Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0229

A Bizottság (EU) 2018/229 határozata (2018. február 12.) az interkalibrációs eljárás eredményeképpen a tagállami megfigyelési rendszerek osztályozási értékeinek a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében történő megállapításáról és a 2013/480/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2018) 696. számú dokumentummal történt)EGT-vonatkozású szöveg.

C/2018/0696

OJ L 47, 20.2.2018, p. 1–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/229/oj

20.2.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 47/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/229 HATÁROZATA

(2018. február 12.)

az interkalibrációs eljárás eredményeképpen a tagállami megfigyelési rendszerek osztályozási értékeinek a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében történő megállapításáról és a 2013/480/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről

(az értesítés a C(2018) 696. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak V. melléklete 1.4.1. pontjának ix. alpontjára,

mivel:

(1)

A 2000/60/EK irányelv előírja a tagállamok számára, hogy a jó ökológiai és kémiai állapot elérése érdekében biztosítsák valamennyi felszíni víztest védelmét, javítását és helyreállítását. Továbbá előírja a tagállamok számára az összes mesterséges és jelentősen módosított víztest védelemét és javítását a jó ökológiai potenciál és a jó kémiai állapot elérésének céljából.

(2)

A 2000/60/EK irányelv egyik fő környezetvédelmi célkitűzésének, azaz a jó ökológiai állapotnak a meghatározása érdekében az irányelv olyan eljárást ír elő, amely biztosítja a tagállamok biológiai megfigyelés során kapott eredményei és a tagállami megfigyelési rendszerei keretében végzett osztályozások összehasonlíthatóságát. A tagállamok biológiai megfigyelés során kapott eredményeit és megfigyelési rendszerei keretében végzett osztályozását olyan interkalibrációs hálózatban kell összehasonlítani, amely valamennyi tagállamban és az Unió minden egyes ökorégiójában kijelölt megfigyelési helyekből áll. A 2000/60/EK irányelv előírja a tagállamok számára az interkalibrációs hálózat részét képező helyekkel kapcsolatos szükséges információk megfelelő összegyűjtését annak érdekében, hogy értékelni lehessen a nemzeti megfigyelési rendszerek keretében végzett osztályozásnak a 2000/60/EK irányelv V. mellékletének 1.2. pontjában foglalt normatív meghatározásokkal való konzisztenciáját. Az interkalibrációs eljárás végrehajtása érdekében a tagállamokat meghatározott felszíni víztesttípusokon osztozó tagállamok csoportjaiból álló, a 2005/646/EK bizottsági határozat (2) mellékletének 2. szakaszában meghatározott földrajzi interkalibrációs csoportokba tömörítik.

(3)

A 2000/60/EK irányelv szerint az interkalibrációs eljárást a biológiai elemek szintjén kell elvégezni: az eljárás során a tagállamok egymás között összehasonlítják a nemzeti megfigyelési rendszerek osztályozási eredményeit minden egyes biológiai elem és minden egyes közös felszínivíztest-típus tekintetében, valamint értékelik az eredményeknek az említett irányelv V. mellékletének 1.2. pontjában szereplő normatív meghatározásokkal való konzisztenciáját.

(4)

A Bizottság a Közös Kutatóközpont bevonásával elősegítette az interkalibrációs eljárás három szakaszának megvalósítását. A víz-keretirányelv közös végrehajtási stratégiája keretében kidolgozásra került négy, az interkalibrációs eljárást megkönnyítő (6. sz. (3), 14. sz. (két verzió (4)) és 30. sz. (5)) útmutató. Az említett dokumentumok áttekintik az interkalibrációs eljárás fő elveit és gyakorlati megvalósításának lehetőségeit, kitérve többek között az ütemezésre és a beszámolásra vonatkozó előírásokra. Továbbá eljárást biztosítanak ahhoz, hogy az új vagy felülvizsgált nemzeti osztályozási módszerek megfeleljenek a jó ökológiai állapot harmonizált meghatározásának.

(5)

2007-ig a Bizottsághoz több biológiai minőségi elemmel kapcsolatos interkalibrációs eredmény is érkezett. Ezek bekerültek a 2008/915/EK bizottsági határozatba (6) amely meghatározza az osztályok közötti, a tagállamok által a nemzeti megfigyelési rendszereik keretében végzett osztályozásánál alkalmazandó határértékeket. Az interkalibrációs eljárás első szakaszának eredményei hiányosak voltak abban az értelemben, hogy nem terjedtek ki valamennyi biológiai minőségi elemre. Az interkalibrációs eljárás során kapott eredményeket azonban el kellett fogadni azért, hogy azokat a 2000/60/EK irányelv 11. és 13. cikkével összhangban fel lehessen használni az első vízgyűjtő-szintű intézkedési program, illetve az első vízgyűjtő-gazdálkodási tervek kidolgozása során.

(6)

Annak érdekében, hogy a hiányosságok orvoslása és az interkalibrációs eredmények összehasonlíthatóságának javítása a 2015-re esedékes második vízgyűjtő-gazdálkodási tervek tekintetében időben megtörténjen, a Bizottság elindította az interkalibrációs eljárás második szakaszát. Ezen eljárás eredményei bekerültek a 2013/480/EU bizottsági határozatba (7). Az eredmények azt mutatták, hogy egyes esetekben az interkalibráció csak részben valósult meg. Voltak olyan földrajzi interkalibrációs csoportok és biológiai minőségi elemek, amelyek kapcsán nem született az említett határozatba felvehető interkalibrációs eredmény.

(7)

Ezért az interkalibrációs eljárás harmadik szakaszára szükség volt az említett hiányosságok megszüntetése és az interkalibrációs eredmények időbeli összehasonlíthatóságának javítása érdekében a 2021-ben esedékes harmadik vízgyűjtő-gazdálkodási tervekhez. Az interkalibrációs eljárás harmadik szakaszának eredményei e határozat mellékletében szerepelnek.

(8)

Az interkalibrációs eljárás eredményeit e határozat melléklete határozza meg. A melléklet 1 részében szereplő eredmények tekintetében teljes mértékben elvégezték az interkalibrációs eljárásnak az útmutató dokumentumokban foglalt valamennyi lépését. A melléklet 2. része tartalmazza a nemzeti osztályozási módszereket és azok határértékeit, amelyek esetében műszakilag nem volt kivitelezhető az összehasonlíthatóság értékelésének elvégzése a közös típusok hiányából, a különböző célzott terhelésekből vagy eltérő értékelési koncepciókból adódóan. Mivel a melléklet 1. és 2. részében szereplő eredmények összhangban állnak a 2000/60/EK irányelv V. mellékletének 1.2. pontjában szereplő normatív meghatározásokkal, a tagállamoknak a megfigyelési rendszereik keretében végzett osztályozás során a vonatkozó határértékeket kell alkalmazniuk.

(9)

Ha az interkalibrált típusoknak megfelelő víztestek a 2000/60/EK irányelv 4. cikkének (3) bekezdésével összhangban mesterséges vagy jelentősen módosított víztestnek minősülnek, a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy az e határozat mellékletében feltüntetett eredményeket használhassák a szóban forgó víztestek jó ökológiai potenciáljának kimutatására, figyelembe véve e víztestek fizikai módosulásait és a hozzájuk kapcsolódó vízhasználatot, összhangban a 2000/60/EK irányelv V. mellékletének 1.2.5. pontjában foglalt normatív meghatározásokkal.

(10)

Nemzeti osztályozási rendszerükben a tagállamoknak alkalmazniuk kell az interkalibrációs eljárás eredményeit abból a célból, hogy meghatározzák a kiváló és jó állapot, valamint a jó és mérsékelt állapot közötti határértékeket valamennyi nemzeti típusuk tekintetében.

(11)

A 2000/60/EK irányelv 8. cikkében előírt megfigyelési programok létrehozásának köszönhetően elérhetővé váló információk, valamint a vízgyűjtő kerületek jellemzőinek az említett irányelv 5. cikkében előírt felülvizsgálata és naprakészen tartása olyan új bizonyítékokat szolgáltathatnak, amelyek nyomán a tagállamok megfigyelési- és osztályozási rendszereiket a tudományos és műszaki fejlődéshez igazíthatják. A tagállamok új nemzeti osztályozási módszereket is kidolgozhatnak, amelyek olyan biológiai minőségi elemekre vagy biológiai minőségi alelemekre és vonatkozó határértékekre is kiterjednek, amelyek esetében értékelni kell a 2000/60/EK irányelv V. mellékletének 1.2. pontjában foglalt normatív meghatározásokkal való konzisztenciát. Ezek a kérdések az interkalibrációs eljárás eredményeinek a hiányosságok pótlása érdekében történő felülvizsgálatához vezethetnek, valamint az interkalibrációs eredmények minőségének és összehasonlíthatóságának javulását eredményezhetik, amelyek viszont indokolttá tehetik az e határozat mellékletében szereplő eredmények naprakésszé tételét.

(12)

Ezért a 2013/480/EU határozatot ennek megfelelően hatályon kívül kell helyezni és helyébe új határozatot kell léptetni.

(13)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2000/60/EK irányelv 21. cikkének (1) bekezdésében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A 2000/60/EK irányelv V. melléklete 1.4.1. pontjának iii. alpontja alkalmazásában a tagállamok megfigyelési rendszereik keretében végzett osztályozás során az osztályok közötti határértékek tekintetében az e határozat mellékletének 1. részében meghatározott értékeket alkalmazzák.

(2)   Amennyiben egy földrajzi interkalibrációs csoporton belül valamely biológiai minőségi elem összehasonlíthatóságának értékelését nem végezték el, a tagállamok a 2000/60/EK irányelv V. melléklete 1.4.1 pontjának iii. alpontja alkalmazásában a megfigyelési rendszereik keretében végzett osztályozás során az e határozat mellékletének 2. részében szereplő módszereket és fokozatok közötti határértékeket alkalmazzák.

(3)   A tagállamok alkalmazhatják az e határozat mellékletében szereplő módszereket és osztályok közötti határértékeket a 2000/60/EK irányelv 4. cikkének (3) bekezdése szerint mesterségesnek vagy jelentősen (erősen) módosítottként kijelölt víztestek jó ökológiai potenciáljának meghatározása érdekében.

2. cikk

A 2013/480/EU határozat hatályát veszti.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2018. február 12-én.

a Bizottság részéről

Karmenu VELLA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 327., 2000.12.22., 1. o.

(2)  A Bizottság 2005/646/EK határozata (2005. augusztus 17.) a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban az interkalibrációs hálózatot alkotó helyek nyilvántartásának létrehozásáról (HL L 243., 2005.9.19., 1. o.).

(3)  A víz-keretirányelv (2000/60/EK) közös végrehajtási stratégiája, 6. sz. útmutató, „Towards a Guidance on Establishment of the Intercalibration Network and the Process on the Intercalibration Exercise”, European Communities, 2003. ISBN 92-894-5126-2

(4)  A víz-keretirányelv (2000/60/EK) közös végrehajtási stratégiája, 14. sz. útmutató. „Guidance document on the Intercalibration Process 2004-2006”, ISBN 92-894-9471-9;

A víz-keretirányelv (2000/60/EK) közös végrehajtási stratégiája, 14. sz. útmutató. „Guidance document on the Intercalibration Process 2008-2011”, ISBN: 978-92-79-18997-5

(5)  Eljárás új vagy frissített osztályozási módszerek alkalmazására az „interkalibrációs eljárás” eredményeire vonatkozóan, 30. sz. iránymutatásokat tartalmazó dokumentáció. 2015-085. számú technikai jelentés, ISBN: 978-92-79-38434-9

(6)  A Bizottság 2008/915/EK határozata (2008. október 30.) az interkalibrációs eljárás eredményeképpen a tagállamok megfigyelési rendszerei osztályozási értékeinek a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében történő megállapításáról (HL L 332., 2008.12.10., 20. o.).

(7)  A Bizottság 2013/480/EU határozata (2013. szeptember 20.) az interkalibrációs eljárás eredményeképpen a tagállami megfigyelési rendszerek osztályozási értékeinek a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében történő megállapításáról és a 2008/915/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 266., 2013.10.8., 1. o.).


MELLÉKLET

E melléklet 1. része tartalmazza azon interkalibrációs eljárás eredményeit – amelyek tekintetében az interkalibrációs eljárás valamennyi lépését teljes mértékben elvégezték –, beleértve a vonatkozó határértékeket is.

A 2. rész azon nemzeti módszereket és határértékeket ismerteti, amelyek összhangban állnak a 2000/60/EK irányelv V. mellékletének 1.2. pontjában foglalt normatív meghatározással, de amelyek esetében műszakilag nem volt kivitelezhető a földrajzi interkalibrációs csoporton belüli összehasonlíthatóság értékelésének elvégzése a közös típusok hiánya, a különböző célzott terhelések, vagy a különböző értékelési koncepciók miatt.

