EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1142

A Bizottság (EU) 2018/1142 rendelete (2018. augusztus 14.) az 1321/2014/EU rendeletnek bizonyos kategóriájú légijármű-karbantartási engedélyek bevezetése, külső beszállítóktól származó alkatrészek elfogadási eljárásának módosítása, valamint a karbantartási képzéssel foglalkozó szervezetek jogosultságainak módosítása tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

C/2018/5474

OJ L 207, 16.8.2018, p. 2–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1142/oj

16.8.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 207/2


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1142 RENDELETE

(2018. augusztus 14.)

az 1321/2014/EU rendeletnek bizonyos kategóriájú légijármű-karbantartási engedélyek bevezetése, külső beszállítóktól származó alkatrészek elfogadási eljárásának módosítása, valamint a karbantartási képzéssel foglalkozó szervezetek jogosultságainak módosítása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére és 6. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1321/2014/EU bizottsági rendelet (2) végrehajtási szabályokat állapít meg a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról.

(2)

A légi közlekedési biztonság egységesen magas szintjének biztosítása érdekében szükség volna az ELA1 repülőgépek és a nem repülőgépnek vagy helikopternek minősülő légi járművek karbantartásában részt vevő tanúsító személyek engedélyezésének uniós szintű rendszerére. Helyénvaló volna, ha e rendszer egyszerű és arányos lenne. Ezért indokolt megtenni a szükséges lépéseket e rendszer felállítása érdekében.

(3)

A komplex légi járműnek nem minősülő légi járművek repülőelektronikai és elektromos rendszereinek karbantartásában részt vevő tanúsító személyek engedélyéhez kapcsolódó meglévő követelmények nincsenek arányban az ilyen légi járművek kisebb komplexitásával, a megkövetelt alapismeretek jelentős része ugyanis kizárólag a komplex légi járművekre vonatkozik. Az említett személyek esetében tehát indokolt új engedély bevezetése. A szóban forgó új engedélyre vonatkozó követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy a biztonság szintje a meglévő engedéllyel elérhetőhöz képest ne csökkenjen. Az új engedély bevezetésének enyhítenie kell az elegendő számú, a szóban forgó karbantartási műveletek elvégzéséhez megfelelő képesítéssel és engedéllyel rendelkező személy hiányából adódó potenciális biztonsági kockázatokat.

(4)

Karbantartási műveleteket végző személyek vagy szervezetek gyakran használnak harmadik fél által szállított komponenseket, alkatrészeket vagy anyagokat. Az ilyen komponensek, alkatrészek vagy anyagok elfogadásával kapcsolatos kockázatot csökkenteni kell, és biztosítani kell különösen, hogy az érintett személyek és szervezetek megtegyék a szükséges intézkedéseket a komponensek, alkatrészek vagy anyagok megfelelő elfogadása, osztályozása és különválasztása érdekében.

(5)

Jelentős számú, az 1321/2014/EU rendelet szerinti vizsgaszabályok szándékos megsértésével kapcsolatos csalási esetet jelentettek az Európai Repülésbiztonsági Ügynökségnek (a továbbiakban: az ügynökség). Ezek az esetek olyan diákok alapismeretekről történő, jóváhagyással rendelkező karbantartási képző szervezetek általi vizsgáztatását érintették, akik nem vettek részt az alapképzésben. Ez a helyzet komoly biztonsági aggályokat vetett fel, különösen annak a kockázatnak fényében, hogy az engedélyek birtokosai karbantartás után üzemképesség-tanúsító nyilatkozatot adhatnak ki anélkül, hogy a megfelelő ismeretek birtokában lennének. E biztonsági aggályok kezelésére intézkedéseket kell hozni.

(6)

Az 1321/2014/EU rendelet szerint a kereskedelmi célú vagy nem kereskedelmi célú műveletekhez használt, hajtóművel rendelkező komplex légi járművek üzemben tartóinak biztosítaniuk kell, hogy a folyamatos légi alkalmassággal kapcsolatos tevékenységeket egy jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet végezze, és hogy a légi járművek, illetve az azokba beépítendő alkatrészek karbantartását egy jóváhagyott karbantartó szervezet végezze. Bizonyos esetekben azonban – például a két turbólégcsavaros hajtóművel rendelkező könnyebb repülőgépek nem kereskedelmi célú műveleteinél – az üzemben tartók számára a követelményeknek való megfelelés aránytalanul nagyobb ráfordítást jelent, mint amekkora előny származik a megfelelésből a műveleti biztonság terén. Ezért indokolt az ilyen esetekre vonatkozó követelmények kiigazítása. Tekintettel a ráfordítások aránytalanságára, az említett követelmények kiigazításához szükséges időre, valamint arra a tényre, hogy az értékelések szerint nem jelent különösebb kockázatot a légi közlekedés biztonsága szempontjából, ha a kiigazítás megtörténtéig az említett esetekben nem alkalmazzák ezeket a követelményeket, a szóban forgó követelmények egyelőre nem alkalmazandók tovább, és csak egy későbbi megfelelő időponttól alkalmazandók.

(7)

Az 1321/2014/EU rendelet III. melléklete VI. függelékének alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat tévedésből törölték, amikor az 1321/2014/EU rendeletet módosította az (EU) 2015/1536 rendelet (3). Ezt a tévedést korrigálni kell.

(8)

Az 1321/2014/EU rendelet Va. mellékletében olyan szerkesztési hibákat azonosítottak, amelyek nehézségeket okoznak a rendelet végrehajtásában. Az említett hibákat korrigálni kell.

(9)

Az érintett felek számára elegendő időt kell biztosítani az e rendeletben foglalt intézkedések által létrehozott módosított szabályozói keretekhez történő alkalmazkodásra. Ezért indokolt, hogy a szóban forgó intézkedések a hatálybalépés után hat hónappal váljanak alkalmazandóvá. Ugyanakkor tekintettel az intézkedések céljára, valamint arra, hogy az érintett felek számára a kiigazítás nem jár jelentős ráfordítással, bizonyos intézkedéseket haladéktalanul alkalmazni kell. Egyes más intézkedések viszont nagyobb ráfordítást igényelnek, mivel megkívánják az áttérést az eredetileg nemzeti szabályozásról az e rendelettel módosított uniós szabályozási keretre, ezért azokat célszerű egy későbbi megfelelő időponttól alkalmazni.

(10)

Az 1321/2014/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az ügynökségnek a 216/2008/EK rendelet 19. cikkének (1) bekezdésével összhangban benyújtott véleményeivel.

(12)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak a 216/2008/EK rendelet 65. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1321/2014/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 5. cikkben a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(6)   Ameddig ez a rendelet ki nem egészül az alkatrészeket tanúsító alkalmazottakra vonatkozó sajátos követelményekkel, továbbra is az adott tagállamban hatályos követelmények alkalmazandók, kivéve az Unión kívül székhellyel rendelkező karbantartó szervezeteket, amelyek esetében a követelményeket az ügynökség hagyja jóvá.”

2.

A 8. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdésben a b) pontot el kell hagyni;

b)

az (5) bekezdést el kell hagyni;

c)

a cikk a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7)   Az (1) bekezdés rendelkezéseitől eltérve a legfeljebb 5 700 kg megengedett maximális felszállótömegű, több turbólégcsavaros hajtóművel rendelkező, kereskedelmi célú műveletekre nem használt repülőgépek tekintetében az I. melléklet (M. rész) M.A.201. g) 2. és g) 3. pontját 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.”;

3.

Az I. melléklet (M. rész) e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

4.

A II. melléklet (145. rész) e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

5.

A III. melléklet (66. rész) e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul.

6.

A IV. melléklet (147. rész) e rendelet IV. mellékletének megfelelően módosul.

7.

Az Va. melléklet (T. rész) e rendelet V. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

E rendeletet 2019. március 5-től kell alkalmazni.

Ettől eltérően:

(1)

az 1. cikk (2) bekezdésének c) pontját, az 1. cikk (7) bekezdését és a IV. melléklet 1. pontját 2018. szeptember 5-től kell alkalmazni.

(2)

a CAT-műveletekben részt nem vevő ELA1 repülőgépek és a nem repülőgépnek vagy helikopternek minősülő légi járművek karbantartása tekintetében:

a)

az – akár új, akár a III. melléklet 66.A.70. pontja értelmében elismert – légijármű-karbantartói engedélyeknek az illetékes hatóság általi, a III. melléklettel (66. rész) összhangban történő kibocsátásával kapcsolatos követelményt 2019. október 1-jétől kell alkalmazni;

b)

a tanúsító személyeknek a III. melléklet (66. rész) rendelkezései szerinti képesítésére vonatkozó, az I. melléklet (M. rész) M.A.606. g) pontjában és M.A.801. b) 2. pontjában, valamint a II. melléklet (145. rész) 145.A.30 g) és h) pontjában foglalt követelményeket 2020. október 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. augusztus 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 79., 2008.3.19., 1. o.

(2)  A Bizottság 1321/2014/EU rendelete (2014. november 26.) a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról (HL L 362., 2014.12.17., 1. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2015/1536 rendelete (2015. szeptember 16.) az 1321/2014/EU rendeletnek a folyamatos légi alkalmasság biztosítására vonatkozó szabályok 216/2008/EK rendelettel való összehangolása, a kritikus karbantartási feladatok, valamint a folyamatos légi alkalmasság figyelemmel kísérése tekintetében való módosításáról (HL L 241., 2015.9.17., 16. o.).


I. MELLÉKLET

Az I. melléklet a következőképpen módosul:

(1)

a tartalomjegyzék a következőképpen módosul:

a)

Az M.A.501. pont helyébe a következő szöveg lép:

„M.A.501.

Osztályozás és beépítés

b)

Az M.A.504. pont helyébe a következő szöveg lép:

„M.A.504.

Komponensek elkülönítése”;

(2)

az M.A.501. pont helyébe a következő szöveg lép:

„M.A.501.   Osztályozás és beépítés

a)

Minden komponenst az alábbi kategóriák szerint kell osztályozni:

1.

Kielégítő állapotú komponensek, amelyeket az 1. számú EASA-űrlappal vagy ezzel egyenértékű dokumentummal üzembe helyeztek és a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) Q. alrésze szerint megjelöltek, kivéve, ha a 748/2012/EU rendelet I. melléklete (21. rész) vagy e melléklet (M. rész) másképp rendelkezik.

2.

Üzemképtelen komponensek, amelyeket e rendeletnek megfelelően kell karbantartani.

3.

Olyan komponensek, amelyeket újra fel nem használhatónak minősítettek, mert elérték tanúsított élettartamuk határát, vagy javíthatatlan hiba következett be bennük.

4.

Légi járműveken, hajtóműveken, légcsavarokon vagy más légijármű-komponenseken használt szabványos alkatrészek, ha azok szerepelnek a karbantartási dokumentációban, és azokat a vonatkozó szabványra utaló megfelelőségi bizonyítvány kíséri.

5.

Nyersanyagok és fogyóeszközök, amelyeket a karbantartás során felhasználnak, abban az esetben, ha a szervezet meggyőződött arról, hogy a nyersanyag vagy fogyóeszköz megfelel a vonatkozó előírásoknak és származása megfelelően nyomon követhető. Minden nyersanyagot dokumentációnak kell kísérnie, amely egyértelműen az adott nyersanyaghoz kapcsolódik, és tartalmaz egy, az előírásoknak való megfelelést tanúsító nyilatkozatot, valamint a gyártó és a beszállító adatait;

b)

Komponenseket, szabványos alkatrészeket és anyagot csak akkor szabad egy légi járműbe vagy komponensbe beépíteni, ha azok megfelelő állapotban vannak, az a) pontban felsorolt kategóriák egyikébe tartoznak, valamint az adott komponens, szabványos alkatrész vagy anyag szerepel a vonatkozó karbantartási dokumentációban.”;

(3)

az M.A.502. d) pont helyébe a következő szöveg lép:

„d)

Az a) ponttól és az M.A.801. b) 2. ponttól eltérve, az M.A.801. b) 2. pontban említett tanúsító személyek a komponens karbantartási dokumentációjával összhangban a következő tevékenységeket végezhetik:

1.

A komponens nagyjavításától eltérő javítási munkák, amelyek során a komponens be van építve valamely, kereskedelmi légi fuvarozásban nem használt ELA1 légi járműbe, vagy arról ideiglenesen le van szerelve;

2.

Olyan hajtóművek és légcsavarok nagyjavítása, amelyek be vannak építve valamely, kereskedelmi légi fuvarozásban nem használt CS-VLA, CS-22 és LSA besorolású légi járműbe, vagy arról ideiglenesen le vannak szerelve.

A d) pont szerint elvégzett komponens-karbantartás alapján nem bocsátható ki 1. számú EASA-űrlap, és az ilyen karbantartásra a légi járművek M.A.801. pontban meghatározott üzembe helyezési követelményei vonatkoznak.”;

(4)

az M.A.504. pont helyébe a következő szöveg lép:

„M.A.504.   Komponensek elkülönítése

a)

Az üzemképtelen és újra fel nem használható komponenseket el kell különíteni az üzemképes komponensektől, szabványos alkatrészektől és anyagoktól.

b)

Az újra fel nem használható komponensek nem kerülhetnek vissza a beszállítási rendszerbe, kivéve ha engedélyezett élettartamukat kiterjesztették, vagy a 748/2012/EU rendeletnek megfelelően a javítási megoldást jóváhagyták.”;

(5)

az M.A.606 g) pont helyébe a következő szöveg lép:

„g)

A karbantartó szervezetnek elegendő tanúsító személlyel kell rendelkeznie a légi járművek és komponenseik M.A.612. és M.A.613. pont szerinti üzembehelyezési bizonyítványainak kiállításhoz. E személyeknek az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:

1.

légi jármű esetében a III. melléklet (66. rész);

2.

komponensek esetében e rendelet 5. cikkének (6) bekezdése.”;

(6)

az M.A.608. pont c) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„c)

A szervezet minden beérkező komponenst, szabványos alkatrészt és anyagot átvizsgál, osztályoz és megfelelően elkülönít.”;

(7)

a VII. függelék első mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Az M.A.801. b) 2. és az M.A.801. c) pontban említett komplex karbantartási feladatok közé a következők tartoznak”.


