Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0909

A Tanács (KKBP) 2018/909 határozata (2018. június 25.) a PESCO-projektekre vonatkozó közös irányítási szabálykészlet létrehozásáról

ST/9660/2018/INIT

OJ L 161, 26.6.2018, p. 37–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/909/oj

26.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 161/37


A TANÁCS (KKBP) 2018/909 HATÁROZATA

(2018. június 25.)

a PESCO-projektekre vonatkozó közös irányítási szabálykészlet létrehozásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 46. cikke (6) bekezdésére,

tekintettel az állandó strukturált együttműködés (PESCO) létrehozásáról és a részt vevő tagállamok jegyzékének meghatározásáról szóló, 2017. december 11-i (KKBP) 2017/2315 tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2017. december 11-én elfogadta a (KKBP) 2017/2315 határozatot.

(2)

Az említett határozat 4. cikke (2) bekezdésének f) pontja úgy rendelkezik, hogy a Tanács olyan, projektekre vonatkozó közös irányítási szabálykészletet fogad el, amelyet a PESCO-ban részt vevő tagállamok – amelyek az egyes projektekben részt vesznek – szükség szerint az adott projektnek megfelelően kiigazíthatnak.

(3)

Amint azt a (KKBP) 2018/340 tanácsi határozat (2) (5) preambulumbekezdése a következetesség biztosítása érdekében meghatározza, a PESCO-projektek végrehajtása a projektekre vonatkozó közös irányítási szabálykészleten – többek között adott esetben a megfigyelői szerepre vonatkozó szabályokon – fog alapulni.

(4)

A PESCO végrehajtására vonatkozó ütemtervről szóló, 2018. március 6-i tanácsi ajánlás (3) 12. pontjának megfelelően a Tanácsnak 2018 júniusáig el kell fogadnia a projektekre vonatkozó közös irányítási szabálykészletet. A szabálykészlet várhatóan olyan keretként szolgál majd, amellyel biztosítani lehet a PESCO-projektek koherens és következetes végrehajtását, és magában foglal az egyes projektek alakulásáról – a (KKBP) 2017/2315 határozat 5. cikke (3) bekezdésének megfelelően – a Tanács részére nyújtandó rendszeres tájékoztatásra és a Tanács általi szükséges felügyelet lehetővé tételére vonatkozó részletes szabályokat is. E tekintetben helyénvaló tovább pontosítani a részt vevő tagállamokra, többek között adott esetben a megfigyelő államokra, valamint a PESCO-nak az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) – az Európai Unió Katonai Törzsét (EUKT) is beleértve – és az Európai Védelmi Ügynökség (EDA) által együttesen biztosított titkárságára háruló szerepköröket és feladatokat. Ennek a keretnek továbbá általános iránymutatással kell majd szolgálnia a résztvevők számára az egyes projektek irányítására alkalmas szabályoknak a (KKBP) 2017/2315 határozat 5. cikke (3) bekezdésével összhangban történő kialakítása terén. Ezzel összefüggésben a Tanács 2018 júniusáig a részt vevő tagállamok projektekben betöltött koordinációs feladatainak kérdésével is újra foglalkozik majd.

(5)

A (KKBP) 2017/2315 határozat 7. cikke úgy rendelkezik, hogy az EKSZ – az EUKT-t is beleértve – és az EDA együttesen a PESCO számára a szükséges titkári szolgáltatásokat, továbbá részletesen meghatározza ez utóbbiaknak a PESCO működésének támogatása során ellátandó szerepköreit és feladatait, ideértve a PESCO-projektek támogatását is.

(6)

A (KKBP) 2017/2315 határozat 4. cikke (2) bekezdésének g) pontja értelmében a Tanácsnak kellő időben olyan határozatot kell elfogadnia, amelyben megállapítja azokat az általános feltételeket, amelyek mellett harmadik államokat kivételesen fel lehet kérni egyes projektekben való részvételre, az említett határozat 9. cikkének és különösen 9. cikke (1) bekezdésének, valamint a 2018. március 6-i tanácsi ajánlás 13. pontjának megfelelően.

(7)

A Tanácsnak ezért határozatot kell elfogadnia, amelyben létrehozza a PESCO-projektekre vonatkozó közös irányítási szabálykészletet,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározás

E határozat alkalmazásában „projekttagok” az adott PESCO-projektben közreműködő részt vevő tagállamok.

2. cikk

A Tanács tájékoztatása és a Tanács általi felügyelet

(1)   A Tanács minden év novemberéig felülvizsgálja – és adott esetben aktualizálja – a (KKBP) 2018/340 határozatot. Az egyes projektek projekttagjainak aktualizált – a projektjavaslatot benyújtó és a projektbe a (KKBP) 2017/2315 határozat 5. cikkének (2) bekezdésével összhangban felvett tagok alkotta – jegyzékét az aktualizált tanácsi határozattal együtt közzé kell tenni.