1. RÉSZ

Vízkategória:

vízfolyások

Földrajzi interkalibrációs csoport:

alpesi vízfolyások

Az interkalibráció tárgyát képező típusok leírása

Típus

A vízfolyás jellemzése

Vízgyűjtő terület (km2)

Tengerszint feletti magaság (m) és geomorfológia

Lúgosság

Vízhozam

R-A1

Elő-alpesi, kicsi/közepes, magas fekvésű, meszes

10–1 000

800–2 500  m (vízgyűjtő), sziklás/köves

Nagyon (de nem rendkívül) lúgos

 

R-A2

Kicsi/közepes, magas fekvésű, szilikátos

10–1 000

500–1 000  m (a vízgyűjtő legmagasabb fekvése 3 000  m, átlagos fekvése 1 500  m), köves

Nem meszes (gránit, metamorf), közepesen/kevéssé lúgos

Havas-jeges vízhozam

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen:

R-A1 típus:

Ausztria, Franciaország, Németország, Olaszország, Szlovénia

R-A2 típus:

Ausztria, Franciaország, Olaszország, Spanyolország

AZ „ALPESI VÍZFOLYÁSOK” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

bentikus gerinctelen fauna

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási módszerek ökológiai minőségi arányai

Ország és típus

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

R-A1 típus

 

 

 

Ausztria

Biológiai minőségi elemek értékelése – bentikus gerinctelenek (Erhebung der biologischen Qualitätselemente – Teil Makrozoobenthos [Detaillierte MZB-Methode])

0,80

0,60

Franciaország

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 és arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,93

0,79

Németország

PERLODES – Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos

0,80

0,60

Olaszország

MacrOper, a STAR Intercalibration Common Metric Index (interkalibrációs közös metrikus index) (STAR_ICMi) alapján

0,97

0,73

Szlovénia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

R-A2 típus

 

 

 

Ausztria

Biológiai minőségi elemek értékelése – bentikus gerinctelenek (Erhebung der biologischen Qualitätselemente – Teil Makrozoobenthos [Detaillierte MZB-Methode])

0,80

0,60

Franciaország (Alpok)

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 és arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,93

0,71

Franciaország (Pireneusok)

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 és arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,81

Olaszország

MacrOper, a STAR Intercalibration Common Metric Index (interkalibrációs közös metrikus index) (STAR_ICMi) alapján

0,95

0,71

Spanyolország

Ibériai BMWP (IBMWP)

0,83

0,53

AZ „ALPESI VÍZFOLYÁSOK” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

makrofiták és fitobentosz

Biológiai minőségi részelem:

fitobentosz

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási módszerek ökológiai minőségi arányai

Ország és típus

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

R-A1 típus

 

 

 

Ausztria

Biológiai minőségi elemek értékelése – fitobentosz [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 – Fließgewässer/Phytobenthos]

0,88

0,56

Franciaország

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, 2007. december Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,78

Németország

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

0,735

0,54

Olaszország

Intercalibration Common Metric Index (interkalibrációs közös metrikus index) (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,87

0,7

Szlovénia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

R-A2 típus

 

 

 

Ausztria

Biológiai minőségi elemek értékelése – fitobentosz [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 – Fließgewässer/Phytobenthos]

0,88

0,56

Franciaország

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, 2007. december Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,78

Spanyolország

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,94

0,74

Olaszország

Intercalibration Common Metric Index (interkalibrációs közös metrikus index) (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,85

0,64

Vízkategória:

vízfolyások

Földrajzi interkalibrációs csoport:

Közép-európai és balti vízfolyások

Az interkalibráció tárgyát képező típusok leírása

Típus

A vízfolyás jellemzése

Vízgyűjtő (km2)

Magasság és geomorfológia

Lúgosság (meq/l)

R-C1

Kicsi, alacsony fekvésű, szilikátos, homokos

10–100

Alacsony fekvésű, elsősorban homokos szubsztrátum (apró szemcsés), 3–8 m széles (mederkitöltés esetén)

> 0,4

R-C2

Kicsi, alacsony fekvésű, szilikátos, köves

10–100

Alacsony fekvésű, köves

3–8 m széles (mederkitöltés esetén)

< 0,4

R-C3

Kicsi, közepes fekvésű, szilikáttartalmú

10–100

Közepes fekvésű, köves (gránit)/kavicsos szubsztrátum, 2–10 m széles (mederkitöltés esetén)

< 0,4

R-C4

Közepes, alacsony fekvésű, vegyes

100–1 000

Alacsony fekvésű, homokos/kavicsos szubsztrátum, 8–25 m széles (mederkitöltés esetén)

> 0,4

R-C5

Nagy, alacsony fekvésű, vegyes

1 000 –10 000

Alacsony fekvésű, márnarégió, változó sebesség, a vízgyűjtő legmagasabb fekvése 800 m, > 25 m széles (mederkitöltés esetén)

> 0,4

R-C6

Kicsi, alacsony fekvésű, meszes

10–300

Alacsony fekvésű, kavicsos szubsztrátum (mészkő), 3–10 m széles (mederkitöltés esetén)

> 2

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen:

R-C1 típus:

Belgium (Flandria), Belgium (Vallónia), Dánia, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Litvánia, Lengyelország, Németország, Olaszország, Svédország

R-C2 típus:

Egyesült Királyság, Franciaország, Írország, Spanyolország, Svédország

R-C3 típus:

Ausztria, Belgium (Vallónia), Cseh Köztársaság, Egyesült Királyság, Franciaország, Lengyelország, Luxemburg, Németország, Spanyolország, Svédország

R-C4 típus:

Belgium (Flandria), Belgium (Vallónia), Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Franciaország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Németország, Olaszország, Spanyolország, Svédország

R-C5 típus:

Belgium (Vallónia), Cseh Köztársaság, Észtország, Írország, Franciaország, Németország, Spanyolország Egyesült Királyság, Hollandia, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Olaszország, Svédország

R-C6 típus:

Belgium (Vallónia), Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Franciaország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Olaszország, Spanyolország, Svédország

A „KÖZÉP-EURÓPAI ÉS BALTI VÍZFOLYÁSOK” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

bentikus gerinctelen fauna

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási módszerek ökológiai minőségi arányai

Ország

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Ausztria

Biológiai minőségi elemek értékelése – bentikus gerinctelenek

0,80

0,60

Belgium (Flandria)

Multimetric Macroinvertebrate Index Flanders (Makrogerinctelenek multimetrikus indexe, Flandria) (MMIF)

0,90

0,70

Belgium (Vallónia)

Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) (Norme AFNOR NF T 90 350, 1992) és Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 2012.10.12.

0,94

(R-C1 típus)

0,97

(R-C3, R-C5, R-C6 típusok)

0,75

(R-C1 típus)

0,74

(R-C3, R-C5, R-C6 típusok)

Cseh Köztársaság

Czech system for ecological status assessment of rivers using benthic macroinvertebrates (Cseh rendszer a vízfolyások ökológiai állapotának értékelésére, bentikus makrogerinctelenek alapján)

0,80

0,60

Dánia

Danish Stream Fauna Index (Patakok faunájának dán indexe (DSFI)

1,00

0,71

Észtország

Estonian surface water ecological quality assessment – river macroinvertebrates (Észt rendszer a felszíni vizek ökológiai minőségének értékelésére – vízfolyásokban élő makrogerinctelenek)

0,90

0,70

Németország

PERLODES – Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos

0,80

0,60

Franciaország

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 et arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,80

Írország

Quality Rating System (Q-value) (Minőség értékelési rendszer – Q érték)

0,85

0,75

Olaszország

MacrOper, a STAR_ICM index számítása alapján

0,96

0,72

Lettország

Latvian Macroinvertebrate Index (Makrogerinctelenekre vonatkozó lett index) (LMI)

0,92

0,72

Litvánia

Lithuanian River Macroinvertebrate Index (Makrogerinctelenekre vonatkozó litván index) (LRMI)

0,80

0,60

Luxemburg

Classification luxembourgeoise DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350, AFNOR XP T 90-333 és XP T 90-388

0,96

0,72

Hollandia

KRW-maatlat

0,80

0,60

Lengyelország

RIVECOmacro – MMI_PL

0,91 (R-C1 típus)

0,72 (R-C1 típus)

Spanyolország

METI

0,93

0,70

Svédország

DJ-index (Dahl & Johnson 2004)

0,80

0,60

Egyesült Királyság

River Invertebrate Classification Tool (RICT) (Vízfolyásokban élő gerinctelenek osztályozási eszköze) (RICT) – WHPT

0,97

0,86

A „KÖZÉP-EURÓPAI ÉS BALTI VÍZFOLYÁSOK” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

makrofiták és fitobentosz

Biológiai minőségi részelem:

makrofiták

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási módszerek ökológiai minőségi arányai

Ország

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Típus

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Ausztria

AIM – vízfolyások (makrofitákon alapuló osztrák index vízfolyásokra)

RC-3

0,875

0,625

Belgium (Flandria)

MAFWAT (Makrofitákon alapuló flamand értékelési rendszer)

R-C1

0,80

0,60

Belgium (Vallónia)

IBMR-WL – Makrofitákra vonatkozó biológiai index vízfolyások esetében (Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 2012.10.12.)

R-C3

0,925

0,607

Cseh Köztársaság

A Cseh Köztársaság felszíni folyóvíztestekre vonatkozó, biológai minőségi elemként a makrofitákat alkalmazó értékelési módszere

R-C3 (1. nemzeti típus)

0,83

0,67

R-C3 (4. nemzeti típus)

0,82

0,64

R-C4

0,86

0,62

Dánia

DSPI – Danish Stream Plant Index (Patakban élő növények dán indexe)

R-C1, R-C4

0,70

0,50

Németország

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

R-C1

0,745

0,495

R-C3

0,80

0,55

R-C4

0,575

0,395

Németország

NRW-Verfahren zur Bewertung von Fließgewässern mit Makrophyten

R-C1, R-C3, R-C4

0,995

0,695

Franciaország

IBMR – Indice Biologique Macrophytique en Rivière NF T90-395. sz. francia szabvány (2003.10.1.)

R-C3

0,93

0,79

R-C4

0,905

0,79

Írország

MTR–IE – Mean Trophic Ranking (Átlagos trofikus rangsor)

R-C4

0,74

0,62

Olaszország

IBMR – IT – Makrofitákra vonatkozó biológiai index vízfolyások esetében

R-C1

0,90

0,80

R-C4

0,90

0,80

Litvánia

Vízfolyásokban élő makrofitákra vonatkozó litván index

R-C4

0,61

0,41

Lettország

Makrofitákat alkalmazó lett értékelési módszer

R-C4

0,75

0,55

Luxemburg

IBMR – LU – Biological Macrophyte Index for Rivers (Makrofitákra vonatkozó biológiai index vízfolyások esetében)

R-C3, R-C4, R-C5 és R-C6

0,89

0,79

Hollandia

Felülvizsgált, makrofitákat alkalmazó holland értékelési módszer vízfolyásokra

R-C1 és R-C

0,80

0,60

Lengyelország

MIR – Macrophyte Index for Rivers (Makrofitákra vonatkozó index vízfolyások esetében)

R-C1

0,90

0,65

R-C3

0,910

0,684

R-C4

0,90

0,65

Egyesült Királyság

River LEAFPACS 2 (vízfolyásokra)

R-C1, R-C3 és R-C4 (*1)

0,80

0,60

A „KÖZÉP-EURÓPAI ÉS BALTI VÍZFOLYÁSOK” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

makrofiták és fitobentosz

Biológiai minőségi részelem:

fitobentosz

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási módszerek ökológiai minőségi arányai

Ország

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Típus

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Ausztria

Biológiai minőségi elemek értékelése – fitobentosz [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 -Fließgewässer/Phytobenthos]

Minden típus, magasság: < 500 m

0,70

0,42

Minden típus, magasság: > 500 m

0,71

0,43

Belgium (Flandria)

Proportions of Impact-Sensitive and Impact-Associated Diatoms (PISIAD) (hatásérzékeny és hatáshoz társított kovamoszatok aránya)

Minden típus

0,80

0,60

Belgium (Vallónia)

IPS (Coste, in CEMAGREF, 1982; Lenoir & Coste, 1996 és Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 2012.10.12.)

Minden típus

0,98

0,73

Cseh Köztársaság

Vízfolyások cseh értékelési módszere fitobentosz felhasználásával

R-C3, R-C4, R-C5

0,80

0,63

Észtország

Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

Minden típus

0,85

0,70

Franciaország

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, 2007. december Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

Minden típus

0,94

0,78

Németország

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

R-C1

0,67

0,43

R-C3

0,67

0,43

R-C4

0,61

0,43

R-C5

0,73

0,55

Írország

A Trophic Diatom Index (Trofikus diatóma-index) (TDI) felülvizsgált változata

Minden típus

0,93

0,78

Olaszország

Intercalibration Common Metric Index (interkalibrációs közös metrikus index) (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

Minden típus

0,89

0,70

Írország

A Trophic Diatom Index (Trofikus diatóma-index) (TDI) felülvizsgált változata

Minden típus

0,93

0,78

Litvánia

Litván fitobentosz-index

R-C1, R-C4, R-C5, R-C6

0,73

0,55

Luxemburg

Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

R-C3, R-C4 (kevéssé lúgos)

0,98

0,78

R-C4 (erősen lúgos), R-C5 és R-C6

0,99

0,78

Hollandia

KRW Maatlat

Minden típus

0,80

0,60

Lengyelország

Indeks Okrzemkowy IO dla rzek (Vízfolyásokra vonatkozó diatóma-index)

Minden típus

0,80

0,58

Spanyolország

Diatom multimetric (Multimetrikus diatóma-index) (MDIAT)

R-C2, R-C3, R-C4

0,93

0,70

Svédország

Az Indice de Polluosensibilité Spécifique-en (IPS) alapuló svéd értékelési módszerek és a svéd Környezetvédelmi Ügynökség előírásai (NFS 2008:1)

Minden típus

0,89

0,74

Egyesült Királyság

Diatom Assessment for River Ecological Status (Diatóma-értékelés a vízfolyások ökológiai állapotának meghatározásához) (DARLEQ2)

Minden típus

1,00

0,75

Vízkategória:

vízfolyások

Földrajzi interkalibrációs csoport:

keleti kontinentális vízfolyások

Az interkalibráció tárgyát képező típusok leírása

Típus

A vízfolyás jellemzése

Ökorégió

Vízgyűjtő terület (km2)

Tengerszint feletti magasság (m)

Geológia

Szubsztrátum

R-E1a

Kárpáti: kicsi/közepes, közepesen magas fekvésű

10

10–1 000

500–800

Vegyes

 

