Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1284

A Bizottság (EU) 2019/1284 végrehajtási határozata (2019. július 29.) Hongkong jogi és felügyeleti keretrendszerének a hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet követelményeivel való egyenértékűségének elismeréséről (EGT-vonatkozású szöveg.)

C/2019/5808

OJ L 201, 30.7.2019, p. 43–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1284/oj

30.7.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 201/43


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1284 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2019. július 29.)

Hongkong jogi és felügyeleti keretrendszerének a hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet követelményeivel való egyenértékűségének elismeréséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hitelminősítő intézetekről szóló, 2009. szeptember 16-i 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1060/2009/EK rendelet 5. cikkének (6) bekezdése felhatalmazza a Bizottságot, hogy egyenértékűségi határozatot fogadjon el, amennyiben egy harmadik ország jogi és felügyeleti keretrendszere biztosítja, hogy az adott harmadik országban engedéllyel rendelkező vagy nyilvántartásba vett hitelminősítő intézetek megfeleljenek az említett rendeletben meghatározott, jogilag kötelező érvényű követelményeknek, amelyek az adott harmadik országban hatékony felügyelet és végrehajtás hatálya alá tartoznak.

(2)

Ezen egyenértékűségi határozat célja, hogy lehetővé tegye a hongkongi hitelminősítő intézetek számára, hogy amennyiben nincs rendszerszintű jelentőségük egy vagy több tagállam pénzügyi piacainak pénzügyi stabilitása vagy integritása szempontjából, hitelesítésért az Európai Értékpapírpiaci Hatósághoz (a továbbiakban: ESMA) folyamodhassanak. Az egyenértékűségi határozat lehetővé teszi az ESMA számára, hogy eseti alapon értékelje az érintett hitelminősítő intézeteket és mentesítést adjon az Európai Unióban tevékenykedő hitelminősítő intézetekre vonatkozó egyes szervezeti követelmények alól, ideértve az Európai Unióban való fizikai jelenlét követelményét is.

(3)

Ahhoz, hogy egy harmadik ország jogi és felügyeleti keretrendszerét egyenértékűnek lehessen tekinteni, legalább az 1060/2009/EK rendelet 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott három feltételnek eleget kell tenni.

(4)

A Bizottság 2014. április 28-án elfogadta a 2014/249/EU végrehajtási határozatot (2), amelyben megállapította, hogy az említett három feltétel teljesül, és amelyben úgy ítélte meg, hogy Hongkong hitelminősítő intézetekre vonatkozó jogi és felügyeleti keretrendszere egyenértékű az 1060/2009/EK rendelet akkor hatályos követelményeivel.

(5)

