EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018O0016

Az Európai Központi Bank (EU) 2018/876 iránymutatása (2018. június 1.) az intézmények és leányvállalatok adatainak adatbázisáról (EKB/2018/16)

OJ L 154, 18.6.2018, p. 3–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/10/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2018/876/oj

18.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 154/3


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2018/876 IRÁNYMUTATÁSA

(2018. június 1.)

az intézmények és leányvállalatok adatainak adatbázisáról (EKB/2018/16)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) és (5) bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 5.1., 12.1. és 14.3. ikkére,

mivel:

(1)

Az Európai Központi Bank (EKB) fenntartja az intézmények és leányvállalatok adatainak adatbázisát (Register of Institutions and Affiliates Data, RIAD). A RIAD a jogi és egyéb statisztikai gazdasági egységek referenciaadatainak közös adatállománya. E referenciaadatok gyűjtése az eurorendszer egészében támogatja az üzleti folyamatokat és a Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) és az egységes felügyeleti mechanizmus (SSM) feladatainak ellátását. A RIAD – különösen közös azonosítók biztosítása révén – megkönnyíti különböző adatállományok integrálását. A más adatbázisokból, így a Központi Értékpapír-adatbázisból (Centralised Securities Database, CSDB), a Központi Bankok Európai Rendszere értékpapírállomány-statisztikai adatbázisából (European System of Central Banks Securities Holdings Statistics Database, SHSDB) és a részletes analitikai hitelezési adatokat tartalmazó közös adatbázisból (AnaCredit) származó adatokkal együtt a RIAD adatai a monetáris politikai döntéshozatalt, a rendszerkockázatok korai észlelését, valamint a makroprudenciális politikákat és a mikroprudenciális felügyelet ellátását támogató elemzéseket és tanulmányokat támasztják alá. A RIAD-adatok felhasználásra kerülnek továbbá a monetáris pénzügyi intézmények, befektetési alapok, értékpapírosítási tranzakciókban részt vevő pénzügyi közvetítő vállalatok, pénzforgalmi statisztikák szempontjából releváns intézmények, valamint biztosítók hivatalos jegyzékének elkészítéséhez is. A szervezetek referenciaadatai rögzítésének folyamata és a rögzítés a meglévő eljárások szerint történik a RIAD-ban.

(2)

A RIAD az egyes szervezetekre és a szervezetek közötti viszonyokra vonatkozó attribútumok széles körét tartalmazza, ami lehetővé teszi a csoportszerkezetek levezetését. E szerkezetek, ideértve az úgynevezett „szoros kapcsolatokat” is, eltérően alakulhatnak számviteli, illetve prudenciális konszolidációs célokra. Ezek az adatfolyamatok és a kapcsolódó elemzések alátámasztják a fedezetkezelést és a kockázatkezelést, a pénzügyi stabilitást és a mikroprudenciális felügyeletet.

(3)

Jelenleg minden nemzeti központi bank (NKB) szolgáltat inputot és aktualizálja a RIAD-ot az EKB különböző jogi aktusainak, így például az EKB/2014/15 iránymutatásnak (1), az 1333/2014/EU európai központi banki rendeletnek (EKB/2014/48) (2) és az (EU) 2016/867 európai központi banki rendeletnek (EKB/2016/13) (3) megfelelően. A KBER felhasználja továbbá az EKB monetáris és pénzügyi statisztikáinak keretében az (EU) 2015/510 európai központi banki iránymutatás (EKB/2014/60) (4) 2. cikkének 11. pontjában meghatározott ügyfelei vonatkozásában jelentett mérlegadatokat. Az NKB-knak a jövőben a nem pénzügyi vállalatok és egyéb szervezetek tekintetében is kell majd inputtal szolgálniuk és a RIAD-ot aktualizálniuk, főként az AnaCredit támogatása érdekében. Az NKB-k ellenőrzik és biztosítják az EKB rendelkezésére bocsátott minden információ minőségét a Nyilvános kötelezettségvállalás a KBER európai statisztikákat érintő feladatköréről és a The ECB Statistics Quality Framework and quality assurance procedures (Az EKB statisztikai minőségbiztosítási referenciakerete és minőségbiztosítási eljárásai) előírásaival összhangban (5).

(4)

Ezen iránymutatás célja az egyes NKB-knak és az NKB-k érintett üzleti területeinek a referenciaadatok szolgáltatásával, aktualizálásával és validálásával kapcsolatos felelősségeinek jobb koordinálása.

(5)

Az ezen iránymutatásban említett jogi aktusok alapján gyűjtött statisztikai adatok bizalmas jellegét a 2533/98/EK tanácsi rendeletnek (6) megfelelően biztosítani kell. A nem a KBER statisztikai jogi referenciakerete szerint gyűjtött referenciaadatokra az adatot szolgáltató érintett szervezettel kötött szerződés titoktartási rendelkezései alkalmazandók.

(6)

A KBER és az SSM feladatai ellátásához a szervezetekre és a közöttük fennálló viszonyokra vonatkozó pontos, időszerű és átfogó referenciaadatokra van szükség. Ezért javítani kell a RIAD általános irányítását, és egységesíteni kell az adatgyűjtésre, minőségkezelésre és terjesztésre vonatkozó követelményeket a KBER feladatait illetően ebben az iránymutatásban, amelynek címzettjei azon tagállamok NKB-i, amelyek pénzneme az euro, valamint az SSM feladatait illetően egy külön iránymutatásban, amelynek címzettjei az illetékes nemzeti hatóságok.

(7)

A jelenleg az EKB/2014/15 iránymutatás alapján szolgáltatott referenciaadatokat ezen iránymutatás alapján kell majd szolgáltatni. A jövőben az (EU) 2017/2335 európai központi banki iránymutatás (EKB/2017/38) (7) és szükség szerint az EKB egyéb iránymutatásai alapján szolgáltatott adatokat ezen iránymutatás alapján kell majd szolgáltatni.

(8)

A fedezetlen egynapos euro kamatláb, amelyet a Kormányzótanács 2017. szeptember 20-i határozata értelmében 2020 előtt naponta kell számítani, ugyancsak a jelentett jogalany-azonosítóknak a RIAD-ból származó referenciaadatokkal való bővítésére fog támaszkodni. Tekintettel e jövőbeli új kamatláb kiemelt kritikusságára és jelentőségére és az 1333/2014/EU rendelet (EKB/2014/48) céljára releváns további adatok tervezett közzétételére, az illetékes NKB-knak minden lehetséges erőfeszítést meg kell tenni ezen adatok minőségének és megbízhatóságának biztosítása érdekében.

(9)

A KBER egészében a RIAD kezelése céljából folytatott szoros és eredményes együttműködés érdekében ezt az iránymutatást egy ajánlásnak kell kiegészítenie, amely felkéri azon tagállamok NKB-it, amelyek pénzneme nem az euro, a RIAD-ba történő adatszolgáltatáshoz és validáláshoz való aktív hozzájárulásra, valamint arra, hogy viszonossági alapon osszák meg a belföldi szervezeteikre vonatkozó adatokat és férjenek hozzá az euroövezeti adatállományhoz.

(10)

Továbbá, a csoportszerkezetre vonatkozó adatok kezelése és aktualizálása terén a KBER és az SSM közötti komplementaritásra tekintettel a KBER feladatai tekintetében a vonatkozó követelményeket ebben az iránymutatásban, az SSM feladatai tekintetében a vonatkozó követelményeket pedig az SSM-nek szóló jövőbeli iránymutatásban kell rögzíteni.

(11)

A RIAD-ban szereplő személyes adatokat a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (8) és az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (9) összhangban kell kezelni.

