Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1239

A Bizottság (EU) 2018/1239 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. július 9.) a polgári kezdeményezésről szóló 211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról

C/2018/4209

OJ L 234, 18.9.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1239/oj

18.9.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 234/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1239 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2018. július 9.)

a polgári kezdeményezésről szóló 211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári kezdeményezésről szóló, 2011. február 16-i 211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 16. cikkére,

mivel:

(1)

A 211/2011/EU rendelet 5. cikkének (1) bekezdése értelmében a polgári kezdeményezések szervezői az aláíróktól származó támogató nyilatkozatok gyűjtéséhez csak az e rendelet III. mellékletében meghatározott mintáknak megfelelő formanyomtatványokat használhatják.

(2)

A támogató nyilatkozat formanyomtatványai adatvédelmi nyilatkozatot tartalmaznak, amely tájékoztatást nyújt arról, hogy miként kezelik az aláírók személyes adatait, valamint arról, hogy melyek az aláírók – mint érintettek – jogai. Az adatvédelmi nyilatkozat hivatkozik a hatályon kívül helyezett 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (2).

(3)

A 95/46/EK irányelvet az (EU) 2016/679 rendelet (3) helyezte hatályon kívül. Az (EU) 2016/679 rendeletet 2018. május 25-től kell alkalmazni.

(4)

Az (EU) 2016/679 rendelet 13. cikke meghatározza, hogy mely információkat kell az adatkezelőnek az érintett rendelkezésére bocsátania a személyes adatok megszerzésének időpontjában, ha személyes adatokat gyűjtenek az érintettől. Ezért meg adni ezeket az információkat a támogató nyilatkozat formanyomtatványának mintájában szerepelő adatvédelmi nyilatkozatban.

(5)

Az (EU) 2016/679 rendelet 94. cikke szerint a hatályon kívül helyezett 95/46/EK irányelvre történő hivatkozásokat az (EU) 2016/679 rendeletre történő hivatkozásnak kell tekinteni. Az egyértelműség, a jogbiztonság és az átláthatóság érdekében aktualizálni kell az adatvédelmi nyilatkozatban szereplő hivatkozást.

(6)

A 211/2011/EU rendelet III. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az európai adatvédelmi biztossal a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 28. cikkének (2) bekezdésével összhangban konzultációra került sor,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 211/2011/EU rendelet III. melléklete a következőképpen módosul:

1.

a támogató nyilatkozat formanyomtatványának mintájában az A. rész végén szereplő adatvédelmi nyilatkozat szövege helyébe a következő szöveg lép:

„Adatvédelmi nyilatkozat: Az általános adatvédelmi rendelettel összhangban az e formanyomtatványban megadott személyes adatokat kizárólag a kezdeményezés támogatására lehet felhasználni és kizárólag ellenőrzés és igazolás céljából lehet az illetékes nemzeti hatóságok rendelkezésére bocsátani. Ön jogosult a személyes adataihoz való hozzáférésre, azok helyesbítésére, törlésére, valamint kezelésük korlátozására.

A szervezők a javasolt polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételének időpontjától számított legfeljebb 18 hónapig vagy a kezdeményezés Bizottsághoz történő benyújtásától számított egy hónapig – amelyik a korábbi időpont – tárolják az Ön adatait. Közigazgatási vagy bírósági eljárás esetén az adatok e határidőkön túl is megőrizhetők, legkésőbb egy héttel ezen eljárás lezárulta utánig.

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy bármikor panaszt tegyen valamely adatvédelmi hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha megítélése szerint jogellenesen kezelik az adatait.

A polgári kezdeményezés szervezői az általános adatvédelmi rendelet szerinti adatkezelők, akikkel az e formanyomtatványon megadott adatok segítségével lehet felvenni a kapcsolatot.

Az adatvédelmi tisztviselő (ha van ilyen) elérhetőségei hozzáférhetők e kezdeményezésnek az Európai Bizottság nyilvántartásában szereplő internetes oldalán, az e formanyomtatványon megadottak szerint.

Az Ön személyes adatait fogadó és kezelő nemzeti adatvédelmi hatóságok elérhetőségei, valamint a nemzeti adatvédelmi hatóság kapcsolattartási adatai megtalálhatók az alábbi internetcímen: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.”;

2.

a támogató nyilatkozat formanyomtatványának mintájában a B. rész végén szereplő adatvédelmi nyilatkozat szövege helyébe a következő szöveg lép:

„Adatvédelmi nyilatkozat: Az általános adatvédelmi rendelettel összhangban az e formanyomtatványban megadott személyes adatokat kizárólag a kezdeményezés támogatására lehet felhasználni és kizárólag ellenőrzés és igazolás céljából lehet az illetékes nemzeti hatóságok rendelkezésére bocsátani. Ön jogosult a személyes adataihoz való hozzáférésre, azok helyesbítésére, törlésére, valamint kezelésük korlátozására.

A szervezők a javasolt polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételének időpontjától számított legfeljebb 18 hónapig vagy a kezdeményezés Bizottsághoz történő benyújtásától számított egy hónapig – amelyik a korábbi időpont – tárolják az Ön adatait. Közigazgatási vagy bírósági eljárás esetén az adatok e határidőkön túl is megőrizhetők, legkésőbb egy héttel ezen eljárás lezárulta utánig.

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy bármikor panaszt tegyen valamely adatvédelmi hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha megítélése szerint jogellenesen kezelik az adatait.

A polgári kezdeményezés szervezői az általános adatvédelmi rendelet szerinti adatkezelők, akikkel az e formanyomtatványon megadott adatok segítségével lehet felvenni a kapcsolatot.

Az adatvédelmi tisztviselő (ha van ilyen) elérhetőségei hozzáférhetők e kezdeményezésnek az Európai Bizottság nyilvántartásában szereplő internetes oldalán, az e formanyomtatványon megadottak szerint.

Az Ön személyes adatait fogadó és kezelő nemzeti adatvédelmi hatóságok elérhetőségei, valamint a nemzeti adatvédelmi hatóság kapcsolattartási adatai megtalálhatók az alábbi internetcímen: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 65., 2011.3.11., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).


Top