EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0120

A Tanács (EU) 2018/120 rendelete (2018. január 23.) egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós halászhajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2018. évre történő meghatározásáról, valamint az (EU) 2017/127 rendelet módosításáról

OJ L 27, 31.1.2018, p. 1–168 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/10/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/120/oj

31.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 27/1


A TANÁCS (EU) 2018/120 RENDELETE

(2018. január 23.)

egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós halászhajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2018. évre történő meghatározásáról, valamint az (EU) 2017/127 rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Szerződés 43. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a Tanács a Bizottság javaslata alapján intézkedéseket fogadjon el a halászati lehetőségek meghatározására és elosztására vonatkozóan.

(2)

Az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) előírja, hogy az állományvédelmi intézkedéseket a rendelkezésre álló tudományos műszaki és gazdasági szakvélemények, és azon belül is többek között – amennyiben releváns – a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság (HTMGB) és egyéb tanácsadó szervek által készített jelentések figyelembevételével, továbbá a tanácsadó testületektől kapott szakvélemények figyelembevételével kell elfogadni.

(3)

A Tanács feladata, hogy a halászati lehetőségek meghatározására és elosztására vonatkozóan intézkedéseket – ezen belül adott esetben bizonyos, azokkal funkcionálisan összefüggő feltételeket – fogadjon el. Az 1380/2013/EU rendelet 16. cikkének (4) bekezdésével összhangban a halászati lehetőségeket a közös halászati politikának (KHP) az említett rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott célkitűzéseivel összhangban kell meghatározni. Az említett rendelet 16. cikke (1) bekezdésének megfelelően a halászati lehetőségeket úgy kell kiosztani a tagállamok részére, hogy az egyes tagállamok által folytatott halászati tevékenységek viszonylagos stabilitása valamennyi halállomány, illetve halászat tekintetében biztosított legyen.

(4)

A teljes kifogható mennyiségeket (TAC) ezért az 1380/2013/EU rendeletnek megfelelően a rendelkezésre álló tudományos szakvélemények alapján, a biológiai és társadalmi-gazdasági vonatkozások figyelembevételével kell meghatározni, biztosítva ugyanakkor az egyes halászati ágazatokkal szembeni, egymáshoz viszonyítottan méltányos bánásmódot; ezenkívül figyelembe kell venni az érdekeltekkel folytatott konzultációk során – különösen a tanácsadó testületek ülésein – megfogalmazott véleményeket is.

(5)

Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében említett kirakodási kötelezettség halászatonként kerül bevezetésre. Amennyiben az e rendelet hatálya alá tartozó térségben egy adott halászat a kirakodási kötelezettség hatálya alá kerül, az említett halászat valamennyi, fogási korlátok hatálya alá tartozó célfajának az egyedeit ki kell rakodni. A kirakodási kötelezettség 2016. január 1-jétől alkalmazandó az egyes halászati tevékenységeket meghatározó fajokra. Az 1380/2013/EU rendelet 16. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy amikor egy adott halállomány tekintetében kirakodási kötelezettség kerül bevezetésre, a halászati lehetőségeket annak figyelembevételével kell meghatározni, hogy a halászati lehetőségek már nem a kirakodásokat, hanem a fogásokat tükrözik. A tagállamok által az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének megfelelően benyújtott közös ajánlások alapján a Bizottság több felhatalmazáson alapuló rendeletet fogadott el, amelyekkel – a kirakodási kötelezettség teljes körű bevezetésének előkészítéseként – átmeneti jelleggel és legfeljebb hároméves időtartamra egyedi visszadobási terveket határozott meg.

(6)

A 2018. január 1-jétől kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó fajok állományaira vonatkozó halászati lehetőségeknek ellentételezniük kell a korábbi visszadobásokat és azokat tudományos adatokra és szakvéleményekre kell alapozni. A korábban visszadobott, de 2018. január 1-jétől kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó halak tekintetében a méltányos ellentételezés biztosítása érdekében a kiegészítés mértékének kiszámításakor a következő módszert kell alkalmazni: a kirakodásokra vonatkozó új számadatot oly módon kell kiszámolni, hogy a teljes kifogott mennyiségre vonatkozó ICES-adatból ki kell vonni a kirakodási kötelezettség alkalmazása alatt továbbra is visszadobott mennyiségeket; a TAC további kiegészítésének a kirakodásokra vonatkozó, számított adat és a kirakodásokra vonatkozó korábbi ICES-adat közötti változással arányosnak kell lennie.

(7)

A tudományos szakvélemények szerint a Kelta-tengerben, a La Manche csatornában, az Ír-tengerben és az Északi-tenger déli részén (ICES 4b, 4c, 7a és 7d–7h körzet) élő farkassügér (Dicentrarchus labrax) állományának állapota továbbra is rendkívül aggasztó és az előző években hozott intézkedések ellenére is tovább romlik. Ezek az intézkedések nem hozták meg a kereskedelmi halászat okozta halászati mortalitás elérni kívánt csökkenését (a várt 50 %-os csökkenés helyett csak 17 %-os csökkenés valósult meg). Az északi állomány esetében a hobbihorgászat okozta halászati mortalitás a korábban kiszámítottakhoz képest mára sokkal fajsúlyosabb problémává vált, és annak mértéke becslések szerint a kereskedelmi halászat okozta 2016. évi halászati mortalitás mértékét is meghaladta. Ebbe beletartozik a visszaengedés utáni halászati mortalitás is. Következésképpen jelentős mértékben csökkenteni kell az északi állomány halászati mortalitását, hogy ezáltal lehetővé válhasson a biomassza kismértékű növekedése.

(8)

A fenti intézkedés társadalmi és gazdasági hatásának enyhítése érdekében helyénvaló csak korlátozott, meghatározott halászeszközökkel folytatott halászati tevékenységeket engedélyezni, azzal a kikötéssel, hogy közben gondoskodni kell az ívó rajok védelmét célzó kéthónapos halászati tilalom bevezetéséről. Jóllehet más halászeszközök használatából adódhatnak bizonyos elkerülhetetlen járulékos fogások, az állomány állapota annyira súlyos, hogy nem lehetséges engedélyezni valamennyi járulékos fogás kirakodását, és minden érintkezést kerülni kell az állománnyal. Emellett további korlátozásokat kell majd bevezetni a hobbihorgászatra vonatkozóan, melyek értelmében a kifogott példányokat egész évben azonnal vissza kell engedni a tengerbe. Az ICES azon szakvéleményét figyelembe véve, hogy a Vizcayai-öbölben tovább kell csökkenteni a farkassügér-állományt érő halászati terhelést, az említett területen alacsonyabb napi fogási korlátozást is meg kell határozni a hobbihorgászat vonatkozásában.

(9)

Az európai angolnáról (Anguilla anguilla) az ICES megállapította, hogy az ember okozta állománypusztulást nullára kell csökkenteni vagy olyan szinten kell tartani, amely a lehető legjobban megközelíti ezt az értéket. Ennek a szakvéleménynek a fényében helyénvaló ideiglenes tilalmat bevezetni az európai angolna legalább 12 cm teljes hosszúságú egyedeinek az ICES területének uniós vizein történő halászatára vonatkozóan, beleértve a Balti-tengert is, annak érdekében, hogy vándorlásuk során biztosítsuk az ívó halak védelmét.

(10)

A cápák és ráják alosztálya (cápák és rájaalakúak) esetében bizonyos teljes kifogható mennyiségek évekig nullában kerültek megállapításra, és ezt kiegészítette egy olyan kapcsolódó rendelkezés, amelynek értelmében a véletlenül kifogott egyedeket haladéktalanul vissza kell engedni a tengerbe. E különleges bánásmódot a szóban forgó állományok rossz védettségi helyzete indokolja, valamint az, hogy magas túlélési arányuk miatt a visszadobás esetükben nem növeli a halászati mortalitást, hanem e fajok esetében úgy tekinthető, hogy kedvező hatást gyakorol a védettségi helyzetre. 2015. január 1-je óta azonban e fajok nyílt vízi halászat során ejtett fogásait ki kell rakodni, kivéve akkor, ha azok a kirakodási kötelezettségtől való, az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkében előírt valamely eltérés hatálya alá tartoznak. Az említett rendelet 15. cikke (4) bekezdésének a) pontja azon fajok esetében tesz lehetővé ilyen eltérést, amelyekre halászati tilalom van érvényben, és amelyeket valamely, a közös halászati politika (KHP) területén elfogadott uniós jogi aktus ilyenként határoz meg. Ezért az érintett területeken helyénvaló betiltani e fajok halászatát.

(11)

Az 1380/2013/EU rendelet 16. cikkének (4) bekezdése értelmében a többéves terv hatálya alá tartozó állományok esetében a teljes kifogható mennyiségeket a vonatkozó tervben szereplő szabályokkal összhangban kell meghatározni. Következésképpen a La Manche csatorna nyugati részén élő közönséges nyelvhal, az Északi-tengerben élő sima lepényhal és közönséges nyelvhal, valamint az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben előforduló kékúszójú tonhal állományai tekintetében a teljes kifogható mennyiségeket az 509/2007/EK tanácsi rendeletben (2), a 676/2007/EK rendeletben (3) és az (EU) 2016/1627 tanácsi rendeletben (4) megállapított szabályok szerint kell meghatározni. A 2166/2005/EK tanácsi rendeletben (5) foglaltak szerint a déli szürketőkehal-állományra vonatkozó tervek célja, hogy az érintett halállományok biomasszájának tekintetében – a tudományos adatokat is figyelembe véve – újra kialakuljon a biztonságos biológiai határértékeken belüli mennyiség. Az adott tudományos szakvéleménnyel összhangban, a szaporodóképes állomány elérendő biomasszájára vonatkozó végleges adat hiányában, a biztonságos biológiai határértékekben beálló változásokat is figyelembe véve, az 1380/2013/EU rendeletben meghatározott közös halászati politika (KHP) célkitűzéseinek eléréséhez való hozzájárulás érdekében a teljes kifogható mennyiséget az ICES-nek a maximális fenntartható hozamra vonatkozó szakvéleménye alapján kell megállapítani.

(12)

Ami a Skóciától nyugatra fekvő területek heringállományát illeti, az ICES a referenciaként szolgáló állapotfelmérések alapján szakvéleményt bocsátott ki a 6a, 7b és 7c körzet (Skóciától nyugatra fekvő területek, Írországtól nyugatra fekvő területek) vegyes heringállományaira vonatkozóan. Az említett szakvélemény két külön teljes kifogható mennyiséget állapít meg (egyrészt a 6aS, 7b és 7c körzet, másrészt az 5b, 6b és 6aN körzet vonatkozásában). Az ICES szerint ezekre az állományokra vonatkozóan helyreállítási tervet kell kidolgozni. Mivel a tudományos szakvélemény szerint az északi állományra vonatkozó állománygazdálkodási tervet (6) nem lehet a vegyes állományokra alkalmazni, és e két állományra vonatkozóan nem lehet külön halászati lehetőségeket megállapítani, olyan teljes kifogható mennyiséget kell megállapítani, amelynek köszönhetően egy kereskedelmi irányítású tudományos mintavételi program keretében lehetőség nyílik korlátozott mennyiségű fogások ejtésére.

(13)

Azon állományok vonatkozásában, amelyekről nem áll rendelkezésre elegendő vagy megbízható adat az állományméret becsléséhez, az állománygazdálkodási intézkedések során és a teljes kifogható mennyiségek szintjeinek megállapításakor az 1380/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott, a halászati gazdálkodásban alkalmazott elővigyázatossági megközelítést kell követni, az állományspecifikus tényezők számításba vételével, ideértve különösen az állomány tendenciáiról rendelkezésre álló információkat és a vegyes halászattal kapcsolatos megfontolásokat is.

(14)

A 847/96/EK tanácsi rendelet (7) kiegészítő feltételeket vezetett be a teljes kifogható mennyiségek éves kezelésére vonatkozóan, beleértve az elővigyázatossági szempontból, illetve analitikai célokra kifogható teljes mennyiségek tekintetében az említett rendelet 3. és a 4. cikkében meghatározott rugalmassági rendelkezéseket is. Az említett rendelet 2. cikke értelmében a teljes kifogható mennyiségek rögzítésekor a Tanácsnak – mindenekelőtt az állományok biológiai állapota alapján – határoznia kell arról, hogy az említett rendelet 3. és a 4. cikkét mely állományok esetében nem kell alkalmazni. Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (9) bekezdése bevezette az egymást követő évek közötti rugalmassági mechanizmust a kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó valamennyi állomány vonatkozásában. Ezért annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a túlzott rugalmasság, amely gyengítené a tengeri biológiai erőforrások észszerű és felelősségteljes kiaknázásának elvét, akadályozná a közös halászati politika célkitűzéseinek elérését, valamint rontaná az állományok biológiai állapotát, indokolt úgy rendelkezni, hogy a 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikke csak akkor legyen alkalmazandó az analitikai célokra kifogható teljes mennyiségre, ha a tagállamok nem alkalmazzák az egymást követő évek közötti rugalmasságnak az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (9) bekezdésében meghatározott elvét.

(15)

Amennyiben egy adott állományra vonatkozó teljes kifogható mennyiséget csak egyetlen tagállamnak osztanak ki, a Szerződés 2. cikkének (1) bekezdésével összhangban indokolt felhatalmazni az érintett tagállamot az említett teljes kifogható mennyiség szintjének meghatározására. Rendelkezéseket kell hozni annak biztosítására, hogy a szóban forgó teljes kifogható mennyiség meghatározásakor az érintett tagállam teljes mértékben a közös halászati politika (KHP) alapelveinek és szabályainak megfelelően járjon el.

(16)

A 2018. évre vonatkozó halászati erőkifejtés felső határértékeit az 509/2007/EK rendelet 5. cikkével, a 676/2007/EK rendelet 9. cikkével, valamint az (EU) 2016/1627 rendelet 5., 6. és 9. cikkével és annak I. mellékletével összhangban meg kell határozni.

(17)

A halászati lehetőségek teljes körű igénybevételének biztosítása érdekében helyénvaló lehetővé tenni, hogy egyes olyan TAC területek között, amelyek ugyanazon biológiai állományra vonatkoznak, rugalmas rendszert alkalmazzanak. Az egyes körzetek között jelenleg biztosított rugalmassági mechanizmusok mellett indokolt különösen az északi menyhal esetében az ICES 6–14 alterület és a 4 alterület uniós vizei, valamint a valódi rájafélék esetében a 7d körzet, valamint a 2a körzet és a 4 alterület uniós vizei közötti, korlátozott mértékű rugalmasság biztosítása.

(18)

Bizonyos fajok, mint például egyes cápafajok védelme szempontjából még a korlátozott halászati tevékenység is komoly kockázatot jelenthet. Következésképpen az ilyen fajokra vonatkozó halászati lehetőségeket a halászatukra vonatkozó általános tilalom bevezetése révén teljes mértékben korlátozni kell.

(19)

A vándorló, vadon élő állatfajok védelméről szóló egyezmény szerződő feleinek 2014. november 3–9-én, Quitóban megtartott 11. konferenciáján 2015. február 8-i hatállyal több fajt felvettek a védett fajoknak az egyezmény I. és II. függelékében szereplő jegyzékeire. Helyénvaló ezért rendelkezéseket hozni e fajok védelmére a valamennyi vízen halászatot folytató uniós halászhajók és az uniós vizeken halászatot folytató nem uniós halászhajók tekintetében.

(20)

Az uniós halászhajók számára rendelkezésre álló, e rendeletben meghatározott halászati lehetőségek igénybevétele az 1224/2009/EK tanácsi rendelet (8) és különösen annak a fogások és a halászati erőkifejtés nyilvántartásáról, valamint a halászati lehetőségek kimerülésére vonatkozó adatok bejelentéséről szóló 33. és 34. cikke hatálya alá tartozik. Ezért meg kell határozni azokat a kódokat, amelyeket a tagállamoknak az e rendelet hatálya alá tartozó állományok kirakodásai tekintetében a Bizottság felé teljesítendő adatszolgáltatás során használniuk kell.

(21)

Az ICES szakvéleménye alapján helyénvaló fenntartani a homoki angolnára és a kapcsolódó járulékos fogásokra vonatkozó egyedi állománygazdálkodási rendszert az ICES 2a és 3a körzet, valamint az ICES 4 alterület uniós vizein. Mivel az ICES tudományos szakvéleménye csak 2018 februárjára várható, e vélemény kibocsátásáig az erre az állományra vonatkozó teljes kifogható mennyiséget és kvótákat célszerű ideiglenesen nullában megállapítani.

(22)

A Norvégiával (9) és a Feröer szigetekkel (10) fennálló halászati kapcsolatokra vonatkozó megállapodásokban, illetve jegyzőkönyvekben előírt eljárásokkal összhangban az Unió konzultációkat tartott a halászati jogokról az említett partnerekkel. A Grönlanddal (11) fennálló halászati kapcsolatokra vonatkozó megállapodásban és jegyzőkönyvben biztosított eljárással összhangban a vegyes bizottság megállapította az uniós hajók által a grönlandi vizeken 2018-ban kiaknázható halászati lehetőségeket. Ezért ezeket a halászati lehetőségeket bele kell foglalni e rendeletbe.

(23)

2017. évi éves ülésén az Északkelet-atlanti Halászati Bizottság (NEAFC) állományvédelmi intézkedéseket fogadott el az Irminger-tengerben élő két vörösálsügér-állomány vonatkozásában. Az említett intézkedéseket végre kell hajtani az uniós jogban.

(24)

2017. évi éves ülésén az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) változatlan szinten tartotta a dél-atlanti germonállományra, valamint a sárgaúszójú tonhalra vonatkozó teljes kifogható mennyiségeket. Az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság emellett növelte az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állományokra és észak-atlanti germonállományra vonatkozó teljes kifogható mennyiségeket. Az észak-atlanti germon Spanyolország számára 2018-ra megállapított teljes kifogható mennyisége már tartalmaz 945,56 tonna levonást a 2016-os túlhalászat miatt. A túlhalászatot az ICCAT szintjén más tagállamok (Franciaország, Írország, Portugália és az Egyesült Királyság) halászati lehetőségeinek terhére ellensúlyozták. Az érintett tagállamok teljes mértékű kártalanításához ezért Spanyolországnak további visszafizetésről kell gondoskodnia.

