EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1212

A Bizottság (EU) 2018/1212 végrehajtási rendelete (2018. szeptember 3.) a 2007/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a részvényesek azonosítására, az információk továbbítására és a részvényesi jogok gyakorlásának megkönnyítésére vonatkozó rendelkezések tekintetében történő végrehajtására vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

C/2018/5722

OJ L 223, 4.9.2018, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1212/oj

4.9.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 223/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1212 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. szeptember 3.)

a 2007/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a részvényesek azonosítására, az információk továbbítására és a részvényesi jogok gyakorlásának megkönnyítésére vonatkozó rendelkezések tekintetében történő végrehajtására vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel „az egyes részvényesi jogok gyakorlásáról a tőzsdén jegyzett társaságokban” című, 2007. július 11-i 2007/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 3a. cikke (8) bekezdésére, 3b. cikke (6) bekezdésére és 3c. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2007/36/EK irányelv feljogosítja a tőzsdén jegyzett társaságokat részvényeseik azonosítására, amely folyamatban a közvetítőknek együtt kell működniük. Az irányelv javítani kívánja továbbá a tőzsdén jegyzett társaságok részvényeseiket célzó kommunikációját, különösen az információknak a közvetítői láncon keresztül való továbbítását, és a közvetítők számára előírja a részvényesi jogok gyakorlásának megkönnyítését. E jogok közé tartozik a közgyűlésen való részvételhez és szavazáshoz való jog, továbbá az olyan pénzügyi jogok, mint a nyereségfelosztásból való részesedéshez, illetve a kibocsátó vagy harmadik fél által kezdeményezett más vállalati eseményeken való részvételhez való jog.

(2)

E rendelet célja, hogy megakadályozza a 2007/36/EK irányelv rendelkezéseinek eltérő értelmezését, amely egymással összeegyeztethetetlen nemzeti előírások elfogadásához vezethetne, ami növelné a határokon átnyúló műveletek kockázatait és költségeit, vagyis veszélyeztetné a műveletek hatékonyságát és eredményességét, továbbá növelné a közvetítők terheit. A továbbítás során közös adat- és üzenetformátumok használatával lehet biztosítani a feldolgozás hatékonyságát és megbízhatóságát, illetve a közvetítők, a kibocsátó és részvényesei közötti interoperabilitást, ezzel szavatolva a részvények uniós tőkepiacának hatékony működését.

(3)

Ez a rendelet a kapott felhatalmazások hatókörének és az arányosság elvének megfelelően csak minimumkövetelményeket tartalmaz. A közvetítők és az egyéb piaci szereplők a különböző piacok igényeinek megfelelően további saját szabályokat hozhatnak az említett formátumok tekintetében. Emellett törekedhetnek az e rendeletben említett üzenetek, illetve minden olyan más üzenettípus további egységesítésére, amely a részvényesi jogok gyakorlásának megkönnyítéséhez szükséges, és bevezethetnek az átláthatóságot és a bizalmat növelő új technológiákat is.

(4)

A részvényesi jogok gyakorlásának megkönnyítése és hatékonyabbá tétele érdekében – különösen határokon átnyúló viszonylatokban – ösztönözni kell a modern technológiák használatát a kibocsátók és részvényeseik közötti, illetve a közvetítők (közöttük a szóban forgó folyamatokat végző szolgáltatók) által folytatott kommunikáció során. A gazdasági szereplők között interoperabilitás és az automatizált feldolgozás érdekében a közvetítők közötti üzeneteket lehetőség szerint géppel olvasható és egységes formátumban kell továbbítani. A közvetítőknek ugyanakkor a nem közvetítő részvényesek számára olyan, általánosan rendelkezésre álló módokon kell biztosítaniuk az információkhoz való hozzáférést és a reagálási lehetőségeket, amelyek a közvetítők számára lehetővé teszik az automatizált feldolgozást.

(5)

A részvényesi információk közzétételére irányuló kérelemre és a továbbítandó válaszokra vonatkozó minimumkövetelményeket úgy kell megállapítani, hogy biztosítsák a részvényesek azonosítására vonatkozó kibocsátói jog egységes, automatizált és zökkenőmentes gyakorlását.

(6)

A közgyűlési meghívót nem érintve, az automatizált feldolgozás biztosítása érdekében meg kell állapítani az azon információ típusaira és formátumára vonatkozó minimumkövetelményeket, amelyeket a szükség esetén a közvetítői láncon keresztül a részvényesekhez továbbítandó egységes közgyűlési értesítésnek kell tartalmaznia. Cél továbbá az is, hogy könnyebbé váljon a részvényes által a kibocsátónak küldött elektronikus szavazási utasítások kezelése.

(7)

Ez a rendelet figyelembe veszi a részvények tartásával kapcsolatos különböző tagállami gyakorlatokat, de egyet sem részesít előnyben.

(8)

A közvetítők azon konkrét kötelezettségeit, amelyeket a részvényesi jogok gyakorlásának megkönnyítése érdekében kell teljesíteniük, a kibocsátó létesítő okirat szerinti székhelyének nemzeti joga határozza meg. Szükség esetén e kötelezettségek közé tartozik a részvényes közgyűlésen való részvételi jogosultságának visszaigazolása, továbbá a részvételi értesítés kibocsátónak való továbbítása. Ezzel összefüggésben meg kell állapítani a részvételi értesítésben feltüntetendő kötelező információkat.

(9)

A közgyűlésen való részvételi jogosultság visszaigazolása további egységesítésre szorul, mivel előfordulhat, hogy a kibocsátó nem rendelkezik pontos információval a feljogosító pozíciókról, vagy azt nem közölték vele kellő hatékonysággal, különösen a határokon átnyúló kommunikáció miatt. A jogosultsági visszaigazolást az értékpapírok tartásának az adott piacon szokásos gyakorlatától függően különböző módokon közlik: elektronikus úton a közvetítői láncon keresztül, az utolsó közvetítő révén közvetlenül a kibocsátóval, vagy az utolsó közvetítő révén papír- vagy elektronikus formátumban a részvényessel vagy az ügyféllel. Ez a rendelet minimumkövetelményeket állapít meg a szavazatok leadására, illetve rögzítésére és beszámítására vonatkozó visszaigazolásban feltüntetendő kötelező információk tekintetében.

(10)

A közvetítői láncon belüli továbbítások gyors feldolgozása – különösen a letétkezelőkből és más szereplőkből álló többrétegű láncok esetében és gyűjtő ügyfélszámlák alkalmazása esetén – elengedhetetlen annak biztosításához, hogy az információ elérje a határon túli részvényeseket, és így azok észszerű időn belül, továbbá a kibocsátók és a közvetítők által a vállalati események tekintetében kitűzött határidőkön belül reagálni tudjanak. Az érdekelt felek, a kibocsátók és a közvetítők jogos érdekeinek védelme és kiegyensúlyozása érdekében fontos meghatározni a vállalati eseményekre és a részvényesi intézkedésekre vonatkozó információk továbbításakor betartandó határidőket.

(11)

mivel a vállalati események feldolgozása terén ma már többnyire olyan önkéntes piaci szabványokat alkalmaznak, amelyek a pénzügyi jellegű vállalati eseményekre, például a mögöttes részvényt érintő nyereségfelosztásra és vállalati átszervezésekre is kiterjednek, ez a rendelet csak a szóban forgó folyamatok során betartandó fő elemeket és elveket állapítja meg.