R-E1b

Kárpáti: kicsi/közepes, közepesen magas fekvésű

10

10–1 000

200–500

Vegyes

 

R-E2

Síkvidéki: közepes, alacsony fekvésű

11 és 12

100–1 000

< 200

Vegyes

Homok és iszap

R-E3

Síkvidéki: nagy, alacsony fekvésű

11 és 12

> 1 000

< 200

Vegyes

Homok, iszap és kavics

R-E4

Síkvidéki: közepes méretű, közepesen magas fekvésű

11 és 12

100–1 000

200–500

Vegyes

Homok és kavics

R-EX4

Nagy, közepes fekvésű

10, 11 és 12

> 1 000

200–500

Vegyes

Kavics és szikla

R-EX5

Síkvidéki: kicsi, alacsony fekvésű

11 és 12

10–100

< 200

Vegyes

Homok és iszap

R-EX6

Síkvidéki: kicsi, közepes fekvésű

11 és 12

10–100

200–500

Vegyes

Kavics

R-EX7

Balkáni: kicsi, meszes, közepes fekvésű

5

10–100

200–500

Meszes

Kavics

R-EX8

Balkáni: kicsi/közepes, meszes karsztforrás

5

10–1 000

 

Meszes

Kavics, homok és iszap

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen:

R-E1a:

Bulgária, Cseh Köztársaság, Románia, Szlovákia

R-E1b

Bulgária, Cseh Köztársaság, Magyarország, Románia, Szlovákia

R-E2:

Bulgária, Cseh Köztársaság, Magyarország, Románia, Szlovákia, Szlovénia

R-E3:

Bulgária, Cseh Köztársaság, Magyarország, Románia, Szlovákia, Szlovénia

R-E4:

Ausztria, Bulgária, Cseh Köztársaság, Magyarország, Románia, Szlovákia, Szlovénia

R-EX4:

Cseh Köztársaság, Románia, Szlovákia

R-EX5:

Magyarország, Románia, Szlovákia, Szlovénia

R-EX6:

Magyarország, Románia, Szlovénia

R-EX7:

Szlovénia

R-EX8:

Szlovénia

A „KELETI KONTINENTÁLIS VÍZFOLYÁSOK” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

bentikus gerinctelen fauna

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási módszerek ökológiai minőségi arányai

Ország

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Típus

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Ausztria

Biológiai minőségi elemek értékelése – bentikus gerinctelenek

R-E4

0,80

0,60

Bulgária

IBI (BG) (Irish Biotic Index (BG)) (Ír biotikus index)

R-E1a, R-E1b

0,86

0,67

R-E2, R-E3

0,80

0,60

Cseh Köztársaság

Czech system for ecological status assessment of rivers using benthic macroinvertebrates (Cseh rendszer a vízfolyások ökológiai állapotának értékelésére, bentikus makrogerinctelenek alapján)

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3

0,80

0,60

Magyarország

Makrogerinctelenekre vonatkozó multimetrikus index

R-E1b, R-E3, R-E4, R-EX5, R-EX6

0,80

0,60

Románia

Víztestek ökológiai állapotának makrogerincteleneken alapuló értékelési módszere

R-E1a, R-E1b, R-E3, R-EX4

0,74

0,58

Szlovénia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

R-E4, R-EX5, R-EX6

0,80

0,60

Szlovákia

Szlovák rendszer a vízfolyásokban élő bentikus gerinctelenek értékelésére

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-E4, R-EX4

0,80

0,60

A „KELETI KONTINENTÁLIS VÍZFOLYÁSOK” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

makrofiták és fitobentosz

Biológiai minőségi részelem:

makrofiták

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási módszerek ökológiai minőségi arányai

Ország

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Típus

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Ausztria

AIM – vízfolyások (makrofitákon alapuló osztrák index vízfolyásokra)

R-E4

0,875

0,625

Bulgária

Referenciaindex

R-E2, R-E3

0,570

0,370

R-E4

0,510

0,270

Cseh Köztársaság

A Cseh Köztársaság felszíni folyóvíztestekre vonatkozó, biológai minőségi elemként a makrofitákat alkalmazó értékelési módszere

R-E2, R-E3

0,750

0,500

Cseh Köztársaság

A Cseh Köztársaság felszíni folyóvíztestekre vonatkozó, biológai minőségi elemként a makrofitákat alkalmazó értékelési módszere

R-E4

0,770

0,560

Magyarország

Referenciaindex

R-E2, R-E3

0,700

0,370

Románia

makrofita-alapú román értékelési rendszer vízfolyásokra (Vízfolyásokra vonatkozó makrofita-index (MARI))

R-E2, R-E3, R-E4

R-E2, és R-E3: 0,875 , R-E4: 0,783

Minden típus: 0,625

Szlovénia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

R-E2, R-E3, R-E4

0,800

0,600

Szlovákia

Makrofitákra vonatkozó biológiai index vízfolyások esetében (IBMR-SK)

R-E2, R-E3, R-E4

0,800

0,600

A „KELETI KONTINENTÁLIS VÍZFOLYÁSOK” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

makrofiták és fitobentosz

Biológiai minőségi részelem:

fitobentosz

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási módszerek ökológiai minőségi arányai

Ország

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Típus

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Ausztria

Biológiai minőségi elemek értékelése – fitobentosz

R-E4

0,70

0,42

Bulgária

Vízfolyások ökológiai állapotának értékelése Bulgáriában, az IPS diatóma-index alapján

R-E1a, R-E1b, R-E3

0,87 (R2, R4 nemzeti típus)

0,85 (R7, R8 nemzeti típus)

0,66 (R2, R4 nemzeti típus)

0,64 (R7, R8 nemzeti típus)

Cseh Köztársaság

Vízfolyások értékelési rendszere fitobentosz felhasználásával

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-EX4

0,80

0,60

Magyarország

Vízfolyások ökológiai állapotának értékelése kovamoszatok alapján

R-E2, R-E3, R-EX5

0,80

0,60

Románia

Vízfolyások ökológiai állapotának nemzeti (román) értékelési módszere fitobentosz (diatómák) alapján RO-AMRP

R-E1a, R-E1b, R-E3

0,80

0,60

Szlovénia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

R-E4, R-EX5, R-EX6, R-EX7, R-EX8

0,80

0,60

Szlovákia

Vízfolyások ökológiai állapotának értékelési rendszere fitobentosz felhasználásával

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-E4, R-EX4

0,90

0,70

Vízkategória:

vízfolyások

Földrajzi interkalibrációs csoport:

Mediterrán vízfolyások

Az interkalibráció tárgyát képező típusok leírása

Típus

A vízfolyás jellemzése

Vízgyűjtő terület (km2)

Geológia

Vízhozam

R-M1

Kicsi mediterrán patakok

< 100

Vegyes (kivéve szilikátos)

Nagy mértékben szezonális

R-M2

Közepes mediterrán patakok

100–1 000

Vegyes (kivéve szilikátos)

Nagy mértékben szezonális

R-M4

Mediterrán hegyi patakok

 

Nem szilikátos

Nagy mértékben szezonális

R-M5

Időszakos patakok

 

 

Időszakos

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen:

R-M1:

Bulgária, Franciaország, Görögország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia

R-M2:

Bulgária, Franciaország, Görögország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia

R-M4:

Ciprus, Franciaország, Görögország, Olaszország, Spanyolország

R-M5:

Ciprus, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia

A „MEDITERRÁN VÍZFOLYÁSOK” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

bentikus gerinctelen fauna

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási módszerek ökológiai minőségi arányai

Ország és típus

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

R-M1

 

 

 

Franciaország

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 et arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,700

Görögország

Hellenic Evaluation System-2 (görög értékelési rendszer) (HESY-2)

0,943

0,750

Olaszország

MacrOper (a STAR Intercalibration Common Metric Index (interkalibrációs közös metrikus index)[ICMi] alapján)

0,970

0,720

Portugália

Vízfolyások biológiai minőségének értékelési módszere – bentikus gerinctelenek (IPtIN, IPtIS)

0,870 (1. típus)

0,678 (1. típus)

0,850 (3. típus)

0,686 (3. típus)

Szlovénia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Spanyolország

Iberian Biological Monitoring Working Party (IBMWP) (A biológiai monitoringgal foglalkozó ibériai munkacsoport)

0,845

0,698

Spanyolország

Iberian Mediterranean Multimetric Index (Ibériai mediterrán multimetrikus index) (IMMi-T) – mennyiségi adatok alapján

0,811

0,707

R-M2

 

 

 

Bulgária

IBI (BG) (Irish Biotic Index (BG)) (Ír biotikus index)

0,800

0,600

Franciaország

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 et arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,700

Görögország

Hellenic Evaluation System-2 (görög értékelési rendszer) (HESY-2)

0,944

0,708

Olaszország

MacrOper (a STAR Intercalibration Common Metric Index (interkalibrációs közös metrikus index)[ICMi] alapján)

0,940

0,700

Portugália

Vízfolyások biológiai minőségének értékelési módszere – bentikus gerinctelenek (IPtIN, IPtIS)

0,830 (2. típus)

0,693 (2. típus)

0,880 (4. típus)

0,676 (4. típus)

Szlovénia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Spanyolország

Iberian Biological Monitoring Working Party (IBMWP) (A biológiai monitoringgal foglalkozó ibériai munkacsoport)

0,845

0,698

Spanyolország

Iberian Mediterranean Multimetric Index (Ibériai mediterrán multimetrikus index) (IMMi-T) – mennyiségi adatok alapján

0,811

0,707

R-M4

 

 

 

Ciprus

STAR Intercalibration Common Metric Index (interkalibrációs közös metrikus index) (STAR_ICMi)

0,972

0,729

Franciaország

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 et arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,700

Görögország

Hellenic Evaluation System-2 (görög értékelési rendszer) (HESY-2)

0,850

0,637

Olaszország

MacrOper (a STAR Intercalibration Common Metric Index (interkalibrációs közös metrikus index)[ICMi] alapján)

0,940

0,700

Spanyolország

Iberian Biological Monitoring Working Party (IBMWP) (A biológiai monitoringgal foglalkozó ibériai munkacsoport)

0,840

0,700

Spanyolország

Iberian Mediterranean Multimetric Index (Ibériai mediterrán multimetrikus index) (IMMi-T) – mennyiségi adatok alapján

0,850

0,694

R-M5

 

 

 

Ciprus

STAR Intercalibration Common Metric Index (interkalibrációs közös metrikus index) (STAR_ICMi)

0,982

0,737

Görögország

Hellenic Evaluation System-2 (görög értékelési rendszer) (HESY-2)

0,963

0,673

Olaszország

MacrOper (a STAR Intercalibration Common Metric Index (interkalibrációs közös metrikus index)[ICMi] alapján)

0,970

0,730

Portugália

Vízfolyások biológiai minőségének értékelési módszere – bentikus gerinctelenek (IPtIN, IPtIS)

0,973 (5. típus)

0,705 (5. típus)

0,961 (6. típus)

0,708 (6. típus)

Szlovénia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Spanyolország

Iberian Biological Monitoring Working Party (IBMWP) (A biológiai monitoringgal foglalkozó ibériai munkacsoport)

0,830

0,630

Spanyolország

Iberian Mediterranean Multimetric Index (Ibériai mediterrán multimetrikus index) (IMMi-T) – mennyiségi adatok alapján

0,830

0,620

A „MEDITERRÁN VÍZFOLYÁSOK” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

makrofiták és fitobentosz

Biológiai minőségi részelem:

makrofiták

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási módszerek ökológiai minőségi arányai

Ország és típus

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

R-M1, M2, M4

 

 

 

Bulgária (R-M1 és R-M2)

RI (BG) (Referenciaindex (BG))

0,640

0,350

Ciprus

IBMR – Biológiai makrofita-index vízfolyásokra

0,795

0,596

Franciaország

IBMR – Indice Biologique Macrophytique en Rivière NF T90-395. sz. francia szabvány (2003.10.1.)