(2)   A projekttagok évente egyszer megfelelően tájékoztatják a Tanácsot a PESCO-projektjeik alakulásáról. Ennek érdekében a projekttagok a projektkoordinátorokon keresztül – egy közös elektronikus felületen keresztül, a PESCO-projektekre vonatkozó, a 2018. március 6-i tanácsi ajánlás 11. pontjában említett leíró sablon használatával – jelentést tesznek a PESCO titkárságának az azon PESCO-projektekben tett előrelépésről, amelyekben részt vesznek. A jelentésekben összevont információkat kell szolgáltatni a projekt végrehajtásában tett előrelépésről, a projekt ütemtervéről, célkitűzéseiről és mérföldköveiről, valamint az egyéb vonatkozó kötelezőbb vállalások végrehajtásához való hozzájárulásáról. A 2013/488/EU tanácsi határozattal (4) összhangban a projekttagok megállapodhatnak arról a minősítési besorolásról, amelyet ezen információk releváns részeinek tulajdonítanak.

A PESCO titkárságának kellő időben felhívást kell küldenie a projektkoordinátorok részére, hogy a jelentés elkészítésére hat hét álljon a rendelkezésükre, valamint össze kell gyűjtenie a PESCO-projektekre vonatkozó összevont információkat és továbbítania kell azokat a Tanácsnak. Ezeket az információkat elvben azt megelőzően kell továbbítani a Tanácsnak, hogy a főképviselő benyújtja a PESCO-ról szóló éves jelentését, figyelemmel a 2018. március 6-i tanácsi ajánlás 14., 15. és 16. pontjára.

(3)   Amennyiben a Tanács azt kéri, a projekttagok a projektkoordinátorokon keresztül a (2) bekezdésben említett rendszeres információkon túlmenően további információkat nyújtanak egyes konkrét projektekre vonatkozóan.

(4)   A részt vevő tagállamok – a (KKBP) 2017/2315 határozat 3. cikkének (2) bekezdésével összhangban – az évente felülvizsgálandó és adott esetben aktualizálandó nemzeti végrehajtási terveik keretében információkat szolgáltatnak az azon PESCO-projektekhez való egyéni hozzájárulásaikról, amelyekben részt vesznek.

(5)   A projektkoordinátoroknak a közös elektronikus munkafelületet kell használniuk arra, hogy beszámoljanak az egyes projektekkel kapcsolatos egyéb lényeges eredményekről és változásokról, többek között új projekttagok és megfigyelők felvételéről, valamint felvételük időpontjáról. A közös elektronikus munkafelületet úgy kell használni, hogy minden résztvevő tagállam számára biztosított legyen a szolgáltatott információk átláthatósága.

3. cikk

A PESCO titkársága

A (KKBP) 2017/2315 határozat 7. cikkével összhangban, valamint a feladatai teljesítése érdekében a PESCO titkársága:

a)

az Unió keretén belül egyedüli kapcsolattartó pontként szolgál minden PESCO-val kapcsolatos kérdésben;

b)

egyedüli kapcsolattartó pontként szolgál minden részt vevő tagállam tekintetében a releváns információknak egy szolgálati e-mail cím és egy közös elektronikus munkafelület használatával történő megosztása céljából. A PESCO titkársága a saját dokumentumait is a közös elektronikus munkafelületen keresztül teszi hozzáférhetővé;

c)

ellátja a PESCO-projektjavaslatok értékelésével kapcsolatos támogató és koordináló funkciókat, valamint strukturált módon segíti a projektek értékeléséhez és a Tanács részére teljesítendő jelentéstételhez szükséges információknak a részt vevő tagállamok általi benyújtását;

d)

kérés alapján támogatást nyújt a projekt indítását javasolni szándékozó részt vevő tagállamoknak ahhoz, hogy tájékoztassák erről a többi részt vevő tagállamot. A (KKBP) 2017/2315 határozat 5. cikke (2) bekezdésének megfelelően ezt a tájékoztatást kellő időben kell továbbítani ahhoz, hogy az érintett tagállam támogatást szerezhessen, az érdeklődő részt vevő tagállamoknak pedig lehetőségük legyen csatlakozni a közösen benyújtandó javaslathoz;

e)

támogatást nyújt a projekttagoknak ahhoz, hogy a projektjeikre vonatkozó aktualizált információkat szolgáltassanak a Tanács érintett előkészítő szerveiben, illetve adott esetben az EDA keretében;

f)

továbbítja az EKSZ érintett szolgálatai – többek között az EUKT –, valamint az EDA részére a projekttagoktól kapott, a részvételükkel zajló projekteknek és azok végrehajtásának a támogatására vonatkozó kéréseket.