Az 1060/2009/EK rendelet 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott első feltétel értelmében a hitelminősítő intézeteknek a harmadik országban engedélyezési és nyilvántartásbavételi eljárás tárgyát kell képezniük, és folyamatosan hatékony felügyelet és végrehajtás alatt kell működniük. A hongkongi jogi és felügyeleti keretrendszer értelmében a hitelminősítő intézeteknek és azok Hongkongban hitelminősítési szolgáltatást nyújtó hitelminősítő elemzőinek hitelminősítések nyújtására vonatkozó engedéllyel kell rendelkezniük és a hongkongi Securities and Futures Commission (értékpapírokkal és határidős tőzsdei ügyletekkel foglalkozó bizottság, a továbbiakban: SFC) felügyelete alá kell tartozniuk. Hongkong jogi és felügyeleti keretrendszere átfogó hatáskörrel ruházza fel az SFC-t, amely lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogy az adott hitelminősítő intézet eleget tesz-e jogi kötelezettségeinek. Az SFC a szabályozott és nem szabályozott személyeket egyaránt kötelezheti arra, hogy a vizsgálat szempontjából releváns információkat és dokumentumokat szolgáltassanak, ideértve a kereskedelmi és banki tranzakciók adatait, a telefon- és internethasználatra vonatkozó információkat és a tényleges tulajdonosra vonatkozó információkat. Ez a hatáskör a vizsgálat alatt álló személyekre és azon személyekre egyaránt alkalmazandó, akikkel összefüggésben az SFC alapos okkal feltételezi, hogy a vizsgálat szempontjából releváns információkkal rendelkeznek. Emellett, amennyiben fennáll a bizonyítékok megsemmisítésének vagy eltüntetésének, illetve a szökésnek a veszélye vagy egyéb aggály, az SFC jogosult arra, hogy – igazságügyi hatóság által kiadott házkutatási parancs birtokában – belépjen mind a szabályozott, mind a nem szabályozott személyek magánterületére. Ezen túlmenően az SFC teljes hatáskörrel rendelkezik büntetőjogi, polgári, közigazgatási és egyéb intézkedések meghozatalára. Többek között közigazgatási hatáskörrel rendelkezik a következők tekintetében: az SFC által engedélyezett vagy nyilvántartásba vett személyekkel szembeni fegyelmi szankció kivetése, üzleti tevékenységük korlátozása, az engedély vagy nyilvántartásba vétel visszavonása vagy felfüggesztése és megrovás, kötelezettségek megállapítása vagy bírság kivetése. Az SFC hatáskörrel rendelkezik ahhoz, hogy a megfelelő bírósághoz forduljon a jogsértés megszüntetésére vagy jogorvoslatra irányuló határozat meghozatala érdekében. Az SFC a helyszíni ellenőrzések mellett nem helyszíni felügyeletet is ellát, hogy az engedélyezett hitelminősítő intézetek közreműködésével megismerje üzleti modelljeiket és terveiket, valamint az e tevékenységekkel járó kockázatokat abból a célból, hogy beazonosítsa és értékelje és az üzleti tevékenységükből eredő kockázatokat. Az engedélyezett hitelminősítő intézetekre vonatkozó információk gyűjtése az SFC részére történő adatszolgáltatáson keresztül történik, beleértve, de nem kizárólagosan az éves ellenőrzött elszámolásokat és az éves ellenőrzési vizsgálati jelentéseket. Az SFC kivizsgálja a panaszokat és a hitelminősítő intézet által önmaga tekintetében bejelentett szabálysértéseket. Az ESMA és az SFC között létrejött együttműködési megállapodás rendelkezéseket fogalmaz meg a határokon átnyúló tevékenységet folytató hitelminősítő intézetekkel szemben hozott végrehajtási és felügyeleti intézkedésekkel kapcsolatos információcseréről.

(6)

Az 1060/2009/EK rendelet 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott második feltétel értelmében a harmadik országbeli hitelminősítő intézeteknek olyan jogilag kötelező erejű szabályok hatálya alá kell tartozniuk, amelyek egyenértékűek az 1060/2009/EK rendelet 6–12. cikkében és az említett rendelet I. mellékletében meghatározott szabályokkal. Hongkong jogi és felügyeleti keretrendszere részletes vállalatirányítási követelményeket állapít meg. Az igazgatótanács és a szabályozott tevékenységekért felelős tisztségviselők viselik az elsődleges felelősséget a megfelelő magatartási szabályok fenntartásáért, valamint azért, hogy a hitelminősítő intézet kövesse a megfelelő eljárásokat. A hitelminősítő intézetnek két felelős tisztségviselőt kell kineveznie, akiket az SFC-nek jóvá kell hagynia, és legalább egyiküknek az értékpapírokra és határidős tőzsdei ügyletekre vonatkozó rendelet szerinti ügyvezető igazgatónak kell lennie. Átfogó rendelkezések vonatkoznak az összeférhetetlenségre, amelyeknek megfelelően a hitelminősítő intézetek oly módon azonosítják, valamint szüntetik meg vagy kezelik az összeférhetetlenséget és oly módon alakítják ki szervezetüket, hogy üzleti érdekeik ne veszélyeztessék hitelminősítéseik függetlenségét és pontosságát; emellett a rendelkezések kiterjednek a szervezeti előírásokra, beleértve a kiszervezést, az adatnyilvántartást és a titoktartást. A szervezeti követelmények tekintetében a hitelminősítő intézeteknek többek között a jogi előírásoknak való megfelelést biztosító szabályzatokra és eljárásokra, valamint a folyamatos és hatékony compliance funkcióra vonatkozó követelményeket kell betartaniuk. A hitelminősítő intézeteknek továbbá felülvizsgálati funkciót kell létrehozniuk, amely felelős a minősítési módszereknek, modelleknek és azok jelentős változásainak a rendszeres felülvizsgálatáért. Hongkong jogi és felügyeleti keretrendszere széles körű közzétételi előírásokat tartalmaz, amelyek közé tartozik a minősítések közzététele, valamint a minősítési és a kiegészítő tevékenységek éves közzététele. Ezért Hongkong jogi és felügyeleti keretrendszere az összeférhetetlenségek kezelése, a szervezeti követelmények, a minősítések és a minősítési módszerek minősége, a hitelminősítések közzététele és a hitelminősítési tevékenységek általános és rendszeres közzététele tekintetében egyenértékűnek tekinthető a hitelminősítő intézetekről szóló rendelettel. Ebből kifolyólag egyenértékű védelmet kell nyújtania a hitelminősítő intézetek integritása, átláthatósága, megfelelő irányítása és a megbízható hitelminősítési tevékenység terén.