0,930

0,745

Görögország

IBMR – Biológiai makrofita-index vízfolyásokra

0,750

0,560

Olaszország

IBMR – Biológiai makrofita-index vízfolyásokra

0,900

0,800

Portugália

IBMR – Biológiai makrofita-index vízfolyásokra

0,920

0,690

Szlovénia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

0,800

0,600

Spanyolország

IBMR – Biológiai makrofita-index vízfolyásokra

0,950

0,740

A „MEDITERRÁN VÍZFOLYÁSOK” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

makrofiták és fitobentosz

Biológiai minőségi részelem:

fitobentosz

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási módszerek ökológiai minőségi arányai

Ország és típus

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

R-M1

 

 

 

Bulgária

IPS (Indice de polluo-sensibilité)

0,820

0,630

Franciaország

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, 2007. december Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Görögország

IPS (Coste in Cemagref, 1982) Interkalibrált (EQR IPS)

0,956

0,717

Olaszország

Intercalibration Common Metric Index (interkalibrációs közös metrikus index) (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,800

0,610

Portugália

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,970 (1. típus)

0,730 (1. típus)

0,910 (3. típus)

0,680 (3. típus)

Szlovénia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Spanyolország

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,937

0,727

R-M2

 

 

 

Bulgária

IPDS (Indice de polluo-sensibilité)

0,820

0,630

Franciaország

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, 2007. december Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Görögország

IPS (Coste in Cemagref, 1982) Interkalibrált (EQR IPS)

0,953

0,732

Olaszország

Intercalibration Common Metric Index (interkalibrációs közös metrikus index) (ICMi)

(Mancini & Sollazzo, 2009)

0,800

0,610

Portugália

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,910 (2. típus)

0,680 (2. típus)

0,970 (4. típus)

0,730 (4. típus)

Szlovénia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Spanyolország

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,938

0,727

R-M4

 

 

 

Ciprus

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,910

0,683

Franciaország

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, 2007. december Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Görögország

IPS (Coste in Cemagref, 1982) Interkalibrált (EQR IPS)

0,932

0,716

Olaszország

Intercalibration Common Metric Index (interkalibrációs közös metrikus index) (ICMi)

(Mancini & Sollazzo, 2009)

0,800

0,610

Spanyolország

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,935

0,727

R-M5

 

 

 

Ciprus

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,958

0,718

Olaszország

Intercalibration Common Metric Index (interkalibrációs közös metrikus index) (ICMi)

(Mancini & Sollazzo, 2009)

0,880

0,650

Portugália

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,800 (5. típus)

0,651 (5. típus)

0,940 (6. típus)

0,700 (6. típus)

Szlovénia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Spanyolország

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,935

0,700

Vízkategória:

vízfolyások

Földrajzi interkalibrációs csoport:

Északi vízfolyások

Az interkalibráció tárgyát képező típusok leírása

Típus

A vízfolyás jellemzése

Vízgyűjtő terület

(km2)

Magasság és geomorfológia

Lúgosság

(meq/l)

Szerves anyag

(mg Pt/l)

R-N1

Kicsi, alacsony fekvésű, szilikátos, mérsékelten lúgos

10–100

< 200 m tengerszint feletti magasság vagy a legmagasabb tengerpartszakasz alatt

0,2 –1

< 30

(< 150 Írországban)

R-N3

Kicsi/közepes, alacsony fekvésű, szerves, kevéssé lúgos

10–1 000

< 0,2

> 30

R-N4

Közepes, alacsony fekvésű, szilikátos, mérsékelten lúgos

100–1 000

0,2 –1

< 30

R-N5

Kicsi, közepes fekvésű, szilikátos, kevéssé lúgos

10–100

Az alacsony és magas fekvésű területek között

< 0,2

< 30

R-N9

Kicsi, közepes fekvésű, szilikátos, kevéssé lúgos, szerves (humuszos)

10–1 000

Az alacsony és magas fekvésű területek között

< 0,2

> 30

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen:

R-N1:

Egyesült Királyság, Finnország, Írország, Norvégia, Svédország

R-N3:

Egyesült Királyság, Finnország, Írország, Norvégia, Svédország

R-N4:

Egyesült Királyság, Finnország, Norvégia, Svédország

R-N5:

Egyesült Királyság, Finnország, Norvégia, Svédország

R-N9:

Finnország, Norvégia, Svédország

AZ „ÉSZAKI VÍZFOLYÁSOK” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

bentikus gerinctelen fauna (a szerves anyagok feldúsulására és az általános degradációra érzékeny módszerek)

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási módszerek ökológiai minőségi arányai

Ország

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Finnország

Vízfolyások gerinctelen faunájának felülvizsgált finn értékelési módszere

0,80

0,60

Írország

Quality Rating System (Q-value) (Minőség értékelési rendszer – Q érték)

0,85

0,75

Norvégia

ASPT

0,99

0,87

Svédország

DJ-index (Dahl & Johnson 2004)

0,80

0,60

Egyesült Királyság

River Invertebrate Classification Tool (RICT) (Vízfolyásokban élő gerinctelenek osztályozási eszköze) (RICT) – WHPT

0,97

0,86

Biológiai minőségi elem:

bentikus gerinctelen fauna (a savasodásra érzékeny módszerek)

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási módszerek ökológiai minőségi arányai

A következő eredmények tiszta, kevéssé lúgos típusú vízfolyásokra vonatkoznak

Ország

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Norvégia

AcidIndex2 (Módosított Raddum index2) (vízfolyások savasodása)

0,675

0,515

Egyesült Királyság – Skócia

WFD-AWIC

0,910

0,830

Egyesült Királyság – Anglia és Wales

WFD-AWIC

0,980

0,890

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási módszerek ökológiai minőségi arányai

A következő eredmények humuszos, kevéssé lúgos típusú vízfolyásokra vonatkoznak

Ország

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Svédország

MISA: Multimetric Invertebrate Stream Acidification index (Gerinctelenekre vonatkozó multimetrikus index a folyóvizek elsavasodásának mérésére)

0,550

0,400

Egyesült Királyság

WFD-AWIC

0,930

0,830

AZ „ÉSZAKI VÍZFOLYÁSOK” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

makrofiták és fitobentosz

Biológiai minőségi részelem:

makrofiták

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási módszerek ökológiai minőségi arányai

Ország és típus

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

R-N3 és R-N9

 

 

 

Finnország

Trophic Index TIc (Trofikus index)

0,889

0,610

Svédország

Trophic Index TIc (Trofikus index)

0,889

0,610

Norvégia

Trophic Index TIc (Trofikus index)

0,889

0,610

AZ „ÉSZAKI VÍZFOLYÁSOK” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

makrofiták és fitobentosz

Biológiai minőségi részelem:

fitobentosz

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási módszerek ökológiai minőségi arányai

Ország

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Finnország

Finn fitobentosz alapú módszer vízfolyásokra

0,80

0,60

Svédország

Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

0,89

0,74

Írország

A Trophic Diatom Index (Trofikus diatóma-index) (TDI) felülvizsgált változata

0,93

0,78

Egyesült Királyság

DARLEQ 2

1,00

0,75

Norvégia

Periphyton Index of Trophic Status (A trofikus állapot élőbevonatalapú indexe) (PIT)

0,99

(Ca ≤ 1 mg/l)

0,83

0,95

(Ca > 1 mg/l)

Vízkategória:

vízfolyások

Földrajzi interkalibrációs csoportok:

mind

Biológiai minőségi elem:

halfauna

A vízfolyásokban élő halak interkalibrációjára létrehozott regionális csoportok áttekintése:

Alacsony és közepes fekvésű területek csoportja  – Belgium (Flandria), Belgium (Vallónia), Dánia, Egyesült Királyság (Anglia és Wales), Észtország, Franciaország, Hollandia, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Németország

Északi csoport  – Egyesült Királyság (Skócia és Észak-Írország), Finnország, Írország, Norvégia, Svédország

Alpesi hegyek csoport  – Ausztria, Franciaország, Németország, Olaszország, Szlovénia

Mediterrán/dél-atlanti csoport  – Bulgária, Görögország, Portugália, Spanyolország, Olaszország

Duna-vidéki csoport  – Bulgária, Cseh Köztársaság, Románia, Szlovákia

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási módszerek ökológiai minőségi arányai

Alacsony és közepes fekvésű területek csoport

Ország

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Belgium (Flandria)

Felvízi és alacsony fekvésű IBI

0,850

0,650

Belgium (Vallónia)

IBIP (Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 2012.10.12.)

0,958

0,792

Franciaország

FBI (Hal-alapú index): Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T-90-344.

1,131

0,835

Németország

FIBS – fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

1,086

0,592

Lettország

Latvian Fish Index (Lett halindex)

0,880

0,660

Litvánia

(Lithuanian River Fish Index) Litván vízfolyásokban élő halakra vonatkozó index

0,940

0,720

Luxemburg

Classification française DCE Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T-90-344

1,131

0,835

Hollandia

NLFISR

0,800

0,600

Lengyelország

EFI+PL index

0,800

0,600

Északi csoport

Ország

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Finnország

Finnish Fish Index (Finn halindex) (FiFi) – L2 típus

0,665

0,499

Finnország

Finnish Fish Index (Finn halindex) (FiFi) – L3 típus

0,658

0,493

Finnország

Finnish Fish Index (Finn halindex) (FiFi) – M1 típus

0,709

0,532

Finnország

Finnish Fish Index (Finn halindex) (FiFi) – M2 típus

0,734

0,550

Finnország

Finnish Fish Index (Finn halindex) (FiFi) – M3 típus

0,723

0,542

Írország

Fish Classification Scheme 2 Ireland (Halak 2. számú osztályozási rendszere – Írország) (FCS2)

0,845

0,540

Svédország

VIX svéd módszer

0,739

0,467

Egyesült Királyság (Észak-Írország)

IR_FCS2

0,845

0,540

Egyesült Királyság – Skócia

FCS2 Scotland

0,850

0,600

Mediterrán csoport

Ország

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Görögország

Görög halindex (HeFI)

0,800

0,600

Portugália

F-IBIP – Portugál gázlópatakok hal-alapú biotikus integritási indexe

0,850

0,675

Spanyolország

IBIMED – T2 típus

0,816

0,705

Spanyolország

IBIMED – T3 típus

0,929

0,733

Spanyolország

IBIMED – T4 típus

0,864

0,758

Spanyolország

IBIMED – T5 típus

0,866

0,650

Spanyolország

IBIMED – T6 típus

0,916

0,764

Alpesi csoport

Ország

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Ausztria

FIA

0,875

0,625

Franciaország

FBI (Hal-alapú index): Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T90-344

1,131

0,876

Németország

FIBS – fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

1,086

0,592

Olaszország

NISECI index (Halközösségek ökológiai állapotának új indexe)

0,800

0,520

Szlovénia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi rib

0,800

0,600

Duna-vidéki csoport

Ország

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Bulgária

TsBRI (Típusspecifikus bolgár halindex)

0,860

0,650

Cseh Köztársaság

CZI cseh multimetrikus módszer

0,780

0,585

Románia

EFI+ European Fish index (Európai Hal Index) (mocsári pontyfélék)

0,939

0,700

Románia

EFI+ European Fish index (Európai Hal Index) (lazacfélék)

0,911

0,755

Szlovákia

Fish Index of Slovakia FIS (Szlovák Hal Index)

0,710

0,570

Vízkategória:

vízfolyások

Földrajzi interkalibrációs csoportok:

mind – nagyon nagy vízfolyások

Az interkalibráció tárgyát képező típusok leírása

Típus

A vízfolyás jellemzése

Vízgyűjtő terület (km2)

Lúgosság (meq/l)

R-L1

Nagyon nagy, kevéssé lúgos vízfolyások

> 10 000

< 0,5

R-L2

Nagyon nagy, közepesen vagy erősen lúgos vízfolyások

> 10 000

> 0,5

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen:

R-L1:

Finnország, Norvégia, Svédország

R-L2:

Ausztria, Belgium (Flandria), Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia

A „NAGYON NAGY VÍZFOLYÁSOK” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

bentikus gerinctelen fauna

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási módszerek ökológiai minőségi arányai

Ország

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Ausztria

Biológiai minőségi elemek értékelése – bentikus gerinctelenek (nagy alpesi vízfolyásokban)

0,80

0,60

Ausztria

Nagy vízfolyásokban élő bentikus gerinctelenek szlovák értékelési módszere (nagy, alacsony fekvésű vízfolyásokra)

0,80

0,60

Belgium (Flandria)

Multimetric Macroinvertebrate Index Flanders (Makrogerinctelenek multimetrikus indexe, Flandria) (MMIF)

0,90

0,70

Bulgária

mRBA – Modified Rapid Biological Assessment (Módosított, gyors biológiai értékelés)

0,80

0,60

Horvátország

Nagyon nagy vízfolyások ökológiai állapotának bentikus gerincteleneken alapuló értékelési rendszere

0,80

0,60

Cseh Köztársaság

Cseh rendszer a nagy, nem átgázolható vízfolyások ökológiai állapotának értékelésére (bentikus makrogerinctelenek felhasználásával)

0,80

0,60

Németország

Németország PTI – Potamon-Typie-Index

0,80

0,60

Észtország

Észt rendszer a felszíni vizek ökológiai minőségének értékelésére – nagy vízfolyásokban élő makrogerinctelenek alapján

0,90

0,70

Spanyolország

(IBMWP) – Iberian Biological Monitoring Working Party (A biológiai monitoringgal foglalkozó ibériai munkacsoport)

0,79

0,48

Finnország

Vízfolyások gerinctelen faunájának felülvizsgált finn értékelési módszere

0,80

0,60

Magyarország

Magyarország HMMI_II – Makrogerinctelenekre vonatkozó multimetrikus index nagy és igen nagy vízfolyásokra

0,80

0,60

Olaszország

ISA (Indice per la classificazione sulla base dei Substrati Artificiali) – mediterrán vízfolyások

0,94

0,70

Olaszország

ISA (Indice per la classificazione sulla base dei Substrati Artificiali) – nem mediterrán vízfolyások

0,96

0,72

Litvánia

Vízfolyásokban élő makrogerinctelenekre vonatkozó litván index

0,80

0,60

Lettország

LRMI – Nagy vízfolyásokban élő makrogerinctelenekre vonatkozó lett index

0,88

0,63

Hollandia

A víz-keretirányelven alapuló mérési rendszer természetes víztípusokhoz

0,80

0,60

Norvégia

Norvégia ASPT – Average Score Per Taxon (taxononkénti átlagpontszám)

0,99

0,87

Lengyelország

RIVECOmacro – MMI_PL

0,91

0,71

Románia

ECO-BENT – Víztestek ökológiai állapotának makrogerincteleneken alapuló értékelési módszere

0,79

0,53

Svédország

Average Score Per Taxon (taxononkénti átlagpontszám) (ASPT) és DJ-index

0,80

0,60

Szlovénia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Szlovákia

Szlovák rendszer a nagy vízfolyásokban élő bentikus gerinctelenek értékelésére

0,80

0,60

A „NAGYON NAGY VÍZFOLYÁSOK” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

fitoplankton

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási módszerek ökológiai minőségi arányai

Ország

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Ausztria

Német PhytoFluss-Index 4.0

0,80

0,60

Belgium (Flandria)

Német PhytoFluss-Index 2.0

0,80

0,60

Bulgária

Német PhytoFluss-Index 4.0

0,80

0,60

Horvátország

HRPI – Vízfolyások magyar fitoplankton-indexe

0,80

0,60

Cseh Köztársaság

CZ – Vízfolyások ökológiai állapotának fitoplanktonon alapuló értékelési módszere