(12)

Szükség van egy olyan eljárás létrehozására, amely lehetővé teszi az ezen iránymutatás mellékletei technikai jellegű módosításainak hatékony végrehajtását, feltéve, hogy az ilyen módosítások nem változtatnak a mögöttes koncepcionális kereten, és nem érintik az adatszolgáltatási terhet,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy és cél

(1)   Ez az iránymutatás meghatározza az NKB-k kötelezettségeit a referenciaadatok szolgáltatása és a RIAD karbantartása és adatminőség-kezelése tekintetében, valamint az EKB meghatározott kötelezettségeit az adatkarbantartási megállapodások tekintetében.

(2)   A RIAD a KBER egyedi szervezetekre és az e szervezetek közötti viszonyokra vonatkozó referenciaadatokat tartalmazó közös adatállománya. A RIAD megkönnyíti a CSDB, az SHSDB és (az adatszolgáltatók (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének hatálybalépésétől) az AnaCredit integrálását, valamint a monetáris pénzügyi intézmények, befektetési alapok, értékpapírosítási tranzakciókban részt vevő pénzügyi közvetítő vállalatok, pénzforgalmi statisztikák szempontjából releváns intézmények, valamint biztosítók adatállományainak integrálását, amelyeket az EKB e szervezetek statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó megfelelő jogi aktusai szerint szolgáltatnak. A RIAD ezáltal lehetővé teszi a KBER számára többek között a konszolidált banki kitettségek és a hitelfelvevők konszolidált eladósodottságának levezetését.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen iránymutatás alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1.   „szervezet”: a következők bármelyike: i. jogi egység; ii. jogi egység fióktelepe; iii. kollektív befektetési forma; és iv. az i., ii. és iii. alpont alá nem tartozó gazdasági egység;

2.   „jogi egység”: olyan jogi személy, amelynek létezését a jog azon egyénektől vagy intézményektől függetlenül elismeri, amelyeknek a tulajdonában áll vagy amelyek a tagjai, továbbá azon természetes személy, aki saját jogon gazdasági tevékenységet folytat;

3.   „jogi személy”: jelentése megegyezik az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) 1. cikkének 5. pontjában meghatározott „jogalany” jelentésével;

4.   „fióktelep”: olyan üzletviteli hely, amely jogilag nem független részét képezi valamely bejegyzett jogi egységnek;

5.   „vállalatközpont”: olyan szervezet, amely ellenőrzést gyakorol egy vagy több nem bejegyzett nem rezidens szervezet fölött;

6.   „kollektív befektetési forma” vagy „KBF”: jelentése megegyezik az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (10) 4. cikke (1) bekezdésének 7. pontjában meghatározottakkal;

7.   „gazdasági egység”: jelentése megegyezik az 549/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (11) A. mellékletének 2.12. és 2.13. pontjában meghatározottakkal;

8.   „vállalkozás”: jelentése megegyezik a 696/93/EGK tanácsi rendelet (12) melléklete III. szakasza A. részében meghatározott „gazdasági egység” jelentésével;

9.   „vállalkozáscsoport”: jelentése megegyezik a 696/93/EGK rendelet melléklete III. szakasza C. részében meghatározottakkal;

10.   „bankcsoport”: pénzügyi szervezetek olyan csoportja, amely az 575/2013/EU rendeletnek megfelelően egy engedélyezett hitelintézet vagy pénzügyi holding társaság általi közös ellenőrzés révén egyetlen gazdasági egységként működik, és amely az IFRS 10 nemzetközi pénzügyi beszámolási standardnak (13) megfelelően számviteli konszolidáció alá tartozik;

11.   „ellenőrzés”: jelentése megegyezik az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 37. pontjában meghatározottakkal;

12.   „referenciaadat”: egy egyedi szervezetet és annak a RIAD-ban regisztrált más szervezetekhez fűződő viszonyait leíró törzsadat;

13.   „RIAD-kód”: az illetékes NKB vagy az EKB által egy a RIAD-ban regisztrált szervezet azonosítása érdekében létrehozott egyedi azonosító;

14.   „ideiglenes RIAD-kód”: az NKB-k vagy az EKB által egy új szervezet részére annak a RIAD-ban való regisztrálásakor a RIAD-kód hozzárendeléséig kiosztott, a RIAD-kód formátumától eltérő előre meghatározott formátumú azonosító;

15.   „illetékes NKB”: a tagállamában rezidens szervezetek RIAD-ban történő kezeléséért felelős NKB;

16.   „illetékes nemzeti hatóság”: jelentése megegyezik az 1024/2013/EU tanácsi rendelet (14) 2. cikkének 2. pontjában meghatározottakkal;

17.   „kiválasztási szabály”: az NKB által egymásnak ellentmondó adatforrások esetén használt, az egyes attribútumokra vonatkozó prioritási sorrend;

18.   „RIAD-csomópont”: a KBER-en belüli, a RIAD-hoz kapcsolódó tevékenységi központ, amely az ezen iránymutatás 3. cikkében megjelölt célokra szolgál;

19.   „rezidens szervezet”: a 2533/98/EK rendelet 1. cikkének 4. pontja szerint rezidens szervezet;

20.   „munkanap”: a szombat, a vasárnap és az EKB vagy az érintett tagállam munkaszüneti napjai kivételével minden nap;

21.   „jogalany-azonosító”: az ISO 17442 szabványnak (15) megfelelő, valamely jogalanyhoz hozzárendelt alfanumerikus hivatkozási kód;

22.   „monetáris pénzügyi intézmény” vagy „MPI”: jelentése megegyezik az 1071/2013/EU európai központi banki rendelet (EKB/2013/33) (16) 1. cikkének a) pontjában meghatározottakkal;

23.   „befektetési alap”: jelentése megegyezik az 1073/2013/EU európai központi banki rendelet (EKB/2013/38) (17) 1. cikkének 1. pontjában meghatározottakkal;

24.   „pénzügyi közvetítő vállalat” vagy „PKV”: jelentése megegyezik az 1075/2013/EU európai központi banki rendelet (EKB/2013/40) (18) 1. cikkének 1. pontjában meghatározottakkal;

25.   „a pénzforgalmi statisztikák szempontjából releváns intézmények”: az (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelv (19) 4. cikkében meghatározott pénzforgalmi szolgáltatók, valamint fizetésirendszer-üzemeltetők, amelyek valamely fizetési rendszer üzemeltetéséért jogi értelemben felelős jogi személyek;

26.   „biztosító”: jelentése megegyezik az 1374/2014/EU európai központi banki rendelet (EKB/2014/50) (20) 1. cikkének 1. pontjában meghatározottakkal;

27.   „attribútum”: az ezen iránymutatás I. és II. mellékletében megjelölt adatállományok esetén szolgáltatandó attribútumok.

II. FEJEZET

A RIAD-RA, VALAMINT A SZERVEZETEK REFERENCIAADATAINAK RÖGZÍTÉSÉRE, KARBANTARTÁSÁRA, FELÜLVIZSGÁLATÁRA ÉS TOVÁBBÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

3. cikk

RIAD-csomópontok létrehozása

(1)   Minden NKB helyi RIAD-csomópontot hoz létre, amely a szervezetek és csoportszerkezeteik referenciaadataira vonatkozó szaktudás, ismeretek és valamennyi technikai művelet helyi központjaiból áll.

(2)   A helyi RIAD-csomópont a következő funkciókat tölti be: a) a tagállamában a referenciaadatokra vonatkozó, RIAD-hoz kapcsolódó minden kérdésben egyetlen kapcsolattartó pontként jár el, b) koordinálja a tevékenységeket az egyéb illetékes nemzeti hatóságokkal nemzeti szinten, valamint a központi RIAD-csomóponttal és a többi csomóponttal a KBER-ben, észszerű erőfeszítések alapján, a RIAD-ban szereplő valamennyi rezidens szervezet referenciaadatai pontosságának, időszerűségének és egységességének biztosítása érdekében, és c) észszerű erőfeszítések alapján biztosítja a szervezetek azonosítóinak következetes használatát más adatbázisokban, a különböző adatállományok összekapcsolásának és szinkronizálásának lehetővé tétele érdekében.