(7)

Az 1060/2009/EK rendelet 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott harmadik feltétel szerint a harmadik ország szabályozási rendszerének meg kell akadályoznia, hogy az adott harmadik ország felügyeleti hatóságai és egyéb közjogi hatóságai befolyásolhassák a hitelminősítések tartalmát és módszereit. A keretrendszer nem tartalmaz olyan jogi előírást, amely felhatalmazza az SFC-t vagy más hatóságot arra, hogy befolyásolja a hitelminősítés tartalmát vagy a minősítési módszert.

(8)

Hongkong jogi és felügyeleti keretrendszere továbbra is megfelel az 1060/2009/EK rendelet 5. cikkének (6) bekezdésében eredetileg megállapított három feltételnek. A 462/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) azonban további követelményeket vezetett be az Unióban nyilvántartásba vett hitelminősítő intézetek tekintetében, aminek eredményeként az érintett hitelminősítő intézetekre vonatkozó jogi és felügyeleti rendszer szigorúbbá vált. Ezek a további követelmények hitelminősítő intézetekre vonatkozó, jogilag kötelező erejű szabályokat tartalmaznak a minősítési kilátások, az összeférhetetlenségek kezelése, a titoktartási követelmények, a minősítési módszerek minősége, valamint a hitelminősítések bemutatása és közzététele tekintetében.

(9)

A 462/2013/EU rendelet 2. cikke második bekezdése 1.b) pontja értelmében a harmadik ország jogi és felügyeleti keretrendszere egyenértékűségének értékelése céljából a további követelmények 2018. június 1-jétől alkalmazandók.

(10)

Minderre tekintettel a Bizottság 2017. július 13-án szakvéleményt kért az ESMA-tól többek között Hongkong jogi és felügyeleti keretrendszerének a 462/2013/EU rendelet által bevezetett ezen további követelményekkel való egyenértékűségéről és az esetleges eltérések lényegi jelentőségének megítéléséről.

(11)

2017. november 17-én közzétett szakvéleményében az ESMA azt jelezte, hogy Hongkong hitelminősítő intézetekre vonatkozó jogi és felügyeleti keretrendszere megfelelő rendelkezéseket tartalmaz a 462/2013/EU rendelet által bevezetett további követelményeknek való megfeleléshez.

(12)

A 462/2013/EU rendelet az 1060/2009/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének w) pontjába bevezeti a minősítési kilátás fogalmát, kiterjesztve a hitelminősítésekre alkalmazandó egyes követelményeket a minősítési kilátásokra is. Bár a hongkongi jogi és felügyeleti keretrendszer nem ismeri el explicit módon a hitelminősítési kilátásokat a hitelminősítésektől eltérő és elkülönülő tételekként, az SFC abból indul ki, hogy a hongkongi jogi és felügyeleti keret szerinti „hitelminősítés” fogalmának tág értelmezése miatt a hitelminősítési kilátások előállítása megfelel a hitelminősítésekre vonatkozó valamennyi követelménynek.

