Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0418

A Bizottság (EU) 2019/418 határozata (2019. március 13.) az (EU) 2017/1214, az (EU) 2017/1215, az (EU) 2017/1216, az (EU) 2017/1217, az (EU) 2017/1218 és az (EU) 2017/1219 határozat módosításáról (az értesítés a C(2019) 1851. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg.)

C/2019/1851

OJ L 73, 15.3.2019, p. 188–192 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/418/oj

15.3.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 73/188


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/418 HATÁROZATA

(2019. március 13.)

az (EU) 2017/1214, az (EU) 2017/1215, az (EU) 2017/1216, az (EU) 2017/1217, az (EU) 2017/1218 és az (EU) 2017/1219 határozat módosításáról

(az értesítés a C(2019) 1851. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az uniós ökocímkéről szóló, 2009. november 25-i 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

az Európai Unió ökocímkézésért felelős bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 66/2010/EK rendelet értelmében uniós ökocímkét olyan termékek kaphatnak, amelyek teljes életciklusukat tekintve csak kismértékben károsítják a környezetet. Az egyes termékcsoportokra vonatkozóan egyedi ökocímke-kritériumokat kell megállapítani.

(2)

Az (EU) 2017/1214 (2), az (EU) 2017/1215 (3), az (EU) 2017/1216 (4), az (EU) 2017/1217 (5), az (EU) 2017/1218 (6) és az (EU) 2017/1219 (7) bizottsági határozat meghatározza a kézi mosogatószerek, az ipari és intézményi felhasználásra szánt gépi mosogatószerek, a gépi mosogatószerek, a kemény felületekre szánt tisztítószerek, a mosószerek és az ipari és intézményi felhasználásra szánt mosószerek kritériumait és az azokhoz kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeket.

(3)

Több, uniós ökocímkét odaítélő nemzeti szervezet arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nehézségekbe ütközik az említett határozatok által meghatározott kritériumok teljesítése. Az említett kritériumok alapján különösen az egyes összetevőkben szennyeződésként jelen lévő anyagokat (például a foszfátokat) szükséges koncentrációjuktól függetlenül kizárni a mosó- és tisztítószer késztermékekből, jelenleg azonban technikailag nem kivitelezhető az ilyen szennyeződések eltávolítása.

(4)

A (2) preambulumbekezdésben felsorolt határozatok hatályon kívül helyezték és felváltották az e területen hozott korábbi bizottsági határozatokat. A korábbi határozatok értelmében a szennyeződéseknek és a melléktermékeknek csak akkor kellett megfelelniük a kritériumoknak, ha a késztermékben 0,010 %(m/m) vagy annál nagyobb koncentrációban voltak jelen. A Bizottság értékelést végzett, és arra a következtetésre jutott, hogy a korábbi határozatokkal összhangban a (2) preambulumbekezdésben felsorolt határozatokban szereplő egyes kritériumoknak való megfelelés céljából mind a melléktermékek, mind a nyersanyagokból származó szennyeződések tekintetében a késztermék 0,010 tömegszázalékában kell meghatározni a minimális koncentráció határértékét.

(5)

Az (EU) 2017/1217 határozat hatályon kívül helyezte a 2011/383/EU bizottsági határozatot (8) és annak helyébe lépett „az általános tisztítószerek és a szaniterhelyiségek tisztításához használt tisztítószerek” termékcsoport vonatkozásában. Az (EU) 2017/1217 határozat 18 hónapos átmeneti időszakot határozott meg annak érdekében, hogy a 2011/383/EU határozatban megállapított kritériumok alapján az uniós ökocímkét elnyert termékek gyártói számára elegendő idő álljon rendelkezésre ahhoz, hogy termékeiket az (EU) 2017/1217 határozatban megállapított felülvizsgált kritériumokhoz igazítsák. Ez az átmeneti időszak 2018. december 26-án lejárt. Több illetékes nemzeti szervezet arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy az uniós ökocímkét odaítélő szerződések megújítására irányuló kérelmek nagy száma miatt az átmeneti időszakot hat hónappal meg kell hosszabbítani. A Bizottság által elvégzett értékelés megerősítette, hogy ebben a kivételes esetben szükséges az átmeneti időszak hat hónappal történő meghosszabbítása.