(3)   Az EKB központi RIAD-csomópontot hoz létre, amely a következő funkciókat tölti be: a) koordinálja a helyi RIAD-csomópontok munkáját; b) felvigyázza a RIAD ezen iránymutatás szerinti irányítási keretét és szükség szerint arra vonatkozó módosításokat javasol a Statisztikai Bizottság általi megfontolásra; c) ellenőrzi az adatminőséget; és d) kezeli a harmadik országokban rezidens szervezetekre vonatkozó referenciaadatokat.

4. cikk

A referenciaadatok rögzítése a RIAD-ban

(1)   Az NKB-k minden lehetséges intézkedést meghoznak annak érdekében, hogy minden releváns szervezetet pontosan rögzítsenek a RIAD-ban, és a következetesen az e szervezethez rendelt RIAD-kóddal hivatkoznak a szervezetekre, tekintet nélkül azon országra, ahol azok rezidensek.

(2)   Az NKB-k karbantartják a tagállamukban rezidens szervezetek referenciaadatait és a lehetséges mértékig biztosítják, hogy azok pontosan és az előírt és az EKB által az NKB-kkal közölt határidőknek megfelelően kerüljenek rögzítésre a RIAD-ban. Egy szervezet referenciaadatai különösen a neve, jogalany-azonosítója vagy bármely más releváns azonosítója, a gazdasági ágazat és azon ország, ahol rezidens, valamint az I. és a II. mellékletben felsorolt további kötelező referenciaadat-attribútumok.

(3)   A harmadik országban rezidens szervezetek referenciaadatait az EKB kezeli, észszerű erőfeszítések alapján. Az EKB egyes NKB-kkal közvetlenül kétoldalú megállapodásokat alakíthat ki bizonyos Unión kívüli területekre vonatkozóan, például a szakértelemmel és nyelvtudással összefüggő okokból.

(4)   Az illetékes NKB-k a nemzeti szinten rendelkezésükre álló minden információt felhasználnak annak érdekében, hogy a lehetséges mértékig biztosítsák, hogy a RIAD-ban szereplő valamennyi releváns rezidens szervezetre vonatkozó referenciaadatok teljeskörűek, pontosak és aktuálisak legyenek. E célra az NKB-k minden rendelkezésre álló, megfelelőnek ítélt információforrást felhasználhatnak, feltéve, hogy az információk felhasználhatók a 2533/98/EK rendeletben meghatározott célra és mértékig, továbbá adott esetben az említett rendelet 8. cikkével összhangban a titoktartás biztosítása mellett.

(5)   A RIAD lehetővé teszi a szervezetekre és bármely releváns egyedi attribútumra vonatkozóan egy vagy több forrás által szolgáltatott információk kezelését. Amennyiben két vagy több egymásnak ellentmondó forrás áll fenn, a vonatkozó adatforrásokat egy kiválasztási szabály rangsorolja. Az illetékes NKB vagy elfogadja ezt az általános kiválasztási szabályt, vagy saját maga dönt a vonatkozó adatforrások közötti rangsorról. Amennyiben egy illetékes NKB eltérő rangsort állapít meg, rögzíti azt a RIAD-ban és az EKB jóváhagyja az új rangsort. Az illetékes NKB minden egyes attribútum esetében eltérő kiválasztási szabályt állapíthat meg, és azt idővel módosíthatja is, amennyiben ezt megfelelőnek ítéli. Az NKB-k a központi RIAD-csomóponton keresztül törekedhetnek az EKB-val való megegyezésre bármely besorolással kapcsolatos kérdésben, amelyet vagy az EKB, vagy az NKB-k potenciálisan ellentmondásosnak ítélnek, különösen az MPI-szektor vonatkozásában.

(6)   A 45/2001/EK rendelet követelményeinek fenntartásával, amelyeknek megfelelően a RIAD-ban szereplő minden személyes adatot kezelni kell, az NKB-k nem törlik a RIAD-ban rögzített szervezeteket, annak biztosítása érdekében, hogy fennmaradjon a szervezetre és annak életciklusára vonatkozó rekord. Az EKB a ténybeli hibák kijavítására szolgáló eljárást alakít ki, és azt az NKB-k rendelkezésére bocsátja.

(7)   Az illetékes NKB-k nem tartoznak felelősséggel az adatokkal való, más KBER központi bank által elkövetett visszaélésért.

5. cikk

A RIAD-kód és az azonosítók hozzárendelése és kezelése

(1)   Az illetékes NKB-k a RIAD-ban való első regisztráláskor minden rezidens szervezethez RIAD-kódot rendelnek hozzá. Az NKB vagy az EKB ideiglenes RIAD-kódot rendelhet a RIAD-ban még nem azonosított nem rezidens szervezetekhez. A RIAD-kódnak és az ideiglenes RIAD-kódnak meg kell felelnie az előírt formátumnak, amelyet az EKB az NKB-k rendelkezésére bocsát.

(2)   Az NKB-k biztosítják, hogy az általuk hozzárendelt minden RIAD-kód kizárólagos legyen, annak érdekében, hogy a RIAD-kód ne kapcsolódjon egynél több szervezethez és idővel ne változzon. A szervezeteket a RIAD-ban a RIAD-kód egyedileg azonosítja a zökkenőmentes adatcsere érdekében a RIAD és a KBER, valamint a RIAD és az SSM közötti kommunikációs rendszerek között.

(3)   Az ideiglenes RIAD-kóddal regisztrált szervezetek esetében az illetékes NKB-k megvizsgálják a potenciális kódduplikátumokat, és a potenciális duplikátumok RIAD által automatikusan generált listája kézhezvételének időpontjától számított második hónap utolsó munkanapjáig RIAD-kódot rendelnek hozzá a szervezethez.

(4)   Nemzetközi szervezetek esetében az EKB rendeli hozzá a RIAD-kódot és kezeli a szükséges referenciaadatokat a RIAD-ban.

(5)   A RIAD-ban regisztrált szervezetek rendelkezhetnek több azonosítóval vagy „alias”-szal. A valamely attribútumra vonatkozó információ jelentése során az NKB-k rögzítik az azonosító típusát (vagy annak leírását, ha az megengedett, amennyiben az azonosító típusa nem szerepel az azonosítótípusok előre meghatározott listáján a RIAD-ban) és a megfelelő kódot. Az NKB-k biztosítják továbbá, hogy ezen információkat a RIAD-ba az előírt formátumban jelentsék, amelyet az EKB az NKB-k rendelkezésére bocsát.

6. cikk

A demográfiai események, szektorváltozások és vállalati intézkedések rögzítése a RIAD-ban

(1)   Az illetékes NKB-k észszerű erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy minden olyan demográfiai eseményt rögzítsenek, amely olyan szervezetre vonatkozik, amelynek referenciaadatai a RIAD-ban szerepelnek. Ezen események között szerepel:

a)

a szervezet létrejöttének időpontja;

b)

a szervezet lezárásának időpontja;

c)

a szervezet inaktívvá válásának időpontja.

(2)   Az illetékes NKB-k észszerű erőfeszítéseket tesznek arra, hogy az attribútumok létrehozását vagy azokhoz kapcsolódó frissítéseket az értékek vonatkozó érvényességi tartományával együtt jelentsék.

(3)   Az illetékes NKB-k egy szervezet I. melléklet szerinti más szektorba való besorolásával összefüggő frissítéseket vagy akkor jelentik, amint tudomást szereznek a változásról, vagy naponta, ha a változás MPI átsorolásra vonatkozik, akár egy korábbi nem-MPI válik MPI-vé, akár egy MPI válik nem-MPI-vé.

Az illetékes NKB-k írásbeli magyarázattal szolgálnak az EKB számára az MPI-átsorolás bekövetkezése és annak RIAD-ban való rögzítése közötti minden késedelemről.

(4)   Az illetékes NKB-k észszerű erőfeszítéseket tesznek a szervezet státuszát érintő minden vállalati intézkedés, így a szervezet létrejöttének, módosulásának (például ha egy szervezet inaktívvá válik) vagy lezárásának jelentésére.