II. MELLÉKLET

A II. melléklet a következőképpen módosul:

(1)

a tartalomjegyzék a következőképpen módosul:

a)

a 145.A.40. pont helyébe a következő szöveg lép:

„145.A.40.    Felszerelések és szerszámok”;

b)

a 145.A.42. pont helyébe a következő szöveg lép:

„145.A.42.    Alkatrészek”;

(2)

a 145.A.30. f), g), h) és i) pont helyébe a következő szöveg lép:

„f)

A szervezetnek biztosítania kell, hogy azok a személyek, akik a légi alkalmasság fenntartása érdekében a légijármű-szerkezetek vagy komponensek – vagy mindkettő – roncsolásmentes vizsgálatát végzik, illetve ellenőrzik, megfelelő szakképesítéssel rendelkezzenek az adott roncsolásmentes vizsgálatok elvégzéséhez, az ügynökség által elismert európai vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelően. Azoknak a személyeknek, akik bármilyen más szakfeladatot látnak el, megfelelő szakképesítéssel kell rendelkezniük, a hivatalosan elismert szabványoknak megfelelően. E ponttól eltérve, a g) pontban, illetve a h) 1. és 2. pontban említett, a III. melléklet (66. rész) szerint B1, B3 vagy L kategóriájú képesítéssel rendelkező személyek elvégezhetnek és/vagy ellenőrizhetnek festékdiffúziós repedésvizsgálatot.

g)

Kivéve, ha a j) pont másként állapítja meg, minden légijármű-karbantartó szervezetnek a B1 és B2, B2L, B3 és L kategóriájú légi járművek üzemeltetési karbantartása esetén rendelkeznie kell minősített tanúsító személyzettel, a III. mellékletben (66. rész) és a 145.A.35. pontban meghatározottak szerint.

Ezenkívül, az ilyen szervezetek alkalmazhatnak a feladatra megfelelően kiképzett, a 66.A.20. a) 1. és a 66.A.20. a) 3. ii. pontban meghatározott jogosultságokkal rendelkező és a III. melléklet (66. rész), illetve a 145.A.35. pont szerinti képesítéssel rendelkező tanúsító alkalmazottakat kisebb tervezett üzemeltetési karbantartási, illetve egyszerű hibajavítási feladatok elvégzésére. Az ilyen tanúsító személyek rendelkezésre állása azonban nem pótolja a megfelelő, B1, B2, B2L, B3 és L kategóriájú tanúsító személyeket.

h)

Kivéve, ha a j) pont másként állapítja meg, minden légijármű-karbantartással foglalkozó szervezetnek:

1.

a hajtóművel rendelkező komplex légi járművek hangár-karbantartásához olyan, a megfelelő légijármű-típus tekintetében minősített tanúsító személyekkel kell rendelkeznie, akik a III. melléklet (66. rész), illetve a 145.A.35. pont szerint C kategóriájú képesítést szereztek. Ezenkívül, a C kategóriájú tanúsító személyek támogatására a szervezetnek rendelkeznie kell elegendő számú, a III. melléklet (66. rész) és a 145.A.35. pont szerint a megfelelő B1 és B2 kategóriájú képesítéssel rendelkező minősített személlyel is,

i.

a B1 és B2 kategóriájú támogató alkalmazottak gondoskodnak arról, hogy minden szükséges feladat és ellenőrzés az előírt szabványok szerint elvégzésre kerüljön, mielőtt a C kategóriájú tanúsító alkalmazott kiállítja az üzembehelyezési bizonyítványt;

ii.

a szervezet minden B1 és B2 kategóriájú támogató személyről nyilvántartást vezet;

iii.

a C kategóriájú tanúsító személyek biztosítják, hogy az i. pont feltételei teljesüljenek, és hogy minden, az ügyfél által kért munkára az adott hangár-karbantartás során lefolytatott ellenőrzés vagy munkák keretében sor kerüljön, továbbá felmérik az esetleg el nem végzett munkák hatását avégett, hogy vagy előírják annak elvégzését, vagy megállapodjanak az üzemeltetővel, hogy az ilyen munka egy másik, meghatározott ellenőrzési vagy karbantartási időpontig halasztásra kerül.

2.

a hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi járművek hangár-karbantartásához rendelkeznie kell a következők egyikével:

i.

az adott légi járműre megfelelően képesített, a III. melléklet (66. rész), illetve a 145.A.35. pontja szerint megfelelő B1, B2, B2L, B3 és L kategóriájú szakképesítéssel rendelkező tanúsító személyekkel;

ii.

az adott légi járműre megfelelően képesített C kategóriájú szakképesítéssel rendelkező tanúsító személyekkel, akiket a 145.A.35. a) i. pontban meghatározott támogató személyek segítenek.

i)

A komponensek tanúsítására feljogosított személyeknek az 5. cikk (6) bekezdésének és a 145.A.35. pontnak megfelelő szakképesítéssel kell rendelkezniük.”;

(3)

a 145.A.35. a) és b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

A 145.A.30. g) és h) pontban foglalt előírások mellett a szervezet biztosítja, hogy a tanúsító személyek, illetve a támogató személyek megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek a karbantartandó légi járműről vagy komponensekről – vagy mindkettőről –, valamint a vonatkozó szervezeti eljárásokról. A tanúsító személyek esetén ezt a rendelkezést a tanúsítási engedély kibocsátása vagy újrakibocsátása előtt teljesíteni kell.

1.

A »támogató személyzet« a III. melléklet (66. rész) szerinti B1, B2, B2L, B3 és/vagy L kategóriájú légijármű-karbantartói engedéllyel és a megfelelő légijármű-minősítésekkel rendelkező, a hangár-karbantartás környezetében dolgozó azon személyek összessége, akik nem feltétlenül rendelkeznek tanúsítási jogosultsággal.

2.

A »vonatkozó légi jármű és/vagy komponens« a mindenkori tanúsítási engedélyben meghatározott légi jármű, illetve komponens.

3.

A »tanúsítási engedély« az az engedély, amelyet a tanúsító személyek számára a szervezet bocsátott ki, és amely feljogosítja e személyeket, hogy az ilyen engedélyben megállapított korlátozásokkal a jóváhagyott szervezet megbízásából aláírják az üzembehelyezési bizonyítványt.

b)

A 145.A.30. j) és a 66.A.20. a) 3. ii. pontban felsorolt esetek kivételével a szervezet a tanúsító személynek tanúsítási engedélyt kizárólag a III. mellékletben (66. rész) előírt légijármű-karbantartói engedélyben megjelölt kategóriákra, alkategóriákra, illetőleg – az A kategóriájú engedélyek kivételével – típusjogosításra vonatkozóan bocsáthat ki, azzal a feltétellel, hogy a légijármű-karbantartói engedélynek a tanúsító személy számára kiállított tanúsítási engedély teljes érvényességi időtartama alatt érvényesnek kell lennie, és a tanúsító személynek teljesítenie kell a III. melléklet (66. rész) követelményeit.”;

(4)

a 145.A.40. pont a következőképpen módosul:

a)

a cím helyébe a következő szöveg lép:

„145.A.40.    Felszerelések és szerszámok”;

b)

az a) pont helyébe a következő lép:

„a)

A szervezetnek rendelkeznie kell a szükséges felszerelésekkel és szerszámokkal a jóváhagyás keretében meghatározott feladatok elvégzéséhez, és azokat használnia kell.

i.

Amennyiben a gyártó egy meghatározott szerszám vagy felszerelés használatát írja elő, a szervezet köteles azt a szerszámot vagy felszerelést alkalmazni, kivéve ha a kézikönyvben megállapított eljárásban az illetékes hatóság más szerszámok vagy felszerelések használatát is engedélyezi.

ii.

A felszereléseknek és szerszámoknak folyamatosan rendelkezésre kell állniuk, kivéve azt az esetet, ha valamilyen szerszámot vagy felszerelést olyan ritkán alkalmaznak, hogy annak folyamatos rendelkezésre állása nem szükséges. Az ilyen esetekre a kézikönyvben részletes eljárást kell kidolgozni.

iii.

A hangár-karbantartásra jóváhagyott szervezetnek elegendő berendezéssel kell rendelkeznie a légi járművekhez való hozzáférés biztosítására, valamint az ilyen légi jármű megfelelő ellenőrzéséhez szükséges állványokkal és dokkolókkal kell rendelkeznie.”;

(5)

a 145.A.42. pont helyébe a következő szöveg lép:

„145.A.42.   Komponensek

„a)

A komponensek osztályozása. Minden komponenst az alábbi kategóriák szerint kell osztályozni:

i.

kielégítő állapotú komponensek, amelyeket az 1. számú EASA-űrlappal vagy ezzel egyenértékű dokumentummal üzembe helyeztek és a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) Q. alrésze szerint megjelöltek, kivéve, ha a 748/2012/EU rendelet I. melléklete (21. rész) vagy a II. melléklet (145. rész) másképp rendelkezik;

ii.

üzemképtelen komponensek, amelyeket e rendeletnek megfelelően kell karbantartani;

iii.

olyan komponensek, amelyeket újra fel nem használhatónak minősítettek, mert elérték tanúsított élettartamuk határát, vagy javíthatatlan hiba következett be bennük;

iv.

légi járműveken, hajtóműveken, légcsavarokon vagy más légijármű-komponenseken használt szabványos alkatrészek, ha azok szerepelnek a karbantartási dokumentációban, és azokat a vonatkozó szabványra utaló megfelelőségi bizonyítvány kíséri;

v.

nyersanyagok és fogyóeszközök, amelyeket a karbantartás során felhasználnak, abban az esetben, ha a szervezet meggyőződött arról, hogy a nyersanyag vagy fogyóeszköz megfelel a vonatkozó előírásoknak és származása megfelelően nyomon követhető. Minden nyersanyagot és fogyóeszközt dokumentációnak kell kísérnie, amely egyértelműen az adott nyersanyaghoz vagy fogyóeszközhöz kapcsolódik, és tartalmaz egy, az előírásoknak való megfelelést tanúsító nyilatkozatot, valamint a gyártó és a beszállító adatait.

b)

Beépítendő komponensek, szabványos alkatrészek és anyagok

i.

A szervezet eljárásokat dolgoz ki a beépítendő komponensek, szabványos alkatrészek és anyagok elfogadására annak biztosításához, hogy a komponensek, szabványos alkatrészek és anyagok megfelelő állapotban vannak, és megfelelnek az a) pont vonatkozó követelményeinek.

ii.

A szervezet eljárásokat dolgoz ki annak biztosítására, hogy a komponenseket, szabványos alkatrészeket és anyagokat csak akkor építsék be légi járműbe vagy komponensbe, ha azok megfelelő állapotban vannak, megfelelnek az a) pont vonatkozó követelményeinek, valamint a vonatkozó karbantartási dokumentációban az adott komponens, szabványos alkatrész vagy anyag szerepel.

iii.

A szervezet az általa elvégzett munka során, saját felhasználásra gyárthatja az alkatrészek egy korlátozott körét, ha a kézikönyv az erre vonatkozó eljárást meghatározza.

iv.

A 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) 21.A.307. c) pontjában meghatározott komponens csak akkor építhető be, ha a légi jármű tulajdonosa alkalmasnak tartja a légi járművébe való beépítésre.

c)

Komponensek elkülönítése

i.

Az üzemképtelen és újra fel nem használható komponenseket el kell különíteni az üzemképes komponensektől, szabványos alkatrészektől és anyagoktól.

ii.

Az újra fel nem használható komponensek nem kerülhetnek vissza a beszállítási rendszerbe, kivéve ha engedélyezett élettartamukat kiterjesztették, vagy a 748/2012/EU rendeletnek megfelelően a javítási megoldást jóváhagyták.”.


III. MELLÉKLET

A III. melléklet a következőképpen módosul:

(1)

a tartalomjegyzék a következő, a VII. és VIII. függelékekre történő hivatkozásokkal egészül ki:

„VII. függelék – Az L kategóriájú légijármű-karbantartói engedélyhez szükséges alapismeretek

VIII. függelék – Az L kategóriájú légijármű-karbantartói engedélyhez szükséges alap vizsgáztatási szabványok”;

(2)

a 66.A.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„66.A.3.   Engedélyek kategóriái és alkategóriái

A légijármű-karbantartói engedélyek kategóriái, illetve adott esetben alkategóriái és rendszerminősítései a következők:

a)

A kategória, az alábbi alkategóriákra felosztva:

A1: repülőgép gázturbinás hajtóművel;

A2: repülőgép dugattyús hajtóművel;

A3: helikopter gázturbinás hajtóművel;

A4: helikopter dugattyús hajtóművel.

b)

B1 kategória, az alábbi alkategóriákra felosztva:

B1.1: repülőgép gázturbinás hajtóművel;

B1.2: repülőgép dugattyús hajtóművel;

B1.3: helikopter gázturbinás hajtóművel;

B1.4: helikopter dugattyús hajtóművel.

c)

B2 kategória

A B2 engedély minden légi járműre érvényes.

d)

B2L kategória

A B2L engedély a 66.A.5. pontban meghatározott 1. csoportba tartozók kivételével minden légi járműre vonatkozik, és a következő rendszerminősítésekre oszlik:

kommunikáció/navigáció,

műszerrendszerek,

robotpilóta,

felügyeleti rendszer,

sárkányrendszerek.

Minden B2L engedélynek legalább egy rendszerminősítést kell tartalmaznia.

e)

B3 kategória

A B3 engedély a dugattyús motoros, nem túlnyomásos kabinnal rendelkező, legfeljebb 2 000 kg megengedett maximális felszállótömegű (MTOM) repülőgépekre vonatkozik.

f)

L kategória, az alábbi alkategóriákra felosztva:

L1C: kompozit vitorlázó repülőgépek,

L1: vitorlázó repülőgépek,

L2C: kompozit motoros vitorlázó repülőgépek és kompozit ELA1 repülőgépek,

L2: motoros vitorlázó repülőgépek és ELA1 repülőgépek,

L3H: hőlégballonok,

L3G: gázzal töltött ballonok,

L4H: hőléghajók,

L4G: ELA2 gázzal töltött léghajók,

L5: nem ELA2 gázzal töltött léghajók.

g)

C kategória

A C engedély repülőgépekre és helikopterekre érvényes.”;

(3)

a 66.A.5. pont helyébe a következő szöveg lép:

„66.A.5.   Légijármű-csoportok

A légijármű-karbantartói engedélyben szereplő minősítések esetében a légi járműveket a következő csoportokba kell sorolni:

1.