0,80

0,60

Németország

Német PhytoFluss-Index

0,80

0,60

Észtország

EST_PHYPLA_R – Nagy vízfolyások észt fitoplankton-indexe

0,85

0,65

Magyarország

HRPI – Vízfolyások magyar fitoplankton-indexe

0,80

0,60

Litvánia

Német PhytoFluss-Index alacsony fekvésű vízfolyásokhoz – 15.2. típus

0,80

0,60

Lettország

Nagy vízfolyások lett fitoplankton-indexe

0,80

0,60

Lengyelország

IFPL mérési módszer – nagy vízfolyások értékeléséhez fitoplanktonok felhasználásával

1,08

0,92

Románia

ECO-FITO – Víztestek ökológiai állapotának fitoplanktonon alapuló értékelési módszere

0,92

0,76

Szlovákia

Fitoplankton-SK – A fitoplanktonok értékelésének szlovák módszere nagy vízfolyásokban

0,80

0,60

A „NAGYON NAGY VÍZFOLYÁSOK” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

makrofiták és fitobentosz

Biológiai minőségi részelem:

fitobentosz

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási módszerek ökológiai minőségi arányai

Ország és típus

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

R-L1

 

 

 

Finnország

Finn fitobentosz alapú módszer vízfolyásokra

0,80

0,60

Svédország

Bentikus algák folyóvizekben – kovamoszatok vizsgálata

0,89

0,74

R-L2

 

 

 

Ausztria

Biológiai minőségi elemek értékelése – fitobentosz

0,85

0,57

Bulgária

IPS

0,76

0,58

Cseh Köztársaság

Vízfolyások értékelési rendszere fitobentosz felhasználásával

0,80

0,60

Észtország

Észtországi felszíni vizek ökológiai minőségének értékelése – vízfolyásokban élő fitobentosz

0,83

0,64

Franciaország

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF T90-354, 2016. április Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,92

0,76

Spanyolország

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,68

0,48

Németország

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

0,725

0,55

Horvátország

Vízfolyások ökológiai állapotának értékelési rendszere fitobentoszra vonatkozóan kovamoszatok alapján

0,8

0,61

Magyarország

Vízfolyások ökológiai állapotának értékelése kovamoszatok alapján

0,762

0,60

Olaszország

Intercalibration Common Metric Index (interkalibrációs közös metrikus index) (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,89 (C nemzeti típus)

0,70 (C nemzeti típus)

0,82 (M3 nemzeti típus)

0,62 (M3 nemzeti típus)

Hollandia

A víz-keretirányelven alapuló mérési rendszer természetes víztípusokhoz

0,80

0,60

Portugália

IPS – Specific Polluosensibility Index (Integrált szennyeződési index)

0,90  – (R_GRS nemzeti típus/Guadiana folyó)

0,67  – (R_GRS nemzeti típus/Guadiana folyó)

Szlovákia

Vízfolyások ökológiai állapotának értékelési rendszere fitobentosz felhasználásával

0,90

0,70

Szlovénia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

Vízkategória:

tavak

Földrajzi interkalibrációs csoport:

alpesi tavak

Az interkalibráció tárgyát képező típusok leírása

Típus

A tó jellemzése

Tengerszint feletti magasság (m)

Átlagos mélység (m)

Lúgosság (meq/l)

A tó kiterjedése (km2)

L-AL3

Alacsony vagy közepes fekvésű, mély, mérsékelten vagy erősen lúgos (alpesi hatás), nagy kiterjedésű

50–800

> 15

> 1

> 0,5

L-AL4

Középmagas fekvésű, sekély, mérsékelten vagy erősen lúgos (alpesi hatás), nagy kiterjedésű

200–800

3–15

> 1

> 0,5

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen:

L-AL3 típusok:

Ausztria, Franciaország, Németország, Olaszország és Szlovénia

L-AL4 típusok:

Ausztria, Franciaország, Németország, Olaszország

AZ „ALPESI TAVAK” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

fitoplankton

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási módszerek ökológiai minőségi arányai

Ország

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Ausztria

Biológiai minőségi elemek értékelése, B2 rész – fitoplankton

0,80

0,60

Franciaország

Fitoplankton-index tavakra (IPLAC): Indice Phytoplancton Lacustre

0,80

0,60

Németország

PSI (Phyto-Seen-Index) – Bewertungsverfahren für Seen mittels Phytoplankton zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Olaszország

Olasz fitoplankton-értékelési módszer (IPAM)

0,80

0,60

Szlovénia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitoplanktona

0,80

0,60

AZ „ALPESI TAVAK” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

makrofiták és fitobentosz

Biológiai minőségi részelem:

makrofiták

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási módszerek ökológiai minőségi arányai

Ország

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Interkalibráció típusa

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Ausztria

AIM – tavak (Osztrák makrofita-index tavakra)

L-AL3+

L-AL4

0,80

0,60

Franciaország

Francia makrofita-index tavakra (IBML) Indice Biologique Macrophytique en Lacs

L-AL3+

L-AL4

0,92

0,72

Németország

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

L-AL3+

L-AL4

0,76

0,51

Németország

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten und Phytobenthos

LAL4

0,74

0,47

Olaszország

MacroIMMI (Makrofita-index az olasz tavak ökológiai minőségének értékelésére)

L-AL3+

L-AL4

0,80

0,60

Szlovénia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

L-AL3

0,80

0,60

AZ „ALPESI TAVAK” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

bentikus gerinctelen fauna

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási módszerek ökológiai minőségi arányai

Ország

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Szlovénia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Németország

AESHNA – Bewertungsverfahren für das eulitorale Makrozoobenthos in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

AZ „ALPESI TAVAK” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

halfauna

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási módszerek ökológiai minőségi arányai

Ország

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Ausztria

ALFI (Tavi halakra vonatkozó osztrák index): Multimetrikus index az alpesi tavak ökológiai állapotának a halfaunán alapuló értékelésére

0,80

0,60

Németország

DeLFI_SITE – Deutsches probennahmestandort-spezifisches Bewertungsverfahren für Fische in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie

0,85

0,69

Olaszország

Lake Fish Index (Tavi halindex) (LFI)

0,82

0,64

Vízkategória:

tavak

Földrajzi interkalibrációs csoport:

Közép-európai és balti tavak

Az interkalibráció tárgyát képező típusok leírása

Típus

A tó jellemzése

Tengerszint feletti magasság (m)

Átlagos mélység (m)

Lúgosság (meq/l)

Tartózkodási idő (év)

L-CB1

Alacsony fekvésű, sekély, meszes

< 200

3–15

> 1

1–10

L-CB2

Alacsony fekvésű, nagyon sekély, meszes

< 200

< 3

> 1

0,1 –1

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen:

L-CB1 típusok:

Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Németország

L-CB2 típusok:

Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Németország

A KÖZÉP-EURÓPAI ÉS BALTI TAVAK FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

fitoplankton

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Ország

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Belgium (Flandria)

Flamand módszer tavakban élő fitoplankton értékelésére

0,80

0,60

Dánia

Dán tavi fitoplankton-index

0,80

0,60

Észtország

Észt rendszer a felszíni vizek ökológiai minőségének értékelésére – tavakban élő fitoplankton

0,80

0,60

Németország

PSI (Phyto-Seen-Index) – Bewertungsverfahren für Seen mittels Phytoplankton zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland – German Phyto-Lake-Index (Phyto-See-Index)

0,80

0,60

Írország

Ír tavi fitoplankton-index

0,80

0,60

Lettország

Dán tavi fitoplankton-index

0,81

0,61

Litvánia

Német fitoplankton-index (PSI)

0,81

0,61

Hollandia

A víz-keretirányelven alapuló mérési rendszer természetes víztípusokhoz

0,80

0,60

Lengyelország

Tavakra vonatkozó lengyel fitoplankton-módszer (PMPL)

0,80

0,60

Egyesült Királyság

Phytoplankton Lake Assessment Tool with Uncertainty Module (Tavak állapotát a fitoplankton alapján értékelő eszköz bizonytalansági modullal) (PLUTO)

0,80

0,60

A KÖZÉP-EURÓPAI ÉS BALTI TAVAK FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

makrofiták és fitobentosz

Biológiai minőségi részelem:

makrofiták

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási módszerek ökológiai minőségi arányai

Ország

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Interkalibráció típusa

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Belgium (Flandria)

Flamand makrofita-értékelési rendszer

Minden típus

0,80

0,60

Dánia

Tavi makrofitákra vonatkozó dán index

Minden típus

0,80

0,60

Észtország

Észt rendszer a felszíni vizek ökológiai minőségének értékelésére – tavakban élő makrofiták

LCB1

0,78

0,52

LCB2

0,76

0,50

Németország

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

Minden típus

0,80

0,60

Lettország

Lett módszer makrofiták értékelésére

Minden típus

0,80

0,60

Litvánia

Tavi makrofitákra vonatkozó litván index

Minden típus

0,75

0,50

Hollandia

A víz-keretirányelven alapuló mérési rendszer természetes víztípusokhoz

Minden típus

0,80

0,60

Lengyelország

Makrofitákon alapuló kimutatási módszer tavakra – Ecological Status Macrophyte Index, (Az ökológiai állapot jelzésére szolgáló makrofita-index) ESMI (multimetrikus)

Minden típus

0,68

0,41

Egyesült Királyság

Lake LEAFPACS 2 (tavakra) (*2)

Minden típus

0,80

0,66

A KÖZÉP-EURÓPAI ÉS BALTI TAVAK FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

bentikus gerinctelen fauna

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási módszerek ökológiai minőségi arányai

Ország

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Belgium (Flandria)

Multimetric Macroinvertebrate Index Flanders (Makrogerinctelenek multimetrikus indexe-Flandria) (MMIF)

0,90

0,70

Észtország

Észt rendszer a felszíni vizek ökológiai minőségének értékelésére – tavi makrogerinctelenek

0,86

0,70

Németország

AESHNA – Bewertungsverfahren für das eulitorale Makrozoobenthos in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Lettország

Latvian Lake Macroinvertebrate Multimetric Index (Tavi makrogerinctelenekre vonatkozó lett multimetrikus index) (LLMMI)

0,85

0,52

Litvánia

Lithuanian Lake Macroinvertebrate Index (Tavi makrogerinctelenekre vonatkozó litván index)

0,74

0,50

Hollandia

WFDi – metrika természetes víztípusokhoz

0,80

0,60

Egyesült Királyság

Chironomid Pupal Exuvial Technique (árvaszúnyogbábbőr-technika) (CPET)

0,77

0,64

A KÖZÉP-EURÓPAI ÉS BALTI TAVAK FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

halfauna

Az interkalibráció tárgyát képező típusok leírása

Típus

A tó jellemzése

Tengerszint feletti magasság (m)

Átlagos mélység (m)

Lúgosság (meq/l)

Tartózkodási idő (év)

L-CB1

Alacsony fekvésű, sekély, meszes

< 200

3–15

> 1

1–10

L-CB2

Alacsony fekvésű, nagyon sekély, meszes

< 200

< 3

> 1

0,1 –1

L-CB3

Alacsony fekvésű, sekély, kicsi, szilikátos (mérsékelten lúgos)

< 200

3–15

0,2 –1

1–10

L-CB4

Jelentősen módosított víztestek

200–700

3–30

> 0,2

0,1 –5

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen:

L-CB1 típusok:

Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Németország

L-CB2 típusok:

Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Németország

L-CB3 típusok:

Belgium, Dánia, Észtország, Franciaország, Lengyelország, Lettország

L-CB4 típusok:

Cseh Köztársaság

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási módszerek ökológiai minőségi arányai

Ország

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes

Cseh Köztársaság

CZ-FBI

0,870

0,619

Dánia

Dán tavi halindex

0,75

0,54

Észtország

LAFIEE

0,80

0,61

Németország

DeLFI_SITE – Deutsches probennahmestandort-spezifisches Bewertungsverfahren für Fische in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie

0,95

0,80

Franciaország

ELFI (Tavi halakra vonatkozó európai index): Indice Ichtyofaune Lacustre (IIL)

0,73

0,49

Lettország

Lett tavi halindex

0,76

0,57

Litvánia

Litván tavi halindex

0,865

0,605

Hollandia

VISMAATLAT

0,80

0,60

Lengyelország

LFI+

0,866

0,595

Lengyelország

LFI EN

0,804

0,557

Vízkategória:

tavak

Földrajzi interkalibrációs csoport:

keleti kontinentális tavak

Az interkalibráció tárgyát képező típusok leírása

Típus

A tó jellemzése

Tengerszint feletti magasság (m)

Átlagos mélység (m)

Lúgosság (meq/l)

Vezetőképesség (μS/cm)

L-EC1

Alacsony fekvésű, nagyon sekély kemény víz

< 200

< 6

1–4

300–1 000

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen:

L-EC1 típusok:

Bulgária, Magyarország, Románia

A „KELETI KONTINENTÁLIS TAVAK” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

fitoplankton

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási módszerek ökológiai minőségi arányai

Ország

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Bulgária

HLPI-Magyar tavi fitoplankton-index

0,80

0,60

Magyarország

HLPI-Magyar tavi fitoplankton-index

0,80

0,60

Románia

HLPI-Magyar tavi fitoplankton-index

0,80

0,60

A „KELETI KONTINENTÁLIS TAVAK” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

makrofiták és fitobentosz

Biológiai minőségi részelem:

makrofiták

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási módszerek ökológiai minőségi arányai

Ország

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti

határérték

Jó/közepes közötti

határérték

Bulgária

RI-BG – Kiigazított referenciaindex

0,83

0,58

Magyarország

HU-RI – Kiigazított referenciaindex

0,89

0,67

Románia

MIRO – Makrofita-index román tavakra (Kiigazított referenciaindex)