(12)

Elengedhetetlen, hogy az előállított adatok megbízhatók legyenek, és hogy a bizalmas adatokat biztonságosan továbbítsák. A közvetítőknek, a kibocsátóknak és a kibocsátók szolgáltatóinak megfelelő eljárásokkal biztosítaniuk kell különösen azon említett folyamatok integritását és biztonságát, amelyek során a 2007/36/EK irányelv céljaiból személyes adatokat kezelnek.

(13)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Értékpapír-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.   „kibocsátó”: olyan társaság, amelynek létesítő okirat szerinti székhelye valamely tagállamban található, és amelynek részvényeit bevezették egy tagállamban található vagy működő szabályozott piacra, vagy egy olyan harmadik személy, amelyet egy ilyen társaság az e rendeletben meghatározott feladatok ellátására kijelöl;

2.   „a kibocsátó központi értéktára”: az a központi értéktár, amely a szabályozott piacra bevezetett részvények tekintetében a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) melléklete A. szakaszának 1. és 2. pontjában meghatározott alapvető szolgáltatásokat nyújtja;

3.   „vállalati esemény”: a kibocsátó vagy harmadik fél által kezdeményezett olyan intézkedés, amely a részvényből eredő jogok gyakorlásával jár, és vagy érinti a mögöttes részvényt, vagy nem, például a nyereségfelosztás vagy a közgyűlés;

4.   „közvetítő”: a 2007/36/EK irányelv 2. cikkének d) pontjában meghatározott személy és a 2007/36/EK irányelv 3e. cikke szerinti harmadik országbeli közvetítő;

5.   „részvényesi intézkedés”: a részvényes vagy az általa kijelölt harmadik fél által vállalati eseményen, a részvényekből eredő részvényesi jog gyakorlása céljából adott válasz, utasítás vagy más reakció, az alkalmazandó jogtól függően;

6.   „utolsó közvetítő”: az a közvetítő, amely a közvetítői láncban az értékpapír-számlát biztosítja a részvényes számára;

7.   „fordulónap”: a kibocsátó által kitűzött nap, amelyen – a kibocsátó központi értéktárának a könyveiben szereplő kiegyenlített pozíciók vagy más első közvetítő könyvelési zárótételei alapján – meg kell határozni a részvényekből eredő jogokat, köztük a közgyűlésen való részvétel és szavazás jogát, valamint a részvényesek személyazonosságát;

8.   „feljogosító pozíció”: az a részvénypozíció a fordulónapon, amelyhez a részvényekből eredő jogok – köztük a közgyűlésen való részvétel és szavazás joga – kapcsolódnak;

9.   „első közvetítő”: a kibocsátó központi értéktára vagy a kibocsátó által megjelölt azon más közvetítő, amely a szabályozott piacra bevezetett részvények tekintetében felső szintű könyveléssel nyilvántartja a kibocsátó részvényeit, vagy felső szinten a kibocsátó részvényese nevében tartja az említett részvényeket. Az első közvetítő az utolsó közvetítő szerepét is betöltheti;

10.   „fizetésnap”: az a nap, amelyen a vállalati eseményből eredő bevételt, ha van ilyen, ki kell fizetni a részvényesnek;

11.   „választási időszak”: az az időszak, amelyben a részvényesnek választania kell a vállalati esemény választható lehetőségei közül;

12.   „utolsó részvételi nap”: az utolsó olyan nap, amelyen – a közgyűlésen való részvételhez való jogot ide nem értve – a vállalati eseményen való részvételhez való jogokkal együtt lehet részvényeket vásárolni vagy átruházni;

13.   „vevővédelmi határidő”: azon utolsó nap és időpont, ameddig a vevő, aki még nem kapta meg a vállalati esemény mögöttes részvényét – a kapcsolódó választási lehetőségekkel – utasíthatja az eladót a lehetőségek közötti választásra;

14.   „kibocsátói határidő”: a kibocsátó által meghatározott utolsó nap és időpont a kibocsátónak, a kibocsátó által megjelölt harmadik félnek vagy a kibocsátó központi értéktárának a vállalati eseménnyel kapcsolatos részvényesi intézkedésekről való értesítésére, illetve harmadik fél által kezdeményezett vállalati esemény kapcsán minden olyan határidő, amely a harmadik félnek vagy a harmadik fél által megjelölt másik harmadik félnek az általa kezdeményezett vállalati eseménnyel kapcsolatos részvényesi intézkedésekről való értesítésére vonatkozik;

15.   „jogvesztő nap”: az a nap, amelytől kezdve a részvényekkel a részvényekből eredő jogok – köztük a közgyűlésen való részvétel és szavazás joga – nélkül kereskednek;

16.   „ISIN”: az értékpapírokhoz rendelt, ISO 6166 szabványnak vagy azzal kompatibilis módszernek megfelelően meghatározott nemzetközi értékpapír-azonosító szám;

17.   „LEI”: az 1247/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletben (3) említett ISO 17442 szabvány szerinti jogalany-azonosító kód.

2. cikk

Egységes formátumok, interoperabilitás és nyelv

(1)   A közvetítők az e rendelet 3–8. cikkében említett értesítéseket a mellékletben meghatározott egységes formátumoknak és követelményeknek megfelelően továbbítják, feltüntetve a kötelező információkat.

(2)   A kibocsátók a közvetítőknek nyújtandó és a közvetítői láncon keresztül a részvényesekhez továbbítandó információkat olyan formátumban nyújtják be, amely lehetővé teszi a (3) bekezdésnek megfelelő feldolgozásukat.

A kibocsátó azon a nyelven nyújtja be az információkat, amelyen a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (4) megfelelően közzéteszi pénzügyi információit, továbbá – kivéve, ha a kibocsátó részvényeseinek köre ezt nem indokolja – a nemzetközi pénzvilág egyik szokásos nyelvén.

(3)   A közvetítők közötti továbbításokat olyan elektronikus és géppel olvasható formátumban kell végrehajtani, amely lehetővé teszi az interoperabilitást és az automatizált feldolgozást, és amely nemzetközileg alkalmazott ipari szabványokon, például az ISO-n vagy az ISO-val kompatibilis módszertanon alapul.

(4)   A közvetítők a nem közvetítő részvényesek számára hozzáférést engednek minden információhoz és lehetővé tesznek bármely formájú részvényesi intézkedést általánosan rendelkezésre álló eszközökön és megoldásokon keresztül, kivéve, ha ettől eltérő megállapodásra jutnak a részvényesekkel. A közvetítők biztosítják, hogy az ilyen eszközök és megoldások lehetővé tegyék számukra a részvényesi intézkedések (3) bekezdésnek megfelelő feldolgozását.

3. cikk

A részvényesek személyazonosságára vonatkozó információkérés és válasz

(1)   A 2007/36/EK irányelv 3a. cikkének (1) bekezdése szerinti, a részvényesek személyazonosságára vonatkozó információkérés formátumának minimumkövetelményeit a melléklet 1. táblázata tartalmazza.

(2)   Az e cikk (1) bekezdése szerinti kérelemre a közvetítők által adott válasz formátumának minimumkövetelményeit a melléklet 2. táblázata tartalmazza.

(3)   Az (1) és a (2) bekezdésben említett minimumkövetelmények a szükséges mértékben az ilyen kérelmek vagy válaszok aktualizálására és visszavonására is alkalmazandók.

