EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0673

Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/673 rendelete (2018. május 3.) az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló 1141/2014/EU, Euratom rendelet módosításáról

OJ L 114I, 4.5.2018, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/673/oj

4.5.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LI 114/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU, Euratom) 2018/673 RENDELETE

(2018. május 3.)

az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló 1141/2014/EU, Euratom rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 224. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

tekintettel a Számvevőszék véleményére (2),

rendes jogalkotási eljárás keretében (3),

mivel:

(1)

Az 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) sajátos európai jogállást hoz létre az európai politikai pártok és a hozzájuk kapcsolódó európai politikai alapítványok számára, és rendelkezik az Európai Unió általános költségvetéséből folyósított finanszírozásukról.

(2)

Szükségessé vált az 1141/2014/EU, Euratom rendelet módosítása annak a célkitűzésnek az eredményesebb teljesítése érdekében, hogy ösztönözni és támogatni kell az európai politikai pártok és a hozzájuk kapcsolódó európai politikai alapítványok azon erőfeszítéseit, hogy erős kapcsot képezzenek az európai civil társadalom és az uniós intézmények, így különösen az Európai Parlament között.

(3)

A 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) (a továbbiakban: a költségvetési rendelet) módosítását követően módosítani kell a nemzeti kapcsolattartó pontok meghatározását. A tagállamok illetékes hatóságai külön ki kell, hogy jelöljenek egy személyt vagy személyeket az e rendelet alkalmazása során történő információcserére. Ebből a célból e hatóságok az Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében a Bizottság által létrehozott és működtetett korai észlelési és kizárási rendszerhez kapcsolódóan már kijelölt személyek vagy testületek közül választhatnak.

(4)

Fokozottabban kell biztosítani az európai politikai pártok és a hozzájuk kapcsolódó európai politikai alapítványaik valódi, nemzeteken átívelő dimenzióját ahhoz, hogy bejegyzés révén sajátos európai jogállást szerezhessenek. Továbbá a nemzeti szintű és az uniós szintű politika közötti kapcsolat erősítése érdekében, valamint annak megakadályozása érdekében, hogy ugyanaz a nemzeti párt mesterségesen több, hasonló vagy azonos politikai irányzatot követő európai pártot hozzon létre, ugyanazon nemzeti politikai párt tagjait nem lehet figyelembe venni különböző politikai szövetségekkel kapcsolatban annak eldöntése érdekében, hogy teljesülnek-e az ilyen szövetségek európai pártként való bejegyzéséhez szükséges minimális képviseleti követelmények. Ezért a továbbiakban magánszemélyek nem, csak politikai pártok vehetők figyelembe az említett szükséges minimális képviseleti követelmények szempontjából.

(5)

Lehetővé kell tenni az európai politikai pártok és a hozzájuk kapcsolódó európai politikai alapítványok számára, hogy az Európai Unió általános költségvetésében a finanszírozásukra elkülönített előirányzat nagyobb részét használhassák fel. Ezért meg kell emelni az Európai Unió általános költségvetéséből nyújtott pénzügyi hozzájárulások vagy támogatások maximális mértékét az európai politikai párt költségvetésében feltüntetett éves visszatéríthető kiadásokon belül, európai politikai alapítvány esetében pedig az alapítvány elszámolható felmerült költségein belül.

(6)

Az átláthatóság érdekében, valamint az európai politikai pártok ellenőrzésének és demokratikus elszámoltathatóságának fokozása és az európai civil társadalom és az uniós intézmények, így különösen az Európai Parlament közötti kapcsolat megerősítése érdekében az Európai Unió általános költségvetéséből nyújtott finanszírozáshoz való hozzáférést ahhoz a feltételhez kell kötni, hogy az uniós tagpártok világosan, láthatóan és felhasználóbarát módon közzétegyék az érintett európai politikai párt politikai programját és logóját. Ösztönözni kell a nemek közötti egyensúlyra vonatkozó információk szerepeltetését az európai politikai pártok minden tagpártjával kapcsolatban.

(7)

Az Európai Unió általános költségvetéséből származó források arányosabb elosztásának megvalósítása érdekében, objektíven tükrözve az európai politikai pártok valódi választói támogatottságát, az európai politikai pártok, valamint – ennek kiterjesztéseként – a hozzájuk kapcsolódó európai politikai alapítványok finanszírozását szorosabban össze kell kapcsolni a választói támogatottság igazolható szintjével. Ezért a finanszírozás elosztására vonatkozó szabályokat úgy kell kiigazítani, hogy jobban figyelembe vegyék az egyes európai politikai pártok megválasztott európai parlamenti képviselőinek arányát.

