Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0113

Az Európai Központi Bank (EU) 2019/113 rendelete (2018. december 7.) a pénzpiacokra vonatkozó statisztikákról szóló 1333/2014/EU rendelet módosításáról (EKB/2018/33)

OJ L 23, 25.1.2019, p. 19–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/113/oj

25.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 23/19


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2019/113 RENDELETE

(2018. december 7.)

a pénzpiacokra vonatkozó statisztikákról szóló 1333/2014/EU rendelet módosításáról (EKB/2018/33)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 5. cikkére,

tekintettel az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló, 1998. november 23-i 2533/98/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésére és 6. cikke (4) bekezdésére,

az Európai Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az Európai Központi Bank 1333/2014/EU rendelete (2) (EKB/2014/48) az adatszolgáltatók számára előírja a statisztikai adatok jelentésének kötelezettségét annak érdekében, hogy a Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) a feladatai teljesítése körében az euro pénzpiacára vonatkozó statisztikákat állíthasson elő.

(2)

Az euro pénzpiacon jó minőségű statisztikák rendelkezésre állásának biztosítása érdekében módosítani kell az 1333/2014/EU rendelet (EKB/2014/48) néhány rendelkezését. Különösen fontos biztosítani, hogy az egyes adatszolgáltatók az Európai Központi Bank (EKB) vagy az érintett nemzeti központi bank (NKB) részére jelentik az adatszolgáltató és a pénzügyi vállalatok (a központi bankok kivételével, ha a tranzakció nem befektetési célú), valamint a kormányzat és bizonyos nem pénzügyi vállalatok között létrejött valamennyi tranzakciót. Továbbá szükséges biztosítani, hogy az adatgyűjtés részesül a jogalany-azonosító uniós adatszolgáltatásbeli kiterjesztett kötelező használatának előnyeiből.

(3)

Az euro pénzpiacon a kellő időben szolgáltatott statisztikák rendelkezésre állása biztosításának fontosságára tekintettel szükséges továbbá harmonizálni és megerősíteni az adatszolgáltatók arra vonatkozó kötelezettségeit, hogy kellő időben továbbítsák az információt az NKB-k vagy az EKB számára.

(4)

Elővigyázatossági intézkedéseket kell tenni annak biztosításához, hogy a statisztikai információt oly módon gyűjtik, állítják össze és továbbítják az adatszolgáltatók, amely védi az információ integritását. Különösen fontos hangsúlyozni, hogy az NKB-k vagy az EKB által kapott statisztikai információnak pártatlannak, vagyis az adatszolgáltató által szabadon kötött megfigyelhető tranzakciók semleges reprezentációjának, objektívnak és megbízhatónak kell lennie annak érdekében, hogy megfeleljen a KBER európai statisztikákat érintő nyilvános kötelezettségvállalásában (3) szereplő alapelveknek. Ezen túlmenően az adatszolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy a szolgáltatott statisztikai információ valamennyi hibáját kijavítják és közlik az EKB-val és az érintett NKB-val a lehető legkorábbi időpontban.

(5)

E rendelkezések végrehajtása biztosítani fogja, hogy a KBER aktuálisabb, átfogóbb, részletesebb, harmonizáltabb és megbízhatóbb statisztikai információval rendelkezik az euro pénzpiacáról, amely lehetővé fogja tenni a monetáris politika transzmissziós mechanizmusának alaposabb elemzését. Továbbá az összegyűjtött adatok felhasználhatók a fedezetlen, egynapos eurokamatláb fejlesztéséhez és adminisztrációjához.

(6)

Ezért az 1333/2014/EU rendeletet (EKB/2014/48) ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Módosítások

Az 1333/2014/EU rendelet (EKB/2014/48) a következőképpen módosul:

1.

A 1. cikk a következőképpen módosul:

a)

A szöveg a következő 5a. ponttal egészül ki:

„5a.   »pénzügyi vállalat«: olyan önálló jogi személyiséggel rendelkező gazdasági egység, amely piaci termelő, és amelynek fő tevékenysége a pénzügyi szolgáltatások nyújtása az 549/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (*1) rögzített számlák felülvizsgált európai rendszerében (a továbbiakban: ESA 2010) foglaltaknak megfelelően;

(*1)  Az Európai Parlament és a Tanács 549/2013/EU rendelete (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről (HL L 174., 2013.6.26., 1. o.).”"

b)

A 3-5. pontot el kell hagyni.

c)

A 9. pont helyébe a következő szöveg lép:

„9.   »pénzpiaci statisztikák«: az adatszolgáltatók és a pénzügyi vállalatok (a központi bankok kivételével, ha a tranzakció nem befektetési célú), a kormányzat vagy a Basel III LCR keret alapján »wholesale«-ként besorolt nem pénzügyi vállalatok között a szóban forgó adatszolgáltatási időszakban megvalósult, pénzpiaci instrumentumokkal végzett, fedezett, fedezetlen és származtatott pénzügyi tranzakciókra vonatkozó statisztikák, azonban a csoporton belüli tranzakciók kivételével;”

d)

A 14. pont helyébe a következő szöveg lép:

„14.   »adatszolgáltatói kör«: a központi bankok és a PPA-k kivételével az euroövezetben rezidens MPI-k, amelyek euróban denominált betéteket fogadnak és/vagy bármely egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt bocsátanak ki és/vagy euróban denominált hiteleket nyújtanak az I., II. és III. mellékletben felsoroltaknak megfelelően más pénzügyi vállalatoktól, a kormányzattól vagy nem pénzügyi vállalatoktól vagy ezek részére;”

e)

A szöveg a következő 20a. ponttal egészül ki:

„20a.   »hitelintézmény«: jelentése megegyezik az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (*2) 4. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározottakkal;

(*2)  Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).”"

f)

A 25. pont helyébe a következő szöveg lép:

„25.   »egynapos index swap«: olyan kamatláb-swap, ahol az időszakos változó kamatláb egyenlő valamely egynapos kamatláb (vagy egynapos index) meghatározott időszak alatti mértani átlagával. A végső kifizetés a tranzakció nominális összegére alkalmazott rögzített kamatláb és az egynapos index swap élettartama alatt rögzített egynapos kamatos kamat különbségeként kerül kiszámításra;”

2.

