Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0007

A Bizottság (EU) 2019/7 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. október 30.) az 1031/2010/EU rendeletnek a piaci stabilitási tartalékból 50 millió ki nem osztott kibocsátási egységnek az innovációs alap számára árverés útján való értékesítése tekintetében és egy Németország által kijelölendő aukciós platform bejegyzése céljából történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

C/2018/7019

OJ L 2, 4.1.2019, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/7/oj

4.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 2/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/7 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2018. október 30.)

az 1031/2010/EU rendeletnek a piaci stabilitási tartalékból 50 millió ki nem osztott kibocsátási egységnek az innovációs alap számára árverés útján való értékesítése tekintetében és egy Németország által kijelölendő aukciós platform bejegyzése céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Unión belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 3d. cikke (3) bekezdésére, 10. cikke (4) bekezdésére, valamint 10a. cikke (8) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2003/87/EK irányelv alapot hoz létre („innovációs alap”) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák terén az Unió területén megvalósuló innováció pénzügyi támogatása érdekében azáltal, hogy az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének részeként a 2021–2030 közötti időszakra vonatkozó kibocsátási egységek teljes mennyiségéből 400 millió kibocsátási egységet bocsát rendelkezésre. Ezenkívül a piaci stabilitási tartalékból 50 millió ki nem osztott kibocsátási egységnek ki kell egészítenie a 2010/670/EU bizottsági határozat (2) értelmében a 2013–2020-as időszakban rendelkezésre álló 300 millió kibocsátási egységből fennmaradó bevételeket, és azokat megfelelő ütemezés szerint az innovációs alap céljaira kell felhasználni 2021 előtt.

(2)

Annak biztosítása érdekében, hogy az innovációs alap 2021 előtt képes legyen támogatást nyújtani, az innovációs alap részére szánt 50 millió kibocsátási egységet a közös aukciós platformon történő árverések tekintetében az 1031/2010/EU bizottsági rendeletben (3) megállapított szabályoknak és módozatoknak megfelelően árverés útján kell értékesíteni.

(3)

A tagállamok adminisztratív terheinek csökkentése és az általános hatékonyság javítása érdekében az innovációs alap részére szánt 50 millió kibocsátási egységet hozzá kell adni a közös aukciós platformon 2020-ban árverésre bocsátandó azon mennyiségekhez, amelyeket azok a tagállamok bocsátanak árverésre, amelyek 2018. január 1-jén részt vettek az 1031/2010/EU bizottsági rendelet 26. cikke szerinti közös fellépésben.

(4)

A részt vevő tagállamoknak árverezőik révén kell árverésre bocsátaniuk az innovációs alapnak szánt 50 millió kibocsátási egységből őket megillető hányadot. Annak érdekében, hogy megkapják az innovációs alap vonatkozó bevételeit, minden árverezőnek 2019. október 1-jéig ki kell jelölnie az árverező nevesített bankszámláját, amelyre a szóban forgó árverési bevétel folyósítható. Az árverezők a tagállamukat illető árverési bevétel fogadására megjelölhetik a már meglévő árverezői nevesített bankszámlájukat, egy külön árverezői nevesített bankszámlát az innovációs alap árverési bevételei számára vagy a kibocsátási egységeit az innovációs alap számára árverésre bocsátó valamely másik tagállam másik árverezőjének nevesített bankszámláját.

(5)

Az innovációs alap részére szánt 50 millió kibocsátási egység árverés útján történő értékesítésére kinevezett árverezőknek biztosítaniuk kell, hogy az árverési bevétel keletkezése hónapjának végétől számított legkésőbb 15 napon belül sor kerüljön az innovációs alapból származó árverési bevételeknek a Bizottság által az említett alap céljaira számukra bejelentett számlára történő folyósítására.

(6)

A folyósítást megelőzően az árverező levonhatja az árverési bevételekből a szóban forgó bevételeknek az árverezői nevesített bankszámlán való tartásából, illetve arról történő kifizetéséből keletkező díjakat. Az első levonás előtt és az ilyen díjak bármilyen módosítása előtt az érintett árverező tagállamának értesítenie kell a Bizottságot és az összes többi tagállamot az árverező által levonni kívánt kiegészítő díjak összegéről és céljáról.