(8)

Ha egy európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány a körülményeiben bekövetkezett változás miatt már nem felel meg egy vagy több bejegyzési feltételnek, akkor azt törölni kell a nyilvántartásból.

(9)

A jogbiztonság és az átláthatóság érdekében kifejezetten elő kell írni, hogy egy európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány észszerű időn belül törölhető a nyilvántartásból, amennyiben az adott párt vagy alapítvány valótlan vagy hiányos adatokat nyújtott be, és a párt vagy alapítvány bejegyzéséről szóló határozatot ilyen adatok alapján hozták meg.

(10)

Az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét meg kell erősíteni annak előírásával, hogy jogsértés esetén biztosítani kell az Európai Unió általános költségvetéséből nyújtott finanszírozás hatékony visszafizettetését a jogtalanul kifizetett összegek visszafizettetésével a szóban forgó jogsértésért felelős természetes személyektől, adott esetben figyelembe véve az említett természetes személyekkel kapcsolatos rendkívüli körülményeket.

(11)

Annak érdekében, hogy értékelni lehessen az e rendelettel módosított 1141/2014/EU, Euratom rendelet hatásait a rendelet gyakorlati működése során nyert érdemi bizonyítékok alapján, a javasolt átfogó felülvizsgálat időpontját el kell halasztani. Az említett átfogó felülvizsgálat során különös figyelmet kell fordítani az e rendelet által módosított 1141/2014/EU, Euratom rendelet által a kis európai politikai pártok és a hozzájuk kapcsolódó európai politikai alapítványok helyzetére gyakorolt hatásokra.

(12)

Az európai pártok programjának és logójának közzétételére vonatkozó új követelményeket a lehető legteljesebb mértékben alkalmazni kell már a 2019. évre, vagyis a következő európai parlamenti választások évére vonatkozó finanszírozási kérelmek esetén. Ezért e rendeletnek átmeneti szabályokról kell rendelkeznie.

(13)

Annak érdekében, hogy az 1141/2014/EU, Euratom rendelet e rendelet által bevezetett módosításai időben alkalmazhatók legyenek, e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján kell hatályba lépnie.

(14)

Az 1141/2014/EU, Euratom rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1141/2014/EU, Euratom rendelet a következőképpen módosul:

1.

A (12) preambulumbekezdés helyébe az alábbi szöveg lép:

„(12)

Azoknak az európai politikai pártoknak és a hozzájuk kapcsolódó európai politikai alapítványoknak, amelyek ilyenekként az európai jogállás révén uniós szinten kívánják elismertetni magukat, és az Európai Unió általános költségvetéséből finanszírozáshoz kívánnak jutni, be kell tartaniuk bizonyos elveket, és meg kell felelniük bizonyos feltételeknek. Az európai politikai pártoknak és a hozzájuk kapcsolódó európai politikai alapítványoknak különösen programjaikban és tevékenységeik során tiszteletben kell tartaniuk az Uniónak az EUSZ 2. cikkében kinyilvánított alapértékeit, nevezetesen az emberi méltóságot, a szabadságot, a demokráciát, az egyenlőséget, a jogállamiságot, valamint az emberi jogokat, ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait.”

2.

A rendelet a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:

„(30a)

Az (EU) 2017/1939 tanácsi rendeletben (*1) meghatározott rendelkezésekkel és eljárásokkal összhangban az Európai Ügyészség feladata az (EU) 2017/1371 európai parlamenti és tanácsi irányelv (*2) értelmében uniós pénzügyi érdekeket sértő, az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok finanszírozásával összefüggő feltételezett bűncselekmények kivizsgálása. Az (EU) 2017/1939 rendelet 24. cikke szerinti kötelezettség a Hatóságra alkalmazandó.

(*1)  A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete (2017. október 12.) az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 2017.10.31., 1. o.)."

(*2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. o.).”"

3.

A 2. cikk 10. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„10.   »nemzeti kapcsolattartó pont«: bármely olyan személy vagy személyek, akit vagy akiket a tagállamok illetékes hatóságai az e rendelet alkalmazásában történő információcserére külön kijelölnek;”.

4.

A 3. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

a b) pont első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„a politikai szövetség tagpártjai képviseltetik magukat a tagállamok legalább egynegyedében európai parlamenti, nemzeti parlamenti, regionális parlamenti képviselők vagy regionális közgyűlési tagok révén, vagy”;

b)

a szöveg a következő ponttal egészül ki:

„ba)

tagpártjai nem tagjai másik európai politikai pártnak;”.

5.