A 3. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A pénzpiaci statisztikák rendes előállítása céljára az adatszolgáltatók azon tagállam NKB-ja részére, amelyben rezidensek, összevont alapon, valamennyi uniós és EFTA-beli fióktelepüket is beleértve, napi statisztikai adatokat szolgáltatnak a pénzpiaci instrumentumokra vonatkozóan. Az előírt statisztikai információkat az I., II. és III. melléklet határozza meg. Az adatszolgáltatók az előírt statisztikai információkat az adattovábbításra, az adatok pontosságára, a koncepcionális megfelelésre, a revízióra és az adatok integritására vonatkozó, a IV. mellékletben meghatározott minimumszabályokkal összhangban szolgáltatják. Az NKB az adatszolgáltatóktól kapott statisztikai információkat e rendelet 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban továbbítja az EKB-nak.”

b)

A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az NKB-k meghatározzák és végrehajtják az adatszolgáltatók által a pénzpiaci instrumentumokkal összefüggésben követendő adatszolgáltatási szabályokat. Ezek az adatszolgáltatási szabályok biztosítják az előírt statisztikai információk szolgáltatását, és lehetővé teszik a IV. mellékletben meghatározott minimumszabályok betartásának pontos ellenőrzését.”

c)

Az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   Az NKB-k a nemzeti statisztikai adatszolgáltatási követelményeikkel összhangban meghatározzák és végrehajtják a további adatszolgáltatók által követendő adatszolgáltatási szabályokat. Az NKB-k biztosítják, hogy nemzeti adatszolgáltatási szabályaik az e rendelet 6–8. cikkével, 10. cikke (3) bekezdésével, valamint 11. és 12. cikkével egyenértékű követelményeknek való megfelelést írjanak elő a további adatszolgáltatók számára. Az NKB-k biztosítják, hogy ezek az adatszolgáltatási szabályok biztosítják az előírt statisztikai információk szolgáltatását, és lehetővé teszik a IV. mellékletben meghatározott minimumszabályok betartásának pontos ellenőrzését.”

3.

A 4. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Amennyiben valamely NKB a 3. cikk (3) bekezdése alapján úgy határoz, hogy az adatszolgáltatók közvetlenül az EKB-nak jelentsék az I., II. és III. mellékletben meghatározott statisztikai információkat, az adatszolgáltatóknak ezeket az információkat naponta egyszer, a kötés napján közép-európai idő szerint (*3) 18.00 és a kötés napját követő első TARGET2 elszámolási napon közép-európai idő szerint 07.00 között kell továbbítani az EKB-nak.

(*3)  A közép-európai idő figyelembe veszi a közép-európai nyári időszámítást.”"

b)

A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérő minden egyéb esetben az NKB-knak a 2. cikk (2), (3) és (4) bekezdése szerint kiválasztott adatszolgáltatóktól, vagy a 2. cikk (6) bekezdése szerint kiválasztott további adatszolgáltatóktól kapott, az I., II. és III. mellékletben meghatározott napi pénzpiaci statisztikai információkat naponta egyszer, a kötés napját követő első TARGET2 elszámolási napon közép-európai idő szerint 07.00 előtt kell továbbítani az EKB-nak.”

c)

A szöveg a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5)   Annak értékelése során, hogy valamely adatszolgáltató eleget tesz-e az e cikk szerinti követelményeknek, az adattovábbításra vonatkozó, a IV. melléklet 1. pontjának i-ii. alpontjaiban meghatározott minimumszabályok bármelyikének megsértése az ugyanazon fajta adatszolgáltatási kötelezettség megsértését jelenti az EKB statisztikai meg nem felelésre vonatkozó kerete szerinti meg nem felelés megállapítása céljából.”

4.

A 5. cikket el kell hagyni.

5.

Az 1333/2014/EU rendelet (EKB/2014/48) I. melléklete helyébe az e rendelet I. mellékletében meghatározott szöveg lép.

6.

Az 1333/2014/EU rendelet (EKB/2014/48) II. melléklete helyébe az e rendelet II. mellékletében meghatározott szöveg lép.

7.

Az 1333/2014/EU rendelet (EKB/2014/48) III. melléklete helyébe az e rendelet III. mellékletében meghatározott szöveg lép.

8.

Az 1333/2014/EU rendelet (EKB/2014/48) IV. melléklete helyébe az e rendelet IV. mellékletében meghatározott szöveg lép.

2. cikk

Záró rendelkezések

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. március 15-étől kell alkalmazni.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2018. december 7-én.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 318., 1998.11.27., 8. o.

(2)  Az Európai Központi Bank 1333/2014/EU rendelete (2014. november 26.) a pénzpiacokra vonatkozó statisztikákról (EKB/2014/48) (HL L 359., 2014.12.16., 97. o.).

(3)  Elérhető az EKB honlapján: www.ecb.europa.eu.


I. MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

A fedezett tranzakciókhoz kapcsolódó pénzpiaci statisztikákra vonatkozó adatszolgáltatási rendszer

1. RÉSZ

INSTRUMENTUMOK TÍPUSA

Az adatszolgáltatók az Európai Központi Bank (EKB) vagy az érintett nemzeti központi bank (NKB) részére jelentik valamennyi visszavásárlási megállapodást és az annak keretében kötött tranzakciókat (beleértve a háromszereplős repoügyleteket is), amelyek euróban denomináltak, legfeljebb egy éves futamidejűek (olyan tranzakciók, amelyek esetében a lejárati időpont legfeljebb 397 nappal későbbi, mint az elszámolási nap), és amelyek az adatszolgáltató és a pénzügyi vállalatok (a központi bankok kivételével, ha a tranzakció nem befektetési célú), a kormányzat vagy a Basel III LCR keret alapján »wholesale«-ként besorolt nem pénzügyi vállalatok között jöttek létre. A csoporton belüli tranzakciókat ki kell zárni.