(25)

Az ICCAT 16-05 sz. ajánlásával összhangban 2018-ban csökkent a földközi-tengeri kardhalállományra vonatkozó teljes kifogható mennyiség. Helyénvaló, hogy – az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állományok esetében alkalmazott eljáráshoz hasonlóan – az ICCAT-egyezmény által szabályozott összes egyéb állományból hobbihorgászat keretében ejtett fogásokra is vonatkozzanak az említett szervezet által elfogadott fogási korlátok. Ezenkívül elő kell írni, hogy az ICCAT-egyezmény hatálya alá tartozó területen nagyszemű tonhalra halászó, legalább 20 méter hosszúságú uniós halászhajókra vonatkozzanak az ICCAT által a 15-01 sz. ICCAT-ajánlásban elfogadott kapacitáskorlátok. Ezen intézkedések mindegyikét végre kell hajtani az uniós jogban.

(26)

Az Antarktisz Tengeri Élővilágának Védelmével Foglalkozó Bizottság (CCAMLR) 2017. évi, 36. éves ülésén a tagok a 2017. december 1-jétől2018. november 30-ig terjedő időszakra fogási korlátokat fogadtak el mind a célfajokra, mind pedig a járulékos fogásként kifogott fajokra vonatkozóan. A 2018. évi halászati lehetőségek meghatározásakor figyelembe kell venni a kvótáknak a 2017. év folyamán való kihasználtságát.

(27)

2017. évi éves ülésén az Indiai-óceáni Tonhalbizottság (IOTC) új fogási korlátokat fogadott el a sárgaúszójú tonhalra (Thunnus albacares) vonatkozóan, amelyek nem érintik az uniós fogási korlátokat az IOTC-egyezmény hatálya alá tartozó területeken. Az IOTC ezenkívül a halcsoportosulást előidéző eszközök és az ellátóhajók használatának lehetőségét is csökkentette. Mivel az ellátóhajók tevékenysége és a halcsoportosulást előidéző eszközök használata az erszényes kerítőhálós flotta halászati erőkifejtésének szerves részét képezi, az említett intézkedést indokolt végrehajtani az uniós jogban.

(28)

A Dél-csendes-óceáni Regionális Halászati Gazdálkodási Szervezet (SPRFMO) éves ülését 2018. január 30. és február 3. között tartják meg. Helyénvaló előírni, hogy az SPRFMO-egyezmény hatálya alá tartozó területen jelenleg érvényes intézkedések a szervezet éves ülésének megtartásáig ideiglenesen hatályban maradjanak.

(29)

2017. évi éves ülésén az Amerikaközi Trópusitonhal-bizottság (IATTC) a 2018–2020-as időszak tekintetében állományvédelmi intézkedést fogadott el a sárgaúszójú tonhalra, a nagyszemű tonhalra és a bonitóra vonatkozóan, valamint módosította az e fajok tekintetében 2017-re megállapított meglévő állományvédelmi intézkedést. Ezeket az intézkedéseket helyénvaló végrehajtani az uniós jogban.

(30)

2017. évi éves ülésén a déli kékúszójú tonhal védelmével foglalkozó bizottság (CCSBT) a déli kékúszójú tonhalra vonatkozóan a 2016. évi éves ülésén elfogadott teljes kifogható mennyiséget erősítette meg a 2018 és 2020 közötti időszak vonatkozásában. A halászati lehetőségek elosztásáról szóló, a CCSBT által elfogadott, jelenleg alkalmazandó intézkedéseket végre kell hajtani az uniós jogban.

(31)

2017. évi éves ülésén a Délkelet-atlanti Halászati Szervezet (SEAFO) nem módosította azt a 2016-ban elfogadott állományvédelmi intézkedést, amelynek értelmében a chilei tengeri sügér, a mélytengeri vörös tarisznyarákok, a nyálkásfejűhalak és a páncélosfejű sügér vonatkozásában kétéves teljes kifogható mennyiség került megállapításra. Nem módosult és 2018-ban is hatályban marad az az állományvédelmi intézkedés, amelynek keretében kétéves teljes kifogható mennyiség került meghatározásra a B1 körzetben élő atlanti tükörhalra vonatkozóan. A halászati lehetőségek elosztásáról szóló, a SEAFO által elfogadott, jelenleg alkalmazandó intézkedéseket végre kell hajtani az uniós jogban.

(32)

14. éves ülésén a Nyugat- és Közép-csendes-óceáni Halászati Bizottság (WCPFC) állományvédelmi és -gazdálkodási intézkedéseket fogadott el a trópusi tonhalfélékre vonatkozóan. Az említett intézkedéseket végre kell hajtani az uniós jogban.

(33)

2017-ben megtartott, 39. éves ülésén az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet (NAFO) halászati lehetőségeket fogadott el 2018-ra a NAFO-egyezmény hatálya alá tartozó terület 14 alterületén előforduló egyes halállományokra vonatkozóan. Az említett intézkedéseket végre kell hajtani az uniós jogban.

(34)

2016-ban megtartott, 40. éves ülésén a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság (GFCM) a 2017. és 2018. évre fogási és erőkifejtési korlátokat fogadott el egyes, a GFCM-megállapodás hatálya alá tartozó terület 17-es és 18-as földrajzi alterületén (Adriai-tenger) élő kisméretű nyílt vízi fajok állományaira vonatkozóan. Az említett intézkedéseket végre kell hajtani az uniós jogban. Az IL. mellékletben megállapított maximális fogási korlátok kizárólag egy évre szólnak, és nem befolyásolják a jövőben elfogadandó egyéb intézkedéseket, illetve a tagállamok közötti esetleges elosztási megállapodásokat.

(35)

Figyelembe véve a szlovén flotta sajátosságait és annak a kisméretű nyílt vízi fajok állományaira gyakorolt marginális hatását, helyénvaló fenntartani a jelenlegi halászati gyakorlatot, és a szlovén flotta számára hozzáférést biztosítani a kisméretű nyílt vízi fajok egy minimális mennyiségéhez.

(36)

Az Unió számára halászati lehetőségeket létrehozó vagy korlátozó bizonyos nemzetközi intézkedéseket az illetékes regionális halászati gazdálkodási szervezet fogadja el az év végén, és azok e rendelet hatálybalépése előtt alkalmazandóvá válnak. Ennélfogva szükséges, hogy az említett intézkedéseket az uniós jogban végrehajtó rendelkezések visszaható hatállyal kerüljenek alkalmazásra. Mivel a CCAMLR-egyezmény hatálya alá tartozó területen a halászati idény december 1-jétől a következő év november 30-áig tart, és így a CCAMLR-egyezmény hatálya alá tartozó területre vonatkozó egyes halászati lehetőségek, illetve tilalmak a 2017. december 1-jével kezdődő időszak vonatkozásában kerülnek meghatározásra, indokolt, hogy e rendelet vonatkozó rendelkezései az említett időponttól kezdődő hatállyal legyenek alkalmazandók. Ez a visszamenőleges alkalmazás nem sérti a jogos elvárások védelmének elvét, mivel a CCAMLR-tagoknak tilos engedély nélkül halászniuk a CCAMLR-egyezmény hatálya alá tartozó területen.

(37)

A jeges-tengeri pókokra vonatkozó, a Svalbard területe körüli halászati lehetőségeket illetően az 1920. évi párizsi szerződés egyenlő és megkülönböztetéstől mentes hozzáférést biztosít a szerződés valamennyi részes felének, többek között a halászat tekintetében. A Svalbard körüli kontinentális talapzaton folytatott jegestengeripók-halászat kapcsán az Unió két szóbeli jegyzékben, 2016. október 25-én és 2017. február 24-én tájékoztatta Norvégiát az ezen hozzáférésre vonatkozó álláspontjáról. Annak biztosítása érdekében, hogy a jeges-tengeri pók állományának a Svalbard területén való kiaknázása összhangban álljon azokkal a megkülönböztetésmentes állománygazdálkodási szabályokkal, amelyeket az e terület fölött szuverenitással és joghatósággal rendelkező Norvégia állapíthat meg a párizsi szerződés keretein belül, helyénvaló korlátozni az ilyen halászat végzésére engedéllyel rendelkező hajók számát. Az e halászati lehetőségek tagállamok közötti elosztása a 2018-as évre szól. Emlékeztetni kell arra, hogy az Unióban az alkalmazandó jogszabályok tiszteletben tartásának biztosítása elsődlegesen a lobogó szerinti tagállamok felelőssége.

(38)

A Venezuelai Bolivári Köztársaság lobogója alatt közlekedő hajók részére a Francia Guyana partjainál húzódó kizárólagos gazdasági övezet uniós vizein halászati lehetőségek engedélyezéséről szóló, az Unió által a Venezuelai Bolivári Köztársaságnak címzett nyilatkozatnak (12) megfelelően indokolt meghatározni az uniós vizeken a csattogóhalak tekintetében Venezuela számára rendelkezésre álló halászati lehetőségeket.

(39)

Tekintettel arra, hogy bizonyos rendelkezések folyamatos jelleggel alkalmazandók, valamint azért, hogy elkerülhető legyen a jogbizonytalanság a 2017 vége és a halászati lehetőségeket 2018-ra meghatározó rendelet hatálybalépésének időpontja közötti időszakban, helyénvaló úgy rendelkezni, hogy a tilalmakra és tilalmi időszakokra vonatkozó rendelkezések 2019 elején is hatályban maradjanak addig, amíg a halászati lehetőségeket 2019-re meghatározó rendelet hatályba nem lép.

(40)

A Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni annak biztosítása érdekében, hogy az egyes tagállamok egységes feltételek mellett kapjanak engedélyt arra, hogy a halászatierőkifejtés-mennyiségeiket kilowattnapok szerinti rendszerben kezelhessék. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (13) megfelelően kell gyakorolni.

(41)

E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni egyrészt a tengeren töltött többletnapoknak a halászati tevékenység végleges beszüntetése esetén, illetve fokozott tudományos megfigyelési program idejére történő engedélyezése tekintetében, másrészt azon táblázatok formátumának a meghatározása tekintetében, amelyek a tengeren töltött napoknak az ugyanazon tagállam lobogója alatt közlekedő halászhajók közötti átadására vonatkozó adatok összegyűjtésére és megküldésére szolgálnak.

(42)

A halászati tevékenységek megszakításának elkerülése és az uniós halászok megélhetésének biztosítása érdekében ezt a rendeletet 2018. január 1-jétől kell alkalmazni, a halászati erőkifejtési korlátokra vonatkozó rendelkezések kivételével, amelyeket 2018. február 1-jétől kell alkalmazni, valamint egyes meghatározott régiókra vonatkozó bizonyos rendelkezések kivételével, amelyek tekintetében külön alkalmazási időpontot kell megállapítani. A sürgősségre tekintettel e rendeletnek a kihirdetését követően azonnal hatályba kell lépnie.

(43)

A halászati lehetőségeket az alkalmazandó uniós joggal teljes összhangban kell felhasználni.

(44)

Az ICES aktualizált tudományos szakvéleménye értelmében 2017 és 2019 között az ICES 4 alterületen a nagy rombuszhal éves kifogott mennyisége nem haladhatja meg a 4 952 tonnát. Ezért helyénvaló módosítani a nagy rombuszhal és a sima rombuszhal északi-tengeri teljes kifogható mennyiségét és e fajok esetében 2017-re vonatkozóan is nagyobb mennyiségek kifogását engedélyezni. Az (EU) 2017/127 tanácsi rendeletet (14) ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(45)

A nagy rombuszhal és a sima rombuszhal északi-tengeri (ICES IIa és IV körzet), az (EU) 2017/127 rendeletben előírt teljes kifogható mennyisége 2017. január 1-től alkalmazandó. Az e rendeletben meghatározott módosító rendelkezéseket szintén az említett időponttól kezdve kell alkalmazni. Az ilyen visszamenőleges hatályú alkalmazás nem sérti a jogbiztonságnak és a jogszerű elvárások védelmének az elvét, mivel az érintett halászati lehetőségek mértéke az (EU) 2017/127 rendeletben meghatározott lehetőségekhez képest növekedik,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

(1)   Ez a rendelet az uniós vizeken, valamint bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós halászhajók számára egyes nem uniós vizeken rendelkezésre álló halászati lehetőségeket határozza meg.

(2)   Az (1) bekezdésben említett halászati lehetőségek körébe a következők tartoznak:

a)

a 2018. évre és – amennyiben arról e rendelet rendelkezik – a 2019. évre szóló fogási korlátok;

b)

a 2018. február 1-jétől2019. január 31-ig tartó időszakra vonatkozó halászati erőkifejtési korlátok – kivéve, ha a 26., a 27. és a 39. cikk, valamint a IIE. melléklet más időszakokat állapít meg az erőkifejtési korlátok vonatkozásában –, továbbá a halcsoportosulást előidéző eszközöket érintő halászati erőkifejtési korlátok;

c)

a CCAMLR-egyezmény hatálya alá tartozó területen élő bizonyos állományokra a 2017. december 1. és 2018. november 30. közötti időszakban alkalmazandó halászati lehetőségek;

d)

az IATTC-egyezmény hatálya alá tartozó területen élő bizonyos, a 28. cikkben meghatározott állományokra az említett cikk szerinti 2018-as és 2019-es időszakokban alkalmazandó halászati lehetőségek.

2. cikk

Hatály

(1)   Ez a rendelet az alábbiakra alkalmazandó:

a)

uniós halászhajók;

b)

uniós vizeken tartózkodó harmadik országbeli hajók.

(2)   Ez a rendelet a hobbihorgászatra is alkalmazandó, amennyiben arra a vonatkozó rendelkezések kifejezetten hivatkoznak.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában az 1380/2013/EU rendelet 4. cikkében szereplő fogalommeghatározások érvényesek. Emellett a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a)   „harmadik országbeli hajó”: harmadik ország lobogója alatt közlekedő és harmadik országban lajstromozott halászhajó;

b)   „hobbihorgászat”: a tengerek biológiai erőforrásainak nem kereskedelmi célú kiaknázására irányuló – például szabadidős, turisztikai vagy sportolási célú – halászati tevékenység;

c)   „nemzetközi vizek”: egyetlen állam felségterületéhez vagy joghatósága alá sem tartozó vizek;

d)   „teljes kifogható mennyiség” (TAC):

i.

az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke szerinti kirakodási kötelezettség hatálya alá tartozó halászati tevékenységek keretében az egyes állományokból évente halászható halmennyiség;

ii.

minden más halászatban az egyes állományokból évente kirakodható halmennyiség;

e)   „kvóta”: a teljes kifogható mennyiségnek az Unió, valamely tagállam vagy valamely harmadik ország részére kiosztott hányada;

f)   „analitikai értékelések”: egy adott állomány alakulásának az állomány biológiai jellemzőin és kiaknázási mértékén alapuló mennyiségi értékelései, amelyek a tudományos vizsgálat szerint megfelelően jó minőségűek ahhoz, hogy tudományos szakvéleményként szolgáljanak a fogásokkal kapcsolatos jövőbeli opciók mérlegelésénél;

g)   „szembőség”: a halászhálóknak az 517/2008/EK bizottsági rendelettel (15) összhangban megállapított szembősége;

h)   „uniós halászflotta-nyilvántartás”: az 1380/2013/EU rendelet 24. cikkének (3) bekezdésével összhangban a Bizottság által létrehozott nyilvántartás;

i)   „halászati napló”: az 1224/2009/EK rendelet 14. cikke szerinti napló.

4. cikk

Halászati övezetek

E rendelet alkalmazásában a következő övezeti meghatározások alkalmazandók:

a)   „ICES-övezetek” (ICES, Nemzetközi Tengerkutatási Tanács): a 218/2009/EK rendelet (16) III. mellékletének meghatározása szerinti földrajzi területek;

b)   „Skagerrak”: a nyugaton a Hanstholm világítótoronytól a Lindesnes világítótoronyig, délen a Skagen világítótoronytól a Tistlarna világítótoronyig, és innen a svéd part legközelebbi pontjáig húzódó vonallal határolt földrajzi terület;

c)   „Kattegat”: északon a Skagen világítótoronytól a Tistlarna világítótoronyig, és innen a svéd part legközelebbi pontjáig, és délen Hasenøre-től Gnibens Spidsig, Korshagétől Spodsbjergig és Gilbjerg Hovedtől Kullenig húzódó vonallal határolt földrajzi terület;

d)   „az ICES 7 alterület 16. funkcionális egysége”: a következő koordinátákat sorrendben összekötő loxodromákkal határolt földrajzi terület:

é. sz. 53° 30′, ny. h. 15° 00′,

é. sz. 53° 30′, ny. h. 11° 00′,

é. sz. 51° 30′, ny. h. 11° 00′,

é. sz. 51° 30′, ny. h. 13° 00′,

é. sz. 51° 00′, ny. h. 13° 00′,

é. sz. 51° 00′, ny. h. 15° 00′,

é. sz. 53° 30′, ny. h. 15° 00′;

e)   „az ICES 9a körzet 26. funkcionális egysége”: a következő koordinátákat sorrendben összekötő loxodromákkal határolt földrajzi terület:

é. sz. 43° 00′, ny. h. 8° 00′,

é. sz. 43° 00′, ny. h. 10° 00′,

é. sz. 42° 00′, ny. h. 10° 00′,

é. sz. 42° 00′, ny. h. 8° 00′;

f)   „az ICES 9a körzet 27. funkcionális egysége”: a következő koordinátákat sorrendben összekötő loxodromákkal határolt földrajzi terület:

é. sz. 42° 00′, ny. h. 8° 00′,

é. sz. 42° 00′, ny. h. 10° 00′,

é. sz. 38° 30′, ny. h. 10° 00′,

é. sz. 38° 30′, ny. h. 9° 00′,

é. sz. 40° 00′, ny. h. 9° 00′,

é. sz. 40° 00′, ny. h. 8° 00′;

g)   „az ICES 9a körzet 26. funkcionális egysége”: az a földrajzi terület, amely a Cádizi-öbölben Spanyolország joghatósága alá tartozik, és a 9a körzettel szomszédos;

h)   „Cádizi-öböl”: az ICES 9a körzetnek a nyugati hosszúság 7° 23′ 48″-től keletre eső része;

i)   „CECAF-övezetek” (CECAF, Kelet-közép-atlanti Halászati Bizottság): a 216/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (17) II. mellékletében meghatározott földrajzi területek;

j)   „NAFO-övezetek” (NAFO, Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet): a 217/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (18) III. mellékletében meghatározott földrajzi területek;

k)   „a SEAFO-egyezmény hatálya alá tartozó terület” (SEAFO, Délkelet-atlanti Halászati Szervezet): az Atlanti-óceán délkeleti körzetében található halászati erőforrások védelméről és kezeléséről szóló egyezményben (19) meghatározott földrajzi terület;

l)   „az ICCAT-egyezmény hatálya alá tartozó terület” (ICCAT, az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság): az atlanti tonhalfélék védelméről szóló nemzetközi egyezményben (20) meghatározott földrajzi terület;

m)   „a CCAMLR-egyezmény hatálya alá tartozó terület” (CCAMLR, az Antarktisz Tengeri Élővilágának Védelmével Foglalkozó Bizottság): a 601/2004/EK tanácsi rendelet (21) 2. cikkének a) pontjában meghatározott földrajzi terület;

n)   „az IATTC-egyezmény hatálya alá tartozó terület” (IATTC, az Amerikaközi Trópusitonhal-bizottság): az Amerikai Egyesült Államok és a Costa Rica Köztársaság között megkötött 1949. évi egyezmény által létrehozott Amerikaközi Trópusitonhal-bizottság megerősítéséről szóló egyezményben (22) meghatározott földrajzi terület;

o)   „az IOTC illetékességi területe” (IOTC, Indiai-óceáni Tonhalbizottság): az Indiai-óceáni Tonhalbizottság létrehozásáról szóló megállapodásban (23) meghatározott földrajzi terület;

p)   „az SPRFMO-egyezmény hatálya alá tartozó terület” (SPRFMO, Dél-csendes-óceáni Regionális Halászati Gazdálkodási Szervezet): a Csendes-óceán déli részén található nyílt tengeri halászati erőforrások védelméről és kezeléséről szóló egyezményben (24) meghatározott földrajzi terület;

q)   „a WCPFC-egyezmény hatálya alá tartozó terület” (WCPFC, Nyugat- és Közép-csendes-óceáni Halászati Egyezmény): a Csendes-óceán nyugati és középső körzetében található hosszú távon vándorló halállományok védelméről és kezeléséről szóló egyezményben (25) meghatározott földrajzi terület;

r)   „GFCM földrajzi alterületek” (GFCM, Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság): az 1343/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (26) I. mellékletének meghatározása szerinti területek;

s)   „a Bering-tenger nyílt tengeri része”: a Bering-tenger nyílt tengeri földrajzi területe, amely kívül esik a Bering-tenger partján fekvő államok parti tengerei szélességének méréséhez használt alapvonalaktól számított 200 tengeri mérföldes sávon;

t)   „az IATTC és a WCPFC illetékességi területének közös része”: a következő vonalakkal határolt terület:

ny. h. 150°,

ny. h. 130°,

d. sz. 4°,

d. sz. 50°.