(6)

Mind az (EU) 2017/1218, mind az (EU) 2017/1219 határozat tartalmaz a 66/2010/EK rendelet 6. cikkének (7) bekezdése alapján engedélyezett eltérést – az ε-ftalimido-peroxi-hexánsav (PAP) vízi környezetre veszélyes anyagként való besorolása esetén: Akut veszélyesség, 1. kategória (H400) vagy veszélyes a vízi környezetre: Krónikus veszélyesség, 3. kategória (H412), legfeljebb 0,6 g/kg mosnivaló maximális koncentrációjáig. Ezeket az eltéréseket azért adták meg, mert elismerték, hogy a PAP fontos szerepet tölt be az említett határozatok hatálya alá tartozó mosó- és tisztítószerekben lévő fehérítőszerként, és mivel a mosási folyamat során nagy fokú lebomláson megy keresztül.

(7)

A mosási folyamat során a PAP ε-ftalimido-hexánsavvá (PAC) bomlik. Ez az anyag nem peroxidikus, biológiailag könnyen lebontható és nem veszélyes a környezetre. Mivel a PAP gyorsan lebomlik PAC-re és soha nem jut a kibocsátott vízbe, helyénvalóbb a PAC-re vonatkozó lebonthatósági tényezőket alkalmazni a PAP-re a termék kritikus hígítási térfogatának kiszámításakor. Hasonló megközelítés szerepel az (EU) 2017/1219 határozatban is, ahol külön szabályokat alkalmaztak a mosási folyamat során perecetsavvá bomló hidrogén-peroxid anyag kritikus hígítási térfogatának kiszámítására. Az (EU) 2017/1219 határozatot ezért módosítani kell annak érdekében, hogy a PAC lebonthatósági értékeinek felhasználásával külön szabályok alkalmazását írja elő a PAP-re vonatkozó kritikus hígítási térfogat kiszámítására.

(8)

A PAP-t elsősorban a többkomponensű professzionális mosószerekben, nem pedig a háztartási mosószerekben használják fehérítőszerként. Az (EU) 2017/1218 határozatban szereplő, a PAP-re vonatkozó jelenlegi eltérés ezért szükségtelen, és meg kell szüntetni.

(9)

Az egyértelműség érdekében az (EU) 2017/1218 határozat mellékletében a 3. táblázatot indokolt úgy módosítani, hogy azt kiegészítse egy, az anyag 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozását mutató oszlop.

(10)

Ezért az (EU) 2017/1214, az (EU) 2017/1215, az (EU) 2017/1216, az (EU) 2017/1217, az (EU) 2017/1218 és az (EU) 2017/1219 határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 66/2010/EK rendelet 16. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2017/1214 határozat mellékletében az „Értékelés és ellenőrzés” című szakaszban a b) pontban (Méréshatárok) az 1. táblázatban a csillaggal megjelölt (*) megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„(*)   »nincs határérték«: a koncentrációtól függetlenül (analitikai kimutatási határ) az összes alapanyag esetében, kivéve a melléktermékeket és a nyersanyagokból származó szennyeződéseket, amelyek legfeljebb 0,010 %(m/m) koncentrációban lehetnek jelen a késztermékben;”.

2. cikk

Az (EU) 2017/1215 határozat mellékletében az „Értékelés és ellenőrzés” című szakaszban a b) pontban (Méréshatárok) az 1. táblázatban a csillaggal megjelölt (*) megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„(*)   »nincs határérték«: a koncentrációtól függetlenül (analitikai kimutatási határ) az összes alapanyag esetében, kivéve a melléktermékeket és a nyersanyagokból származó szennyeződéseket, amelyek legfeljebb 0,010 %(m/m) koncentrációban lehetnek jelen a késztermékben;”.

3. cikk

Az (EU) 2017/1216 határozat mellékletében az „Értékelés és ellenőrzés” című szakaszban a b) pontban (Méréshatárok) az 1. táblázatban a csillaggal megjelölt (*) megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„(*)   »nincs határérték«: a koncentrációtól függetlenül (analitikai kimutatási határ) az összes alapanyag esetében, kivéve a melléktermékeket és a nyersanyagokból származó szennyeződéseket, amelyek legfeljebb 0,010 %(m/m) koncentrációban lehetnek jelen a késztermékben;”.

4. cikk

Az (EU) 2017/1217 határozat a következőképpen módosul:

a)

A 7. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A 2011/383/EU határozatban megállapított kritériumok alapján odaítélt uniós ökocímkék 2019. június 30-ig használhatóak.”

b)

A mellékletben az „Értékelés és ellenőrzés” című szakaszban a b) pontban (Méréshatárok) az 1. táblázatban a csillaggal jelölt (*) megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„(*)   »nincs határérték«: a koncentrációtól függetlenül (analitikai kimutatási határ) az összes alapanyag esetében, kivéve a melléktermékeket és a nyersanyagokból származó szennyeződéseket, amelyek legfeljebb 0,010 %(m/m) koncentrációban lehetnek jelen a késztermékben;”.

