EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1275

A Bizottság (EU) 2019/1275 végrehajtási határozata (2019. július 29.) Szingapúr referenciamutatókra vonatkozó jogi és felügyeleti keretrendszerének az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti egyenértékűségéről (EGT-vonatkozású szöveg.)

C/2019/5477

OJ L 201, 30.7.2019, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1275/oj

30.7.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 201/13


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1275 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2019. július 29.)

Szingapúr referenciamutatókra vonatkozó jogi és felügyeleti keretrendszerének az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti egyenértékűségéről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről, valamint a 2008/48/EK és a 2014/17/EU irányelv, továbbá az 596/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 30. cikkére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/1011 rendelet közös keretet vezet be az Unióban a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként, vagy a befektetési alapok teljesítményének mérésére felhasznált indexek pontosságának és integritásának biztosítása érdekében.

(2)

Az említett rendeletet 2018. január 1-jétől kell alkalmazni, a nem uniós referenciamutató-kezelőkre vonatkozó átmeneti időszakban azonban az Unión belül tovább lehet használni a harmadik országbeli referenciamutatókat is. Az átmeneti időszak után a harmadik országbeli referenciamutató-kezelők által előállított referenciamutatók vagy referenciamutató-kombinációk csak akkor használhatók az Unióban, ha az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) a Bizottság által elfogadott egyenértékűségi határozat vagy valamely illetékes hatóság elismerése vagy jóváhagyása alapján nyilvántartásba veszi e mutatókat és kezelőiket.

(3)

A Bizottság a ráruházott felhatalmazás alapján végrehajtási határozatban megállapíthatja, hogy egy adott harmadik ország jogi és felügyeleti keretrendszere meghatározott referenciamutató-kezelők vagy meghatározott referenciamutatók vagy referenciamutató-családok tekintetében egyenértékű az (EU) 2016/1011 rendelet követelményeivel. Az egyenértékűség értékelésekor a Bizottság azt veszi figyelembe, hogy a harmadik ország jogi keretrendszere és felügyeleti gyakorlata biztosítja-e a pénzügyi referenciamutatókra vonatkozó IOSCO-elveknek vagy adott esetben az olajárjelentő ügynökségekre vonatkozó IOSCO-elveknek való megfelelést, és hogy az adott referenciamutató-kezelők vagy az adott referenciamutatók vagy referenciamutató-családok folyamatos jellegű, hatékony felügyelet és végrehajtás hatálya alá tartoznak-e az adott harmadik országban.

(4)

A Szingapúrban kezelt referenciamutatókat, például a SIBOR-t (Singapore Interbank Offered Rate) és a SOR-t (Singapore Dollar Swap Offer Rate) az Unióban több felügyelt szervezet is használja. A Bizottság ezért megvizsgálta Szingapúr referenciamutatókra vonatkozó szabályait.

(5)

Szingapúrban a kijelölt referenciamutatók kezelőire és adatszolgáltatóira vonatkozó jogi és felügyeleti keretrendszert az értékpapírokra és a határidős tőzsdei ügyletekre vonatkozó törvény (Securities and Futures Act, a továbbiakban: az értékpapírtörvény), valamint az értékpapírokkal és határidős tőzsdei ügyletekkel kapcsolatos pénzügyi referenciamutatókra vonatkozó 2018. évi rendelet (Securities and Futures (Financial Benchmarks) Regulations 2018, a továbbiakban: a referenciamutató-rendelet) határozza meg. Szingapúr monetáris hatósága (Monetary Authority of Singapore, a továbbiakban: a szingapúri monetáris hatóság) az értékpapírtörvény és a referenciamutató-rendelet követelményeinek kidolgozásakor figyelembe vette a referenciamutatókkal kapcsolatos külföldi szabályozásokat, így az (EU) 2016/1011 rendeletet is.

(6)

Az értékpapírtörvény VIAA. része értelmében a kijelölt referenciamutatók minden kezelőjének és adatszolgáltatójának be kell szereznie a szingapúri monetáris hatóság engedélyét ahhoz, hogy engedélyezett referenciamutató-kezelőként (Authorised Benchmark Administrator) vagy engedélyezett adatszolgáltatóként (Authorised Benchmark Submitter) működhessen. Az engedélyezett referenciamutató-kezelőkre és az engedélyezett adatszolgáltatókra külön kötelezettségek vonatkoznak, a kijelölt referenciamutatók kezelése és bemeneti adataik szolgáltatása pedig kötelező követelmények hatálya alá tartozik. Az értékpapírtörvény emellett a szingapúri monetáris hatóságot szabályok alkotására is felhatalmazza. A szingapúri monetáris hatóság által megalkotott szabályok jogilag kötelező érvényűek.

