségvetésébe történő későbbi belefoglalás céljából a gazdasági, társadalmi és a területi kohéziót szolgáló források összegének évi 2 %-os indexálására kerül sor.”

2.

A 92. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés forrásai 4 143 225 010 EUR-t tesznek ki az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre elkülönített egyedi forrásból, amelyből 99 573 877 EUR a 2019. évre vonatkozó kiegészítő forrás. E forrásokat az ESZA-rendelet 22. cikkével összhangban célzott ESZA-beruházással kell kiegészíteni.

Azok a tagállamok, amelyek az első albekezdésben említett, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre elkülönített egyedi forrás 2019. évre vonatkozó kiegészítő forrásaiból részesülnek, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés kiegészítő forrásai legfeljebb 50 %-ának az ESZA-hoz való átcsoportosítását kérelmezhetik annak érdekében, hogy létrehozzák az ESZA-rendelet 22. cikkében előírt kapcsolódó célzott ESZA-beruházást. Ezt az átcsoportosítást az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre elkülönített egyedi forrás megemelésére jogosult régiók osztályozásának megfelelő, vonatkozó régiókategóriák számára kell teljesíteni. A tagállamok az e rendelet 30. cikkének (1) bekezdése szerinti program-módosítási kérelmekben kérhetik az átcsoportosítást. A korábbi évekre elkülönített források nem csoportosíthatók át.

E bekezdés második albekezdését az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre elkülönített egyedi források minden olyan kiegészítő forrására alkalmazni kell, amely a forrásokat 4 043 651 133 EUR fölé emeli.”

3.

A VI. melléklet helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2019. április 17-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

A. TAJANI

a Tanács részéről

az elnök

G. CIAMBA


(1)  2019. március 22-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Az Európai Parlament 2019. március 27-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2019. április 9-i határozata.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

(4)  HL L 67., 2019.3.7., 1. o.


MELLÉKLET

„VI. MELLÉKLET

A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÉVES BONTÁSA A 2014–2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

Kiigazított éves megoszlás (az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés kiegészítő forrásait beleértve)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Összesen

EUR, 2011-es árakon

34 108 069 924

55 725 174 682

46 044 910 736

48 027 317 164

48 341 984 652

48 811 933 191

49 022 528 894

330 081 919 243


Top