EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0014(01)

Az Európai Központi Bank (EU) 2019/976 határozata (2019. május 29.) a közös felügyeleti csoportokban a célkitűzések meghatározására és a visszajelzés megosztására vonatkozó alapelvek megállapításáról és az (EU) 2017/274 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2019/14)

OJ L 157, 14.6.2019, p. 61–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/976/oj

14.6.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 157/61


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2019/976 HATÁROZATA

(2019. május 29.)

a közös felügyeleti csoportokban a célkitűzések meghatározására és a visszajelzés megosztására vonatkozó alapelvek megállapításáról és az (EU) 2017/274 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2019/14)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (1) és (7) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1024/2013/EU rendelet 6. cikkének (1) bekezdése rögzíti, hogy az Európai Központi Bank (EKB) felelős az egységes felügyeleti mechanizmus hatékony és konzisztens működéséért. A rendelet (79) preambulumbekezdése megállapítja, hogy a motivált, jól képzett és pártatlan személyzet nélkülözhetetlen a hatékony felügyelethez.

(2)

A 468/2014/EU európai központi banki rendelet (EKB/2014/17) (2) 3–6. cikkével összhangban az EKB felelős az EKB és az illetékes nemzeti hatóságok alkalmazottaiból álló közös felügyeleti csoportok létrehozásáért és azok összetételéért. A közös felügyeleti csoporton belül folyó munka koordinálását a közös felügyeleti csoport koordinátora biztosítja, az illetékes nemzeti hatóságok egy vagy több alkoordinátorának támogatásával.

(3)

A közös felügyeleti csoportok koordinátorainak és az illetékes nemzeti hatóságok alkoordinátorainak a közös felügyeleti csoportok illetékes nemzeti hatóságból származó tagjai munkájának koordinálásában betöltött fontos szerepére tekintettel szükséges és arányos intézkedést jelent a közös felügyeleti csoportokban a célkitűzések meghatározására és a visszajelzés megosztására szolgáló egységes eljárás bevezetése.

(4)

Az illetékes nemzeti hatóságok alkoordinátorainak teljesítményére vonatkozó visszajelzést korábban egy kezdeti próbaidőszak alatt az (EU) 2016/3 európai központi banki határozat (EKB/2015/36) (3) alapján bocsátották rendelkezésre, később pedig az azt követő próbaidőszak során az (EU) 2017/274 európai központi banki határozatban (EKB/2017/6) (4) rögzített alapelvekkel összhangban. Mivel ez utóbbi próbaidőszak véget ért, az (EU) 2017/274 határozatot (EKB/2017/6) a jogbiztonság érdekében hatályon kívül kell helyezni.

(5)

Az utóbbi próbaidőszak alatt szerzett tapasztalatok azt mutatták, hogy a közös felügyeleti csoportokon belüli visszajelzési mechanizmus hasznos lehet hatékony működésük, a jobb együttműködés és párbeszéd biztosításában, valamint az e csoportokon belüli bizalom és átláthatóság fokozásában. A visszajelzési mechanizmust ezért folytatni és rendszeresen használni kell. Mindazonáltal a visszajelzési mechanizmus szükséges módosításainak elvégzése érdekében új határozatot kell elfogadni. Ezért az (EU) 2017/274 határozatot (EKB/2017/6) hatályon kívül kell helyezni és fel kell váltani ezzel a határozattal.

(6)

Az illetékes nemzeti hatóságok kizárólagos felelőssége alkalmazottaik értékelése, az EKB pedig kizárólagos felelősséggel bír saját alkalmazottainak értékeléséért. A személyzeti irányítás területén, amennyiben ezt a vonatkozó nemzeti jog megengedi, az illetékes nemzeti hatóságok felhasználhatják a közös felügyeleti csoportok koordinátorai által az illetékes nemzeti hatóságok alkoordinátorainak adott visszajelzést, és az EKB felhasználhatja a közös felügyeleti csoport koordinátorának adott visszajelzést, minden esetben e határozattal összhangban.