II. CÍM

AZ UNIÓS HALÁSZHAJÓK HALÁSZATI LEHETŐSÉGEI

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

5. cikk

A teljes kifogható mennyiségek és elosztásuk

(1)   Az uniós vizeken, illetve a bizonyos, nem uniós vizeken tartózkodó uniós halászhajókra vonatkozó teljes kifogható mennyiségeket, azok tagállamok közötti elosztását és – adott esetben – a teljes kifogható mennyiségekhez funkcionálisan kapcsolódó feltételeket az I. melléklet határozza meg.

(2)   Az uniós halászhajók számára engedélyezett a halászat a Feröer szigetek, Grönland és Norvégia halászati joghatósága alá tartozó vizeken, valamint a Jan Mayen körüli halászati övezetben az e rendelet I. mellékletében megállapított teljes kifogható mennyiségek keretein belül, az e rendelet 15. cikkében és III. mellékletében, valamint az 1006/2008/EK tanácsi rendeletben (27) és annak végrehajtási rendelkezéseiben meghatározott feltételre is figyelemmel.

6. cikk

A tagállamok által meghatározandó teljes kifogható mennyiségek

(1)   Egyes halállományok vonatkozásában a teljes kifogható mennyiségeket az érintett tagállamok állapítják meg. Ezeket az állományokat az I. melléklet határozza meg.

(2)   A tagállamok által meghatározandó teljes kifogható mennyiségeknek:

a)

összhangban kell lenniük a KHP-ra vonatkozó elvekkel és szabályokkal, különösen az állományok fenntartható kiaknázásának elvével; valamint

b)

az alábbiakat kell eredményezniük:

i.

amennyiben az analitikai értékelések rendelkezésre állnak, 2018-tól a lehető legnagyobb valószínűséggel az állománynak a maximális fenntartható hozammal összhangban történő kiaknázása; vagy

ii.

amennyiben az analitikai értékelések nem vagy csak hiányos formában állnak rendelkezésre, az állománynak a halászati gazdálkodásban alkalmazott elővigyázatossági megközelítéssel összhangban álló kiaknázása.

(3)   2018. március 15-ig minden érintett tagállam benyújtja a Bizottságnak a következő információkat:

a)

az elfogadott teljes kifogható mennyiségek;

b)

az érintett tagállam által összegyűjtött és értékelt adatok, amelyeken az elfogadott teljes kifogható mennyiségek alapulnak;

c)

annak részletes bemutatása, hogy az elfogadott teljes kifogható mennyiségek miként felelnek meg a (2) bekezdésnek.

7. cikk

A fogások és járulékos fogások kirakodásának feltételei

(1)   Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikke szerinti kirakodási kötelezettség hatálya alá nem tartozó fogások csak akkor tárolhatók a fedélzeten, illetve csak akkor rakodhatók ki, ha:

a)

azokat kvótával rendelkező tagállam lobogója alatt közlekedő hajók ejtették, és ez a kvóta még nincs kimerítve; vagy

b)

azok olyan uniós kvótából való részesedésnek felelnek meg, amelyet nem osztottak el kvótaként a tagállamok között, és a szóban forgó uniós kvóta még nincs kimerítve.

(2)   A nem célfajoknak az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (8) bekezdése szerinti, biztonságos biológiai határértékeken belüli állományait e rendelet I. melléklete határozza meg abból a célból, hogy esetükben el lehessen térni a fogásoknak az érintett kvótába való beleszámítására vonatkozó, ugyanabban a cikkben megállapított kötelezettségtől.

8. cikk

Halászati erőkifejtési korlátok

Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett időszakokban a halászati erőkifejtés tekintetében a következő intézkedések alkalmazandók:

a)

az ICES 4 alterületen előforduló sima lepényhal és közönséges nyelvhal állományaival folytatott gazdálkodásra a IIA. melléklet alkalmazandó;

b)

a Cádizi-öböl kivételével az ICES 8c és 9a körzetben előforduló szürke tőkehal és norvég homár állományainak helyreállítására a IIB. melléklet alkalmazandó;

c)

az ICES 7e körzetben előforduló nyelvhalállományokkal folytatott gazdálkodásra a IIC. melléklet alkalmazandó.

9. cikk

A farkassügér halászatára vonatkozó intézkedések

(1)   Az uniós halászhajók és a partról halászatot folytató kereskedelmi halászatok számára tilos a farkassügér halászata az ICES 4b és 4c körzetben, valamint az ICES 7 alterületen. Az említett területen kifogott farkassügért tilos a fedélzeten tartani, átrakni, áthelyezni és kirakodni.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve, 2018 januárjában, valamint 2018. április 1. és december 31. között az uniós halászhajók az ICES 4b, 4c, 7d, 7e, 7f és 7h körzetben, valamint az ICES 7a és 7g körzetben az Egyesült Királyság felségterületéhez tartozó, az alapvonaltól számított 12 tengeri mérföldön belüli vizeken halászhatnak farkassügérre és az alábbi halászeszközökkel és az alábbi határértékeken belül az e területeken kifogott farkassügéreket fedélzeten tarthatják, átrakodhatják, áthelyezhetik és kirakodhatják:

a)

Fenékvonóhálóval (28), úgy, hogy az elkerülhetetlen járulékos fogások tömege havonta ne haladja meg a 100 kg-ot, valamint bármely napon az adott halászhajó által kifogott és a fedélzetén lévő összes tengeri élőlény tömegének 1 %-át;

b)

Kerítőhálóval (29), úgy, hogy az elkerülhetetlen járulékos fogások tömege havonta ne haladja meg a 180 kg-ot, valamint bármely napon az adott halászhajó által kifogott és a fedélzeten lévő összes tengeri élőlény tömegének 1 %-át;

c)

Horoggal (30), évente és hajónként legfeljebb 5 tonna mennyiségig;

d)

Rögzített kopoltyúhálóval (31), úgy, hogy az elkerülhetetlen járulékos fogások tömege évente és hajónként ne haladja meg az 1,2 tonnát.

Az első albekezdésben meghatározott eltérések azokra az uniós halászhajókra vonatkoznak, amelyek a 2015. július 1-től2016. szeptember 30-ig tartó időszakban dokumentáltan fogtak farkassügért: a c) pontban szereplő eltérés a horoggal ejtett dokumentált fogásokra, a d) pontban említett eltérés pedig a rögzített kopoltyúhálóval ejtett dokumentált fogásokra vonatkozik. Egy adott uniós halászhajó helyettesítése esetén a tagállamok engedélyezhetik, hogy az eltérés egy másik halászhajóra vonatkozzon, feltéve, hogy a szóban forgó eltérés hatálya alá tartozó uniós halászhajók száma és teljes halászati kapacitása nem növekszik.

(3)   A (2) bekezdésben meghatározott fogási korlátok nem vihetők át egyik hajóról a másikra, továbbá azokban az esetekben, amelyekre havi korlátok alkalmazandók, nem vihetők át egyik hónapról a másikra. Az egy naptári hónapban egynél több halászeszközt használó uniós halászhajók esetében a (2) bekezdésben bármely halászeszköz tekintetében meghatározott legalacsonyabb fogási korlátozás alkalmazandó.

A tagállamok minden hónap vége után legfeljebb 15 nappal jelentést tesznek a Bizottságnak farkassügér-fogásaikról, az alkalmazott halászeszköz típusa szerinti bontásban.

(4)   A hobbihorgászat keretében – a partról folytatott hobbihorgászatot is ideértve – az ICES 4b, 4c, valamint 7a–7k körzetben kifogott farkassügéreket azonnal vissza kell engedni a tengerbe. Az említett területen kifogott farkassügéreket tilos a fedélzeten tartani, áthelyezni, átrakni vagy kirakodni.

(5)   Az ICES 8a és 8b körzetben folytatott hobbihorgászat keretében ejtett farkassügér-fogásokból horgászonként naponta legfeljebb 3 halegyed tartható meg.

10. cikk

Az európai angolna halászatára vonatkozó intézkedések

Az uniós halászhajók, harmadik országbeli halászhajók, valamint a partról halászatot folytató kereskedelmi halászatok számára tilos az európai angolna legalább 12 cm teljes hosszúságú egyedeinek halászata az ICES területének uniós vizein, ideértve a Balti-tengert is, 2018. szeptember 1. és 2019. január 31. között, az egyes tagállamok által meghatározandó, három egymást követő hónapig. A tagállamok a kijelölt időszakokról legkésőbb 2018. június 1-ig tájékoztatják a Bizottságot.

11. cikk

A halászati lehetőségek elosztására vonatkozó különös rendelkezések

(1)   A halászati lehetőségeknek az e rendeletben meghatározott, tagállamok közötti elosztása nem érinti a következőket:

a)

az 1380/2013/EU rendelet 16. cikkének (8) bekezdése alapján végrehajtott cserék;

b)

az 1224/2009/EK rendelet 37. cikke alapján végrehajtott levonások és újraelosztások;

c)

az 1006/2008/EK rendelet 10. cikkének (4) bekezdése alapján végrehajtott újraelosztások;

d)

a 847/96/EK rendelet 3. cikke és az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (9) bekezdése szerint engedélyezett további kirakodások;

e)

a 847/96/EK rendelet 4. cikkével és az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (9) bekezdésével összhangban visszatartott mennyiségek;

f)

az 1224/2009/EK rendelet 105., 106. és 107. cikke alapján végrehajtott levonások;

g)

az e rendelet 15. cikke szerinti kvótaátadások és -cserék;

(2)   Az elővigyázatossági vagy analitikai TAC hatálya alá tartozó állományokat e rendelet I. melléklete állapítja meg a teljes kifogható mennyiségeknek és kvótáknak a 847/96/EK rendeletben meghatározott éves kezelése céljából.

(3)   Amennyiben az e rendelet I. melléklete ettől eltérően nem rendelkezik, a 847/96/EK rendelet 3. cikke az elővigyázatossági TAC hatálya alá tartozó állományokra, az említett rendelet 3. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint 4. cikke pedig az analitikai TAC hatálya alá tartozó állományokra alkalmazandó.

(4)   A 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikke nem alkalmazandó, ha valamely tagállam az egymást követő évek közötti rugalmasságnak az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (9) bekezdésében meghatározott elvét alkalmazza.

12. cikk

Halászati tilalmi időszakok

(1)   A Porcupine-pad térségében a 2018. május 1-jétőlmájus 31-ig tartó időszakban tilos az alábbi fajok halászata vagy fedélzeten tartása: közönséges tőkehal, rombuszhalak, ördöghalfélék, foltos tőkehal, vékonybajszú tőkehal, szürke tőkehal, norvég homár, sima lepényhal, sávos tőkehal, fekete tőkehal, rájaalakúak, közönséges nyelvhal, norvég menyhal, kék menyhal, északi menyhal és tüskéscápa.

E bekezdés alkalmazásában a Porcupine-pad a következő koordinátákat sorrendben összekötő loxodromákkal határolt földrajzi terület:

Pont

Földrajzi szélesség

Földrajzi hosszúság

1

é. sz. 52° 27′

ny. h. 12° 19′

2

é. sz. 52° 40′

ny. h. 12° 30′

3

é. sz. 52° 47′

ny. h. 12° 39,600′

4

é. sz. 52° 47′

ny. h. 12° 56′

5

é. sz. 52° 13,5′

ny. h. 13° 53,830′

6

é. sz. 51° 22′

ny. h. 14° 24′

7

é. sz. 51° 22′

ny. h. 14° 03′

8

é. sz. 52° 10′

ny. h. 13° 25′

9

é. sz. 52° 32′

ny. h. 13° 07,500′

10

é. sz. 52° 43′

ny. h. 12° 55′

11

é. sz. 52° 43′

ny. h. 12° 43′

12

é. sz. 52° 38,800′

ny. h. 12° 37′

13

é. sz. 52° 27′

ny. h. 12° 23′

14

é. sz. 52° 27′

ny. h. 12° 19′

Az első albekezdésétől eltérve, a Porcupine-paden keresztül történő, ebben az albekezdésben említett fajok szállítását célzó áthaladást az 1224/2009/EK rendelet 50. cikkének (3), (4) és (5) bekezdésével összhangban lehetővé kell tenni.

(2)   2018. január 1. és március 31., valamint 2018. augusztus 1. és december 31. között tilos 16 mm-nél kisebb szembőségű fenékvonóhálóval, kerítőhálóval vagy hasonló vontatott hálóval homoki angolnákra irányuló kereskedelmi halászatot folytatni az ICES 2a és 3a körzetben, valamint az ICES 4 alterületen.

Az első albekezdésben előírt tilalom azokra a harmadik országbeli hajókra is vonatkozik, amelyek engedéllyel rendelkeznek az ICES 4 alterület uniós vizein folytatott homokiangolna-halászatra és a kapcsolódó járulékos fogásokra.

13. cikk

Tilalmak

(1)   Uniós halászhajók számára tilos a következő fajok halászata, fedélzeten tartása, átrakása és kirakodása:

a)

csillagrája (Amblyraja radiata) az ICES 2a, 3a és 7d körzet, valamint az ICES 4 alterület uniós vizein;

b)

fehér cápa (Carcharodon carcharias) valamennyi vízterületen;

c)

érdes tüskéscápa (Centrophorus squamosus) az ICES 2a körzet és az ICES 4 alterület uniós vizein, valamint az ICES 1 és 14 alterület uniós és nemzetközi vizein;

d)

portugál cápa (Centroscymnus coelolepis) az ICES 2a körzet és az ICES 4 alterület uniós vizein, valamint az ICES 1 és 14 alterület uniós és nemzetközi vizein;

e)

óriáscápa (Cetorhinus maximus) valamennyi vízterületen;

f)

búvárcápa (Dalatias licha) az ICES 2a körzet és az ICES 4 alterület uniós vizein, valamint az ICES 1 és 14 alterület uniós és nemzetközi vizein;

g)

madárcsőrű tüskéscápa (Deania calcea) az ICES 2a körzet és az ICES 4 alterület uniós vizein, valamint az ICES 1 és 14 alterület uniós és nemzetközi vizein;

h)

a sima rája (Dipturus batis) mindkét faja (vö. Dipturus flossada és vö. Dipturus intermedia) az ICES 2a körzet, valamint az ICES 3, 4, 6, 7, 8, 9 és 10 alterület uniós vizein;

i)

nagy lámpáscápa (Etmopterus princeps) az ICES 2a körzet és az ICES 4 alterület uniós vizein, valamint az ICES 1 és 14 alterület uniós és nemzetközi vizein;

j)

sima lámpáscápa (Etmopterus pusillus) az ICES 2a körzet és az ICES 4 alterület uniós vizein, valamint az ICES 1, 5, 6, 7, 8, 12 és 14 alterület uniós és nemzetközi vizein;

k)

közönséges kutyacápa (Galeorhinus galeus) horogsorral halászva az ICES 2a körzet és az ICES 4 alterület uniós vizein, valamint az ICES 1, 5, 6, 7, 8, 12 és 14 alterület uniós és nemzetközi vizein;

l)

heringcápa (Lamna nasus) valamennyi vízterületen;

m)

Alfréd-ördögrája (Manta alfredi) valamennyi vízterületen;

n)

atlanti ördögrája (Manta birostris) valamennyi vízterületen;

o)

az ördögráják alábbi fajai valamennyi vízterületen:

i.

óriás ördögrája (Mobula mobular);

ii.

guineai kis ördögrája (Mobula rochebrunei);

iii.

tüskésfarkú ördögrája (Mobula japanica);

iv.

simafarkú ördögrája (Mobula thurstoni);

v.

törpe ördögrája (Mobula eregoodootenkee);

vi.