2. RÉSZ

ADATOK TÍPUSA

1.

Az egyes tranzakciók esetében jelentendő tranzakció-alapú adatok (*1) típusa:

Mező

Adatok leírása

Alternatív adatszolgáltatási lehetőség (amennyiben van) és egyéb minősítések

Reported transaction status (A jelentett tranzakció státusza)

Ez az attribútum adja meg, hogy a tranzakció új tranzakció, valamely korábban jelentett tranzakció módosítása, vagy valamely korábban jelentett tranzakció törlése vagy javítása.

 

Novation status (Novációs státusz)

Ez az attribútum adja meg, hogy a tranzakció nováció-e.

 

Unique transaction identifier (Egyedi tranzakciós azonosító)

Az egyedi kód, amely lehetővé teszi az érintett piaci szegmens valamely tranzakciójának azonosítását.

E mező jelentése akkor szükséges, ha elérhető.

Proprietary transaction identification (Belső tranzakció azonosítás)

Az adatszolgáltató által minden egyes tranzakcióra vonatkozóan használt egyedi belső tranzakciós azonosító. A belső tranzakció azonosítás a pénzpiaci szegmensenként és adatszolgáltatónként jelentett bármely tranzakcióra nézve egyedi.

 

Related proprietary transaction identification (Kapcsolódó belső tranzakció azonosítás)

Az adatszolgáltató által azon eredeti kötésre vonatkozóan használt egyedi belső tranzakciós azonosító, amelyet később megújítottak.

E mező jelentése akkor kötelező, ha alkalmazandó.

Counterparty proprietary transaction identification (A szerződő fél belső tranzakció azonosítása)

Az adatszolgáltató szerződő partnerének ugyanazon tranzakcióhoz kapcsolódó belső tranzakció azonosítása.

E mező jelentése akkor szükséges, ha elérhető.

Counterparty identification (A szerződő fél azonosítása)

A jelentett tranzakcióban az adatszolgáltató szerződő partnerének felismerésére szolgáló azonosító kód.

A jogalany-azonosítót kell használni minden körülmények között, ha a szerződő félhez ilyen azonosítót rendeltek. A szerződő fél szektorát és a szerződő fél helyét meg kell adni, ha nincs hozzárendelve jogalany-azonosító.

Counterparty sector (A szerződő fél szektora)

A szerződő fél gazdasági szektora.

Kötelező, ha a szerződő fél azonosítását nem adják meg.

Counterparty location (Szerződő fél helye)

Azon ország Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) szerinti országkódja, ahol a szerződő felet bejegyezték.

Kötelező, ha a szerződő fél azonosítását nem adják meg.

Tri-party agent identification (Háromszereplős szolgáltatást nyújtó ügynök azonosítása)

A háromszereplős szolgáltatást nyújtó ügynök szerződő fél azonosítója.

E mezőt a háromszereplős tranzakciók esetében kell jelenteni.

A jogalany-azonosítót kell használni minden körülmények között, ha az ügynökhöz ilyen azonosítót rendeltek.

Reporting date (Adatszolgáltatás napja)

Azon időszak kezdő és záró napja és időpontja, amelyre a tranzakciós adat a fájlban hivatkozik.

 

Electronic time stamp (Elektronikus időbélyegző)

Az az időpont, amikor a tranzakciót megkötik vagy elkönyvelik.

 

Trade date (Kötés napja)

Az a nap, amikor a felek megkötik a pénzügyi tranzakciót.

 

Settlement date (Elszámolás napja)

Az a nap, amikor a készpénz és az eszköz eredeti cseréje megvalósul a szerződésben megállapítottak szerint.

A nyitott alapú repoügyletek továbbgörgetése esetében ez az az időpont, amikor a továbbgörgetésre sor kerül, még ha nem is kerül sor készpénz átadására.

Maturity date (Lejárat időpontja)

A visszavásárlás napja, vagyis az a nap, amikor a készpénzt vissza kell fizetni vagy meg kell kapni a fedezetként felhasznált vagy fedezetként kapott eszköz ellenében.

 

Transaction type (Tranzakció típusa)

Ez az attribútum adja meg, hogy a tranzakciót készpénz kölcsönvételéhez vagy kölcsönadásához hajtják végre.

 

Transaction nominal amount (Tranzakció nominális összege)

Az eredetileg kölcsönvett vagy kölcsönadott összeg euróban.

 

Rate type (Kamatláb típusa)

Annak azonosítása érdekében, hogy az instrumentum rögzített vagy változó kamatozású.

 

Deal rate (Ügyleti kamatláb)

Az ACT/360 pénzpiaci konvenciónak megfelelően kifejezett azon kamatláb, amely mellett a visszavásárlási megállapodást megkötötték és amelyen a kölcsönadott készpénzt díjazzák.

E mezőt csak a rögzített kamatozású instrumentumok esetében kell jelenteni.

Reference rate index (Referencia-kamatláb index)

Az alapul szolgáló referencia-kamatláb nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN), amelynek alapján az időszakos kamatfizetéseket kiszámítják.

E mezőt csak a változó kamatozású instrumentumok esetében kell jelenteni.

Basis point spread (Bázispont-felár)

Az adott időszakban a változó kamatozású instrumentum kibocsátásakor alkalmazandó tényleges kamatláb kiszámítása érdekében az alapul szolgáló referencia-kamatlábhoz hozzáadott (amennyiben pozitív) vagy abból levont (amennyiben negatív) bázispontok száma.

E mezőt csak a változó kamatozású instrumentumok esetében kell jelenteni.

Collateral ISIN (A fedezet ISIN-je)

A fedezett eszköz ISIN-je.

