EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1874

A Bizottság (EU) 2018/1874 végrehajtási rendelete (2018. november 29.) az integrált mezőgazdasági statisztikákról, valamint az 1166/2008/EK és az 1337/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2018/1091 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a változók jegyzéke és a változók leírása tekintetében a 2020. év vonatkozásában szolgáltatandó adatokról (EGT-vonatkozású szöveg.)

C/2018/7861

OJ L 306, 30.11.2018, p. 14–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1874/oj

30.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 306/14


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1874 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. november 29.)

az integrált mezőgazdasági statisztikákról, valamint az 1166/2008/EK és az 1337/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2018/1091 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a változók jegyzéke és a változók leírása tekintetében a 2020. év vonatkozásában szolgáltatandó adatokról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az integrált mezőgazdasági statisztikákról, valamint az 1166/2008/EK és az 1337/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2018/1091 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (4) bekezdésére, valamint 8. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2018/1091 rendelet létrehozza a mezőgazdasági gazdaság szintű európai statisztikák keretét, valamint előírja a strukturális információk integrálását a termelési módszerekre, a vidékfejlesztési intézkedésekre és az agrár-környezeti tényezőkre vonatkozó adatokkal, valamint az egyéb kapcsolódó információkkal.

(2)

A tagállamok adatokat gyűjtenek az (EU) 2018/1091 rendeletben meghatározott alapvető adatok, a keret bővítése, illetve a modulokon belüli témák és részletes témák vonatkozásában.

(3)

Az alapvető és moduláris változók összesített száma az (EU) 2018/1091 rendelet 8. cikke (2) bekezdésének megfelelően nem haladja meg a 300-at.

(4)

Az (EU) 2018/1091 rendelet 8. cikke (5) bekezdésének megfelelően nem merülhetnek fel a mezőgazdasági gazdaságokra és a tagállamokra aránytalan és indokolatlan terheket rovó jelentős többletköltségek.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Statisztikai Rendszer Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

1.   Az (EU) 2018/1091 rendelet III. mellékletében felsorolt, az alapvető strukturális adatokkal kapcsolatos változók leírása megfelel e rendelet I. mellékletének.

2.   Az egyes modulokon belül a témákkal és a részletes témákkal kapcsolatos változók jegyzékét a II. melléklet tartalmazza.

3.   Az egyes modulokon belüli témák és részletes témák vonatkozásában a tagállamok által használandó, a II. mellékletben felsorolt változók leírása megfelel a III. mellékletnek.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 200., 2018.8.7., 1. o.


I. MELLÉKLET

Az alapvető strukturális adatok és a keret bővítése vonatkozásában használandó változók leírása az (EU) 2018/1091 rendelet III. mellékletének megfelelően

I.

ÁLTALÁNOS VÁLTOZÓK

Felmérési információk

CGNR 001

Mezőgazdasági gazdaság-azonosító

Az egyedi mezőgazdasági gazdaság-azonosító az adatok továbbítására szolgáló egyedi azonosító szám.

A mezőgazdasági gazdaság elhelyezkedése

A mezőgazdasági gazdaság ott helyezkedik el, ahol a gazdaság a fő mezőgazdasági tevékenységét folytatja.

CGNR 002

Földrajzi elhelyezkedés

Az 1 km-es cellákból álló területtartó statisztikai rácscella kód (INSPIRE) egész Európára kiterjedően (1) a gazdaság elhelyezkedésének megfelelően. Ez a kód kizárólag az adatok továbbítására fog szolgálni.

Az adatok publikálásakor a táblázatos adatokra vonatkozó, a felfedhetőség elleni védelmet szolgáló szokásos mechanizmusokon túl az 1 km-es rács csak akkor használandó, ha a rácson belül tíznél több mezőgazdasági gazdaság található; ellenkező esetben igény szerint 5 km-es, 10 km-es vagy annál nagyobb rácscellák használandók.

CGNR 003

NUTS 3 régió

Annak a(z) (1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) szerinti) NUTS 3 (3) régiónak kódja, amelyben a gazdaság található.

CGNR 004

A mezőgazdasági gazdaság azon területei, amelyek az (EU) 1305/2013/EU rendelet alapján természeti hátránnyal rendelkező területnek minősülnek

A hátrányos természeti adottságú területekről információkkal kell szolgálni az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 32. cikkének megfelelően.

 

K – a mezőgazdasági gazdaság hegyvidéki területeken kívüli egyéb, jelentős természeti hátrányokkal rendelkező területen található

 

H – a mezőgazdasági gazdaság hegyvidéki területen található

 

E – a mezőgazdasági gazdaság egyéb, sajátos hátrányokkal rendelkező területen található

 

N – a mezőgazdasági gazdaság nem természeti hátrányokkal rendelkező területen található

A mezőgazdasági gazdaság jogi személyisége

A mezőgazdasági gazdaság jogi személyisége a gazdálkodó jogállásától függ.

 

A mezőgazdasági gazdaságért a jogi és gazdasági felelősséget az alábbiak viselik:

CGNR 005

Természetes személy, aki az egyéni gazdálkodó, amennyiben a mezőgazdasági gazdaság önálló

Olyan önálló természetes személy, aki olyan mezőgazdasági gazdaság gazdálkodója, amelyet sem közös irányítás, sem más hasonló viszony nem köt más gazdálkodók mezőgazdasági gazdaságához.

Az ennek a feltételnek megfelelő mezőgazdasági gazdaságok egyéni gazdálkodók mezőgazdasági gazdaságai.

CGNR 006

Ha igen, akkor a gazdálkodó egyben a gazdaság irányítója is?

CGNR 007

Ha nem, akkor az irányító a gazdálkodó családtagja-e?

CGNR 008

Ha igen, akkor az irányító a gazdálkodó házastársa-e?

CGNR 009

Részes tulajdonos

Természetes személyek, akik olyan mezőgazdasági gazdaság egyéni gazdálkodói, amelyet semmi nem köt más gazdálkodók mezőgazdasági gazdaságához, és osztoznak a mezőgazdasági gazdaság tulajdonjogán és irányításában.

CGNR 010

Kettő vagy több természetes személy, aki(k) partnerek, csoportos mezőgazdasági gazdaság esetében

A csoportos gazdaság partnerei természetes személyek, akik együttesen tulajdonosai vagy bérlői, vagy más módon közös vezetői egy mezőgazdasági gazdaságnak, vagy saját független gazdaságaikat irányítják úgy, mintha azok egy gazdaságot alkotnának. Ezt az együttműködést jogszabályok vagy írásbeli megállapodás szerint kell megvalósítani.

CGNR 011

Jogi személy

Olyan jogalany, amely nem természetes személy, de a magánszemélyeket megillető, illetve terhelő jogok és kötelezettségek alanya, például pert indíthat és perelhető (általános jogképességgel rendelkezik).

CGNR 012

Ha igen, a mezőgazdasági gazdaság egy vállalatcsoport része?

A vállalatcsoport olyan vállalatok csoportja, amelyeket jogi és/vagy pénzügyi kapcsolatok fűznek össze, és a csoport vezetője irányítja őket.

A vállalkozás jogi egységek olyan legkisebb kombinációja, amely árutermelő és szolgáltató szervezeti egység, és amely döntéshozatalkor bizonyos fokú függetlenséggel bír, különösen felhasznált forrásainak elosztásában. Egy vállalkozás egy vagy több helyszínen egy vagy több tevékenységet végez. Egy vállalkozás csak egyetlen jogi egység lehet.

CGNR 013

A mezőgazdasági gazdaság közbirtok

Az adatgyűjtés és -rögzítés tekintetében a közbirtoknak számító mezőgazdasági gazdaság olyan gazdálkodó egység, amelynek használt mezőgazdasági területét közös használati jogok alapján más mezőgazdasági gazdaságok is használják.

CGNR 014

A gazdálkodó a mezőgazdasági gazdaság földje vagy állatállománya alapján uniós támogatás kedvezményezettje, és így szerepel az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszerben

A gazdálkodó aktív mezőgazdasági termelő az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 9. cikke értelmében, és az állami támogatás iránti kérelem elfogadásra került.

CGNR 015

A gazdálkodó fiatal mezőgazdasági termelő vagy induló fiatal gazda, aki az elmúlt 3 évben e célra pénzügyi támogatást kapott a közös agrárpolitika (KAP) keretéből

A pénzügyi támogatás utalhat az 1307/2013/EU rendelet 50. és 51. cikke szerinti közvetlen kifizetésekre vagy az 1305/2013/EU rendelet 19. cikke (1) bekezdése a) pontja i. alpontjának értelmében a vidékfejlesztési programok által a vállalkozás beindításához fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott támogatásra.

A mezőgazdasági gazdaság irányítója

A mezőgazdasági gazdaság irányítója az a természetes személy, aki az érintett mezőgazdasági gazdaság mindennapi működésének körébe tartozó pénzügyi és termelési feladatokért felelős.

Mezőgazdasági munkának minősül minden olyan, a mezőgazdasági gazdaságban végzett munka, amely hozzájárul az alábbiak valamelyikéhez:

i.

az (EU) 2018/1091 rendelet 2. cikke a) pontjában meghatározott tevékenységek;

ii.

a termelőeszközök karbantartása; vagy

iii.

az e termelési tevékenységekből közvetlenül származó tevékenységek.

A mezőgazdasági gazdaságban mezőgazdasági munkával töltött idő a ténylegesen a mezőgazdasági gazdaság gazdálkodási tevékenységeire fordított munkaidő, a gazdálkodó vagy irányító háztartásában végzett munka kivételével.

Az éves munkaerőegység (ÉME) a teljes munkaidővel egyenértékű foglalkoztatás, azaz az összes ledolgozott óra elosztva az adott országban a teljes munkaidejű állásokban évente átlagosan ledolgozott órák számával.

A teljes munkaidő a munkaszerződésekre irányadó nemzeti rendelkezések által előírt minimális óraszámot jelenti. Ha ezekben nem szerepel az éves munkaórák száma, akkor minimális óraszámnak az 1 800  órát kell tekinteni (225 munkanap napi nyolcórás munkavégzés mellett).

CGNR 016

Születési év

A mezőgazdasági gazdaság irányítójának születési éve

CGNR 017

Nem

A mezőgazdasági gazdaság irányítójának neme:

 

F – férfi;

 

N – nő.

CGNR 018

A mezőgazdasági gazdaságban végzett mezőgazdasági munka (a házimunkától eltekintve)

A mezőgazdasági gazdaság irányítója által végzett mezőgazdasági munka vonatkozásában az éves munkaerőegység százaléksávja (6).

CGNR 019

A mezőgazdasági gazdaság vezetőjeként való besorolás éve

Az az év, amelytől kezdve a mezőgazdasági gazdaság irányítója ezt a feladatot végzi

CGNR 020

A gazdaság irányítójának mezőgazdasági képzettsége

A gazdaság irányítójának legmagasabb szintű mezőgazdasági végzettsége:

 

kizárólag gyakorlati mezőgazdasági tapasztalat, ha a gazdaság irányítója egy mezőgazdasági gazdaságban gyakorlati munkával szerzett tapasztalatot;

 

alapszintű mezőgazdasági képzés, ha a gazdaság irányítója bármilyen, általános mezőgazdasági szakiskolában és/vagy bizonyos szakterületre (ideértve a kertészetet, szőlészetet, erdőgazdálkodást, halászatot, állatorvos-tudományt, mezőgazdasági technológiát és más kapcsolódó szakterületeket) szakosodott intézményben szerzett képzettséget; a befejezett mezőgazdasági gyakornoki képzés is alapfokú képesítésnek számít;

 

teljeskörű mezőgazdasági képzés, ha a gazdaság irányítója bármilyen, a tankötelezettség teljesítését követően mezőgazdasági főiskolán, egyetemen vagy más felsőfokú oktatási intézményben, legalább kétéves folyamatos nappali képzéssel egyenértékű képzés során, a következő szakok valamelyikén szerzett képesítést: mezőgazdaság, kertészet, szőlészet, erdőgazdálkodás, halászat, állatorvos-tudomány, mezőgazdasági technológia vagy egyéb kapcsolódó szakok.

CGNR 021

A gazdaság irányítója az utóbbi 12 hónapban szakképzésben részesült

Amennyiben a gazdaság irányítója szakképzésben részesült, oktató vagy oktatási intézmény által nyújtott képzési intézkedés vagy tevékenység, amelynek elsődleges célkitűzése a mezőgazdasági tevékenységekhez vagy közvetlenül a gazdasággal kapcsolatos tevékenységekhez köthető új ismeretek megszerzése vagy a meglévő ismeretek fejlesztése és bővítése.

A használt mezőgazdasági terület birtokhasználatának típusa (a gazdálkodó tekintetében)

A birtokhasználat típusa a felmérési év referencianapján fennálló helyzettől függ.

CGNR 022

Saját földterületen való gazdálkodás

Olyan használt mezőgazdasági terület (hektár), amely a mezőgazdasági gazdaság művelése alatt áll, és azt a gazdálkodó tulajdonosként, haszonélvezőként, örökhaszonbérlőként vagy más, ezzel egyenértékű birtokhasználat szerint műveli.

CGNR 023

Bérelt földterületen való gazdálkodás

Előzetes megállapodás szerint (készpénzben, természetben vagy egyéb szolgáltatás útján) fizetett bérleti díj ellenében, (írásbeli vagy szóbeli) bérleti szerződés alapján a mezőgazdasági gazdaság által bérelt használt mezőgazdasági terület (hektár). Egy használt mezőgazdasági terület csak egy mezőgazdasági gazdasághoz tartozhat. Ha egy használt mezőgazdasági területet a referenciaévben több mezőgazdasági gazdaság is bérelt, rendszerint ahhoz a mezőgazdasági gazdasághoz tartozónak kell tekinteni, amelyhez a felmérés referencianapján kapcsolódik, vagy amely a referenciaév során a leghosszabb ideig használta.