Munk-ördögrája (Mobula munkiana);

vii.

chilei ördögrája (Mobula tarapacana);

viii.

rövidúszójú ördögrája (Mobula kuhlii);

ix.

kis ördögrája (Mobula hypostoma);

p)

a fűrészesrája-félék (Pristidae) családjába tartozó alábbi fajok valamennyi vízterületen:

i.

késfogú fűrészesrája (Anoxypristis cuspidata);

ii.

törpe fűrészesrája (Pristis clavata);

iii.

nagy fűrészesrája (Pristis pectinata);

iv.

közönséges fűrészhal (Pristis pristis);

v.

zöld fűrészesrája (Pristis zijsron);

q)

tüskés rája (Raja clavata) az ICES 3a körzet uniós vizein;

r)

norvég rája (Dipturus nidarosiensis) az ICES 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h és 7k körzet uniós vizein;

s)

cifra rája (Raja undulata) az ICES 6 és 10 alterület uniós vizein;

t)

fehér rája (Rostroraja alba) az ICES 6, 7, 8, 9 és 10 alterület uniós vizein;

u)

hegedűrája-félék (Rhinobatidae) az ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 és 12 alterület uniós vizein;

v)

tüskéscápa (Squalus acanthias) az ICES 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és 10 alterület uniós vizein, az IA. mellékletben szereplő, a fogások elkerülésére irányuló programok kivételével;

w)

angyalrája (Squatina squatina) az uniós vizeken.

(2)   Az (1) bekezdésben említett fajok véletlenül kifogott egyedeit meg kell óvni az esetleges sérülésektől. Ezeket az egyedeket haladéktalanul vissza kell engedni a tengerbe.

14. cikk

Adatküldés

Amikor a tagállamok az 1224/2009/EK rendelet 33. és 34. cikke alapján a Bizottsághoz benyújtják a kifogott állományok kirakodott mennyiségeire vonatkozó adatokat, az e rendelet I. mellékletében meghatározott állománykódokat használják.

II. FEJEZET

Harmadik országok vizeire vonatkozó halászati engedélyek

15. cikk

Halászati engedélyek

(1)   A harmadik országok vizein halászó uniós halászhajók rendelkezésére álló halászati engedélyek maximális számát a III. melléklet határozza meg.

(2)   Amennyiben az 1380/2013/EU rendelet 16. cikkének (8) bekezdése alapján valamelyik tagállam az e rendelet III. mellékletében meghatározott halászati területek vonatkozásában kvótát ad át egy másik tagállamnak (kvótacsere), átadáskor a halászati engedélyeket is megfelelő módon át kell adni, és erről értesíteni kell a Bizottságot. Az egyes halászati területekre vonatkozó halászati engedélyeknek e rendelet III. mellékletében meghatározott teljes számát azonban nem lehet túllépni.

III. FEJEZET

Halászati lehetőségek regionális halászati gazdálkodási szervezetek illetékessége alá tartozó vizeken

16. cikk

Kvótaátadás és -csere

(1)   Amennyiben egy adott regionális halászati gazdálkodási szervezet szabályai engedélyezik a regionális halászati gazdálkodási szervezet szerződő felei közötti kvótaátadást vagy -cserét, egy adott tagállam (a továbbiakban: az érintett tagállam) megvitathatja valamely másik szerződő féllel a tervezett kvótaátadást vagy -cserét, és adott esetben felvázolhatja annak lehetséges feltételeit.

(2)   Miután az érintett tagállam értesítette a Bizottságot, a Bizottság jóváhagyhatja a tervezett kvótaátadás vagy -csere feltételeit, amelyeket a tagállam a regionális halászati gazdálkodási szervezet érintett szerződő felével megvitatott. A Bizottság ezt követően indokolatlan késedelem nélkül kifejezi egyetértését azzal, hogy a regionális halászati gazdálkodási szervezet érintett szerződő felével lebonyolítandó kvótaátadást vagy -cserét magára nézve kötelezőnek ismerje el. Ezután a Bizottság a megállapodás szerinti kvótaátadásról vagy -cseréről értesíti a regionális halászati gazdálkodási szervezet titkárságát, a szervezet szabályai szerint.

(3)   A Bizottság tájékoztatja a tagállamokat a megállapodás szerinti kvótaátadásról vagy -cseréről.

(4)   A kvótaátadás vagy -csere keretében a regionális halászati gazdálkodási szervezet érintett szerződő felétől kapott vagy annak átadott halászati lehetőségeket az érintett tagállam számára kiosztott kvótának vagy a számára kiosztott kvótát csökkentő mennyiségnek kell tekinteni, mégpedig attól az időponttól kezdődően, amikor a kvótaátadás vagy -csere a regionális halászati gazdálkodási szervezet érintett szerződő felével kötött megállapodás értelmében vagy – adott esetben – az érintett regionális halászati gazdálkodási szervezet szabályainak megfelelően hatályba lép. A kvótaátadás vagy -csere nem módosíthatja a halászati lehetőségek tagállamok közötti elosztására szolgáló, a halászati tevékenységek relatív stabilitásának elvével összhangban meghatározott érvényes elosztási kulcsot.

(5)   Ez a cikk a regionális halászati gazdálkodási szervezetek szerződő feleitől az Unió részére történő kvótaátadások, illetve az átadott kvóták tagállamok közötti elosztása tekintetében 2019. január 31-ig alkalmazandó.

1. szakasz

Az ICCAT-egyezmény hatálya alá tartozó terület

17. cikk

A halászati, tenyésztési és hizlalási kapacitás korlátozása

(1)   Az Atlanti-óceán keleti részén a kékúszójú tonhal 8 kg/75 cm és 30 kg/115 cm közötti méretű egyedeinek aktív halászatára engedéllyel rendelkező, csalival és pergetett horogsorral halászó uniós hajók számát a IV. melléklet 1. pontjában meghatározottak szerint kell korlátozni.

(2)   A Földközi-tengeren a kékúszójú tonhal 8 kg/75 cm és 30 kg/115 cm közötti méretű egyedeinek aktív halászatára engedéllyel rendelkező, part menti kisüzemi halászatot folytató uniós halászhajók számát a IV. melléklet 2. pontjában meghatározottak szerint kell korlátozni.

(3)   Az Adriai-tengeren a kékúszójú tonhal 8 kg/75 cm és 30 kg/115 cm közötti méretű egyedeinek tenyésztési célú aktív halászatára engedéllyel rendelkező uniós halászhajók számát a IV. melléklet 3. pontjában meghatározottak szerint kell korlátozni.

(4)   Az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren a kékúszójú tonhal halászatára, fedélzeten tartására, átrakására, szállítására vagy kirakodására engedéllyel rendelkező halászhajók számát és bruttó tonnatartalomban mért teljes kapacitását a IV. melléklet 4. pontjában meghatározottak szerint kell korlátozni.

(5)   Az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren kékúszójútonhal-halászat céljából állított csapdák számát a IV. melléklet 5. pontjában meghatározottak szerint kell korlátozni.

(6)   Az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren a kékúszójútonhal-tenyésztési kapacitást, a hizlalási kapacitást és a kifogott vadon élő kékúszójú tonhalak telepíthető egyedeinek maximális számát a IV. melléklet 6. pontjában meghatározottak szerint kell korlátozni.

(7)   Az 520/2007/EK rendelet 12. cikkének megfelelően az észak-atlanti germon célfajként való halászatára engedéllyel rendelkező uniós halászhajók maximális számát az e rendelet IV. mellékletének 7. pontjában meghatározottak szerint kell korlátozni.

(8)   Az ICCAT-egyezmény hatálya alá tartozó területen nagyszemű tonhalra halászó, legalább 20 méter teljes hosszúságú uniós halászhajók maximális számát a IV. melléklet 8. pontjában meghatározottak szerint kell korlátozni.

18. cikk

Hobbihorgászat

A tagállamok az ID. melléklet szerint a részükre kiosztott kvóták egy részét adott esetben hobbihorgászatra osztják ki.

19. cikk

Cápák

(1)   Minden halászatban tilos nagyszemű rókacápát (Alopias superciliosus) – akár egészben, akár daraboltan – a fedélzeten tartani, átrakni vagy kirakodni.

(2)   Tilos az Alopias nembe tartozó rókacápafajok célzott halászata.

(3)   Az ICCAT-egyezmény hatálya alá tartozó területen folytatott halászatban (a Sphyrna tiburo kivételével) tilos a Sphyrnidae családba tartozó pörölycápákat – akár egészben, akár daraboltan – a fedélzeten tartani, átrakni vagy kirakodni.

(4)   Tilos – akár egészben, akár daraboltan – a fedélzeten tartani, átrakni vagy kirakodni bármilyen halászatban kifogott fehérfoltú cápát (Carcharhinus longimanus).

(5)   Tilos a fedélzeten tartani bármilyen halászatban kifogott selyemcápát (Carcharhinus falciformis).

2. szakasz

A CCAMLR-egyezmény hatálya alá tartozó terület

20. cikk

Tilalmak és fogási korlátok

(1)   Az V. melléklet A. részében meghatározott fajok célzott halászata tilos az ebben meghatározott övezetekben és időszakokban.

(2)   A felderítő halászat tekintetében az V. melléklet B. részében meghatározott teljes kifogható mennyiségek és járulékos fogási korlátok alkalmazandók az ebben meghatározott alterületeken.

21. cikk

Felderítő halászat

(1)   A FAO 88.1 és 88.2 alterületen, valamint az 58.4.1, az 58.4.2 és az 58.4.3a körzet nemzeti joghatóságon kívüli területein a tagállamok 2018-ban részt vehetnek az atlanti jéghalak (Dissostichus spp.) horogsoros felderítő halászatában. Amennyiben valamely tagállam részt kíván venni ilyen halászatban, arról a 601/2004/EK rendelet 7. és 7a. cikkének megfelelően, legkésőbb 2018. június 1-jéig értesíti a CCAMLR titkárságát.

(2)   A teljes kifogható mennyiségeket és a járulékos fogási korlátokat a FAO 88.1 és 88.2 alterület, valamint az 58.4.1, az 58.4.2 és az 58.4.3a körzet vonatkozásában, és ezek mindegyikének kisléptékű kutatási egységenkénti felosztását az V. melléklet B. része határozza meg. A halászatot bármely kisléptékű kutatási egység területén be kell szüntetni, ha a bejelentett fogás mértéke eléri a meghatározott teljes kifogható mennyiséget, és az említett kisléptékű kutatási egységben az idény hátralévő részére be kell tiltani a halászatot.

(3)   A halászatot földrajzilag és a tengermélység-tartomány szempontjából a lehető legkiterjedtebb területen kell végezni, a halászati potenciál meghatározásához szükséges információk megszerzése, valamint a fogások és halászati erőkifejtés túlzott koncentrációjának elkerülése érdekében. Mindazonáltal a FAO 88.1 és 88.2 alterületen, valamint az 58.4.1, az 58.4.2 és az 58.4.3a. körzetben tilos a halászat 550 méternél kisebb mélységben.

22. cikk

Krillhalászat a 2018/2019-es halászati idényben

(1)   Amennyiben valamely tagállam a 2018/2019-es halászati idényben krillhalászatot (Euphausia superba) kíván folytatni a CCAMLR-egyezmény hatálya alá tartozó területen, legkésőbb 2018. május 1-jéig az e rendelet V. mellékletének C. része szerinti formanyomtatványon értesíti a Bizottságot a krillhalászatban való részvételi szándékáról. A tagállamok által benyújtott információk alapján a Bizottság legkésőbb 2018. május 30-ig eljuttatja az értesítéseket a CCAMLR titkárságához.

(2)   Az e cikk (1) bekezdésében említett értesítésnek tartalmaznia kell a 601/2004/EK rendelet 3. cikkében előírt információkat valamennyi olyan halászhajó tekintetében, amely számára a tagállam engedélyezni kívánja a krillhalászatban való részvételt.

(3)   A CCAMLR-egyezmény hatálya alá tartozó területeken krillhalászatban részt venni szándékozó tagállamok kizárólag az engedéllyel rendelkező azon halászhajóikról küldenek értesítést, amelyek az értesítés időpontjában a lobogóik alatt közlekednek, vagy amelyek az értesítés időpontjában valamely más CCAMLR-tag lobogója alatt közlekednek, de a halászat idején várhatóan az adott tagállam lobogója alatt fognak közlekedni.

(4)   A tagállamok jogosultak a krillhalászatban való részvételt olyan hajó számára is engedélyezni, amely nem szerepel a CCAMLR titkárságának az e cikk (1), (2) és (3) bekezdése szerint küldött értesítésben, amennyiben valamely engedéllyel rendelkező hajó indokolt működési okokból vagy vis maior következtében nem vehet részt a halászatban. Ilyen esetekben az érintett tagállam haladéktalanul tájékoztatja a CCAMLR titkárságát és a Bizottságot, és megadja:

a)

a helyettesítésre szánt hajó(k) részletes adatait, beleértve a 601/2004/EK rendelet 3. cikkében előírt információkat is;

b)

a helyettesítést indokoló okok részletes leírását, valamint a vonatkozó bizonyítékokat és igazolásokat.

(5)   A tagállamok nem engedélyezhetik a krillhalászatban való részvételt olyan halászhajó számára, amely szerepel a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatot folytató hajókról készített valamely CCAMLR-jegyzékben.

3. szakasz

Az IOTC illetékességi területe

23. cikk

Az IOTC illetékességi területén halászó hajók halászati kapacitásának korlátozása

(1)   Az IOTC illetékességi területén trópusi tonhalfélékre halászó uniós halászhajók maximális számát és azok bruttó tonnatartalomban mért megfelelő kapacitását a VI. melléklet 1. pontja határozza meg.

(2)   Az IOTC illetékességi területén kardhalra (Xiphias gladius) és germonra (Thunnus alalunga) halászó uniós halászhajók maximális számát és azok bruttó tonnatartalomban mért megfelelő kapacitását a VI. melléklet 2. pontja határozza meg.

(3)   A tagállamok az (1) és (2) bekezdésben említett két halászati tevékenység egyikéhez kijelölt hajókat átcsoportosíthatják a másik halászati tevékenységhez, amennyiben bizonyítani tudják a Bizottság előtt, hogy ez a változtatás nem eredményezi az érintett halállományokra irányuló halászati erőkifejtés növekedését.

(4)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy amennyiben flottájuk kapacitásátcsoportosítására tesznek javaslatot, az átcsoportosítandó hajók szerepeljenek az IOTC hajólajstromában vagy valamely másik regionális tonhalhalászati szervezet hajólajstromában. Továbbá nem csoportosíthatók át azok a hajók, amelyek szerepelnek a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatot folytató hajók valamely regionális halászati gazdálkodási szervezet által összeállított jegyzékében.

(5)   A tagállamok halászati kapacitásukat az (1) és (2) bekezdésben említett felső határértékeket meghaladóan csak az IOTC-nek benyújtott fejlesztési tervekben megszabott keretek között bővíthetik.

24. cikk

Halcsoportosulást előidéző sodródó eszközök (FAD) és ellátóhajók

(1)   Az erszényes kerítőhálós hajók egyszerre legfeljebb 350 aktív, halcsoportosulást előidéző sodródó eszközt telepíthetnek.

(2)   A valamely tagállam lobogója alatt közlekedő ellátóhajók száma az ugyanazon tagállam lobogója alatt közlekedő, legalább két erszényes kerítőhálós hajónként legfeljebb egy lehet. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó azokra a tagállamokra, amelyek csak egy ellátóhajót használnak. Erszényes kerítőhálós hajónként mindenkor legfeljebb egy, ugyanazon tagállam lobogója alatt közlekedő ellátóhajó használata engedélyezett.

(3)   Egy erszényes kerítőhálós hajónt mindenkor legfeljebb egy, ugyanazon tagállam lobogója alatt közlekedő ellátóhajó támogathatja.

(4)   2018. január 1-jétől nem lehet új vagy további ellátóhajókat bejegyeztetni az IOTC engedélyezett hajókat tartalmazó lajstromába.

25. cikk

Cápák

(1)   Minden halászatban tilos az Alopiidae családba tartozó rókacápák bármelyik faját – akár egészben, akár daraboltan – a fedélzeten tartani, átrakni vagy kirakodni.

(2)   Minden halászatban tilos a fehérfoltú cápa (Carcharhinus longimanus) egyedeit – akár egészben, akár daraboltan – a fedélzeten tartani, átrakni vagy kirakodni; a tilalom nem vonatkozik a 24 méteres teljes hosszúságot el nem érő olyan hajókra, amelyek kizárólag a lobogójuk szerinti tagállam kizárólagos gazdasági övezetében végeznek halászati műveleteket és fogásaikat csak helyi fogyasztásra szánják.

(3)   Az (1) és (2) bekezdésben említett fajok véletlenül kifogott egyedeit meg kell óvni az esetleges sérülésektől. Ezeket az egyedeket haladéktalanul vissza kell engedni a tengerbe.

4. szakasz

Az SPRFMO-egyezmény hatálya alá tartozó terület

26. cikk

Nyílt vízi halászat

(1)   Kizárólag az SPRFMO-egyezmény hatálya alá tartozó területen 2007-ben, 2008-ban vagy 2009-ben aktív nyílt vízi halászati tevékenységet folytató tagállamok halászhatnak nyílt vízi állományokra az adott területen, az IJ. mellékletben meghatározott teljes kifogható mennyiségekkel összhangban.

(2)   Az (1) bekezdésben említett tagállamoknak a lobogójuk alatt közlekedő, 2017-ben nyílt vízi állományokra halászó hajók bruttó tonnatartalmának teljes szintjét az adott terület vonatkozásában uniós szinten összesen 78 600 BT-ra kell korlátozniuk.

(3)   Az IJ. mellékletben megállapított halászati lehetőségek azzal a feltétellel használhatók fel, hogy a tagállamok legkésőbb a következő hónap ötödik napjáig megküldik a Bizottságnak a hajómegfigyelési rendszerek nyilvántartásait, a havi fogási jelentéseket és – amennyiben rendelkezésre állnak – a be- és kihajózási adatokat azon hajók vonatkozásában, amelyek az SPRFMO-egyezmény hatálya alá tartozó területen aktív halászati tevékenységet folytatnak vagy átrakási műveletekben vesznek részt, azzal a céllal, hogy ezt az információt a SPRFMO titkársággal közöljék.

27. cikk

Fenékhalászat

(1)   A tagállamok az SPRFMO-egyezmény hatálya alá tartozó területen a fenékhalászat során ejtett fogásaikat, illetve alkalmazott erőkifejtésüket 2017-ben a terület azon részeire korlátozzák, ahol a 2002. január 1. és 2006. december 31. közötti időszakban fenékhalászatot végeztek, és tevékenységük intenzitása nem haladhatja meg az említett időszakban ejtett fogások és alkalmazott erőkifejtés éves átlagát. A tagállamok csak akkor léphetik túl a korábbiakban igazoltan halászott mennyiséget, ha az SPRFMO jóváhagyja erre vonatkozó halászati tervüket.