E mező jelentése választható azon háromszereplős visszavásárlási megállapodások esetében, amelyeket nem olyan értékpapírkosár mellett kötöttek, amely vonatkozásában létezik általános ISIN, vagy olyan fedezet típusok esetében, amelyek vonatkozásában nem áll rendelkezésre ISIN.

Ha nem adják meg a fedezett eszköz ISIN-jét, rendelkezésre kell bocsátani a fedezet típusát, a fedezetet kibocsátó szektorát és a fedezeti poolt.

Collateral pool (Fedezeti pool)

Annak jelölése érdekében, hogy a fedezetként használt eszköz fedezeti pool-e.

 

Collateral type (Fedezet típusa)

A fedezetként felhasznált eszközosztály azonosítása érdekében.

Kötelező, ha a fedezet ISIN-jét nem adják meg.

Collateral issuer sector (Fedezetet kibocsátó szektora)

A fedezet kibocsátójának gazdasági szektora.

Kötelező, ha a fedezet ISIN-jét nem adják meg.

Special collateral indicator (Különleges fedezet mutató)

Az általános fedezet mellett és a különleges fedezet mellett kötött visszavásárlási megállapodások azonosítása érdekében.

Csak akkor kell megadni, ha az adatszolgáltató számára megvalósítható.

Collateral nominal amount (Fedezet nominális összege)

A fedezetként felhasznált eszközök nominális összege euróban.

Választható háromszereplős repók és minden más olyan tranzakció esetében, ahol a fedezetként felhasznált eszközöket nem azonosítja ISIN.

Collateral haircut (Fedezeti haircut)

Az alapul szolgáló fedezetre alkalmazott kockázatellenőrzési intézkedés, amelynek értelmében az alapul szolgáló fedezet értéke úgy kerül kiszámításra, hogy az eszközök piaci értékét meghatározott százalékkal (haircut) csökkentik.

E mezőt az egyes fedezeti tranzakciók esetében kell jelenteni, egyébként választható.

2.

Materiality threshold (Lényegességi küszöb):

A nem pénzügyi vállalatokkal bonyolított tranzakciókat csak akkor kell jelenteni, ha azokat a Bázel III LCR keret alapján »wholesale«-ként besorolt nem pénzügyi vállalatokkal (*2) kötötték.


(*1)  Az elektronikus adatszolgáltatási előírások és az adatokra vonatkozó technikai előírások külön kerülnek rögzítésre. Ezek elérhetők az EKB honlapján: www.ecb.europa.eu.

(*2)  Lásd »Basel III: A likviditásfedezeti ráta és a likviditási kockázat figyelemmel kísérésére szolgáló eszközök«, Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság, kelt 2013 januárjában, 23-27. oldal, elérhető a Nemzetközi Fizetések Bankjának honlapján: www.bis.org.


II. MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

A fedezetlen tranzakciókhoz kapcsolódó pénzpiaci statisztikákra vonatkozó adatszolgáltatási rendszer

1. RÉSZ

INSTRUMENTUMOK TÍPUSA

1.

Az adatszolgáltatók a következőket jelentik az Európai Központi Bank (EKB) vagy az érintett nemzeti központi bank (NKB) felé:

a)

az adatszolgáltató által az alábbi táblázatban meghatározott valamennyi instrumentum felhasználásával történő, euróban denominált és legfeljebb egy éves futamidejű (azaz olyan tranzakciók, amelyek esetében a lejárati időpont legfeljebb 397 nappal későbbi, mint az elszámolási nap), a pénzügyi vállalatoktól (a központi bankok kivételével, ha a tranzakció nem befektetési célú), a kormányzattól vagy a Basel III LCR keret alapján »wholesale«-ként besorolt nem pénzügyi vállalatoktól történő hitelfelvétel;

b)

az egyéb hitelintézetek részére történő, legfeljebb egy éves futamidejű (azaz olyan tranzakciók, amelyek esetében a lejárati időpont legfeljebb 397 nappal későbbi, mint az elszámolási nap), fedezetlen betéteken, illetve call számlákon keresztül vagy kereskedelmi értékpapírok, letéti jegyek, változó kamatozású értékpapírok és egyéb, legfeljebb egy éves futamidejű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátó hitelintézettől történő vásárlásán keresztül történő minden euróban denominált hitelnyújtási tranzakció.

A fenti 1. pont a) és b) alpontja alkalmazásában a csoporton belüli tranzakciókat ki kell zárni.

2.

Az alábbi táblázat tartalmazza az azon tranzakciókra vonatkozó instrumentumkategóriák részletes standard leírását, amelyeket az adatszolgáltatóknak jelenteniük kell az EKB-nak. Abban az esetben, ha az adatszolgáltatóknak a tranzakciókat NKB-jüknek kell jelenteniük, az érintett NKB-nak nemzeti szinten e rendelettel összhangban át kell ültetnie az instrumentumkategóriák ezen leírásait.

Instrumentumtípus

Leírás

Deposits (Betétek)

Fedezetlen, kamatozó betétek (ideértve a call számlákat, de ide nem értve a folyószámlákat), amelyek vagy felmondással visszaválthatók, vagy legfeljebb egy éves (azaz az elszámolási napot követő legfeljebb 397 napig tartó) futamidejűek, és amelyeket az adatszolgáltató fogad (kölcsönfelvétel) vagy elhelyez (hitelnyújtás).

Call account (call számla)/Call money (call pénz)

Naponta változó kamatozású olyan készpénzszámla, amely rendszeresen lehetővé teszi a kamatfizetést vagy a kamatszámítást, és amelyről felmondási idővel vehető fel pénz.

Megtakarítási számla, amelyről felmondási idővel vehető fel pénz.

Certificate of deposit (Letéti jegy)

Az MPI által átruházható vagy át nem ruházható formában kibocsátott olyan rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely tulajdonosát egy meghatározott mértékű rögzített kamatra jogosítja fel egy meghatározott, legfeljebb egy éves időszak (azaz az elszámolási napot követő legfeljebb 397 nap) alatt, valamint kamatozó vagy diszkontált.