Az illetékes NKB-k az I. mellékletben felsorolt rezidens szervezetek tekintetében a következő vállalati intézkedéseket jelentik a RIAD-ba, amint tudomást szereznek azokról, a VI. fejezetben rögzített határidőknek megfelelően:

a)

az (EU) 2017/1132 európai parlamenti és tanácsi irányelv (21) 90. cikkében meghatározott, új társaság alapításával történő egyesülések;

b)

az (EU) 2017/1132 irányelv 89. cikkében meghatározott, beolvadással történő egyesülések;

c)

az (EU) 2017/1132 irányelv 136. cikkében meghatározott, különválással történő szétválások;

d)

az (EU) 2017/1132 irányelv 155. cikkében meghatározott új társaságok alapításával történő szétválások;

e)

leányvállalat értékesítése.

7. cikk

Karbantartás és revíziós politika

Az NKB-k észszerű erőfeszítéseket tesznek annak biztosítására, hogy minden attribútumot folyamatosan karbantartsanak és naprakészen tartsanak. A karbantartás magában foglalja az attribútumokra vonatkozó időszerű és hatékony revíziók megtételét.

8. cikk

Az adatok továbbítására vonatkozó előírások

(1)   Az adatok RIAD-ba történő feltöltésére vonatkozó folyamat leírását az NKB-k számára hozzáférhető adatcsere-dokumentáció tartalmazza. Az NKB-k az információkat vagy a sztenderd KBER eszközön, vagy online frissítéseken keresztül töltik fel.

(2)   Az adatok RIAD-ba való továbbítása előtt az NKB-k érvényességi ellenőrzéseket folytatnak le annak biztosítása érdekében, hogy a vonatkozó adatok megfeleljenek az adatcsere-dokumentációnak. A műveleti hibák minimalizálása és a RIAD-ban rögzített adatok pontosságának és egységességének biztosítása érdekében az NKB-k megfelelő ellenőrzési rendszert tartanak fenn.

(3)   Amennyiben az NKB-k műszaki hiba miatt nem tudnak hozzáférni a RIAD-hoz, az erre az esetre szolgáló vészhelyzeti eszközt veszik igénybe, vagy az adatokat e-mailben továbbítják a következő címre: RIAD-Support@ecb.europa.eu. Az NKB-k a 2533/98/EK rendelet 8. cikkének megfelelően biztosítják az e-mailben küldött adatok bizalmas jellegét.

(4)   Az adattovábbítás során az NKB-k használhatják a nemzeti karakterkészletüket, feltéve, hogy a latin betűs ábécét használják. Az NKB-k valamennyi speciális karakterkészlet helyes megjelenítése érdekében Unicode-ot (UTF-8) használnak, amikor információkat kapnak az EKB-tól a RIAD-on keresztül.

9. cikk

Elfogadásról szóló visszaigazolás és hibajelentés

Az új adatok RIAD-ban való rögzítése során automatikus ellenőrzésekre kerül sor a szolgáltatott információk minőségének a megállapodott előírások és validálási szabályok alapján történő validálása érdekében. Az EKB automatikus visszaküldést bocsát az NKB-k rendelkezésére, amely tartalmaz:

a)

egy elfogadásról szóló visszaigazolást, amely a feldolgozott és az érintett adatállományba sikeresen felvett aktualizálások összefoglalóját tartalmazza; és/vagy

b)

egy hibajelentést, amely a sikertelen aktualizálásokra és érvényességi ellenőrzésekre vonatkozó részletes információkat tartalmazza.

A hibajelentés kézhezvételekor az NKB-k haladéktalanul intézkednek a helyesbített információk továbbításáról.

III. FEJEZET

BIZALMAS JELLEG

10. cikk

Az attribútumértékek bizalmas jellege

(1)   A 2533/98/EK rendelet 8. cikkében szereplő titoktartási szabályokkal összhangban a bizalmas referenciaadatok nem kerülnek közzétételre. A nemzeti jogszabályok értelmében a nyilvánosság számára hozzáférhető forrásokból származó statisztikai információk nem minősülnek bizalmas jellegűnek, és a RIAD-ban rögzített információkat a jogalanyok, amelyekre az adott információ vonatkozik, általában közzéteszik. A nem a KBER statisztikai jogi referenciakerete szerint gyűjtött referenciaadatokra az adatot szolgáltató érintett szervezettel kötött szerződés titoktartási rendelkezései alkalmazandók.

(2)   Az NKB-k az előre meghatározott értékek közül történő választással jelzik a valamely szervezetet leíró minden egyes attribútumérték bizalmassági státuszát:

a)

„F” (free), azaz szabadon hozzáférhető, vagyis nem titkos és nyilvánosságra hozható;

b)

„N”, azaz az attribútumérték kizárólag a KBER és egyetértési megállapodás hatálya alatt álló intézmények általi felhasználásra adható ki, vagyis külső felhasználásra nem; vagy

c)

„C” (confidential), azaz titkos információ.

(3)   Az EKB a szolgáltatott információkat a bizalmas jelleg megfelelő védelme mellett kezeli, így az EKB nem teszi közzé a „C” vagy „N” jelölésű adatokat. A „C” vagy „N” jelölésű mennyiségi értékek tekintetében azonban az EKB közzétehet vagy terjeszthet nagyságrendeket.

(4)   A jogalany-azonosító mindig „F” jelöléssel rendelkezik.

(5)   A következő attribútumok mindig „F” jelöléssel rendelkeznek a jogalany-azonosítóval rendelkező szervezetek esetében:

a)

név;

b)

cím.

(6)   A következő attribútumok mindig „F” jelöléssel rendelkeznek az I. mellékletben felsorolt szervezetek esetében:

a)

név;

b)

gazdasági ágazat.

IV. FEJEZET

ADATMINŐSÉG-KEZELÉS

11. cikk

Adatminőség és szinkronizálás

(1)   Az EKB 2533/98/EK rendelet és az 1071/2013/EU rendelet (EKB/2013/33) szerinti ellenőrzési jogainak sérelme nélkül az NKB-k az EKB honlapján közzétett statisztikai irányítási és minőségbiztosítási keretrendszerre irányadó elvekkel összhangban ellenőrzik és biztosítják az EKB rendelkezésére bocsátott minden információ minőségét.

(2)   Az adatállományok tervezett integrálására tekintettel az NKB-k biztosítják a referenciaadatok megfelelőségét, teljességét és következetességét. Az NKB-k észszerű erőfeszítéseket tesznek különösen a különböző adatállományokban használt referenciaadatok szinkronizálásának biztosítására.

(3)   A például a szervezetek azonosításával vagy besorolásával vagy adatminőség-kezelést érintő más kérdésekkel kapcsolatos eltérő álláspontok esetén az EKB a KBER Statisztikai Bizottságával való konzultációt követően hoz döntést.

(4)   A KBER Statisztikai Bizottsága az ezen iránymutatás elfogadásától számított egy éven belül kialakítja az adatminőség biztosítását szolgáló eljárásokat, ideértve egy RIAD-minőségjelentést is. Ezt követően az eljárásokat rendszeresen, háromévente felülvizsgálják.

V. FEJEZET

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ NKB-KTÓL ELTÉRŐ HATÓSÁGOKKAL

12. cikk

Együttműködés az NKB-któl eltérő hatóságokkal

(1)   Amennyiben a II., VI. és VII. fejezetben említett adatok egy részének vagy egészének forrásai az NKB-któl eltérő nemzeti hatóságok hatáskörébe tartoznak, az NKB-k törekednek az e hatóságokkal történő állandó együttműködés kialakítására az EKB előírásainak megfelelő adattovábbítás biztosítása érdekében, különösen az adatminőség és a bizalmassági státusz, valamint az ezen iránymutatásban rögzített követelmények tekintetében, kivéve, ha ugyanezt az eredményt a fennálló nemzeti jogszabályok alapján már elérték. Az ilyen megállapodások adott esetben ölthetik a nemzeti statisztikai hivatalokkal, illetékes nemzeti hatóságokkal vagy egyéb nemzeti hatóságokkal kötött egyetértési megállapodások formáját.