4. cikk

Projekttagok

(1)   A projekttagoknak a (KKBP) 2017/2315 határozat 5. cikkének (3) bekezdésével összhangban egyhangú megállapodásra kell jutniuk egymással az együttműködésre vonatkozó szabályokról és az együttműködés köréről, valamint a projekt irányításáról.

(2)   A szabályokban rendelkezni lehet a projektben való részvételhez szükséges hozzájárulásról és a projektkövetelményekről, a projekten belüli döntéshozatali folyamatról, a projektből való kilépésre és az újabb tagállamoknak a projekthez való csatlakozására vonatkozó feltételekről, valamint a megfigyelői státuszról. A szabályokban ezenkívül ki lehet térni a 7. cikkben említett kérdésekre is.

(3)   A (KKBP) 2017/2315 határozat 5. cikkének (2) bekezdésével összhangban a projekttagok maguk között egyhangú megállapodás útján lehetővé tehetik más tagállamok számára a projekthez való csatlakozást, az utóbbiak kérése alapján. Az új tagok felvételéről tájékoztatják a Tanácsot.

(4)   A projekttagok egyhangúlag megállapodhatnak maguk között abban, hogy bizonyos – például az igazgatási kérdésekre vonatkozó – döntések meghozatalára a fent említettől eltérő szavazási szabályok vonatkozzanak.

(5)   A projekttagok saját erőforrásaikkal és szakértelmükkel járulnak hozzá a projekthez. Az egyes projekttagok a projekt tartalmától függően maguk határozzák meg hozzájárulásuk jellegét, amely jelenthet akár humán erőforrásokat, akár pénzügyi erőforrásokat, szaktudást, felszerelést vagy természetbeni hozzájárulást. E hozzájárulásoknak elő kell segíteniük a projekt céljainak elérését, és érdemi hatással kell lenniük a projektre.

(6)   A PESCO-projektek tagjai az egyes projekteket oly módon törekszenek megtervezni, hogy az eredmények és az időkeret tekintetében biztosított legyen a koherencia más PESCO-projektekkel, és a projekt az egyéb releváns intézményi keretek között folyamatban lévő kezdeményezésekkel is összhangban legyen, gondoskodva egyúttal a projekt átláthatóságáról és inkluzivitásáról, és elkerülve a szükségtelen átfedéseket is.

(7)   A projekttagok a részt vevő tagállamként tett, kötelezőbb jellegű vállalásaikkal összhangban igyekeznek használható erőket és képességeket rendelkezésre bocsátani, amelyek mindenekelőtt jól felszereltek és kiképzettek, interoperábilisak, rendelkeznek a megfelelő struktúrákkal, ellátmánnyal és tartalékokkal, és amelyek telepíthetők a műveletek céljára, és alkalmasak azok végrehajtására és fenntartására.

(8)   Az egyes projekttagok nemzeti kapcsolattartót fognak kijelölni minden egyes olyan PESCO-projektre vonatkozóan, amelyben részt vesznek.

5. cikk

Projektkoordinátorok

(1)   Az egyes PESCO-projektek projekttagjai maguk között kiválasztanak és kijelölnek egy vagy több projektkoordinátort a koordinációs feladatok ellátására. A projektkoordinátori szerepkört alapesetben vállalhatják a projekt kezdeményezői.

(2)   A projektkoordinátorok feladata különösen:

a)

a PESCO-projektekre vonatkozó leíró sablon alapján legalább évente egy alkalommal frissíteni a projektre vonatkozó információkat a PESCO titkársága által létrehozott közös elektronikus munkafelületen;

b)

elősegíteni az együttműködést a projekttagok között, illetve adott esetben az egyéb releváns PESCO-projektek projektkoordinátoraival, és fókuszpontként szolgálni a projekttel kapcsolatos kérdéseket illetően;

c)

adott esetben közreműködni a projektre vonatkozó, a 4. cikkben említett szabályoknak, valamint a szükséges projektdokumentációnak – többek között a jelentéseknek – a kidolgozásában. E célból a projektkoordinátorok igénybe vehetik az EDA keretében a részt vevő tagállamok számára nyújtott projektirányítás-támogató eszközöket;

d)

adott esetben elősegíteni azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja annak biztosítása, hogy a projekt keretében kifejlesztett képességek a képességfejlesztési terv és a koordinált éves védelmi szemle keretében azonosított képességbeli hiányosságok felszámolására irányuljanak, és hozzájáruljanak a kötelezőbb jellegű vállalások teljesítéséhez – különös tekintettel a legnagyobb kihívást jelentő missziókra –, továbbá hozzájáruljanak az uniós ambíciószint megvalósulásához.