1. csoport: hajtóművel rendelkező komplex légi járművek, több hajtóműves helikopterek, az FL290-et meghaladó legnagyobb engedélyezett üzemeltetési magassággal rendelkező repülőgépek, az elektronikus vezérlésű rendszerrel felszerelt légi járművek, nem ELA2 gázzal töltött léghajók és az ügynökség meghatározása szerint légijármű-típusminősítést igénylő egyéb légi járművek.

Az Ügynökség dönthet egy, az első albekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő légi járműnek a 2., 3. vagy 4. csoportba sorolásáról, ha úgy ítéli meg, hogy az adott légi jármű alacsonyabb komplexitása ezt indokolja.

2.

2. csoport: az 1. csoportba nem tartozó, az alábbi alcsoportokba sorolható légi járművek:

i.

2a alcsoport:

egy turbólégcsavaros hajtóműves repülőgépek,

azok a turbó-sugárhajtóművel vagy több turbólégcsavaros hajtóművel rendelkező repülőgépek, amelyeket az Ügynökség alacsonyabb komplexitásuk miatt ebbe az alcsoportba sorol.

ii.

2b alcsoport:

egyturbinás hajtóműves helikopterek,

azok a több gázturbinás hajtóművel rendelkező helikopterek, amelyeket az Ügynökség alacsonyabb komplexitásuk miatt ebbe az alcsoportba sorol.

iii.

2c alcsoport:

egy dugattyús hajtóművel rendelkező helikopterek,

azok a több dugattyús hajtóművel rendelkező helikopterek, amelyeket az Ügynökség alacsonyabb komplexitásuk miatt ebbe az alcsoportba sorol.

3.

3. csoport: az 1. csoportba nem tartozó dugattyús hajtóműves repülőgépek.

4.

4. csoport: az 1. csoportba nem tartozó vitorlázó repülőgépek, segédmotoros vitorlázó repülőgépek, ballonok és léghajók.”;

(4)

a 66.A.20. a) pont a következőképpen módosul:

a)

a 4. és 5. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.

A B2L kategóriájú légijármű-karbantartói engedéllyel rendelkező személy jogosult üzembehelyezési igazolást kibocsátani és B2L kategóriájú támogató személyként fellépni az alábbiak elvégzése érdekében:

az elektromos rendszereken végrehajtott karbantartás;

a rendszerminősítésben kifejezetten feltüntetett keretek között repülőelektronikai rendszereken végzett karbantartás, valamint

»sárkányrendszerekre« vonatkozó rendszerminősítéssel a hajtóművön és mechanikus rendszereken belül elektromos vagy repülőelektronikai feladatok, ha a működőképesség igazolásához csak egyszerű tesztek szükségesek.

5.

A B3 kategóriájú légijármű-karbantartói engedéllyel rendelkező személy jogosult üzembehelyezési igazolást kibocsátani és B3 kategóriájú támogató személyként fellépni az alábbiak elvégzése érdekében:

a repülőgép szerkezetén, hajtóművén, valamint mechanikus és elektromos rendszerein végrehajtott karbantartás; valamint

repülőelektronikai rendszereken végzett, csak működőképességet igazoló egyszerű teszteket igénylő, hibaelhárítást nem igénylő munkálatok.”;

b)

a szöveg a következő 6. és 7. ponttal egészül ki:

„6.

Az L kategóriájú légijármű-karbantartói engedéllyel rendelkező személy jogosult üzembehelyezési igazolást kibocsátani és L kategóriájú támogató személyként fellépni az alábbiak elvégzése érdekében:

a légi jármű szerkezetén, hajtóművén, valamint mechanikus és elektromos rendszerein végrehajtott karbantartás;

a rádión, vészhelyzeti helyleadó berendezéseken (ELT) és transzponder rendszereken végzett munka; valamint

a repülőelektronikai rendszeren végzett munkák, ha a működőképesség igazolásához csak egyszerű tesztek szükségesek.

Az L2 alkategória magában foglalja az L1 alkategóriát. Bármilyen, a 66.A.45. h) pont szerint az L2 alkategóriára vonatkozó korlátozás az L1 alkategóriára is alkalmazandó.

Az L2C alkategória magában foglalja az L1C alkategóriát.

7.

A C kategóriájú légijármű-karbantartói engedéllyel rendelkező személy a légi jármű hangár-karbantartását követően jogosult üzembehelyezési igazolás kibocsátására. A jogosultságok a légi jármű egészére vonatkoznak.”;

(5)

a 66.A.25. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

A nem B2L vagy L kategóriájú engedélyek esetében a légijármű-karbantartói engedély kibocsátását, vagy az ilyen engedély valamely kategóriával vagy alkategóriával történő kiegészítését kérelmezőnek vizsgán kell igazolnia a III. melléklet (66. rész) I. függeléke szerinti megfelelő tantárgyi modulokban megszerzett ismeretei szintjét. A vizsgáztatásnak meg kell felelnie a III. melléklet (66. rész) II. függelékében meghatározott szabványnak, és azt vagy a IV. melléklet (147. rész) értelmében megfelelő jóváhagyással rendelkező szakképző szervezetnek vagy az illetékes hatóságnak kell végeznie.”;

(6)

a 66.A.25. pont a következőképpen módosul:

a)

a b) és c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

Egy bizonyos alkategóriában az L kategóriájú légijármű-karbantartói engedély kibocsátását, vagy az ilyen engedély valamely alkategóriával történő kiegészítését kérelmezőnek vizsgán kell igazolnia a III. melléklet (66. rész) VII. függeléke szerinti megfelelő tantárgyi modulokban megszerzett ismeretei szintjét. A vizsgáztatásnak meg kell felelnie a III. melléklet (66. rész) VIII. függelékében meghatározott szabványnak, és azt vagy a IV. melléklet (147. rész) értelmében megfelelő jóváhagyással rendelkező szakképző szervezetnek, az illetékes hatóságnak vagy az illetékes hatóság beleegyezésével kell végezni.

Egy B1.2 alkategóriájú vagy B3 kategóriájú légijármű-karbantartói engedély birtokosa úgy tekintendő, mint aki teljesíti az L1C, L1, L2C és L2 alkategóriákhoz szükséges alapismeretekre vonatkozó követelményeket.

Az L4H alkategóriára vonatkozó alapismeretekre vonatkozó követelmények magukban foglalják az L3H alkategóriához szükséges alapismereteket is.

Az L4G alkategóriára vonatkozó alapismeretekre vonatkozó követelmények magukban foglalják az L3G alkategóriához szükséges alapismereteket is.

c)

Egy bizonyos rendszerminősítésre vonatkozó B2L kategóriájú légijármű-karbantartói engedély kibocsátását, vagy az ilyen engedély valamely rendszerminősítéssel történő kiegészítését kérelmezőnek vizsgán kell igazolnia a III. melléklet (66. rész) I. függeléke szerinti megfelelő tantárgyi modulokban megszerzett ismeretei szintjét. A vizsgáztatásnak meg kell felelnie a III. melléklet (66. rész) II. függelékében meghatározott szabványnak, és azt vagy a IV. melléklet (147. rész) értelmében megfelelő jóváhagyással rendelkező szakképző szervezetnek vagy az illetékes hatóságnak kell végeznie.”

b)

a szöveg a következő d), e) és f) ponttal egészül ki:

„d)

A tanfolyamokat és a vizsgákat a légijármű-karbantartói engedélynek vagy az ilyen engedély valamely kategóriával vagy alkategóriával történő kiegészítésének kérelmezése előtti tíz évben kell teljesíteni. Más esetben a vizsgabeszámítást az e) pont szerint lehet végrehajtani.

e)

A kérelmező kérheti az illetékes hatóságot, hogy a következő, alapvető ismeretekről szóló vizsgákat teljesen vagy részlegesen számítsák be:

i.

alapismeretekre vonatkozó vizsgák, amelyek nem felelnek meg a d) pontban meghatározott követelményeknek;

ii.

az illetékes hatóság által a III. mellékletben (66. rész) meghatározott tudásszinttel egyenértékűnek tekintett egyéb műszaki szakképzettség.

A beszámítást e melléklet (66. rész) B. szakaszának E. alrésze szerint kell engedélyezni.

f)

A beszámítás tíz évvel azt követően, hogy azt az illetékes hatóság engedélyezte a kérelmezőnek, elévül. A kérelmező újabb beszámítást csak az elévülést követően kérhet.”;

(7)

a 66.A.30. a) pont a következő 2a. és 2b. alponttal egészül ki:

„2a.

a B2L kategória esetében:

i.

az üzemelő légi járművek karbantartásában olyan, 3 éves gyakorlati karbantartási tapasztalattal kell rendelkeznie, amely lefedi a megfelelő rendszerminősítés(eke)t, amennyiben nincs korábbi releváns műszaki képzettsége; vagy

ii.

az üzemelő légi járművek karbantartásában olyan, 2 éves gyakorlati karbantartási tapasztalattal kell rendelkeznie, amely lefedi a megfelelő rendszerminősítés(eke)t, és szakmunkásként valamely műszaki szakmában az illetékes hatóság által relevánsnak tekintett szakképesítéssel kell rendelkeznie; vagy

iii.

az üzemelő légi járművek karbantartásában olyan, 1 éves gyakorlati karbantartási tapasztalattal kell rendelkeznie, amely lefedi a megfelelő rendszerminősítés(eke)t, valamint el kell végeznie egy, a 147. rész szerint jóváhagyott alaptanfolyamot.

Egy meglévő B2L engedély új rendszerminősítéssel (rendszerminősítésekkel) történő kiegészítéséhez minden egyes új rendszerminősítés tekintetében 3 hónapnyi, az adott rendszerminősítéshez kapcsolódó gyakorlati karbantartási tapasztalat szükséges.

2b.

az L kategória esetében:

i.

az üzemelő légi járművek karbantartásában olyan, 2 éves gyakorlati karbantartási tapasztalattal kell rendelkeznie, amely lefedi a megfelelő alkategóriákhoz kapcsolódó karbantartási munkáknak egy reprezentatív keresztmetszetét;

ii.

az i. ponttól eltérve, az üzemelő légi járművek karbantartásában olyan, 1 éves gyakorlati karbantartási tapasztalattal kell rendelkeznie, amely lefedi a megfelelő alkategóriákhoz kapcsolódó karbantartási munkáknak egy reprezentatív keresztmetszetét, de ebben az esetben a 66.A.45. h) (ii) 3. pontban meghatározott korlátozásokat kell alkalmazni.

Valamely újabb alkategóriának egy meglévő L engedélybe történő felvételéhez az i. és ii. pontban előírt tapasztalatoknak 12 illetve 6 hónapot kell kitenniük.

A B1.2 alkategóriájú vagy B3 kategóriájú légijármű-karbantartói engedély birtokosa úgy tekintendő, mint aki teljesíti az L1C, L1, L2C és L2 alkategóriákhoz szükséges tapasztalatokra vonatkozó követelményeket.”;

(8)

a 66.A.45. pont helyébe a következő szöveg lép:

„66.A.45.   A légijármű-minősítések bejegyzése

a)

A légijármű-karbantartói engedéllyel rendelkező személynek be kell jegyeztetnie engedélyébe a vonatkozó légijármű-minősítéseket annak érdekében, hogy tanúsítási jogosultságai legyenek a meghatározott légijármű-típusokhoz.

A B1, B2 és C kategória esetében a vonatkozó légijármű-minősítések a következők:

i.

az 1. csoportba tartozó légi járművek esetében a megfelelő légijármű-típusminősítés;

ii.

a 2. csoportba tartozó légi járművek esetében a megfelelő légijármű-típusminősítés, gyártói alcsoport-minősítés vagy a teljes alcsoport-minősítés;

iii.

a 3. csoportba tartozó légi járművek esetében a megfelelő légijármű-típusminősítés vagy teljes csoportminősítés;

iv.

a 4. csoportba tartozó légi járművek esetében a B2 kategóriájú engedélyhez a teljes csoportminősítés.

A B2L kategória esetében a vonatkozó légijármű-minősítések a következők:

i.

a 2. csoportba tartozó légi járművek esetében a megfelelő gyártói alcsoport-minősítés vagy a teljes alcsoport-minősítés;

ii.

a 3. csoportba tartozó légi járművek esetében a teljes csoportminősítés;

iii.

a 4. csoportba tartozó légi járművek esetében a teljes csoportminősítés.

A B3 kategória esetében a vonatkozó minősítés a következő: »dugattyús motoros, nem túlnyomásos kabinnal rendelkező, legfeljebb 2 000 kg megengedett maximális felszállótömegű repülőgépek«.

Az L kategória esetében a vonatkozó légijármű-minősítések a következők:

i.

az L1C alkategória esetében a vonatkozó minősítés a következő: »kompozit vitorlázó repülőgépek«;

ii.

az L1 alkategória esetében a vonatkozó minősítés a következő: »vitorlázó repülőgépek«;

iii.

az L2C alkategória esetében a vonatkozó minősítés a következő: »kompozit motoros vitorlázó repülőgépek és kompozit ELA1 repülőgépek«;

iv.

az L2 alkategória esetében a vonatkozó minősítés a következő: »motoros vitorlázó repülőgépek és ELA1 repülőgépek«;

v.

az L3H alkategória esetében a vonatkozó minősítés a következő: »hőlégballonok«;

vi.

az L3G alkategória esetében a vonatkozó minősítés a következő: »gázzal töltött ballonok«;

vii.

az L4H alkategória esetében a vonatkozó minősítés a következő: »hőléghajók«;

viii.

az L4G alkategória esetében a vonatkozó minősítés a következő: »ELA2 gázzal töltött léghajók«;

ix.

az L5 alkategória esetében a vonatkozó minősítés a megfelelő léghajó típusminősítés.