(2)   Azok a tagállamok, amelyek hajói a 2002. január 1. és 2006. december 31. közötti időszakra vonatkozóan nem tudják igazolni az SPRFMO-egyezmény hatálya alá tartozó területen végzett fenékhalászati tevékenységüket, nem halászhatnak, hacsak az SPRFMO az említett igazolás megléte nélkül is jóvá nem hagyja e tagállamok halászati tervét.

5. szakasz

Az IATTC-egyezmény hatálya alá tartozó terület

28. cikk

Erszényes- kerítőhálós halászat

(1)   A sárgaúszójú tonhal (Thunnus albacares), a nagyszemű tonhal (Thunnus obesus) és a bonitó (Katsuwonus pelamis) erszényes kerítőhálós hajóval folytatott halászata tilos:

a)

2018. július 29-én 0.00-tól 2018. október 8-án 24.00-ig vagy 2018. november 9-én 0.00-tól 2019. január 19-én 24.00-ig a következő vonalak által határolt területen:

az amerikai kontinens csendes-óceáni partvonala,

ny. h. 150°,

é. sz. 40°,

d. sz. 40°;

b)

2018. október 9-én 0.00-tól 2018. november 8-án 24.00-ig a következő vonalak által határolt területen:

ny. h. 96°,

ny. h. 110°,

é. sz. 4°,

d. sz. 3°.

(2)   Az érintett tagállamok az (1) bekezdésben említett halászati tilalomra kiválasztott időszakról minden egyes hajójuk vonatkozásában 2018. április 1-je előtt értesítik a Bizottságot. A kiválasztott időszakban az érintett tagállamok összes erszényes kerítőhálós hajója beszünteti az erszényes kerítőhálós halászatot az (1) bekezdésben meghatározott területeken.

(3)   Az IATTC-egyezmény hatálya alá tartozó területen tonhalhalászatot folytató erszényes kerítőhálós hajóknak a fedélzetükön kell tartaniuk, majd ezt követően ki kell rakodniuk vagy át kell rakniuk az összes kifogott sárgaúszójú tonhalat, nagyszemű tonhalat és bonitót.

(4)   A (3) bekezdés nem alkalmazandó az alábbi esetekben:

a)

a hal – a méretével össze nem függő okok miatt – emberi fogyasztásra alkalmatlannak minősül; vagy

b)

a hajóút alatti utolsó halászati művelet során már nincs elegendő élőhal-tartálytér az adott fogásból származó összes tonhal elhelyezésére.

29. cikk

Halcsoportosulást előidéző sodródó eszközök (FAD)

(1)   Az IATTC-egyezmény hatálya alá tartozó területen az erszényes kerítőhálós hajók semmikor sem rendelkezhetnek 450-nél több aktív, halcsoportosulást előidéző eszközzel. Egy halcsoportosulást előidéző eszköz akkor tekinthető aktívnak, ha már a tengerben található, megkezdte a tartózkodási helyére vonatkozó adatok továbbítását, és helyzetét nyomon követi a hajó, annak tulajdonosa vagy üzemeltetője. A halcsoportosulást előidéző eszközök csak az erszényes kerítőhálós hajók fedélzetén aktiválhatók.

(2)   Az erszényes kerítőhálós hajók nem telepíthetnek halcsoportosulást előidéző eszközt a 28. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett, tilalomra kiválasztott időszak kezdete előtti 15 napos időszakban, valamint a szóban forgó 15 napos időszak alatt kötelesek begyűjteni minden olyan, halcsoportosulást előidéző eszközt, amelyet azt megelőzően telepítettek.

(3)   A tagállamok az IATTC előírásainak megfelelően havonta megküldik a Bizottságnak az egyes aktív, halcsoportosulást előidéző eszközökre vonatkozó napi szintű információkat. A jelentéseket legalább 60, de legfeljebb 75 nap elteltével kell megküldeni. A Bizottság ezeket az információkat haladéktalanul továbbítja az IATTC titkárságának.

30. cikk

A nagyszemű tonhal horogsoros halászatára vonatkozó fogási korlátok

Az egyes tagállamok horogsoros hajói által az IATTC-egyezmény hatálya alá tartozó területen ejtett összes éves nagyszeműtonhal-fogás mennyisége nem haladhatja meg az 500 tonnát vagy e tagállamok 2001-es nagyszeműtonhal-fogásainak mértékét.

31. cikk

A fehérfoltú cápa halászatára vonatkozó tilalom

(1)   Az IATTC-egyezmény hatálya alá tartozó területen tilos a fehérfoltú cápa (Carcharhinus longimanus) halászata, továbbá az e területen kifogott fehérfoltú cápát tilos – akár egészben, akár daraboltan – a fedélzeten tartani, átrakni, raktározni, eladásra felkínálni, eladni vagy kirakodni.

(2)   Az (1) bekezdésben említett faj véletlenül kifogott egyedeit meg kell óvni az esetleges sérülésektől. Az egyedeket a hajó üzemeltetőjének haladéktalanul vissza kell engednie a tengerbe.

(3)   A hajó üzemeltetője köteles:

a)

rögzíteni a visszaengedések számát, megjelölve az egyedek állapotát (élő vagy elpusztult);

b)

bejelenteni az a) pontban meghatározott információkat az állampolgársága szerinti tagállamnak. Az előző évben gyűjtött információkat a tagállamok január 31-ig megküldik a Bizottságnak.

32. cikk

Az ördögrájafélék halászatának tilalma

Uniós halászhajók számára az IATTC-egyezmény hatálya alá tartozó területen tilos az ördögrájafélékre (a Manta és Mobula nemeket is magában foglaló Mobulidae család) halászni, valamint azokat – akár egészben, akár daraboltan – a fedélzeten tartani, átrakni, kirakodni, raktározni, eladásra felkínálni vagy eladni. Amennyiben az uniós halászhajók ördögrájafélék kifogását észlelik, azokat haladéktalanul – lehetőség szerint élve és sértetlenül – vissza kell engedniük a tengerbe.

6. szakasz

A SEAFO-egyezmény hatálya alá tartozó terület

33. cikk

A mélytengeri cápák halászatára vonatkozó tilalom

A SEAFO-egyezmény hatálya alá tartozó területen tilos az alábbi mélytengeri cápák célzott halászata:

fantomcápa (Apristurus manis),

halvány sima lámpáscápa (Etmopterus bigelowi),

rövidfarkú lámpáscápa (Etmopterus brachyurus),

nagy lámpáscápa (Etmopterus princeps),

sima lámpáscápa (Etmopterus pusillus),

valódirája-félék (Rajidae),

bársonyos tüskéscápa (Scymnodon squamulosus),

a cápaalakúak (Selachimorpha) főrendjébe tartozó mélytengeri cápafajok,

tüskéscápa (Squalus acanthias).

7. szakasz

A WCPFC-egyezmény hatálya alá tartozó terület

34. cikk

A nagyszemű tonhalra, a sárgaúszójú tonhalra, a bonitóra és a Csendes-óceán déli részén élő germonra irányuló halászat feltételei

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy a WCPFC-egyezmény hatálya alá tartozó terület nyílt tengeri, az é. sz. 20° és a d. sz. 20° közé eső részén a nagyszemű tonhalra (Thunnus obesus), a sárgaúszójú tonhalra (Thunnus albacares) és a bonitóra (Katsuwonus pelamis) erszényes kerítőhálóval halászó hajók számára kiosztott halászati napok száma ne haladja meg a 403 napot.

(2)   Az uniós halászhajók nem halászhatnak a Csendes-óceán déli részén élő germonra (Thunnus alalunga) a WCPFC-egyezmény hatálya alá tartozó területnek a d. sz. 20°-tól délre eső részén.

(3)   A tagállamok biztosítják, hogy a horogsoros halászhajók által kifogott nagyszemű tonhal (Thunnus obesus) mennyisége 2018-ben ne haladja meg a 2 000 tonnát.

35. cikk

A halcsoportosulást előidéző eszközökkel folytatott halászat szabályozása

(1)   A WCPFC-egyezmény hatálya alá tartozó területnek az é. sz. 20° és a d. sz. 20° közötti részén 2018. július 1-jén 0.00-tól 2018. szeptember 30-án 24.00-ig az erszényes kerítőhálós hajók nem telepíthetnek, alkalmazhatnak vagy rögzíthetnek halcsoportosulást előidéző eszközöket.

(2)   Az (1) bekezdésben megállapított tilalom mellett a WCPFC-egyezmény hatálya alá tartozó terület nyílt tengeri övezeteinek az é. sz. 20° és a d. sz. 20° közötti részén további két hónapig tilos lesz a halcsoportosulást előidéző eszközök rögzítése: vagy 2018. április 1-jén 0.00-tól 2018. május 31-én 24.00-ig, vagy pedig 2018. november 1-jén 0.00-tól 2018. december 31-én 24.00-ig. A kiválasztott további két hónapos időszakról 2018. január 31-ig értesíteni kell a Bizottságot.

(3)   A (2) bekezdés nem alkalmazandó az alábbi esetekben:

a)

a hajóút alatti utolsó halászati művelet során, ha nincs elegendő élőhal-tartálytér valamennyi hal elhelyezésére;

b)

a hal – a méretével össze nem függő okok miatt – emberi fogyasztásra alkalmatlan; vagy

c)

ha a fagyasztóberendezés súlyosan meghibásodik.

(4)   A tagállamok biztosítják, hogy minden egyes tengerre bocsátott erszényes kerítőhálós hajója halcsoportosulást előidéző eszközként bármely időpontban legfeljebb 350 aktivált eszközökkel felszerelt bóját tartanak telepítve. A bóját kizárólag a hajó fedélzetén szabad aktiválni.

(5)   A WCPFC-egyezmény hatálya alá tartozó területnek az (1) bekezdésben említett részén halászó erszényes kerítőhálós hajóknak a fedélzetükön kell tartaniuk, ki kell rakodniuk vagy át kell rakniuk minden kifogott nagyszemű tonhalat, sárgaúszójú tonhalat és bonitót.

36. cikk

A kardhal halászatára engedéllyel rendelkező uniós halászhajók számának korlátozása

A WCPFC-egyezmény hatálya alá tartozó területnek a d. sz. 20°-tól délre eső részén a kardhal (Xiphias gladius) halászatára engedéllyel rendelkező uniós halászhajók maximális számát a VII. melléklet határozza meg.

37. cikk

A kardhal horogsoros halászatára vonatkozó fogási korlátok a d. sz. 20°

A tagállamok biztosítják, hogy a d. sz. 20°-tól délre horogsoros halászhajókkal kifogott kardhalak (Xiphias gladius) mennyisége 2018-ban ne haladja meg az IH. mellékletben megállapított határértéket. A tagállamok továbbá gondoskodnak róla, hogy ennek az intézkedésnek az eredményeként a kardhalra vonatkozó halászati erőkifejtés ne tolódjon el a d. sz. 20°-tól északra található területek irányába.

38. cikk

A selyemcápa és a fehérfoltú cápa halászatára vonatkozó tilalom

(1)   A WCPFC-egyezmény hatálya alá tartozó területen tilos – akár egészben, akár daraboltan – a fedélzeten tartani, átrakni, tárolni vagy kirakodni a következő fajok egyedeit:

a)

selyemcápa (Carcharhinus falciformis);

b)

fehérfoltú cápa (Carcharhinus longimanus).

(2)   Az (1) bekezdésben említett fajok véletlenül kifogott egyedeit meg kell óvni az esetleges sérülésektől. Ezeket az egyedeket haladéktalanul vissza kell engedni a tengerbe.

39. cikk

Az IATTC és a WCPFC illetékességi területének közös része

(1)   A 4. cikk s) pontjában meghatározott, az IATTC és a WCPFC illetékességi területének közös részén folytatott halászat során a kizárólag a WCPFC nyilvántartásában szereplő hajók kötelesek alkalmazni az ebben a szakaszban foglalt intézkedéseket.

(2)   A 4. cikk s) pontjában meghatározott, az IATTC és a WCPFC illetékességi területének közös részén folytatott halászat során a mind a WCPFC nyilvántartásában, mind az IATTC nyilvántartásában szereplő hajók, valamint a kizárólag az IATTC nyilvántartásában szereplő hajók kötelesek alkalmazni a 28. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, (2), (3) és (4) bekezdésében, valamint a 29., 30. és 31. cikkben foglalt intézkedéseket.

8. szakasz

A GFCM-megállapodás hatálya alá tartozó terület

40. cikk

Kisméretű nyílt vízi fajok állományai a GFCM 17 és 18 földrajzi alterületen

(1)   Az uniós halászhajók által a kisméretű nyílt vízi fajok állományaiból a GFCM 17 és 18 földrajzi alterületen ejtett fogások mennyisége nem haladhatja meg az e rendelet IL. mellékletében meghatározott – az 1343/2011/EU rendelet 24. cikkével összhangban bejelentett – 2014-es fogások mennyiségét.

(2)   A GFCM 17 és 18 földrajzi alterületen kis méretű nyílt vízi fajokra halászó uniós halászhajók évente legfeljebb 180 napot tölthetnek halászattal. Ebből az összesen 180 halászati napból legfeljebb 144 halászati nap fordítható szardínia, illetve ugyancsak legfeljebb 144 halászati nap szardella halászatára.

9. szakasz

Bering-tenger

41. cikk

Halászati tilalom a Bering-tenger nyílt tengeri részén

A Bering-tenger nyílt tengeri részén tilos a sávos tőkehal (Theragra chalcogramma) halászata.

III. CÍM

HARMADIK ORSZÁGBELI HAJÓK HALÁSZATI LEHETŐSÉGEI UNIÓS VIZEKEN

42. cikk

Teljes kifogható mennyiségek

A Norvégia lobogója alatt közlekedő halászhajók és a Feröer szigeteken lajstromozott halászhajók számára az e rendelet I. mellékletében meghatározott teljes kifogható mennyiségek keretein belül és az e rendeletben és az 1006/2008/EK rendelet III. fejezetében előírt feltételek betartása esetén engedélyezett az uniós vizeken folytatott halászat.

43. cikk

Halászati engedélyek

A Venezuela lobogója alatt közlekedő halászhajók számára az e rendeletben és az 1006/2008/EK rendelet III. fejezetében előírt feltételek betartása esetén engedélyezett az uniós vizeken folytatott halászat. Az uniós vizeken halászó harmadik országbeli hajók rendelkezésére álló halászati engedélyek maximális számát e rendelet VIII. melléklete határozza meg.

44. cikk

A fogások és járulékos fogások kirakodásának feltételei

A 43. cikkben meghatározott engedélyek alapján halászó harmadik országbeli hajók fogásaira és járulékos fogásaira a 7. cikkben meghatározott feltételek alkalmazandók.

45. cikk

Tilalmak

(1)   Az uniós vizeken való tartózkodások során a harmadik országbeli hajók számára tilos a következő fajok halászata, fedélzeten tartása, átrakása és kirakodása:

a)

csillagrája (Amblyraja radiata) az ICES 2a, 3a és 7d körzet, valamint az ICES 4 alterület uniós vizein;

b)

a fűrészesrája-félék családjába tartozó alábbi fajok az uniós vizeken:

i.

késfogú fűrészesrája (Anoxypristis cuspidata);

ii.

törpe fűrészesrája (Pristis clavata);

iii.

nagy fűrészesrája (Pristis pectinata);

iv.

közönséges fűrészhal (Pristis pristis);

v.

zöld fűrészesrája (Pristis zijsron);

c)

óriáscápa (Cetorhinus maximus) és fehér cápa (Carcharodon carcharias) az uniós vizeken;

d)

a sima rája (Dipturus batis) mindkét faja (vö. Dipturus flossada és vö. Dipturus intermedia) az ICES 2a körzet, valamint az ICES 3, 4, 6, 7, 8, 9 és 10 alterület uniós vizein;

e)

közönséges kutyacápa (Galeorhinus galeus) horogsorral halászva az ICES 2a körzet, valamint az ICES 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 és14 alterület uniós vizein;

f)

sima lámpáscápa (Etmopterus pusillus) az ICES 2a körzet, valamint az ICES 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 és14 alterület uniós vizein;

g)

búvárcápa (Dalatias licha), madárcsőrű tüskéscápa (Deania calcea), érdes tüskéscápa (Centrophorus squamosus), nagy lámpáscápa (Etmopterus princeps) és portugál cápa (Centroscymnus coelolepis) az ICES 2a körzet, valamint az ICES 1, 4 és 14 alterület uniós vizein;

h)

heringcápa (Lamna nasus) az uniós vizeken;

i)

Alfréd-ördögrája (Manta alfredi) az uniós vizeken;

j)

atlanti ördögrája (Manta birostris) az uniós vizeken;

k)

az ördögráják alábbi fajai az uniós vizeken:

i.

óriás ördögrája (Mobula mobular);

ii.

guineai kis ördögrája (Mobula rochebrunei);

iii.

tüskésfarkú ördögrája (Mobula japanica);

iv.

simafarkú ördögrája (Mobula thurstoni);

v.

törpe ördögrája (Mobula eregoodootenkee);

vi.

Munk-ördögrája (Mobula munkiana);

vii.

chilei ördögrája (Mobula tarapacana);

viii.

rövidúszójú ördögrája (Mobula kuhlii);

ix.

kis ördögrája (Mobula hypostoma);

l)

tüskés rája (Raja clavata) az ICES 3a körzet uniós vizein;

m)

norvég rája (Dipturus nidarosiensis) az ICES 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h és 7k körzet uniós vizein;

n)

cifra rája (Raja undulata) az ICES 6, 9 és 10 alterület uniós vizein és fehér rája (Rostroraja alba) az ICES 6, 7, 8, 9 és 10 alterület uniós vizein;

o)

hegedűrája-félék (Rhinobatidae) az ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 és 12 alterület uniós vizein;

p)

tüskéscápa (Squalus acanthias) az ICES 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és 10 alterület uniós vizein;

q)

angyalrája (Squatina squatina) az uniós vizeken.

(2)   Az (1) bekezdésben említett faj véletlenül kifogott egyedeit meg kell óvni az esetleges sérülésektől. Ezeket az egyedeket haladéktalanul vissza kell engedni a tengerbe.