(2)   Amennyiben ezen együttműködés során valamely NKB azért nem tud eleget tenni a II., VI. és VII. fejezetben megállapított követelményeknek, mert a nemzeti hatóság nem bocsátotta az NKB rendelkezésére a szükséges adatokat vagy információkat, az EKB és az NKB az adott nemzeti hatósággal együtt megvizsgálja az ügyet annak biztosítása érdekében, hogy az információkat az irányadó előírásokkal összhangban és kellő időben rendelkezésre bocsássák.

(3)   Amennyiben a bizalmasként megjelölt statisztikai információk forrásai az NKB-tól eltérő nemzeti hatóságok, az ilyen információkat az EKB a 2533/98/EK rendelettel összhangban használja fel.

VI. FEJEZET

A SZERVEZETEK REFERENCIAADATAINAK RÖGZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

13. cikk

A szervezetek jegyzékeinek közzététele

Az EKB a szervezetek jegyzékeit:

a)

az e fejezetben hivatkozott vonatkozó statisztikai rendeletek által megengedett mértékben és módon; és

b)

az 549/2013/EU rendelet A. mellékletében meghatározott gazdasági ágazatok szerinti osztályozásnak megfelelően teszi közzé.

14. cikk

Az MPI-k referenciaadatainak rögzítése

(1)   Az MPI-k 1071/2013/EU rendelet (EKB/2013/33) 4. cikkében említett jegyzékének létrehozása és karbantartása céljából az NKB-k az előírt időközönként rögzítik a RIAD-ban az ezen iránymutatás I. mellékletének 1. és 2. részében megjelölt attribútumokat.

(2)   Az NKB rögzíti a RIAD-ban, ha egy az MPI-k jegyzékében szereplő intézmény pénzügyi közvetési tevékenységei korlátozottak, például a betétgyűjtés vagy hitelezés terén, különösen az intézmény felszámolása és/vagy az MPI-szektorból való kilépése előtt.

(3)   Az EKB időszakonként további információkat kérhet az érintett NKB-tól, amelyre az érintett NKB-nak haladéktalanul rendelkezésre kell bocsátania a kért információt, annak érdekében, hogy figyelemmel tudja kísérni, hogy a RIAD adatai összhangban állnak-e az MPI-k vonatkozó nemzeti osztályozásaival.

(4)   Amennyiben az MPI fióktelep, a nem rezidens vállalatközpontjához fűződő viszonya rögzítésre kerül a RIAD-ban. Amennyiben az MPI vállalatközpont, a más olyan tagállamokban, amelyek pénzneme az euro, rezidens fióktelepeihez fűződő viszonya rögzítésre kerül a RIAD-ban.

(5)   Az NKB-k az MPI-kre vonatkozóan az I. melléklet 1. és 2. részében megjelölt attribútumok frissítéseit lehetőség szerint azonnal rögzítik a RIAD-ban, amint az MPI szektorban vagy a létező MPI-k attribútumaiban a változás bekövetkezik. Ha ez nem lehetséges, az NKB-k írásos magyarázattal szolgálnak az EKB-nek a változás bekövetkezte és annak a RIAD-ban való rögzítése közötti késedelemről.

15. cikk

A befektetési alapok referenciaadatainak rögzítése

(1)   A befektetési alapok 1073/2013/EU rendelet (EKB/2013/38) 3. cikkében említett jegyzékének létrehozása és karbantartása céljából az NKB-k az előírt időközönként rögzítik a RIAD-ban az ezen iránymutatás I. mellékletének 1. és 2. részében megjelölt attribútumokat.

(2)   A RIAD-ban rögzíteni kell a befektetési alapok és kezelő társaságok, valamint adott esetben az elkülönített alapok és átfogó alapok közötti viszonyokat.

(3)   Az NKB-k jelentik a befektetési alapokra vonatkozóan az I. melléklet 1. és 2. részében meghatározott attribútumok frissítéseit, különösen, ha egy befektetési alap csatlakozik a befektetési alapok köréhez vagy kilép onnan, és azokat legalább negyedévente, a negyedév végét követő két hónapon belül rögzítik a RIAD-ban. A nettó eszközérték attribútumot ugyanakkor a befektetési alapok vonatkozásában évente kell frissíteni, az év végi referenciaidőpontot követő két hónapon belül.

16. cikk

A PKV-k referenciaadatainak rögzítése

(1)   A PKV-k 1075/2013/EU rendelet (EKB/2013/40) 3. cikkében említett jegyzékének létrehozása és karbantartása céljából az NKB-k az előírt időközönként rögzítik a RIAD-ban az I. melléklet 1. és 2. részében megjelölt attribútumokat.

(2)   A RIAD-ban megfelelően rögzíteni kell a PKV-k és a kezelő társaságok és kezdeményezők közötti viszonyokat.

(3)   Az NKB-k jelentik a PKV-kre vonatkozóan az I. melléklet 1. és 2. részében meghatározott attribútumok frissítéseit, különösen, ha egy PKV csatlakozik a PKV-k köréhez vagy kilép onnan, és azokat legalább negyedévente, a negyedév végét követő 14 munkanapon belül rögzítik a RIAD-ban.

17. cikk

A pénzforgalmi statisztikák szempontjából releváns intézmények referenciaadatainak rögzítése

A pénzforgalmi statisztikák szempontjából releváns intézmények 1409/2013/EU európai központi banki rendelet (EKB/2013/43) (22) 5. cikkének (2) bekezdésében említett jegyzékének létrehozása és karbantartása céljából az NKB-k az előírt időközönként rögzítik a RIAD-ban az ezen iránymutatás I. mellékletének 1. részében megjelölt attribútumokat. Az NKB-k jelentik ezen attribútumok frissítéseit, különösen, ha egy a pénzforgalmi statisztikák szempontjából releváns intézmény csatlakozik a pénzforgalmi statisztikák szempontjából releváns intézmények köréhez vagy kilép onnan, és azokat rögzítik a RIAD-ban, az év végi referenciaidőpontot követő három hónapon belül.

18. cikk

A biztosítók referenciaadatainak rögzítése

(1)   A biztosítók 1374/2014/EU rendelet (EKB/2014/50) 3. cikkében említett jegyzékének létrehozása és karbantartása céljából az NKB-k az előírt időközönként rögzítik a RIAD-ban az ezen iránymutatás I. mellékletének 1. és 2. részében megjelölt attribútumokat. Az NKB-k jelentik ezen attribútumok frissítéseit, különösen, ha egy biztosító csatlakozik a biztosítók köréhez vagy kilép onnan, és azokat legalább negyedévente, minden negyedév végét követő két hónapon belül rögzítik a RIAD-ban.

(2)   Amennyiben a biztosító fióktelep, a nem rezidens vállalatközpontjához fűződő viszonya rögzítésre kerül a RIAD-ban. Amennyiben a biztosító vállalatközpont, a más olyan tagállamokban, amelyek pénzneme az euro, rezidens fióktelepeihez fűződő viszonya rögzítésre kerül a RIAD-ban.

19. cikk

Az adatállományok rendszeres közzététele

(1)   Az EKB minden munkanapon közép-európai idő szerint 18.00-ig hozzáférhetővé teszi a honlapján az MPI-adatállomány másolatát.

(2)   Az EKB a frissítések elküldésére előírt határidőt követő negyedik munkanapon közép-európai idő szerint 18:00-ig hozzáférhetővé teszi a honlapján a befektetésialap-adatállomány másolatát.

(3)   Az EKB a frissítések elküldésére előírt határidőt követő második munkanapon közép-európai idő szerint 18:00-ig hozzáférhetővé teszi a honlapján a PKV-adatállomány másolatát.