4. cikk

Közgyűlési értesítés továbbítása

(1)   A közgyűlések összehívásával kapcsolatban a 2007/36/EK irányelv 3b. cikke (1), (2), (3) és (5) bekezdésének megfelelően továbbítandó információ típusaira és formátumára vonatkozó minimumkövetelményeket a melléklet 3. táblázata tartalmazza.

(2)   Az első bekezdésben említett követelmények a szükséges mértékben az ilyen közgyűlési értesítések aktualizálására és visszavonására is alkalmazandók.

5. cikk

A részvényesi jogok közgyűlésen való gyakorlására vonatkozó jogosultság visszaigazolása

(1)   Az utolsó közvetítő a részvényesi jogok – köztük a részvétel és a szavazás joga – közgyűlésen való gyakorlásának megkönnyítése céljából a 2007/36/EK irányelv 3c. cikkének (1) bekezdésének megfelelően kérelemre visszaigazolja a részvényes vagy a részvényes által kijelölt harmadik fél felé a nyilvántartásaiban megjelenő feljogosító pozíciót. Ha a közvetítői láncban egynél több közvetítő van, akkor az utolsó közvetítő biztosítja, hogy a nyilvántartásában szereplő feljogosító pozíciók egyezzenek az első közvetítő nyilvántartásában szereplőkkel.

Az utolsó közvetítő általi visszaigazolásra nincs szükség, ha a feljogosító pozíció a kibocsátó – vagy adott esetben az első közvetítő – előtt ismert vagy azt vele közölni fogják.

(2)   A jogosultsági visszaigazolásban feltüntetendő kötelező információkat és adatelemeket a továbbítás típusa szerinti bontásban a melléklet 4. táblázata tartalmazza.

(3)   A második albekezdésben említett kötelező információk és adatelemek a szükséges mértékben a jogosultsági visszaigazolás aktualizálására és visszavonására is alkalmazandók.

6. cikk

A részvényes közgyűlésen való részvételéről szóló értesítés

(1)   A közvetítők a részvényesi jogok – köztük a részvétel és a szavazás joga – közgyűlésen való gyakorlásának megkönnyítése céljából a 2007/36/EK irányelv 3c. cikkének (1) bekezdésének megfelelően a kibocsátó előírására és a részvényes kérelmére továbbítják a részvételi értesítést a kibocsátó felé, vagy azért, hogy a részvényest feljogosítsák a jogok saját maga által való gyakorlására, vagy azért, hogy a részvényes harmadik felet jelölhessen meg a szóban forgó jogoknak a részvényes kifejezett engedélyével és utasítására való és a részvényes javára történő gyakorlására.

(2)   Ha a részvételi értesítés a szavazatokra való utalást tartalmaz, akkor az utolsó közvetítő biztosítja, hogy a szavazásra jogosító részvények száma megfeleljen a feljogosító pozíciónak. Amennyiben az értesítés közvetítők közötti továbbítására a fordulónap előtt kerül sor, úgy az utolsó közvetítő, ha szükséges, az információk összehangolása érdekében aktualizálja az értesítést.

(3)   A részvényes közgyűlésen való részvételéről szóló értesítésben feltüntetendő kötelező információkat és adatelemeket a melléklet 5. táblázata tartalmazza.

Az első albekezdésben említett kötelező információk és adatelemek a szükséges mértékben a részvételi értesítés aktualizálásával és visszavonásával kapcsolatos üzenetekre is alkalmazandók.

7. cikk

A szavazatok leadására, illetve rögzítésére és beszámítására vonatkozó visszaigazolás

(1)   Az elektronikus úton leadott szavazatok leadására vonatkozó, a 2007/36/EK irányelv 3c. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében előírt visszaigazolásban feltüntetendő kötelező információkat és adatelemeket a melléklet 6. táblázata tartalmazza.

(2)   A szavazatok rögzítésével és beszámításával kapcsolatban a kibocsátó által a részvényesnek vagy a részvényes által megjelölt harmadik félnek nyújtandó, a 2007/36/EK irányelv 3c. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében előírt visszaigazolásban feltüntetendő kötelező információkat és adatelemeket a melléklet 7. táblázata tartalmazza.

8. cikk

A közgyűléstől eltérő vállalati eseményekre vonatkozó információk továbbítása

(1)   A kibocsátó által az első vagy a többi közvetítő számára nyújtandó információknak, valamint a közvetítői láncon belül továbbítandó értesítéseknek minden olyan kulcsinformációt tartalmazniuk kell a közgyűléstől eltérő vállalati eseményről, amely szükséges ahhoz, hogy a közvetítő teljesíteni tudja a részvényessel szembeni, 2007/36/EK irányelv szerinti kötelezettségeit, vagy hogy a részvényes gyakorolni tudja részvényesi jogait.

(2)   A vállalati eseményekre vonatkozó továbbítások sorrendje, napja és határideje tekintetében a következő minimumkövetelmények alkalmazandók:

a)

a kibocsátó a vállalati eseményről értesíti az első közvetítőt – és a szükséges mértékben a többi közvetítőt – kellő időben ahhoz, hogy a piaci szereplők reagálhassanak az információra és azt továbbíthassák, illetve ahhoz, hogy a vonatkozó határidők bekövetkeztéig vagy adott esetben a választási időszak kezdetéig megfelelően fel lehessen dolgozni a függőben levő ügyleteket vagy piaci követeléseket;

b)

a fizetésnapnak a lehető legközelebb kell esnie a fordulónaphoz, illetve adott esetben a kibocsátói határidőhöz vagy a vállalati eseményt kezdeményező harmadik fél által kitűzött határidőhöz, hogy a lehető leggyorsabban fel lehessen dolgozni a részvényeseknek járó kifizetéseket;

c)

a részvényes számára választási lehetőségeket kínáló vállalati eseményeknél a választási időszaknak kellő hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy a részvényeseknek és a közvetítőknek elég idejük legyen a reagálásra;

d)

a részvényes számára választási lehetőségeket kínáló vállalati eseményeknél az utolsó részvételi napnak és a vevővédelmi határidőnek – ebben a sorrendben – meg kell előznie a kibocsátói határidőt ahhoz, hogy a választási időszak vége előtt megfelelően fel lehessen dolgozni a vevői követeléseket;

e)

a feltételes vállalati eseményeknél a kibocsátó a kibocsátói határidőt követően és a vállalati eseménnyel kapcsolatos bármely kifizetés előtt a lehető leghamarabb értesíti az első közvetítőt a vállalati esemény kimeneteléről.

(3)   Ezek után, a vállalati esemény fizetésnapját követően az első közvetítő vagy – ha a közvetítői láncban egynél több közvetítő van – az összes közvetítő továbbítja az információkat a részvényes nevében általa hozott intézkedésekről vagy végrehajtott ügyletekről. A közvetítő által továbbítandó információknak magukban kell foglalniuk legalább a részvényesi intézkedésen alapuló kimeneteleket – választási lehetőségeket kínáló vállalati eseményeknél –, a feljogosító vagy kiegyenlített pozíciókat, a kapott bevételeket, valamint – a részvényes szempontjából szükséges mértékben – az esetleges piaci követelések kimenetelét.

(4)   A közgyűléstől eltérő vállalati eseményekkel kapcsolatban a 2007/36/EK irányelv 3b. cikke (1), (2), (3) és (5) bekezdésének megfelelően – a vállalati esemény szempontjából szükséges mértékben – továbbítandó kötelező információkat és adatelemeket a melléklet 8. táblázata tartalmazza.

