EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0635

A Tanács (EU) 2018/635 határozata (2018. április 17.) az Európai Unió által az EGT Vegyes Bizottságban az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXII. mellékletének (Társasági jog) és 37. jegyzőkönyvének (a 101. cikkben hivatkozott listáról) módosításával kapcsolatban képviselendő álláspontról

OJ L 105, 25.4.2018, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/635/oj

25.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 105/21


A TANÁCS (EU) 2018/635 HATÁROZATA

(2018. április 17.)

az Európai Unió által az EGT Vegyes Bizottságban az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXII. mellékletének (Társasági jog) és 37. jegyzőkönyvének (a 101. cikkben hivatkozott listáról) módosításával kapcsolatban képviselendő álláspontról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 50. és 114. cikkére, összefüggésben 218. cikkének (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás végrehajtására vonatkozó rendelkezésekről szóló, 1994. november 28-i 2894/94/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 1. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás (2) (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) 1994. január 1-jén hatályba lépett.

(2)

Az EGT-megállapodás 98. cikke szerint az EGT Vegyes Bizottság határozhat – többek között – az EGT-megállapodás XXII. mellékletének (Társasági jog) és 37. jegyzőkönyvének (a 101. cikkben hivatkozott listáról) módosításáról.

(3)

Az 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet (3) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(4)

A 2014/56/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet (4) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(5)

Az EGT-megállapodás megfelelő érvényesülése érdekében az EGT-megállapodás 37. jegyzőkönyvét ki kell bővíteni, hogy magában foglalja az 537/2014/EU rendelettel létrehozott, az Európai Könyvvizsgálat-felügyeleti Szervek Bizottságát, és az említett bizottsággal való társulásra vonatkozó eljárások meghatározása érdekében módosítani kell az EGT-megállapodás XXII. mellékletét.

(6)

Az EGT-megállapodás XXII. mellékletét és 37. jegyzőkönyvét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az Unió által az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő álláspontnak a csatolt határozattervezeten kell alapulnia,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XXII. mellékletének (Társasági jog) és 37. jegyzőkönyvének (a 101. cikkben hivatkozott listáról) módosításával kapcsolatban az Unió nevében képviselendő álláspont az EGT Vegyes Bizottság e határozathoz csatolt határozattervezetén alapul.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2018. április 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. ZAHARIEVA


(1)  HL L 305., 1994.11.30., 6. o.

(2)  HL L 1., 1994.1.3., 3. o.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 537/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 158., 2014.5.27., 77. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014/56/EU irányelve (2014. április 16.) az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK irányelv módosításáról (HL L 158., 2014.5.27., 196. o.).


TERVEZET

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG [szám] HATÁROZATA

(…)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XXII. mellékletének (Társasági jog) és 37. jegyzőkönyvének (a 101. cikkben hivatkozott listáról) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A HL L 170., 2014.6.11., 66. o. által helyesbített, a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK irányelv módosításáról szóló, 2014. április 16-i 2014/56/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet (2) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(3)

Az EGT-megállapodás megfelelő érvényesülése érdekében az EGT-megállapodás 37. jegyzőkönyvét ki kell bővíteni, hogy magában foglalja az 537/2014/EU rendelettel létrehozott, az Európai Könyvvizsgálat-felügyeleti Szervek Bizottságát, és az említett bizottsággal való társulásra vonatkozó eljárások meghatározása érdekében módosítani kell az EGT-megállapodás XXII. mellékletét.

(4)

Az EGT-megállapodás XXII. mellékletét és 37. jegyzőkönyvét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás XXII. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 10f. pont (2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) a következőkkel egészül ki:

„—

32014 L 0056: Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 2014/56/EU irányelve (HL L 158., 2014.5.27., 196. o.).

Az irányelv rendelkezései e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazítással értendők:

A 30c. cikk (3) bekezdésében az EFTA-államok vonatkozásában az »Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített« szövegrész nem alkalmazandó.”

2.

A melléklet a 10i. pont (2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv) után a következő szöveggel egészül ki:

„10j.

32014 R 0537: Az Európai Parlament és a Tanács 537/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 158., 2014.5.27., 77. o.), amelyet a HL L 170., 2014.6.11., 66. o. helyesbített.

Az EFTA-államok társulására vonatkozóan a megállapodás 101. cikkével összhangban megállapított szabályok:

 

Az EFTA-államok 2006/43/EK irányelv 32. cikkének (1) bekezdésében említett illetékes hatóságainak – az uniós tagállamok illetékes hatóságaival azonos feltételek mellett – joguk van teljes mértékben részt venni az Európai Könyvvizsgálat-felügyeleti Szervek Bizottságában (CEAOB), azonban szavazati joggal nem rendelkeznek. Az EFTA-államok tagjai a 30. cikk (6) bekezdése értelmében nem jogosultak a CEAOB elnöklésére.

 

A rendelet rendelkezései e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal értendők:

a)

Az »uniós és a nemzeti jogszabályokban« szövegrész helyébe az »EGT-megállapodásban vagy a nemzeti jogszabályokban« szövegrész lép és az »uniós vagy nemzeti jog« szövegrész helyébe az »EGT-megállapodás vagy nemzeti jog« szövegrész lép.

b)

A 41. cikkben az EFTA-államok tekintetében:

i.

a »2020. június 17-től« szövegrész helyébe a »…-i …/… EGT vegyes bizottsági határozat [e határozat] hatálybalépésének napját követő hat évvel« szövegrész lép;

ii.

a »2023. június 17-től« szövegrész helyébe a »…-i …/… EGT vegyes bizottsági határozat [e határozat] hatálybalépésének napját követő kilenc évvel« szövegrész lép;

iii.

a »2014. június 16.« szövegrész helyébe a »…-i …/… EGT vegyes bizottsági határozat [e határozat] hatálybalépésének napja« szövegrész lép;

iv.

a »2016. június 17-én« szövegrész helyébe a »…-i …/… EGT vegyes bizottsági határozat [e határozat] hatálybalépésének napját követő két évvel« szövegrész lép.

c)

A 44. cikkben az EFTA-államok tekintetében a »2017. június 17-től« szövegrész helyébe a »…-i …/… EGT vegyes bizottsági határozat [e határozat] hatálybalépésétől számított egy év elteltével« szövegrész lép.”

2. cikk

Az EGT-megállapodás 37. jegyzőkönyve a következő ponttal egészül ki:

„40.

Az Európai Könyvvizsgálat-felügyeleti Szervek Bizottsága (CEAOB) (537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet).”

3. cikk

A HL L 170., 2014.6.11., 66. o. által helyesbített 537/2014/EU rendeletnek és a 2014/56/EU irányelvnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

4. cikk

Ez a határozat […]-án/-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (*1).

5. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, …

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

az EGT Vegyes Bizottság titkárai


(1)  HL L 158., 2014.5.27., 77. o.

(2)  HL L 158., 2014.5.27., 196. o.

(*1)  [Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.] [Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.]


Top