0,86

0,66

A „KELETI KONTINENTÁLIS TAVAK” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

bentikus gerinctelen fauna

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási módszerek ökológiai minőségi arányai

Ország

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Bulgária

HMMI_tavak (Magyar multimetrikus makrozoobentosz-index tavakra)

0,85

0,65

Magyarország

HMMI_tavak (Magyar multimetrikus makrozoobentosz-index tavakra)

0,85

0,65

Románia

ECO-NL-BENT Román rendszer a tavak ökológiai állapotának értékelésére bentikus gerinctelenek alapján

0,93

0,60

„KELETI TAVAK” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT

Biológiai minőségi elem:

halfauna

AZ INTERKALIBRÁCIÓ EREDMÉNYEI NEM TELJESEK

Vízkategória:

tavak

Földrajzi interkalibrációs csoport:

Mediterrán tavak

Az interkalibráció tárgyát képező típusok leírása

Típus

A tó jellemzése

Tengerszint feletti magasság

(m)

Átlag éves csapadék (mm) és hőmérséklet ( oC)

Átlagos mélység (m)

Kiterjedés (km2)

Vízgyűjtő terület (km2)

Lúgosság (meq/l)

L-M5/7

Víztározók, mély, nagy kiterjedésű, szilikátos, „vizes” területek

< 1 000

> 800 és/vagy < 15

> 15

0,5 –50

< 20 000

< 1

L-M8

Víztározók, mély, nagy kiterjedésű, meszes

< 1 000

> 15

0,5 –50

< 20 000

> 1

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen:

L-M5/7 típusok:

Franciaország, Görögország, Olaszország, Portugália, Spanyolország

L-M8 típusok:

Ciprus, Franciaország, Görögország, Olaszország, Spanyolország

A „MEDITERRÁN TAVAK” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

fitoplankton

Ország és típus

Interkalibrált nemzeti

osztályozási módszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti

határérték

Jó/közepes közötti

határérték

LM 5/7

Franciaország

Fitoplankton-index tavakra (IPLAC): Indice Phytoplancton Lacustre

n.d. (*3)

0,60

Görögország

Víztározók új mediterrán értékelési rendszere (NMASRP)

n.d. (*3)

0,60

Olaszország

Új olasz módszer (NITMET)

n.d. (*3)

0,60

Portugália

Víztározók biológiai minőségének értékelési módszere – fitoplankton (Víztározók fitoplanktonalapú új mediterrán értékelési rendszere: NMASRP).

n.d. (*3)

0,60

Spanyolország

Mediterrán értékelési rendszer víztározókban élő fitoplankton alapján (MASRP).

n.d. (*3)

0,58

L-M8

Ciprus

Víztározók fitoplanktonalapú új mediterrán értékelési rendszere: NMASRP.

n.d. (*3)

0,60

Franciaország

Fitoplankton-index tavakra (IPLAC): Indice Phytoplancton Lacustre

n.d. (*3)

0,60

Görögország

Víztározók új mediterrán értékelési rendszere (NMASRP)

n.d. (*3)

0,60

Olaszország

Új olasz módszer (NITMET)

n.d. (*3)

0,60

Spanyolország

Mediterrán értékelési rendszer víztározókban élő fitoplankton alapján (MASRP).

n.d. (*3)

0,60

Vízkategória:

tavak

Földrajzi interkalibrációs csoport:

Északi tavak

AZ „ÉSZAKI TAVAK” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

fitoplankton

Az interkalibráció tárgyát képező típusok leírása

Típus

A tó jellemzése

Tengerszint feletti magasság (m)

Átlagos mélység (m)

Lúgosság (meq/l)

Szín

(mg Pt/l)

L-N1

Alacsony fekvésű, sekély, mérsékelten lúgos, tiszta

< 200

3–15

0,2 –1

< 30

L-N2a

Alacsony fekvésű, sekély, kevéssé lúgos, tiszta

< 200

3–15

< 0,2

< 30

L-N2b

Alacsony fekvésű, mély, kevéssé lúgos, tiszta

< 200

> 15

< 0,2

< 30

L-N3a

Alacsony fekvésű, sekély, kevéssé lúgos, közepesen humuszos

< 200

3–15

< 0,2

30–90

L-N5

Középmagas fekvésű, sekély, kevéssé lúgos, tiszta

200–800

3–15

< 0,2

< 30

L-N6a

Középmagas fekvésű, sekély, kevéssé lúgos, közepesen humuszos

200–800

3–15

< 0,2

30–90

L-N8a

Alacsony fekvésű, sekély, mérsékelten lúgos, közepesen humuszos

< 200

3–15

0,2 –1

30–90

L-N1, L-N2a, L-N3a, LN-8a típusok:

Egyesült Királyság, Finnország, Írország, Norvégia, Svédország.

L-N2b típusok:

Egyesült Királyság, Norvégia, Svédország

L-N5, L-N6a típusok:

Norvégia, Svédország

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Ország

Interkalibrált nemzeti

osztályozási módszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti

határérték

Jó/közepes közötti

határérték

Finnország

Finn módszer tavakban élő fitoplankton értékelésére

0,80

0,60

Írország

Ír tavi fitoplankton-index

0,80

0,60

Norvégia

A tavak ökológiai állapotának osztályozási módszere fitoplankton alapján

0,80

0,60

Svédország

Tavak ökológiai értékelésének módszerei, minőségi tényező: fitoplankton

0,80

0,60

Egyesült Királyság

Phytoplankton Lake Assessment Tool with Uncertainty Module (Tavak állapotát a fitoplankton alapján értékelő eszköz bizonytalansági modullal) (PLUTO)

0,80

0,60

AZ „ÉSZAKI TAVAK” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

makrofiták és fitobentosz

Biológiai minőségi részelem:

makrofiták

Az interkalibráció tárgyát képező típusok leírása

Típus

A tó jellemzése

Lúgosság (meq/l)

Szín (mg Pt/l)

L-N-M 101

Kevéssé lúgos, tiszta

0,05 –0,2

< 30

L-N-M 102

Kevéssé lúgos, humuszos

0,05 –0,2

> 30

L-N-M 201

Mérsékelten lúgos, tiszta

0,2 –1,0

< 30

L-N-M 202

Mérsékelten lúgos, humuszos

0,2 –1,0

> 30

L-N-M 301a

Erősen lúgos, tiszta, atlanti altípus

> 1,0

< 30

L-N-M 302 a

Erősen lúgos, humuszos, atlanti altípus

> 1,0

> 30

101, 102, 201 és 202 típusok:

Egyesült Királyság, Finnország, Írország, Norvégia, Svédország.

301a típus:

Egyesült Királyság, Írország.

302 a típus:

Írország, Egyesült Királyság

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Ország

Interkalibrált nemzeti

osztályozási módszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes

Finnország

Makrofita alapú finn osztályozási rendszer (Finnmac)

0,8 (minden típus)

0,6 (minden típus)

Írország

Szabadmakrofita-index

0,9 (minden típus)

0,68 (minden típus)

Norvégia

Nemzeti makrofita-index (trofikus index – TIc)

101. típus: 0,98

102. típus: 0,96

201. típus: 0,95

202. típus: 0,99

101. típus: 0,87

102. típus: 0,87

201. típus: 0,75

202. típus: 0,77

Svédország

Trofikus makrofita-index (TMI)

101. típus: 0,93

102. típus: 0,93

201. típus: 0,89

202. típus: 0,91

101. típus: 0,80

102. típus: 0,83

201. típus: 0,78

202. típus: 0,78

Egyesült Királyság

Lake LEAFPACS 2 (*4)

0,8 (minden típus)

0,66 (minden típus)

Egyesült Királyság

Szabadmakrofita-index (*5)

0,9 (minden típus)

0,68 (minden típus)

AZ „ÉSZAKI TAVAK” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

bentikus gerinctelen fauna

Az interkalibráció tárgyát képező típusok leírása

Típus

A tó jellemzése

Ökorégió

Tengerszint feletti magasság

(m)

Lúgosság (meq/l)

Szín (mg Pt/l)

Tavak part menti savasodása

 

 

 

 

L-N-BF1

Alacsony/középmagas fekvésű, kevéssé lúgos, tiszta

n.d.

< 800

0,05 –0,2

< 30

Tavak mélyvízi eutrofizációja

 

 

 

 

L-N-BF2

22. ökorégió, kevéssé lúgos, tiszta és humuszos

22

Terület > 1 km2, max. mélység > 6 m

< 0,2

n.d.

L-N-BF1 típusok:

Egyesült Királyság, Finnország, Írország, Norvégia, Svédország

L-N-BF2 típusok:

Finnország, Svédország

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Ország

Interkalibrált nemzeti

osztályozási módszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó

Jó/közepes

 

Tavak part menti savasodása

 

 

Norvégia

MultiClear: Gerinctelenekre vonatkozó multimetrikus index tiszta vizű tavakra

0,95

0,74

Svédország

MILA: A tavak savasodását mutató, gerinctelenekre vonatkozó multimetrikus index

0,85

0,60

Egyesült Királyság

LAMM (Tavak savasodásának mérési módszere makrogerinctelenek felhasználásával)

0,86

0,70

 

Tavak mélyvízi eutrofizációja

 

 

Finnország

Tavak gerinctelen faunájának felülvizsgált finn értékelési módszere (PICM)

0,80

0,60

Svédország

BQI (Bentikus minőségi index)

0,84

0,67

AZ „ÉSZAKI TAVAK” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

halfauna

Az interkalibráció tárgyát képező típusok leírása

Típus

A tó jellemzése

A tó területe (km2)

Lúgosság (meq/l)

Szín (mg Pt/l)

L-N-F1

Rétegzett, tiszta vizű tavak

< 40

< 0,2

< 30

L-N-F2

Rétegzett, humuszos tavak

< 5

< 0,2

30–90

L-N-F1 típusok:

Egyesült Királyság, Finnország, Írország, Norvégia, Svédország

L-N-F2 típusok:

Egyesült Királyság, Finnország, Írország, Norvégia, Svédország

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Ország

Interkalibrált nemzeti

osztályozási módszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Eutrofizáció

Finnország

EQR4

0,80

0,60

Írország

FIL2

0,76

0,53

Egyesült Királyság (Észak-Írország)

FIL2

0,76

0,53

Norvégia

EindexW3

0,75

0,56

Svédország

EindexW3

0,75

0,56

Savasodás

Norvégia

AindexW5

0,74

0,55

Svédország

AindexW5

0,74

0,55

Vízkategória:

tavak

Földrajzi interkalibrációs csoport:

fitobentosz több földrajzi interkalibrációs csoport vonatkozásában

Az interkalibráció tárgyát képező típusok leírása

Típus

A tó jellemzése

Lúgosság (meq/l)

Ökorégiók

HA

Erősen lúgos tavak

> 1

Alpesi, közép-európai és balti, keleti kontinentális, mediterrán

MA

Mérsékelten lúgos tavak

0,2 –1

Alpesi, közép-európai és balti, keleti kontinentális, mediterrán, északi

LA

Kevéssé lúgos tavak

< 0,2

Északi

HA típusok:

Belgium, Egyesült Királyság, Írország, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Németország, Olaszország, Svédország, Szlovénia

MA típusok:

Belgium, Egyesült Királyság, Finnország, Írország, Olaszország, Románia, Svédország

LA típusok:

Egyesült Királyság, Finnország, Írország, Svédország

Ország és típus

Interkalibrált nemzeti

osztályozási módszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

HA típus

Belgium (Flandria)

Proportions of Impact-Sensitive and Impact-Associated Diatoms (PISIAD) (hatásérzékeny és hatáshoz társított kovamoszatok aránya)

0,80

0,60

Németország

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Phytobenthos

0,80

0,55

Magyarország

MIL – Tavakra vonatkozó multimetrikus index

0,80

0,69

Írország

Lake Trophic Diatom Index (Trofikus tavi diatóma-index) (IE)

0,90

0,63

Olaszország

Olasz nemzeti módszer a tavak ökológiai minőségének értékeléséhez bentikus kovamoszatok felhasználásával (EPI-L)

0,75

0,5

Litvánia

Litván tavi fitobentosz-index

0,63

0,47

Lengyelország

PL IOJ (Multimetryczny Indeks Okrzemkowy dla Jezior; multimetrikus diatóma-index tavakra)

0,91

0,76

Svédország

IPS

0,89

0,74

Szlovénia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

Egyesült Királyság

DARLEQ 2

0,92

0,70

MA típus

Belgium (Flandria)

Proportions of Impact-Sensitive and Impact-Associated Diatoms (PISIAD) (hatásérzékeny és hatáshoz társított kovamoszatok aránya)

0,80

0,60

Finnország

Finn tavi fitobentosz-módszer

0,80

0,60

Írország

Lake Trophic Diatom Index (Trofikus tavi diatóma-index) (IE)

0,90

0,63

Olaszország

Olasz nemzeti módszer a tavak ökológiai minőségének értékeléséhez bentikus kovamoszatok felhasználásával (EPI-L)

0,75

0,5

Románia

Természetes tavak ökológiai állapotának nemzeti (román) értékelési módszere fitobentosz (diatómák) alapján RO-AMLP

0,80

0,60

Svédország

IPS

0,89

0,74

Egyesült Királyság

DARLEQ 2

0,93

0,66

LA típus

Írország

Lake Trophic Diatom Index (Trofikus tavi diatóma-index) (IE)

0,90

0,66

Egyesült Királyság

DARLEQ 2

0,92

0,70

Vízkategória:

Parti tengervizek

Földrajzi interkalibrációs csoport:

balti-tengeri

Az interkalibráció tárgyát képező típusok leírása

Típus

Felszíni sótartalom (psu)

Vízfenéki sótartalom

(psu)