Az első albekezdésben meghatározott követelmények a szükséges mértékben az ilyen értesítések visszavonására és aktualizálására is alkalmazandók.

9. cikk

A kibocsátók és a közvetítők által vállalati események kapcsán és a részvényesazonosítási folyamatban betartandó határidők

(1)   A vállalati eseményt kezdeményező kibocsátó kellő időben, de legkésőbb azon a kereskedési napon a közvetítők rendelkezésére bocsátja a vállalati eseményre vonatkozó információkat, amelyen az alkalmazandó jognak megfelelően bejelenti a vállalati eseményt.

(2)   A közvetítő a vállalati eseményre vonatkozó információ feldolgozásakor és továbbításakor szükség esetén biztosítja, hogy a részvényesnek elég ideje legyen a kapott információra való reagáláshoz annak érdekében, hogy le ne késse a kibocsátói határidőt vagy a fordulónapot.

Az első közvetítő vagy a vállalati eseményre vonatkozó információt megkapó bármely más közvetítő haladéktalanul, de legkésőbb azon kereskedési nap zárásáig továbbítja az információt a lánc következő közvetítőjének, amelyen azt megkapta. Ha a közvetítő az információt az adott kereskedési napon 16.00 után kapja meg, akkor azt haladéktalanul, de legkésőbb a következő kereskedési napon 10.00-ig továbbítja.

Ha az adott részvénypozíció az első továbbítást követően megváltozik, akkor az első közvetítő és a láncban részt vevő bármely más közvetítő ezt az információt az egyes kereskedési napok nap végi pozíciójának megfelelően a fordulónapig a könyveiben szereplő új részvényeseknek is továbbítja.

(3)   Az utolsó közvetítő a vállalati eseményre vonatkozó információt haladéktalanul, de legkésőbb azon kereskedési nap zárásáig továbbítja a részvényesnek, amelyen azt megkapta. Ha a közvetítő az információt az adott kereskedési napon 16.00 után kapja meg, akkor azt haladéktalanul, de legkésőbb a következő kereskedési napon 10.00-ig továbbítja. Emellett indokolatlan késedelem nélkül, és a kibocsátói határidő vagy adott esetben a fordulónap betartásához kellő időben visszaigazolja a részvényes jogosultságát a vállalati eseményen való részvételre.

(4)   Amikor a közvetítő megkapja a részvényesi intézkedésre vonatkozó információt, azt haladéktalanul, a kibocsátói határidő vagy a fordulónap betartását biztosító eljárásnak megfelelően továbbítja a kibocsátónak.

Ha a kibocsátó a részvényesi intézkedéssel kapcsolatban az alkalmazandó jognak megfelelően olyan további információs követelményeket ír elő a részvényes számára, amelyek nem teljesíthetők a 2. cikk (3) bekezdésében előírt géppel olvasható vagy automatizált feldolgozásra alkalmas formában, akkor az előírt információkat a közvetítő haladéktalanul és a kibocsátói határidő vagy a fordulónap betartásához kellő időben továbbítja.

Az utolsó közvetítő a részvényesi intézkedések tekintetében nem írhat elő olyan határidőt, amely több mint három kereskedési nappal megelőzi a kibocsátói határidőt vagy a fordulónapot. Az utolsó közvetítő felhívhatja a részvényes figyelmét a részvénypozíció fordulónaphoz közeli változásainak kockázataira.

(5)   Az elektronikus úton leadott szavazatok leadására vonatkozó, a 7. cikk (1) bekezdésében előírt visszaigazolást közvetlenül a szavazat leadását követően a szavazó rendelkezésére kell bocsátani.

A szavazatok rögzítésére és beszámítására vonatkozó, a 7. cikk (2) bekezdésében előírt visszaigazolást a kibocsátó kellő időben, de legkésőbb 15 nappal a kérelem vagy a közgyűlés (a kettő közül a későbbi időpont) után rendelkezésre bocsátja, kivéve, ha az információ már rendelkezésre áll.

(6)   A részvényes személyazonosságának közlésére irányuló, a kibocsátó vagy az általa megjelölt harmadik személy által benyújtott kérelmet a közvetítők a kérelem hatókörének megfelelően haladéktalanul, de legkésőbb annak a kereskedési napnak a zárásáig továbbítják a lánc következő közvetítőjének, amelyen a kérelmet megkapták. Ha a közvetítő a kérelmet az adott kereskedési napon 16.00 után kapja meg, akkor azt haladéktalanul, de legkésőbb a következő kereskedési napon 10.00-ig továbbítja.

A részvényes személyazonosságának közlésére irányuló kérelemre adott választ az adott közvetítő haladéktalanul, de legkésőbb azon a kereskedési napon megadja és továbbítja a kérelemben meghatározott címzettnek, amely közvetlenül követi a fordulónapot vagy azt a napot, amelyen a kérelmet megkapja (a kettő közül a későbbi időpontot).

A második albekezdésben említett határidő nem alkalmazandó az olyan kérelmekkel vagy azok olyan részeivel kapcsolatos válaszokra, amelyeket nem a 2. cikk (3) bekezdésében előírt géppel olvasható vagy automatizált feldolgozásra alkalmas formában küldtek meg. Nem alkalmazandó az olyan kérelmekkel kapcsolatos válaszokra sem, amelyeket a közvetítő a fordulónapot követő hét kereskedési nap után kap meg. A közvetítő a választ ilyen esetekben haladéktalanul, de legkésőbb a kibocsátói határidőig adja meg és továbbítja.

(7)   Az (1)–(6) bekezdésben említett határidők a szükséges mértékben a vonatkozó információk visszavonására és aktualizálására is alkalmazandók.

(8)   A közvetítő az e cikkben említett összes adattovábbítást időbélyeggel látja el.

10. cikk

Biztonsági minimumkövetelmények

(1)   A kibocsátó és a közvetítő az információknak a 2007/36/EK irányelv 3a., 3b. és 3c. cikke szerinti, közvetítőknek, részvényeseknek vagy harmadik feleknek való továbbításakor megfelelő technikai és szervezeti intézkedésekkel biztosítja a kibocsátótól vagy a vállalati eseményt kezdeményező harmadik féltől származó információ biztonságát, integritását és hitelességét. A közvetítők az ilyen intézkedéseket a kibocsátónak vagy a kibocsátó által megjelölt harmadik feleknek továbbított intézkedések tekintetében is végrehajtják.

(2)   Ha a közvetítő a részvényes személyazonosságának közlésére irányuló kérelmet vagy az e rendeletben említett bármely más üzenetet kap a kibocsátótól vagy a kibocsátó által megjelölt harmadik féltől, amely a közvetítői láncon keresztül vagy a részvényeseknek továbbítandó, akkor ellenőrzi, hogy a kérelem vagy a továbbított információ a kibocsátótól származik-e.

11. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2020. szeptember 3-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. szeptember 3-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 184., 2007.7.14., 17. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete (2014. július 23.) az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint a 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 257., 2014.8.28., 1. o.).

(3)  A Bizottság 1247/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 19.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a kereskedési adattáraknak benyújtandó kereskedési jelentések formátumára és gyakoriságára vonatkozó végrehajtási technikai standardok meghatározásáról (HL L 352., 2012.12.21., 20. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004/109/EK irányelve (2004. december 15.) a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról (HL L 390., 2004.12.31., 38. o.).