Az A kategória esetében nem szükséges megadni a minősítést, hanem a II. melléklet (145. rész) 145.A.35. pontjában meghatározott követelményeket kell teljesíteni.

b)

A légijármű-típusminősítések bejegyzésének feltétele a következők egyikének sikeres teljesítése:

a vonatkozó B1, B2 vagy C kategóriájú légijármű-típusképzés a III. melléklet (66. rész) III. függelékének megfelelően;

a B2 vagy L5 engedélyhez kapcsolódó, gázzal töltött léghajókra vonatkozó típusminősítés esetében az illetékes hatóság által a 66.B.130. pont szerint jóváhagyott típusképzés.

c)

A nem C kategóriájú engedélyek esetében az első légijármű-típusminősítésnek az adott kategóriába, illetve alkategóriába történő bejegyzéséhez a b) pontban meghatározott követelményen felül a megfelelő munkahelyi képzés sikeres teljesítése is szükséges. Ennek a munkahelyi képzésnek meg kell felelnie a III. melléklet (66. rész) III. függeléke rendelkezéseinek, kivéve gázzal töltött léghajók esetében, ahol azt az illetékes hatóság közvetlenül hagyja jóvá.

d)

A b) és a c) ponttól eltérve, a 2. vagy 3. csoportba tartozó légi jármű esetében a légijármű-típusminősítést az alábbiakat követően is be lehet jegyezni az engedélybe:

az e melléklet (66. rész) III. függeléke szerinti, B1, B2 vagy C kategóriájú légi járműre vonatkozó típustanfolyam kielégítő teljesítése;

B1 és B2 kategória esetében az adott légijármű-típuson megszerzett gyakorlati tapasztalat igazolása. Ebben az esetben a gyakorlati tapasztalat terjedelmének az engedélykategória szempontjából releváns karbantartási feladatok teljes keresztmetszetére nézve reprezentatívnak kell lennie.

C kategóriájú jogosultság esetében, ha a jelölt a 66.A.30. a) 7. pontnak megfelelő egyetemi vagy főiskolai végzettséggel tett tanúbizonyságot felkészültségéről, akkor az első vonatkozó légijármű-típusvizsgát a B1 vagy a B2 kategóriában kell teljesítenie.

e)

A 2. csoportba tartozó légi járművek esetében:

i.

a B1 és C kategóriájú engedéllyel rendelkező személyeknek a gyártói alcsoport-minősítés bejegyzéséhez teljesíteniük kell legalább két olyan légijármű-típus típusminősítési követelményeit, amelyek ugyanazon gyártótól származnak és együttesen a vonatkozó gyártói alcsoportot képviselik.

ii.

a B1 és C kategóriájú engedéllyel rendelkező személyeknek a teljes alcsoport-minősítés bejegyzéséhez teljesíteniük kell legalább három olyan légijármű-típus típusminősítési követelményeit, amelyek különböző gyártóktól származnak és együttesen a vonatkozó alcsoportot képviselik.

iii.

a B2 és B2L kategóriájú engedéllyel rendelkező személyeknek a gyártói alcsoportok és a teljes alcsoport-minősítés bejegyzéséhez igazolniuk kell, hogy reprezentatív gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek az engedélykategória és a vonatkozó légijármű-alcsoport, valamint B2L engedély esetében a vonatkozó rendszerminősítés(ek) szempontjából releváns karbantartási feladatok teljes keresztmetszetére nézve;

iv.

az e) iii. ponttól eltérve, a teljes 2b alcsoportra vonatkozó B2 vagy B2L engedéllyel rendelkező személy jogosult a teljes 2c alcsoport bejegyzésére.

f)

A 3. és 4. csoportba tartozó légi járművek esetében:

i.

a B1, B2, B2L és C kategóriájú engedéllyel rendelkező személyeknek a teljes 3. csoportra vonatkozó minősítés bejegyzéséhez, illetve a B2 és B2L kategóriájú engedéllyel rendelkező személyeknek a teljes 4. csoportra vonatkozó minősítés bejegyzéséhez igazolniuk kell, hogy reprezentatív gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek az engedélykategória és – az adott esetnek megfelelően – a 3. illetve a 4. csoport szempontjából releváns karbantartási feladatok teljes keresztmetszetére nézve;

ii.

amennyiben a B1 kategória esetében a kérelmező nem igazolja szakmai tapasztalatát, a 3. csoportra vonatkozó minősítésre az alábbi, az engedélyen feltüntetendő korlátozások lesznek érvényesek:

túlnyomásos repülőgépek,

fémszerkezetes repülőgépek,

kompozitszerkezetes repülőgépek,

faszerkezetes repülőgépek,

szövettel bevont fém csőszerkezetes repülőgépek;

iii.

az f) i) ponttól eltérve, a teljes 2a vagy 2b alcsoportra vonatkozó B2L engedéllyel rendelkező személy jogosult a teljes 3. és 4. csoport bejegyzésére.

g)

B3 kategóriájú engedély esetében:

i.

a »dugattyús motoros, nem túlnyomásos kabinnal rendelkező, legfeljebb 2 000 kg megengedett maximális felszállótömegű repülőgépek« minősítés bejegyzéséhez olyan szakmai tapasztalatot kell igazolni, amely reprezentatív az engedélykategória szempontjából releváns karbantartási feladatok teljes keresztmetszetére nézve;

ii.

amennyiben a kérelmező nem igazolja a szakmai tapasztalatát, az i. pontban említett minősítésre az alábbi, az engedélyen feltüntetendő korlátozások lesznek érvényesek:

faszerkezetes repülőgépek,

szövettel bevont fém csőszerkezetes repülőgépek,

fémszerkezetes repülőgépek,

kompozitszerkezetes repülőgépek.

h)

Az L kategóriának az L5-től eltérő valamennyi alkategóriája esetében:

i.

a minősítések bejegyzéséhez olyan szakmai tapasztalatot kell igazolni, amely reprezentatív az engedély-alkategória szempontjából releváns karbantartási feladatok teljes keresztmetszetére nézve;

ii.

amennyiben a kérelmező nem igazolja a szakmai tapasztalatát, a minősítésekre az alábbi, az engedélyen feltüntetendő korlátozások lesznek érvényesek:

1.

a »vitorlázó repülőgépek« és a »motoros vitorlázó repülőgépek és ELA1 repülőgépek« minősítések esetében:

szövettel bevont faszerkezetes légi járművek,

szövettel bevont fém csőszerkezetes légi járművek,

fémszerkezetes légi járművek,

kompozitszerkezetes légi járművek,

2.

a »gázzal töltött ballonok« minősítés esetében:

nem ELA1 gázzal töltött ballonok; valamint

3.

ha a kérelmező csak egyéves tapasztalatot igazolt a 66.A.30. a) 2b. ii. pontban foglalt eltérésnek megfelelően, a következő korlátozásokat kell az engedélyben feltűntetni:

»az I. melléklet (M. rész) VII. függelékében meghatározott komplex karbantartási feladatok, a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) 21.A.90B. pontjában meghatározott szabványos módosítások és a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) 21.A.431B. pontjában meghatározott szabványos javítások.«

A 3. csoportra vonatkozó jogosultsággal ellátott B1.2 alkategóriájú vagy »dugattyús motoros, nem túlnyomásos kabinnal rendelkező, legfeljebb 2 000 kg megengedett maximális felszállótömegű repülőgépek« jogosultsággal ellátott B3 kategóriájú légijármű-karbantartási engedéllyel rendelkező személy úgy tekintendő, mint aki teljesíti a teljes jogosultsággal ellátott L1 és L2 alkategóriájú engedélyek kiállításához szükséges követelményeket, ugyanazokkal a korlátozásokkal, mint amelyek a meglévő B1.2 illetve B3 engedélyben szerepelnek.”;

(9)

a 66.A.50. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

A légijármű-karbantartói engedélyre felvezetett korlátozások kizárnak bizonyos tanúsítási jogosultságokat, és a 66.A.45. pontban említett korlátozások esetében a teljes légi járműre vonatkoznak.”;

(10)

a 66.A.70. c) és d) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

Szükség esetén a légijármű-karbantartói engedély tartalmazza a 66.A.50. pont szerinti korlátozásokat, hogy tükrözze az alábbiak közötti különbségeket:

i.

a tanúsító személyeknek a tagállamban az e mellékletben (66. rész) meghatározott alkalmazandó engedélykategória vagy -alkategória hatálybalépését megelőzően érvényes szakképesítésének hatálya;

ii.

az e melléklet (66. rész) I. és II. függelékében meghatározott megkövetelt alapismeretek és alap vizsgáztatási szabványok.

d)

A c) pont rendelkezéseitől eltérve, a nem az 1008/2008/EK rendelettel összhangban engedélyezett légi fuvarozó által használt, hajtóművel rendelkező komplex légi járműnek nem minősülő légi járművek, valamint a ballonok, a vitorlázó repülőgépek, a motoros vitorlázó repülőgépek és a léghajók esetében a légijármű-karbantartói engedély tartalmazza a 66.A.50. pont szerinti korlátozásokat annak biztosítása érdekében, hogy a tanúsító személyeknek a tagállamban a 66. rész szerinti engedélykategória illetve -alkategória hatálybalépését megelőzően érvényes jogosultságai és a 66. rész szerinti elismert légijármű-karbantartói engedélyben meghatározott jogosultságok változatlanok maradjanak.”;

(11)

a 66.B.100. b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

Az illetékes hatóság megvizsgálja, hogy a kérelmező rendelkezik-e vizsgával és/vagy megerősíti az elismert szakképesítések érvényességét annak biztosítására, hogy minden, az adott esetnek megfelelően az I. függelékben vagy a VII. függelékben szereplő modulkövetelmények e melléklet (66. rész) szerint teljesüljenek.”;

(12)

a 66.B.110. pont helyébe a következő szöveg lép:

„66.B.110.   Eljárás a légijármű-karbantartói engedély módosításához további kategóriára vagy alkategóriára történő kiterjesztés esetén

a)

A 66.B.100. vagy a 66.B.105. pontban meghatározott eljárások lefolytatása után az illetékes hatóság a további kategóriára, alkategóriára vagy a B2L kategória esetében rendszerminősítés(ek)re való kiterjesztést a légijármű-karbantartói engedélybe pecséttel és aláírással bejegyzi, vagy új engedélyt bocsát ki.

b)

Az illetékes hatóság a nyilvántartásait ennek megfelelően módosítja.

c)

A kérelmező kérésére az illetékes hatóság kicseréli a B2L kategóriájú engedélyt ugyanazon légijármű-minősítéssel (minősítésekkel) ellátott B2 kategóriájúra, ha az engedély jogosultja igazolta az alábbiak mindegyikét:

i.

vizsga a meglévő B2L engedélynek megfelelő alapismeretek és a B2 engedélynek megfelelő alapismeretek közötti különbségekből, az I. függeléknek megfelelően;

ii.

a IV. függelékben előírt gyakorlati tapasztalat.

d)

A 3. csoportra vonatkozó jogosultsággal ellátott B1.2 alkategóriájú vagy »dugattyús motoros, nem túlnyomásos kabinnal rendelkező, legfeljebb 2 000 kg megengedett maximális felszállótömegű repülőgépek« jogosultsággal ellátott B3 kategóriájú légijármű-karbantartási engedéllyel rendelkező személy esetében az illetékes hatóság – kérelemre – egy teljes jogosultsággal ellátott L1 és L2 alkategóriájú engedélyt állít ki, ugyanazokkal a korlátozásokkal, mint amelyek a meglévő B1.2 illetve B3 engedélyben szerepelnek.”;

(13)

a 66.B.115. f) pont helyébe a következő szöveg lép:

„f)

Az illetékes hatóság biztosítja, hogy típusképzés gyakorlati elemeinek teljesítését az alábbiak egyikével igazolják:

i.

részletes gyakorlati képzési nyilvántartás vagy az illetékes hatóság által a 66.B.130. pont szerint közvetlenül jóváhagyott képzést végrehajtó szervezet által biztosított napló;

ii.

adott esetben a IV. melléklet (147. rész) szerint megfelelően jóváhagyott, karbantartó személyeket kiképző szervezet által kiállított, a gyakorlati képzési elemre vonatkozó oktatási bizonyítvány.”;

(14)

a 66.B.125. b) 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.