CGNR 024

Részes művelés vagy egyéb birtokhasználati módozatok

Használt mezőgazdasági (hektárban megadott) terület, amely:

a)

részes művelés alatt áll, vagyis a föld tulajdonosa és a részes művelő írásbeli vagy szóbeli részes művelési szerződés alapján közösen műveli; A részes művelésű terület (akár gazdasági, akár fizikai) hozamán a két fél megállapodás szerinti arányban osztozik.

b)

egyéb, az előző pontok egyike alá sem tartozó birtokviszony alapján kerül megművelésre.

CGNR 025

Közbirtokként használt mezőgazdasági terület

A mezőgazdasági gazdaság által hasznosított, ám közvetlenül nem hozzá tartozó használt mezőgazdasági terület (hektárban), amelyre használati jog vonatkozik.

CGNR 026

Ökológiai gazdálkodás

A mezőgazdasági gazdaság végez (i) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben (7), az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (8) vagy adott esetben a legújabb jogszabályokban, (ii) az ökológiai termelésre vonatkozó kapcsolódó nemzeti végrehajtási szabályokban meghatározott bizonyos előírásoknak és szabályoknak megfelelő mezőgazdasági termelési gyakorlatok szerint termelést.

CGNR 027

A mezőgazdasági gazdaság összes használt mezőgazdasági területe, amelyen ökológiai gazdálkodási módszereket alkalmaznak, és erről a nemzeti vagy európai uniós szabályok szerinti tanúsítvány van

A mezőgazdasági gazdaság használt mezőgazdasági területének az a hektárban kifejezett hányada, amelyen a termelési módszer teljes mértékben megfelel a gazdasági szintű ökológiai termelési elveknek (i) a 834/2007/EK rendeletben, az (EU) 2018/848 rendeletben vagy adott esetben a legújabb jogszabályokban, (ii) az ökológiai termelés tanúsítására vonatkozó kapcsolódó nemzeti végrehajtási szabályokban meghatározottak szerint.

CGNR 028

A mezőgazdasági gazdaság összes használt mezőgazdasági területe, amelyen folyamatban van az ökológiai gazdálkodási módszerekre való áttérés, amelyekről majd a nemzeti vagy európai uniós szabályok szerinti tanúsítvány lesz

A mezőgazdasági gazdaság használt mezőgazdasági területének az a hektárban kifejezett hányada, amelyen a nem ökológiai termelésről az ökológiai termelésre való áttérés során ökológiai gazdálkodási módszerek alkalmazására kerül sor egy adott időszakban („átállási időszak”) (i) a 834/2007/EK rendeletben, az (EU) 2018/848 rendeletben vagy adott esetben a legújabb jogszabályokban, (ii) az ökológiai termelés tanúsítására vonatkozó kapcsolódó nemzeti végrehajtási szabályokban meghatározottak szerint.

CGNR 029

Más környezetvédelmi tanúsítási rendszerben való részvétel

A mezőgazdasági gazdaság nemzeti vagy regionális környezetvédelmi tanúsítási rendszerben, például a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU rendelet 43. cikke (2) bekezdésében és (3) bekezdése b) pontjában vagy IX. mellékletében említett rendszerekben vesz részt (a KAP környezetbarátabbá válást ösztönző támogatásával egyenértékű jelenlegi tanúsítási rendszerek), és az állami támogatás iránti kérelem elfogadásra került.


II.   FÖLDTERÜLETRE MEGHATÁROZOTT VÁLTOZÓK

A mezőgazdasági gazdaság teljes területe a használt mezőgazdasági területből (szántó, állandó gyepterület, állandó kultúrák és konyhakertek) és egyéb földterületekből (nem használt mezőgazdasági terület, erdős terület és egyéb máshova nem sorolt földterület) áll.

Minden tétel esetében az adatgyűjtési terület az összterület , amely a parcella vagy parcellák fizikai területére utal, független attól, hogy a gazdasági év során azon vagy azokon csak egyetlen vagy több növény termesztésére került sor. Egynyári növények esetében az összterület a bevetett területnek felel meg; állandó kultúrák esetében az összterület a teljes beültetett terület; másodvetés esetében az adott évben a parcellában a fő növény által elfoglalt terület; egyidejű termesztés esetén az a terület, ahol a növények termesztésére egyidejűleg sor kerül. Így minden terület csak egyszer kerül felsorolásra.

A fő növény a legnagyobb gazdasági értékkel bíró növény. Amikor a termelési érték alapján nem határozható meg a fő növény, a fő növény az a növény, amelyet a leghosszabb ideig termesztenek a területen.

A használt mezőgazdasági terület a mezőgazdasági gazdaság által használt szántóföldek, állandó gyepterület, állandó kultúrák és konyhakertek teljes területe, függetlenül a birtokviszony típusától.

A vetésforgó azt a gyakorlatot jelenti, amely szerint egy adott földterületen a növények előre meghatározott terv vagy sorrend szerint követik egymást az egymás után következő gazdasági években, így nem kerül sor az ugyanazon fajhoz tartozó növények megszakítás nélküli termesztésére ugyanazon a földterületen. A vetésforgóban a növények általában évente váltják egymást, de évelő növényekkel is kialakítható ez a rendszer.

A szabadföldi termesztést és az üvegházi területeket külön kell számbavenni.

CLND 001

Használt mezőgazdasági terület

Használt mezőgazdasági terület (hektár).

CLND 002

Szántó

Rendszeresen, általában vetésforgó rendszerben művelt (szántott vagy megmunkált) föld (hektár).

CLND 003

Gabonafélék szemes terménynek (ideértve a vetőmagot is)

Száraz szemes terménynek betakarított minden gabonaféle, felhasználástól függetlenül (hektár).

CLND 004

Közönséges búza és tönköly

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol., Triticum spelta L. és Triticum monococcum L. (hektár).

CLND 005

Durumbúza

Triticum durum Desf. (hektár).

CLND 006

Rozs és őszi gabonafélék keverékei (kétszeres)

A rozs (Secale cereale L.) vetési időtől függetlenül, a rozs és egyéb, télen vagy a telet megelőzően elvetett gabonafélék keverékei (kétszeres).

CLND 007

Árpa

Árpa (Hordeum vulgare L.) (hektár).

CLND 008

Zab és tavaszi gabonafélék keverékei (kivéve kétszeres)

Zab (Avena sativa L.) és tavaszi vetésű gabonafélék keverékei, száraz szemes terményként betakarítva, beleértve a vetőmagot is (hektár).

CLND 009

Szemeskukorica és szemcsutkazúzalék

Szemes terményként vetőmagként vagy szemes csutkakeverékként betakarított kukorica (Zea mays L.) (hektár).

CLND 010

Tritikálé

Tritikálé (x Triticosecale Wittmack) (hektár).

CLND 011

Cirok

Cirok (Sorghum bicolor (L.) Conrad Moench vagy Sorghum x sudanense (Piper) Stapf.) (hektár).

CLND 012

Egyéb gabonafélék m.n.s. (köles, hajdina, kanárimag stb.)

Száraz szemes terménynek betakarított, máshova nem sorolt gabonafélék, például köles (Panicum miliaceum L.), hajdina (Fagopyrum esculentum Mill.), kanárimag (Phalaris canariensis L.) és egyéb máshova nem sorolt (m.n.s.) gabonafélék (hektár).

CLND 013

Rizs

Rizs (Oryza sativa L.) (hektár).

CLND 014

Száraz hüvelyesek és fehérjetartalmú növények szemes terménynek (beleértve a vetőmagot, és a gabonafélék és hüvelyesek keverékét)

Szemes terménynek betakarított száraz hüvelyesek és fehérjetartalmú növények, felhasználástól függetlenül (hektár).

CLND 015

Borsó, lóbab és édes csillagfürt

A borsó minden fajtája (Pisum sativum L. convar. sativum vagy Pisum sativum L. convar. arvense L. vagy convar. speciosum) szárazon betakarítva (hektár), a lóbab minden fajtája (Vicia faba L. (partim)) szárazon betakarítva (hektár), és az édes csillagfürt minden fajtája (Lupinus sp.) száraz szemes takarmánynak betakarítva, beleértve a vetőmagot is (hektár), felhasználástól függetlenül.

CLND 016

Gyökérnövények

A gyökerükért, gumójukért vagy módosult szárukért termesztett növények (hektár). Nem tartoznak ide a gyökér- és gumós zöldségek, valamint a hagymafélék, mint például a répa, cékla és karórépa.

CLND 017

Burgonya (vetőburgonya is)

Burgonya (Solanum tuberosum L.) (hektár).

CLND 018

Cukorrépa (kivéve vetőmag)

Cukoripari felhasználásra és alkoholgyártás céljából termesztett cukorrépa (Beta vulgaris L.) (hektár).

CLND 019

M.n.s. egyéb gyökérnövények

Elsősorban takarmányozásra használt takarmányrépa (Beta vulgaris L.) és a káposztafélék családjába tartozó növények, függetlenül attól, hogy a gyökeret vagy a szárat takarítják be, és egyéb, főleg gyökereik takarmányozási célú felhasználásért termesztett, máshova nem sorolt növények (hektár).

CLND 020

Ipari növények

Ipari növények, amelyeket rendszerint nem értékesítenek közvetlen felhasználás céljából, mert a végfelhasználást megelőzően ipari feldolgozáson kell átesniük (hektár).

CLND 021

Olajos növények

Olaj előállítása céljából termesztett, száraz szemes terményként betakarított káposztarepce (Brassica napus L.) és réparepce (Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)), napraforgó (Helianthus annus L.), szója (Glycine max (L.) Merril), lenmag (Linum usitatissimum L.), mustár (Sinapis alba L.), mák (Papaver somniferum L.), sáfrányos szeklice (Carthamus tinctorius L.), szezámmag (Sesamum indicum L.), mandulapalka (Cyperus esculentus L.), földimogyoró (Arachis hypogea L.), olajtök (Cucurbita pepo var. styriaca) és kender (Cannabis sativa L.); a gyapotmag (Gossypium spp.) nem tartozik ide (hektár).

CLND 022

Káposztarepce és réparepce

Olaj előállítása céljából termesztett, száraz szemes terményként betakarított káposztarepce (Brassica napus L.) és réparepce (Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)) (hektár).

CLND 023

Napraforgó

Száraz szemes terményként betakarított napraforgó (Helianthus annuus L.) (hektár).

CLND 024

Szója

Olajtermelés céljából és fehérjetartalma miatt száraz szemes terményként betakarított szója (Glycine max L. Merril) (hektár).

CLND 025

Lenmag (olajlen)

Főként olaj előállítása céljából termesztett, száraz szemes terményként betakarított lenmagfajták (Linum usitatissimum L.) (hektár).

CLND 026

M.n.s. egyéb olajos magvúak

Máshova nem sorolt, főleg az olajtartalmuk miatt termesztett, száraz szemes terményként betakarított egyéb növények (kivéve a gyapotmagot) (hektár).

CLND 027

Rostnövények

Rostlen (Linum usitatissimum L), kender (Cannabis sativa L.), gyapot (Gossypium spp.), juta (Corchorus capsularis L.), abaka, más néven manilakender (Musa textilis Née), rostmályva (Hibiscus cannabinus L.) és szizál (Agave sisalana Perrine) (hektár).

CLND 028

Rostlen

Főként rostok előállítása céljából termesztett rostlenfajták (Linum usitatissimum L.) (hektár).

CLND 029

Kender

Szalmának termesztett kender (Cannabis sativa L.) (hektár).

CLND 030

Gyapot

Rostjáért és/vagy olajos magjáért betakarított gyapot (Gossypium spp.) (hektár).

CLND 031

M.n.s. egyéb rostnövények

Máshova nem sorolt, főleg rosttartalmuk miatt termesztett egyéb növények, például juta (Corchorus capsularis L.), abaka, más néven manilakender (Musa textilis Née), szizál (Agave sisalana Perrine) és rostmályva (Hibiscus cannabinus L.) (hektár).

CLND 032

Dohány

Leveleiért termesztett dohány (Nicotiana tabacum L.) (hektár).

CLND 033

Komló

Komlótobozért termesztett komló (Humulus lupulus L.) (hektár).

CLND 034

Aromanövények, gyógyhatású és fűszernövények

Gyógyszerészeti célra, parfümgyártás céljából vagy emberi fogyasztásra termesztett aromanövények, gyógyhatású és fűszernövények (hektár).

CLND 035

M.n.s. energianövények

A kizárólag megújuló energia előállításához használt, máshova nem sorolt, szántóföldi termesztésű energianövények (hektár).

CLND 036

M.n.s. egyéb ipari növények

Máshova nem sorolt egyéb ipari növények (hektár).

CLND 037

Takarmánynövények zölden betakarítva

Minden, főként állati takarmányozásra vagy megújulóenergia-termelésre szánt, zölden betakarított szántóföldi növény, nevezetesen a gabonafélék, fűfélék, hüvelyes vagy ipari növények és egyéb szántóföldi növények zölden betakarítva és/vagy felhasználva (hektár).

CLND 038

Időszaki gyep

A rendes vetésforgó részeként, legeltetésre, szénának vagy silózásra szánt fűfélékkel vagy fűkeverékekkel legalább egy gazdasági éven keresztül, de öt évnél rövidebb ideig bevetett terület (hektár).

CLND 039

Zölden betakarított hüvelyesek

Elsősorban takarmányozásra vagy energia előállítása céljából termesztett és zölden, teljes egészében betakarított hüvelyesek (hektár).

Idetartozik a túlnyomórészt hüvelyes takarmánynövények (rendszerint > 80 %) és füvek zölden vagy száraz szénaként betakarított keveréke.

CLND 040

Silókukorica

Minden olyan, elsősorban silózásra termesztett kukorica (Zea mays L.), amelyet nem szemes terménynek takarítanak be (teljes cső, növényrészek vagy a teljes növény) (hektár).