(7)

Az 1031/2010/EU rendelet 61. cikke jelenleg úgy rendelkezik, hogy az aukciós platformnak egyidejűleg be kell jelentenie az egyes árverések részletes eredményeit és értesítenie kell a nyertes ajánlattevőket a konkrét eredményekről. A bejelentendő árverési eredmények részletességi szintje azonban nem teszi lehetővé, hogy azokat a nyertes ajánlattevők részére küldött, a konkrét eredményeket tartalmazó értesítéssel egyidejűleg tegyék közzé. E rendelkezés piaci gyakorlattal való összehangolása és a piaci visszaélések elleni védelem érdekében az aukciós platform a fennmaradó árverési eredményekre vonatkozó részletekről szóló bejelentést megelőzően közzéteheti az árverésre bocsátott kibocsátási egységek mennyiségét és az aukciós elszámolóárat abból a célból, hogy ezek közzétételére azzal egyidejűleg kerüljön sor, hogy a platform értesíti a nyertes ajánlattevőket az árverés konkrét eredményeiről. A fennmaradó árverési eredményeket legkésőbb az ajánlattételi időszak lezárását követő 15 percen belül közzé kell tenni.

(8)

Az 1031/2010/EU rendelet lehetővé teszi az említett rendelet 26. cikkének (1) és (2) bekezdésében előírt közös fellépésben részt nem vevő tagállamok számára, hogy saját aukciós platformot jelöljenek ki a 2003/87/EK irányelv II. és III. fejezete szerinti kibocsátási egységek őket megillető hányadának árverezésére. Az 1031/2010/EU rendelet 30. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdése értelmében az aukciós platformok kijelölésének feltétele, hogy a szóban forgó aukciós platformok szerepeljenek a III. melléklet jegyzékében.

(9)

Az 1031/2010/EU rendelet 30. cikkének (4) bekezdésével összhangban Németország tájékoztatta a Bizottságot azon döntéséről, hogy a 26. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott közös fellépésben nem kíván részt venni, hanem saját aukciós platformot jelöl ki.

(10)

2018. április 12-én Németország arról értesítette a Bizottságot, hogy az 1031/2010/EU rendelet 30. cikkének (1) bekezdésében említett aukciós platformként a European Energy Exchange AG-t szándékozik kijelölni az e rendelet hatálybalépésétől számított legfeljebb ötéves időszakra. A megbízás időtartamát és jogalapját, valamint a European Energy Exchange AG-re mint Németország aukciós platformjára vonatkozó feltételeket és kötelezettségeket fel kell sorolni az 1031/2010/EU rendelet III. mellékletében.

(11)

Az 1031/2010/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(12)

Annak érdekében, hogy a Németország által kijelölendő aukciós platform időben és kiszámítható módon folytathassa le az árveréseket, e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1031/2010/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 10. cikk a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5)   A 2003/87/EK irányelv III. fejezete szerinti kibocsátási egységek 2020-ban árverés útján értékesítendő mennyisége tartalmazza az említett irányelv 10a. cikke (8) bekezdésének második albekezdésében említett, a piaci stabilitási tartalékból származó 50 millió ki nem osztott kibocsátási egységet is. Ezeket a kibocsátási egységeket azon tagállamok között kell egyenlő részekben felosztani, amelyek 2018. január 1-jén részt vettek az e rendelet 26. cikkének (1) bekezdése szerinti közös fellépésben, és hozzá kell adni a szóban forgó egyes tagállamok által árverésre bocsátandó kibocsátási egységek mennyiségéhez. Az 50 millió kibocsátási egységet elvben egyenlő részekben kell elosztani a 2020-ban tartandó árverések között.”

2.

A 23. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„23. cikk

Az árverező feladatai

(1)   Az árverező a következő feladatokat látja el:

a)

árverésre bocsátja az őt kinevező minden egyes tagállam árverésen értékesítendő kibocsátási egységeit;

b)

felveszi az őt kinevező minden egyes tagállamot illető árverési bevételt;

c)

az őt kinevező minden egyes tagállam részére folyósítja az árverési bevételt.

(2)   A 10. cikk (5) bekezdése értelmében kibocsátási egységeket árverés útján értékesítő valamennyi tagállam árverezője a szóban forgó kibocsátási egységek elárverezéséből származó bevételt az általa a 10. cikk (5) bekezdése alapján esedékes kifizetések fogadására legkésőbb 2019. október 1-jén kijelölt árverezői nevesített bankszámláján kapja meg. Az árverező biztosítja, hogy az árverési bevétel keletkezése hónapjának végétől számított legkésőbb 15 napon belül sor kerüljön a szóban forgó árverési bevételeknek a Bizottság által a 2003/87/EK irányelv 10a. cikke (8) bekezdésének alkalmazásában számára bejelentett számlára történő folyósítására. Az árverező a folyósítás előtt levonhatja az említett bevételeknek a bankszámlán való tartásából, illetve arról történő kifizetéséből keletkező díjakat, feltéve, hogy a tagállam előzetesen értesíti a Bizottságot és az összes többi tagállamot e díjak összegéről és indokairól.”