(4)   Az EKB a frissítések elküldésére előírt határidő hónapját követő hónap utolsó munkanapján közép-európai idő szerint 18:00-ig hozzáférhetővé teszi a honlapján a pénzforgalmi statisztikák szempontjából releváns intézmények adatállományának másolatát.

(5)   Az EKB a frissítések elküldésére előírt határidő hónapját követő hónap negyedik munkanapján közép-európai idő szerint 18:00-ig hozzáférhetővé teszi a honlapján a biztosítók adatállományának másolatát.

VII. FEJEZET

A SZERVEZETEK KÖZZÉ NEM TETT ADATÁLLOMÁNYOK ÉS CSOPORTOK CÉLJÁRA RELEVÁNS REFERENCIAADATAI

20. cikk

A szervezetek közzé nem tett adatállományok céljára releváns referenciaadatai

A szervezetek közzétett jegyzékeihez szükséges adatok mellett további, közzé nem tett adatállományok is használják a szervezetek referenciaadatait. Az ezen adatállományok szempontjából releváns attribútumok áttekintését a II. melléklet tartalmazza. A 21–28. cikk meghatározza a II. mellékletben említett attribútumok jelentésére vonatkozó feltételeket. Az NKB-nak biztosítaniuk kell különösen a referenciaadatok teljességét és egységességét a különböző adatállományok között.

21. cikk

Egyedi mérlegtételekre és egyedi MPI-kamatlábakra vonatkozó statisztikák

Az illetékes NKB-k biztosítják, hogy a RIAD-ban pontosan rögzítésre kerüljenek az azon euroövezeti hitelintézetek paneljére vonatkozó információk, amely tekintetében az NKB-knak egyedi mérlegtételekre és egyedi MPI-kamatlábakra vonatkozó adatokat kell jelenteniük az EKB felé az EKB/2014/15 európai központi banki iránymutatással összhangban. Az EKB tájékoztatja az NKB-kat a panel összetételéről. A panel tagságának változása esetén az NKB-k elvégzik a RIAD-ban rögzített információk szükséges módosításait.

22. cikk

Az 1333/2014/EU rendelet (EKB/2014/48) céljára releváns referenciaadatok

Az illetékes NKB-k biztosítják, hogy a RIAD-ban rögzítésre kerüljenek az 1333/2014/EU rendelet (EKB/2014/48) céljára releváns azon szervezetek referenciaadatai, amelyek jogalany-azonosítóval kerülnek azonosításra. Az NKB-k az 1333/2014/EU rendelet (EKB/2014/48) céljára releváns adatok esetében az EKB általi értesítéstől számított tíz munkanapon belül biztosítják a hiányzó referenciaadatok regisztrálását. Az EKB az 1333/2014/EU rendelet (EKB/2014/48) céljára releváns adatok esetében hetente tájékoztat a jogalany-azonosítók kezelését illetően. Az illetékes NKB-k továbbá frissítik azon szervezetek 1333/2014/EU rendelet (EKB/2014/48) céljára releváns partner-referenciadatait, amelyek a RIAD-ban regisztrálva vannak, amint tudomást szereznek egy vagy több attribútum megváltozásáról.

23. cikk

A fedezetkezelés céljára releváns referenciaadatok

Az illetékes NKB-k biztosítják a szervezetek fedezetkezelési célokra releváns referenciaadatainak minőségét és megbízhatóságát, és rögzítik a RIAD-ban a II. mellékletben felsorolt valamennyi olyan attribútumot, amely az ilyen szervezetek szempontjából releváns, annak érdekében, hogy az illetékes NKB-k megfelelően ellenőrizni tudják, hogy a monetáris politikai partnerek megfelelnek-e a szoros kapcsolatokra irányadó rendelkezéseknek, amelyeket az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) negyedik részének VIII. címe tartalmaz.

24. cikk

A Pénzgazdálkodási Rendszer céljára releváns referenciaadatok

Az illetékes NKB-k észszerű erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a Pénzgazdálkodási Rendszer (Treasury Management System, TMS) céljára releváns szervezetek vonatkozásában a RIAD-ban rögzítsék a II. mellékletben felsorolt valamennyi attribútumot. Az EKB felelős azért, hogy a TMS szempontjából releváns szervezetekhez TMS-azonosítót rendeljen hozzá.

25. cikk

Az SHSDB céljára releváns referenciaadatok

Az illetékes NKB-k az (EU) 2016/1384 európai központi banki rendelettel (EKB/2016/22) (23) és az EKB/2013/7 iránymutatással (24) összhangban az SHSDB céljára releváns partnerek tekintetében rögzítik a RIAD-ban a II. mellékletben felsorolt valamennyi attribútumot. Az NKB-k biztosítják, hogy ezek a szervezetek egy közös, stabil és valamennyi szektorban ezen szervezetekre kiterjedő szervezetazonosító révén kapcsolódjanak az SHSDB-hez.

26. cikk

A CSDB céljára releváns referenciaadatok

Az NKB-k észszerű erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a RIAD-ban rögzítsék a II. mellékletben felsorolt valamennyi attribútumot az országukban rezidens azon értékpapírok kibocsátói tekintetében, amelyek az EKB/2012/21 iránymutatással (25) összhangban a CSDB-ben rögzítésre kerülnek. Az NKB-k biztosítják, hogy ezek a szervezetek egy közös, stabil és valamennyi szektorban ezen szervezetekre kiterjedő szervezetazonosító révén kapcsolódjanak a CSDB-hez.

27. cikk

Az AnaCredit céljára releváns referenciaadatok

Az NKB-k biztosítják, hogy a partnereknek az (EU) 2016/867 európai központi banki rendelettel (EKB/2016/13) és az (EU) 2017/2335 iránymutatással (EKB/2017/38) összhangban az AnaCredit céljára releváns referenciaadatai rögzítésre kerüljenek a RIAD-ban. A II. melléklet tartalmazza az említett rendelettel és iránymutatással összhangban szükséges releváns attribútumok áttekintését, ideértve az összes rezidens partner egyedi azonosítását a RIAD-ban.

28. cikk

A csoportokra vonatkozó referenciaadatok rögzítése

(1)   Az NKB-k biztosítják az (EU) 2016/1384 rendelettel (EKB/2016/22) összhangban az SHSDB céljára, az (EU) 2016/867 rendelettel (EKB/2016/13) összhangban az AnaCredit céljára, valamint az (EU) 2015/510 iránymutatással (EKB/2014/60) összhangban a szoros kapcsolatok értékelésére szolgáló adatszolgáltatáshoz szükséges, a viszonyokra vonatkozó referenciaadatok regisztrálását. A viszonyokra vonatkozó referenciaadatokról szóló ezen információk lehetővé teszik majd a csoportstruktúrák rendszer általi dinamikus létrehozását.

(2)   Az NKB-k a bankcsoportokra vonatkozó statisztikai információkat a jogi egység szintjén jelentik, ideértve a bankcsoporthoz tartozó azon szervezeteket (közvetlen anyavállalat vagy közvetlen leányvállalat) is, amelyek az euroövezeten kívül letelepedettek.

(3)   Az NKB-k nem ellenőrzött szervezetekre vonatkozó adatokat is jelenthetnek az EKB-nek.

(4)   Az NKB-k kiegészíthetik a csoportok információit bármely más típusú csoporttag és függő szervezet rögzítése útján, és észszerű erőfeszítések alapján naprakészen tartják ezeket az információkat.

(5)   A csoportszerkezethez tartozó szervezetekre vonatkozó ellentmondó információk esetén az illetékes NKB figyelembe veszi azon ország NKB-jának útmutatását, ahol a csoport központja rezidens.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

29. cikk

Egyszerűsített módosítási eljárás

Az EKB Igazgatósága az ezen iránymutatás mellékleteit érintő technikai módosításokat hajthat végre, feltéve, hogy az ilyen módosítások nem változtatnak a mögöttes koncepcionális kereten és nem érintik a tagállami adatszolgáltatók adatszolgáltatási terhét. Az Igazgatóság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Kormányzótanácsot az ilyen módosításokról.