CLND 041

Egyéb zölden betakarított gabonafélék (kivéve silókukorica)

Minden takarmányként vagy megújuló energia (biomassza) előállítása céljából termesztett és zölden, teljes egészében betakarított gabonaféle (kivéve a kukoricát) (hektár).

CLND 042

M.n.s. egyéb zölden betakarított szántóföldi növények

Főként állati takarmányozásra szánt és zölden betakarított egyéb egynyári vagy évelő (kevesebb mint 5 év) növények (hektár). A máshova nem sorolt növények maradványai is idetartoznak, amikor a fő vetés kipusztult, de a maradványok még felhasználhatók (takarmányként vagy megújuló energiaforrásként).

CLND 043

Friss zöldségfélék (dinnyével együtt) és szamóca

Minden káposztaféle, leveles és száras zöldség, gyümölcszöldségek, hagymafélék, gyökér- és gumós zöldségek, friss hüvelyesek, egyéb frissen (nem szárítottan) betakarított zöldségek, és más mezőgazdasági és kertészeti növényekkel szántóföldön vetésforgóban termesztett szamóca (hektár).

CLND 044

Kertészeti növényekkel vetésforgóban termesztett friss zöldségfélék (ideértve a dinnyét is) és szamóca (árutermelő kertészet)

Más kertészeti növényekkel szántóföldön vetésforgóban termesztett friss zöldségfélék, dinnye és szamóca (hektár).

CLND 045

Szántóföldi növényekkel vetésforgóban termesztett friss zöldségfélék (ideértve a dinnyét is) és szamóca (szabadföldi termesztés)

Más mezőgazdasági növényekkel szántóföldön vetésforgóban termesztett friss zöldségfélék, dinnyék és szamóca (hektár).

CLND 046

Virágok és dísznövények (a faiskolákat kivéve)

Minden virág és dísznövény vágott virágként (például rózsa, szegfű, orchidea, kardvirág, krizantém, díszítőlombozat és egyéb vágott termékek), cserepes, ültetett- és balkonvirágként és növényként (például rododendron, azálea, krizantém, begónia, muskátli, nebáncsvirág, egyéb cserepes, ültetett- és balkonnövények), hagymás növényként és egyéb dísznövényként (tulipán, jácint, orchidea, nárcisz és egyéb növények) való értékesítés céljából (hektár).

CLND 047

Vetőmagok és palánták

Gyökérnövények vetőmagjai (kivéve a burgonyát és az egyéb olyan növényeket, amelyeknél a gyökér vetőmagként is funkcionál), takarmánynövények, fűfélék, ipari növények (kivéve az olajos növényeket), valamint zöldségek és virágok vetőmagjai és palántái (hektár).

CLND 048

M.n.s. egyéb szántóföldi növények

Máshova nem sorolt egyéb szántóföldi növények (hektár).

CLND 049

Ugar

Minden olyan szántóterület, amely – tekintet nélkül arra, hogy művelés alatt áll-e vagy sem – a vetésforgó része, vagy jó mezőgazdasági és ökológiai állapotban van tartva (GAEC (9)), és amelyen egy teljes gazdasági évig nincs betakarítás (hektár). Az ugar legfőbb jellemzője, hogy rendszerint a gazdasági év teljes időtartamára pihenni hagyják. Az ugar lehet:

i.

kopár terület növények nélkül; vagy

ii.

spontán természetes növényzetű terület, amely takarmányozás céljára hasznosítható vagy beszántható; vagy

iii.

kizárólag zöldtrágya termesztése céljából bevetett terület (zöld ugar).

CLND 050

Állandó gyepterület

Folyamatosan (több egymást követő, általában legalább öt éve) fűfélék, takarmánynövények vagy energianövények – műveléses (vetés) vagy természetes (maghullatásos szaporodás) úton történő – termesztésére használt, a mezőgazdasági gazdaság vetésforgójában nem szereplő terület (hektár).

A gyepterület legeltethető, illetve silózás vagy széna céljából kaszálható, vagy megújuló energia előállítására használható.

CLND 051

Legelő és rét, kivéve a külterjes legelőt

Állandó legelő jó vagy közepes minőségű talajon, amely általában használható intenzív legeltetés céljára (hektár).

CLND 052

Külterjes legelő

Olyan, általában rossz talajminőségű – például dombos, nagy magasságban fekvő – kis hozamú állandó gyepterület, amelyet általában nem javítanak trágyázással, műveléssel, újravetéssel vagy drénezéssel (hektár). Ezek a területek rendszerint csak külterjes legeltetéssel hasznosíthatók, és rendszerint nem vagy külterjes módon kaszálják őket, mert nem képesek eltartani nagy állománysűrűségű állatállományt.

CLND 053

A termelésből kivont, támogatásra jogosult állandó gyepterület

Termelésből kivont állandó gyepterület és rét, amelyet az 1307/2013/EU rendeletnek vagy adott esetben a legújabb jogszabályoknak megfelelően olyan állapotban tartanak, hogy az a szokásos mezőgazdasági módszereken és gépeken túlmutató külön előkészítés nélkül alkalmas legyen legeltetésre vagy növénytermesztésre, és pénzügyi támogatásra jogosultak (hektár).

CLND 054

Állandó kultúrák (még nem termő és időszakosan felhagyott művelésű ültetvények is ide tartoznak, kivéve a csak saját fogyasztási célt szolgáló területeket)

Minden gyümölcsfa, citrusfa, diófa, bogyós ültetvény, szőlőültetvény, olajfa és egyéb, emberi fogyasztásra szánt állandó kultúra (például tea, kávé vagy szentjánoskenyér) és egyéb célra használt állandó kultúra (például faiskolák, karácsonyfának ültetett fák vagy fonásra és szövésre szánt növények, például rattan vagy bambusz) (hektár).

CLND 055

Gyümölcsfélék, bogyós gyümölcsök és héjasok (kivéve citrusfélék, szőlő és szamóca)

Gyümölcsös ültetvények almatermésűekkel, csonthéjas gyümölcsökkel, bogyós gyümölcsökkel, héjasokkal, valamint trópusi és szubtrópusi gyümölcsfajokkal (hektár).

CLND 056

Almatermésűek

Gyümölcsös ültetvények almatermésűekkel, például almával (Malus spp.), körtével (Pyrus spp.), birsalmával (Cydonia oblonga Mill.) vagy naspolyával (Mespilus germanica L.) (hektár).

CLND 057

Csonthéjasok

Gyümölcsös ültetvények csonthéjasokkal, például őszibarackkal és nektarinnal (Prunus persica (L.) Batch), kajszival (Prunus armeniaca L. és egyéb), cseresznyével és meggyel (Prunus avium L., P. cerasus), szilvával (Prunus domestica L. és egyéb) és egyéb olyan, máshova nem sorolt csonthéjasokkal, mint a kökény (Prunus spinosa L.) vagy a japán naspolya (Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.) (hektár).

CLND 058

Trópusi és szubtrópusi gyümölcsfajok

Minden trópusi és szubtrópusi gyümölcsfaj, például kivi (Actinidia chinensis Planch.), avokádó (Persea americana Mill.) vagy banán (Musa spp.) (hektár).

CLND 059

Bogyós gyümölcsök (kivéve szamóca)

Minden termesztett bogyós gyümölcs, például fekete ribiszke (Ribes nigrum L.), vörös ribiszke (Ribes rubrum L.), málna (Rubus idaeus L.) vagy áfonya (Vaccinium corymbosum L.) (hektár).

CLND 060

Héjasok

Minden héjas gyümölcsű (hektár): dió, mogyoró, mandula, gesztenye és egyéb diófélék.

CLND 061

Citrusfélék

Citrusfélék (Citrus spp.) (hektár): narancs, apró citrusfélék, citrom, lime, pomelo, grapefruit és egyéb citrusfélék.

CLND 062

Szőlő

Szőlő (Vitis vinifera L.) (hektár).

CLND 063

Borszőlő

Általában gyümölcslé, must és/vagy bor előállítása céljából termesztett szőlőfajták (hektár).

CLND 064

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok előállítására szánt szőlő

Általában az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok előállítására szánt szőlőfajták, amelyek megfelelnek (i) a 491/2009/EK tanácsi rendelet (10) vagy adott esetben a legújabb jogszabályok követelményeinek, (ii) a kapcsolódó nemzeti szabályoknak (hektár).

CLND 065

Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott minőségi borok előállítására szánt szőlő

Általában az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok előállítására szánt szőlőfajták, amelyek megfelelnek (i) a 491/2009/EK rendelet vagy adott esetben a legújabb jogszabályok követelményeinek, (ii) a kapcsolódó nemzeti szabályoknak (hektár).

CLND 066

M.n.s. egyéb borszőlő (OEM/OFJ nélküli)

Olyan szőlőfajták, amelyeket rendszerint nem OEM-mel és OFJ-vel ellátott borok előállítása céljából termesztenek (hektár).

CLND 067

Csemegeszőlő

Olyan szőlőfajták, amelyeket rendszerint csemegeszőlő előállítására termesztenek (hektár).

CLND 068

Mazsolaszőlő

Olyan szőlőfajták, amelyeket rendszerint mazsolaszőlő előállítására termesztenek (hektár).

CLND 069

Olajbogyó

Olajbogyót termő olajfa (Olea europea L.) (hektár).

CLND 070

Faiskolák

Olyan területek, ahol fiatal, fás szárú növényeket nevelnek szabadföldön későbbi átültetés céljából (hektár).

CLND 071

Egyéb állandó kultúrák, az emberi fogyasztásra szánt egyéb ültetvényekkel együtt

Máshova nem sorolt, emberi fogyasztásra szánt egyéb állandó kultúrák és karácsonyfának ültetett fák a használt mezőgazdasági területen (hektár).

CLND 072

Karácsonyfa

A hasznosított mezőgazdasági területen az erdős területen kívül kereskedelmi célból, karácsonyfának ültetett fák (hektár). Nem tartoznak ide a karácsonyfának ültetett fák már nem karbantartott, az erdős területekhez tartozó ültetvényei.

CLND 073

Konyhakertek

A gazdálkodó és a háztartása általi saját fogyasztásra szánt, többek között zöldségek, gyökérnövények és állandó kultúrák termesztésére szolgáló, a mezőgazdasági terület többi részétől rendszerint elkülönített területek, amelyek felismerhetően konyhakertek (hektár).

CLND 074

A mezőgazdasági gazdasághoz tartozó egyéb területek

Nem használt mezőgazdasági terület (olyan mezőgazdasági terület, amelyet gazdasági, szociális vagy más okból már nem művelnek, és nem része a vetésforgónak), erdővel borított terület, valamint az épületek, gazdasági udvarok, utak, tavak, kőfejtők, terméketlen földek, sziklás területek stb. által elfoglalt egyéb területek (hektár).

CLND 075

Nem hasznosított mezőgazdasági terület

Olyan korábban mezőgazdasági művelés alatt álló terület, amely a felmérés referenciaévében már nem áll művelés alatt, és nem része a vetésforgónak, azaz mezőgazdasági hasznosítását nem tervezik (hektár).

Az ilyen területet a mezőgazdasági gazdaságban általában rendelkezésre álló erőforrások segítségével újra művelés alá lehet vonni.

CLND 076

Erdős terület

Fákkal vagy erdei cserjékkel borított terület, beleértve az erdőn belüli vagy kívüli nyárfatelepítéseket és egyéb fatelepítéseket, az erdőterületen lévő és a mezőgazdasági gazdaság saját szükségleteit kielégítő erdészeti faiskolákat, valamint az erdei létesítményeket (erdei utak, faanyagtárolók stb.) (hektár).

CLND 077

Rövid rotációs idejű sarjerdő

Fás szárú növények termesztése céljából fenntartott erdőterület, ahol a rotációs idő legfeljebb 20 év (hektár).

A rotációs idő a fák első vetésétől/ültetésétől a végtermék betakarításáig terjedő időszak, amelyben a betakarítás nem foglalja magában az olyan szokásos ápolási munkákat, mint például a ritkítás.

CLND 078

Egyéb földterületek (épületek, gazdasági udvarok, utak, tavak és egyéb terméketlen területek)

A mezőgazdasági gazdaság teljes területének minden olyan része, amely nem tartozik sem a használt mezőgazdasági területhez, sem a nem hasznosított mezőgazdasági területhez, sem pedig az erdős területekhez, ilyenek például az épületek (kivéve a gombatermesztésre használt épületek), gazdasági udvarok, utak, tavak, kőbányák területe, terméketlen területek vagy sziklás földek.

 

 

Gazdasághoz tartozó, külön kezelt területek

CLND 079

Termesztett gomba

Kifejezetten gombatermesztés céljára létesített vagy erre a célra átalakított épületben, valamint föld alatti helyiségben, barlangban és pincében termesztett gomba (hektár).

CLND 080

Használt mezőgazdasági terület üvegház vagy más járható védőborítás alatt

Olyan növények, amelyek tenyészidejük teljes vagy túlnyomó részében növényházban vagy rögzített, illetve mozgatható, magas védőtakarás (üveg, illetve rideg műanyag vagy fólia) alatt növekednek (hektár). Ezeket a területeket nem tartalmazhatják a fent említett mutatók.

CLND 081

Zöldségfélék, dinnye és szamóca, üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt

Minden, üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt termesztett káposztaféle, leveles és száras zöldség, gyümölcszöldség, hagymaféle, gyökér- és gumós zöldség, friss hüvelyes, egyéb frissen (nem szárítottan) betakarított zöldség és szamóca (hektár).