(13)

Annak érdekében, hogy javuljon a hitelminősítő intézeteknek a minősített szervezetekkel szembeni függetlensége, a 462/2013/EU rendelet az 1060/2009/EK rendelet 6. cikkének (4) bekezdésében, 6a. és 6b. cikkében kiterjeszti az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat a hitelminősítő intézeten belül jelentős pozíciót betöltő részvényesek vagy tagok által okozott összeférhetetlenségekre. A hongkongi jogi és felügyeleti keretrendszer előírja a hitelminősítő intézetek számára, hogy megfelelő és hatékony szabályokat dolgozzanak ki az összeférhetetlenségek megelőzése, azonosítása és megszüntetése vagy kezelése, valamint közzététele érdekében, továbbá biztosítsák, hogy üzleti kapcsolataik ne befolyásolják tevékenységüket. Bár a hongkongi szabályozás nem utal kifejezetten a részvényesekre, amennyiben potenciálisan fennáll az összeférhetetlenség, a hitelminősítő intézet nem folytathatja ezt a tevékenységet.

(14)

A 462/2013/EU rendelet új rendelkezéseket vezet be annak biztosítása érdekében, hogy a bizalmas információkat csak a hitelminősítési tevékenységekkel kapcsolatos célokra használják, és hogy biztosítsák a bizalmas információk védelmét a csalással, lopással vagy visszaélésekkel szemben. E célból az 1060/2009/EK rendelet 10. cikkének (2a) bekezdése előírja a hitelminősítő intézetek számára, hogy a közzététel időpontjáig bennfentes információként kezeljék az összes hitelminősítést, minősítési kilátást és az azokkal kapcsolatos információkat. A hongkongi jogi és felügyeleti keretrendszer részletes követelmények megállapításával előírja a hitelminősítő intézetek számára, hogy hozzanak létre a kibocsátókra vonatkozó bizalmas információk védelmét szolgáló eljárásokat és mechanizmusokat. Megbízható keret áll tehát rendelkezésre a bizalmas információk visszaélésszerű felhasználása elleni védelemre.

(15)

A 462/2013/EU rendeletnek célja a minősítési módszerek átláthatóságának és minőségének fokozása. Az említett rendelet az 1060/2009/EK rendelet I. melléklete D. szakasza I. alszakaszának 3. pontjába bevezeti a hitelminősítő intézetek arra vonatkozó kötelezettségét, hogy a minősített szervezet számára lehetőséget biztosítsanak arra, hogy a hitelminősítés vagy a minősítési kilátás közzététele előtt jelezzék az esetleges ténybeli hibákat. Mivel a hongkongi jogi és felügyeleti keretrendszer nagyobb fontosságot tulajdonít annak, hogy a minősítést haladéktalanul a piaci szereplők tudomására hozzák, a keretrendszer nem tartalmaz olyan szigorú követelményt, amelynek értelmében a hitelminősítő intézeteknek a hitelminősítésről annak közzétételét megelőzően tájékoztatniuk kell a minősített szervezetet. A hitelminősítő intézeteknek a minősített szervezeteket csak a minősítés alapját képező kritikus információkról és főbb megfontolásokról kell tájékoztatniuk, amennyiben ez megvalósítható és helyénvaló.

(16)

A 462/2013/EU rendelet biztosítékokat vezet be az 1060/2009/EK rendelet 8. cikkének (5a) bekezdésébe, (6) bekezdésének aa) és ab) pontjába, valamint (7) bekezdésébe annak érdekében, hogy a minősítési módszerek bármilyen módosítása ne eredményezzen kevésbé szigorú módszereket. A hongkongi jogi és felügyeleti keretrendszer előírása szerint a hitelminősítő intézeteknek teljeskörűen és nyilvánosan közzé kell tenniük módszertanuk lényeges módosításait. A keretrendszer előírja továbbá, hogy amennyiben megvalósítható és helyénvaló, a hitelminősítő intézetnek az ilyen lényeges módosításokat azok hatálybalépését megelőzően közzé kell tennie. Amennyiben megváltoztatja a hitelminősítései elkészítése során alkalmazott módszereket, modelleket vagy a fő minősítési feltevéseket, a hitelminősítő intézetnek haladéktalanul közzé kell tennie az érintett hitelminősítések valószínűsíthető körét, és e közzétételhez ugyanazon kommunikációs eszközt kell használnia, mint amelyet az érintett hitelminősítések közzétételére használ.