(7)

Az értékpapírtörvény 2. cikke értelmében pénzügyi referenciamutatónak minősül minden olyan ár, ráta, index vagy érték, i. amelyet rendszeres időszakonként, képlet (közvetlen vagy közvetett) alkalmazásával vagy bármely más módszer alkalmazásával számítanak ki egy vagy több mögöttes eszköz piacának ügyleteire vagy állapotára vonatkozó információk vagy véleménynyilvánítások alapján; ii. amelyet a nyilvánosság rendelkezésére bocsátanak (akár díjmentesen, akár díj ellenében); és iii. amelyet referenciaként használnak betétek vagy hitelkeretek után fizetendő kamatok vagy más összegek meghatározására; valamely befektetési termék árának vagy értékének meghatározására; vagy valamely személy által kínált termék teljesítményének rendeletben előírt mérésére.

(8)

Az értékpapírtörvény 123B. cikkének megfelelően a szingapúri monetáris hatóság a hivatalos közlönyben kihirdetett rendeletével kijelölt pénzügyi referenciamutatónak jelölhet ki bizonyos pénzügyi referenciamutatókat. A szingapúri monetáris hatóság ezt csak akkor teheti meg, ha bizonyos abban, hogy i. a pénzügyi referenciamutató Szingapúr pénzügyi rendszere szempontjából rendszerszintű jelentőségű, ii. a pénzügyi referenciamutató meghatározásának zavara hátrányosan érinthetné a referenciamutatóba vagy Szingapúr pénzügyi rendszerébe vetett bizalmat, iii. a pénzügyi referenciamutató meghatározása ki van téve a manipuláció veszélyének vagy iv. ezt más közérdek indokolja.

(9)

A szingapúri monetáris hatóság az értékpapírtörvény 123B. cikke alapján a 2018. évi referenciamutató-rendelettel (Securities and Futures (Designated Benchmarks) Order 2018) pénzügyi referenciamutatókat jelölt ki. E határozat hatálya a referenciamutató-rendelet legutolsó alkalmazandó változatában felsorolt referenciamutatók kezelőire korlátozódik. Ez a határozat nem vonatkozik a pénzügyi referenciamutatók azon kezelőire, amelyek az (EU) 2016/1011 rendelet 2. cikkének (2) bekezdése alapján mentességgel rendelkeznek az említett rendelet hatálya alól.

(10)

Az értékpapírtörvény (és különösen annak 123D. és 123ZC. cikke) értelmében a kijelölt referenciamutatók kezelőinek és adatszolgáltatóinak – ha mentességgel nem rendelkeznek – engedéllyel kell rendelkezniük. A szingapúri monetáris hatóság az engedélyezett referenciamutató-kezelőkre vonatkozó engedély megadásának, illetve felfüggesztésének vagy visszavonásának mérlegelésekor az értékpapírtörvény 123F. cikkének (5), (6) bekezdése, és (8) bekezdése, 123J. cikkének (1) és (6) bekezdése, valamint a referenciamutató-rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerinti tényezőket veheti figyelembe. A szingapúri monetáris hatóság az értékpapírtörvény 123F. cikkének (2) és (3) bekezdése értelmében az engedélyezett referenciamutató-kezelők számára feltételeket és korlátozásokat is előírhat, illetve azokat módosíthatja vagy visszavonhatja. Bűncselekménynek minősül, ha egy engedélyre vonatkozó kötelezettség alóli mentességgel nem rendelkező személy egy kijelölt referenciamutatót engedély nélkül kezel, vagy erre ígéretet tesz.

(11)

Az értékpapírtörvény 123O. cikke szerint a referenciamutató-kezelőnek minden kijelölt referenciamutató esetében ki kell dolgoznia az adatszolgáltatókra vonatkozó szabálygyűjteményt. E szabályok közé tartozik a referenciamutató-rendelet 8. cikke szerinti felügyelőbizottság létrehozása is; e bizottságnak rendszeresen felül kell vizsgálnia a kijelölt referenciamutató alkalmazási körét, kialakítását és módszertanát, és intézkedéseket kell hoznia a kijelölt referenciamutató kezelésének elősegítésére.