30. cikk

Hatálybalépés

Ez az iránymutatás az azon tagállamok NKB-ival történő közlésének napján lép hatályba, amelyek pénzneme az euro.

31. cikk

Címzettek

Ennek az iránymutatásnak a címzettjei azon tagállamok NKB-i, amelyek pénzneme az euro.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2018. június 1-jén.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  Az EKB/2014/15 iránymutatása (2014. április 4.) a monetáris és pénzügyi statisztikákról (HL L 340., 2014.11.26., 1. o.).

(2)  Az Európai Központi Bank 1333/2014/EU rendelete (2014. november 26.) a pénzpiacokra vonatkozó statisztikákról (EKB/2014/48) (HL L 359., 2014.12.16., 97. o.).

(3)  Az Európai Központi Bank (EU) 2016/867 rendelete (2016. május 18.) a részletes hitelezési és hitelkockázati adatok gyűjtéséről (EKB/2016/13) (HL L 144., 2016.6.1., 44. o.).

(4)  Az Európai Központi Bank (EU) 2015/510 iránymutatása (2014. december 19.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról (Az általános dokumentációra vonatkozó iránymutatás) (EKB/2014/60) (HL L 91., 2015.4.2., 3. o.).

(5)  Mindkettő közzétéve az EKB honlapján.

(6)  A Tanács 2533/98/EK rendelete (1998. november 23.) az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről (HL L 318., 1998.11.27., 8. o.).

(7)  Az Európai Központi Bank (EU) 2017/2335 iránymutatása (2017. november 23.) a részletes hitelezési és hitelkockázati adatok gyűjtésére vonatkozó eljárásokról (EKB/2017/38) (HL L 333., 2017.12.15., 66. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).

(11)  Az Európai Parlament és a Tanács 549/2013/EU rendelete (2013. május 21.) az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről (HL L 174., 2013.6.26., 1. o.).

(12)  A Tanács 696/93/EGK rendelete (1993. március 15.) a közösségi termelési rendszer megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről (HL L 76., 1993.3.30., 1. o.).

(13)  IFRS 10 Konszolidált pénzügyi kimutatások Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standard, IFRS Foundation.

(14)  A Tanács 1024/2013/EU rendelete (2013. október 15.) az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról (HL L 287., 2013.10.29., 63. o.).

(15)  Elérhető a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) honlapján: www.iso.org.

(16)  Az Európai Központi Bank 1071/2013/EU rendelete (2013. szeptember 24.) a monetáris pénzügyi intézmények ágazati mérlegéről (EKB/2013/33) (HL L 297., 2013.11.7., 1. o.).

(17)  Az Európai Központi Bank 1073/2013/EU rendelete (2013. október 18.) a befektetési alapok eszközeiről és kötelezettségeiről szóló statisztikákról (EKB/2013/38) (HL L 297., 2013.11.7., 73. o.).

(18)  Az Európai Központi Bank 1075/2013/EU rendelete (2013. október 18.) az értékpapírosítási tranzakciókban részt vevő pénzügyi közvetítő vállalatok eszközeiről és forrásairól szóló statisztikákról (EKB/2013/40) (HL L 297., 2013.11.7., 107. o.).

(19)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (2015. november 25.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 337., 2015.12.23., 35. o.).

(20)  Az Európai Központi Bank 1374/2014/EU rendelete (2014. november 28.) a biztosítókra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményekről (EKB/2014/50) (HL L 366., 2014.12.20., 36. o.).

(21)  A társasági jog egyes vonatkozásairól szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1132 európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 169., 2017.6.30., 46. o.) 90. cikkében meghatározottak szerint.

(22)  Az Európai Központi Bank 1409/2013/EU rendelete (2013. november 28.) a pénzforgalmi statisztikákról (EKB/2013/43) (HL L 352., 2013.12.24., 18. o.).

(23)  Az Európai Központi Bank (EU) 2016/1384 rendelete (2016. augusztus 2.) az értékpapírállományokról szóló statisztikákról szóló 1011/2012/EU rendelet (EKB/2012/24) módosításáról (EKB/2016/22) (HL L 222., 2016.8.17., 24. o.).

(24)  Az EKB/2013/7 iránymutatása (2013. március 22.) az értékpapírállományokról szóló statisztikákról (HL L 125., 2013.5.7., 17. o.).

(25)  Az EKB/2012/21 iránymutatása (2012. szeptember 26.) a Központi Értékpapír-adatbázis adatminőség-kezelési keretrendszeréről (HL L 307., 2012.11.7., 89. o.).


I. MELLÉKLET

INTÉZMÉNYEK ÉS LEÁNYVÁLLALATOK ADATAINAK ADATBÁZISA (RIAD) – KÖZZÉTÉTELRE SZÁNT LISTÁK

1. RÉSZ

Közzétételre karbantartott adatállományok esetén jelentendő attribútumok

Attribútum neve (1)

Az alábbiak jegyzékével összefüggésben releváns

MPI-k

Befektetési alapok

PKV-k

PSRI-k (1)

Biztosítók

Típus

Frissítési gyakoriság

Típus

Frissítési gyakoriság

Típus

Frissítési gyakoriság

Típus

Frissítési gyakoriság

Típus

Frissítési gyakoriság

 

Azonosítók (Identifiers)

RIAD-kód (RIAD code)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Nemzeti azonosító (National identifier) (ha elérhető)

M

d

O

q

M

q

M

a

M

q

EGR-kód (EGR code)

O

d

 

 

O

q

 

 

 

 

Jogalany-azonosító (LEI) (ha elérhető)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Bankazonosító kód (Bank identifier code (BIC))

O

d

 

 

 

 

 

 

 

 

ISIN-ek (ISINs) (ha elérhető)

O

m

M

q

M

q

 

 

O

q

Név (Name)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Rezidens ország (Country of residence)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Cím (Address) (***)

M

d

O

q

O

q

M

a

M

q

Jogi forma (Legal form) (***)

M

d

O

q

O

q

O

a

O

q

Tőzsdei jelölő (Flag listed)

M

d

M

q

M

q

O

a

M

q

Felügyelet típusa (Type of supervision)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Adatszolgáltatási követelmények (Reporting requirements)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Banki engedély típusa (Type of banking licence)

M

d

 

 

 

 

O

a

 

 

Jogi struktúra (Legal set-up)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

ÁÉKBV megfelelőség jelölő (Flag UCITS compliance)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Elkülönített alap jelölő (Flag Sub-fund)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Átruházás típusa (Type of transfer)

 

 

 

 

M

q

 

 

 

 

Befektetési alap típusa (Type of Investment Funds)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Befektetési alap befektetési politikája (Investment policy for IFs)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Pénzforgalmi szolgáltató jelölő (Flag Payment service provider (PSP))

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Fizetésirendszer-üzemeltető jelölő (Flag Payment system operator (PSO))

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Kis pénzforgalmi szolgáltató jelölő (Flag small PSP)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

PSP eltérés engedélyezve jelölő (Flag PSP derogation granted)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Pénzforgalmi szolgáltató engedély típusa (Type of PSP licence)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Pénzforgalmi szolgáltató földrajzi hatókör (PSP geographical scope)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

 

Gazdasági ágazat (Institutional sector)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Gazdasági ágazat részletei (Institutional sector details)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Gazdasági ágazat ellenőrzés (Institutional sector control)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

NACE-kód (NACE code)

M

d

M

q

M

q

O

a

M

q

Földrajzi hely (NUTS) (Geographic location (NUTS)) (***)

M

d

O

q

O

q

M

a

M

q

Foglalkoztatás belföldi (Employment domestic) (1)

O

a

O

a

O

a

O

a

O

a

Mérlegfőösszeg (EKB rendelet) belföldi (Balance sheet total (ECB Regulation) domestic) (1)