MELLÉKLET

1. táblázat

A részvényesek személyazonosságára vonatkozó információkérés

Az információ típusa

Megnevezés

Formátum

Az adatok kibocsátója

A.   A kérelem részletes leírása (ISIN számonként külön kérelmet kell küldeni)

1.

A kérelem egyedi azonosítója

A nyilvánosságra hozatal iránti kérelmet azonosító egyedi szám

[24 alfanumerikus karakter]

Kibocsátó vagy az általa kijelölt harmadik fél

2.

A kérelem típusa

A kérelem típusa (a részvényesek személyazonosságának nyilvánosságra hozatalára vonatkozó megkeresés)

[4 alfanumerikus karakter]

Kibocsátó vagy az általa kijelölt harmadik fél

3.

A kérelem hatálya

Annak meghatározása, hogy a kérelmet a közvetítői láncban lejjebb álló közvetítők számára továbbítani kell-e, és azoknak választ kell-e adniuk rá Ha nem, a mezőt üresen kell hagyni.

[Opcionális mező. Adott esetben ki kell tölteni: IGEN]

Kibocsátó vagy az általa kijelölt harmadik fél

4.

ISIN

Meghatározás

[12 alfanumerikus karakter]

Kibocsátó

5.

Fordulónap

Meghatározás

Dátum (ÉÉÉÉHHNN)

Kibocsátó

6.

Kibocsátói határidő

Meghatározás A kibocsátói határidőt e rendelet 9. cikkével összhangban kell meghatározni.

[Dátum (ÉÉÉÉHHNN); UTC (egyeztetett világidő)]

Kibocsátó

7.

A kérelmet korlátozó küszöbérték

Adott esetben. A küszöbértéket a részvények darabszámában kell kifejezni.

[Opcionális mező. Adott esetben ki kell tölteni:

15 numerikus karakter]

Kibocsátó

8.

A részvények tartásának kezdőidőpontja

Adott esetben. Amennyiben a kibocsátó úgy dönt, hogy a részvények tartásának kezdőidőpontjára is rákérdez, a kérelemben fel kell tüntetnie ezen időpont meghatározásának módját.

Az ilyen kérelem befolyásolhatja a kérelem automatizált feldolgozását.

[Opcionális mező. Adott esetben ki kell tölteni: IGEN]

Kibocsátó

B.   A címzett meghatározása, akinek a választ küldeni kell

1.

A válasz címzettjének egyedi azonosítója

A kibocsátó vagy az általa kijelölt harmadik fél, vagy adott esetben a kibocsátó központi értéktára, más közvetítő vagy szolgáltató – akinek a közvetítő a választ továbbítja – bejegyzett székhelye szerinti ország országkódja, amelyet egyedi nemzeti nyilvántartási szám követ, vagy jogalany-azonosító (LEI).

[20 alfanumerikus karakter.

Az országkódot az ISO 3166–1 alpha-2 kóddal vagy kompatibilis módszerrel meghatározott 2 betűkód formájában kell megadni.

Kibocsátó

2.

A válasz címzettjének neve

 

[140 alfanumerikus karakter.]

Kibocsátó

3.

A válasz címzettjének címe

BIC-kód, biztonságos vagy hitelesített e-mail-cím, biztonságos webes portál URL-címe vagy egyéb olyan cím, amely biztosítja a továbbítás fogadását és biztonságát

[alfanumerikus mező]

Kibocsátó


2. táblázat

A részvényesek személyazonosságára vonatkozó információkérésre adott válasz

Az információ típusa

Megnevezés

Formátum

Az adatok kibocsátója

A.   A kibocsátó eredeti kérelmének meghatározása

1.

A kérelem egyedi azonosítója

Lásd 1. táblázat, A.1 mező

[24 alfanumerikus karakter]

Kibocsátó vagy az általa kijelölt harmadik fél

2.

A válasz egyedi azonosítója

Az egyes válaszokat azonosító egyedi szám

[24 alfanumerikus karakter]

Válaszadó közvetítő

3.

A kérelem típusa

Lásd 1. táblázat, A.2 mező

[4 alfanumerikus karakter]

Kibocsátó vagy az általa kijelölt harmadik fél

4.

ISIN

Lásd 1. táblázat, A.4 mező

[12 alfanumerikus karakter]

Kibocsátó

5.

Fordulónap

Lásd 1. táblázat, A.5 mező

Dátum (ÉÉÉÉHHNN)

Kibocsátó

B.   A válaszadó közvetítő által adott, a részvényesre vonatkozó információ

1.

A válaszadó közvetítő egyedi azonosítója

Egyedi nemzeti nyilvántartási szám, amelyet a bejegyzett székhely szerinti ország országkódja előz meg vagy jogalany-azonosító

[20 alfanumerikus karakter.

Az országkódot az 1. táblázat B.1 mezejében meghatározott formában kell megadni

Válaszadó közvetítő

2.

A válaszadó közvetítő neve

 

[140 alfanumerikus karakter]

Válaszadó közvetítő

3.

A válaszadó közvetítő által tartott részvények száma összesen

A szám a B.4 és B.5 mezőben megadott számok összegével egyenlő

[15 numerikus karakter, adott esetben tizedesjellel elválasztva]

Válaszadó közvetítő

4.

A válaszadó közvetítő által saját számlára tartott részvények száma

 

[15 numerikus karakter, adott esetben tizedesjellel elválasztva]

Válaszadó közvetítő

5.

A válaszadó közvetítő által más számlájára tartott részvények száma

 

[15 numerikus karakter, adott esetben tizedesjellel elválasztva]

Válaszadó közvetítő

6.

Az értékpapírszámla-kezelő egyedi azonosítója

Az értékpapírszámla-kezelő, vagyis a láncban feljebb álló azon közvetítő jogalany-azonosítója, akinél a válaszadó közvetítő értékpapírszámlával rendelkezik

[20 alfanumerikus karakter]

Válaszadó közvetítő

7.

Az értékpapírszámla száma

A válaszadó közvetítő számára a láncban feljebb álló közvetítőnél vezetett értékpapírszámla száma

[20 alfanumerikus karakter]

Válaszadó közvetítő

C.   A válaszadó közvetítő birtokában lévő információk a részvényes személyazonosságára vonatkozóan (ismétlődő rész, a válaszadó közvetítő által ismert valamennyi részvényes esetében külön kitöltendő, adott esetben ideértve a saját számlára tartott pozíciót is)

1. (a)

Jogi személy esetében a részvényes egyedi azonosítója

1)

egy egyedi nemzeti azonosító szám, amelyet a bejegyzett székhelye szerinti ország országkódja előz meg vagy jogalany-azonosító, vagy

[20 alfanumerikus karakter]

Válaszadó közvetítő

2)

amennyiben sem jogalany-azonosító, sem regisztrációs szám nem áll rendelkezésre, bankazonosító kód (BIC), amelyet a bejegyzett székhelye szerinti ország országkódja előz meg VAGY

[11 alfanumerikus karakter]

3)

egy ügyfélkód, amely egyedileg azonosít minden jogi személyt vagy struktúrát bármely joghatóság alatt, amelyet a bejegyzés szerinti ország országkódja előz meg

[50 alfanumerikus karakter.

Az országkódot az 1. táblázat B.1 mezejében meghatározott formában kell megadni

1. (b).