Kitettség

Jeges napok száma

Egyéb jellemzők

BC1

0,5 –6 Oligohalin

1–6

Kitett

90–150

a Kvarkok és a Botteni-öböl, egészen a Szigettengerig (fitoplankton szempontjából az utóbbi nem ide, hanem a BC9 típusba tartozik) Humuszos anyagok hatása

BC2

6–22 Mezohalin

2–6

Nagyon védett

 

lagúnák

BC3

3–6 Oligohalin

3–6

Védett

90–150

A Finn-öböl finnországi és észtországi partjai

BC4

5–8 Alsó mezohalin

5–8

Védett

< 90

Észtországi és lettországi területek a Rigai-öbölben

BC5

6–8 Alsó mezohalin

6–12

Kitett

< 90

A Balti-tenger délkeleti részén fekvő területek, a lett, litván és lengyel partok mentén

BC6

8–12 Középső mezohalin

8–12

Védett

< 90

A Balti-tenger nyugati részén fekvő területek, Svédország déli és Dánia délkeleti partjainál

BC7

6–8 Középső mezohalin

8–11

Kitett

< 90

Lengyelország nyugati és Németország keleti partjai

BC8

13–18 Felső mezohalin

18–23

Védett

< 90

Dániai és németországi partszakaszok a Balti-tenger nyugati részén

BC9

3–6 Alsó mezohalin

3–6

Mérsékelten kitett/kitett

90–150

A Finn-öböl nyugati része, Archipelago-tenger, az asköi szigetvilág (csak fitoplankton szempontjából)

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen:

BC1 típus:

Finnország, Svédország

BC2 típus:

Németország

BC3 típus:

Észtország, Finnország

BC4 típus:

Észtország, Lettország

BC5 típus:

Lettország, Litvánia

BC6 típus:

Dánia, Svédország

BC7 típus:

Lengyelország, Németország

BC8 típus:

Dánia, Németország

BC9 típus:

Észtország, Finnország, Svédország (csak fitoplankton szempontjából releváns típus)

A „BALTI-TENGER” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

fitoplankton

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Ország és típus

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

BC7

Németország

Parti tengervizekben élő fitoplanktonokra vonatkozó német módszer

0,8

0,6

Lengyelország

Parti tengervizekben élő fitoplanktonokra vonatkozó lengyel módszer

0,8

0,6

BC8

Dánia

Parti tengervizekben élő fitoplanktonokra vonatkozó dán módszer

0,8

0,6

Németország

Parti tengervizekben élő fitoplanktonokra vonatkozó német módszer

0,8

0,6

A biomassza szempontjából indikatív paraméter eredményei (klorofill-a):

Ország és típus

Ökológiai minőségi arány

Érték (μg/l)

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

BC1

Finnország (a Kvarkok külső része)

0,76

0,59

1,7

2,2

Finnország (a Botteni-öböl külső része)

0,78

0,60

1,6

2,1

Svédország (a Kvarkok külső része)

0,75

0,58

1,6

2,1

Svédország (a Botteni-öböl külső része)

0,80

0,60

1,5

2,0

BC4

Észtország

0,830

0,670

2,4

3,0

Lettország

0,82

0,67

2,2

2,7

BC5

Lettország

0,650

0,390

1,85

3,1

Litvánia

0,880

0,600

2,5

4,9

BC6

Dánia

0,78

0,62

1,36

1,72

Svédország

0,79

0,64

1,44

1,78

BC9

Észtország

0,82

0,67

2,20

2,70

Finnország

0,79

0,65

1,90

2,30

Svédország

0,80

0,67

1,50

1,80

A „BALTI-TENGER” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

makroalgák és zárvatermők

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Ország és típus

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

BC3

Észtország

EPI – Észtországi parti tengervizek fitobentosz-indexe (makroalgák és zárvatermők)

0,98

0,86

Finnország

A Fucus nemzetség előfordulásának mélységi határa (makroalgák)

0,92

0,79

BC4

Észtország

EPI – Észt fitobentosz-index (makroalgák és zárvatermők)

0,91

0,70

Lettország

PEQI – Ökológiai minőségre vonatkozó fitobentosz-index

0,90

0,75

BC5

Lettország

MDFLD – A Furcellaria lumbricalis vörösalga (makroalgák) előfordulásának maximális mélysége

0,90

0,75

Litvánia

MDFLD – A Furcellaria lumbricalis vörösalga (mamakroalgák) előfordulásának litván maximális mélysége

0,84

0,68

A „BALTI-TENGER” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

bentikus gerinctelen fauna

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Ország és típus

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

BC1

Finnország

Finn brakkvízi bentikus index (Brackish water Benthic Index, BBI)

0,96

0,56

Svédország

BQI – Svéd multimetrikus biológiai minőségi index (lágy üledékben élő infauna)

0,77

0,31

BC3

Észtország

ZKI – Az észtországi parti tengervizek makrozoobentosz-közösségére vonatkozó index

0,39

0,24

Finnország

Finn brakkvízi bentikus index (Brackish water Benthic Index, BBI)

0,94

0,56

BC5

Lettország

BQI – (Bentikus minőségi index)

0,87

0,61

Litvánia

BQI – (Litván bentikus minőségi index)

0,94

0,81

BC6

Dánia

Dán minőségi index 2. verzió (DKI ver2)

0,84

0,68

Svédország

BQI – Svéd multimetrikus biológiai minőségi index (lágy üledékben élő infauna)

0,76

0,27

BC7

Németország

MarBIT – Tengeri biotikus index eszköz

0,60

Lengyelország

B – Makrozoobentosz biológiai minőségértékelés multimetrikus index alapján

0,58

BC8

Dánia

Dán minőségi index 2. verzió (DKI ver2)

0,86

0,72

Németország

MarBIT – Marine Biotic Index Tool (tengeri biotikus index eszköz)

0,80

0,60

Vízkategória:

Parti tengervizek

Földrajzi interkalibrációs csoport:

északkelet-atlanti

Az interkalibráció tárgyát képező típusok leírása

Típus

Jellemzés

Sótartalom (psu)

Árapálytartomány (m)

Mélység(m)

Áramlási sebesség (csomó) expozíció

Keveredés

Tartózkodási idő

Opportunista burjánzó makroalgák, tengerifüvek, sós mocsarak és bentikus gerinctelen fauna esetében alkalmazott típus

NEA 1/26

Nyílt óceáni vagy zárt tengeri, kitett vagy védett, euhalin, sekély

< 30

Közepes árapály-tartományú 1–5

< 30

Közepes 1–3

Kitett vagy védett

Teljesen kevert

Napok (vagy a Watt-tenger esetében hetek)

Altípusok az intertidális makroalgák esetében

NEA 1/26 A2

Nyílt óceáni, kitett, vagy védett, euhalin, sekély mérsékelt vizek (főként, 13 oC felett) és erős besugárzás (főként, PAR 29 mol/m2/nap felett)

> 30

Közepes árapály-tartományú 1–5

< 30

Közepes 1–3

Kitett vagy védett

Teljesen kevert Napok

NEA 1/26 B21

Nyílt óceáni vagy zárt tengeri, kitett vagy védett, euhalin, sekély Hűvös vizek (főként, 13 oC alatt) és közepes besugárzás (főként, PAR 29 mol/m2/nap alatt)

> 30 Főként közepes árapály-tartományú 1–5 < 30

Közepes 1–3 Kitett vagy védett

Teljesen kevert Napok

Altípusok fitoplankton esetében

NEA 1/26a Franciaország

Nyílt óceáni, kitett vagy védett, euhalin, sekély

> 30 Közepes árapály-tartományú 1–5 < 30

Közepes 1–3 Kitett vagy védett

Teljesen kevert Napok

NEA 1/26b

Zárt tengerek, kitett vagy védett, euhalin, sekély

> 30 Közepes árapály-tartományú 1–5 < 30

Közepes 1–3 Kitett vagy védett

Teljesen kevert Napok

NEA 1/26c

Zárt tengerek, kitett vagy védett, részben rétegzett

> 30 Kis/közepes árapály-tartományú < 1–5 < 30

Közepes 1–3 Kitett vagy védett

Részben rétegzett Napok/hetek

NEA 1/26d

Skandináv partvidék, kitett vagy védett, sekély

> 30 Kis árapály-tartományú < 1 < 30

Alacsony < 1 Kitett vagy mérsékelten kitett

Részben rétegzett Napok/hetek

NEA 1/26e

Vízfeltörési területek, kitett vagy védett, euhalin, sekély

> 30 Közepes árapály-tartományú < 1 < 30

Közepes 1–3 Kitett vagy védett

Teljesen kevert Napok

Fitoplanktonok, makroalgák, tengerifüvek, sós mocsarak és bentikus gerinctelen fauna esetében alkalmazott típusok

NEA 5

Helgoland (Német-öböl), sziklás, kitett és részben rétegzett

> 30

Közepes árapály-tartományú

< 30

Közepes 1–3 Kitett

Részben rétegzett Napok

NEA 3/4

Polihalin, kitett vagy mérsékelten kitett (Watt-tenger típusú)

Polihalin 18–30 Közepes árapály-tartományú 1–5 < 30

Közepes 1–3 Kitett vagy mérsékelten kitett

Teljesen kevert Napok

NEA 7

Mély fjord- és tengeröböl- (loch) rendszerek

> 30 Közepes árapály-tartományú 1–5 > 30

Alacsony < 1 Védett

Teljesen kevert Napok

NEA 8a

Skagerraki belső ív típus, polihalin, kis árapály-tartományú, mérsékelten kitett, sekély

Polihalin 25–30 Kis árapály-tartományú < 1 > 30

Alacsony < 1 Mérsékelten kitett

Teljesen kevert Napok/hetek

NEA 8b

Skagerraki belső ív típus, polihalin, kis árapály-tartományú, mérsékelten védett, sekély

Polihalin 10–30 Kis árapály-tartományú < 1 < 30

Alacsony < 1 Védett/ mérsékelten kitett

Részben rétegzett Napok/hetek

NEA 9

Fjord, a szájánál sekély küszöbbel, a központi medencében igen nagy maximális mélység, a mély részeken kevés vízcsere

Polihalin 25–30 Kis árapály-tartományú < 1 > 30

Alacsony < 1 Védett

Részben rétegzett Hetek

NEA 10

Skagerraki külső ív típus, polihalin, kis árapály-tartományú, kitett, mély

Polihalin 25–30 Kis árapály-tartományú < 1 > 30

Alacsony < 1 Kitett

Részben rétegzett Napok

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen:

Opportunista burjánzó makroalgák, tengerifüvek, sós mocsarak és bentikus gerinctelen fauna esetében alkalmazott NEA1/26 típus: Belgium, Egyesült Királyság, Dánia, Franciaország, Hollandia, Írország, Németország, Norvégia, Portugália, Spanyolország

NEA1/26 A2 típus – intertidális makroalgák: Franciaország, Portugália, Spanyolország

NEA1/26 B21 típus – intertidális makroalgák: Egyesült Királyság, Franciaország, Írország, Norvégia

NEA1/26a típus fitoplankton: Egyesült Királyság, Franciaország, Írország, Norvégia, Spanyolország

NEA1/26b típus – fitoplankton: Belgium, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia

NEA1/26c típus fitoplankton: Dánia, Németország

NEA1/26d típus fitoplankton: Dánia

NEA1/26e típus fitoplankton: Portugália, Spanyolország

Type NEA 5: Németország

NEA3/4 típus: Hollandia, Németország

NEA7 típus: Egyesült Királyság, Norvégia

NEA8a típus: Norvégia, Svédország

NEA8b típus: Dánia, Svédország

NEA9 típus: Norvégia, Svédország

NEA10 típus: Norvégia, Svédország

AZ „ÉSZAKKELET-ATLANTI” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

fitoplankton

Fitoplankton:

a biomassza szempontjából indikatív paraméter (klorofill-a)

Eredmények:

ökológiai minőségi arányok és a paraméterek értékei

A paraméterek értékeit μg/l-ben, egy hatéves időszakon keresztül egy meghatározott növekedési időszakban számított 90 százalékpontos értékként fejezik ki.