Commercial paper (Kereskedelmi értékpapír)

Az MPI által kibocsátott olyan fedezetlen hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely legfeljebb egy éves (azaz az elszámolási napot követő legfeljebb 397 napig tartó) futamidejű, valamint kamatozó vagy diszkontált.

Asset backed commercial paper (Eszközfedezetű kereskedelmi értékpapír)

Az MPI által kibocsátott olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely legfeljebb egy éves (azaz az elszámolási napot követő legfeljebb 397 napig tartó) futamidejű, valamint kamatozó vagy diszkontált, és amelyet valamilyen formájú fedezet biztosít.

Floating rate note (Változó kamatozású értékpapír)

Olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely esetében az időszakos kamatfizetéseket az előre meghatározott napokon (a kamatrögzítés napján) fennálló érték alapján számítják, vagyis egy alapul szolgáló referencia-kamatláb, például az euro bankközi hitelezési alapkamatláb (Euribor) meghatározásával, és amely legfeljebb egy éves (azaz az elszámolási napot követő legfeljebb 397 napig tartó) futamidejű.

Other short-term debt securities (Egyéb rövid lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok)

Az adatszolgáltatók által kibocsátott, legfeljebb egy éves (azaz az elszámolási napot követő legfeljebb 397 napig tartó) futamidejű, a tulajdoni részesedéstől eltérő, nem alárendelt értékpapírok, amelyek általában átruházható instrumentumok, és amelyekkel másodlagos piacokon kereskednek vagy velük ellenirányú ügylet köthető a piacon, és amelyek tulajdonosuknak nem biztosítanak tulajdonjogot az azt kibocsátó intézményben. Ez a tétel magában foglalja:

a)

az olyan értékpapírokat, amelyek tulajdonosuknak feltétlen jogot biztosítanak valamilyen rögzített vagy szerződésben meghatározott, kamatszelvény révén hozzáférhető jövedelemre és/vagy egy megállapított rögzített összegre, amely meghatározott napon (napokon), illetve a kibocsátáskor meghatározott dátumtól kezdődően jár;

b)

az adatszolgáltatók által kibocsátott, át nem ruházható instrumentumokat, amelyek később átruházhatóvá válnak, és amelyek átminősítésre kerülnek »hitelviszonyt megtestesítő értékpapírrá«.

2. RÉSZ

ADATOK TÍPUSA

1.

Az egyes tranzakciók esetében jelentendő tranzakció-alapú adatok (*1) típusa:

Mező

Adatok leírása

Alternatív adatszolgáltatási lehetőség (amennyiben van) és további minősítések

Reported transaction status (A jelentett tranzakció státusza)

Ez az attribútum adja meg, hogy a tranzakció új tranzakció, valamely korábban jelentett tranzakció módosítása, vagy valamely korábban jelentett tranzakció törlése vagy javítása.

 

Novation status (Novációs státusz)

Ez az attribútum adja meg, hogy a tranzakció nováció-e.

 

Unique transaction identifier (Egyedi tranzakciós azonosító)

Az egyedi kód, amely lehetővé teszi az érintett piaci szegmens valamely tranzakciójának azonosítását.

E mező jelentése akkor szükséges, ha elérhető.

Proprietary transaction identification (Belső tranzakció azonosítás)

Az adatszolgáltató által minden egyes tranzakcióra vonatkozóan használt egyedi belső tranzakciós azonosító. A belső tranzakció azonosítás a pénzpiaci szegmensenként és adatszolgáltatónként jelentett bármely tranzakcióra nézve egyedi.

 

Related proprietary transaction identification (Kapcsolódó belső tranzakció azonosítás)

Az adatszolgáltató által azon eredeti kötésre vonatkozóan használt egyedi belső tranzakciós azonosító, amelyet később megújítottak.

E mező jelentése akkor kötelező, ha alkalmazandó.

Counterparty proprietary transaction identification (A szerződő fél belső tranzakció azonosítása)

Az adatszolgáltató szerződő partnerének ugyanazon tranzakcióhoz kapcsolódó belső tranzakció azonosítása.

E mező jelentése akkor szükséges, ha elérhető.

Counterparty identification (A szerződő fél azonosítása)

A jelentett tranzakcióban az adatszolgáltató szerződő partnerének felismerésére szolgáló azonosító kód.

A jogalany-azonosítót kell használni minden körülmények között, ha a szerződő félhez ilyen azonosítót rendeltek. A szerződő fél szektorát és a szerződő fél helyét meg kell adni, ha nincs hozzárendelve jogalany-azonosító.

Counterparty sector (A szerződő fél szektora)

A szerződő fél gazdasági szektora.

Kötelező, ha a szerződő fél azonosítását nem adják meg.

Counterparty location (Szerződő fél helye)

Azon ország Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) szerinti országkódja, ahol a szerződő felet bejegyezték.

Kötelező, ha a partner azonosítását nem adják meg.

Reporting date (Adatszolgáltatás napja)

Azon időszak kezdő és záró napja és időpontja, amelyre a tranzakciós adat a fájlban hivatkozik.

 

Electronic time stamp (Elektronikus időbélyegző)

Az az időpont, amikor a tranzakciót megkötik vagy elkönyvelik.

 

Trade date (Kötés napja)

Az a nap, amikor a felek megkötik a jelentett pénzügyi tranzakciót.

 

Settlement date (Elszámolás napja)

Az az időpont, amikor a pénzösszeg átadásra kerül a szerződő felek között, vagy amikor sor kerül a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vételére vagy eladására.

Call számlák és egyéb fedezetlen, felmondással visszaváltható kölcsönfelvétel/-nyújtás esetén az az időpont, amikor a betétet továbbgörgetik (vagyis az az időpont, amikor az visszafizetésre került volna, ha visszahívták volna és nem görgették volna tovább).