A 10. cikk (3) bekezdése első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Az Európai Parlament – saját kezdeményezésére vagy polgárok egy csoportjának indokolással ellátott kérelme nyomán, amelyet eljárási szabályzata vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően nyújtottak be –, a Tanács vagy a Bizottság kérelmet nyújthat be a Hatósághoz annak ellenőrzése iránt, hogy egy adott európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány megfelel-e a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában és a 3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában megállapított feltételeknek. Ilyen esetekben, valamint a 16. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett esetekben a Hatóság felkéri a 11. cikk által létrehozott, független kiemelkedő személyekből álló bizottságot, hogy nyilvánítson véleményt az adott ügyben. A bizottságnak két hónapon belül véleményt kell nyilvánítania.”

6.

A 17. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Az Európai Unió általános költségvetéséből nyújtott pénzügyi hozzájárulás vagy támogatás európai politikai párt esetében nem haladhatja meg a párt költségvetésében feltüntetett éves visszatéríthető kiadások 90 %-át, európai politikai alapítvány esetében pedig az alapítvány elszámolható felmerült költségeinek 95 %-át. Az odaítélt uniós hozzájárulások fel nem használt részét az európai politikai pártok az odaítélést követő pénzügyi évben felhasználhatják visszatéríthető kiadások fedezésére. Az e pénzügyi évet követően fel nem használt összegeket a költségvetési rendeletnek megfelelően vissza kell fizettetni.”

7.

A 18. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(2a)   Az európai politikai pártnak kérelmében bizonyítékot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy uniós tagpártjai rendszerint a kérelem benyújtásának végső határidejét megelőző 12 hónap során honlapjukon teljeskörűen, világosan, láthatóan és felhasználóbarát módon folyamatosan közzétették az európai politikai párt politikai programját és logóját.”

8.

A 19. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A 18. cikknek megfelelően hozzájárulásban vagy támogatásban részesült európai politikai pártok és európai politikai alapítványok számára rendelkezésre álló vonatkozó előirányzatokat évente, a következő elosztási kulcs alapján kell elosztani:

10 %-ot egyenlő részekben osztanak el a kedvezményezett európai politikai pártok között,

90 %-ot annak arányában osztanak el a kedvezményezett európai politikai pártok között, hogy megválasztott képviselőik az európai parlamenti képviselők között milyen arányt képviselnek.

Ugyanezt az elosztási kulcsot kell alkalmazni a finanszírozás európai politikai alapítványok számára történő odaítélése során, európai politikai pártokkal való kapcsolatuk alapján.”

9.

A 27. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

a b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

amennyiben a 10. cikk (2)–(5) bekezdésében meghatározott eljárásokkal összhangban megállapítást nyer, hogy már nem felel meg a 3. cikk (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott egy vagy több feltételnek;”

b)

a bekezdés a következő ponttal egészül ki:

„ba)

amennyiben a szóban forgó párt vagy alapítvány bejegyzéséről szóló határozat olyan helytelen vagy félrevezető adatokon alapul, amelyekért a kérelmező felel, vagy amennyiben az említett határozat megtévesztés révén született; vagy”.

10.

A rendelet a következő cikkel egészül ki:

„27a. cikk

A természetes személyek felelőssége

Amennyiben a Hatóság pénzügyi szankciót vet ki a 27. cikk (2) bekezdése a) pontjának v. vagy vi. alpontjában említett helyzetekben, a 30. cikk (2) bekezdése szerinti visszafizettetés érdekében megállapíthatja, hogy az európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány igazgatási, irányító vagy felügyelő szervében tagsággal rendelkező, vagy az európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány tekintetében képviseleti, döntéshozatali vagy ellenőrzési jogkörrel rendelkező természetes személy is felelős a jogsértésért a következő esetekben:

a)

a 27. cikk (2) bekezdése a) pontjának v. alpontjában említett helyzetben, amennyiben a szóban forgó rendelkezésben említett ítéletben megállapították a természetes személy felelősségét is a szóban forgó jogellenes tevékenységekben;

b)

a 27. cikk (2) bekezdése a) pontjának vi. alpontjában említett helyzetben, amennyiben a természetes személy is felelős a szóban forgó magatartásért vagy pontatlanságokért.”

11.

A 30. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Azon európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány, amelyet a 27. cikk (1) bekezdésében és (2) bekezdése a) pontjának v. és vi. pontjában meghatározott jogsértés miatt szankcióval sújtanak, ezen okból már nem felel meg a 18. cikk (2) bekezdésének. Ezért az Európai Parlament engedélyezésre jogosult tisztviselője hatályon kívül helyezi az e rendelet szerinti uniós finanszírozásról szóló hozzájárulási vagy támogatási megállapodást vagy határozatot, és rendelkezik a hozzájárulási vagy támogatási megállapodás vagy határozat alapján indokolatlanul kifizetett összegek, közöttük az előző évekből megmaradt, fel nem használt uniós források visszafizettetéséről. Az Európai Parlament engedélyezésre jogosult tisztviselője visszafizetteti a hozzájárulási vagy támogatási megállapodás vagy határozat alapján jogtalanul kifizetett összegeket azzal a természetes személlyel, akire vonatkozóan határozatot hoztak a 27a. cikk alapján, adott esetben figyelembe véve az e természetes személlyel kapcsolatos rendkívüli körülményeket.”;