IV. CÍM

2017. ÉVI HALÁSZATI LEHETŐSÉGEK

46. cikk

Az (EU) 2017/127 rendelet módosítása

Az (EU) 2017/127 rendelet IA. mellékletében a nagy rombuszhalnak és a sima rombuszhalnak a IIa és IV övezet uniós vizein történő halászatára vonatkozó lehetőségek táblázatának helyébe a következő táblázat lép:

Faj:

Nagy rombuszhal és sima rombuszhal

Psetta maxima és Scopthalmus rhombus

Övezet:

A IIa és IV övezet uniós vizei

(T/B/2AC4-C)

Belgium

434

 

 

Dánia

928

 

 

Németország

237

 

 

Franciaország

112

 

 

Hollandia

3 291

 

 

Svédország

7

 

 

Egyesült Királyság

915

 

 

Unió

5 924

 

 

TAC

5 924

 

Elővigyázatossági TAC

V. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

47. cikk

Bizottsági eljárás

(1)   A Bizottságot az 1380/2013/EU rendelet által létrehozott Halászati és Akvakultúra-ágazati Bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

48. cikk

Átmeneti rendelkezés

A 9. cikk, a 11. cikk (2) bekezdése, a 13. cikk, a 19. cikk, a 20. cikk, a 25. cikk, a 31. cikk, a 32. cikk, a 33. cikk, a 38. cikk, a 41. cikk és a 45. cikk 2019-ben továbbra is értelemszerűen alkalmazandó a halászati lehetőségeket 2019-re meghatározó rendelet hatálybalépéséig.

49. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

A 8. cikk mindazonáltal 2018. február 1-jétől alkalmazandó és a 46. cikk visszamenőleges hatállyal 2017. január 1-jétől alkalmazandó.

A CCAMLR-egyezmény hatálya alá tartozó terület tekintetében bizonyos állományokra vonatkozóan a 20., 21. és 22. cikkben, valamint az IE. és az V. mellékletben megállapított, halászati lehetőségekre vonatkozó rendelkezéseket 2017. december 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. január 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. KRALEVA


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU (2013. december 11.) rendelete a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).

(2)  A Tanács 509/2007/EK rendelete (2007. május 7.) a La Manche csatorna nyugati része nyelvhalállományának fenntartható kiaknázására vonatkozó többéves terv létrehozásáról (HL L 122., 2007.5.11., 7. o.).

(3)  A Tanács 676/2007/EK rendelete (2007. június 11.) az Északi-tengerben élő sima lepényhal és közönséges nyelvhal halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról (HL L 157., 2007.6.19., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1627 rendelete (2016. szeptember 14.) az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves helyreállítási tervről, valamint a 302/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 252., 2016.9.16., 1. o.).

(5)  A Tanács 2166/2005/EK rendelete (2005. december 20.) a Kantábriai-tenger és az Ibériai-félsziget nyugati részének déli szürketőkehal- és norvéghomár-állományának helyreállítását célzó intézkedésekről, valamint a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló 850/98/EK rendelet módosításáról (HL L 345., 2005.12.28., 5. o.).

(6)  A Tanács 1300/2008/EK rendelete (2008. december 18.) a Skóciától nyugatra fekvő területen élő heringállományra és az állomány halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról (HL L 344., 2008.12.20., 6. o.).

(7)  A Tanács 847/96/EK rendelete (1996. május 6.) a teljes kifogható mennyiség és kvóták éves kezelésére vonatkozó kiegészítő feltételek bevezetéséről (HL L 115., 1996.5.9., 3. o.).

(8)  A Tanács 1224/2009/EK rendelete (2009. november 20.) a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító uniós ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 343., 2009.12.22., 1. o.).

(9)  Halászati megállapodás az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság között (HL L 226., 1980.8.29., 48. o.).

(10)  Halászati megállapodás egyrészről az Európai Gazdasági Közösség, másrészről Dánia kormánya és a Feröer-szigetek helyi kormánya között (HL L 226., 1980.8.29., 12. o.).

(11)  Halászati partnerségi megállapodás egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia kormánya és Grönland helyi kormánya között (HL L 172., 2007.6.30., 4. o.), valamint Jegyzőkönyv az említett megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról (HL L 293., 2012.10.23., 5. o.).

(12)  HL L 6., 2012.1.10., 9. o.

(13)  Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

(14)  A Tanács (EU) 2017/127 rendelete (2017. január 20.) egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós halászhajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2017. évre történő meghatározásáról (HL L 24., 2017.1.28., 1. o.).

(15)  A Bizottság 517/2008/EK rendelete (2008. június 10.) a 850/98/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a halászhálók szembőségének meghatározására és fonalvastagságának vizsgálatára irányadó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról (HL L 151., 2008.6.11., 5. o.).

(16)  Az Európai Parlament és a Tanács 218/2009/EK rendelete (2009. március 11.) az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának benyújtásáról (HL L 87., 2009.3.31., 70. o.).

(17)  Az Európai Parlament és a Tanács 216/2009/EK rendelete (2009. március 11.) az Atlanti-óceán északi részén kívüli egyes területeken halászatot folytató tagállamok által a névleges fogási statisztikák benyújtásáról (HL L 87., 2009.3.31., 1. o.).

(18)  Az Európai Parlament és a Tanács - 217/2009/EK rendelete (2009. március 11.) az Atlanti-óceán északnyugati részén halászatot folytató tagállamok fogási és tevékenységi statisztikájának benyújtásáról (HL L 87., 2009.3.31., 42. o.).

(19)  A 2002/738/EK tanácsi határozattal (2002. július 22.) megkötött egyezmény, az Atlanti-óceán délkeleti körzetében található halászati erőforrások védelméről és kezeléséről szóló egyezménynek az Európai Közösség által történő megkötéséről (HL L 234., 2002.8.31., 39. o.).

(20)  Az Unió a 86/238/EGK tanácsi határozattal (1986. június 9.) a Közösségnek az 1984. július 10-én Párizsban aláírt, az atlanti tonhalfélék védelméről szóló nemzetközi egyezmény részes államai meghatalmazottai konferenciájának záróokmányához csatolt jegyzőkönyvvel módosított egyezményhez történő csatlakozásáról csatlakozott az egyezményhez (HL L 162., 1986.6.18., 33. o.).

(21)  A Tanács 601/2004/EK rendelete (2004. március 22.) z Antarktisz tengeri élővilágának védelméről szóló egyezmény hatálya alá tartozó területen folytatott halászati tevékenységekre vonatkozó bizonyos ellenőrző intézkedések megállapításáról, valamint a 3943/90/EGK, a 66/98/EK és az 1721/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 97., 2004.4.1., 16. o.).

(22)  A 2006/539/EK tanácsi határozattal megkötött egyezmény (2006. május 22.) az Amerikai Egyesült Államok és a Costa Rica Köztársaság között megkötött 1949. évi egyezmény által létrehozott Amerika-közi Trópusi Tonhalbizottság megerősítéséről szóló egyezménynek az Európai Közösség nevében történő megkötéséről (HL L 224., 2006.8.16., 22. o.).

(23)  Az Unió a 95/399/EK tanácsi határozattal (1995. szeptember 18.) a Közösségnek az Indiai-óceáni Tonhal Bizottság létrehozásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról (HL L 236., 1995.10.5., 24. o.) csatlakozott a megállapodáshoz.

(24)  Az Unió a 2012/130/EU tanácsi határozattal (2011. október 3.) a Csendes-óceán déli részén található nyílt tengeri halászati erőforrások védelméről és kezeléséről szóló egyezménynek az Európai Unió nevében történő jóváhagyásáról (HL L 67., 2012.3.6., 1. o.) csatlakozott az egyezményhez.

(25)  Az Unió a 2005/75/EK tanácsi határozattal (2004. április 26.) a Közösségnek a Csendes-óceán nyugati és középső körzetében található hosszú távon vándorló halállományok védelméről és kezeléséről szóló egyezményhez való csatlakozásáról (HL L 32., 2005.2.4., 1. o.) csatlakozott az egyezményhez.

(26)  Az Európai Parlament és a Tanács 1343/2011/EU rendelete (2011. december 13.) a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) létrehozásáról szóló megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről és a földközi-tengeri halászati erőforrások fenntartható kiaknázásával kapcsolatos irányítási intézkedésekről szóló 1967/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról (HL L 347., 2011.12.30., 44. o.).

(27)  A Tanács 1006/2008/EK rendelete (2008. szeptember 29.) a közösségi halászhajók közösségi vizeken kívül folytatott halászati tevékenységeinek engedélyezéséről és a harmadik országok hajóinak közösségi vizekhez való hozzáféréséről, valamint a 2847/93/EGK és 1624/94/EK rendelet módosításáról, továbbá a 3317/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 286., 2008.10.29., 33. o.).

(28)  A fenékvonóhálók valamennyi típusa, ideértve a következőket: OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS és TB.

(29)  A kerítőhálók valamennyi típusa, ideértve a következőket: SSC, SDN, SPR, SV, SB és SX.

(30)  A horogsoros és horgászbotos halászat valamennyi formája, többek között LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX és LLS.

(31)  Minden rögzített kopoltyúháló és csapda, ideértve a következőket: GTR, GNS, FYK, FPN és FIX.


A MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

I. MELLÉKLET:

A teljes kifogható mennyiségek hatálya alá tartozó területeken tartózkodó uniós halászhajókra vonatkozó teljes kifogható mennyiségek fajok és területek szerinti bontásban IA.

MELLÉKLET:

A Skagerrak, a Kattegat, az ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 és 14 alterület, a CECAF uniós vizei és Francia Guyana vizei

IB. MELLÉKLET:

Az Atlanti-óceán északkeleti része és Grönland, az ICES 1, 2, 5, 12 és 14 alterület, valamint a NAFO 1 övezet grönlandi vizei

IC. MELLÉKLET:

Az Atlanti-óceán északnyugati része – a NAFO-egyezmény hatálya alá tartozó terület

ID. MELLÉKLET:

Az ICCAT-egyezmény hatálya alá tartozó terület

IE. MELLÉKLET:

Antarktisz – a CCAMLR-egyezmény hatálya alá tartozó terület

IF. MELLÉKLET:

Az Atlanti-óceán délkeleti része – a SEAFO-egyezmény hatálya alá tartozó terület

IG. MELLÉKLET:

Déli kékúszójú tonhal – elterjedési terület

IH. MELLÉKLET:

A WCPFC-egyezmény hatálya alá tartozó terület

IJ. MELLÉKLET:

Az SPRFMO-egyezmény hatálya alá tartozó terület

IK. MELLÉKLET

Az IOTC illetékességi területe

IL. MELLÉKLET

A GFCM-megállapodás hatálya alá tartozó terület

IIA. MELLÉKLET:

Az ICES 4 alterületen tevékenységet folytató hajók halászati erőkifejtése

IIB. MELLÉKLET:

Egyes déli szürketőkehal- és egyes norvéghomár-állományok helyreállítása keretében a Cádizi-öböl kivételével az ICES 8c és 9a körzetben tevékenységet folytató hajók halászati erőkifejtése

IIC. MELLÉKLET:

A La Manche csatorna nyugati részének nyelvhalállományaival való gazdálkodás keretében az ICES 7e körzetben tevékenységet folytató hajók halászati erőkifejtése

IID. MELLÉKLET

Az ICES 2a és 3a körzetben és az ICES 4 alterületen lévő homokiangolna-gazdálkodási területek

III. MELLÉKLET:

A harmadik országok vizein halászó uniós halászhajók rendelkezésére álló halászati engedélyek maximális száma

IV. MELLÉKLET:

Az ICCAT-egyezmény hatálya alá tartozó terület

V. MELLÉKLET:

A CCAMLR-egyezmény hatálya alá tartozó terület

VI. MELLÉKLET:

Az IOTC illetékességi területe

VII. MELLÉKLET:

A WCPFC-egyezmény hatálya alá tartozó terület

VIII. MELLÉKLET:

Az uniós vizeken halászó harmadik országbeli hajók halászati engedélyeire vonatkozó mennyiségi korlátozások


I. MELLÉKLET

A TELJES KIFOGHATÓ MENNYISÉGEK HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERÜLETEKEN TARTÓZKODÓ UNIÓS HALÁSZHAJÓKRA VONATKOZÓ TELJES KIFOGHATÓ MENNYISÉGEK FAJOK ÉS TERÜLETEK SZERINTI BONTÁSBAN

Az IA., IB., IC., ID., IE., IF., IG. IJ., IK. és IL. mellékletben szereplő táblázatok állományonként (eltérő rendelkezés hiányában élőtömegtonnában) meghatározzák a teljes kifogható mennyiségeket és kvótákat, valamint – adott esetben – a hozzájuk funkcionálisan kapcsolódó feltételeket.

Az e mellékletben meghatározott összes halászati lehetőségre az 1224/2009/EK rendeletben (1) és különösen annak 33. és 34. cikkében megállapított szabályok vonatkoznak.

Eltérő rendelkezés hiányában a halászati övezetekre vonatkozó utalást ICES-övezetekre való utalásként kell értelmezni. A halállományokra minden terület tekintetében a fajok latin nevének betűrendjében történik utalás. Szabályozási szempontból a fajok latin neve az irányadó, a közönséges nevek csak a hivatkozás megkönnyítésére szolgálnak.

A következő táblázat e rendelet alkalmazásában a fajok latin nevének és közönséges nevének megfeleléseit tartalmazza:

Tudományos név

Hárombetűs kód

Közönséges név

Amblyraja radiata

RJR

Csillagrája

Ammodytes spp.

SAN

Homoki angolnák

Argentina silus

ARU

Aranylazac

Beryx spp.

ALF

Nyálkásfejű halak

Brosme brosme

USK

Norvég menyhal

Caproidae

BOR

Disznófejűhal-félék

Centrophorus squamosus

GUQ

Érdes tüskéscápa

Centroscymnus coelolepis

CYO

Portugál cápa

Chaceon spp.

GER

Mélytengeri vörös tarisznyarákok

Chaenocephalus aceratus

SSI

Scotia-tengeri jéghal

Champsocephalus gunnari

ANI

Csíkos jéghal

Channichthys rhinoceratus

LIC

Egyszarvú jéghal

Chionoecetes spp.

PCR

Jeges-tengeri pókok

Clupea harengus

HER

Hering

Coryphaenoides rupestris

RNG

Gránátoshal

Dalatias licha

SCK

Búvárcápa

Deania calcea

DCA

Madárcsőrű tüskéscápa

Dicentrarchus labrax

BSS

Farkassügér

Dipturus batis (Dipturus vö. flossada és Dipturus vö. intermedia)

RJB

Sima rája (mindkét faja)

Dissostichus eleginoides

TOP

Chilei tengeri sügér

Dissostichus mawsoni

TOA

Antarktiszi fogashal

Dissostichus spp.

TOT

Fogashalak

Engraulis encrasicolus

ANE

Szardella

Etmopterus princeps

ETR

Nagy lámpáscápa

Etmopterus pusillus

ETP

Sima lámpáscápa

Euphausia superba

KRI

Krill

Gadus morhua

COD

Közönséges tőkehal

Galeorhinus galeus

GAG

Közönséges kutyacápa

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Vörös lepényhal

Hippoglossoides platessoides

PLA

Érdes laposhal

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Óriás laposhal

Hoplostethus atlanticus

ORY

Atlanti tükörhal

Illex illecebrosus

SQI

Sebes kalmár

Lamna nasus

POR

Heringcápa

Lepidorhombus spp.

LEZ

Rombuszhalak

Leucoraja naevus

RJN

Kakukkrája

Limanda ferruginea

YEL

Sárgafarkú lepényhal

Lophiidae

ANF

Ördöghalfélék

Macrourus spp.

GRV

Gránátoshalak

Makaira nigricans

BUM

Kormos marlin

Mallotus villosus

CAP

Kapelán

Manta birostris

RMB

Atlanti ördögrája

Martialia hyadesi

SQS

Tintahal

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Foltos tőkehal

Merlangius merlangus

WHG

Vékonybajszú tőkehal

Merluccius merluccius

HKE

Szürke tőkehal

Micromesistius poutassou

WHB

Kék puhatőkehal

Microstomus kitt

LEM

Kisfejű lepényhal

Molva dypterygia

BLI

Kék menyhal

Molva molva

LIN

Északi menyhal

Nephrops norvegicus

NEP

Norvég homár

Notothenia gibberifrons

NOG

Púpos tőkehal

Notothenia rossii

NOR

Márványos sügér

Notothenia squamifrons

NOS

Ausztráliai szürke tőkehal

Pandalus borealis

PRA

Norvég garnéla

Paralomis spp.

PAI

Tarisznyarákok

Penaeus spp.

PEN

Ostoros garnélák

Pleuronectes platessa

PLE

Sima lepényhal

Pleuronectiformes

FLX

Lepényhal-alakúak

Pollachius pollachius

POL

Sávos tőkehal

Pollachius virens

POK

Fekete tőkehal

Psetta maxima

TUR

Nagy rombuszhal

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

Dél-georgiai jéghal

Pseudopentaceros spp.

EDW

Páncélosfejű sügérek

Raja alba

RJA

Fehér rája

Raja brachyura

RJH

Kurtafarkú rája

Raja circularis

RJI

Sápadt rája

Raja clavata

RJC

Tüskés rája

Raja fullonica

RJF

Érdes rája

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Norvég rája

Raja microocellata

RJE

Csíkos rája

Raja montagui

RJM

Foltos rája

Raja undulata

RJU

Cifra rája

Rajiformes

SRX

Rájaalakúak

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Grönlandi laposhal

Sardina pilchardus

PIL

Szardínia

Scomber scombrus

MAC

Makréla

Scophthalmus rhombus

BLL

Sima rombuszhal

Sebastes spp.

RED

Vörös álsügérek

Solea solea

SOL

Közönséges nyelvhal

Solea spp.

SOO

Nyelvhalak

Sprattus sprattus

SPR

Spratt

Squalus acanthias

DGS

Tüskéscápa

Tetrapturus albidus

WHM

Fehér marlin

Thunnus maccoyii

SBF

Déli kékúszójú tonhal

Thunnus obesus

BET

Nagyszemű tonhal

Thunnus thynnus

BFT

Kékúszójú tonhal

Trachurus murphyi

CJM

Chilei fattyúmakréla

Trachurus spp.

JAX

Fattyúmakrélák

Trisopterus esmarkii

NOP

Norvég tőkehal

Urophycis tenuis

HKW

Fehér villás tőkehal

Xiphias gladius

SWO

Kardhal

A következő, kizárólag magyarázatként szolgáló táblázat a fajok közönséges nevének és latin nevének megfelelését tartalmazza:

Közönséges név

Hárombetűs kód

Tudományos név

Nyálkásfejű halak

ALF

Beryx spp.