CLND 082

Virágok és dísznövények (a faiskolák kivételével), üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt

Minden, üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt termesztett virág és dísznövény vágott virágként (például rózsa, szegfű, orchidea, kardvirág, krizantém, díszítőlombozat és egyéb vágott termékek), cserepes, ágyás- és balkonvirágként és növényként (például rododendron, azálea, krizantém, begónia, muskátli, nebáncsvirág, illetve egyéb cserepes, ültetett- és balkonnövények), hagymás növényként és egyéb dísznövényként (tulipán, jácint, orchidea, nárcisz és egyéb növények) való értékesítés céljából.

CLND 083

Egyéb szántóföldi növények üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt

Máshova nem sorolt, üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt termesztett egyéb szántóföldi növények (hektár).

CLND 084

Állandó kultúrák üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt

Állandó kultúrák üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt (hektár).

CLND 085

M.n.s. egyéb használt mezőgazdasági terület üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt

Máshova nem sorolt, üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt található használt mezőgazdasági terület (hektár).

Ökológiai gazdálkodás

A mezőgazdasági gazdaság olyan földterülete, amelyen ökolgóiai gazdálkodást folytatnak a (i) a 834/2007/EK rendeletben, az (EU) 2018/848 rendeletben vagy adott esetben a legújabb jogszabályokban, (ii) az ökológiai termelésre vonatkozó kapcsolódó nemzeti végrehajtási szabályokban meghatározott előírások és szabályok szerint, beleértve az átállási időszakot is.

A növények fogalommeghatározása az alapvető adatokra vonatkozó II. szakaszban (FÖLDTERÜLETRE MEGHATÁROZOTT VÁLTOZÓK) található.

CLND 086

Ökológiai gazdálkodású használt mezőgazdasági terület

CLND 087

Ökológiai gazdálkodású szántóterület

CLND 088

Ökológiai gazdálkodásból származó gabonafélék szemes terménynek (vetőmag is)

CLND 089

Ökológiai gazdálkodásból származó közönséges búza és tönköly

CLND 090

Ökológiai gazdálkodásból származó durumbúza

CLND 091

Ökológiai gazdálkodásból származó száraz hüvelyesek és fehérjenövények szemes terménynek (beleértve a vetőmagokat, valamint gabonafélék és hüvelyesek keverékeit)

CLND 092

Ökológiai gazdálkodásból származó gyökérnövények

CLND 093

Ökológiai gazdálkodásból származó burgonya (vetőburgonya is)

CLND 094

Ökológiai gazdálkodásból származó cukorrépa (kivéve vetőmag)

CLND 095

Ökológiai gazdálkodásból származó ipari növények

CLND 096

Ökológiai gazdálkodásból származó olajos növények

CLND 097

Ökológiai gazdálkodásból származó szója

CLND 098

Ökológiai gazdálkodásból származó takarmánynövények zölden betakarítva, számtóföldről

CLND 099

Ökológiai gazdálkodású időszaki gyep és legelő

CLND 100

Ökológiai gazdálkodásból származó, zölden betakarított hüvelyesek

CLND 101

Ökológiai gazdálkodásból származó friss zöldségfélék (dinnyével együtt) és szamóca

CLND 102

Ökológiai gazdálkodásból származó vetőmagok és palánták

CLND 103

Ökológiai gazdálkodású állandó gyepterület

CLND 104

Ökológiai gazdálkodású legelő és rét, kivéve a külterjes legelőt

CLND 105

Ökológiai gazdálkodású külterjes legelő

CLND 106

Ökológiai gazdálkodású állandó kultúrák (még nem termő és ideiglenesen felhagyott művelésű ültetvények is ide tartoznak, kivéve a csak saját fogyasztásra szánt termések területét)

CLND 107

Ökológiai gazdálkodásból származó gyümölcsfélék, bogyós gyümölcsök és héjasok (kivéve citrusfélék, szőlő és szamóca)

CLND 108

Ökológiai gazdálkodásból származó citrusfélék

CLND 109

Ökológiai gazdálkodásból származó borszőlő

CLND 110

Ökológiai ogazdálkodásból származó olajbogyó

CLND 111

Ökológiai gazdálkodásból származó zöldségfélék, ideértve a dinnyét és a szamócát is üvegházban, illetve más járható védőborítás alatt

Öntözés megművelt szabadföldi területen

CLND 112

Összes öntözhető terület

Az a maximális nagyságú, használt mezőgazdasági terület, amely a referenciaévben a mezőgazdasági gazdaságban általában rendelkezésre álló berendezésekkel és vízmennyiséggel öntözhető.


III.   ÁLLATÁLLOMÁNYRA VONATKOZÓ VÁLTOZÓK

Az állatok nem tartoznak szükségszerűen a gazdálkodó tulajdonába. Ezeket az állatokat tarthatják a mezőgazdasági gazdaság területén (a használt mezőgazdasági területeken, illetve a mezőgazdasági gazdaság által használt állattartó épületekben), vagy a mezőgazdasági gazdaságon kívül (közös legelőn vagy vándoroltatás keretében stb.).

 

 

Szarvasmarhafélék

Szarvasmarha (Bos taurus L.) és vízibivaly (Bubalus bubalis L.), beleértve a hibrideket, például a beefalót.

CLVS 001

1 évesnél fiatalabb szarvasmarha

1 évesnél fiatalabb hímivarú és nőivarú szarvasmarha (darab).

CLVS 002

1 és 2 év közötti életkorú szarvasmarha

Legalább 1 éves és 2 évesnél fiatalabb szarvasmarha (darab).

CLVS 003

1 és 2 év közötti életkorú hímivarú szarvasmarha

Legalább 1 éves és 2 évesnél fiatalabb hímivarú szarvasmarha (darab).

CLVS 004

1 és 2 év közötti életkorú üsző

Legalább 1 éves és 2 évesnél fiatalabb nőivarú szarvasmarha (darab).

CLVS 005

Legalább kétéves hímivarú szarvasmarha

Legalább kétéves és annál idősebb hímivarú szarvasmarha (darab).

CLVS 006

Legalább kétéves nőivarú szarvasmarha

Legalább kétéves és annál idősebb nőivarú szarvasmarha (darab).

CLVS 007

Kétéves és idősebb üsző

Kétéves és annál idősebb nőivarú szarvasmarha, amely még nem ellett (darab).

CLVS 008

Tehén

Kétéves és annál idősebb nőivarú szarvasmarha, amely már ellett (darab).

CLVS 009

Tejhasznú tehén

Olyan nőivarú szarvasmarhák, amelyek már ellettek (a kétévesnél fiatalabbakat is beleértve), és amelyeket fajtájuk vagy különleges tulajdonságaik alapján kizárólag vagy elsősorban azért tartanak, hogy emberi fogyasztásra vagy tejtermékké való feldolgozásra tejet termeljenek (darab).

CLVS 010

Nem tejhasznú tehén

Olyan nőivarú szarvasmarhák, amelyek már ellettek (a kétévesnél fiatalabbakat is beleértve), és amelyeket fajtájuk vagy különleges tulajdonságaik alapján kizárólag vagy elsősorban borjaikért tartanak, tejüket pedig nem szánják emberi fogyasztásra vagy tejtermékké való feldolgozásra (darab).

CLVS 011

Bivalytehén

Olyan bivalytehenek (a Bubalus bubalis L. faj nőivarú bivalytehenei), amelyek már ellettek (beleértve a 2 évesnél fiatalabb bivalyteheneket) (darab).

 

Juh és kecske

CLVS 012

Juh (mindenféle korú)

Az Ovis aries L. fajba tartozó háziállatok (darab).

CLVS 013

Anyajuh

Anyajuhok és fedeztetett jerkék a tejtermelésre/hústermelésre vonatkozó képességtől függetlenül (darab).

CLVS 014

Egyéb juh

Az anyajuhokon kívül minden egyéb juh (darab).

CLVS 015

Kecske (mindenféle korú)

A Capra aegagrus hircus L. alfajba tartozó háziállatok (darab).

CLVS 016

Anyakecske

Olyan nőivarú kecskék, amelyek már egyszer ellettek, valamint pároztatott kecskék.

CLVS 017

Egyéb kecske

Az anyakecskéken kívül minden egyéb kecske (darab).

 

 

Sertés

A Sus scrofa domesticus Erxleben fajba tartozó háziállatok.

CLVS 018

20 kilogrammnál kisebb élősúlyú malac

20 kilogrammnál kisebb élősúlyú malac (darab).

CLVS 019

Legalább 50 kg-os tenyészkoca

50 kg-os vagy ennél nagyobb súlyú, tenyésztésre szánt nőivarú sertés, függetlenül attól, hogy már ellett-e (darab).

CLVS 020

Egyéb sertés

Máshova nem sorolt sertés (darab).

 

 

Baromfi

Háziasított tyúk és csirke (Gallus gallus L.), pulykafajok (Meleagris spp.), récefajok (Anas spp. and Cairina moschata L.), ludak (Anser anser domesticus L.), struccok (Struthio camelus L.) és máshova nem sorolt egyéb szárnyasok, például fürjfajok (Coturnix spp.), fácánfajok (Phasianus spp.), gyöngytyúk- (Numida meleagris domestica L.) és galambfajok (Columbinae spp.). Ugyanakkor nem tartoznak ide a vadászati célokra, illetve nem hús-/tojástermelés céljából fogságban tenyésztett madarak.

CLVS 021

Brojlercsirke

A Gallus gallus L. fajba tartozó, hústermelés céljából tartott háziállat (darab).

CLVS 022

Tojótyúk

A Gallus gallus L. fajba tartozó, tojásrakásra érett, tojástermelés céljából tartott háziállat (darab).

CLVS 023

Egyéb baromfi

A brojlercsirkénél vagy a tojótyúknál nem említett baromfi (darab). A csirke nem tartozik ide.

CLVS 024

Pulyka

A Meleagris nembe tartozó háziállat (darab).

CLVS 025

Kacsa

Az Anas nembe és a Cairina moschata L. fajba tartozó háziállat (darab).

CLVS 026

Lúd

Az Anser anser domesticus L. fajba tartozó háziállat (darab).

CLVS 027

Strucc

Strucc (Struthio camelus L.) (darab).

CLVS 028

Máshova nem sorolt (M.n.s) egyéb baromfi

Máshova nem sorolt egyéb baromfi (darab).

 

 

Nyúl

Az Oryctolagus nembe tartozó háziállat.

CLVS 029

Nyúl, nőivarú tenyészállat

Olyan, hústermelés céljából tartott nőivarú nyúl (Oryctolagus fajok), amely legalább egyszer ellett (darab).

CLVS 030

Méhek

A méztermelés céljából tartott méhek (Apis mellifera L.) által elfoglalt kaptárok száma.

CLVS 031

Szarvas

Hústermelés céljából tartott állat, például gímszarvas (Cervus elaphus L.), szikaszarvas (Cervus nippon Temminck), rénszarvas (Rangifer tarandus L.) vagy dámszarvas (Dama dama L.).

CLVS 032

Prémes állatok

Prémek előállítása céljából tartott állatok, például nyérc (Neovison vison Schreber), közönséges görény (Mustela putorius L.), róka (Vulpes spp. és egyéb), nyestkutyafajok (Nyctereutes spp.) vagy csincsillafajok (Chinchilla spp.).

CLVS 033

M.n.s. állatállomány

Az ebben a szakaszban máshova nem sorolt állatállomány.

Az állattenyésztés esetében alkalmazott ökológiai gazdálkodási módszerek

A mezőgazdasági gazdaság (i) a 834/2007/EK rendeletben, az (EU) 2018/848 rendeletben vagy adott esetben a legújabb jogszabályokban, és (ii) az ökológiai termelésre vonatkozó kapcsolódó nemzeti végrehajtási szabályokban meghatározott bizonyos előírások és szabályok szerint tart állatokat, beleértve az átállási időszakot is.

Az állatok fogalommeghatározása az alapvető adatokra vonatkozó III. szakaszban (ÁLLATÁLLOMÁNYRA VONATKOZÓ VÁLTOZÓK) található.

CLVS 034

Ökológiai gazdálkodásból származó szarvasmarha-állomány

Ökológiai gazdálkodásból származó szarvasmarha (darab).

CLVS 035

Ökológiai gazdálkodásból származó tejhasznú tehén

Ökológiai gazdálkodásból származó tejhasznú tehén (darab).

CLVS 036

Ökológiai gazdálkodásból származó nem tejhasznú tehén

Ökológiai gazdálkodásból származó nem tejhasznú tehén (darab).

CLVS 037

Ökológiai gazdálkodásból származó bivalytehén

Ökológiai gazdálkodásból származó bivalytehén.

CLVS 038

Ökológiai gazdálkodásból származó juh (mindenféle korú)

Ökológiai gazdálkodásból származó juh (darab).

CLVS 039

Ökológiai gazdálkodásból származó kecske (mindenféle korú)

Ökológiai gazdálkodásból származó kecske (darab).

CLVS 040

Ökológiai gazdálkodásból származó sertés

Ökológiai gazdálkodásból származó sertés (darab).

CLVS 041

Ökológiai gazdálkodásból származó baromfi

Az ökológiai gazdálkodásból származó baromfi (darab).

CLVS 042

Ökológiai gazdálkodásból származó brojlercsirke

Ökológiai gazdálkodásból származó brojlercsirke (darab).

CLVS 043

Ökológiai gazdálkodásból származó tojótyúk

Ökológiai gazdálkodásból származó tojótyúk (darab).


(1)  A Bizottság 1089/2010/EU rendelete (2010. november 23.) a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv téradatkészletek és -szolgáltatások interoperabilitására vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról (HL L 323., 2010.12.8., 11. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról (HL L 154., 2003.6.21., 1. o.).

(3)  NUTS: A statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 487. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 1307/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 608. o.).

(6)  Az éves munkaerőegység (ÉME) 2. százaléksávja: (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(7)  A Tanács 834/2007/EK rendelete (2007. június 28.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 189., 2007.7.20., 1. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/848 rendelete (2018. május 30.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 150., 2018.6.14., 1. o.).

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 1306/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).