(12)

A szingapúri monetáris hatóság az értékpapírtörvény 123J. cikkének (4) bekezdése és 123ZZB. cikke alapján az engedélyezett referenciamutató-kezelőt kötelezheti is a kijelölt referenciamutató kezelésére. A szingapúri monetáris hatóság az értékpapírtörvény 123F. cikkének (2) és (3) bekezdése értelmében a kijelölt referenciamutató meghatározásának folyamatával kapcsolatban is előírhat feltételeket az engedélyezett referenciamutató-kezelők számára. A szingapúri monetáris hatóság az értékpapírtörvény 123ZI. cikkének (1) bekezdése és 123ZJ. cikkének (1) bekezdése értelmében bármely személyt kijelölhet a kijelölt referenciamutató adatszolgáltatójává (kijelölt adatszolgáltató). A szingapúri monetáris hatóság az adott személy kijelölt adatszolgáltatóvá való kijelölésekor vagy e kijelölés visszavonásakor az értékpapírtörvény 123ZI. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti tényezőket veheti figyelembe. A kijelölt adatszolgáltató ugyanolyan folyamatos kötelezettségek hatálya alá tartozik, mint az engedélyezett adatszolgáltató.

(13)

Az értékpapírtörvény VIAA. része és a referenciamutató-rendelet lényegében tükrözi a pénzügyi referenciamutatókra vonatkozó IOSCO-elveket. A referenciamutató-kezelő elsősorban a kijelölt referenciamutató teljeskörű kezeléséért felelős, és így az értékpapírtörvény és a referenciamutató-rendelet szerinti szabályozási követelmények hatálya alá tartozik. A referenciamutató-kezelőnek bármely feladat harmadik fél számára való kiszervezésekor be kell tartania a szingapúri monetáris hatóság kiszervezésre vonatkozó iránymutatását, ami a referenciamutató-kezelők felelősségére és a harmadik felek felügyeletére vonatkozó IOSCO-elveket tükrözi.

(14)

Az értékpapírtörvény 123A. cikke szerint a szabályozási rendszer célja a pénzügyi referenciamutatók tisztességes és átlátható meghatározásának előmozdítása és a rendszerszintű kockázatok csökkentése. Ehhez az értékpapírtörvény 123P. cikke szerint olyan megfelelő irányítási rendszer szükséges, amely lehetővé teszi a kijelölt referenciamutatók tisztességes és hatékony módon való meghatározását, ami a referenciamutató-kezelők összeférhetetlenségének elkerülésére vonatkozó általános elvet tükrözi. Biztosítani kell továbbá, hogy a kijelölt referenciamutató kezelésével kapcsolatos rendszerek és ellenőrzések megfelelőek legyenek és igazodjanak a műveletek léptékéhez és jellegéhez, ami a referenciamutató-kezelők ellenőrzési keretére vonatkozó IOSCO-elvet tükrözi.

(15)

Az, hogy az értékpapírtörvény szerint a referenciamutató-kezelőnek minden kijelölt referenciamutató esetében ki kell dolgoznia és a szingapúri monetáris hatósággal írásban jóvá kell hagyatnia egy szabálygyűjteményt, valamint létre kell hozni egy olyan felügyelőbizottságot, amelynek rendszeresen felül kell vizsgálnia a kijelölt referenciamutató fogalommeghatározásainak, kialakításának és módszertanának alkalmazási körét és megfelelőségét, tükrözi az átláthatóságra, a módszertanra, a belső felügyeletre, a rendszeres felülvizsgálatra és az adatszolgáltatói magatartási kódexre vonatkozó elveket is.