5. cikk

Az (EU) 2017/1218 határozat melléklete a következőképpen módosul:

a)

Az „Értékelés és ellenőrzés” című szakaszban a b) pontban (Méréshatárok) az 1. táblázatban a csillaggal jelölt (*) megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„(*)   »nincs határérték«: a koncentrációtól függetlenül (analitikai kimutatási határ) az összes alapanyag esetében, kivéve a melléktermékeket és a nyersanyagokból származó szennyeződéseket, amelyek legfeljebb 0,010 %(m/m) koncentrációban lehetnek jelen a késztermékben;”.

b)

Az 5. kritérium (Kizárt és korlátozás hatálya alá eső anyagok) b) pontjának ii. alpontjában a 3. táblázat (Mentesített anyagok) helyébe az e határozat mellékletében szereplő táblázat lép.

6. cikk

Az (EU) 2017/1219 határozat melléklete a következőképpen módosul:

a)

az 1. kritériumnál (Vízi szervezetekre gyakorolt mérgező hatás) az utolsó bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Mivel a mosási folyamat során egyes anyagok lebomlanak, az alábbiakra külön szabályok vonatkoznak:

hidrogén-peroxid (H2O2) – a KHT kiszámításakor nem kell figyelembe venni,

perecetsav – a számításban ecetsavként kell figyelembe venni,

ε-ftalimido-peroxi-hexánsav (PAP) – a számításban ε-ftalimido-hexánsavként (PAC) kell figyelembe venni.

Az [ε] -ftalimido hexánsav (PAC) esetében a KHT [ krónikus ] kiszámításához használt értékek a következők:

 

LT(i) = 0,05

 

TT krónikus(i) = 0,256 mg/l

 

Aerob = R

 

Anaerob = O;”;

b)

Az „Értékelés és ellenőrzés” című szakaszban a b) pontban (Méréshatárok) az 1. táblázatban a csillaggal jelölt (*) megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„(*)   »nincs határérték«: a koncentrációtól függetlenül (analitikai kimutatási határ) az összes alapanyag esetében, kivéve a melléktermékeket és a nyersanyagokból származó szennyeződéseket, amelyek legfeljebb 0,010 %(m/m) koncentrációban lehetnek jelen a késztermékben;”.

7. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2019. március 13-én.

a Bizottság részéről

Karmenu VELLA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 27., 2010.1.30., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2017/1214 határozata (2017. június 23.) a kézi mosogatószerek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok megállapításáról (HL L 180., 2017.7.12., 1. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2017/1215 határozata (2017. június 23.) az ipari és intézményi felhasználásra szánt gépi mosogatószerek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok megállapításáról (HL L 180., 2017.7.12., 16. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2017/1216 határozata (2017. június 23.) a gépi mosogatószerek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok megállapításáról (HL L 180., 2017.7.12., 31. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2017/1217 határozata (2017. június 23.) a kemény felületekre szánt tisztítószerek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok megállapításáról (HL L 180., 2017.7.12., 45. o.).

(6)  A Bizottság (EU) 2017/1218 határozata (2017. június 23.) a mosószerek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok megállapításáról (HL L 180., 2017.7.12., 63. o.).

(7)  A Bizottság (EU) 2017/1219 határozata (2017. június 23.) az ipari és intézményi felhasználásra szánt mosószerek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok megállapításáról (HL L 180., 2017.7.12., 79. o.).

(8)  A Bizottság 2011. június 28-i 2011/383/EU határozata az általános tisztítószerek és a szaniterhelyiségek tisztításához használt tisztítószerek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 169., 2011.6.29., 52. o.).


MELLÉKLET

Anyag

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás

Figyelmeztető mondat

Felületaktív anyagok

A vízi környezetre veszélyes – akut veszélyesség, 1. kategória

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszélyesség, 3. kategória

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

Szubtilizin

A vízi környezetre veszélyes – akut veszélyesség, 1. kategória

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszélyesség, 2. kategória

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Enzimek (1)

Bőrszenzibilizáció, 1., 1A., 1B. veszélyességi kategória

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki

Légzőszervi szenzibilizáció, 1., 1A., 1B. veszélyességi kategória

H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket és nehéz légzést okozhat

Az NTA, az MGDA és a GLDA szennyeződéseként (2)

Rákkeltő hatás, 2. veszélyességi kategória

H351 Feltehetően rákot okoz.


(1)  

(*2)

A stabilizálószereket és a készítmények más segédanyagait is beleértve.

(2)  

(*3)

A nyersanyagban 0,2 % alatti koncentrációban, amennyiben a késztermékben az összkoncentráció 0,10 % alatt van.

Top