(10)  A Tanács 491/2009/EK rendelete (2009. május 25.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) módosításáról (HL L 154., 2009.6.17., 1. o.).


II. MELLÉKLET

A változók modulonkénti listája

1. MODUL MUNKAERŐ ÉS EGYÉB JÖVEDELEMSZERZŐ TEVÉKENYSÉG

Változók

Mértékegység/Kategória

Téma: a gazdaság irányítása

 

 

Részletes téma: a gazdálkodó és a nemek közötti egyensúly

 

MLFO 001

A gazdálkodó neme

férfi/nő

MLFO 002

Születési év

Év

 

Részletes téma: munkaerő-ráfordítás

 

MLFO 003

A gazdálkodó által a mezőgazdasági gazdaságban végzett mezőgazdasági munka

az ÉME 1. százaléksávja (1)

 

Részletes téma: munkavédelmi intézkedések, többek között a gazdaság munkavédelmi terve

 

MLFO 004

A gazdaság munkavédelmi terve

igen/nem

Téma: családi munkaerő

 

 

Részletes téma: munkaerő-ráfordítás, a gazdálkodásban részt vevők száma és a nemek közötti egyensúly

 

MLFO 005

Mezőgazdasági munkát végző férfi családtagok

személyek száma az ÉME 2. százaléksávjai szerint (2)

MLFO 006

Mezőgazdasági munkát végző női családtagok

személyek száma az ÉME 2. százaléksávja szerint (2)

Téma: nem családi munkaerő

 

 

Részletes téma: munkaerő-ráfordítás, alkalmazottak száma és a nemek közötti egyensúly

 

 

 

A mezőgazdasági gazdaságban rendszeresen dolgozó nem családtagok

 

MLFO 007

A gazdaságban rendszeresen dolgozó nem családi férfi munkaerő

személyek száma az ÉME 2. százaléksávja szerint (2)

MLFO 008

A gazdaságban rendszeresen dolgozó nem családi női munkaerő

személyek száma az ÉME 2. százaléksávja szerint (2)

 

Részletes téma: a gazdaság által alkalmazott nem rendszeres munkaerő

 

MLFO 009

Nem rendszeresen alkalmazott, nem családi munkaerő: férfi és nő

teljes munkaidős munkanap

 

Részletes téma: vállalkozók általi munkaerő-ráfordítás

 

MLFO 010

A mezőgazdasági gazdaság által nem közvetlenül foglalkoztatott, az előző kategóriákba nem besorolt személyek.

teljes munkaidős munkanap

Téma: a mezőgazdasági gazdasághoz közvetlenül kapcsolódó egyéb jövedelemszerző tevékenységek

 

 

Részletes téma: tevékenységtípusok

 

MLFO 011

Egészségügyi, szociális vagy oktatási szolgáltatások nyújtása

igen/nem

MLFO 012

Idegenforgalom, szállásadás és egyéb szabadidővel kapcsolatos tevékenységek

igen/nem

MLFO 013

Kézművesség

igen/nem

MLFO 014

Mezőgazdasági termékek feldolgozása

igen/nem

MLFO 015

Megújuló energia termelése

igen/nem

MLFO 016

Fafeldolgozás

igen/nem

MLFO 017

Akvakultúra

igen/nem

 

 

Szerződéses munka (a mezőgazdasági gazdaság termelőeszközeinek használatával):

 

MLFO 018

Mezőgazdasági szerződéses munka

igen/nem

MLFO 019

Nem mezőgazdasági szerződéses munka

igen/nem

MLFO 020

Erdőgazdálkodás

igen/nem

MLFO 021

A mezőgazdasági gazdasághoz közvetlenül kapcsolódó, máshová nem sorolt egyéb jövedelemszerző tevékenységek

igen/nem

 

Részletes téma: jelentősége a mezőgazdasági gazdaságban

 

MLFO 022

A mezőgazdasági gazdasághoz közvetlenül kapcsolódó egyéb jövedelemszerző tevékenységek százalékos aránya a mezőgazdasági gazdaság össztermeléséhez viszonyítva.

százaléksávok (3)

 

Részletes téma: munkaerő-ráfordítás

 

MLFO 023

Egyéb (a mezőgazdasági gazdasághoz kapcsolódó) jövedelemszerző tevékenységeket folytató gazdálkodó.

F/M/N (4)

MLFO 024

A mezőgazdasági gazdaságban dolgozó, főtevékenységként egyéb (a mezőgazdasági gazdasághoz kapcsolódó) jövedelemszerző tevékenységeket folytató családtagok.

személyek száma

MLFO 025

A mezőgazdasági gazdaságban dolgozó, melléktevékenységként egyéb (a mezőgazdasági gazdasághoz kapcsolódó) jövedelemszerző tevékenységeket folytató családtagok.

személyek száma

MLFO 026

A mezőgazdasági gazdaságban rendszeresen dolgozó, főtevékenységként egyéb (a mezőgazdasági gazdasághoz kapcsolódó) jövedelemszerző tevékenységeket folytató nem családtagok.

személyek száma

MLFO 027

A mezőgazdasági gazdaságban rendszeresen dolgozó, melléktevékenységként egyéb (a mezőgazdasági gazdasághoz kapcsolódó) jövedelemszerző tevékenységeket folytató nem családtagok.

személyek száma

Téma: a mezőgazdasági gazdasághoz közvetlenül nem kapcsolódó egyéb jövedelemszerző tevékenységek

 

 

Részletes téma: munkaerő-ráfordítás

 

MLFO 028

Az egyéni gazdálkodó, aki egyben az egyéni mezőgazdasági gazdaság irányítója, egyéb (a mezőgazdasági gazdasághoz nem kapcsolódó) jövedelemszerző tevékenységeket folytat.

F/M/N (4)

MLFO 029

Az egyéni gazdálkodó családtagjai (amennyiben az egyéni gazdálkodó a mezőgazdasági gazdaság irányítója), akik a mezőgazdasági gazdaságban dolgoznak, és főtevékenységként egyéb (a mezőgazdasági gazdasághoz nem kapcsolódó) jövedelemszerző tevékenységeket folytatnak.

személyek száma

MLFO 030

Az egyéni gazdálkodó családtagjai (amennyiben az egyéni gazdálkodó a mezőgazdasági gazdaság irányítója), akik a mezőgazdasági gazdaságban dolgoznak, és melléktevékenységként egyéb (a mezőgazdasági gazdasághoz nem kapcsolódó) jövedelemszerző tevékenységeket folytatnak.

személyek száma

2. MODUL VIDÉKFEJLESZTÉS

Változók

Mértékegység/Kategória

Téma: a vidékfejlesztési intézkedésekkel támogatott mezőgazdasági gazdaságok

 

MRDV 001

Tanácsadási szolgáltatások, üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatások

igen/nem

MRDV 002

A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszerei

igen/nem

MRDV 003

Beruházások tárgyi eszközökbe

igen/nem

MRDV 004

A természeti katasztrófák és katasztrófaesemények által károsított mezőgazdasági termelési potenciál helyreállítása és megfelelő megelőző intézkedések bevezetése

igen/nem

 

 

A mezőgazdasági üzemek és a vállalkozások fejlesztése

 

MRDV 005

Vállalkozási tevékenység megkezdéséhez nyújtott támogatás fiatal mezőgazdasági termelők számára

igen/nem

MRDV 006

Vállalkozási tevékenység megkezdéséhez nyújtott, mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó támogatás

igen/nem

MRDV 007

Kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések Horvátország esetében

igen/nem

MRDV 008

Az erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének javítására irányuló beruházások

igen/nem

 

 

Agrár-környezetvédelmi kifizetések – éghajlat

 

MRDV 009

Agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos intézkedések

igen/nem

MRDV 010

Erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatások, erdővédelem

igen/nem

MRDV 011

Ökológiai gazdálkodás

igen/nem

MRDV 012

Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések

igen/nem

MRDV 013

Hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek számára teljesített kifizetések

igen/nem

MRDV 014

Állatjólét

igen/nem

MRDV 015

Kockázatkezelés

igen/nem

3. MODUL ÁLLATTARTÁS ÉPÜLETEI ÉS TRÁGYAKEZELÉS

Változók

Mértékegység/Kategória

Téma: állattartás épületei

 

 

Részletes téma: szarvasmarhatartó épület

 

MAHM 001

Tejhasznú tehén

átlagos darabszám

MAHM 002

Tejhasznú tehenek kötött tartású istállókban (hígtrágya)

helyek száma

MAHM 003

Tejhasznú tehenek kötött tartású istállókban (szilárd trágya)

helyek száma

MAHM 004

Tejhasznú tehenek nem kötött tartású/pihenőbokszos istállókban (hígtrágya)

helyek száma

MAHM 005

Tejhasznú tehenek nem kötött tartású/pihenőbokszos istállókban (szilárd trágya)

helyek száma

MAHM 006

Egyéb módon tartott tejhasznú tehenek (hígtrágya)

helyek száma

MAHM 007

Egyéb módon tartott tejhasznú tehenek (szilárd trágya)

helyek száma

MAHM 008

Mindig a szabadban tartott tejhasznú tehenek

helyek száma

MAHM 009

Részben a szabadban tartott (legelő) tejhasznú tehenek

hónapok száma

MAHM 010

Szabad kijárású karámhoz hozzáférő tejhasznú tehenek

igen/nem

MAHM 011

Egyéb szarvasmarhafélék

átlagos darabszám

MAHM 012

Egyéb szarvasmarhafélék kötött tartású istállókban (hígtrágya)

helyek száma

MAHM 013

Egyéb szarvasmarhafélék kötött tartású istállókban (szilárd trágya)

helyek száma

MAHM 014

Egyéb szarvasmarhafélék nem kötött tartású/pihenőbokszos istállókban (hígtrágya)

helyek száma

MAHM 015

Egyéb szarvasmarhafélék nem kötött tartású/pihenőbokszos istállókban (szilárd trágya)

helyek száma

MAHM 016

Egyéb módon tartott egyéb szarvasmarhafélék (hígtrágya)

helyek száma

MAHM 017

Egyéb módon tartott egyéb szarvasmarhafélék (szilárd trágya)

helyek száma

MAHM 018

Mindig a szabadban tartott egyéb szarvasmarhafélék

helyek száma

MAHM 019

Részben a szabadban tartott (legelő) egyéb szarvasmarhafélék

hónapok száma

MAHM 020

A szabad kijárású karámhoz hozzáférő egyéb szarvasmarhafélék

igen/nem

 

Részletes téma: sertéstartó épület

 

MAHM 021

Tenyészkocák

átlagos darabszám

MAHM 022

Tenyészkocák teljes rácspadlós tartásban

helyek száma

MAHM 023

Tenyészkocák részleges rácspadlós tartásban

helyek száma

MAHM 024

Tenyészkocák szilárd padlós tartásban (kivéve a mélyalmos tartást)

helyek száma

MAHM 025

Tenyészkocák kizárólag mélyalmos tartásban

helyek száma

MAHM 026

Egyéb módon tartott tenyészkocák

helyek száma

MAHM 027

Szabadban tartott tenyészkocák (szabadtartás)

helyek száma

MAHM 028

Szabadban tartott tenyészkocák (szabadtartás)

hónapok száma

MAHM 029

Egyéb sertés

átlagos darabszám

MAHM 030

Egyéb sertés teljes rácspadlós tartásban

helyek száma

MAHM 031

Egyéb sertés részleges rácspadlós tartásban

helyek száma

MAHM 032

Egyéb sertés szilárd padlós tartásban (kivéve a mélyalmot)

helyek száma

MAHM 033

Egyéb sertés kizárólag mélyalmon

helyek száma

MAHM 034

Egyéb módon tartott egyéb sertés

helyek száma

MAHM 035

Szabadban tartott egyéb sertés (szabadtartás)

helyek száma

MAHM 036

A szabad kijárású ólhoz hozzáférő egyéb sertés

igen/nem

 

Részletes téma: tojótyúktartó épület

 

MAHM 037

Tojótyúk

átlagos darabszám

MAHM 038

Tojótyúkok mélyalmos tartásban

helyek száma

MAHM 039

Tojótyúkok tojóházban (alom nélkül)

helyek száma

MAHM 040

Tojótyúkok trágyaszalagos ketrecekben

helyek száma

MAHM 041

Tojótyúkok mély aknás ketrecekben

helyek száma

MAHM 042

Tojótyúkok trágyateres ketrecekben

helyek száma

MAHM 043

Egyéb módon tartott tojótyúkok

helyek száma

MAHM 044

Szabadban tartott tojótyúkok (szabadtartás)

helyek száma

Téma: tápanyag-felhasználás és trágyázás a gazdaságban

 

 

Részletes téma: trágyázott használt mezőgazdasági terület

 

MAHM 045

Ásványi trágyákkal trágyázott használt mezőgazdasági terület összesen

hektár

MAHM 046

Szerves trágyával trágyázott használt mezőgazdasági terület összesen

hektár

 

Részletes téma: a gazdaságból kivitelre kerülő és a gazdaságba behozatalra kerülő trágya százalékos aránya

 

 

 

A trágya nettó kivitele a gazdaságból

 

MAHM 047

A hígtrágya nettó kivitele a gazdaságból

m3

MAHM 048

A szilárd trágya nettó kivitele a gazdaságból

tonna

 

Részletes téma: a szerves trágyától eltérő, organikus vagy hulladékalapú trágyázó szerek

 

MAHM 049

A mezőgazdasági gazdaságban használt, a szerves trágyától eltérő, organikus vagy hulladékalapú trágyázó szerek

tonna

Téma: trágyázási technikák

 

 

Részletes téma: beforgatás ideje a szórás típusa szerint

 

 

 

Szórás

 

MAHM 050

Beforgatás 4 órán belül

százaléksáv (5)

MAHM 051

Beforgatás több mint 4 óra elteltével

százaléksáv (5)

MAHM 052

Beforgatás nélkül

százaléksáv (5)

 

 

Sávos szórás

 

MAHM 053

Vontatott tömlő

százaléksáv (5)

MAHM 054

Vontatott csoroszlya

százaléksáv (5)

 

 

Injektálás

 

MAHM 055

Sekély/nyitott rés

százaléksáv (5)

MAHM 056

Mély/zárt rés

százaléksáv (5)

Téma: trágyázásra szolgáló létesítmények

 

 

Részletes téma: trágyatároló létesítmények és kapacitásuk

 

MAHM 057

A szilárd tárgya tárolása halmokban

%

MAHM 058

Komposzthalomban tárolt trágya

%

MAHM 059

Az állatok tartására szolgáló létesítmény alatti aknában tárolt trágya

%

MAHM 060

Mélyalmos rendszerben tárolt trágya

%

MAHM 061

Fedetlen hígtrágyatároló

%

MAHM 062

Hígtrágyatároló áteresztő fedéllel

%

MAHM 063

Hígtrágyatároló nem áteresztő fedéllel

%

MAHM 064

Egyéb, m.n.s. létesítményekben tárolt trágya

%

MAHM 065

Napi szórás

%

MAHM 066

Komposzthalomban tárolt trágya

hónapok száma

MAHM 067

Az állatok tartására szolgáló létesítmény alatti aknában tárolt trágya

hónapok száma

MAHM 068

Mélyalmos rendszerben történő trágyatárolás

hónapok száma

MAHM 069

Hígtrágyatárolás

hónapok száma

MAHM 070

Egyéb, m.n.s. létesítményekben tárolt trágya

hónapok száma


(1)  Az éves munkaerőegység (ÉME) 1. százaléksávja: (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(2)  Az éves munkaerőegység (ÉME) 2. százaléksávja: (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(3)  A gazdaság össztermelésére vonatkozó százaléksávok: (≥ 0-≤ 10), (> 10-≤ 50), (> 50-< 100).