Maturity date (Lejárat időpontja)

Az az időpont, amikor a kölcsönvevőnek vissza kell fizetnie a pénzösszeget a kölcsönadó részére, vagy amikor a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír lejár és visszafizetése esedékessé válik.

 

Instrument type (Instrumentumtípus)

Az instrumentum, amellyel megvalósul a kölcsönfelvétel/-nyújtás.

 

Transaction type (Tranzakció típusa)

Ez az attribútum adja meg, hogy a tranzakció készpénz kölcsönvétele vagy kölcsönadása.

 

Transaction nominal amount (Tranzakció nominális összege)

A betétek után kölcsönadott vagy kölcsönvett pénzösszeg euróban. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a kibocsátott/vásárolt értékpapír nominális összege.

 

Transaction deal price (Tranzakció ügyleti ár)

A bruttó ár (azaz a bármely felhalmozott kamatot tartalmazó ár), amelyen az értékpapírt kibocsátják vagy azzal kereskednek százalékpontban.

A fedezetlen betétek esetében 100-ként kell jelenteni.

Rate type (Kamatláb típusa)

Annak azonosítása érdekében, hogy az instrumentum rögzített vagy változó kamatozású.

 

Deal rate (Ügyleti kamatláb)

Az ACT/360 pénzpiaci konvenciónak megfelelően kifejezett azon kamatláb, amely mellett a betétet nyújtották és amelyen a kölcsönadott készpénzösszeget díjazzák. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében ez az az effektív kamatláb az ACT/360 pénzpiaci konvenciónak megfelelően kifejezve, amelyen az instrumentumot kibocsátották vagy vásárolták.

E mezőt csak a rögzített kamatozású instrumentumok esetében kell jelenteni.

Reference rate index (Referencia-kamatláb index)

Az alapul szolgáló referencia-kamatláb nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN), amelynek alapján az időszakos kamatfizetéseket kiszámítják.

E mezőt csak a változó kamatozású instrumentumok esetében kell jelenteni.

Basis point spread (Bázispont-felár)

Az adott időszakban a változó kamatozású instrumentum kibocsátásakor alkalmazandó tényleges kamatláb kiszámítása érdekében a referencia-kamatlábhoz hozzáadott (amennyiben pozitív) vagy abból levont (amennyiben negatív) bázispontok száma.

E mezőt csak a változó kamatozású instrumentumok esetében kell jelenteni.

Call or put (Vétel vagy eladás)

Annak megjelölésére, hogy az instrumentum vételi opcióval vagy eladási opcióval rendelkezik.

E mezőt csak a visszahívható/eladható instrumentumok esetében kell jelenteni.

First call/put date (Vétel/eladás első időpontja)

Az első időpont, amikor a vételi opció vagy az eladási opció gyakorolható.

E mezőt csak azon instrumentumok esetében kell jelenteni, amelyek rendelkeznek vételi opcióval vagy eladási opcióval, amely egy vagy több előre meghatározott időpontban gyakorolható.

Call/put notice period (Vételre/eladásra vonatkozó értesítési időszak)

Azon naptári napok száma, amennyit az instrumentum tulajdonosának/kibocsátójának biztosítania kell az instrumentum kibocsátójának/tulajdonosának az eladási/vételi opció gyakorlása előtt.

E mezőt csak azon instrumentumok/tranzakciók esetében kell jelenteni, amelyek rendelkeznek eladási/vételi opcióra vonatkozó értesítési időszakkal, és az előre megállapított értesítési időszakkal rendelkező, felmondással visszaváltható betétek esetében.

2.

Lényegességi küszöb:

A nem pénzügyi vállalatokkal bonyolított tranzakciókat csak akkor kell jelenteni, ha azokat a Bázel III LCR keret alapján »wholesale«-ként besorolt nem pénzügyi vállalatokkal kötötték.


(*1)  Az elektronikus adatszolgáltatási előírások és az adatokra vonatkozó technikai előírások külön kerülnek rögzítésre. Ezek elérhetők az EKB honlapján: www.ecb.europa.eu.


III. MELLÉKLET

„III. MELLÉKLET

A származtatott tranzakciókhoz kapcsolódó pénzpiaci statisztikákra vonatkozó adatszolgáltatási rendszer

1. RÉSZ

INSTRUMENTUMOK TÍPUSA

Az adatszolgáltatók a következőket jelentik az Európai Központi Bank (EKB) vagy az érintett nemzeti központi bank (NKB) felé:

a)

az adatszolgáltató által az alábbi táblázatban meghatározott valamennyi instrumentum felhasználásával történő, euróban denominált és legfeljebb egy éves futamidejű (azaz olyan tranzakciók, amelyek esetében a lejárati időpont legfeljebb 397 nappal későbbi, mint a devizaswapügylet azonnali lábának elszámolási napja), az adatszolgáltató és a pénzügyi vállalatok (a központi bankok kivételével, ha a tranzakció nem befektetési célú), a kormányzat vagy a Basel III LCR keret alapján »wholesale«-ként besorolt nem pénzügyi vállalatokkal kötött valamennyi olyan devizaswap ügylet, amely során azonnali jelleggel eurót vesznek/adnak el külföldi deviza ellenében, és azt előre megállapodott határidős devizaárfolyamon egy későbbi időpontban újból értékesítik vagy újból megvásárolják;

b)

az adatszolgáltató és a pénzügyi vállalatok (a központi bankok kivételével, ha a tranzakció nem befektetési célú), a kormányzat vagy a Basel III LCR keret alapján »wholesale«-ként besorolt nem pénzügyi vállalatok közötti, euróban denominált egynapos index swap tranzakciók.

A fenti a) és b) pont alkalmazásában a csoporton belüli tranzakciókat ki kell zárni.

2. RÉSZ

ADATOK TÍPUSA

1.