(7)

A 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 27. cikkének megfelelően sor került az európai adatvédelmi biztossal való konzultációra, és az európai adatvédelmi biztos 2015. április 7-én véleményt fogadott el, amelyben elismerte, hogy a visszajelzés szükséges a közös felügyeleti csoportok irányításához, és jóváhagyta a visszajelzési mechanizmust, javasolva, hogy pontos működését megfelelő jogi aktusban határozzák meg,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában az 1024/2013/EU rendelet 2. cikkében és a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 2. cikkében szereplő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

2. cikk

A célkitűzések meghatározása és a visszajelzés megosztása

(1)   Az illetékes nemzeti hatóságoknak az illetékes nemzeti hatóságok alkoordinátorai munkáltatóiként fennálló kizárólagos felelősségének sérelme nélkül, a közös felügyeleti csoportok koordinátorai az illetékes nemzeti hatóságok egyes alkoordinátoraival való egyeztetést követően meghatározzák az illetékes nemzeti hatóság érintett alkoordinátorának főbb feladatait és célkitűzéseit.

(2)   A közös felügyeleti csoport koordinátorának szerepéhez kapcsolódó célkitűzések és kompetenciák az EKB teljesítménymenedzsment és -fejlesztés eljárásával összefüggésben kerültek meghatározásra. A közös felügyeleti csoporton belüli visszajelzés érdekében az illetékes nemzeti hatóságok alkoordinátorait tájékoztatni kell ezekről az EKB képességekre vonatkozó keretrendszerében (6) meghatározott, a közös felügyeleti csoport koordinátorának szerepére alkalmazandó kompetenciákról.

(3)   A visszajelzésnek kölcsönösnek kell lennie: a közös felügyeleti csoportok koordinátorai visszajelzést adnak az illetékes nemzeti hatóságok alkoordinátorainak, és az illetékes nemzeti hatóságok alkoordinátorai visszajelzést adnak a közös felügyeleti csoportok koordinátorainak az I. mellékletben meghatározott alapelvekkel összhangban.

(4)   Az érintett közös felügyeleti csoport koordinátora és az illetékes nemzeti hatóságok érintett alkoordinátorai közösen adnak visszajelzést a közös felügyeleti csoportjuk egésze részére arról, hogy a csoport hogyan valósította meg célkitűzéseit, az I. mellékletben meghatározott alapelveknek megfelelően.

(5)   A közös felügyeleti csoportok koordinátorai és az illetékes nemzeti hatóságok alkoordinátorai törekednek arra, hogy személyes találkozóval összefüggően adjanak visszajelzést.

(6)   A célkitűzések meghatározása és a visszajelzés tekintetében a referencia-időszak minden évben a január 1. és december 31. közötti időszak.

(7)   A visszajelzési folyamat kezelésére használt rendszereszközben rögzített visszajelzéshez csak az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (7) meghatározott „szükséges ismeret elve” kritériumnak megfelelő személyek férhetnek hozzá. Az érintettek azon különös kategóriái, akiknek szükségük van a visszajelzés ismeretére, szerepelnek az adatkezelési művelet vonatkozó nyilvántartásában és az érintettek rendelkezésére bocsátott adatvédelmi nyilatkozatban.

3. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az (EU) 2017/274 határozat (EKB/2017/6) ezennel hatályát veszti.

4. cikk

Záró rendelkezések

(1)   Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2)   A 2. cikk (6) bekezdésétől eltérően a célkitűzések meghatározásával és a visszajelzéssel érintett első referencia-időszak e határozat hatálybalépésének időpontjától kezdődik és ugyanazon év december 31-ével ér véget.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2019. május 29-én.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 287., 2013.10.29., 63. o.