(4)  F – főtevékenység, M – melléktevékenység, N – nem vesz részt.

(5)  A trágyázási technikával kijuttatott trágya százaléksávja: (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).


III. MELLÉKLET

A végrehajtási rendelet II. mellékletének megfelelően a gazdaságra vonatkozó adatmodul vonatkozásában használandó változók leírása

1. MODUL MUNKAERŐ ÉS EGYÉB JÖVEDELEMSZERZŐ TEVÉKENYSÉG

A MUNKAERŐVEL KAPCSOLATOS VÁLTOZÓK LEÍRÁSA

Gazdálkodó

A gazdálkodó az a természetes személy (vagy csoportos gazdaság esetében az a kiválasztott természetes személy), akinek a felelősségére és neve alatt működtetik a gazdaságot, és aki jogilag és gazdaságilag felelős a gazdaságért. Ha a gazdálkodó jogi személy, a gazdálkodóval kapcsolatban nem kerül sor adatgyűjtésre.

A mezőgazdasági munka fogalommeghatározása az I. mellékletben (ÁLTALÁNOS ALAPVETŐ VÁLTOZÓK) található.

Téma: a gazdaság irányítása

 

Részletes téma: a gazdálkodó és a nemek közötti egyensúly

MLFO 001

A gazdálkodó neme

A gazdálkodó neme:

 

F – férfi;

 

N – nő.

MLFO 002

Születési év

A gazdálkodó születési éve.

 

Részletes téma: munkaerő-ráfordítás

MLFO 003

A gazdálkodó által a mezőgazdasági gazdaságban végzett mezőgazdasági munka

A mezőgazdasági gazdaságban végzett mezőgazdasági munka (a házimunkától eltekintve) éves munkaerőegységének százaléksávja a gazdálkodó vonatkozásában.

 

Részletes téma: munkavédelmi intézkedések, többek között a gazdaság munkavédelmi terve

MLFO 004

A gazdaság munkavédelmi terve

A gazdaság munkahelyi kockázatelemzést végzett, hogy csökkentse a munkahelyi veszélyeket, és erről írásos dokumentum készült (például a gazdaság munkavédelmi terve).

Téma: családi munkaerő

 

Részletes téma: munkaerő-ráfordítás, a gazdálkodásban részt vevők száma és a nemek közötti egyensúly

 

Mezőgazdasági munkát végző családtagok

Ez csak az egyéni gazdaságokra vonatkozik, mert a csoportos gazdaságok és a jogi személyek nem rendelkeznek családi munkaerővel.

A mezőgazdasági munkát (a házimunkától eltekintve) végző családtagok közé tartoznak a házastársak, a felmenő ági rokonok és a leszármazottak, valamint a gazdálkodó testvérei és a gazdálkodó házastársának testvérei az egyéni gazdaságban. Adott esetben idetartozik a gazdaság irányítója, aki a gazdálkodó családtagja.

MLFO 005

Mezőgazdasági munkát végző férfi családtagok

A férfi családtagok száma az éves munkaerőegységekre vonatkozó százaléksávok szerint

MLFO 006

Mezőgazdasági munkát végző női családtagok

A női családtagok száma az éves munkaerőegységekre vonatkozó százaléksávok szerint

Téma: nem családi munkaerő

 

Részletes téma: munkaerő-ráfordítás, alkalmazottak száma és a nemek közötti egyensúly

 

 

A mezőgazdasági gazdaságban rendszeresen dolgozó nem családtagok

A rendszeresen alkalmazott munkaerő a gazdálkodón és családtagjain kívüli olyan személyeket jelent, akik a felmérés referencianapjáig tartó egyéves időszakban minden héten mezőgazdasági munkát végeztek a mezőgazdasági gazdaságban, függetlenül a munkahét hosszától, illetve attól, hogy részesültek-e bárminemű javadalmazásban (fizetés, bér, nyereség vagy egyéb fizetség, beleértve a természetben nyújtott fizetséget is). Az olyan személyek is idetartoznak, akik nem voltak munkaképesek a teljes időszakban, például az alábbi okokból:

i.

a szakosodott mezőgazdasági gazdaságok sajátos termelési körülményei; vagy

ii.

szabadság, katonai szolgálat, betegség, baleset vagy haláleset miatti távollét; vagy

iii.

a mezőgazdasági gazdaságban való alkalmazás kezdete vagy megszűnése; vagy

iv.

a mezőgazdasági gazdaságban folyó munka elháríthatatlan külső ok (árvíz, tűzeset stb.) folytán történő teljes leállása.

MLFO 007

A gazdaságban rendszeresen dolgozó nem családi férfi munkaerő

A nem családi férfi munkaerő száma az éves munkaerőegységekre vonatkozó százaléksávok szerint.

MLFO 008

A gazdaságban rendszeresen dolgozó nem családi női munkaerő

A nem családi női munkaerő száma az éves munkaerőegységekre vonatkozó százaléksávok szerint.

 

Részletes téma: a gazdaság által alkalmazott nem rendszeres munkaerő

 

 

A nem rendszeresen alkalmazott nem családi munkaerő azokat a munkavállalókat jelenti, akik a felmérés referencianapját megelőző 12 hónap folyamán a rendszeresen alkalmazott nem családi munkaerő kategóriában felsoroltaktól eltérő okból nem dolgoztak minden héten a mezőgazdasági gazdaságban.

A nem rendszeresen alkalmazott nem családi munkaerő által ledolgozott munkanap bármely olyan hosszúságú nap, amiért a munkavállaló egy teljes napi bármilyen javadalmazást kap (bért, nyereséget vagy más fizetséget, beleértve a természetbeni fizetséget is), amely nap folyamán egy teljes munkaidőben foglalkoztatott mezőgazdasági munkavállaló tevékenységének megfelelő munkát végez. A szabadság és a betegszabadság napjai nem számítanak munkanapnak.

MLFO 009

Nem rendszeresen alkalmazott, nem családi munkaerő: férfi és nő

A mezőgazdasági gazdaságban nem rendszeresen alkalmazott személyek által ledolgozott teljes munkaidős munkanapok száma összesen.

 

Részletes téma: vállalkozók általi munkaerő-ráfordítás

MLFO 010

A mezőgazdasági gazdaság által nem közvetlenül foglalkoztatott, az előző kategóriákba nem besorolt személyek

A mezőgazdasági gazdaság által nem közvetlenül foglalkoztatott személyek (például harmadik felek által foglalkoztatott alvállalkozók) által a mezőgazdasági gazdaságban ledolgozott teljes munkaidős munkanapok száma összesen.

Téma: a mezőgazdasági gazdasághoz közvetlenül kapcsolódó egyéb jövedelemszerző tevékenységek

Az egyéb jövedelemszerző tevékenységekkel kapcsolatos információk rögzítésére az alábbiak vonatkozásában kerül sor:

i.

az egyéni gazdaságok és a csoportos gazdaságok gazdálkodói;

ii.

az egyéni gazdaságokban dolgozó családtagok;

és a mezőgazdasági gazdasághoz közvetlenül kapcsolódó egyéb jövedelemszerző tevékenységek esetében, továbbá

iii.

a gazdaságban rendszeresen dolgozó nem családi munkaerő.

A jogi személynek minősülő gazdaságok esetében nem kerül sor az egyéb jövedelemszerző tevékenységekkel kapcsolatos információgyűjtésre.

A mezőgazdasági gazdasághoz közvetlenül kapcsolódó egyéb jövedelemszerző tevékenységek az alábbi helyszíneken végzett jövedelemszerző tevékenységek:

a)

a mezőgazdasági gazdaság; vagy

b)

a mezőgazdasági gazdaságon kívüli terület.

A mezőgazdasági gazdasághoz közvetlenül kapcsolódó egyéb jövedelemszerző tevékenységek olyan tevékenységek, amelyek során a mezőgazdasági gazdaság erőforrásai (terület, épületek, gépek stb.), vagy a gazdaság termékei használatosak a tevékenység során. Idetartozik a más mezőgazdasági gazdaságok számára végzett nem mezőgazdasági, valamint mezőgazdasági munka. A tisztán pénzügyi beruházások nem tartoznak ide. A föld bérbeadása, amely különféle tevékenységeket szolgál, de e tevékenységekben további részvétellel nem jár, szintén nem tartozik ide.

 

Részletes téma: tevékenységtípusok

MLFO 011

Egészségügyi, szociális vagy oktatási szolgáltatások nyújtása

Egészségügyi, szociális vagy oktatási szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó tevékenységek és/vagy szociális jellegű üzleti tevékenységek, amelyekhez a mezőgazdasági gazdaság erőforrásait vagy elsődleges termékeit használják.

MLFO 012

Idegenforgalom, szállásadás és egyéb szabadidővel kapcsolatos tevékenységek

Az idegenforgalommal, szállásadással, a mezőgazdasági gazdaság turistáknak vagy más csoportoknak történő bemutatásával, sporttal és rekreációs tevékenységekkel stb. kapcsolatos minden olyan tevékenység, amelynek során a mezőgazdasági gazdaság földterületét, épületeit vagy más erőforrásait hasznosítják.

MLFO 013

Kézművesség

Olyan kézműves cikkek, amelyeket a gazdálkodó vagy családtagjai vagy a nem családi munkaerő a mezőgazdasági gazdaságban állít elő, tekintet nélkül a termékek értékesítésének módjára.

MLFO 014

Mezőgazdasági feldolgozó ágazat

Valamely elsődleges mezőgazdasági termék feldolgozott másodlagos termékké való bármilyen feldolgozása a mezőgazdasági gazdaságban, tekintet nélkül arra, hogy az alapanyagot a mezőgazdasági gazdaságban termelik-e vagy máshonnan vásárolják.

MLFO 015

Megújuló energia termelése

Piaci értékesítésre szánt megújuló energia előállítása – ideértve a biogázt, a bioüzemanyagokat vagy a villamos energiát – szélturbinák vagy egyéb berendezések útján, vagy mezőgazdasági nyersanyagokból. Nem tartozik ide a megújulóenergia-termelés akkor, ha kizárólag a mezőgazdasági gazdaság saját használatára történik.

MLFO 016

Fafeldolgozás

Piaci értékesítésre szánt nyersfa feldolgozása a mezőgazdasági gazdaságban (fűrészáru előállítása stb.).

MLFO 017

Akvakultúra

Halak, rákok stb. tenyésztése a mezőgazdasági gazdaságban. Nem tartoznak ide a kizárólag halászattal kapcsolatos tevékenységek.

 

 

Szerződéses munka (a mezőgazdasági gazdaság termelőeszközeinek használatával)

Szerződéses munka a mezőgazdasági gazdaság termelőeszközeinek használatával, különbséget téve a mezőgazdasági ágazaton belül vagy kívül végzett munka között.

MLFO 018

Mezőgazdasági szerződéses munka

A mezőgazdasági ágazatban végzett munka.

MLFO 019

Nem mezőgazdasági szerződéses munka

A mezőgazdasági ágazaton kívül végzett munka (például hóeltakarítás, fuvarozás, a tájkép megőrzése, mezőgazdasági és környezetvédelmi szolgáltatások stb.).

MLFO 020

Erdőgazdálkodás

Mind a mezőgazdasági munkaerő, mind pedig a mezőgazdasági gazdaság általában mezőgazdasági célból használt gépeinek és berendezéseinek használatával végzett erdészeti munka.

MLFO 021

A mezőgazdasági gazdasághoz közvetlenül kapcsolódó egyéb jövedelemszerző tevékenységek, m.n.s.

A mezőgazdasági gazdasághoz közvetlenül kapcsolódó egyéb, máshova nem sorolt jövedelemszerző tevékenységek.