Érdes laposhal

PLA

Hippoglossoides platessoides

Szardella

ANE

Engraulis encrasicolus

Ördöghalfélék

ANF

Lophiidae

Antarktiszi fogashal

TOA

Dissostichus mawsoni

Óriás laposhal

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Nagyszemű tonhal

BET

Thunnus obesus

Madárcsőrű tüskéscápa

DCA

Deania calcea

Scotia-tengeri jéghal

SSI

Chaenocephalus aceratus

Kurtafarkú rája

RJH

Raja brachyura

Kék menyhal

BLI

Molva dypterygia

Kormos marlin

BUM

Makaira nigricans

Kék puhatőkehal

WHB

Micromesistius poutassou

Kékúszójú tonhal

BFT

Thunnus thynnus

Disznófejűhal-félék

BOR

Caproidae

Sima rombuszhal

BLL

Scophthalmus rhombus

Kapelán

CAP

Mallotus villosus

Közönséges tőkehal

COD

Gadus morhua

Sima rája (mindkét faja)

RJB

Dipturus batis (Dipturus vö. flossada és Dipturus vö. intermedia)

Közönséges nyelvhal

SOL

Solea solea

Tarisznyarákok

PAI

Paralomis spp.

Kakukkrája

RJN

Leucoraja naevus

Mélytengeri vörös tarisznyarákok

GER

Chaceon spp.

Lepényhal-alakúak

FLX

Pleuronectiformes

Atlanti ördögrája

RMB

Manta birostris

Nagy lámpáscápa

ETR

Etmopterus princeps

Aranylazac

ARU

Argentina silus

Grönlandi laposhal

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Gránátoshalak

GRV

Macrourus spp.

Ausztráliai szürke tőkehal

NOS

Notothenia squamifrons

Foltos tőkehal

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Szürke tőkehal

HKE

Merluccius merluccius

Hering

HER

Clupea harengus

Fattyúmakrélák

JAX

Trachurus spp.

Púpos tőkehal

NOG

Notothenia gibberifrons

Chilei fattyúmakréla

CJM

Trachurus murphyi

Búvárcápa

SCK

Dalatias licha

Krill

KRI

Euphausia superba

Érdes tüskéscápa

GUQ

Centrophorus squamosus

Kisfejű lepényhal

LEM

Microstomus kitt

Északi menyhal

LIN

Molva molva

Makréla

MAC

Scomber scombrus

Csíkos jéghal

ANI

Champsocephalus gunnari

Márványos sügér

NOR

Notothenia rossii

Rombuszhalak

LEZ

Lepidorhombus spp.

Norvég garnéla

PRA

Pandalus borealis

Norvég homár

NEP

Nephrops norvegicus

Norvég tőkehal

NOP

Trisopterus esmarkii

Norvég rája

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Atlanti tükörhal

ORY

Hoplostethus atlanticus

Chilei tengeri sügér

TOP

Dissostichus eleginoides

Páncélosfejű sügérek

EDW

Pseudopentaceros spp.

Ostoros garnélák

PEN

Penaeus spp.

Tüskéscápa

DGS

Squalus acanthias

Sima lepényhal

PLE

Pleuronectes platessa

Sávos tőkehal

POL

Pollachius pollachius

Heringcápa

POR

Lamna nasus

Portugál cápa

CYO

Centroscymnus coelolepis

Vörös álsügérek

RED

Sebastes spp.

Gránátoshal

RNG

Coryphaenoides rupestris

Fekete tőkehal

POK

Pollachius virens

Homoki angolnák

SAN

Ammodytes spp.

Sápadt rája

RJI

Raja circularis

Szardínia

PIL

Sardina pilchardus

Farkassügér

BSS

Dicentrarchus labrax

Érdes rája

RJF

Raja fullonica

Sebes kalmár

SQI

Illex illecebrosus

Rájaalakúak

SRX

Rajiformes

Csíkos rája

RJE

Raja microocellata

Sima lámpáscápa

ETP

Etmopterus pusillus

Jeges-tengeri pókok

PCR

Chionoecetes spp.

Nyelvhalak

SOO

Solea spp.

Dél-georgiai jéghal

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Déli kékúszójú tonhal

SBF

Thunnus maccoyii

Foltos rája

RJM

Raja montagui

Spratt

SPR

Sprattus sprattus

Tintahal

SQS

Martialia hyadesi

Csillagrája

RJR

Amblyraja radiata

Kardhal

SWO

Xiphias gladius

Tüskés rája

RJC

Raja clavata

Fogashalak

TOT

Dissostichus spp.

Közönséges kutyacápa

GAG

Galeorhinus galeus

Nagy rombuszhal

TUR

Psetta maxima

Norvég menyhal

USK

Brosme brosme

Cifra rája

RJU

Raja undulata

Egyszarvú jéghal

LIC

Channichthys rhinoceratus

Fehér villás tőkehal

HKW

Urophycis tenuis

Fehér marlin

WHM

Tetrapturus albidus

Fehér rája

RJA

Raja alba

Vékonybajszú tőkehal

WHG

Merlangius merlangus

Vörös lepényhal

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Sárgafarkú lepényhal

YEL

Limanda ferruginea


(1)  A Tanács 1224/2009/EK rendelete (2009. november 20.) a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító uniós ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 343., 2009.12.22., 1. o.).


IA. MELLÉKLET

A SKAGERRAK, A KATTEGAT, AZ ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ÉS 14 ALTERÜLET, A CECAF UNIÓS VIZEI ÉS FRANCIA GUYANA VIZEI

Faj:

Homoki angolnák és a kapcsolódó járulékos fogások

Ammodytes spp.

Övezet:

A 2a, 3a és 4 övezet uniós vizei (1)

Dánia

0 (2)

 

 

Egyesült Királyság

0 (2)

 

 

Németország

0 (2)

 

 

Svédország

0 (2)

 

 

Unió

0

 

 

TAC

0

 

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.


Faj:

Aranylazac

Argentina silus

Övezet:

Az 1 és 2 övezet uniós és nemzetközi vizei

(ARU/1/2.)

Németország

24

 

 

Franciaország

8

 

 

Hollandia

19

 

 

Egyesült Királyság

39

 

 

Unió

90

 

 

TAC

90

 

Elővigyázatossági TAC


Faj:

Aranylazac

Argentina silus

Övezet:

A 3a és 4 övezet uniós vizei

(ARU/34-C)

Dánia

1 093

 

 

Németország

11

 

 

Franciaország

8

 

 

Írország

8

 

 

Hollandia

51

 

 

Svédország

43

 

 

Egyesült Királyság

20

 

 

Unió

1 234

 

 

TAC

1 234

 

Elővigyázatossági TAC


Faj:

Aranylazac

Argentina silus

Övezet:

Az 5, 6 és 7 övezet uniós és nemzetközi vizei

(ARU/567.)

Németország

355

 

 

Franciaország

7

 

 

Írország

329

 

 

Hollandia

3 710

 

 

Egyesült Királyság

260

 

 

Unió

4 661

 

 

TAC

4 661

 

Elővigyázatossági TAC


Faj:

Norvég menyhal

Brosme brosme

Övezet:

Az 1, 2 és 14 övezet uniós és nemzetközi vizei

(USK/1214EI)

Németország

6 (3)

 

 

Franciaország

6 (3)

 

 

Egyesült Királyság

6 (3)

 

 

Egyéb

3 (3)

 

 

Unió

21 (3)

 

 

TAC

21

 

Elővigyázatossági TAC


Faj:

Norvég menyhal

Brosme brosme

Övezet:

3a

(USK/3A/BCD)

Dánia

15

 

 

Svédország

8

 

 

Németország

8

 

 

Unió

31

 

 

TAC

31

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Norvég menyhal

Brosme brosme

Övezet:

Az ICES 4 övezet uniós vizei

(USK/04-C.)

Dánia

68

 

 

Németország

20

 

 

Franciaország

47

 

 

Svédország

7

 

 

Egyesült Királyság

102

 

 

Egyéb

7 (4)

 

 

Unió

251

 

 

TAC

251

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Norvég menyhal

Brosme brosme

Övezet:

Az 5, 6 és 7 övezet uniós és nemzetközi vizei

(USK/567EI.)

Németország

17

 

 

Spanyolország

60

 

 

Franciaország

705

 

 

Írország

68

 

 

Egyesült Királyság

340

 

 

Egyéb

17 (5)

 

 

Unió

1 207

 

 

Norvégia

2 923  (6)  (7)  (8)  (9)

 

 

TAC

4 130

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 12. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Norvég menyhal

Brosme brosme

Övezet:

Az ICES 4 övezet norvég vizei

(USK/04-N.)

Belgium

0

 

 

Dánia

165

 

 

Németország

1

 

 

Franciaország

0

 

 

Hollandia

0

 

 

Egyesült Királyság

4

 

 

Unió

170

 

 

TAC

Nem releváns

 

Elővigyázatossági TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.


Faj:

Disznófejűhal-félék

Caproidae

Övezet:

Az 6, 7 és 8 övezet uniós és nemzetközi vizei

(BOR/678-)

Dánia

5 001

 

 

Írország

14 084

 

 

Egyesült Királyság

1 295

 

 

Unió

20 380

 

 

TAC

20 380

 

Elővigyázatossági TAC


Faj:

Hering (10)

Clupea harengus

Övezet:

3a

(HER/03A.)

Dánia

20 255  (11)

 

 

Németország

324 (11)

 

 

Svédország

21 189  (11)

 

 

Unió

41 768  (11)

 

 

Norvégia

6 459

 

 

Feröer szigetek

200 (12)

 

 

TAC

48 427

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Hering (13)

Clupea harengus

Övezet:

Az ICES 4 övezetnek az é. sz. 53°30′-től északra fekvő uniós és norvég vizei

(HER/4AB.)

Dánia

111 299

 

 

Németország

65 302

 

 

Franciaország

27 114

 

 

Hollandia

70 776

 

 

Svédország

6 105

 

 

Egyesült Királyság

79 381

 

 

Unió

359 977

 

 

Feröer szigetek

400

 

 

Norvégia

174 171  (14)

 

 

TAC

600 588

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Hering (16)

Clupea harengus

Övezet:

Norvég vizek az é. sz. 62°-tól délre

(HER/04-N.)

Svédország

1 239  (16)

 

 

Unió

1 239

 

 

TAC

600 588

 

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.


Faj:

Hering (17)

Clupea harengus

Övezet:

3a

(HER/03A-BC)

Dánia

5 692

 

 

Németország

51

 

 

Svédország

916

 

 

Unió

6 659

 

 

TAC

6 659

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Hering (18)

Clupea harengus

Övezet:

4 és 7d, valamint a 2a övezet uniós vizei

(HER/2A47DX)

Belgium

48

 

 

Dánia

9 256

 

 

Németország

48

 

 

Franciaország

48

 

 

Hollandia

48

 

 

Svédország

45

 

 

Egyesült Királyság

176

 

 

Unió

9 669

 

 

TAC

9 669

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Hering (19)

Clupea harengus

Övezet:

4c, 7d (20)

(HER/4CXB7D)

Belgium

10 139  (21)

 

 

Dánia

1 718  (21)

 

 

Németország

1 008  (21)

 

 

Franciaország

16 644  (21)

 

 

Hollandia

30 002  (21)

 

 

Egyesült Királyság

6 529  (21)

 

 

Unió

66 040

 

 

TAC

600 588

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Hering

Clupea harengus

Övezet:

Az 5b, 6b and 6aN (22) övezet uniós és nemzetközi vizei

(HER/5B6ANB)

Németország

466 (23)

 

 

Franciaország

88 (23)

 

 

Írország

630 (23)

 

 

Hollandia

466 (23)

 

 

Egyesült Királyság

2 520  (23)

 

 

Unió

4 170  (23)

 

 

TAC

4 170

 

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.


Faj:

Hering

Clupea harengus

Övezet:

6aS (24), 7b, 7c

(HER/6AS7BC)

Írország

1 482

 

 

Hollandia

148

 

 

Unió

1 630

 

 

TAC

1 630

 

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.


Faj:

Hering

Clupea harengus

Övezet:

6 Clyde (25)

(HER/06ACL.)

Egyesült Királyság

Megállapítandó

 

 

Unió

Megállapítandó (26)

 

 

TAC

Megállapítandó (26)

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 6. cikke alkalmazandó.


Faj:

Hering

Clupea harengus

Övezet:

7a (27)

(HER/07A/MM)

Írország

1 826

 

 

Egyesült Királyság

5 190

 

 

Unió

7 016

 

 

TAC

7 016

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Hering

Clupea harengus

Övezet:

7e és 7f

(HER/7EF.)

Franciaország

465

 

 

Egyesült Királyság

465

 

 

Unió

930

 

 

TAC

930

 

Elővigyázatossági TAC


Faj:

Hering

Clupea harengus

Övezet:

7g (28), 7h (28), 7j (28) és 7k (28)

(HER/7G-K.)

Németország

113

 

 

Franciaország

625

 

 

Írország

8 751

 

 

Hollandia

625

 

 

Egyesült Királyság

13

 

 

Unió

10 127

 

 

TAC

10 127

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Szardella

Engraulis encrasicolus

Övezet:

8

(ANE/08.)

Spanyolország

29 700

 

 

Franciaország

3 300

 

 

Unió

33 000

 

 

TAC

33 000

 

Elővigyázatossági TAC


Faj:

Szardella

Engraulis encrasicolus

Övezet:

9 és 10; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

(ANE/9/3411)

Spanyolország

5 978

 

 

Portugália

6 522

 

 

Unió

12 500

 

 

TAC

12 500

 

Elővigyázatossági TAC


Faj:

Közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgium

20

 

 

Dánia

6 397

 

 

Németország

160

 

 

Hollandia

40

 

 

Svédország

1 119

 

 

Unió

7 736

 

 

TAC

7 995

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

Kattegat

(COD/03AS.)

Dánia

389 (29)

 

 

Németország

8 (29)

 

 

Svédország

233 (29)

 

 

Unió

630 (29)

 

 

TAC

630 (29)

 

Elővigyázatossági TAC


Faj:

Közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

4; a 2a övezet uniós vizei; a 3a övezetnek a Skagerrakon és a Kattegaton kívüli része

(COD/2A3AX4)

Belgium

1 275

 

 

Dánia

7 327

 

 

Németország

4 645

 

 

Franciaország

1 575

 

 

Hollandia

4 140

 

 

Svédország

49

 

 

Egyesült Királyság

16 808

 

 

Unió

35 819

 

 

Norvégia

7 337  (30)

 

 

TAC

43 156

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

Norvég vizek az é. sz. 62°-tól délre

(COD/04-N.)

Svédország

382 (31)

 

 

Unió

382

 

 

TAC

Nem releváns

 

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.


Faj:

Közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

6b; az 5b övezetnek a ny. h. 12°00′-től nyugatra eső uniós és nemzetközi vizei, valamint a 12 és 14 övezet uniós és nemzetközi vizei

(COD/5W6-14)

Belgium

0

 

 

Németország

1

 

 

Franciaország

12

 

 

Írország

16

 

 

Egyesült Királyság

45

 

 

Unió

74

 

 

TAC

74

 

Elővigyázatossági TAC


Faj:

Közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

6a; az 5b övezetnek a ny. h. 12° 00′-től keletre eső uniós és nemzetközi vizei

(COD/5BE6A)

Belgium

0

 

 

Németország

0

 

 

Franciaország

0

 

 

Írország

0

 

 

Egyesült Királyság

0

 

 

Unió

0

 

 

TAC

0 (32)

 

Analitikai TAC


Faj:

Közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

7a

(COD/07A.)

Belgium

9 (33)

 

 

Franciaország

25 (33)

 

 

Írország

459 (33)

 

 

Hollandia

2 (33)

 

 

Egyesült Királyság

200 (33)

 

 

Unió

695 (33)

 

 

TAC

695 (33)

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

7b, 7c, 7e–k, 8, 9 és 10; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

(COD/7XAD34)

Belgium

121

 

 

Franciaország

1 984

 

 

Írország

757

 

 

Hollandia

0

 

 

Egyesült Királyság

214

 

 

Unió

3 076

 

 

TAC

3 076

 

Analitikai TAC

E rendelet 12. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

7d

(COD/07D.)

Belgium

74

 

 

Franciaország

1 456

 

 

Hollandia

43

 

 

Egyesült Királyság

160

 

 

Unió

1 733

 

 

TAC

1 733

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Rombuszhalak

Lepidorhombus spp.

Övezet:

A 2a és 4 övezet uniós vizei

(LEZ/2AC4-C)

Belgium

8

 

 

Dánia

7

 

 

Németország

7

 

 

Franciaország

41

 

 

Hollandia

33

 

 

Egyesült Királyság

2 430

 

 

Unió

2 526

 

 

TAC

2 526

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Rombuszhalak

Lepidorhombus spp.

Övezet:

az 5b övezet uniós és nemzetközi vizei; 6; a 12 és 14 övezet nemzetközi vizei

(LEZ/56-14)

Spanyolország

617

 

 

Franciaország

2 407

 

 

Írország

704

 

 

Egyesült Királyság

1 704

 

 

Unió

5 432

 

 

TAC

5 432

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Rombuszhalak

Lepidorhombus spp.

Övezet:

7

(LEZ/07.)

Belgium

333 (34)

 

 

Spanyolország

3 693  (35)

 

 

Franciaország

4 481  (35)

 

 

Írország

2 038  (34)

 

 

Egyesült Királyság

1 765  (34)

 

 

Unió

12 310

 

 

TAC

12 310

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 12. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Rombuszhalak

Lepidorhombus spp.

Övezet:

8a, 8b, 8d és 8e

(LEZ/8ABDE.)

Spanyolország

674

 

 

Franciaország

544

 

 

Unió

1 218

 

 

TAC

1 218

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Rombuszhalak

Lepidorhombus spp.

Övezet:

8c, 9 és 10; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

(LEZ/8C3411)

Spanyolország

1 280

 

 

Franciaország

64

 

 

Portugália

43

 

 

Unió

1 387

 

 

TAC

1 387

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet:

A 2a és 4 övezet uniós vizei

(ANF/2AC4-C)

Belgium

573 (36)

 

 

Dánia

1 264  (36)

 

 

Németország

618 (36)

 

 

Franciaország

118 (36)

 

 

Hollandia

434 (36)

 

 

Svédország

15 (36)

 

 

Egyesült Királyság

13 203  (36)

 

 

Unió

16 225  (36)

 

 

TAC

16 225

 

Elővigyázatossági TAC


Faj:

Ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet:

Az ICES 4 övezet norvég vizei

(ANF/04-N.)