B1 vagy C kategória esetében:

Dugattyús hajtóműves helikopter, teljes csoport: elismerést követően »teljes 2c. alcsoport«, kiegészítve az 1. csoportba tartozó egydugattyús hajtóműves helikopterekre vonatkozó légijármű-típusminősítésekkel;

Dugattyús hajtóműves helikopter, gyártói csoport: elismerést követően a megfelelő »gyártói 2c. alcsoport«, kiegészítve az adott gyártó 1. csoportba tartozó egydugattyús hajtóműves helikoptereire vonatkozó légijármű-típusminősítésekkel;

Gázturbinás helikopter, teljes csoport: elismerést követően »teljes 2b. alcsoport«, kiegészítve az 1. csoportba tartozó egyturbinás helikopterekre vonatkozó légijármű-típusminősítésekkel;

Gázturbinás helikopter, gyártói csoport: elismerést követően a megfelelő »gyártói 2b. alcsoport«, kiegészítve az adott gyártó 1. csoportba tartozó egyturbinás helikoptereire vonatkozó légijármű-típusminősítésekkel;

Egydugattyús hajtóműves fémszerkezetes repülőgép, teljes vagy gyártói csoport: elismerést követően »teljes 3. csoport«. A B1 kategóriájú engedélyben a következő korlátozásokat kell feltüntetni: kompozitszerkezetes repülőgépek, faszerkezetes repülőgépek és szövettel bevont fém csőszerkezetes repülőgépek;

Többdugattyús hajtóműves fémszerkezetes repülőgép, teljes vagy gyártói csoport: elismerést követően »teljes 3. csoport«, kiegészítve a megfelelő teljes vagy gyártói csoport azon több dugattyús hajtóműves repülőgépeire vonatkozó légijármű-típusminősítésekkel, amelyek az 1. csoportba tartoznak. A B1 kategóriájú engedélyben a következő korlátozásokat kell feltüntetni: kompozitszerkezetes repülőgépek, faszerkezetes repülőgépek és szövettel bevont fém csőszerkezetes repülőgépek;

Egy dugattyús hajtóműves faszerkezetes repülőgép, teljes vagy gyártói csoport: elismerést követően »teljes 3. csoport«. A B1 kategóriájú engedélyben a következő korlátozásokat kell feltüntetni: túlnyomásos repülőgépek, fémszerkezetes repülőgépek, kompozitszerkezetes repülőgépek és szövettel bevont fém csőszerkezetes repülőgépek;

Több dugattyús hajtóműves faszerkezetes repülőgép, teljes vagy gyártói csoport: elismerést követően »teljes 3. csoport«. A B1 kategóriájú engedélyben a következő korlátozásokat kell feltüntetni: túlnyomásos repülőgépek, fémszerkezetes repülőgépek, kompozitszerkezetes repülőgépek és szövettel bevont fém csőszerkezetes repülőgépek;

Egy dugattyús hajtóműves kompozitszerkezetes repülőgép, teljes vagy gyártói csoport: elismerést követően »teljes 3. csoport«. A B1 kategóriájú engedélyben a következő korlátozásokat kell feltüntetni: túlnyomásos repülőgépek, fémszerkezetes repülőgépek, faszerkezetes repülőgépek és szövettel bevont fém csőszerkezetes repülőgépek;

Több dugattyús hajtóműves kompozitszerkezetes repülőgép, teljes vagy gyártói csoport: elismerést követően »teljes 3. csoport«. A B1 kategóriájú engedélyben a következő korlátozásokat kell feltüntetni: túlnyomásos repülőgépek, fémszerkezetes repülőgépek, faszerkezetes repülőgépek és szövettel bevont fém csőszerkezetes repülőgépek;

Egy hajtóműves gázturbinás repülőgép, teljes csoport: elismerést követően »teljes 2a. alcsoport«, kiegészítve az 1. csoportba tartozó, a korábbi rendszer szerint légijármű-típusminősítést nem igénylő, egy turbólégcsavaros repülőgépekre vonatkozó légijármű-típusminősítésekkel;

Egy hajtóműves gázturbinás repülőgép, gyártói csoport: elismerést követően a megfelelő »gyártói 2a. alcsoport«, kiegészítve az adott gyártónak az 1. csoportba tartozó, a korábbi rendszer szerint légijármű-típusminősítést nem igénylő, egy turbólégcsavaros repülőgépeire vonatkozó légijármű-típusminősítésekkel;

Több hajtóműves gázturbinás repülőgép, teljes csoport: elismerést követően a korábbi rendszer szerint légijármű-típusminősítést nem igénylő, több turbólégcsavaros repülőgépekre vonatkozó légijármű-típusminősítés vonatkozik rá.”;

(15)

a 66.B.130. pont helyébe a következő szöveg lép:

„66.B.130.   Eljárás a légijármű-típusképzés közvetlen jóváhagyása esetén

a)

A nem léghajónak minősülő légi járművekre vonatkozó típusképzés esetében az illetékes hatóság e melléklet (66. rész) III. függelékének 1. pontja szerint jóváhagyhatja a nem a IV. melléklet (147. rész) szerinti jóváhagyással rendelkező, karbantartó személyeket kiképző szervezet által lefolytatott légijármű-típusképzést. Ebben az esetben az illetékes hatóságnak a megfelelő eljárással kell megbizonyosodnia arról, hogy a légijármű-típusképzés megfelel e melléklet (66. rész) III. függelékének.

b)

Az 1. csoportba tartozó léghajókra vonatkozó típusképzés esetén a tanfolyamokat az illetékes hatóságnak minden esetben közvetlenül jóvá kell hagynia. Az illetékes hatóságnak a megfelelő eljárással kell megbizonyosodnia arról, hogy a léghajó típusképzés tanterve lefedi a tervjóváhagyás jogosultja által kiadott karbantartási dokumentáció minden elemét.”;

(16)

a 66.B.200. c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

Az alapvizsgáknak meg kell felelniük az e melléklet (66. rész) I. és II. függelékében vagy VII. és VIII. függelékében meghatározott szabványnak, az adott esettől függően.”;

(17)

A 66.B.305. b) pontban a „III. függelékében” szövegrész helyébe az „I. függelékében” szöveg lép.;

(18)

a 66.B.405. pont helyébe a következő szöveg lép:

„66.B.405.   A vizsgáknál beszámított szakképesítésekről szóló jelentések

a)

A beszámítási jelentés a következőket hasonlítja össze:

i.

az e melléklet (66. rész) I. vagy VII. függelékében található megfelelő modulokat, almodulokat, tárgyakat és tudásszinteket;

ii.

az érintett műszaki szakképesítésnek a kért kategóriára vonatkozó tantervét.

Ez az összehasonlítás megállapítja, hogy a megfelelés igazolást nyert-e, és alátámasztja-e az egyes állításokat.

b)

Csak a képesítés megszerzése szerinti tagállam illetékes hatósága engedélyezheti a IV. melléklet (147. rész) szerint elismert, karbantartó személyeket kiképző szervezetek által lebonyolított, nem alapismeretekre vonatkozó vizsgák beszámítását, kivéve, ha az említett illetékes hatósággal olyan hivatalos megállapodás van érvényben, amely másként rendelkezik.

c)

A beszámítást kizárólag olyan, minden egyes modulra és almodulra vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat megléte esetén lehet engedélyezni, amely tartalmazza, hogy a műszaki szakképesítésben hol található az egyenértékű szabvány.

d)

Az illetékes hatóság rendszeresen ellenőrzi, hogy megváltoztak-e a következők:

i.

a nemzeti szakképesítési szabványok;

ii.

e melléklet (66. rész) I. vagy VII. függeléke, az adott esettől függően.

Az illetékes hatóság azt is mérlegeli, hogy szükséges-e módosítani a beszámítási jelentést. A módosításokat dokumentálni kell, dátummal kell ellátni és nyilvántartásba kell venni.”;

(19)

a 66.B.410. c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

A kérelmező a beszámítás elévülését követően újabb beszámítást kérhet. Az illetékes hatóság további tíz évre meghosszabbíthatja a beszámítás érvényességét anélkül, hogy mérlegelnie kellene, nem változtak-e meg – az adott esettől függően – az e melléklet (66. rész) I. vagy VII. függelékében meghatározott, az alapvető ismeretekre vonatkozó követelmények.”;

(20)

Az I. függelék a következőképpen módosul:

a)

az 1. pontban a cím és az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

I. függelék

Megkövetelt alapismeretek

(kivéve L kategóriájú engedély esetében)

1.   Ismeretszint – A, B1, B2, B2L, B3 és C kategóriájú légijármű-karbantartói engedély

Az A, B1, B2, B2L és B3 kategóriákhoz szükséges alapismeretet az egyes tárgyakhoz rendelt tudásszintek (1, 2 vagy 3) adják meg. A C kategóriát kérelmezőknek a B1 vagy B2 kategóriának megfelelő ismeretszinttel kell rendelkezniük.

”;

b)

a 2. pontban a cím, az első albekezdés és az első táblázat helyébe a következő szöveg lép:

„2.   Modulokra osztás

A légijármű-karbantartói engedély egyes kategóriáihoz és alkategóriáihoz az alaptárgyakban szükséges képzettségnek összhangban kell lennie az alábbi táblázatban foglaltakkal (az egyes tárgyakat »X« jelöli):

 

Az A, B1 és B3 kategóriák esetében:

Szakmodulok

A vagy B1 repülőgép

A vagy B1 helikopter

B3

 

gázturbinás hajtóművel (hajtóművekkel)

dugattyús hajtóművel (hajtóművekkel)

gázturbinás hajtóművel (hajtóművekkel)

dugattyús hajtóművel (hajtóművekkel)

Dugattyús hajtóműves, nem túlnyomásos kabinnal rendelkező, legfeljebb 2 000 kg megengedett maximális felszállótömegű repülőgép

1

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

3

X

X

X

X

X

4

X

X

X

X

X

5

X

X

X

X

X

6

X

X

X

X

X

7A

X

X

X

X

 

7B

 

 

 

 

X

8

X

X

X

X

X

9 A

X

X

X

X

 

9 B

 

 

 

 

X

10

X

X

X

X

X

11 A

X

 

 

 

 

11 B

 

X

 

 

 

11C

 

 

 

 

X

12

 

 

X

X

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

X

 

X

 

 

16

 

X

 

X

X

17 A

X

X

 

 

 

17 B

 

 

 

 

X

 

A B2 és B2L kategóriák esetében:

Szakmodulok/almodulok

B2

B2L

1

X

X

2

X

X

3

X

X

4

X

X

5

X

X

6

X

X

7A

X

X

7B

 

 

8

X

X

9 A

X

X

9 B

 

 

10

X

X

11 A

 

 

11 B

 

 

11C

 

 

12

 

 

13.1 és 13.2

X

X

13.3(a)

X

X (»Robotpilóta« rendszerminősítés esetében)

13.3(b)

X

 

13.4(a)

X

X (»Kommunikáció/navigáció« rendszerminősítés esetében)

13.4(b)

X

X (»Felügyeleti rendszer« rendszerminősítés esetében)

13.4(c)

X

 

13.5

X

X

13.6

X

 

13.7

X

X (»Robotpilóta« rendszerminősítés esetében)

13.8

X

X (»Műszerrendszerek« rendszerminősítés esetében)

13.9

X

X

13.10

X

 

13.11 – 13.18

X

X (»Sárkányrendszerek« rendszerminősítés esetében)

13.19 – 13.22

X

 

14

X

X (»Műszerrendszerek« és »Sárkányrendszerek« rendszerminősítések esetében)”

15

 

 

16

 

 

17 A

 

 

17 B

 

 

c)

Az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7A., 8., 9A., 10. és 14. modul táblázataiban az alábbi táblázatrész:

SZINT

B2

helyébe a következő szöveg lép:

SZINT

B2

B2L

d)

az 5. modul táblázatában az 5.5. szubmodul a) pontjánál a B3 engedélyre vonatkozóan az „1” kifejezés helyébe a „—” kifejezés lép;

e)

a 7B. modul táblázatában a 7.4. szubmodulnál a B3 engedélyre vonatkozóan a „—” kifejezés helyébe az „1” kifejezés lép;

f)

a 7B. modul táblázatában a 7.10. szubmodulnál a B3 engedélyre vonatkozóan az „1” kifejezés helyébe a „2” kifejezés lép;

g)

a 11A. modul táblázatában a 11.8. szubmodul b) pontjánál a B1.1 engedélyre vonatkozóan az „1” kifejezés helyébe a „2” kifejezés lép;

h)

a 11A. modul táblázatában a 11.16. szubmodulnál az első oszlop sorai helyébe a következő sorok lépnek:

„11.16.   Pneumatika/vákuum (ATA 36)

 

Rendszerelrendezés

 

Források: hajtómű/segédhajtómű (APU), kompresszor, tartályok, földi ellátás

 

Nagynyomású és vákuumszivattyúk

 

Nyomásszabályozás

 

Elosztás

 

Jelző- és figyelmeztetőkészülékek

 

Csatlakozások más rendszerekhez”

i)

a 11A. modul táblázatában a 11.20. szubmodulnál az első oszlop sorai helyébe a következő sorok lépnek:

„11.20.   Kabinrendszerek (ATA 44)

Az utasok szórakoztatásának módját, valamint a légi járművön belüli (kabinközi kommunikációs adatrendszer, CIDS), illetve a légi jármű kabinja és a földi állomások (kabinhálózati szolgáltatás, CNS) közötti kommunikációt biztosító egységek és komponensek. Idetartozik a hang-, az adat-, a zene- és a képátvitel.

A kabinközi kommunikációs adatrendszer (CIDS) a pilótafülke/utaskísérő személyzet és a kabinrendszerek közötti csatlakozást biztosítja. Ezek a rendszerek támogatják a különböző kapcsolódó cserélhető elemek (LRU-k) adatcseréjét, működtetésük pedig jellemzően utaskísérői paneleken (FAP-k) keresztül történik.

A kabinhálózati szolgáltatás (CNS) jellemzően egy szerverből áll, amely többek között a következő rendszerekhez csatlakozik:

Adat-/rádiókommunikáció;

Utastéri központi rendszer (CCS);

Fedélzeti szórakoztató rendszer (IFES);

Külső kommunikációs rendszer (ECS);

Utastéri tömegmemória-rendszer (CMMS);

Utastéri ellenőrzési rendszer (CMS);

Egyéb kabinrendszerek (MCS-ek)

A kabinhálózati szolgáltatás (CNS) többek között az alábbi funkciókat láthatja el:

felszállás előtti/felszállási jelentésekhez való hozzáférés;

e-mail-/intranet-/internet-hozzáférés; utasadatbázis”;

j)

a 11B. modul táblázatában a 11.8. szubmodul b) pontjánál a B1.2 engedélyre vonatkozóan a „3” kifejezés helyébe a „2” kifejezés lép;

k)

a 11B. modul táblázatában a 11.16. szubmodulnál az első oszlop sorai helyébe a következő sorok lépnek:

„11.16.   Pneumatika/vákuum (ATA 36)

 

Rendszerelrendezés;

 

Források: hajtómű/segédhajtómű, kompresszor, tartályok, földi ellátás;

 

Nagynyomású és vákuumszivattyúk

 

Nyomásszabályozás;

 

Elosztás;

 

Jelző- és figyelmeztetőkészülékek;

 

Csatlakozások más rendszerekhez”

l)

a 12. modul táblázatában a 12.16. szubmodulnál az első oszlop sorai helyébe a következő sorok lépnek:

„12.16.   Pneumatika/vákuum (ATA 36)

 

Rendszerelrendezés;

 

Források: hajtómű/segédhajtómű, kompresszor, tartályok, földi ellátás;

 

Nagynyomású és vákuumszivattyúk

 

Nyomásszabályozás;

 

Elosztás;

 

Jelző- és figyelmeztetőkészülékek;

 

Csatlakozások más rendszerekhez”

m)

A 13. modul helyébe a következő szöveg lép:

„13. MODUL: LÉGI JÁRMŰVEK AERODINAMIKÁJA, SZERKEZETEI ÉS RENDSZEREI

 

SZINT

 

B2

B2L

13.1.