A devizaswapügyletek vonatkozásában az egyes tranzakciók esetében jelentendő tranzakció-alapú adatok (*1) típusa:

Mező

Adatok leírása

Alternatív adatszolgáltatási lehetőség (amennyiben van) és egyéb minősítések

Reported transaction status (A jelentett tranzakció státusza)

Ez az attribútum adja meg, hogy a tranzakció új tranzakció, valamely korábban jelentett tranzakció módosítása, vagy valamely korábban jelentett tranzakció törlése vagy javítása.

 

Novation status (Novációs státusz)

Ez az attribútum adja meg, hogy a tranzakció nováció-e.

 

Unique transaction identifier (Egyedi tranzakciós azonosító)

Az egyedi kód, amely lehetővé teszi az érintett piaci szegmens valamely tranzakciójának azonosítását.

E mező jelentése akkor szükséges, ha elérhető.

Proprietary transaction identification (Belső tranzakció azonosítás)

Az adatszolgáltató által minden egyes tranzakcióra vonatkozóan használt egyedi belső tranzakciós azonosító. A belső tranzakció azonosítás a pénzpiaci szegmensenként és adatszolgáltatónként jelentett bármely tranzakcióra nézve egyedi.

 

Related proprietary transaction identification (Kapcsolódó belső tranzakció azonosítás)

Az adatszolgáltató által azon eredeti kötésre vonatkozóan használt egyedi belső tranzakciós azonosító, amelyet később megújítottak.

E mező jelentése akkor kötelező, ha alkalmazandó.

Counterparty proprietary transaction identification (A szerződő fél belső tranzakció azonosítása)

Az adatszolgáltató szerződő partnerének ugyanazon tranzakcióhoz kapcsolódó belső tranzakció azonosítása.

E mező jelentése akkor szükséges, ha elérhető.

Counterparty identification (A szerződő fél azonosítása)

A jelentett tranzakcióban az adatszolgáltató szerződő partnerének felismerésére szolgáló azonosító kód.

A jogalany-azonosítót kell használni minden körülmények között, ha a szerződő félhez ilyen azonosítót rendeltek. A szerződő fél szektorát és a szerződő fél helyét meg kell adni, ha nincs hozzárendelve jogalany-azonosító.

Counterparty sector (A szerződő fél szektora)

A szerződő fél gazdasági szektora.

Kötelező, ha a szerződő fél azonosítását nem adják meg.

Counterparty location (Szerződő fél helye)

Azon ország Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) szerinti országkódja, ahol a szerződő felet bejegyezték.

Kötelező, ha a szerződő fél azonosítását nem adják meg.

Reporting date (Adatszolgáltatás napja)

Azon időszak kezdő és záró napja és időpontja, amelyre a tranzakciós adat a fájlban hivatkozik.

 

Electronic time stamp (Elektronikus időbélyegző)

Az az időpont, amikor a tranzakciót megkötik vagy elkönyvelik.

 

Trade date (Kötés napja)

Az a nap, amikor a felek megkötik a jelentett pénzügyi tranzakciót.

 

Spot value date (Azonnali értéknap)

Az a nap, amikor az egyik fél eladja a másiknak egy meghatározott deviza meghatározott összegét, egy meghatározott eltérő deviza megállapodott összege megfizetése ellenében, egy megállapodott átváltási árfolyam mellett, amelyet azonnali átváltási árfolyamnak neveznek.

 

Maturity date (Lejárat időpontja)

Az a nap, amikor a devizaswapügylet lejár, és az azonnali értéknapon eladott devizát visszavásárolják.

 

Foreign exchange transaction type (Devizaügylet típusa)

Ez az attribútum adja meg, hogy a tranzakció nominális összege alatt jelentett euro összeget az azonnali értéknapon veszik vagy eladják.

Ennek euróra vonatkozó azonnali ügyletre kell utalnia, vagyis, hogy az azonnali értéknapon eurót vesznek vagy eladnak.

 

Transaction nominal amount (Tranzakció nominális összege)

A devizaswap nominális összege euróban.

 

Foreign currency code (Külföldi deviza kódja)

Az euro ellenében vett/eladott deviza nemzetközi háromjegyű ISO-kódja.

 

Foreign exchange spot rate (Azonnali átváltási árfolyam)

Az euro és a külföldi deviza közötti átváltási árfolyam, amely a devizaswapügylet első lábára alkalmazandó.

 

Foreign exchange forward points (Határidős átváltás pontok)

A határidős átváltási árfolyam és az azonnali átváltási árfolyam közötti különbség bázispontban kifejezve, az adott devizapárra vonatkozó piaci konvencióknak megfelelően jegyezve.

 

2.

Az egynapos index swap tranzakciók vonatkozásában az egyes tranzakciók esetében jelentendő tranzakció-alapú adatok típusa.

Mező

Adatok leírása

Alternatív adatszolgáltatási lehetőség (amennyiben van) és egyéb minősítések

Reported transaction status (A jelentett tranzakció státusza)

Ez az attribútum adja meg, hogy a tranzakció új tranzakció, valamely korábban jelentett tranzakció módosítása, vagy valamely korábban jelentett tranzakció törlése vagy javítása.

 

Novation status (Novációs státusz)

Ez az attribútum adja meg, hogy a tranzakció nováció-e.

 

Unique transaction identifier (Egyedi tranzakciós azonosító)

Az egyedi kód, amely lehetővé teszi az érintett piaci szegmens valamely tranzakciójának azonosítását.

E mező jelentése akkor szükséges, ha elérhető.

Proprietary transaction identification (Belső tranzakció azonosítás)

Az adatszolgáltató által minden egyes tranzakcióra vonatkozóan használt egyedi belső tranzakciós azonosító. A belső tranzakció azonosítás a pénzpiaci szegmensenként és adatszolgáltatónként jelentett bármely tranzakcióra nézve egyedi.

 

Related proprietary transaction identification (Kapcsolódó belső tranzakció azonosítás)

Az adatszolgáltató által azon eredeti kötésre vonatkozóan használt egyedi belső tranzakciós azonosító, amelyet később megújítottak.