Természetes személy esetében a részvényes egyedi azonosítója

Az (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (*1) 6. cikke szerinti nemzeti azonosító

[35 alfanumerikus karakter]

Válaszadó közvetítő

2. (a)

Jogi személy esetében a részvényes egyedi azonosítója

 

[140 alfanumerikus karakter]

Válaszadó közvetítő

2. (b)

Természetes személy esetében a részvényes egyedi azonosítója

1)

A részvényes utóneve(i) Egynél több utónév esetén az összes utónevet vesszővel kell elválasztani

[140 alfanumerikus karakter]

Válaszadó közvetítő

2)

A részvényes vezetékneve(i) Egynél több családi név esetén az összes családi nevet vesszővel kell elválasztani

[140 alfanumerikus karakter]

Válaszadó közvetítő

3.

Utca/házszám

 

[140 alfanumerikus karakter]

Válaszadó közvetítő

4.

Irányítószám

 

[10 alfanumerikus karakter]

Válaszadó közvetítő

5.

Város

 

[35 alfanumerikus karakter]

Válaszadó közvetítő

6.

Ország

Országkód

[A 2 betűs országkódot az 1. táblázat B.1 mezejében meghatározott formában kell megadni]

Válaszadó közvetítő

7.

Postafiók irányítószáma

 

[10 alfanumerikus karakter]

Válaszadó közvetítő

8.

Postafiók száma

 

[10 alfanumerikus karakter]

Válaszadó közvetítő

9.

E-mail:

E-mail: Ha nincs, a mezőt üresen kell hagyni.

[255 alfanumerikus karakter]

Válaszadó közvetítő

Ismétlődő rész (a részesedés különböző formáira vagy dátumaira tekintettel megismétlendő)

10.

részesedés típusa

Részesedés típusának feltüntetése.

Válasszon az alábbiak közül: O = saját számlás részesedés; N = névleges részesedés; B = tényleges részesedés; U – Ismeretlen

[1 alfanumerikus karakter]

Válaszadó közvetítő

11.

A részvényes által a válaszadó közvetítőnél tartott részvények száma

A részvényes által tartott és a válaszadó közvetítő által bejelentett részvények száma

[15 numerikus karakter, adott esetben tizedesjellel elválasztva]

Válaszadó közvetítő

12.

A részesedés kezdete

Adott esetben.

[Dátum (ÉÉÉÉHHNN)]

Válaszadó közvetítő

13.

A részvényes által kijelölt harmadik fél neve

Adott esetben, ez a mező azonosítja azt a harmadik felet, aki jogosult befektetési döntéseket hozni a részvényes nevében

[Opcionális mező.

Adott esetben, a fenti C.2(a) vagy a C.2(b) mezők formátuma]

Válaszadó közvetítő

14.

A részvényes által kijelölt harmadik fél egyedi azonosítója

Adott esetben, ez a mező azonosítja azt a harmadik felet, aki jogosult befektetési döntéseket hozni a részvényes nevében

[Opcionális mezők.

Adott esetben, egyedi azonosító a fenti C.1(a) vagy a C.1(b) mezők formátumában]

Válaszadó közvetítő


3. táblázat

Közgyűlési értesítés

A 2007/36/EK irányelv 3b. cikke (1) bekezdésének b) pontjával és 3b. cikke (2) bekezdésével összhangban amennyiben az e táblázat szerinti, a közgyűlés összehívására vonatkozó tájékoztatás elérhető a kibocsátó honlapján, a kibocsátó által elkészítendő és a közvetítők által továbbítandó közgyűlési értesítésnek csak az A, B és C részt kell tartalmaznia, ideértve azon honlap URL-címét, ahol a tájékoztatás található.


Az információ típusa

Megnevezés

Formátum

Az adatok kibocsátója

A.   Az üzenet részletes leírása

1.

Az esemény egyedi azonosítója

Egyedi szám

[alfanumerikus mező]

Kibocsátó vagy az általa kijelölt harmadik fél

2.

Az üzenet típusa

Az üzenet típusa (például közgyűlési értesítés, annak visszavonása vagy aktualizálása)

[4 alfanumerikus karakter]

Kibocsátó vagy az általa kijelölt harmadik fél

B.   A kibocsátó részletes leírása

1.

ISIN

Meghatározás Azon részvény ISIN száma, amelyek tekintetében értesítést indítottak

Ismétlődő mező: több osztály esetében adja meg az összes ISIN számot

[12 alfanumerikus karakter]

Kibocsátó

2.

A kibocsátó neve

 

[140 alfanumerikus karakter]

Kibocsátó

C.   A közgyűlés részletes leírása

1.

A közgyűlés napja

 

[Dátum (ÉÉÉÉHHNN)]

Kibocsátó

2.

A közgyűlés időpontja

A közgyűlés kezdetének időpontja, ideértve az alkalmazandó időzónát

[UTC (egyeztetett világidő)]

Kibocsátó

3.

A közgyűlés típusa

Az összehívott közgyűlés típusának meghatározása

[4 alfanumerikus karakter]

Kibocsátó

4.

A közgyűlés helye

A közgyűlés helyszínének pontos meghatározása, ideértve a virtuális helyszín URL-címét is, adott esetben.

Több helyszín esetében mindegyiket pontosan fel kell tüntetni

255 alfanumerikus karakter

Kibocsátó

5.

Fordulónap

Meghatározás

[Dátum (ÉÉÉÉHHNN)]

Kibocsátó

6.

Uniform Resource Locator (URL) – Egységes forráshely-meghatározó

Azon honlap URL-címe, ahol a részvényeseknek a közgyűlés előtt nyújtandó teljeskörű tájékoztatás hozzáférhető, ideértve a részvételre, a szavazásra, és az olyan egyéb részvényesi jogok gyakorlására vonatkozó eljárásokat, mint például új napirendi pontok felvétele.

[255 alfanumerikus karakter]

Kibocsátó

D.   Részvétel a közgyűlésen (ismétlődő rész; minden rendelkezésre álló részvételi mód tekintetében megismétlendő)

1.

A részvényes részvételének módja

A részvétel módja, úgymint: VI = virtuális részvétel; PH = személyes részvétel; PX = megbízott útján történő részvétel; EV = levélben történő szavazás.

Bármely egyéb rendelkezésre álló módot standardizált módon fel kell tüntetni

[2 alfanumerikus karakter]

Kibocsátó

2.

Kibocsátói határidő a részvétel bejelentésére

A részvényes számára rendelkezésre álló utolsó nap és időpont, hogy értesítse a kibocsátót részvételéről

[Dátum (ÉÉÉÉHHNN); UTC (egyeztetett világidő)]

Kibocsátó

3.

Kibocsátói határidő a szavazásra

A részvényes számára rendelkezésre álló utolsó nap és időpont, hogy leadja a szavazatokat a kibocsátónak, a részvétel módja szerinti bontásban, amennyiben alkalmazandó.

[Dátum (ÉÉÉÉHHNN); UTC (egyeztetett világidő)]

Kibocsátó

E.   Napirend – (ismétlődő rész; minden egyes napirendi pont esetében meghatározandó)

1.

A napirendi pont egyedi azonosítója

Egyedi szám

[4 alfanumerikus karakter]

Kibocsátó

2.

A napirendi pont címe

Cím vagy rövid összefoglalás

[100 alfanumerikus karakter]

Kibocsátó

3.

Az anyagok URL-címe (egységes forráshely-meghatározó)

Adott esetben. A napirendi ponthoz kapcsolódó anyag pontos URL-címe.