 

Részletes téma: jelentősége a mezőgazdasági gazdaságban

MLFO 022

A mezőgazdasági gazdasághoz közvetlenül kapcsolódó egyéb jövedelemszerző tevékenységek százalékos aránya a mezőgazdasági gazdaság össztermeléséhez viszonyítva

A mezőgazdasági gazdasághoz közvetlenül kapcsolódó egyéb jövedelemszerző tevékenységek százaléksávja a mezőgazdasági gazdaság össztermeléséhez viszonyítva. A mezőgazdasági gazdasághoz közvetlenül kapcsolódó egyéb jövedelemszerző tevékenységeknek a mezőgazdasági gazdaság termelésén belüli részesedését a mezőgazdasági gazdaság árbevételéhez közvetlenül kapcsolódó egyéb jövedelemszerző tevékenységeknek a mezőgazdasági gazdaság teljes árbevételének és a mezőgazdasági gazdaság számára az 1307/2013/EU rendelet vagy annál későbbi jogszabály alapján folyósított közvetlen kifizetéseknek az összegén belüli arányaként kell megbecsülni.

Formula

 

Részletes téma: munkaerő-ráfordítás

Ez a következőkre alkalmazandó:

i.

az egyéni gazdaságok és a csoportos gazdaságok gazdálkodói;

ii.

az egyéni gazdaságokban dolgozó családtagok; valamint

iii.

a gazdaságban rendszeresen dolgozó, nem családi munkaerő.

A jogi személynek minősülő gazdaságok esetében nem kerül sor információgyűjtésre.

MLFO 023

Egyéb (a mezőgazdasági gazdasághoz kapcsolódó) jövedelemszerző tevékenységeket folytató gazdálkodó

Az egyéni gazdaságok vagy csoportos gazdaságok gazdálkodói a mezőgazdasági gazdasághoz közvetlenül kapcsolódó egyéb jövedelemszerző tevékenységeket folytatnak:

 

F – fő tevékenység;

 

M – melléktevékenység;

 

N – nem vesz részt.

A tevékenységek folytathatók a mezőgazdasági gazdaságban (nem mezőgazdasági munka a mezőgazdasági gazdaságban) vagy a mezőgazdasági gazdaságon kívül.

MLFO 024

A mezőgazdasági gazdaságban dolgozó, főtevékenységként egyéb (a mezőgazdasági gazdasághoz kapcsolódó) jövedelemszerző tevékenységeket folytató családtagok

A mezőgazdasági gazdasághoz közvetlenül kapcsolódó egyéb jövedelemszerző tevékenységeket főtevékenységként folytató családtagok száma.

MLFO 025

A mezőgazdasági gazdaságban dolgozó, melléktevékenységként egyéb (a mezőgazdasági gazdasághoz kapcsolódó) jövedelemszerző tevékenységeket folytató családtagok

A mezőgazdasági gazdasághoz közvetlenül kapcsolódó egyéb jövedelemszerző tevékenységeket melléktevékenységként folytató családtagok száma.

MLFO 026

A mezőgazdasági gazdaságban rendszeresen dolgozó, főtevékenységként egyéb (a mezőgazdasági gazdasághoz kapcsolódó) jövedelemszerző tevékenységeket folytató nem családi munkaerő

Az egyéni vagy a csoportos gazdaságban a mezőgazdasági gazdasághoz közvetlenül kapcsolódó egyéb jövedelemszerző tevékenységeket főtevékenységként folytató nem családtagok száma.

MLFO 027

A mezőgazdasági gazdaságban rendszeresen dolgozó, melléktevékenységként egyéb (a mezőgazdasági gazdasághoz kapcsolódó) jövedelemszerző tevékenységeket folytató nem családi munkaerő

Az egyéni vagy a csoportos gazdaságban a mezőgazdasági gazdasághoz közvetlenül kapcsolódó egyéb jövedelemszerző tevékenységeket melléktevékenységként folytató nem családtagok száma.

Téma: a mezőgazdasági gazdasághoz közvetlenül nem kapcsolódó egyéb jövedelemszerző tevékenységek

Ez a mezőgazdasági gazdaságban és a mezőgazdasági gazdaságon kívül végzett nem mezőgazdasági munkára vonatkozik. Idetartozik minden javadalmazás (fizetés, bér, nyereség vagy más fizetség, beleértve a természetbeni fizetséget) fejében végzett minden tevékenység, kivéve az alábbiakat:

i.

a mezőgazdasági gazdaságban végzett mezőgazdasági munka; valamint

ii.

a gazdálkodó által végzett, a mezőgazdasági gazdasághoz közvetlenül kapcsolódó egyéb jövedelemszerző tevékenységek.

A mezőgazdasági gazdasághoz nem kapcsolódó egyéb jövedelemszerző tevékenységek az alábbi helyszíneken végzett jövedelemszerző tevékenységek:

a)

a mezőgazdasági gazdaság (nem mezőgazdasági munka a mezőgazdasági gazdaságban); vagy

b)

a mezőgazdasági gazdaságon kívüli terület.

 

Részletes téma: munkaerő-ráfordítás

MLFO 028

Az egyéni gazdálkodó, aki egyben az egyéni mezőgazdasági gazdaság irányítója, egyéb (a mezőgazdasági gazdasághoz nem kapcsolódó) jövedelemszerző tevékenységeket folytat

A gazdálkodó a mezőgazdasági gazdasághoz közvetlenül nem kapcsolódó egyéb jövedelemszerző tevékenységeket folytat:

 

F – fő tevékenység;

 

M – melléktevékenység;

 

N – nem vesz részt.

A tevékenységek folytathatók a mezőgazdasági gazdaságban (nem mezőgazdasági munka a mezőgazdasági gazdaságban) vagy a mezőgazdasági gazdaságon kívül.

MLFO 029

Az egyéni gazdálkodó családtagjai (amennyiben az egyéni gazdálkodó a mezőgazdasági gazdaság irányítója), akik a mezőgazdasági gazdaságban dolgoznak, és főtevékenységként egyéb (a mezőgazdasági gazdasághoz nem kapcsolódó) jövedelemszerző tevékenységeket folytatnak

A mezőgazdasági gazdasághoz nem kapcsolódó jövedelemszerző tevékenységeket főtevékenységként folytató családtagok száma.

MLFO 030

Az egyéni gazdálkodó családtagjai (amennyiben az egyéni gazdálkodó a mezőgazdasági gazdaság irányítója), akik a mezőgazdasági gazdaságban dolgoznak, és melléktevékenységként egyéb (a mezőgazdasági gazdasághoz nem kapcsolódó) jövedelemszerző tevékenységeket folytatnak

A mezőgazdasági gazdasághoz nem kapcsolódó jövedelemszerző tevékenységeket melléktevékenységként folytató családtagok száma.

2. MODUL VIDÉKFEJLESZTÉS

A VIDÉKFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS VÁLTOZÓK LEÍRÁSA

Téma: a vidékfejlesztési intézkedésekkel támogatott mezőgazdasági gazdaságok

A mezőgazdasági gazdaság akkor tekintendő úgy, hogy az utóbbi 3 évben igénybe vette az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2013. december 17.) III. címe 1. fejezetében szereplő vidékfejlesztési támogatások egyikét a legújabb jogszabályokban meghatározott bizonyos előírások és szabályok szerint, függetlenül attól, hogy sor került-e kifizetésre a referencia-időszakban, ha pozitív határozat született ilyen támogatás odaítéléséről (például elfogadásra került a támogatás iránti kérelem).

MRDV 001

Tanácsadási szolgáltatások, üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatások

A mezőgazdasági gazdaság az 1305/2013/EU rendelet 15. cikkében szereplő vidékfejlesztési támogatásokat vett igénybe.

MRDV 002

A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszerei

A mezőgazdasági gazdaság az 1305/2013/EU rendelet 16. cikkében szereplő vidékfejlesztési támogatásokat vett igénybe.

MRDV 003

Beruházások tárgyi eszközökbe

A mezőgazdasági gazdaság az 1305/2013/EU rendelet 17. cikkében szereplő vidékfejlesztési támogatásokat vett igénybe.

MRDV 004

A természeti katasztrófák és katasztrófaesemények által károsított mezőgazdasági termelési potenciál helyreállítása és megfelelő megelőző intézkedések bevezetése

A mezőgazdasági gazdaság az 1305/2013/EU rendelet 18. cikkében szereplő vidékfejlesztési támogatásokat vett igénybe.

 

 

A mezőgazdasági üzemek és a vállalkozások fejlesztése

Vidékfejlesztési támogatások az 1305/2013/EU rendelet 19. cikke értelmében, illetve Horvátország esetében továbbá ugyanezen rendelet 40. cikke értelmében.

MRDV 005

Vállalkozási tevékenység megkezdéséhez nyújtott támogatás fiatal mezőgazdasági termelők számára

A mezőgazdasági gazdaság az 1305/2013/EU rendelet 19. cikke a) pontjának i. alpontjában szereplő vidékfejlesztési támogatásokat vett igénybe.

MRDV 006

Vállalkozási tevékenység megkezdéséhez nyújtott, mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó támogatás

A mezőgazdasági gazdaság az 1305/2013/EU rendelet 19. cikke a) pontjának iii. alpontjában szereplő vidékfejlesztési támogatásokat vett igénybe.

MRDV 007

Kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések Horvátország esetében

A mezőgazdasági gazdaság az 1305/2013/EU rendelet 40. cikkében szereplő vidékfejlesztési támogatásokat vett igénybe.

MRDV 008

Az erdőterületek fejlesztésére és az erdők életképességének javítására irányuló beruházások

A mezőgazdasági gazdaság az 1305/2013/EU rendelet 21. cikkében szereplő vidékfejlesztési támogatásokat vett igénybe.

 

 

Agrár-környezetvédelmi kifizetések – éghajlat

MRDV 009

Agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos intézkedések

A mezőgazdasági gazdaság az 1305/2013/EU rendelet 28. cikkében szereplő vidékfejlesztési támogatásokat vett igénybe.

MRDV 010

Erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatások, erdővédelem

A mezőgazdasági gazdaság az 1305/2013/EU rendelet 34. cikkében szereplő vidékfejlesztési támogatásokat vett igénybe.

MRDV 011

Ökológiai gazdálkodás

A mezőgazdasági gazdaság az 1305/2013/EU rendelet 29. cikkében szereplő vidékfejlesztési támogatásokat vett igénybe.

MRDV 012

Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések

A mezőgazdasági gazdaság az 1305/2013/EU rendelet 30. cikkében szereplő vidékfejlesztési támogatásokat vett igénybe.

MRDV 013

Hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek számára teljesített kifizetések

A mezőgazdasági gazdaság az 1305/2013/EU rendelet 31. cikkében szereplő vidékfejlesztési támogatásokat vett igénybe.

MRDV 014

Állatjólét

A mezőgazdasági gazdaság az 1305/2013/EU rendelet 33. cikkében szereplő vidékfejlesztési támogatásokat vett igénybe.

MRDV 015

Kockázatkezelés

A mezőgazdasági gazdaság az 1305/2013/EU rendelet 36. cikkében szereplő vidékfejlesztési támogatásokat vett igénybe.

3. MODUL ÁLLATTARTÁS ÉPÜLETEI ÉS TRÁGYAKEZELÉS

AZ ÁLLATTARTÁS ÉPÜLETEIVEL ÉS A TRÁGYAKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS VÁLTOZÓK LEÍRÁSA

Téma: állattartás épületei

Az állattartó épületekben a szarvasmarha, sertés és szárnyas tartására szolgáló hely. A hely kifejezés a referenciaévben az állattartó épületekben általában jelen lévő állatok számára utal. Ez azt jelenti, hogy ha a körülmények eltérnek a szokásostól (túlzsúfoltság, kevés állat, higiéniai kiürítés, speciális termelési rendszerek stb.), a referencianapon ki kell igazítani az állatok számát. Csak a referencia-időszakban használt állattartó épületek esetében kell rögzíteni adatokat. A referencia-időszakban az állattartó épületekben található ideiglenesen üres helyek száma is rögzítésre kerül.

Az állatok fogalommeghatározása az alapvető adatokra vonatkozó III. szakaszban (ÁLLATÁLLOMÁNYRA VONATKOZÓ VÁLTOZÓK) található.

 

Részletes téma: szarvasmarhatartó épület

MAHM 001

Tejhasznú tehén

A tejhasznú tehenek átlagos száma a referenciaévben.

MAHM 002

Tejhasznú tehenek kötött tartású istállókban (hígtrágya)

Helyek száma a hígtrágyakezelő rendszerrel rendelkező kötött tartású istállókban tartott tejhasznú tehenek esetében.

MAHM 003

Tejhasznú tehenek kötött tartású istállókban (szilárd trágya)

Helyek száma a szilárdtrágya-kezelő rendszerrel rendelkező kötött tartású istállókban tartott tejhasznú tehenekesetében.

MAHM 004

Tejhasznú tehenek nem kötött tartású/pihenőbokszos istállókban (hígtrágya)

Helyek száma a hígtrágyakezelő rendszerrel rendelkező nem kötött tartású/pihenőbokszos istállókban tartott tejhasznú tehenek esetében.

MAHM 005

Tejhasznú tehenek nem kötött tartású/pihenőbokszos istállókban (szilárd trágya)

Helyek száma a szilárdtrágya-kezelő rendszerrel rendelkező nem kötött tartású/pihenőbokszos istállókban tartott tejhasznú tehenek esetében.

MAHM 006

Egyéb módon tartott tejhasznú tehenek (hígtrágya)

Helyek száma az egyéb, máshova nem sorolt módon, hígtrágyakezelő rendszer alkalmazása mellett tartott tejhasznú tehenek esetében.

MAHM 007

Egyéb módon tartott tejhasznú tehenek (szilárd trágya)

Helyek szám az egyéb, máshova nem sorolt módon, szilárdtrágya-kezelő rendszer alkalmazása mellett tartott tejhasznú tehenek esetében.

MAHM 008

Mindig a szabadban tartott tejhasznú tehenek

Helyek száma a mindig a szabadban tartott tejhasznú tehenek esetében.