(2)  Az Európai Központi Bank 468/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az Egységes Felügyeleti Mechanizmuson belül az Európai Központi Bank és az illetékes nemzeti hatóságok, valamint a kijelölt nemzeti hatóságok közötti együttműködési keretrendszer létrehozásáról (SSM-keretrendelet) (EKB/2014/17) (HL L 141., 2014.5.14., 1. o.).

(3)  Az Európai Központi Bank (EU) 2016/3 határozata (2015. november 18.) az illetékes nemzeti hatóságoknak az egységes felügyeleti mechanizmus közös felügyeleti csoportjaiban résztvevő al-koordinátorainak teljesítményéről adandó visszajelzés alapelveinek meghatározásáról (EKB/2015/36) (HL L 1., 2016.1.5., 4. o.).

(4)  Az Európai Központi Bank (EU) 2017/274 határozata (2017. február 10.) az illetékes nemzeti hatóságok alkoordinátorainak teljesítményére vonatkozó visszajelzés adása során irányadó alapelvek meghatározásáról és az (EU) 2016/3 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2017/6) (HL L 40., 2017.2.17., 72. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

(6)  Lásd: „Az EKB képességekre vonatkozó keretrendszere: kompetenciák” című dokumentum; elérhető: https://www.ecb.europa.eu/careers/pdf/leadership_competencies.en.pdf.

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).


I. MELLÉKLET

Az egységes felügyeleti mechanizmus közös felügyeleti csoportjaiban a célkitűzések meghatározására és visszajelzés megosztására vonatkozó alapelvek

1. alapelv

A célkitűzések meghatározása

(1)

Az illetékes nemzeti hatóságoknak az illetékes nemzeti hatóságok alkoordinátorai munkáltatóiként fennálló kizárólagos felelősségének sérelme nélkül, minden referencia-időszak kezdetén vagy amikor az illetékes nemzeti hatóság alkoordinátora csatlakozik a közös felügyeleti csoporthoz, a közös felügyeleti csoport koordinátora az illetékes nemzeti hatóság alkoordinátorával való egyeztetést követően meghatározza az illetékes nemzeti hatóság alkoordinátorának főbb feladatait és célkitűzéseit.

(2)

A közös felügyeleti csoport koordinátora és az illetékes nemzeti hatóság alkoordinátora közösen határozzák meg a csoport célkitűzéseit, és évente a közös felügyeleti csoport azon ülésén közlik ezeket a célkitűzéseket a közös felügyeleti csoporttal, amelyre a referencia-időszakok kezdetén vagy az új közös felügyeleti csoport létrehozásakor kerül sor.

(3)

Az illetékes nemzeti hatóság alkoordinátorának kialakított feladatait és célkitűzéseit rögzíteni lehet a visszajelzési folyamat kezelésére használt rendszereszközben.

2. alapelv

A visszajelzés megosztása

(1)

A közös felügyeleti csoport koordinátora legalább évente egyszer, legkésőbb a referencia-időszak végét követően személyes visszajelzést ad az illetékes nemzeti hatóság alkoordinátorának arról, hogy ők és csoportjuk hogyan valósították meg a megfelelő célkitűzéseiket. Ez a visszajelzés figyelembe veszi a II. mellékletben meghatározott kompetenciákat.

(2)

Az illetékes nemzeti hatóság alkoordinátora legalább évente egyszer, legkésőbb a referencia-időszak végét követően személyes visszajelzést ad a közös felügyeleti csoport koordinátorának a közös felügyeleti csoport vonatkozásában folytatott koordinálásukról. Ez a visszajelzés figyelembe veszi az EKB képességekre vonatkozó keretrendszerében meghatározott kompetenciákat.

(3)

A közös felügyeleti csoport koordinátora és az illetékes nemzeti hatóság alkoordinátora között a 2. alapelv (1) és (2) bekezdése szerint megosztott visszajelzés a visszajelzés alanyának a rendszereszköz útján közölt kérésére rögzítésre kerül a visszajelzési folyamat kezelésére használt rendszereszközben.

