EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0587

A Bizottság (EU) 2019/587 végrehajtási rendelete (2019. április 11.) az 119/2009/EK rendelet I. mellékletének Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának és egyes koronafüggőségeinek a nyúlfélék családjába tartozó, vadon élő állatok, valamint bizonyos vadon élő szárazföldi emlősök és tenyésztett nyulak húsának az Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok vagy azok részei jegyzékébe való felvétele tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

C/2019/2806

OJ L 100I , 11.4.2019, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; közvetve hatályon kívül helyezte: 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/587/oj

11.4.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 100/8


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/587 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. április 11.)

az 119/2009/EK rendelet I. mellékletének Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának és egyes koronafüggőségeinek a nyúlfélék családjába tartozó, vadon élő állatok, valamint bizonyos vadon élő szárazföldi emlősök és tenyésztett nyulak húsának az Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok vagy azok részei jegyzékébe való felvétele tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke bevezető fordulatára, 8. cikke (1) bekezdésének első albekezdésére és (4) bekezdésére, valamint 9. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

2017. március 29-én az Egyesült Királyság az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. 2019. március 22-én az Európai Tanács elfogadta az (EU) 2019/476 határozatot (2), amely – az Egyesült Királysággal egyetértésben – meghosszabbította az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése szerinti időszakot. Az említett határozat szerint abban az esetben, ha az Egyesült Királyság alsóháza legkésőbb 2019. március 29-ig nem hagyja jóvá a kilépésről rendelkező megállapodást, az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdésében meghatározott határidő 2019. április 12-ig kerül meghosszabbításra. Mivel az alsóház 2019. március 29-ig nem hagyta jóvá a kilépésről rendelkező megállapodást, az uniós jog 2019. április 13-tól (a továbbiakban: a kilépés időpontja) nem lesz alkalmazandó az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban.

(2)

A Bizottság 119/2009/EK rendelete (3) meghatározza a nyúlfélék családjába tartozó, vadon élő állatok, valamint bizonyos vadon élő szárazföldi emlősök és tenyésztett nyulak húsának az Unióba való behozatalára vonatkozó köz- és állategészségügyi feltételeket, illetve az állategészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelményeket, valamint azon harmadik országok és azok részei jegyzékét, ahonnan ilyen szállítmányok Unióba való behozatala engedélyezett.

(3)

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága biztosította a szükséges garanciákat ahhoz, hogy az említett ország és egyes koronafüggőségei a kilépés időpontjától megfeleljenek a 119/2009/EK rendeletben a nyúlfélék családjába tartozó, vadon élő állatok, valamint bizonyos vadon élő szárazföldi emlősök és tenyésztett nyulak húsának az Unióba történő behozatalára vonatkozóan megállapított feltételeknek azáltal, hogy egy legalább kilenc hónapos kezdeti időszakban továbbra is alkalmazzák az uniós jogszabályokat.

(4)

Éppen ezért – figyelembe véve az Egyesült Királysága által nyújtott egyedi garanciákat, valamint annak érdekében, hogy a kilépés időpontja után elkerülhetők legyenek a szükségtelen kereskedelmi zavarok – Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságát és egyes koronafüggőségeit indokolt felvenni a 119/2009/EK rendelet I. mellékletében foglalt, a nyúlfélék családjába tartozó, vadon élő állatok, valamint bizonyos vadon élő szárazföldi emlősök és tenyésztett nyulak húsának az Unióba történő behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok vagy azok részeinek jegyzékébe.

(5)

A 119/2009/EK rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Ezt a rendeletet 2019. április 13-tól indokolt alkalmazni, kivéve abban az esetben, ha a fenti napon az uniós jog továbbra is alkalmazandó Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 119/2009/EK rendelet I. mellékletének 1. része e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. április 13-tól kell alkalmazni.

Nem alkalmazandó azonban abban az esetben, ha a fenti napon az uniós jog továbbra is alkalmazandó Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára és Egyesült Királyságában.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. április 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(2)  Az Európai Tanácsnak az Egyesült Királysággal egyetértésben hozott (EU) 2019/476 határozata (2019. március 22.) az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése szerinti határidő meghosszabbításáról (HL L 80 I., 2019.3.22., 1. o.).

(3)  A Bizottság 119/2009/EK rendelete (2009. február 9.) a nyúlfélék családjába tartozó, vadon élő állatok, valamint bizonyos vadon élő szárazföldi emlősök és tenyésztett nyulak húsának a Közösségbe irányuló behozatalára, illetve a Közösség területén történő átszállítására feljogosított harmadik országok és azok részei jegyzékének felállításáról, valamint az állategészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények meghatározásáról (HL L 39., 2009.2.10., 12. o.).


MELLÉKLET

A 119/2009/EK rendelet I. mellékletének 1. részében szereplő táblázat a következőképpen módosul:

a)

a táblázat a Kanadára vonatkozó bejegyzés alatt a következő sorokkal egészül ki:

„Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

GB

WL

 

RM

 

WM

 

Guernsey

GG

WL

 

RM

 

WM”

 

b)

a táblázat a Grönlandra vonatkozó bejegyzés alatt a következő sorokkal egészül ki:

„Jersey

JE

WL

 

RM

 

WM”

 


Top