Amennyiben nincsenek vonatkozó anyagok, a mezőt üresen kell hagyni.

[Amennyiben kitöltésre kerül: 255 alfanumerikus karakter]

Kibocsátó

4.

Szavazás

Adott esetben. Annak feltüntetése, hogy a napirendi pontra kötelező erejű szavazás vagy véleménynyilvánító szavazás vonatkozik-e.

Amennyiben a napirendi pontról nem kell szavazni, a mezőt üresen kell hagyni.

[Amennyiben kitöltésre kerül: 2 alfanumerikus karakter]

Kibocsátó

5.

Alternatív szavazási lehetőségek

Adott esetben. A részvényes számára a napirendi pont tekintetében rendelkezésre álló összes szavazási lehetőség, például támogatja; ellenzi; tartózkodik; üresen hagyja vagy egyéb.

Amennyiben a napirendi pontról nem kell szavazni, a mezőt üresen kell hagyni.

[Amennyiben kitöltésre kerül: 2 alfanumerikus karakter]

Kibocsátó

F.   Az egyéb részvényesi jogok gyakorlására vonatkozó határidők meghatározása (ismétlődő rész; minden egyes fennálló határidő esetében meghatározandó)

1.

A határidő célja

A részvényesek azon jogának meghatározása, amelyekre a határidő vonatkozik (például állásfoglalás-tervezetek vagy napirendi pontok előterjesztése)

[100 alfanumerikus karakter]

Kibocsátó

2.

Az alkalmazandó kibocsátói határidő

A fenti mezőben meghatározott részvényesi jogok gyakorlásához kapcsolódó határidő meghatározása.

[Dátum (ÉÉÉÉHHNN); UTC (egyeztetett világidő)]

Kibocsátó


4. táblázat

A jogosultság visszaigazolása

Az információ típusa

Megnevezés

Formátum

Az adatok kibocsátója

A.   A közgyűlés és az üzenet részletes leírása

1.

A visszaigazolás egyedi azonosítója

Egyedi szám

[12 alfanumerikus karakter]

Utolsó közvetítő

2.

A kibocsátó neve

 

[140 alfanumerikus karakter]

Kibocsátó

3.

Az esemény egyedi azonosítója

A közgyűlés egyedi azonosítója a kibocsátó vagy az általa kijelölt harmadik fél által meghatározottak szerint

[4 alfanumerikus karakter]

Kibocsátó vagy az általa kijelölt harmadik fél

4.

Az üzenet típusa

Az üzenet típusa (visszaigazolás megerősítése)

[4 alfanumerikus karakter]

Utolsó közvetítő

5.

ISIN

Meghatározás

[12 alfanumerikus karakter]

Kibocsátó

B.   A feljogosító részvénypozíció meghatározása (ismétlődő rész; a részvényes minden értékpapírszámlája esetében feltüntetendő)

1.

Fordulónap

Meghatározás

[Dátum (ÉÉÉÉHHNN)]

Kibocsátó

2.

Feljogosító pozíció

Meghatározás

[24 numerikus karakter]

Utolsó közvetítő

3.

Az értékpapírszámla száma

 

[20 alfanumerikus karakter]

Utolsó közvetítő

4.

Számlatulajdonos neve

 

[140 alfanumerikus karakter. 2. táblázat, C.2(a) vagy a C.2(b) mezők formátuma]

Utolsó közvetítő

C.   A részvényes, jogi vagy természetes személy adatai, az adott esettől függően

1.

A részvényes neve

Jogi vagy természetes személyek esetében

[2. táblázat, C.2(a) vagy a C.2(b) mezők formátuma]

Utolsó közvetítő

2.

A részvényes egyedi azonosítója

Jogi vagy természetes személyek esetében

[2. táblázat, C.1(a) vagy a C.1(b) mezők formátuma]

Utolsó közvetítő

3.

A megbízott neve vagy a részvényes által kijelölt egyéb harmadik fél neve

Adott esetben

[2. táblázat, C.2(a) vagy a C.2(b) mezők formátuma]

Utolsó közvetítő

4.

A részvényes által kijelölt megbízott vagy egyéb harmadik fél egyedi azonosítója

Adott esetben

[2. táblázat, C.1(a) vagy a C.1(b) mezők formátuma]

Utolsó közvetítő


5. táblázat

Részvételi értesítés

Az információ típusa

Megnevezés

Formátum

Az adatok kibocsátója

A.   Az értesítés részletes leírása

1.

A részvételi értesítés egyedi azonosítója

Egyedi azonosító

[alfanumerikus mező]

Utolsó közvetítő

2.

Az üzenet típusa

Az üzenet típusának részletes leírása

[4 alfanumerikus karakter]

Utolsó közvetítő

3.

Az esemény egyedi azonosítója

A közgyűlés egyedi azonosítója a kibocsátó vagy az általa kijelölt harmadik fél által meghatározottak szerint

[4 alfanumerikus karakter]

Kibocsátó vagy az általa kijelölt harmadik fél

4.

ISIN

Meghatározás

[12 alfanumerikus karakter]

Kibocsátó

B.   A részvételt minden egyes részvételi mód esetében be kell mutatni

1.

részvétel módja

A részvényes részvételi módjának részletezése, amennyiben alkalmazandó.

Amennyiben többféle módszert alkalmaznak, mindegyik olyan részvételi módot nevesíteni kell, amely összeegyeztethető a 3. táblázat D. részében feltüntetett alternatívákkal, mint amilyen a személyes részvétel, a megbízott útján történő részvétel vagy az elektronikus szavazás.

 

Utolsó közvetítő vagy részvényes, adott esetben

2.

A részvényes neve

 

[2. táblázat, C.2(a) vagy a C.2(b) mezők formátuma]

Utolsó közvetítő vagy részvényes

3. a)

Jogi személy esetében a részvényes egyedi azonosítója

Lásd 2. táblázat, C.(1) a) mező

[2. táblázat, C.(1) a) mező formátuma]

Utolsó közvetítő vagy részvényes

3. b).

Természetes személy esetében a részvényes egyedi azonosítója

Lásd 2. táblázat, C.(1) b) mező

[2. táblázat, C.(1) b) mező formátuma]

Utolsó közvetítő vagy részvényes

4.

A megbízott neve vagy a részvényes által kijelölt egyéb harmadik fél neve

Adott esetben

[Opcionális. [Amennyiben kitöltésre kerül: 2. táblázat, C.2(a) vagy a C.2(b) mezők formátuma]

Utolsó közvetítő vagy részvényes

5.

A részvényes által kijelölt megbízott vagy egyéb harmadik fél egyedi azonosítója

Adott esetben

[Opcionális. [Amennyiben kitöltésre kerül: 2. táblázat, C.1(a) vagy a C.1(b) mezők formátuma]

Utolsó közvetítő vagy részvényes

C.   Szavazatok, adott esetben (ismétlődő rész; minden egyes napirendi pont esetében meghatározandó)

1.

Napirendi pont

A napirendi pont egyedi azonosítója, 3. táblázat

[3. táblázat, E.1 mező formátuma]

 

Ismétlődő rész, minden egyes szavazási pozíció esetében kitöltendő

2.

Szavazási pozíció

Szavazási pozíció megjelölése

[3. táblázat, E.5 mező formátuma]

Utolsó közvetítő vagy részvényes

3.

Szavazásra jogosító részvények száma

Az egyes napirendi pontok esetében a szavazásra jogosító részvények száma szavazati pozíciónként

Amennyiben a szavazati pozíció valamennyi részvényre vonatkozik, ezt a mezőt üresen kell hagyni.