MAHM 009

A részben a szabadban tartott (legelő) tejhasznú tehenek

A tejhasznú tehenek által szabadtéri legeléssel töltött hónapok száma.

MAHM 010

A szabad kijárású karámhoz hozzáférő tejhasznú tehenek

Szabad kijárású karámok megléte a tejhasznú tehenek számára.

MAHM 011

Egyéb szarvasmarhafélék

Az egyéb szarvasmarhafélék átlagos száma a referenciaévben.

MAHM 012

Egyéb szarvasmarhafélék kötött tartású istállókban (hígtrágya)

Helyek száma a hígtrágyakezelő rendszerrel rendelkező kötött tartású istállókban tartott egyéb szarvasmarhafélék esetében.

MAHM 013

Egyéb szarvasmarhafélék kötött tartású istállókban (szilárd trágya)

Helyek száma a szilárdtrágya-kezelő rendszerrel rendelkező kötött tartású istállókban tartott egyéb szarvasmarhafélék esetében.

MAHM 014

Egyéb szarvasmarhafélék nem kötött tartású/pihenőbokszos istállókban (hígtrágya)

Helyek száma a hígtrágyakezelő rendszerrel rendelkező nem kötött tartású/pihenőbokszos istállókban tartott egyéb szarvasmarhafélék esetében.

MAHM 015

Egyéb szarvasmarhafélék nem kötött tartású/pihenőbokszos istállókban (szilárd trágya)

Helyek száma a szilárdtrágya-kezelő rendszerrel rendelkező nem kötött tartású/pihenőbokszos istállókban tartott egyéb szarvasmarhafélék esetében

MAHM 016

Egyéb módon tartott egyéb szarvasmarhafélék (hígtrágya)

Helyek száma az egyéb, máshova nem sorolt módon, hígtrágyakezelő rendszer alkalmazása mellett tartott egyéb szarvasmarhafélék esetében.

MAHM 017

Egyéb módon tartott egyéb szarvasmarhafélék (szilárd trágya)

Helyek száma az egyéb, máshova nem sorolt módon, szilárdtrágya-kezelő rendszer alkalmazása mellett tartott egyéb szarvasmarhafélék esetében.

MAHM 018

Mindig a szabadban tartott egyéb szarvasmarhafélék

Helyek száma a mindig a szabadban tartott egyéb szarvasmarhafélék esetében.

MAHM 019

Részben a szabadban tartott (legelő) egyéb szarvasmarhafélék

Az egyéb szarvasmarhafélék által szabadtéri legeléssel töltött hónapok száma.

MAHM 020

A szabad kijárású karámhoz hozzáférő egyéb szarvasmarhafélék

Szabad kijárású karámok megléte egyéb szarvasmarhafélék számára.

 

Részletes téma: sertéstartó épület

MAHM 021

Tenyészkocák

A tenyészkocák átlagos száma a referenciaévben.

MAHM 022

Tenyészkocák teljes rácspadlós tartásban

Helyek száma a teljes rácspadlós tartású tenyészkocák esetében.

MAHM 023

Tenyészkocák részleges rácspadlós tartásban

Helyek száma a részleges rácspadlós tartású tenyészkocák esetében.

MAHM 024

Tenyészkocák szilárd padlós tartásban (kivéve a mélyalmot)

Helyek száma a szilárd padlós tartásban (kivéve a mélyalmot) tartott tenyészkocák esetében.

MAHM 025

Tenyészkocák kizárólag mélyalmon

Helyek száma a kizárólag mélyalmon tartott tenyészkocák esetében.

MAHM 026

Egyéb módon tartott tenyészkocák

Helyek száma az egyéb módon tartott tenyészkocák esetében.

MAHM 027

Szabadban tartott tenyészkocák (szabadtartás)

Helyek száma a szabadtartásban tartott tenyészkocák esetében.

MAHM 028

Szabadban tartott tenyészkocák (szabadtartás)

A szabadtartásban tartott tenyészkocák által szabadtéri legeléssel töltött hónapok száma.

MAHM 029

Egyéb sertés

Az egyéb sertések átlagos száma a referenciaévben.

MAHM 030

Egyéb sertés teljes rácspadlós tartásban

Helyek száma a teljes rácspadlós tartású egyéb sertések esetében.

MAHM 031

Egyéb sertés részleges rácspadlós tartásban

Helyek száma a részleges rácspadlós tartású egyéb sertések esetében.

MAHM 032

Egyéb sertés szilárd padlós tartásban (kivéve a mélyalmot)

Helyek száma a szilárd padlós tartásban (kivéve a mélyalmot) tartott egyéb sertések esetében.

MAHM 033

Egyéb sertés kizárólag mélyalmon

Helyek száma a kizárólag mélyalmon tartott egyéb sertések esetében.

MAHM 034

Egyéb módon tartott egyéb sertés

Helyek száma az egyéb módon tartott egyéb sertések esetében.

MAHM 035

Szabadban tartott egyéb sertés (szabadtartás)

Helyek száma a szabadtartásban tartott egyéb sertések esetében.

MAHM 036

A szabad kijárású ólhoz hozzáférő egyéb sertés

Szabad kijárású ólak megléte egyéb sertések számára (kivéve a szabadtartást).

 

Részletes téma: tojótyúktartó épület

MAHM 037

Tojótyúk

A tojótyúkok átlagos száma a referenciaévben.

MAHM 038

Tojótyúkok mélyalmos tartásban

Helyek száma a mélyalmon tartott tojótyúkok esetében.

MAHM 039

Tojótyúkok tojóházban (alom nélkül)

Helyek száma a tojóházban tartott tojótyúkok esetében.

MAHM 040

Tojótyúkok trágyaszalagos ketrecekben

Helyek száma a trágyaszalagos ketrecekben tartott tojótyúkok esetében.

MAHM 041

Tojótyúkok mély aknás ketrecekben

Helyek száma a mély aknás ketrecekben tartott tojótyúkok esetében.

MAHM 042

Tojótyúkok trágyateres ketrecekben

Helyek száma a trágyateres ketrecekben tartott tojótyúkok esetében.

MAHM 043

Egyéb módon tartott tojótyúkok

Helyek száma az egyéb módon tartott tojótyúkok esetében.

MAHM 044

Szabadban tartott tojótyúkok (szabadtartás)

Helyek száma a szabadtartásban tartott tojótyúkok esetében.

Téma: tápanyag-felhasználás és trágyázás a gazdaságban

 

Részletes téma: trágyázott használt mezőgazdasági terület

MAHM 045

Ásványi trágyákkal trágyázott használt mezőgazdasági terület összesen

Ásványi trágyákkal trágyázott használt mezőgazdasági terület (hektár).

MAHM 046

Szerves trágyával trágyázott használt mezőgazdasági terület összesen

Állati eredetű szerves trágyával trágyázott használt mezőgazdasági terület (hektár).

 

Részletes téma: a gazdaságból kivitelre kerülő és a gazdaságba behozatalra kerülő trágya

A gazdaságból kivitelre kerülő és a gazdaságba behozatalra kerülő állati eredetű trágya nettó mennyisége.

 

 

A trágya nettó kivitele a gazdaságból

A mezőgazdasági gazdaságból elszállított vagy a mezőgazdasági gazdaságba szállított állati eredetű trágya nettó mennyisége.

MAHM 047

A hígtrágya nettó kivitele a gazdaságból

A mezőgazdasági gazdaságba szállított vagy a mezőgazdasági gazdaságból elszállított hígtrágya, közvetlenül műtrágyaként való felhasználásra vagy ipari feldolgozásra, függetlenül attól, hogy értékesítik, megvásárolják vagy ingyenesen elcserélik (köbméter). Idetartozik továbbá az energiatermelés céljára használt hígtrágya, amely egy későbbi szakaszban újrafelhasználásra kerül a mezőgazdaságban.

MAHM 048

A szilárd trágya nettó kivitele a gazdaságból

A mezőgazdasági gazdaságba szállított vagy a mezőgazdasági gazdaságból elszállított szilárd trágya, közvetlenül műtrágyaként való felhasználásra vagy ipari feldolgozásra, függetlenül attól, hogy értékesítik, megvásárolják vagy ingyenesen elcserélik (tonna). Idetartozik továbbá az energiatermelés céljára használt szilárd trágya, amely egy későbbi szakaszban újrafelhasználásra kerül a mezőgazdaságban.

 

Részletes téma: trágyától eltérő, ökológiai vagy hulladékalapú trágyázó szerek

MAHM 049

A mezőgazdasági gazdaságban használt, a trágyától eltérő, ökológiai vagy hulladékalapú trágyázó szerek

A mezőgazdasági gazdaságban használt, nem állati eredetű, ökológiai vagy hulladékalapú trágyázó szerek (tonna).

Téma: trágyázási technikák

Trágyázási technikák

 

Részletes téma: beforgatás ideje a szórás típusa szerint

 

 

Szórás

A trágyát sávos szórás vagy injektálás alkalmazása nélkül juttatják a földterületre vagy a növényekre.

MAHM 050

Beforgatás 4 órán belül

A felhasznált trágya összmennyiségéből a 4 órán belül mechanikusan a talajba forgatott trágya százaléksávja.

MAHM 051

Beforgatás több mint 4 óra elteltével

A felhasznált trágya összmennyiségéből a 4–24 órán belül mechanikusan a talajba forgatott trágya százaléksávja.

MAHM 052

Beforgatás nélkül

A felhasznált trágya összmennyiségének százaléksávja, amikor nem kerül sor beforgatásra, vagy nem kerül rá sor 24 órán belül.

 

 

Sávos szórás

A területen párhuzamos sávokban hígtrágyát alkalmaznak úgy, hogy a sávok közé nem kerül trágya, a szórást egy tartálykocsi vagy traktor végére erősített eszköz (sávos szórógép) használatával végzik a hígtrágyának a talaj felszínére való juttatása érdekében.

MAHM 053

Vontatott tömlő

A vontatott tömlővel alkalmazott hígtrágya százaléksávja.

MAHM 054

Vontatott csoroszlya

A vontatott csoroszlyával alkalmazott hígtrágya százaléksávja.

 

 

Injektálás

A hígtrágya a talajba vágott – az injektor típusától függően – különböző mélységű résekbe juttatásával kerül alkalmazásra.

MAHM 055

Sekély/nyitott rés

A sekély (általában körülbelül 50 mm mély) résekbe juttatott hígtrágya százaléksávja, függetlenül attól, hogy a rések utána lezárásra kerülnek-e.

MAHM 056

Mély/zárt rés

A mély (általában körülbelül 150 mm mély), a későbbiekben lezárt résekbe juttatott hígtrágya százaléksávja.

Téma: trágyázásra szolgáló létesítmények

 

Részletes téma: trágyatároló létesítmények és kapacitásuk

Trágyatároló létesítmények

A trágyatároló létesítmények kapacitását az határozza meg, hogy a tároló létesítmény hány hónapig tudja tárolni a mezőgazdasági gazdaságban keletkező trágyát a túlfolyás veszélye és időnkénti kiürítés nélkül.

MAHM 057

A szilárd tárgya tárolása halmokban

A szabadban álló halmokban vagy nem fedett zárt területeken álló halmokban általában több hónapig tárolt trágya százalékos aránya.

MAHM 058

Komposzthalomban tárolt trágya

A zárt térben található komposzthalmokban tárolt, szellőztetett és/vagy kevert trágya százalékos aránya.

MAHM 059

Az állatok tartására szolgáló létesítmény alatti aknában tárolt trágya

Az általában a zárt állattartó létesítmény rácspadlója alatt kevés víz hozzáadásával vagy víz hozzáadása nélkül általában kevesebb mint 1 évig tárolt trágya százalékos aránya.

MAHM 060

Mélyalmos rendszerben tárolt trágya

A 6 vagy 12 hónapig tartó termelési ciklusban felhalmozódó trágya százalékos aránya.

MAHM 061

Fedetlen hígtrágyatároló

A nem fedett tartályokban vagy tavakban általában kevesebb mint 1 évig tárolt trágya százalékos aránya.

MAHM 062

Hígtrágyatároló áteresztő fedéllel

Az áteresztő fedéllel (például agyag, szalma vagy természetes kéreg) lefedett tartályokban vagy tavakban általában kevesebb mint 1 évig tárolt trágya százalékos aránya.

MAHM 063

Hígtrágyatároló nem áteresztő fedéllel

A nem áteresztő fedéllel (például nagy sűrűségű polietilén vagy negatív nyomás) lefedett tartályokban vagy tavakban általában kevesebb mint 1 évig tárolt trágya százalékos aránya.

MAHM 064

Egyéb, m.n.s. létesítményekben tárolt trágya

A máshova nem sorolt létesítményekben tárolt trágya (függetlenül attól, hogy szilárd vagy hígtrágya) százalékos aránya.

MAHM 065

Napi szórás

Az állattartó létesítményből rendszeresen eltávolított, az ürítést követő 24 órán belül a szántóföldön vagy legelőn alkalmazott trágya százalékos aránya.

MAHM 066

Komposzthalomban tárolt trágya

A hónapok száma, ameddig a szilárd trágya zárt térben található komposzthalmokban tárolható.

MAHM 067

Az állatok tartására szolgáló létesítmény alatti aknában tárolt trágya

A hónapok száma, ameddig a gazdaságban található hígtrágyaaknák tárolni tudják a trágyát.

MAHM 068

Mélyalmos rendszerben történő trágyatárolás

A hónapok száma, ameddig a trágya mélyalmos rendszerben tárolható.

MAHM 069

Hígtrágyatároló

A hónapok száma, ameddig a trágya – fedett vagy nem fedett – hígtrágyatárolóban tárolható.

MAHM 070

Egyéb, m.n.s. létesítményekben tárolt trágya

A hónapok száma, ameddig a trágya (függetlenül attól, hogy szilárd vagy hígtrágya) máshova nem sorolt létesítményekben tárolható.


Top