(17)

A 462/2013/EU rendelet szigorítja a hitelminősítések bemutatására és közzétételére vonatkozó követelményeket. Az 1060/2009/EK rendelet 8. cikkének (2) bekezdése és I. melléklete D. szakasza I. alszakaszának 2.a) pontja értelmében a hitelminősítő intézetnek egyértelmű és könnyen érthető iránymutatást kell fűznie a minősítési módszerek, modellek és fő minősítési feltevések közzétételéhez, amely magyarázatot ad a hitelminősítés során alkalmazott modelleket és minősítési módszereket körülvevő feltevésekre, paraméterekre, korlátokra és bizonytalanságokra. A hongkongi jogi és felügyeleti rendszer tartalmaz annak biztosítására irányuló követelményeket, hogy a hitelminősítő intézetek elegendő iránymutatást nyújtsanak ahhoz, hogy lehetővé tegyék a hitelminősítések felhasználói számára, hogy megértsék azokat. Követelmény továbbá, hogy a hitelminősítő intézetnek 6 havonta tájékoztatnia kell a felügyeleti hatóságot üzleti tevékenységéről.

(18)

A verseny erősítése és a hitelminősítő intézetek tekintetében előforduló lehetséges összeférhetetlenségek korlátozása érdekében a 462/2013/EU rendelet az 1060/2009/EK rendelet I. melléklete E. szakaszának II. alszakaszába bevezeti azt a követelményt, mely szerint a hitelminősítő intézet által a hitelminősítésekért és a kiegészítő szolgáltatásokért felszámított díjaknak megkülönböztetésmentesnek kell lenniük, és a tényleges költségeken kell alapulniuk. A rendelet a hitelminősítő intézetek számára előírja bizonyos pénzügyi információk közzétételét. A hongkongi jogi és felügyeleti keretrendszer előírja a hitelminősítő intézetek számára, hogy egy meghatározott időszakra vonatkozóan az összes jogszabályi követelménynek megfelelő üzleti nyilvántartásokat vezessenek, nyilvánosan tegyék közzé a minősített szervezetekkel kötött díjazási megállapodásaik általános feltételeit, továbbá szolgáltassanak adatot a hitelminősítési szolgáltatások nyújtásából származó összesített bevételükről; egyúttal felhatalmazza a felügyeleti hatóságot ezen információk bekérésére. Az ügyfelek védelmét és méltányos kezelését biztosító intézkedések tekintetében a keretrendszer általános követelményként írja elő, hogy az ügyfeleket méltányosan kezeljék.

(19)

A harmadik országok szabályozási rendszerének értékelése során a Bizottság az arányosság elve és kockázatalapú megközelítés alapján jár el. A közösen megvizsgált szempontok és az ESMA szakvéleménye alapján megállapítható, hogy Hongkong hitelminősítőkre vonatkozó jogi és felügyeleti keretrendszere megfelel az 1060/2009/EK rendelet 5. cikke (6) bekezdésének második albekezdésében meghatározott feltételeknek, és azt továbbra is az említett rendelettel létrehozott jogi és felügyeleti keretrendszerrel egyenértékűnek kell tekinteni.

(20)

A jogbiztonság érdekében új végrehajtási határozatot kell elfogadni, a 2014/249/EU végrehajtási határozatot pedig ebből következően hatályon kívül kell helyezni.

(21)

A folyamatos megfelelés biztosítása érdekében a Bizottságnak az ESMA segítségével továbbra is rendszeresen nyomon kell követnie a hitelminősítő intézetekre alkalmazandó jogi és felügyeleti keretrendszer alakulását, a piaci fejleményeket és a hongkongi felügyelettel és végrehajtással kapcsolatos felügyeleti együttműködés eredményességét.

(22)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Értékpapír-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az 1060/2009/EK rendelet 5. cikke alkalmazásában a hitelminősítő intézetekkel kapcsolatos hongkongi jogi és felügyeleti keretrendszer az 1060/2009/EK rendeletben meghatározott követelményekkel egyenértékűnek tekintendő.

2. cikk

A 2014/249/EU végrehajtási határozat hatályát veszti.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2019. július 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 302., 2009.11.17., 1. o.

(2)  A Bizottság 2014/249/EU végrehajtási határozata (2014. április 28.) Hongkong jogi és felügyeleti keretrendszerének a hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet követelményeivel való egyenértékűségének elismeréséről (HL L 132., 2014.5.3., 76. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 462/2013/EU rendelete (2013. május 21.) a hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK rendelet módosításáról (HL L 146 , 2013.5.31., 1.. o.).


Top