[Amennyiben kitöltésre kerül: 15 numerikus karakter, adott esetben tizedesjellel elválasztva]

Utolsó közvetítő vagy részvényes


6. táblázat

Szavazás visszaigazolása

Az információ típusa

Megnevezés

Formátum

Az adatok kibocsátója

1.

A visszaigazolás egyedi azonosítója.

Egyedi szám

[12 alfanumerikus karakter]

Közvetítő vagy visszaigazoló fél

2.

Az üzenet típusa

A visszaigazolás típusának meghatározása

[4 alfanumerikus karakter]

Közvetítő

3.

Az esemény egyedi azonosítója

A közgyűlés egyedi azonosítója.

[12 alfanumerikus karakter]

Kibocsátó/közvetítő

4.

ISIN

Meghatározás.

[12 alfanumerikus karakter]

Kibocsátó

5.

A közgyűlés napja

 

[Dátum (ÉÉÉÉHHNN)]

Kibocsátó

6.

A kibocsátó neve

 

[140 alfanumerikus karakter]

Kibocsátó

7.

A visszaigazolandó fél neve

 

[140 alfanumerikus karakter. 2. táblázat, C.2(a) vagy a C.2(b) mezők formátuma]

A visszaigazolást nyújtó fél

8.

A szavazó személy neve

 

[140 alfanumerikus karakter. 2. táblázat, C.2(a) vagy a C.2(b) mezők formátuma]

Visszaigazoló fél

9.

részvényes neve

 

[Opcionális mező. Adott esetben ki kell tölteni:

[140 alfanumerikus karakter. 2. táblázat, C.2(a) vagy a C.2(b) mezők formátuma]

Közvetítő vagy visszaigazoló fél


7. táblázat

A szavazatok rögzítésének és beszámításának visszaigazolása

Az információ típusa

Megnevezés

Formátum

Az adatok kibocsátója

1.

A visszaigazolás egyedi azonosítója.

Egyedi szám

[12 alfanumerikus karakter]

Kibocsátó/közvetítő

2.

Az üzenet típusa

A visszaigazolás típusának meghatározása

[4 alfanumerikus karakter]

Kibocsátó/közvetítő

3.

Az esemény egyedi azonosítója

A közgyűlés egyedi azonosítója.

[12 alfanumerikus karakter]

Kibocsátó/közvetítő

4.

ISIN

Meghatározás

[12 alfanumerikus karakter]

Kibocsátó

5.

A közgyűlés napja

 

[Dátum (ÉÉÉÉHHNN)]

Kibocsátó

6.

A kibocsátó neve

 

[140 alfanumerikus karakter]

Kibocsátó

7.

részvényes neve

[Opcionális mező, ha a részvényes neve fel van tüntetve.]

[140 alfanumerikus karakter. 2. táblázat, C.2(a) vagy a C.2(b) mezők formátuma]

Kibocsátó

8.

A részvényes által kijelölt harmadik fél neve

[Opcionális mező, ha a részvényes által kijelölt harmadik fél neve fel van tüntetve.]

[140 alfanumerikus karakter. 2. táblázat, C.2(a) vagy a C.2(b) mezők formátuma]

 

9.

Modalitás

A rögzített és beszámított részvények kibocsátóhoz érkezése módjának részletezése, ideértve azt is, hogy ez a közgyűlést megelőzően vagy annak során történt

[70 alfanumerikus karakter]

Kibocsátó

10.

A visszaigazolás napja és időpontja

[Opcionális mező, csak abban az esetben kitöltendő, ha a szavazatokat a közgyűlést megelőzően adták le]. A rögzített és beszámított szavazatok beérkezésének dátuma és adott esetben időpontja

[Dátum (ÉÉÉÉHHNN); UTC (egyeztetett világidő)]

Kibocsátó

11.

A szavazatok egyedi azonosítója

Adott esetben a kibocsátó által rögzített és beszámított szavazatokat tartalmazó közlemény egyedi azonosítója

[12 alfanumerikus karakter]

A részvényes vagy az általa kijelölt harmadik fél


8. táblázat

Értesítés vállalati eseményekről – közgyűléstől eltérő események

A 2007/36/EK irányelv 3b. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 3b. cikkének (2) bekezdése szerint amennyiben a kibocsátó elérhetővé tette a részvényesek számára honlapján a – közgyűléstől eltérő – vállalati eseményekkel kapcsolatos, az alábbi táblázat szerinti információkat és adatelemeket tartalmazó tájékoztatást a vállalati intézkedésekhez szükséges mértékben, a vállalati eseményekről szóló értesítésnek csak az A részt kell tartalmaznia, valamint azon honlap URL-címét, ahol a tájékoztatás található.


Az információ típusa

Megnevezés

Formátum

Az adatok kibocsátója

A.   A vállalati esemény részletes leírása

1.

Az esemény egyedi azonosítója

Egyedi szám

[12 alfanumerikus karakter]

Kibocsátó vagy az általa kijelölt harmadik fél

2.

A vállalati esemény típusa

A vállalati esemény részletezése, pl. nyereségfelosztás, kibocsátó részvényeinek átszervezése

[42 alfanumerikus karakter]

Kibocsátó vagy az általa kijelölt harmadik fél

3.

ISIN

Meghatározás. Az alaprészvény ISIN száma

[12 alfanumerikus karakter]

Kibocsátó

4.

ISIN

Adott esetben, az ideiglenes részvény vagy értékpapír ISIN száma

[12 alfanumerikus karakter]

Kibocsátó

5.

URL

Azon honlap URL-címe, ahol a részvényesek számára rendelkezésre áll a vállalati eseményre vonatkozó összes információ

[255 alfanumerikus karakter]

Kibocsátó

B.   A vállalati eseményre vonatkozó fő dátumok (csak az érintett vállalati eseményre alkalmazandóként feltüntetendők)

1.

Utolsó részvételi nap

Meghatározás

[Dátum (ÉÉÉÉHHNN)]

Első közvetítő

2.

Jogvesztő nap

Meghatározás

Dátum (ÉÉÉÉHHNN)

Első közvetítő

3.

Fordulónap

Meghatározás

[Dátum (ÉÉÉÉHHNN)]

Kibocsátó

4.

Választási időszak kezdete

Meghatározás

[Dátum (ÉÉÉÉHHNN)]

Kibocsátó

5.

Választási időszak utolsó napja

Meghatározás

[Dátum (ÉÉÉÉHHNN)]

Kibocsátó

6.

Kibocsátói határidő

Meghatározás

[Dátum (ÉÉÉÉHHNN); UTC (egyeztetett világidő)]

Kibocsátó

7.

Fizetésnap

Meghatározás

[Dátum (ÉÉÉÉHHNN)]

Kibocsátó

8.

Vevővédelmi határidő

Meghatározás

[Dátum (ÉÉÉÉHHNN)]

Közvetítő

C.   A részvényes számára rendelkezésre álló választási lehetőségek meghatározása (ismétlődő rész; minden ISIN szám esetében feltüntetendő, adott esetben)

1.

A részvényes alternatív lehetőségei

A lehetőségek meghatározása

[100 alfanumerikus karakter]

Kibocsátó


(*1)  A Bizottság (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 28.) a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ügyletek illetékes hatóságoknak történő bejelentésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 87., 2017.3.31., 449. o.).


Top