E mező jelentése akkor kötelező, ha alkalmazandó.

Counterparty proprietary transaction identification (A szerződő fél belső tranzakció azonosítása)

Az adatszolgáltató szerződő partnerének ugyanazon tranzakcióhoz kapcsolódó belső tranzakció azonosítása.

E mező jelentése akkor szükséges, ha elérhető.

Counterparty identification (A szerződő fél azonosítása)

A jelentett tranzakcióban az adatszolgáltató szerződő partnerének felismerésére szolgáló azonosító kód.

A jogalany-azonosítót kell használni minden körülmények között, ha a szerződő félhez ilyen azonosítót rendeltek. A szerződő fél szektorát és a szerződő fél helyét meg kell adni, ha nincs hozzárendelve jogalany-azonosító.

Counterparty sector (A szerződő fél szektora)

A szerződő fél gazdasági szektora.

Kötelező, ha a partner azonosítását nem adják meg.

Counterparty location (Szerződő fél helye)

Azon ország ISO szerinti országkódja, ahol a szerződő felet bejegyezték.

Kötelező, ha a partner azonosítását nem adják meg.

Reporting date (Adatszolgáltatás napja)

Azon időszak kezdő és záró napja és időpontja, amelyre a tranzakciós adat a fájlban hivatkozik.

 

Electronic time stamp (Elektronikus időbélyegző)

Az az időpont, amikor a tranzakciót megkötik vagy elkönyvelik.

Választható.

Trade date (Kötés napja)

Az a nap, amikor a felek megkötik a pénzügyi tranzakciót.

 

Start date (Kezdő időpont)

Az a nap, amelyen a változó láb egynapos kamatlábát számítják.

 

Maturity date (Lejárat időpontja)

Azon időszak utolsó napja, amely alatt az egynapos kamatos kamatot számítják.

 

Fixed interest rate (Rögzített kamatláb)

Az egynapos index swap kifizetésének számításához használt rögzített kamatláb.

 

Transaction type (Tranzakció típusa)

Ez az attribútum adja meg, hogy a rögzített kamatlábat az adatszolgáltató fizeti vagy kapja.

 

Transaction nominal amount (Tranzakció nominális összege)

Az egynapos index swap nominális összege.

 

3.

Lényegességi küszöb:

A nem pénzügyi vállalatokkal bonyolított tranzakciókat csak akkor kell jelenteni, ha azokat a Bázel III LCR keret alapján »wholesale«-ként besorolt nem pénzügyi vállalatokkal kötötték.


(*1)  Az elektronikus adatszolgáltatási előírások és az adatokra vonatkozó technikai előírások külön kerülnek rögzítésre. Ezek elérhetők az EKB honlapján: www.ecb.europa.eu.


IV. MELLÉKLET

„IV. MELLÉKLET

A tényleges adatszolgáltatói kör által alkalmazandó minimumszabályok

Az adatszolgáltatóknak az alábbi minimumszabályoknak kell eleget tenniük az Európai Központi Bank (EKB) statisztikai adatszolgáltatási követelményeinek teljesítése érdekében.

1.

Az adattovábbításra vonatkozó minimumszabályok:

i.

az adatszolgáltatást időben és az EKB és érintett nemzeti központi bank (NKB) által előírt határidőkön belül kell teljesíteni;

ii.

a statisztikai jelentések formájának és formátumának meg kell felelnie az EKB és az érintett NKB által előírt technikai adatszolgáltatási követelményeknek;

iii.

az adatszolgáltatónak meg kell adnia egy vagy több kapcsolattartó elérhetőségét az EKB-nak és az érintett NKB-nak;

iv.

be kell tartani az EKB és az érintett NKB részére történő adattovábbításra vonatkozó technikai előírásokat.

2.

Az adatok pontosságára vonatkozó minimumszabályok:

i.

a statisztikai információknak helyesnek kell lenniük;

ii.

az adatszolgáltatóknak képesnek kell lenniük arra, hogy információkat szolgáltassanak az átadott adatok által jelzett összes fejleményről;

iii.

a statisztikai információknak teljeskörűeknek kell lenniük és nem tartalmazhatnak folyamatos és strukturális hiányosságokat; a meglevő hiányosságokat el kell ismerni és meg kell magyarázni az EKB-nak és az érintett NKB-nak, és amennyiben lehet, azokat a lehető leggyorsabban át kell hidalni;

iv.

az adatszolgáltatóknak követniük kell az EKB és az érintett NKB által az adatok technikai átadására vonatkozóan megadott dimenziókat, kerekítési szabályokat és tizedesjegy-beállításokat.

3.

A koncepcionális megfelelés minimumszabályai:

i.

a statisztikai információknak meg kell felelniük az e rendeletben foglalt meghatározásoknak és osztályozásoknak;

ii.

az e meghatározásoktól és osztályozásoktól való eltérések esetén az adatszolgáltatóknak rendszeresen figyelemmel kell kísérniük és számszerűen meg kell határozniuk a használt, illetve az e rendeletben foglalt mérték közötti különbségeket;

iii.

az adatszolgáltatóknak képeseknek kell lenniük arra, hogy megmagyarázzák a szolgáltatott adatok előző időszakok adataihoz viszonyított hirtelen változásait.

4.

A revíziókra vonatkozó minimumszabályok:

Be kell tartani az EKB és az érintett NKB által meghatározott revíziós irányelveket és eljárásokat. A rendszeres revíziótól eltérő revíziókhoz magyarázó megjegyzéseket kell fűzni.

5.

Az adatok integritására vonatkozó minimumszabályok:

i.

az adatszolgáltatóknak pártatlan és objektív módon kell összeállítani és továbbítani a statisztikai információkat;

ii.

az adatszolgáltatóknak a továbbított adatok hibáit ki kell javítani és közölni kell az EKB-val és az érintett NKB-val a lehető legkorábbi időpontban.


Top