3.

A 61. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az (1) bekezdés értelmében az aukciós platform által az egyes árverésekre vonatkozóan tett bejelentés kiterjed legalább a következő eredményekre:

a)

az elárverezett kibocsátási egységek mennyisége;

b)

az aukciós elszámolóár euróban megadva;

c)

a benyújtott ajánlatok összes mennyisége;

d)

az ajánlattevők teljes száma és a nyertes ajánlattevők száma;

e)

egy árverés törlése esetén azon árverések, amelyekre a kibocsátási egységek mennyiségét átvezetik;

f)

az árverésből származó bevétel teljes összege;

g)

a bevétel tagállamok közötti megoszlása a 26. cikk (1) vagy (2) bekezdése alapján kijelölt aukciós platformok esetében.”

4.

A 61. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az egyes árverésekről szóló, a (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti bejelentésével egy időben az aukciós platform a rendszerein keresztül ajánlatot tevő minden egyes nyertes ajánlattevőt értesít az alábbiakról:

a)

az adott ajánlattevő számára elkülönített kibocsátási egységek összmennyisége;

b)

egyező ajánlatai közül, amennyiben voltak ilyenek, melyeket választották ki véletlenszerűen;

c)

a fizetendő összeg euróban, illetve euróövezeten kívüli tagállam esetében – az érintett ajánlattevő döntésétől függően – ezen tagállam pénznemében, feltéve, hogy a klíringrendszer vagy elszámolórendszer kezelni tudja a kérdéses nemzeti valutát;

d)

az az időpont, ameddig az árverező nevesített bankszámlájára lehívható pénzeszközök formájában át kell utalni a kifizetendő pénzösszeget.”

5.

A III. melléklet e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. október 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 275., 2003.10.25., 32. o.

(2)  A Bizottság 2010/670/EU határozata (2010. november 3.) a szén-dioxid környezetvédelmi szempontból biztonságos leválasztására és geológiai tárolására irányuló kereskedelmi demonstrációs projekteknek, valamint a megújuló energiaforrások hasznosítására alkalmazott innovatív technológiák demonstrációs projektjeinek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Unión belüli, a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel létrehozott kereskedelmi rendszere keretében történő finanszírozására vonatkozó kritériumok és intézkedések meghatározásáról (HL L 290., 2010.11.6., 39. o.).

(3)  A Bizottság 1031/2010/EU rendelete (2010. november 12.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei árverés útján történő értékesítésének időbeli ütemezéséről, lebonyolításáról és egyéb vonatkozásairól (HL L 302., 2010.11.18., 1. o.).


MELLÉKLET

Az 1031/2010/EU rendelet III. melléklete a következő 5. résszel egészül ki:

Németország által kijelölt aukciós platformok

5.

Aukciós platform

European Energy Exchange AG (EEX)

 

Jogalap

30. cikk, (1) bekezdés

 

A megbízás tartama

Legkorábban 2019. január 5-től legfeljebb ötéves időszakra, de legkésőbb 2024. január 4-ig, a 30. cikk (5) bekezdése második albekezdésének sérelme nélkül.

 

Feltételek

Az EEX a részvételi jogosultságot nem teszi függővé az általa szervezett másodlagos piacon, illetve bármely általa vagy harmadik fél által működtetett egyéb kereskedési helyen való tagságtól vagy részvételtől.

 

Kötelezettségek

1.

Az EEX az aukcióellenőrrel való egyeztetés céljából 2019. január 5-től számítva két hónapon belül benyújtja exitstratégiáját a német hatóságoknak. Az exitstratégia nem érinti az EEX-nek a Bizottsággal és a tagállamokkal a 26. cikk értelmében kötött szerződésében megállapított kötelezettségeit és a Bizottságnak és a tagállamoknak az említett szerződésben foglalt jogait.

2.

Németország az EEX-szel létrejött, a Bizottság felé 2018. április 12-én bejelentett szerződéses viszonyok jelentős módosításairól értesíti a Bizottságot.”


Top