Repüléselmélet

 

a)

A repülőgép aerodinamikája és repülésvezérlés

1

Az alábbi szerkezetek működésmódja és hatása:

csűrőkormányzás: csűrőlapok és áramlásrontó lapok;

magassági kormányzás: magassági kormány, stabilizátorok, állítható vezérsík és kacsaszárny; valamint

függőleges tengely körüli kormányzás: oldalkormány-korlátozók;

Kormányzás magassági/csűrőkormány kombinációkkal és magassági/oldalkormány kombinációkkal;

Felhajtóerő-növelő eszközök: rések, orrsegédszárnyak, fékszárnyak;

Ellenálláskeltő eszközök: áramlásrontó lapok, felhajtóerő-csökkentők, féklapok; valamint

Trimmelőlapok, szervo kormány felületek és kormányfelületek előfeszítésének működésmódja és hatása

 

b)

Nagy sebességű repülés

1

Hangsebesség, szubszonikus repülés, repülés hanghatárhoz közeli sebességgel, szuperszonikus repülés;

Mach-szám, kritikus Mach-szám

 

c)

Forgószárnyas gépek aerodinamikája

1

Terminológia;

A ciklikus, az együttes és a farokrotorlapát-állítás működésmódja és hatása

 

13.2.

Sárkányszerkezetek – általános fogalmak

 

Szerkezeti rendszer alapjai;

1

Zóna- és állomásazonosító rendszerek;

2

Elektromos összekötés;

2

Villámcsapás elleni intézkedések

2

13.3.

Robotpilóta (ATA22)

 

a)

3

Az automatikus repülésirányítás alapjai, beleértve működési elveit és aktuális terminológiáját is;

Parancsjel-feldolgozás;

Üzemmódok: dőlési, bólintási és legyezőmozgás-csatorna;

Legyezőmozgás-csillapítók;

Stabilitásfokozó rendszer helikoptereknél;

Automatikus trimmelésvezérlés;

Robotpilóta navigációs támogatás interfésze

 

b)

3

Automatikus tolóerő-vezérlő rendszerek;

Automatikus leszállórendszerek: alapelvek és kategóriák, üzemmódok, megközelítés, leszállás, átstartolás, rendszerfelügyelet és meghibásodási feltételek

 

13.4.

Kommunikáció/navigáció (ATA23/34)

 

a)

3

A rádióhullámok terjedésének alapjai, antennák, átviteli vezetékek, kommunikáció, vevő- és adóberendezések;

Az alábbi rendszerek működési elve:

Ultrarövid hullámú kommunikáció (URH [VHF]);

Rövidhullámú kommunikáció (RH [HF]);

Audio rendszerek;

Vészhelyzeti adók (ELT-k);

Pilótafülke hangrögzítő berendezés (CVR);

URH körsugárzó irányadó (VOR);

Automatikus iránymérő rendszer (ADF);

Műszeres leszállítórendszer (ILS);

Repülésirányító rendszerek (FDS-ek); távolságmérő készülék (DME);

Területi navigáció, RNAV-rendszerek;

Repülésirányító rendszerek (FMS-ek);

Globális helymeghatározó rendszer (GPS), globális műholdas navigációs rendszerek (GNSS-ek);

Adatkapcsolat.

 

b)

3

Légi közlekedési ellenőrző transzponder, szekunder légtérellenőrző radar;

Légiforgalmi ütközéselkerülési riasztórendszer (TCAS);

Időjárásradar;

Rádió-magasságmérő;

Berendezésfüggő automatikus légtérellenőrző rendszer – adó (ADS-B).

 

c)

3

Mikrohullámú leszállítórendszer (MLS);

VLF-sávú és hiperbola-navigáció (VLF/Omega);

Doppler-navigáció;

Inerciális navigációs rendszer (INS);

ARINC (Aircraft Radio Incorporated) kommunikációs és jelentő rendszer

 

13.5.

Villamosenergia-ellátás (ATA 24)

3

Akkumulátorok beépítése és működése;

Egyenáram-ellátás (DC);

Váltakozóáram-ellátás (AC);

Vészhelyzeti áramellátás;

Feszültségszabályozás;

Energiaelosztás;

Irányváltók, transzformátorok, egyenirányítók;

Áramkörvédelem;

Külső/földi áramellátás

 

13.6.   Készülékek és felszerelések (ATA 25)

Elektronikus vészhelyzeti felszerelésekkel szemben támasztott követelmények;

Utaskabin szórakoztató berendezése

3

13.7.

Kormányrendszer (ATA 27)

 

a)

2

Elsődleges kormányberendezések: csűrőkormány, magassági kormány, oldalkormány, áramlásrontó lapok;

Trimmelés;

Aktív terhelésszabályozás;

Felhajtóerő-növelő eszközök;

Áramlásrontók, féklapok;

Rendszerműködtetés: kézi, hidraulikus, pneumatikus;

Kormányterhelés-szimuláció, legyezőmozgás-csillapító, Mach-trimmszabályozó, oldalkormány-korlátozó, kormányreteszelő rendszerek;

Túlhúzásvédelmi/riasztó rendszer

 

b)

3

Rendszerműködtetés: elektromos, elektronikusan vezérelt

 

13.8.

Műszerrendszerek (ATA 31)

3

Osztályozás;

Légkör;

Terminológia;

Nyomásmérő készülékek és rendszerek;

Pitot-statikus rendszerek;

Magasságmérők;

Variométerek;

Repülésisebesség-kijelzők;

Mach-mérők;

Magasságjelző/riasztó rendszerek;

Levegőadatok a számítógépen;

Műszerek pneumatikus rendszere;

Közvetlen leolvasású nyomás- és hőmérsékletmérők;

Hőmérsékletjelző rendszerek;

Tüzelőanyagmennyiség-jelző rendszerek;

A pörgettyűs mozgás alapelvei;

Műhorizontok;

Csúszásjelzők;

Pörgettyűs iránytűk;

Földközelségjelző riasztórendszerek (GPWS-ek);

Iránytűrendszerek;

Repülésiadat-rögzítő rendszerek (FDRS-ek);

Elektronikus repülésiműszer-rendszerek (EFIS-ek);

Műszeres riasztórendszerek, köztük fő figyelmeztető rendszer és központi figyelmeztető tabló;

Átesésjelző rendszerek és állásszögjelző rendszerek;

Rezgésmérés és kijelzés;

Üveg pilótafülke

 

13.9.

Fények (ATA 33)

3

Külső: navigációs, leszálló, guruló, jég;

Belső: utastér, pilótafülke, csomagtér;

Vészvilágítás

 

13.10.

Fedélzeti karbantartó rendszerek (ATA 45)

3

Központi karbantartó számítógépek;

Adatbeviteli rendszer;

Elektronikus könyvtárrendszer;

Nyomtatórendszer;

Szerkezetfelügyeleti rendszer (károsodástűrés felügyelete)

 

13.11.

Légkondicionáló és kabinnyomás-kiegyenlítő berendezés (ATA 21)

 

13.11.1.

Levegőellátás

2

Légellátási források, ideértve a hajtóműlevegő-megcsapolást, segédhajtóművet és a földi kiszolgáló járművet

 

13.11.2.

Légkondicionáló berendezés

 

Légkondicionáló berendezések;

2

Levegő- és gőzciklusú hűtőberendezések;

3

Elosztórendszerek;

1

Áramlás-, hőmérséklet- és nedvességtartalom-szabályozó rendszer

3

13.11.3.

Túlnyomás-biztosítás

3

Túlnyomás-biztosító rendszerek;

Szabályozás és kijelzés, ideértve a szabályozó- és a biztonsági szelepeket is;

Kabinnyomás-szabályozók

 

13.11.4.

Biztonsági és riasztókészülékek

3

Védő- és riasztóberendezések

 

13.12.

Tűzvédelem (ATA 26)

 

a)

3

Tűz- és füstérzékelő és riasztó rendszerek;

Tűzoltó berendezések;

Rendszerellenőrzések

 

b)

1

Hordozható tűzoltó készülékek

 

13.13.

Tüzelőanyag-rendszer (ATA 28)

 

Rendszerelrendezés;

1

Tüzelőanyag-tartályok;

1

Üzemanyag-ellátó rendszerek;

1

Gyorsürítés, levegőztetés és leeresztés;

1

kereszttáplálás és áttöltés;

2

Jelző- és figyelmeztetőkészülékek;

3

Tüzelőanyag-feltöltés és -leeresztés;

2

Tüzelőanyag-rendszerek hosszkiegyenlítéssel

3

13.14.

Hidraulikarendszer (ATA 29)

 

Rendszerelrendezés;

1

Hidraulikafolyadékok;

1

Hidraulikatartályok és akkumulátorok;

1

Nyomás létrehozása: elektromos, mechanikus, pneumatikus;

3

Nyomás létrehozása vészhelyzetben;

3

Szűrők;

1

Nyomásszabályozás;

3

Energiaelosztás;

1

Jelző- és riasztórendszerek;

3

Csatlakozás más rendszerekhez

3

13.15.

Jég és eső elleni védelem (ATA 30)

 

Jégképződés, osztályozása és észlelése;

2

Jegesedés elleni védelmi rendszerek: elektromos, forró levegős és vegyi;

2

Jégmentesítő rendszerek: elektromos, forró levegős, pneumatikus, vegyi;

3

Víztaszító anyag;

1

Szondák és leeresztők fűtése;

3

Ablaktörlő berendezés

1

13.16.

Futómű (ATA 32)

 

Felépítés, lengéscsillapítás;

1

Kibocsátó- és behúzórendszerek: normál és vészhelyzeti;

3

Jelző- és figyelmeztetőkészülékek;

3

Kerekek, fékek, blokkolásgátló és automatikus fékrendszerek;

3

Gumiabroncsok;

1

Kormánymű;

3

Légi-földi érzékelőrendszer

3

13.17.

Oxigén (ATA 35)

 

Rendszerelrendezés: pilótafülke, utastér;

3

Források, tárolás, feltöltés és elosztás;

3

Ellátás szabályozása;

3

Jelző- és figyelmeztetőkészülékek

3

13.18.

Pneumatika/vákuum (ATA 36)

 

Rendszerelrendezés;

2

Források: hajtómű/segédhajtómű, kompresszor, tartályok, földi ellátás;

2

Nyomásszabályozás;

3

Elosztás;

1

Jelző- és figyelmeztetőkészülékek;

3

Csatlakozások más rendszerekhez

3

13.19.

Víz/hulladék (ATA 38)

2

Vízrendszer elrendezése, ellátás, elosztás, karbantartás és leeresztés;

Mosdórendszer-elrendezés, öblítés és karbantartás

 

13.20.

Integrált moduláris repülőelektronika (IMA) (ATA 42)

3

Központi rendszer;

Hálózati alkatrészek

Megjegyzés: Az integrált moduláris repülőelektronikai (Integrated Modular Avionics; IMA) modulokba jellemzően beépíthető funkciók többek között:

levegő elvételezés szabályozás;

légnyomás-szabályozás;

szellőzés és levegőszabályozás;

repülőelektronika és a pilótafülke szellőzésének szabályozása, hőmérséklet-szabályozás;

légiforgalmi kommunikáció;

repülőelektronikai kommunikációs router;

elektromos terhelésvezérlés;

áramkör-megszakítás ellenőrzése;

elektromos rendszer beépített ellenőrzése (BITE);

tüzelőanyag-kezelés;

fékezés-szabályozás;

kormánymű-szabályozás;

futómű kibocsátása és behúzása;

gumiabroncsnyomás-kijelzés;

olajnyomás-kijelzés;

fékhőmérséklet ellenőrzése.

 

13.21.

Kabinrendszerek (ATA 44)

3

Az utasok szórakoztatásának módját, valamint a légi járművön belüli (kabinközi kommunikációs adatrendszer, CIDS), illetve a légi jármű kabinja és a földi állomások (kabinhálózati szolgáltatás, CNS) közötti kommunikációt biztosító egységek és komponensek. Idetartozik a hang-, az adat-, a zene- és a képátvitel.

A kabinközi kommunikációs adatrendszer (CIDS) a pilótafülke/utaskísérő személyzet és a kabinrendszerek közötti csatlakozást biztosítja. Ezek a rendszerek támogatják a különböző kapcsolódó cserélhető elemek (LRU-k) adatcseréjét, működtetésük pedig jellemzően utaskísérői paneleken (FAP-k) keresztül történik.

A kabinhálózati szolgáltatás (CNS) jellemzően egy szerverből áll, amely többek között a következő rendszerekhez csatlakozik:

Adat-/rádiókommunikáció;

Utastéri központi rendszer (CCS);

Fedélzeti szórakoztató rendszer (IFES);

Külső kommunikációs rendszer (ECS);

Utastéri tömegmemória-rendszer (CMMS);

Utastéri ellenőrzési rendszer (CMS);

Egyéb kabinrendszerek (MCS-ek)

A kabinhálózati szolgáltatás (CNS) többek között az alábbi funkciókat láthatja el:

felszállás előtti/felszállási jelentésekhez való hozzáférés;

e-mail-/intranet-/internet-hozzáférés;

utasadatbázis

 

13.22.

Információs rendszerek (ATA 46)

3

Digitális információk hagyományosan papíron, mikrofilmen vagy microfiche-en történő tárolásának, frissítésének és kikeresésének módját biztosító egységek és komponensek. Magukban foglalnak tárolási és keresési funkcióra szánt egységeket, például elektronikus könyvtáron belüli tömeges tárolást és szabályozót, de nem foglalnak magukban más használatra szánt vagy más rendszerekkel megosztott egységeket vagy komponenseket, például fedélzeti nyomtatót vagy általános használatra szánt kijelzőt.