Belgium

51

 

 

Dánia

1 305

 

 

Németország

21

 

 

Hollandia

18

 

 

Egyesült Királyság

305

 

 

Unió

1 700

 

 

TAC

Nem releváns

 

Elővigyázatossági TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.


Faj:

Ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet:

6; az 5b övezet uniós és nemzetközi vizei; a 12 és 14 övezet nemzetközi vizei

(ANF/56-14)

Belgium

330

 

 

Németország

377

 

 

Spanyolország

353

 

 

Franciaország

4 059

 

 

Írország

918

 

 

Hollandia

318

 

 

Egyesült Királyság

2 825

 

 

Unió

9 180

 

 

TAC

9 180

 

Elővigyázatossági TAC


Faj:

Ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet:

7

(ANF/07.)

Belgium

3 097  (37)

 

 

Németország

345 (37)

 

 

Spanyolország

1 231  (37)

 

 

Franciaország

19 875  (37)

 

 

Írország

2 540  (37)

 

 

Hollandia

401 (37)

 

 

Egyesült Királyság

6 027  (37)

 

 

Unió

33 516  (37)

 

 

TAC

33 516  (37)

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 12. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet:

8a, 8b, 8d és 8e

(ANF/8ABDE.)

Spanyolország

1 368

 

 

Franciaország

7 612

 

 

Unió

8 980

 

 

TAC

8 980

 

Elővigyázatossági TAC


Faj:

Ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet:

8c, 9 és 10; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

(ANF/8C3411)

Spanyolország

3 296

 

 

Franciaország

3

 

 

Portugália

656

 

 

Unió

3 955

 

 

TAC

3 955

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

3a

(HAD/3A/BCD)

Belgium

12

 

 

Dánia

2 070

 

 

Németország

132

 

 

Hollandia

2

 

 

Svédország

245

 

 

Unió

2 461

 

 

TAC

2 569

 

Analitikai TAC


Faj:

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

4; a 2a övezet uniós vizei

(HAD/2AC4.)

Belgium

241

 

 

Dánia

1 657

 

 

Németország

1 054

 

 

Franciaország

1 837

 

 

Hollandia

181

 

 

Svédország

167

 

 

Egyesült Királyság

27 324

 

 

Unió

32 461

 

 

Norvégia

9 306

 

 

TAC

41 767

 

Analitikai TAC

Különleges feltétel:

Az említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő övezetekben:

 

Az ICES 4 övezet norvég vizei (HAD/*04N-)

Unió

24 146


Faj:

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

Norvég vizek az é. sz. 62°-tól délre

(HAD/04-N.)

Svédország

707 (38)

 

 

Unió

707

 

 

TAC

Nem releváns

 

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.


Faj:

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

A 6b, 12 és 14 övezet uniós és nemzetközi vizei

(HAD/6B1214)

Belgium

12

 

 

Németország

40

 

 

Franciaország

546

 

 

Írország

429

 

 

Egyesült Királyság

4 136

 

 

Unió

5 163

 

 

TAC

5 163

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

Az 5b és 6a övezet uniós és nemzetközi vizei

(HAD/5BC6A.)

Belgium

5 (39)

 

 

Németország

6 (39)

 

 

Franciaország

257 (39)

 

 

Írország

762

 

 

Egyesült Királyság

3 624  (39)

 

 

Unió

4 654  (39)

 

 

TAC

4 654  (39)

 

Analitikai TAC


Faj:

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

7b–k, 8, 9 és 10; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

(HAD/7X7A34)

Belgium

77

 

 

Franciaország

4 606

 

 

Írország

1 536

 

 

Egyesült Királyság

691

 

 

Unió

6 910

 

 

TAC

6 910

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 12. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

7a

(HAD/07A.)

Belgium

51

 

 

Franciaország

232

 

 

Írország

1 388

 

 

Egyesült Királyság

1 536

 

 

Unió

3 207

 

 

TAC

3 207

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet:

3a

(WHG/03A.)

Dánia

929

 

 

Hollandia

3

 

 

Svédország

99

 

 

Unió

1 031

 

 

TAC

1 050

 

Elővigyázatossági TAC


Faj:

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet:

4; a 2a övezet uniós vizei

(WHG/2AC4.)

Belgium

442

 

 

Dánia

1 912

 

 

Németország

497

 

 

Franciaország

2 873

 

 

Hollandia

1 105

 

 

Svédország

4

 

 

Egyesült Királyság

13 818

 

 

Unió

20 651

 

 

Norvégia

1 406  (40)

 

 

TAC

22 057

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet:

6; az 5b övezet uniós és nemzetközi vizei; a 12 és 14 övezet nemzetközi vizei

(WHG/56-14)

Németország

1 (41)

 

 

Franciaország

26 (41)

 

 

Írország

64 (41)

 

 

Egyesült Királyság

122 (41)

 

 

Unió

213 (41)

 

 

TAC

213 (41)

 

Analitikai TAC


Faj:

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet:

7a

(WHG/07A.)

Belgium

0

 

 

Franciaország

3

 

 

Írország

46

 

 

Hollandia

0

 

 

Egyesült Királyság

31

 

 

Unió

80

 

 

TAC

80

 

Analitikai TAC


Faj:

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet:

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j és 7k

(WHG/7X7A-C)

Belgium

217

 

 

Franciaország

13 328

 

 

Írország

6 176

 

 

Hollandia

108

 

 

Egyesült Királyság

2 384

 

 

Unió

22 213

 

 

TAC

22 213

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 12. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet:

8

(WHG/08.)

Spanyolország

1 016

 

 

Franciaország

1 524

 

 

Unió

2 540

 

 

TAC

2 540

 

Elővigyázatossági TAC


Faj:

Vékonybajszú tőkehal és sávos tőkehal

Merlangius merlangus és Pollachius pollachius

Övezet:

Norvég vizek az é. sz. 62°-tól délre

(W/P/04-N.)

Svédország

190 (42)

 

 

Unió

190

 

 

TAC

Nem releváns

 

Elővigyázatossági TAC


Faj:

Szürke tőkehal

Merluccius merluccius

Övezet:

3a

(HKE/3A/BCD)

Dánia

2 890  (43)

 

 

Svédország

246 (43)

 

 

Unió

3 136

 

 

TAC

3 136  (44)

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Szürke tőkehal

Merluccius merluccius

Övezet:

A 2a és 4 övezet uniós vizei

(HKE/2AC4-C)

Belgium

52 (45)

 

 

Dánia

2 112  (45)

 

 

Németország

242 (45)

 

 

Franciaország

468 (45)

 

 

Hollandia

121 (45)

 

 

Egyesült Királyság

658 (45)

 

 

Unió

3 653  (45)

 

 

TAC

3 653  (46)

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Szürke tőkehal

Merluccius merluccius

Övezet:

6 és 7; az 5b övezet uniós és nemzetközi vizei; a 12 és 14 övezet nemzetközi vizei

(HKE/571214)

Belgium

575 (47)

 

 

Spanyolország

18 434

 

 

Franciaország

28 468  (47)

 

 

Írország

3 449

 

 

Hollandia

371 (47)

 

 

Egyesült Királyság

11 239  (47)

 

 

Unió

62 536

 

 

TAC

62 536  (48)

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 12. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó


Faj:

Szürke tőkehal

Merluccius merluccius

Övezet:

8a, 8b, 8d és 8e

(HKE/8ABDE.)

Belgium

19 (49)

 

 

Spanyolország

13 065

 

 

Franciaország

29 338

 

 

Hollandia

38 (49)

 

 

Unió

42 460

 

 

TAC

42 460  (50)

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Szürke tőkehal

Merluccius merluccius

Övezet:

8c, 9 és 10; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

(HKE/8C3411)

Spanyolország

5 924

 

 

Franciaország

569

 

 

Portugália

2 765

 

 

Unió

9 258

 

 

TAC

9 258

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Kék puhatőkehal

Micromesistius poutassou

Övezet:

A 2 és 4 övezet norvég vizei

(WHB/24-N.)

Dánia

0

 

 

Egyesült Királyság

0

 

 

Unió

0

 

 

TAC

Nem releváns

 

Analitikai TAC


Faj:

Kék puhatőkehal

Micromesistius poutassou

Övezet:

Az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 és 14 övezet uniós és nemzetközi vizei

(WHB/1X14)

Dánia

61 277  (51)

 

 

Németország

23 825  (51)

 

 

Spanyolország

51 949  (51)  (52)

 

 

Franciaország

42 644  (51)

 

 

Írország

47 451  (51)

 

 

Hollandia

74 720  (51)

 

 

Portugália

4 826  (51)  (53)

 

 

Svédország

15 158  (51)

 

 

Egyesült Királyság

79 513  (51)

 

 

Unió

401 363  (51)  (53)

 

 

Norvégia

110 000

 

 

Feröer szigetek

10 000

 

 

TAC

Nem releváns

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Kék puhatőkehal

Micromesistius poutassou

Övezet:

8c, 9 és 10; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

(WHB/8C3411)

Spanyolország

42 778

 

 

Portugália

10 695

 

 

Unió

53 473  (54)

 

 

TAC

Nem releváns

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Kék puhatőkehal

Micromesistius poutassou

Övezet:

A 2, 4a, 5, 6 (az é. sz. 56° 30′-től északra) és 7 (a ny. h. 12°-tól nyugatra) övezet uniós vizei

(WHB/24A567)

Norvégia

227 975  (55)  (56)

 

 

Feröer szigetek

21 500  (57)  (58)

 

 

TAC

Nem releváns

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Kisfejű lepényhal és vörös lepényhal

Microstomus kitt és Glyptocephalus cynoglossus

Övezet:

A 2a és 4 övezet uniós vizei

(L/W/2AC4-C)

Belgium

346

 

 

Dánia

953

 

 

Németország

122

 

 

Franciaország

261

 

 

Hollandia

794

 

 

Svédország

11

 

 

Egyesült Királyság

3 904

 

 

Unió

6 391

 

 

TAC

6 391

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Kék menyhal

Molva dypterygia

Övezet:

Az 5b, 6 és 7 övezet uniós és nemzetközi vizei

(BLI/5B67-)

Németország

110

 

 

Észtország

17

 

 

Spanyolország

347

 

 

Franciaország

7 908

 

 

Írország

30

 

 

Litvánia

7

 

 

Lengyelország

3

 

 

Egyesült Királyság

2 011

 

 

Egyéb

30 (59)

 

 

Unió

10 463

 

 

Norvégia

150 (60)

 

 

Feröer szigetek

150 (61)

 

 

TAC

10 763

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

E rendelet 12. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Kék menyhal

Molva dypterygia

Övezet:

Az ICES 12 övezet nemzetközi vizei

(BLI/12INT-)

Észtország

1 (62)

 

 

Spanyolország

273 (62)

 

 

Franciaország

7 (62)

 

 

Litvánia

2 (62)

 

 

Egyesült Királyság

2 (62)

 

 

Egyéb

1 (62)

 

 

Unió

286 (62)

 

 

TAC

286 (62)

 

Elővigyázatossági TAC


Faj:

Kék menyhal

Molva dypterygia

Övezet:

Az 2 és 4 övezet uniós és nemzetközi vizei

(BLI/24-)

Dánia

4

 

 

Németország

4

 

 

Írország

4

 

 

Franciaország

23

 

 

Egyesült Királyság

14

 

 

Egyéb

4 (63)

 

 

Unió

53

 

 

TAC

53

 

Elővigyázatossági TAC


Faj:

Kék menyhal

Molva dypterygia

Övezet:

A 3a övezet uniós és nemzetközi vizei

(BLI/03-)

Dánia

3

 

 

Németország

2

 

 

Svédország

3

 

 

Unió

8

 

 

TAC

8

 

Elővigyázatossági TAC


Faj:

Északi menyhal

Molva molva

Övezet:

Az 1 és 2 övezet uniós és nemzetközi vizei

(LIN/1/2.)

Dánia

8

 

 

Németország

8

 

 

Franciaország

8

 

 

Egyesült Királyság

8

 

 

Egyéb

4 (64)

 

 

Unió

36

 

 

TAC

36

 

Elővigyázatossági TAC


Faj:

Északi menyhal

Molva molva

Övezet:

3a

(LIN/3A/BCD)

Belgium

6 (65)

 

 

Dánia

50

 

 

Németország

6 (65)

 

 

Svédország

19

 

 

Egyesült Királyság

6 (65)

 

 

Unió

87

 

 

TAC

87

 

Elővigyázatossági TAC


Faj:

Északi menyhal

Molva molva

Övezet:

Az ICES 4 övezet uniós vizei

(LIN/04-C.)

Belgium

25

 

 

Dánia

385

 

 

Németország

238

 

 

Franciaország

214

 

 

Hollandia

8

 

 

Svédország

16

 

 

Egyesült Királyság

2 957

 

 

Unió

3 843

 

 

TAC

3 843

 

Elővigyázatossági TAC


Faj:

Északi menyhal

Molva molva

Övezet:

Az ICES 5 övezet uniós és nemzetközi vizei

(LIN/05EI.)

Belgium

9

 

 

Dánia

6

 

 

Németország

6

 

 

Franciaország

6

 

 

Egyesült Királyság

6

 

 

Unió

33

 

 

TAC

33

 

Elővigyázatossági TAC


Faj:

Északi menyhal

Molva molva

Övezet:

A 6, 7, 8, 9, 10, 12 és 14 övezet uniós és nemzetközi vizei

(LIN/6X14.)

Belgium

48 (66)

 

 

Dánia

8 (66)

 

 

Németország

173 (66)

 

 

Spanyolország

3 498

 

 

Franciaország

3 730  (66)

 

 

Írország

935

 

 

Portugália

8

 

 

Egyesült Királyság

4 296  (66)

 

 

Unió

12 696

 

 

Norvégia

7 500  (67)  (68)  (69)

 

 

Feröer szigetek

200 (70)  (71)

 

 

TAC

20 396

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 12. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Északi menyhal

Molva molva

Övezet:

Az ICES 4 övezet norvég vizei

(LIN/04-N.)

Belgium

9

 

 

Dánia

1 187

 

 

Németország

33

 

 

Franciaország

13

 

 

Hollandia

2

 

 

Egyesült Királyság

106

 

 

Unió

1 350

 

 

TAC

Nem releváns

 

Elővigyázatossági TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.


Faj:

Norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet:

3a

(NEP/3A/BCD)

Dánia

8 626

 

 

Németország

25

 

 

Svédország

3 087

 

 

Unió

11 738

 

 

TAC

11 738

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet:

A 2a és 4 övezet uniós vizei

(NEP/2AC4-C)

Belgium

1 282

 

 

Dánia

1 282

 

 

Németország

19

 

 

Franciaország

38

 

 

Hollandia

660

 

 

Egyesült Királyság

21 237

 

 

Unió

24 518

 

 

TAC

24 518

 

Analitikai TAC


Faj:

Norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet:

Az ICES 4 övezet norvég vizei

(NEP/04-N.)

Dánia

758

 

 

Németország

0

 

 

Egyesült Királyság

42

 

 

Unió

800

 

 

TAC

Nem releváns

 

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.


Faj:

Norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet:

6; az 5b övezet uniós és nemzetközi vizei

(NEP/5BC6.)

Spanyolország

25

 

 

Franciaország

98

 

 

Írország

164

 

 

Egyesült Királyság

11 842

 

 

Unió

12 129

 

 

TAC

12 129

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet:

7

(NEP/07.)

Spanyolország

1 745  (72)

 

 

Franciaország

7 074  (72)

 

 

Írország

10 729  (72)

 

 

Egyesült Királyság

9 543  (72)

 

 

Unió

29 091  (72)

 

 

TAC

29 091  (72)

 

Analitikai TAC

E rendelet 12. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet:

8a, 8b, 8d és 8e

(NEP/8ABDE.)

Spanyolország

217

 

 

Franciaország

3 397

 

 

Unió

3 614

 

 

TAC

3 614

 

Analitikai TAC


Faj:

Norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet:

8c

(NEP/08C.)

Spanyolország

0

 

 

Franciaország

0

 

 

Unió

0

 

 

TAC

0

 

Elővigyázatossági TAC


Faj:

Norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet:

9 és 10; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

(NEP/9/3411)

Spanyolország

95 (73)

 

 

Portugália

286 (73)

 

 

Unió

381 (73)  (74)

 

 

TAC

381 (74)

 

Elővigyázatossági TAC


Faj:

Norvég garnéla

Pandalus borealis

Övezet:

3a

(PRA/03A.)

Dánia

2 545

 

 

Svédország

1 371

 

 

Unió

3 916

 

 

TAC

7 333

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Norvég garnéla

Pandalus borealis

Övezet:

A 2a és 4 övezet uniós vizei

(PRA/2AC4-C)

Dánia

1 453

 

 

Hollandia

14

 

 

Svédország

59

 

 

Egyesült Királyság

431

 

 

Unió

1 957

 

 

TAC

1 957

 

Elővigyázatossági TAC


Faj:

Norvég garnéla

Pandalus borealis

Övezet:

Norvég vizek az é. sz. 62°-tól délre

(PRA/04-N.)

Dánia

211

 

 

Svédország

123 (75)

 

 

Unió

334

 

 

TAC

Nem releváns

 

Analitikai TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.


Faj:

Ostoros garnélák

Penaeus spp.

Övezet:

Francia Guyana vizei

(PEN/FGU.)

Franciaország

Megállapítandó (76)

 

 

Unió

Megállapítandó (76)  (77)

 

 

TAC

Megállapítandó (76)  (77)

 

Elővigyázatossági TAC

E rendelet 6. cikke alkalmazandó.


Faj:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgium

92

 

 

Dánia

11 946

 

 

Németország

61

 

 

Hollandia

2 297

 

 

Svédország

640

 

 

Unió

15 036

 

 

TAC

15 343

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Dánia

1 320

 

 

Németország

15

 

 

Svédország

148

 

 

Unió

1 483

 

 

TAC

1 483

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

4; a 2a övezet uniós vizei; a 3a övezetnek a Skagerrakon és a Kattegaton kívüli része

(PLE/2A3AX4)

Belgium

6 447

 

 

Dánia

20 952

 

 

Németország

6 044

 

 

Franciaország

1 209

 

 

Hollandia

40 290

 

 

Egyesült Királyság

29 816

 

 

Unió

104 758

 

 

Norvégia

7 885

 

 

TAC

112 643

 

Analitikai TAC

E rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

Különleges feltétel:

Az említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő övezetben:

 

Az ICES 4 övezet norvég vizei (PLE/*04N-)

Unió

42 986