(3)   A projekttagok maguk között kiegészítő szabályokat is meghatározhatnak a projektkoordinátor szerepére és feladataira vonatkozóan, figyelembe véve a projekt sajátos jellemzőit. Ha a projekttagok megállapodnak arról, hogy a projektkoordinátori tisztséget egyszerre több tag fogja ellátni, a PESCO titkárságával való kapcsolattartás céljára egyetlen kapcsolattartót jelölnek ki.

6. cikk

Megfigyelők

(1)   Az projekttagok maguk között megállapodhatnak annak lehetővé tételéről, hogy más részt vevő tagállamok megfigyelőként részt vegyenek a projektben.

(2)   A részt vevő tagállamok elvben csupán bizonyos – többek között az időtartamra vonatkozó, a projekt jellemzőinek megfelelően a projekttagok által meghatározott – feltételek mellett válhatnak megfigyelővé. E feltételeket a projektkoordinátoroknak kérésre ismertetniük kell.

(3)   A projekttagok maguk között bizonyos specifikus szabályokat is meghatározhatnak a megfigyelői státuszra vonatkozóan, amelyekben tükröződnek a projekt sajátos jellemzői és különböző kidolgozottsági szakaszai.

(4)   A megfigyelők nem kötelesek saját erőforrásokkal és szakértelemmel hozzájárulni a projekthez. Amennyiben csatlakozásuk nem késlelteti a projekt megvalósítását, a megfigyelők kérhetik, hogy a későbbiekben projekttagként is részt vehessenek.

7. cikk

A projektszabályzatban rögzíthető egyéb szempontok

(1)   Azok a szabályok, amelyekről a projekttagok a (KKBP) 2017/2315 tanácsi határozat 5. cikke (3) bekezdésének végrehajtása céljából az egyes PESCO-projektekre vonatkozóan – adott esetben írásban – maguk között megállapodhatnak, többek között az alábbi területekre terjedhetnek ki, akár csak néhányra, akár ezek mindegyikére:

a projekttagok üléseinek előkészítése, elnöklete és koordinálása,

a szerepek és a feladatok felosztása a projekttagok között,

a Bizottságnak – adott esetben – a projekttel kapcsolatos folyamatokban való közreműködésre való felkérése,

a költségvetésre és a pénzügyekre vonatkozó szabályok,

megfigyelők jelenléte a projekttel kapcsolatos folyamatokban,

szabályok arra az esetre vonatkozóan, amikor egy projekttag úgy dönt, hogy kilép a projektből (beleértve a jogi és a pénzügyi szempontokat is), illetve amikor valamely részt vevő tagállam csatlakozni kíván a projekthez,

azon esetek meghatározása, amikor a projekttagok az EKSZ – és azon belül többek között az EUKT – és az EDA támogatását kérhetik,

előírások, beszerzési stratégia, a projektirányítást támogató struktúra kiválasztása, ipari vállalatok kiválasztása. E tekintetben a projekttagok maguk között megállapodhatnak abban, hogy igénybe veszik az EDA projektirányítási eszközeit, például a projektszabályokat, a közös személyzeti célszámokat, a közös személyzeti követelményeket vagy az üzleti esettanulmányokat.

(2)   A projekttagok maguk között egyhangúlag megállapodhatnak arról, hogy a fentebb említett kérdésekről a 4. cikk (4) bekezdésével összhangban határoznak.

8. cikk

A létrehozott erők és képességek felhasználása

A PESCO-projektek keretében létrehozott erőket és képességeket a projekttagok külön-külön vagy adott esetben együttesen, az Európai Unió, az ENSZ és a NATO tevékenységei, illetve egyéb típusú együttműködések keretében is felhasználhatják.

9. cikk

Felülvizsgálat

Ezt a határozatot 2020. december 31-ig felül kell vizsgálni.

E határozat szövegét szükség szerint ki kell igazítani annak érdekében, hogy figyelembe vegye a harmadik államok egyes konkrét projektekben való részvételére vonatkozó, a Tanács által – a (KKBP) 2017/2315 határozat 4. cikke (2) bekezdésének g) pontjával és 9. cikkének (1) bekezdésével összhangban – határozat útján megállapítandó általános feltételeket.

10. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2018. június 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. MOGHERINI


(1)  HL L 331., 2017.12.14., 57. o.

(2)  A Tanács (KKBP) 2018/340 határozata (2018. március 6.) a PESCO keretében kidolgozandó projektek listájának összeállításáról (HL L 65., 2018.3.8., 24. o.).

(3)  HL C 88., 2018.3.8., 1. o.

(4)  A Tanács 2013/488/EU határozata (2013. szeptember 23.) az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról (HL L 274., 2013.10.15., 1. o.).


Top