Jellemzően ide tartoznak a következők:

Légiforgalmi és információkezelő rendszerek és hálózati szerverrendszerek;

Légi járműre vonatkozó általános információs rendszer;

Fedélzeti információs rendszer;

Karbantartási információs rendszer;

Utasokra vonatkozó utastéri információs rendszer;

Egyéb információs rendszerek.”

 

(21)

A II. függelék a következőképpen módosul:

a)

A cím helyébe a következő szöveg lép:

II. függelék

Alap vizsgáztatási szabvány

(kivéve L kategóriájú engedély esetében)”;

b)

a 2.2.1. – 2.2.10. pontban a „B2 kategória” kifejezés helyébe a „B2 és B2L kategória” kifejezés lép;

c)

A 2.2.13. és 2.2.14. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.13.   13. MODUL: LÉGI JÁRMŰVEK AERODINAMIKÁJA, SZERKEZETEI ÉS RENDSZEREI

B2 kategória: 180 feleletválasztásos és 0 szövegesen megválaszolandó kérdés. Rendelkezésre álló idő: 225 perc. A kérdéssor és a rendelkezésre álló idő szükség esetén megosztható két vizsga között.

B2L kategória:

Rendszerminősítés

Feleletválasztásos kérdések száma

Rendelkezésre álló idő (perc)

Alapvető követelmények

(13.1., 13.2., 13.5. és 13.9. almodul)

28

35

KOMMUNIKÁCIÓ/NAVIGÁCIÓ

(13.4. a) almodul)

24

30

MŰSZERRENDSZEREK

(13.8. almodul)

20

25

ROBOTPILÓTA

(13.3. a) és 13.7. almodul)

28

35

FELÜGYELETI RENDSZER

(13.4. b) almodul)

8

10

SÁRKÁNYRENDSZEREK

(13.11. és 13.18. almodul)

32

40

2.14.   14. MODUL: MEGHAJTÁS

B2 és B2L kategória: 24 feleletválasztásos és 0 szövegesen megválaszolandó kérdés. Rendelkezésre álló idő: 30 perc.

MEGJEGYZÉS: A 14. modulra vonatkozó B2L vizsga csak a »műszerrendszerek« és »sárkányrendszerek« minősítések esetében alkalmazható.”;

(22)

A III. függelék a következőképpen módosul:

a)

Az 1. a) ii. pont helyébe a következő szöveg lép:

„ii.

A c) pontban meghatározott különbözeti képzés által engedélyezett esetek kivételével meg kell felelniük az e függelék 3.1. pontjában szereplő szabványnak, valamint, ha rendelkezésre állnak, a 748/2012/EU rendelettel összhangban összeállított üzemeltetési alkalmassági adatok kötelező részében meghatározott releváns elemeknek.”;

b)

Az 1. b) ii. pont helyébe a következő szöveg lép:

„ii.

A c) pontban meghatározott különbözeti képzés által engedélyezett esetek kivételével meg kell felelniük az e függelék 3.2. pontjában szereplő szabványnak, valamint, ha rendelkezésre állnak, a 748/2012/EU rendelettel összhangban összeállított üzemeltetési alkalmassági adatok kötelező részében meghatározott releváns elemeknek.”;

c)

A 3.1. c) pontban a táblázatban szereplő lábjegyzetek helyébe a következő szöveg lép:

„(1)

A 2 000 kg maximális felszállótömeg alatti, nem túlnyomásos kabinú dugattyús hajtóműves repülőgépek esetében a minimális időtartam 50 %-kal csökkenthető.

(2)

A (66.A.5. pontban meghatározott) 2. csoportba tartozó helikopterek esetében a minimális időtartam 30 %-kal csökkenthető.”;

d)

A 3.1. e) pontban a „21A. Levegőellátás” sárkányrendszer „Helikopter gázturbinás hajtóművel” oszlopára vonatkozó képzési szint helyébe a következő lép:

„3

1”;

e)

a 3.1. e) pontban a „31A. Műszerrendszerek” sárkányrendszer „Helikopter dugattyús hajtóművel” oszlopára vonatkozó képzési szint helyébe a következő lép:

„3

1”;

(23)

A IV. függelék helyébe a következő lép:

IV. függelék

Szükséges szakmai tapasztalat a 66. rész szerinti légijármű-karbantartói engedély kiterjesztéséhez

Az alábbi táblázat azokat a szakmai tapasztalatra vonatkozó követelményeket foglalja össze, amelyek egy már meglévő, 66. rész szerinti engedély új kategóriára vagy alkategóriára történő kiterjesztéséhez szükségesek.

E tapasztalatnak üzemben levő légi jármű karbantartásával kapcsolatos gyakorlati tapasztalatnak kell lennie a kérelem szempontjából releváns alkategóriában.

A szakmai tapasztalatra vonatkozó követelmény 50 %-kal csökkenthető, ha a kérelmező elvégezte a 147. rész szerint jóváhagyott, az alkategória szempontjából releváns tanfolyamot.

Mire?

Miről?

A1

A2

A3

A4

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

B2

B2L

B3

A1

6 hónap

6 hónap

6 hónap

2 év

6 hónap

2 év

1 év

2 év

1 év

6 hónap

A2

6 hónap

6 hónap

6 hónap

2 év

6 hónap

2 év

1 év

2 év

1 év

6 hónap

A3

6 hónap

6 hónap

6 hónap

2 év

1 év

2 év

6 hónap

2 év

1 év

1 év

A4

6 hónap

6 hónap

6 hónap

2 év

1 év

2 év

6 hónap

2 év

1 év

1 év

B1.1

semmi

6 hónap

6 hónap

6 hónap

6 hónap

6 hónap

6 hónap

1 év

1 év

6 hónap

B1.2

6 hónap

semmi

6 hónap

6 hónap

2 év

2 év

6 hónap

2 év

1 év

semmi

B1.3

6 hónap

6 hónap

semmi

6 hónap

6 hónap

6 hónap

6 hónap

1 év

1 év

6 hónap

B1.4

6 hónap

6 hónap

6 hónap

semmi

2 év

6 hónap

2 év

2 év

1 év

6 hónap

B2

6 hónap

6 hónap

6 hónap

6 hónap

1 év

1 év

1 év

1 év

1 év

B2L

6 hónap

6 hónap

6 hónap

6 hónap

1 év

1 év

1 év

1 év

1 év

1 év

B3

6 hónap

semmi

6 hónap

6 hónap

2 év

6 hónap

2 év

1 év

2 év

1 év

”;

(24)

Az V. függelék helyébe a következő szöveg lép:

V. függelék

Kérelem-formanyomtatvány – 19. számú EASA-űrlap

1.

Ez a függelék a III. melléklet (66. rész) szerinti légijármű-karbantartói engedély iránti kérelem benyújtása céljából alkalmazott űrlap mintáját tartalmazza.

2.

A tagállam illetékes hatósága a 19. számú EASA-űrlapot csak abban az esetben módosíthatja, ha olyan kiegészítő információkat kíván rajta feltüntetni, amelyek a kérelem alátámasztásához azért szükségesek, mert a nemzeti követelmények megengedik vagy megkövetelik a III. melléklet (66. rész) alapján kiadott légijármű-karbantartói engedélynek az I. mellékletben (M. rész) és a II. mellékletben (145. rész) előírt követelményeken kívüli alkalmazását.
Image Szövege kép Image Szövege kép
”;

(25)

A VI. függelék a következőképpen módosul:

a)

a cím helyébe a következő szöveg lép:

VI. függelék – Légijármű-karbantartói engedély a III. melléklet (66. rész) szerint – 26. számú EASA-űrlap”;

b)

a VI. függelék eleje a 26. számú EASA-űrlap előtt a következő szöveggel egészül ki:

„1.

A következő oldalak a III. melléklet (66. rész) szerinti légijármű-karbantartói engedély mintáját tartalmazzák.

2.

Az okmányt a bemutatott szabványos formátumban kell nyomtatni, mérete azonban a számítógéppel való nyomtatás lehetővé tétele érdekében csökkenthető. Csökkentett méret esetében gondosan ügyelni kell arra, hogy az okmányon maradjon elegendő hely a hivatalos bélyegzők számára. Számítógéppel nyomtatott okmány esetében a kitöltetlen rovatok elhagyhatók, de csak azzal a feltétellel, hogy az okmány külső megjelenéséből egyértelműnek kell lennie, hogy a III. melléklet (66. rész) alapján kibocsátott légijármű-karbantartói engedélyről van szó.

3.

Az okmány vagy angol nyelven, vagy az illetékes hatóság szerinti tagállam hivatalos nyelvén tölthető ki. Utóbbi esetben minden olyan jogosult esetében, akinek az adott tagállamon kívül kell használnia az engedélyt, a kölcsönös elismerés és a könnyű megértés érdekében ahhoz egy második, angol nyelvű változatot is csatolni kell.

4.

Minden egyes jogosulthoz egyedi engedélyszámot kell rendelni, amelynek a nemzeti azonosítószámból és egy alfanumerikus jelsorozatból kell állnia.

5.

Az okmány oldalainak sorrendje eltérhet ettől a mintától, és az egyes rovatokat elválasztó vonalak elhagyhatók; az okmányon az adatokat azonban mindenkor úgy kell elhelyezni, hogy az okmány minden egyes oldaláról könnyen felismerhető legyen, hogy az az alábbi engedélyminta melyik oldalának felel meg.

6.

Az okmányt az illetékes hatóság készíti el. Azonban elkészítheti a II. melléklet (145. rész) alapján jóváhagyott karbantartó szervezet is, amennyiben ehhez az illetékes hatóság hozzájárul, és az elkészítés a karbantartó szervezetre a II. melléklet (145. rész) 145.A.70. pontja értelmében alkalmazandó kézikönyvnek megfelelően történik. Az okmányt minden esetben az illetékes hatóságnak kell kibocsátania.

7.

A meglévő légijármű-karbantartói engedély bármely módosítását az illetékes hatóság készíti el. Azonban elkészítheti a II. melléklet (145. rész) alapján jóváhagyott karbantartó szervezet is, amennyiben ehhez az illetékes hatóság hozzájárul, és az elkészítés a karbantartó szervezetre a II. melléklet (145. rész) 145.A.70. pontja értelmében alkalmazandó kézikönyvnek megfelelően történik. Az okmányt minden esetben az illetékes hatóságnak kell módosítania.

8.

A jogosult köteles a légijármű-karbantartói engedélyt mindenkor jó állapotban tartani, és gondoskodik arról, hogy abba illetéktelen bejegyzést senki ne tehessen. Ha a jogosult nem tartja be ezt a szabályt, akkor az engedély érvénytelenné nyilvánítható, vagy a jogosult megfosztható tanúsítási jogosultságaitól. A jogosulttal szemben a nemzeti jog alapján büntetőeljárás kezdeményezhető.

9.

A III. melléklet (66. rész) alapján kibocsátott légijármű-karbantartói engedélyt valamennyi tagállam elismeri, és másik tagállamban való munkavállalás esetén az okmányt nem kell újra cserélni.

10.

Az okmánynak nem kötelező tartalmaznia a 26. számú EASA-űrlap mellékletét; a melléklet csak a nemzeti jog szerinti azon jogosultságoknak a feltüntetésére vehető igénybe, amelyekre a III. melléklet (66. rész) nem terjed ki.

11.

Az illetékes hatóság dönthet úgy, hogy a légijármű-karbantartói engedély légijármű-típusra vonatkozó oldalát mindaddig nem adja ki, amíg légijármű-típusra való jogosultságot első ízben az okmányba be nem kell vezetni. A légijármű-típusra való jogosultságok számától függően egynél több ilyen oldal is kiadható.

12.

A 11. pontban foglaltak ellenére, minden kiadott oldalnak a megadott mintát kell követnie, és tartalmaznia kell az adott oldalra vonatkozóan előírt információkat.

13.

A légijármű-karbantartói engedélyben egyértelműen fel kell tüntetni, hogy a korlátozások a tanúsítási jogosultságok gyakorlásából való kizárást jelentik. Ha nem kell korlátozást alkalmazni, a »KORLÁTOZÁSOK« című oldalra be kell jegyezni: »Nincs korlátozás«.

14.

Ha a légijármű-karbantartói engedély kiállítása előnyomtatott nyomtatványon történik, akkor azon kategóriákra, alkategóriákra és típusokra vonatkozó négyzeteket, amelyekhez nem kapcsolódik jogosítás, úgy kell megjelölni, hogy abból a jogosítás hiánya egyértelműen kiderüljön.”;

c)

A 26. számú űrlap helyébe a következő szöveg lép:

Image Szövege kép Image Szövege kép ”;

(26)

az irányelv a következő VII. és VIII. függelékkel egészül ki:

VII. függelék

Az L kategóriájú légijármű-karbantartói engedélyhez szükséges alapismeretek

Az e függelékben megkövetelt különböző alapismeretek meghatározása megegyezik a III. melléklet (66. rész) I. függelékének 1. pontjában szereplőkkel.