(16)

Ami az átmenetre vonatkozó IOSCO-elvet illeti, a szingapúri monetáris hatóság az értékpapírtörvény 123J. cikke alapján megtagadhatja az engedélyezett referenciamutató-kezelő engedélyének visszavonását, ha a visszavonás a közérdekkel ellentétes lenne. Az értékpapírtörvény 123S. cikke, a referenciamutató-rendelet 13. cikke és a referenciamutató-kezelők által benyújtandó időszaki jelentésekről szóló közlemény (Notice on Submission of Periodic Reports for Benchmark Administrators) megfelel az ellenőrzésre vonatkozó IOSCO-elvnek. A referenciamutató-kezelők tekintetében az értékpapírtörvény 123R. cikke és a referenciamutató-rendelet 12. cikke, az adatszolgáltatók tekintetében pedig az értékpapírtörvény 123ZN. cikkének (1) bekezdése és a referenciamutató-rendelet 20. cikke megfelel az ellenőrzési nyomvonalra vonatkozó ISOCO-elvnek. Az értékpapírtörvény 123V. és 123ZR. cikke megfelel a szabályozó hatóságokkal való együttműködésre vonatkozó IOSCO-elvnek.

(17)

Megállapítható ezért, hogy a referenciamutató-rendeletben kijelöltként megnevezett pénzügyi referenciamutatók kezelőire vonatkozó kötelező érvényű követelmények egyenértékűek az (EU) 2016/1011 rendelet megfelelő követelményeivel.

(18)

Az (EU) 2016/1011 rendelet 30. cikke előírja továbbá, hogy a kötelező érvényű követelményeknek folyamatos jellegű, hatékony felügyelet és végrehajtás hatálya alá kell tartozniuk a harmadik országban.

(19)

A szabályozott referenciamutató-kezelők és adatszolgáltatók Szingapúrban a szingapúri monetáris hatóság folyamatos felügyelete és kontrollja alatt állnak. A szingapúri monetáris hatóság felelős annak érvényesítéséért, hogy a szabályozott referenciamutató-kezelők és adatszolgáltatók megfeleljenek az értékpapírtörvény és a referenciamutató-rendelet rájuk vonatkozó előírásainak, és e tekintetben rendszeres időközönként értékeli a szabályozott referenciamutató-kezelők és adatszolgáltatók megfelelését. Ezen értékelés során a szingapúri monetáris hatóság figyelembe vehet minden olyan információt és jelentést, amelyet megfelelőnek ítél. Az értékpapírtörvény 123O. és 123V. cikke általános kötelezettségeket ír elő, 123F. cikkének (4) bekezdése és 123K. cikkének (6) bekezdése szerint pedig a referenciamutató-kezelőknek teljesíteniük kell az engedélyük vagy mentességük megadásához csatolt feltételeket. A szingapúri monetáris hatóság az értékpapírtörvény 123ZZA. és 123ZZB. cikke alapján további szabályokat és utasításokat írhat elő a referenciamutató-kezelők számára.

(20)

Az értékpapírtörvény 123Q. cikkének (1) bekezdése és 123S. cikke, továbbá a referenciamutató-rendelet 11. cikke, valamint 13. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint a referenciamutató-kezelőknek értesíteniük kell a szingapúri monetáris hatóságot bizonyos ügyekről, ideértve azt is, ha a referenciamutató-kezelő elmulasztja valamely szabályozás szerinti kötelezettsége teljesítését. A szingapúri monetáris hatóság adatokat gyűjthet annak ellenőrzése érdekében, hogy az engedélyesek megfelelnek-e az értékpapírtörvénynek.

(21)

A szingapúri monetáris hatóság az értékpapírtörvény 123ZZb. cikke alapján utasíthatja a referenciamutató-kezelőket, többek között arra, hogy valamely konkrét ügyben jelentést nyújtsanak be a szingapúri monetáris hatóságnak, a jelentéshez csatolt könyvvizsgálói nyilatkozattal együtt. A szingapúri monetáris hatóság az értékpapírtörvény 150. és 150A. cikke alapján ellenőrizheti a referenciamutató-kezelőket, és az ellenőrzés eredményeit adott esetben külföldi szabályozókkal is megoszthatja.

