EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0815

A Bizottság (EU) 2018/815 végrehajtási rendelete (2018. június 1.) az 575/2013/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben rögzített, a központi szerződő felekkel szembeni kitettséghez kapcsolódó szavatolótőke-követelményre vonatkozó átmeneti időszakok meghosszabbításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

C/2018/3303

OJ L 137, 4.6.2018, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/815/oj

4.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 137/3


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/815 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. június 1.)

az 575/2013/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben rögzített, a központi szerződő felekkel szembeni kitettséghez kapcsolódó szavatolótőke-követelményre vonatkozó átmeneti időszakok meghosszabbításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 497. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Annak érdekében, hogy el lehessen kerülni a nemzetközi pénzügyi piacok fennakadásait, és meg lehessen akadályozni, hogy az intézmények magasabb szavatolótőke-követelményeknek legyenek kénytelenek megfelelni egy meglévő harmadik országbeli központi szerződő fél elismerési folyamata során, az 575/2013/EU rendelet 497. cikkének (2) bekezdése átmeneti időszakot határoz meg, amely során azok a harmadik országbeli központi szerződő felek, amelyekkel az Unióban letelepedett említett intézmények ügyleteket számolnak el, elfogadott központi szerződő félnek tekinthetők.

(2)

Az 575/2013/EU rendelet az intézmények harmadik országbeli központi szerződő féllel szembeni kitettséghez kapcsolódó szavatolótőke-követelményének kiszámításához szolgáltatott egyes adatok tekintetében módosította a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet (2). Ennek megfelelően a 648/2012/EU rendelet 89. cikkének (5a) bekezdése előírja egyes harmadik országbeli központi szerződő felek számára, hogy korlátozott ideig a klíringtagoktól kapott alapletétek egészét tüntessék fel a jelentendő adatok között. Ez az átmeneti időszak megfelel az 575/2013/EU rendelet 497. cikkének (2) bekezdésében rögzítettnek.

(3)

Mindkét átmeneti időszak 2014. június 15-én lejárt volna.

(4)

Az 575/2013/EU rendelet 497. cikkének (3) bekezdése felhatalmazza a Bizottságot, hogy rendkívüli körülmények esetén a szavatolótőke-követelményre vonatkozó átmeneti időszak további hat hónappal való meghosszabbítására vonatkozó végrehajtási jogi aktust fogadjon el. Ez a hosszabbítás a 648/2012/EU rendelet 89. cikkének (5a) bekezdésében rögzített határidőkre is alkalmazandó. Legutóbb az (EU) 2017/2241 bizottsági végrehajtási rendelet (3)2018. június 15-ig meghosszabbította a szóban forgó átmeneti időszakokat.

(5)

Az elismerést a 648/2012/EU rendelet 25. cikkének megfelelően kérelmező, harmadik országban letelepedett központi szerződő felek közül az Európai Értékpapírpiaci Hatóság 32 központi szerződő felet elismert. A többi harmadik országbeli központi szerződő fél elismerése még várat magára, és az elismerési folyamat 2018. június 15-ig nem fog lezárulni. Amennyiben nem kerül sor az átmeneti időszak meghosszabbítására, úgy az említett fennmaradó harmadik országbeli központi szerződő felekkel szemben kitettséggel rendelkező, az Unióban letelepedett intézményeknek (vagy az Unión kívül letelepedett leányvállalataiknak) e kitettségek tekintetében jelentősen növelniük kell szavatolótőkéjüket, ami ahhoz vezethet, hogy az említett intézmények megszüntetik közvetlen részvételüket az érintett központi szerződő felekben, vagy az említett intézmények ügyfelei – legalábbis átmenetileg – nem férnek hozzá az elszámolási szolgáltatásokhoz, ami komoly fennakadást okoz azokon a piacokon, ahol e központi szerződő felek működnek.

(6)

Ezért az Unión kívüli piacok fennakadásának elkerülésére irányuló igény, amely az 575/2013/EU rendelet 497. cikkének (2) bekezdésében rögzített átmeneti időszak előző meghosszabbításaihoz vezetett, az átmeneti időszak (EU) 2017/2241 végrehajtási rendeletben megállapított meghosszabbításának lejárta után továbbra is fennáll. Az átmeneti időszak további meghosszabbításának lehetővé kell tennie, hogy az Unióban letelepedett intézmények (illetve azok Unión kívül letelepedett leányvállalatai) elkerüljék a szavatolótőke-követelmények jelentős növekedését, amely azért válna szükségessé, mert nem zárul le azon központi szerződő felek elismerési folyamata, amelyek életképes és hozzáférhető módon az Unióban letelepedett intézmények (illetve azok Unión kívül letelepedett leányvállalatai) által igényelt meghatározott típusú elszámolási szolgáltatásokat nyújtanak. Ezért indokolt az átmeneti időszakok további hat hónappal történő meghosszabbítása.

(7)

E rendeletnek 2018. június 16. előtt kell hatályba lépnie, azt biztosítandó, hogy a hatályos átmeneti időszakok meghosszabbítására még azok lejárta előtt sor kerül. A későbbi hatálybalépés zavart okozhatna a központi szerződő felek, az ezekkel szemben kitettséggel rendelkező intézmények, valamint azon piacok számára, amelyeken az érintett központi szerződő felek működnek.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az európai bankbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 575/2013/EU rendelet 497. cikkének (2) bekezdésében, illetve a 648/2012/EU rendelet 89. cikke (5a) bekezdésének második albekezdésében említett, legutóbb az (EU) 2017/2241 végrehajtási rendelettel meghosszabbított 15 hónapos időszakok további hat hónappal, 2018. december 15-ig meghosszabbodnak.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. június 1-jén.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 176., 2013.6.27., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2017/2241 végrehajtási rendelete (2017. december 6.) az 575/2013/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben rögzített, a központi szerződő felekkel szembeni kitettséghez kapcsolódó szavatolótőke-követelményre vonatkozó átmeneti időszakok meghosszabbításáról (HL L 322., 2017.12.7., 27. o.).


Top