(4)

A közös felügyeleti csoport koordinátora és az illetékes nemzeti hatóság alkoordinátora közösen adnak visszajelzést a közös felügyeleti csoportjuk részére arról, hogy a csoport hogyan valósította meg célkitűzéseit. Ezt a visszajelzést legalább évente egyszer, legkésőbb a referencia-időszak végét követően a közös felügyeleti csoport ülésén bocsátják a közös felügyeleti csoport rendelkezésére.

(5)

A folyamatos párbeszéd biztosítása érdekében a közös felügyeleti csoport koordinátora egész évben iránymutatást nyújt és folyamatos visszajelzést ad az illetékes nemzeti hatóságok alkoordinátorai részére.

(6)

A közös felügyeleti csoport koordinátora és az illetékes nemzeti hatóság alkoordinátora egész évben iránymutatást nyújt és folyamatos visszajelzést ad a csoportjának.

3. alapelv

A rendszereszközben rögzített visszajelzéshez való hozzáférés

(1)

A visszajelzési folyamat kezelésére használt rendszereszközben rögzített visszajelzéshez hozzáférést kap a közös felügyeleti csoport koordinátora és az illetékes nemzeti hatóság alkoordinátora.

(2)

Az EKB-nak a közös felügyeleti csoport koordinátorától és folyamatkezelőtől eltérő személyzete részére a visszajelzési folyamat kezelésére használt rendszereszközben rögzített visszajelzéshez hozzáférés biztosítható az (EU) 2018/1725 rendeletnek megfelelően a szükséges ismeret elve alapján.

(3)

Az érintett illetékes nemzeti hatóság kérésére a visszajelzési folyamat kezelésére használt rendszereszközben rögzített, az illetékes nemzeti hatóság alkoordinátorára vonatkozó visszajelzés, amennyiben rendelkezésre áll, hozzáférhetővé válik az érintett illetékes nemzeti hatóság számára, és felhasználható:

a)

a személyzeti irányítás elősegítése céljából, amennyiben ezt az alkalmazandó nemzeti jog megengedi;

b)

hozzájárulásként a közös felügyeleti csoport alkoordinátorok szakmai fejlődésével összefüggő igények azonosítása során, ideértve a képzési igényeket is, az illetékes nemzeti hatóság belső szabályzatának megfelelően;

c)

értékelések létrehozásához/előkészítéséhez, amennyiben ezt a vonatkozó nemzeti jog megengedi.

(4)

A visszajelzéshez való hozzáférés (ideértve annak átadását is) az (EU) 2018/1725 rendelet 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban kerül biztosításra az illetékes nemzeti hatóságok részére. Visszajelzés iránti kérelem beérkezése és átadás esetén az illetékes nemzeti hatóság érintett alkoordinátora megfelelően értesítést kap.

4. alapelv

A visszajelzés megosztásával összefüggésben kezelt személyes adatok védelme

(1)

Az EKB a célkitűzések meghatározásával és az e célkitűzések megvalósítására vonatkozó visszajelzés megosztásával kapcsolatos valamennyi személyes adatot az (EU) 2018/1725 rendeletnek megfelelően kezeli.

(2)

A célkitűzések meghatározásával és az e célkitűzések megvalósítására vonatkozó visszajelzés megosztásával kapcsolatos személyes adatokat kizárólag a 3. alapelvben leírt célokra lehet felhasználni, és az adatokat legfeljebb öt évig lehet tárolni.

II. MELLÉKLET

Az egységes felügyeleti mechanizmusban dolgozó alkalmazottak számára különösen releváns kompentenciák listája (az egységes felügyeleti mechanizmushoz kapcsolódó kompentenciák)

 

Szakmai ismeretek: A felügyeleti politikák, módszertanok és szabályozások ismerete különösen az egységes felügyeleti mechanizmussal összefüggésben, valamint pénzügyi intézmények működésével kapcsolatos ismeretek. Figyelemmel kíséri az ezeken a területeken bekövetkezett fejleményeket, és a munkája megfelelő területein alkalmazza ezeket az ismereteket.