(22)

Ha a referenciamutató-kezelő nem teljesíti szabályozás szerinti kötelezettségeit, a szingapúri monetáris hatóság az értékpapírtörvény 123ZZB. cikke alapján a kezelőt a probléma megoldása érdekében konkrét intézkedések meghozatalára utasíthatja. A szingapúri monetáris hatóság az értékpapírtörvény 334. cikke alapján a referenciamutató-kezelőt figyelmeztetésben részesítheti és/vagy az értékpapírtörvény 123F. cikkének (3) bekezdése és 123K. cikkének (4) bekezdése alapján feltételekhez kötheti vagy korlátozhatja a referenciamutató-kezelő üzleti tevékenységét. A szingapúri monetáris hatóság továbbá bizonyos körülmények között felfüggesztheti vagy visszavonhatja az engedélyt vagy a mentességet (lásd a 123J. cikk (1), (2) és (6) bekezdését, továbbá a 123N. cikk (1) és (3) bekezdését). Az értékpapírtörvény 123ZZC. cikkének (1) bekezdése emellett lehetővé teszi, hogy a szingapúri monetáris hatóság végzés kibocsátásával eltiltsa a referenciamutató-kezelőt. Ezenkívül az értékpapírtörvényben előírt követelmények teljesítésének elmulasztása bűncselekménynek minősül. Az értékpapírtörvény a követelmények megszegését szankcionálja.

(23)

Végül, az értékpapírtörvény 123E. cikkének (2) bekezdése szerint kibocsátott referenciamutató-kezelői engedély iránti kérelem (Form 7, Application for Authorisation as an Authorised Benchmark Administrator) 4.n) pontja az engedélyezés egyik feltételeként az IOSCO-elveknek való megfelelést írja elő. A szingapúri monetáris hatóság a referenciamutató-kezelői engedély vagy mentesség iránti kérelem elbírálásának részeként megvizsgálja a kérelmező politikáit és eljárásait, keretrendszereit és kontrolljait. Az értékpapírtörvény 123P. cikke (1) bekezdésének a) pontja emellett az üzleti tevékenységgel és műveletekkel kapcsolatos kockázatok prudens kezelését is előírja a kijelölt referenciamutató kezelője számára.

(24)

A Bizottság ezért megállapítja, hogy a referenciamutató-rendeletben felsorolt kijelöltként megnevezett pénzügyi referenciamutatók kezelőire vonatkozó kötelező érvényű követelmények folyamatos jellegű, hatékony felügyelet és végrehajtás hatálya alá tartoznak.

(25)

Az uniós referenciamutató-kezelőknek nem kell engedélyt szerezniük referenciamutatóik szingapúri használatához, kivéve, ha a szingapúri monetáris hatóság a referenciamutatót kijelölt referenciamutatónak jelöli ki. A szingapúri monetáris hatóság arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy értékelése szerint az uniós referenciamutatók egyike sem teljesíti a szingapúri kijelölt referenciamutatókra vonatkozó feltételeket.

(26)

Ezt a határozatot olyan együttműködési megállapodások egészítik majd ki, amelyek biztosítják a hatékony információcserét és a felügyeleti tevékenységek koordinálását az ESMA és a szingapúri monetáris hatóság között.

(27)

Ez a határozat az elfogadásának időpontjában Szingapúrban a referenciamutatókra alkalmazandó jogilag kötelező érvényű követelmények értékelésén alapul. A Bizottság a határozat elfogadási alapjául szolgáló követelmények folyamatos teljesülésének biztosítása érdekében továbbra is rendszeresen nyomon fogja követni a piaci fejleményeket, a referenciamutatókra vonatkozó jogi és felügyeleti keretrendszer alakulását, valamint az e követelmények nyomon követésével és érvényesítésével kapcsolatos felügyeleti együttműködés hatékonyságát.

(28)

Ez a határozat nem érinti a Bizottság azon hatáskörét, hogy bármikor külön felülvizsgálatot végezzen, ha a releváns fejlemények miatt szükségesnek véli a határozat újraértékelését.

(29)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Értékpapír-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2016/1011 rendelet 30. cikkének alkalmazásában Szingapúr azon jogi és felügyeleti keretrendszere, amely az értékpapírokkal és határidős tőzsdei ügyletekkel kapcsolatos pénzügyi referenciamutatókra vonatkozó 2018. évi rendelet (Securities and Futures (Designated Benchmarks) Order 2018) legutolsó alkalmazandó változatában kijelöltként megnevezett pénzügyi referenciamutatók kezelőire alkalmazandó, egyenértékűnek tekintendő az (EU) 2016/1011 rendeletben meghatározott követelményekkel, és úgy tekintendő, hogy folyamatos jellegű, hatékony felügyelet és végrehajtás hatálya alá tartozik.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése után 20 nappal lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2019. július 29-én.

a Bizottság részéről

elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 171., 2016.6.29., 1. o.


Top