Alkategóriák

Az egyes alkategóriákhoz szükséges modulok (ld. a lenti tantervtáblázatot)

L1C: kompozit vitorlázó repülőgépek

1L, 2L, 3L, 5L, 7L és 12L

L1: vitorlázó repülőgépek

1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L és 12L

L2C: kompozit motoros vitorlázó repülőgépek és kompozit ELA1 repülőgépek

1L, 2L, 3L, 5L, 7L, 8L és 12L

L2: motoros vitorlázó repülőgépek és ELA1 repülőgépek

1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L, 8L és 12L

L3H: hőlégballonok

1L, 2L, 3L, 9L és 12L

L3G: gázzal töltött ballonok

1L, 2L, 3L, 10L és 12L

L4H: hőléghajók

1L, 2L, 3L, 8L, 9L, 11L és 12L

L4G: ELA2 gázzal töltött léghajók

1L, 2L, 3L, 8L, 10L, 11L és 12L

L5: ELA2 feletti gázzal töltött léghajók

Bármely B1 alkategóriához szükséges alapismeretek

plusz

8L (a B1.1 és a B1.3 tekintetében), 10L, 11L és 12L

TARTALOMJEGYZÉK:

Modul megnevezése

1L

»Alapismeretek«

2L

»Emberi tényezők«

3L

»Légi közlekedési rendelkezések«

4L

»Fa vagy szövettel bevont fém csőszerkezetes sárkányok«

5L

»Kompozit sárkányszerkezetek«

6L

»Fém sárkányszerkezetek«

7L

»Sárkányszerkezetek általában«

8L

»Hajtómű«

9L

»Hőlégballonok/hőléghajók«

10L

»Gázzal töltött ballonok/léghajók (szabad/kötött)«

11L

»Léghajók meleg levegővel vagy gázzal«

12L

»Rádió – Com/ELT/transzponder/műszerek«

1L MODUL: ALAPISMERETEK

 

Szint

1L.1   Matematika

Aritmetika

Aritmetikai fogalmak és jelek;

Szorzási és osztási módszerek;

Közönséges és tizedes törtek;

Osztók és többszörösök;

Súlyok, mértékek és átváltási tényezők;

Arányok;

Átlagok és százalékok;

Területek és térfogatok, négyzetek, kockák.

Algebra

Egyszerű algebrai kifejezések kiértékelése: összeadás, kivonás, szorzás és osztás;

Zárójelek használata;

Egyszerű algebrai törtek.

Geometria

Egyszerű mértani alakzatok;

Grafikus ábrázolás: diagramok fajtái és alkalmazása.

1

1L.2.   Fizika

Anyagismeret

Az anyag természete: a kémiai elemek;

Kémiai vegyületek;

Halmazállapotok: szilárd, folyadék, légnemű;

Halmazállapot-változások.

Mechanika

Erők, nyomatékok és erőpárok, vektoros ábrázolás;

Súlypont;

Feszültség, összenyomódás, nyírás és csavarás;

Szilárd, folyékony és légnemű anyagok természete és tulajdonságai.

Hőmérséklet

Hőmérők és hőmérsékletskálák: Celsius, Fahrenheit és Kelvin;

A hő fogalma.

1

1L.3   Elektromosság

Egyenfeszültségű áramkörök

Ohm-törvény, Kirchoff első és második törvénye;

A tápegységek belső ellenállásának jelentősége;

Ellenállás;

Ellenállások színkódolása, értékei és tűrései, szokásos értékei, névleges teljesítménye wattban;

Soros és párhuzamos kapcsolású ellenállások.

1

1L.4.   Aerodinamika/aerosztatika

A nemzetközi szabványos légkör (International Standard Atmosphere, ISA), alkalmazása az aerodinamikára és aerosztatikára.

Aerodinamika

Légáramlás egy test körül;

Határréteg, lamináris és turbulens áramlás;

Vonóerő, súly, aerodinamikai eredő;

Felhajtóerő és ellenállás keletkezése: állásszög, polárgörbe, áramlásleszakadás.

Aerosztatika

A működési tartományokra gyakorolt hatások, a szél hatása, magassági és hőmérsékleti hatások.

1

1L.5.   Munkavédelem és környezetvédelem

A biztonságos munkavégzés, valamint az árammal, gázokkal – különösen oxigénnel –, olajokkal és vegyszerekkel való munkavégzés során megteendő óvintézkedések;

A biztonságra és a környezetre veszélyes anyagok címkézése, tárolása és ártalmatlanítása;

Az egy vagy több kockázati tényezővel járó tűz vagy más baleset elhárítására irányuló intézkedések, ideértve az oltóanyagok ismeretét.

2


2L MODUL: EMBERI TÉNYEZŐK

 

Szint

2L.1.   Általános ismeretek

Az emberi tényezők figyelembevételének szükségessége;

Emberi tényezőkre/emberi hibára visszavezethető események;

Murphy-törvénye.

1

2L.2.   Emberi teljesítmény és korlátok

Látás, hallás, információfeldolgozás, figyelem és érzékelés, emlékezet.

1

2L.3.   Szociálpszichológia

Felelősség, motiváció, csoportnyomás, csapatmunka.

1

2L.4.   A teljesítményt befolyásoló tényezők

Kondíció/egészség, stressz, alvás, fáradtság, alkohol, gyógyszerek, kábítószerek.

1

2L.5.   A fizikai környezet

Munkahelyi környezet (klíma, zaj, világítás).

1


3L MODUL: LÉGI KÖZLEKEDÉSI RENDELKEZÉSEK

 

Szint

3L.1.   Szabályozási keret

Az Európai Bizottság, az EASA és a nemzeti légügyi hatóságok szerepe;

Az M. rész és a 66. rész vonatkozó részei.

1

3L.2.   Javítások és módosítások

Változtatások (javítások és módosítások) jóváhagyása;

Szabványos módosítások és szabványos javítások.

2

3L.3.   Karbantartási dokumentáció

Légi alkalmassági utasítások (Airworthiness Directives, AD-k), folyamatos légi alkalmasságra vonatkozó útmutatások (Instructions for Continuing Airworthiness, ICA) (légi jármű karbantartási kézikönyve, AMM; illusztrált alkatrész-katalógus, IPC stb.);

Légi jármű repülési kézikönyve;

Karbantartási nyilvántartások.

2


4L MODUL: FA VAGY SZÖVETTEL BEVONT FÉM CSŐSZERKEZETES SÁRKÁNYOK

 

Szint

4L.1.   Fa vagy szövettel bevont fém csőszerkezetes sárkányok

Tömör fa, rétegelt lemez, ragasztóanyagok, konzerválás, áramellátás, tulajdonságok, megmunkálás;

Bevonatok (bevonóanyagok, ragasztók és felületkezelő anyagok, természetes és szintetikus felületkezelő anyagok és ragasztók);

Festés, összeállítás és javítási munkák;

A fából vagy fém csövekből és szövetből álló szerkezetek túlterheléséből eredő sérülések felismerése;

Fa komponensek és felületek állapotromlása;

Fém komponensek repedésvizsgálata (optikai eljárás, pl. nagyító). Korrózió és megelőzési módszerek. Egészség- és tűzvédelem.

2

4L.2.   Anyagok

Faanyagok típusai, stabilitás és megmunkálási tulajdonságok;

Acél és könnyűfémötvözet csövek és szerelvények, hegesztett varratok törésvizsgálata;

Műanyagok (áttekintés, a tulajdonságok ismerete);

Festés és festékeltávolítás;

Ragasztóanyagok;

Bevonóanyagok és technológiák (természetes és szintetikus polimerek).

2

4L.3.   Sérülések azonosítása

A fából vagy fém csövekből és szövetből álló szerkezetek túlterhelése;

Terhelések átvitele;

Kifáradási szilárdság és repedések vizsgálata.

3

4L.4.   Gyakorlati tevékenységek elvégzése

Tűk, csavarok, koronás anyák, feszítőcsavarok biztosítása;

Kötélszemek;

Javítások Nicopress-szel és Talurit-tal;

Bevonatok javítása;

Átlátszó felületek javítása;

Javítási gyakorlatok (rétegelt lemez, hosszmerevítők, korlátok, külső burkolatok);

Légi jármű beszabályozás. A kormányfelületek tömegegyensúlyának és elmozdulási tartományának kiszámítása, a működtetési erők mérése;

100-órás / éves felülvizsgálat végzése fa vagy fémcső és szövet kombinációjából álló sárkányszerkezeten.

2


5L MODUL: KOMPOZIT SÁRKÁNYSZERKEZETEK

 

Szint

5L.1.   Sárkányszerkezet szálerősítésű műanyagból

A szálerősítésű műanyag konstrukciók alapelvei;

Gyanták (Epoxi, poliészter, fenolos gyanták, vinilészter gyanták);

Erősítőanyagok: üveg, aramid- és szénszálak, tulajdonságok;

Töltőanyagok;

Maganyagok (balzafa, méhsejtszerkezetek, habosított műanyagok);

Felépítés, terhelések átvitele (szilárd szálerősítésű műanyag héjszerkezet, szendvicsszerkezetek);

A komponensek túlterhelésénél keletkező sérülések azonosítása;

Eljárások szálerősítésű műanyag projektekhez (a karbantartó szervezet kézikönyve alapján), beleértve az anyagok tárolási feltételeit is.

2

5L.2.   Anyagok

Hőre keményedő műanyagok, hőre lágyuló műanyagok, katalizátorok;

A tulajdonságok, megmunkálási technológiák, vágás, kötés, hegesztés ismerete;

Szálerősítésű műanyagokhoz használt gyanták: epoxigyanták, poliészter gyanták, vinilészter gyanták, fenolos gyanták;

Erősítőanyagok;

Az elemi száltól a filamentekig (választóanyag, felületkezelő anyag), szövési minták;

Az egyes erősítőanyagok (üvegszál, aramidszál, szénszál) tulajdonságai;

Az összetett anyagú rendszerek problémái, mátrix;

Adhézió/kohézió, a szálas anyagok különböző viselkedése;

Töltőanyagok és pigmentek;

Töltőanyagokkal szemben támasztott műszaki követelmények;

A gyantás kompozitok tulajdonságaink változása üvegszál, mikroballonok, aeroszolok, pamut, ásványi anyagok, fémpor vagy szerves anyagok használata esetén;

Festési, összeállítási és javítási technológiák;

Segédanyagok;

Méhsejtszerkezetek (papír, szálerősítésű műanyag, fém), balzafa, Divinycell (Contizell), fejlesztési trendek.

2

5L.3.   Szálerősítésű kompozit sárkányszerkezetek összeszerelése

Szilárd héjszerkezet;

Szendvicsek;

Szárnyprofilok, géptörzsek, kormányfelületek összeszerelése.

2

5L.4.   Sérülések azonosítása

Szálerősítésű műanyag viselkedése túlterhelés esetén;

Rétegleválás és meglazult kötések felismerése;

Hajlító rezgések frekvenciája szárnyprofilokban;

Terhelések átvitele;

Surlódásos és alakzáras összeköttetések;

Fém alkatrészek kifáradási szilárdsága és korróziója;

Fémes kötések, acél és alumínium komponensek felületkezelése szálerősítésű műanyaggal való összekapcsolás során.

3

5L.5.   Sablonkészítés

Gipszsablonok, sablonokhoz használt kerámiák;

Üvegszálerősítésű műanyag sablonok, gélbevonatok, erősítőanyagok, szilárdsági problémák;

Fém sablonok;

Pozitív és negatív sablonok.

2

5L.6.   Gyakorlati tevékenységek elvégzése

Tűk, csavarok, koronás anyák, feszítőcsavarok biztosítása;

Kötélszemek;

Javítások Nicopress-szel és Talurit-tal;

Bevonatok javítása;

Szilárd szálerősítésű műanyag héjszerkezetek javítása;

Sablonkészítés, komponensek (pl. törzs orr, futómű áramvonalas burkolata, szárnyvég és winglet) formázása;

Szendvicshéjazatok javítása, ha belső és külső réteg sérült;

Szendvicshéjazatok javítása vákuumzsákkal;

Átlátszó felületek javítása egy- vagy kétkomponensű ragasztóval;

Átlátszó felületek összekötése a kabintető vázával;

Átlátszó felületek és egyéb komponensek hőkezelése;

Javítás elvégzése szendvicshéjazaton (kisebb javítás, kisebb mint 20 cm);

Légi jármű beszabályozás. A kormányfelületek tömegegyensúlyának és elmozdulási tartományának kiszámítása, a működtetési erők mérése;

100-órás/éves felülvizsgálat végzése szálerősítésű műanyag sárkányszerkezeten.

2


6L MODUL: FÉM SÁRKÁNYSZERKEZETEK

 

Szint

6L.1.   Fém sárkányszerkezetek

Fémes anyagok és félkész termékek, megmunkálási módszerek;

Kifáradási szilárdság és repedések vizsgálata;

Fémépítésű komponensek összeszerelése, szegecselt kötések, ragasztott kötések;

Túlterhelt komponensek sérüléseinek felismerése, a korrózió hatásai;

Egészség- és tűzvédelem.

2

6L.2.   Anyagok

Acél és ötvözetei;

Könnyűfémek és ötvözeteik;

Szegecsanyagok;

Műanyagok;

Színek és festés;

Fémragasztók;

A korrózió típusai;

Bevonóanyagok és technológiák (természetes és szintetikus).

2

6L.3.   Sérülések azonosítása

Túlterhelt fém sárkányszerkezetek, kiegyenlítés, szimmetriamérés;

Terhelések átvitele;

Kifáradási szilárdság és repedések vizsgálata;

Meglazult szegecselt kötések felismerése.

3

6L.4.   Fém és kompozit sárkányszerkezetek összeszerelése

Külső burkolatok;

Vázak;

Hosszmerevítők;

Rácsszerkezetek;

Többféle anyagból álló rendszerek problémái;

2

6L.5.   Összekötőelemek

Illesztések és hézagok osztályozása;

A metrikus és az angolszász mértékegységrendszer;

Túlméretes csap.

2

6L.6.   Gyakorlati tevékenységek elvégzése

Tűk, csavarok, koronás anyák, feszítőcsavarok biztosítása;

Kötélszemek;

Javítások Nicopress-szel és Talurit-tal;

Borítások és felületi sérülések javítása, repedések fúrással történő megállításának technikái;

Átlátszó felületek javítása;

Fémlemezek (alumíniumok és könnyűfémötvözetek, acél és ötvözetei) kivágása;

Hajlítás, görbítés, szegélyezés, kalapálás, simítás, peremezés;

Fém sárkányszerkezetek javító szegecselése javítási utasítások vagy rajzok alapján;

Szegecshibák értékelése;

Légi jármű beszabályozás. A kormányfelületek tömegegyensúlyának és elmozdulási tartományának kiszámítása, a működtetési erők mérése;

100-órás/éves felülvizsgálat végzése fém sárkányszerkezeten.

2


7L MODUL: SÁRKÁNYSZERKEZETEK ÁLTALÁBAN

 

Szint

7L.1.   Repülésirányítási rendszer

A pilótafülkében található kezelőszervek: kezelőszervek a pilótafülkében, színjelölések, fogantyúk formái;