b)

a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az említett hatályon kívül helyezés esetén az Európai Parlament engedélyezésre jogosult tisztviselője által teljesített kifizetéseknek európai politikai párt esetében azokra a visszatéríthető, európai politikai alapítvány esetében pedig azokra az elszámolható kiadásokra kell korlátozódniuk, amelyek a hatályon kívül helyezésről szóló határozat hatálybalépésének időpontjáig merültek fel.”

12.

A 32. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az i) pont helyébe a következő szöveg lép:

„i)

az európai politikai pártok számára nyújtott technikai támogatás leírását;”

b)

a j) pont helyébe a következő szöveg lép:

„j)

az Európai Parlament e rendelet alkalmazásáról és a finanszírozott tevékenységekről szóló, 38. cikkben említett értékelő jelentését; és”;

c)

a szöveg a következő ponttal egészül ki:

„k)

az európai politikai pártok azon tagjainak naprakész jegyzékét, akik európai parlamenti képviselők.”

13.

A 34. cikk helyébe az alábbi szöveg lép:

„34. cikk

Meghallgatáshoz való jog

Azt megelőzően, hogy a Hatóság vagy az Európai Parlament engedélyezésre jogosult tisztviselője olyan határozatot hozna, amely hátrányosan érintheti egy európai politikai párt, európai politikai alapítvány, a 8. cikkben említett kérelmező, vagy a 27a. cikkben említett természetes személy jogait, meg kell hallgatnia az érintett európai politikai párt, európai politikai alapítvány vagy kérelmező képviselőit, illetve az érintett természetes személyt. A Hatóság vagy az Európai Parlament határozatát megfelelően indokolja.”

14.

A 38. cikk helyébe az alábbi szöveg lép:

„38. cikk

Értékelés

Az Európai Parlament a Hatósággal való konzultációt követően 2021. december 31-ig és azt követően ötévente jelentést tesz közzé e rendelet alkalmazásáról és a finanszírozott tevékenységekről. E jelentés adott esetben jelzi a jogállásra és a finanszírozásra vonatkozó rendszer esetlegesen szükséges módosításait is.

Legkésőbb hat hónappal az Európai Parlament jelentésének közzététele után a Bizottság jelentést terjeszt elő e rendelet alkalmazásáról, amelyben különös figyelmet fordít az e rendelet által a kis európai politikai pártok és európai politikai alapítványok helyzetére gyakorolt hatásokra. A jelentéshez adott esetben az e rendelet módosítására irányuló jogalkotási javaslatot csatolnak.”

15.

A rendelet a következő cikkel egészül ki:

„40a. cikk

Átmeneti rendelkezés

(1)   E rendeletnek a 2018. május 4. előtt alkalmazandó rendelkezései továbbra is alkalmazandók az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok európai szintű finanszírozásával kapcsolatban a 2018-as pénzügyi évre vonatkozóan hozott aktusok és kötelezettségvállalások tekintetében.

(2)   A 18. cikk (2a) bekezdésétől eltérve, az Európai Parlament engedélyezésre jogosult tisztviselője a 2019-es pénzügyi évre vonatkozó finanszírozási kérelmekről való döntés előtt csak a 2018. július 5-től kezdődő időszakra vonatkozóan kéri a 18. cikk (2a) bekezdésében említett bizonyítékot.

(3)   A 2018. május 4. előtt bejegyzett európai politikai pártoknak legkésőbb 2018. július 5-ig dokumentumokat kell benyújtaniuk annak bizonyítására, hogy megfelelnek a 3. cikk (1) bekezdésének b) és ba) pontjában megállapított feltételeknek.

(4)   A Hatóság törli a nyilvántartásból azt az európai politikai pártot és a hozzá kapcsolódó európai politikai alapítványt, amely a (3) bekezdésben említett időtartamon belül nem bizonyítja, hogy megfelel a 3. cikk (1) bekezdésének b) és ba) pontjában megállapított feltételeknek.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. május 3-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

A. TAJANI

a Tanács részéről

az elnök

L. PAVLOVA


(1)  HL C 129., 2018.4.11., 96. o.

(2)  HL C 18., 2018.1.18., 1. o.

(3)  Az Európai Parlament 2018. április 17-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2018. április 26-i határozata.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 1141/2014/EU, Euratom rendelete (2014. október 22.) az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról (HL L 317., 2014.11.4., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).


Top