 

Kommunikáció: Mind az egyének, mind pedig a csoportok részére szóban és írásban is tisztán és következetesen adja át az információkat annak biztosítása érdekében, hogy a címzettek megértsék az információkat és a mondandó lényegét. Másokat végighallgat és megfelelő módon ad választ.

 

Együttműködés: A csoport egységes felügyeleti mechanizmussal összefüggő feladatainak megvalósítása érdekében folyamatos és együttműködő, európai dimenzióval bíró munkakapcsolatokat épít ki és tart fenn a munkatársaival. Hatékony kapcsolatokat épít ki és tart fenn másokkal a csapatmunka ösztönzése és támogatása érdekében. Proaktívan megosztja másokkal a rendelkezésére álló adatokat, tudást és információkat a csoporton belül.

 

A kitűzött célok elérésére vonatkozó elszántság: A feladatait megbízhatóan és kitartóan ellátja, a sikeres megoldások keresése során saját magatartását oly módon alakítja, hogy az biztosítsa a sikeres eredmény elérése érdekében szükséges megfelelő hozzáállást.

 

Ítélőképesség és beavatkozóképesség: A helyzeteknek, adatoknak és az információknak a megfelelő stratégiák, tervek és politikák kialakítása érdekében történő elemzése és értékelése. Egy adott kérdéssel kapcsolatban különböző és egymással ellentétes nézőpontok megértése és megfogalmazása, és amennyiben szükséges, a megközelítésmódok kiigazítása a helyzetből eredő követelmények változása esetén; a problémák új szemszögből történő átgondolása és nyitottság a mások által javasolt gondolkodásmód, illetve megoldások irányába. Javaslatok megfogalmazása vagy következtetés levonása előtt a téma teljes megértésére törekvés, mindeközben szükség szerint teljeskörű és pontos információgyűjtés; beavatkozó jellegű kérdések tiszteletteljes módon való feltétele révén megalapozott következtetés kialakítása, valamint a lehetséges problémák és különböző információk folyamatos vizsgálata.

 

A tudatosság mértéke és az előretekintő jellegű magatartás: Saját szerepén túlmutatóan érzékeli tevékenységének tágabb összefüggéseit, amelyet a különböző feladatok/szakterületek teljeskörű megértése, az összetett kulturális kontextusok és nézőpontok vonatkozásában gyakorolt tudatosság, valamint a saját döntései másokra gyakorolt hatásának elemzése által ér el. Előretekintő, a jövőbeli lehetőségekre, illetve veszélyekre felkészülő, továbbá lehetőségeket teremtő vagy a jövőbeli problémák elhárítását lehetővé tévő fellépés.

 

Objektív, független és integritás jellemezte eljárás: Független és objektív, az Unió egészének érdekében történő, az egységes felügyeleti mechanizmus szakmai követelményein alapuló eljárás, a körülmények ellenőrzése a helyzetről való teljes és valós kép kialakítása érdekében. Az ellenőrizhető adatokra és tényekre támaszkodás által az elfogultság, az előítélet és a szubjektív értékelés kiiktatására törekvés.

 

Az egységes felügyeleti mechanizmus csoportjainak vezetése (kizárólag vezetők számára): Csoportok (virtuális/távolról történő) vezetése és a csoportcélok elérése érdekében történő irányítása. A csoporttevékenységek határokon átnyúló koordinálása útmutatások nyújtása, valamint a csoport kompetenciáinak és diverzitásának legeredményesebb és leghatékonyabb módon történő érvényre juttatása által. A nem egyértelmű helyzetek kezelésére és leküzdésére irányuló munkavégzés, a bizonytalan helyzetben való irányításra és az ilyen helyzetekben való teljesítésre vonatkozó megoldások találása.


Top