M

a

 

 

 

 

 

 

O (2)

a

Nettó eszközök belföldi (Net assets domestic) (1)

O

a

M

a

 

 

 

 

 

 

Bruttó díjbevétel belföldi (Gross premiums written domestic) (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

M

a

Foglalkoztatás összesen (Total employment) (2)

O

a

O

a

O

a

O

a

O

a

Mérleg összesen (total balance sheet) (2)

M

a

O

a

O

a

 

 

O (2)

a

Bruttó díjbevétel (Gross premiums written) (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

M

a

 

Létrejövetel időpontja (Birth date)

O

d

O

q

O

q

O

a

O

q

Lezárás időpontja (Closure date)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

„Inaktív” jelölő (Flag „Is Inactive”)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

„Felszámolás alatt” jelölő (Flag „Is under liquidation”)

M

d

O

q

M

q

M

a

M

q

Szükséges partnerek (Required counterparties)

PKV kezdeményezője (Originator of FVC)

 

 

 

 

M

q

 

 

 

 

Kezelő társaság (Management company)

(adott esetben)

 

 

M

q

M

q

 

 

 

 

Vállalatközpont (Headquarters)

M

d

 

 

 

 

 

 

M

q

Relevancia: M (kötelező), O (választható), üres (nem alkalmazandó).

Gyakoriság: a (éves), q (negyedéves), m (havi) d (napi/amint a változás bekövetkezik).

Határidők: az éves adatok esetében (amennyiben másutt nem kerül meghatározásra) a referencia-időpontot követő egy hónap.

2. RÉSZ

A szervezetek közötti viszonyok típusai

 

Típus

Frissítési gyakoriság

1.   

Vállalkozáson belüli viszonyok

Jogi egység(ek) és egy vállalkozás közötti viszony

O

2.   

Vállalkozáscsoportokon belüli viszonyok

Jogi egységek közötti ellenőrzési viszony

M (c)

q

Tulajdonosi viszony (nem ellenőrzött) jogi egységek között

O

q

3.   

Egyéb viszonyok

A kezdeményező és PKV-je közötti kapcsolat

M

q

A kezelő társaság és PKV-je/befektetési alapja közötti kapcsolat (f)  (***)

M

q

A nem rezidens fióktelep és rezidens vállalatközpontja közötti kapcsolat

M

q (d)

A rezidens fióktelep és nem rezidens vállalatközpontja közötti kapcsolat

M

q

Az elkülönített alap és az átfogó alap közötti kapcsolat (***)

M

q

A szervezet és legfelső szintű anyavállalata közötti kapcsolat (e)  (***)

M

m


(1)  

(+)

a nem rezidens fióktelepek (vagy vállalatközpontok) nélkül.

(2)  

(++)

a nem rezidens fióktelepekkel (vagy vállalatközpontokkal) együtt (ha alkalmazandó).

(***)  megfelelően.

(1)  Megjegyzendő, hogy a pénzforgalmi statisztikák szempontjából releváns intézmények (PSRI-k) jegyzéke átfedéseket mutathat az MPI-k jegyzékével.

(2)  Ezt az adatgyűjtési rendszertől függően legalább az egyik változóra vonatkozóan jelenteni kell.

(c)  csak az euroövezeten belüli vállaltközponttal rendelkező „bankcsoportok” és az (EU) 2016/867 rendelet (EKB/2016/13) által megcélzott partnerek esetében; egyébként választható.

(d)  legalább negyedévente, a szektortól függően.

(e)  csak az AnaCredit céljára releváns szervezetek esetében.

(f)  a saját kezelésű szervezetek kivételével.

(***)  megfelelően.


II. MELLÉKLET

INTÉZMÉNYEK ÉS LEÁNYVÁLLALATOK ADATAINAK ADATBÁZISA (RIAD) – NEM KÖZZÉTÉTELRE SZÁNT LISTÁK

Az adatállományok esetében az ezen iránymutatás VII. fejezetében említett vonatkozó jogi kereteiknek megfelelően jelentendő attribútumok

Attribútum neve

Egyedi mérlegtétel és MPI-kamatláb statisztikák (iBSI-iMIR)

1333/2014/EU rendelet (EKB/2014/48)

Fedezetkezelés céljára releváns szervezetek

Pénzgazdálkodási Rendszer (TMS)

Értékpapírállomány-adatbázis (SHSDB) (1)

Központi Értékpapír-adatbázis (CSDB)

Közös részletes analitikai hitelezési adatok közös adatbázisa (AnaCredit) (2)

Szervezet-azonosítók (Entity Identifiers)

RIAD-kód (RIAD code)

x

x

x

x

x

x

x

Jogalany-azonosító (LEI) (*1)

 

x

x

 

x

x

x

Nemzeti azonosítók (National identifiers) (*1)

 

 

x

 

x

x

x

Egyéb azonosítók (Other Identifiers)

 

 

x

x

x

x

x

Instrumentum azonosítók (Instrument Identifiers)

ISIN

 

 

 

 

x

x

 

Név (Name)

x

x

x

x

x

x

x

Rezidens ország (Country of residence)

x

x

x

x

x

x

x

Cím (Address)

 

 

 

 

 

 

x

Jogi forma (Legal form)

 

 

 

 

 

 

x

Gazdasági ágazat (Institutional sector)

x

x

x

x

x

x

x

Gazdasági ágazat részletei (Institutional sector details)

x

x

x

x

x

x

x

Gazdasági ágazat ellenőrzés (Institutional sector control)

x

x

x

x

x

x

x

Fedezeti csoport (Collateral group)

 

 

x

 

 

 

 

NACE-kód (NACE code)

 

 

 

 

x

x

x

Földrajzi hely (NUTS) (Geographic location (NUTS))

 

 

 

 

 

 

x

CCP jelölő (Flag CCP)

 

x

 

 

 

 

 

Adatszolgáltatási követelmények (Reporting requirements)

 

 

 

 

 

 

x

Számviteli szabályozás (Accounting Framework)

 

 

 

 

 

 

x

Foglalkoztatás összesen (Total employment)

 

 

 

 

 

 

x

Mérleg összesen (total balance sheet)

 

 

 

 

 

 

x

Vállalkozás mérete (Enterprise size)

 

 

 

 

 

 

x

Éves forgalom (Annual turnover)

 

 

 

 

 

 

x

Jogi eljárás állása (Status of legal proceedings)

 

 

 

 

 

 

x

 

Létrejövetel időpontja (Birth date)

x

x

x

x

x

x

x

Lezárás időpontja (Closure date)

x

x

x

x

x

x

x

„Inaktív” jelölő (Flag „IsInactive”)

x

x

x

x

x

x

 

 

Viszonyok

Tulajdonosi viszony

 

 

x

 

 

 

 

Fióktelepi viszony

 

 

x

 

 

 

 

Kapcsolat

a vállalatközponthoz

 

 

 

 

x

 

x

az ellenőrzést gyakorló közvetlen anyavállalathoz

 

 

 

 

x

 

x

az ellenőrzést gyakorló legfelső szintű anyavállalathoz

 

 

 

 

x

 

x

a kezelő társasághoz

 

 

 

 

 

 

x


(1)  Az adott SHSDB-partnerszerepekhez kapcsolódó kötelező attribútumok listáját a vonatkozó jogi aktusok tartalmazzák.

(2)  Egy adott AnaCredit partnerhez kapcsolódó kötelező attribútumok listája a partner szerepétől (hitelfelvevő, garanciavállaló stb.), rezidens státuszától (adatszolgáltató tagállamban rezidens/azon kívül rezidens) és a vonatkozó jogi aktusokban foglaltaknak megfelelően a hitel nyújtásának dátumától függ.

(*1)  A „LEI”-t, vagy ha az nem áll rendelkezésre, a „Nemzeti azonosítók”-at kötelező attribútumként szolgáltatni kell.


Top