Ország és típus

Ökológiai minőségi arány

Érték (μg/l)

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

NEA 1/26a Franciaország

Franciaország

0,76

0,33

4,40

10,00

Írország

0,82

0,60

9,90

15,00

Norvégia

0,67

0,33

2,50

5,00

Spanyolország (a Kantábriai-tenger keleti partja)

0,67

0,33

1,50

3,00

Spanyolország (a Kantábriai-tenger nyugati-középső partja)

0,67

0,33

3,00

6,00

Spanyolország (A Cádizi-öböl partja)

0,67

0,33

5,00

10,00

Egyesült Királyság

0,80

0,60

5,00

10,00

NEA 1/26b

Belgium

0,80

0,67

12,50

15,00

Franciaország

0,67

0,44

10,00

15,00

Hollandia

0,67

0,44

10,00

15,00

Egyesült Királyság (dél)

0,82

0,63

9,80

14,30

Egyesült Királyság (észak)

0,80

0,60

10,00

15,00

NEA 1/26c

 

 

 

 

Németország

0,67

0,44

5,0

7,5

Dánia

0,67

0,44

5,0

7,5

NEA 1/26e

Portugália (ibériai erős vízfeltörés-A5)

0,670

0,440

8,000

12,000

Portugália (vízfeltörés-A6,A7)

0,880

0,490

4,500

8,200

Spanyolország (Nyugat-ibériai vízfeltöréses part)

0,67

0,44

6,00

9,00

Spanyolország (Nyugat-ibériai vízfeltöréses, öblökkel tagolt part)

0,67

0,44

8,00

12,00

NEA 3/4

Németország (Eems Dollard)

0,80

0,60

7,00

11,00

Németország (Watt-tenger)

0,80

0,60

7,00

11,00

Hollandia (Eems Dollard)

0,80

0,60

6,75

10,13

Hollandia (Watt-tenger)

0,80

0,60

9,60

14,40

Hollandia (Északi-tenger)

0,80

0,60

11,25

16,88

NEA 8a

Norvégia

0,79

0,57

3,95

5,53

Svédország

0,75

0,49

1,54

2,35

NEA 8b (Öresund)

Dánia

0,79

0,59

1,22

1,63

Svédország

0,80

0,60

1,18

1,56

NEA 8b (A Kattegat és a Nagy-Bælt)

Dánia

0,83

0,64

1,22

1,58

Svédország

0,84

0,65

1,18

1,52

NEA 9

Norvégia

0,76

0,43

3,92

6,90

Svédország

0,73

0,38

1,89

3,60

NEA 10

Norvégia

0,73

0,49

3,53

5,26

Svédország

0,71

0,46

1,39

2,14

AZ „ÉSZAKKELET-ATLANTI” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

makroalgák és zárvatermők

Biológiai minőségi részelem:

Makroalgák

Intertidális vagy szubtidális makroalgák, sziklás vízfenék

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Ország és típus

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

NEA1/26 A2 típus – intertidális makroalgák:

Franciaország

CCO – Növénytakaró, jellemző fajok, opportunista fajok intertidális sziklás vízfenéken

0,80

0,60

Portugália

PMarMAT – Marine Macroalgae Assessment Tool (Tengeri makroalgákon alapuló értékelési eszköz)

0,80

0,61

Spanyolország

CFR – Sziklás vízfenék minősége

0,81

0,60

Spanyolország

RICQI – Rocky Intertidal Community Quality Index (Sziklás intertidális közösségek minőségi indexe)

0,82

0,60

Spanyolország

RSL – Reduced Species List (szűkített fajjegyzék)

0,75

0,48

NEA1/26 B21 típus – intertidális makroalgák:

Írország

RSL – Rocky Shore Reduced Species List (szűkített fajjegyzék sziklás partokra)

0,80

0,60

Norvégia

RSLA – Rocky Shore Reduced Species List with Abundance (szűkített fajjegyzék sziklás partokra abundanciával)

0,80

0,60

Egyesült Királyság

RSL – Rocky Shore Reduced Species List (szűkített fajjegyzék sziklás partokra)

0,80

0,60

NEA7 típus – intertidális makroalgák

 

Norvégia

RSLA – Rocky Shore Reduced Species List with Abundance (szűkített fajjegyzék sziklás partokra abundanciával)

0,80

0,60

Egyesült Királyság

RSL – Rocky Shore Reduced Species List (szűkített fajjegyzék sziklás partokra)

0,80

0,60

NEA8a/9/10 típus – szubtidális makroalgák

Norvégia

MSMDI – Multi Species Maximum Depth Index (Több fajra kiterjedő maximálismélység-index)

0,80

0,60

Svédország

MSMDI – Multi Species Maximum Depth Index (Több fajra kiterjedő maximálismélység-index)

0,80

0,60

AZ „ÉSZAKKELET-ATLANTI” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

makroalgák és zárvatermők

Biológiai minőségi részelem:

Makroalgák

Intertidális túlburjánzó makroalgák, lágy vízfenék, abundanácia szempontjából indikatív

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Ország és típus

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

NEA 1/26 típus

Németország

OMAI – Opportunista makroalgák alkotta területborítás lágy, intertidális üledéken, parti tengervízben

0,78

0,59

Franciaország

CWOGA – A makroalga-túlburjánzás értékelése

0,825

0,617

Írország

OGA Eszköz – Opportunista zöld makroalgák abundanciája

0,80

0,60

Egyesült Királyság

OMBT – Opportunista makroalgák túlburjánzásán alapuló eszköz

0,80

0,60

AZ „ÉSZAKKELET-ATLANTI” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

makroalgák és zárvatermők

Biológiai minőségi részelem:

Zárvatermők

Tengeri fűfajták

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Ország és típus

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

NEA 1/26 típus

Németország

SG – Értékelési eszköz intertidális tengeri fűfajtákhoz parti és átmeneti vizekben

0,80

0,60

Franciaország

SBQ – A tengerifű-ágyak minősége parti és átmeneti víztestekben

0,80

0,645

Írország

Intertidális tengerifű-alapú eszköz

0,80

0,61

Hollandia

SG – A tengerifű-ágyak megfigyelése víztestenként légi felvételek, terepi adatgyűjtés, valamint a területborítás és a sűrűség fajonkénti meghatározása segítségével

0,80

0,60

Portugália

SQI – Tengerifű-alapú minőségi index

0,80

0,60

Egyesült Királyság

Intertidális tengerifű-alapú eszköz

0,80

0,61

NEA 3/4 típus

Németország

SG – Bewertungssystem für Makroalgen und Seegräser der Küsten- und Übergangsgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Hollandia

Tengerifű-ágyak megfigyelése víztestenként légi felvételek, terepi adatgyűjtés, valamint a területborítás és a sűrűség fajonkénti meghatározása segítségével

0,80

0,60

AZ „ÉSZAKKELET-ATLANTI” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

bentikus gerinctelen fauna

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Ország és típus

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

NEA 1/26 típus

Belgium

BQI – A bentikus ökoszisztémák minőségi indexe

0,80

0,60

Dánia

Dán minőségi index (DKI)

0,80

0,60

Németország

M-AMBI – Multivariate, az AZTI tengeri biotikus indexe

0,85

0,70

Franciaország

M-AMBI – Multivariate, az AZTI tengeri biotikus indexe

0,77

0,53

Írország

AQI – Az infaunára vonatkozó minőségi index

0,75

0,64

Hollandia

BEQI2 – A bentikus ökoszisztéma 2. számú minőségi indexe

0,80

0,60

Norvégia

AQI – Norvég minőségi index

0,72

0,63

Portugália

BAT – Bentikus értékelési eszköz

0,79

0,58

Spanyolország

M-AMBI – Multivariate, az AZTI tengeri biotikus indexe

0,77

0,63

Egyesült Királyság

AQI – Az infaunára vonatkozó minőségi index

0,75

0,64

NEA 3/4 típus

Németország

M-AMBI – Multivariate, az AZTI tengeri biotikus indexe

0,85

0,70

Hollandia

BEQI2 – A bentikus ökoszisztéma 2. számú minőségi indexe

0,80

0,60

NEA 7 típus:

Norvégia

AQI – Norvég minőségi index

0,72

0,63

Egyesült Királyság

AQI – Az infaunára vonatkozó minőségi index

0,75

0,64

LN-8b típus:

Dánia

Dán minőségi index (DKI)

0,84

0,68

Svédország

BQI – Svéd multimetrikus biológiai minőségi index (lágy üledékben élő infauna)

0,71

0,54

NEA 8a/9/10 típus

Norvégia

AQI – Norvég minőségi index

0,82

0,63

Svédország

BQI – Svéd multimetrikus biológiai minőségi index (lágy üledékben élő infauna)

0,71

0,54

Vízkategória:

Parti tengervizek

Földrajzi interkalibrációs csoport:

Földközi-tenger

Az interkalibrált típusok leírása (csak fitoplanktonra)

A bentikus gerinctelen fauna, a makroalgák és a tengeri füvek esetében az interkalibrációs eredmények a Földközi-tengernek az adott országhoz tartozó teljes területére vonatkoznak.

Típus

Leírás

Sűrűség (kg/m3)

Évi átlag sótartalom (psu)

I. típus

Erősen befolyásolja az édesvíz-beáramlás

< 25

< 34,5

Típus: IIA, IIA Adriai

Mérsékelten befolyásolja az édesvíz-beáramlás (kontinentális hatás)

25–27

34,5 –37,5

IIIW típus

Kontinentális partszakasz, nem befolyásolja az édesvíz-beáramlás (nyugati medence)

> 27

> 37,5

IIIE típus

Nem befolyásolja az édesvíz-beáramlás (keleti medence)

> 27

> 37,5

Island-W* típus

Sziget partvidéke (Nyugati-medence)

Teljes tartomány

Teljes tartomány

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen:

I. típus:

Franciaország, Olaszország

IIA típus:

Franciaország, Olaszország, Spanyolország

IIA Adriai típus

Olaszország, Szlovénia

Island-W* típus (ehhez a típushoz nincsenek határértékek és az interkalibráció megalapozott indokkal nem lehetséges):

Franciaország, Olaszország, Spanyolország

IIIW típus:

Franciaország, Olaszország, Spanyolország

IIIE típus:

Ciprus, Görögország

A „FÖLDKÖZI-TENGER” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

fitoplankton

Fitoplankton:

a biomassza szempontjából indikatív paraméter (klorofill-a)

Eredmények:

ökológiai minőségi arányok és a paraméterek értékei

A paraméterek értékeit klorofill-a μg/l-ben, egy legalább ötéves időszakon keresztül egy évre számított, 90 százalékpontra vetített értékben fejezik ki.

Ország és típus

Ökológiai minőségi arány

Érték (μg/l)

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

II A típus

Franciaország

0,67

0,37

1,92

3,50

Spanyolország

0,67

0,37

1,92

3,50

II A Adriai típus

Horvátország

0,82

0,61

1,70

4,00

Olaszország

0,82

0,61

1,70

4,00

Szlovénia

0,82

0,61

1,70

4,00

IIIW típus

Franciaország

0,67

0,42

1,18

1,89

Spanyolország

0,67

0,42

1,18

1,89

IIIE típus

Ciprus

0,66

0,37

0,29

0,53

Görögország

0,66

0,37

0,29

0,53

A „FÖLDKÖZI-TENGER” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

makroalgák és zárvatermők

Biológiai minőségi részelem:

Makroalgák

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

A következő eredmények a sziklás partszakaszok felső infralitorális övére (3,5–0,2 m mélység) érvényesek.

Ország

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Ciprus

EEI-c – Ecological Evaluation Index (Ökológiai értékelési index)

0,76

0,48

Franciaország

CARLIT – Cartography of littoral and upper-sublittoral rocky-shore communities (Sziklás tengerparti közösségek litorális és felső szublitorális zónáinak kartográfiája)

0,75

0,60

Görögország

EEI-c – Ecological Evaluation Index (Ökológiai értékelési index)

0,76

0,48

Horvátország

CARLIT – Cartography of littoral and upper-sublittoral rocky-shore communities (Sziklás tengerparti közösségek litorális és felső szublitorális zónáinak kartográfiája)

0,75

0,60

Olaszország

CARLIT – Cartography of littoral and upper-sublittoral rocky-shore communities (Sziklás tengerparti közösségek litorális és felső szublitorális zónáinak kartográfiája)

0,75

0,60

Málta

CARLIT – Cartography of littoral and upper-sublittoral rocky-shore communities (Sziklás tengerparti közösségek litorális és felső szublitorális zónáinak kartográfiája)

0,75

0,60

Szlovénia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja obalnega morja na podlagi makroalg

0,76

0,48

Spanyolország

CARLIT – Cartography of littoral and upper-sublittoral rocky-shore communities (Sziklás tengerparti közösségek litorális és felső szublitorális zónáinak kartográfiája)

0,75

0,60

A „FÖLDKÖZI-TENGER” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

makroalgák és zárvatermők

Biológiai minőségi részelem:

Zárvatermők

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Ország

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Horvátország

POMI – Posidonia oceanica Multivariate Index

0,775

0,55

Ciprus

PREI – Posidonia oceanica Rapid Easy Index (Posidonia oceanica gyors, könnyű index)

0,775

0,55

Franciaország

PREI – Posidonia oceanica Rapid Easy Index (Posidonia oceanica gyors, könnyű index)

0,775

0,55

Olaszország

PREI – Posidonia oceanica Rapid Easy Index (Posidonia oceanica gyors, könnyű index)

0,775

0,55

Málta

PREI – Posidonia oceanica Rapid Easy Index (Posidonia oceanica gyors, könnyű index)

0,775

0,55

Spanyolország

POMI – Posidonia oceanica Multivariate Index

0,775

0,55

Spanyolország

Valencian-CS

0,775

0,55

A „FÖLDKÖZI-TENGER” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

bentikus gerinctelen fauna

Biológiai minőségi elem:

 

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Ország

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Olaszország

M-AMBI – Multivariate, az AZTI tengeri biotikus indexe

0,81

0,61

Szlovénia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja obalnega morja na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,83

0,62

Ciprus

Bentix

0,75

0,58

Franciaország

AMBI

0,83

0,58

Görögország

Bentix

0,75

0,58

Spanyolország

BOPA

0,95

0,54

Spanyolország

MEDOCC

0,73

0,47

Vízkategória:

Parti tengervizek

Földrajzi interkalibrációs csoport:

fekete-tengeri

Az interkalibráció tárgyát képező típusok leírása

Típus

Leírás

CW-BL1

Mezohalin, kis árapály-tartományú (< 1 m), sekély (< 30 m), mérsékelten vagy nagyon kitett, vegyes szubsztrátum (fenéklakóknak ideális finom homok)

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen: Bulgária és Románia

A FEKETE-TENGERI FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

fitoplankton

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Ország

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Bulgária

IBI

0,80

0,63

Románia

IBI

0,80

0,63

A FEKETE-TENGERI FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

makroalgák és zárvatermők

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Ország

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Bulgária

EI – Ökológiai index

0,837

0,644

Románia

EI – Ökológiai index

0,837

0,644

A FEKETE-TENGERI FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

bentikus gerinctelen fauna

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Ország

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Bulgária

M-AMBI(n)-Multivariate, az AZTI normalizált tengeri biotikus indexe

0,90

0,68

Románia

M-AMBI(n)-Multivariate, az AZTI normalizált tengeri biotikus indexe

0,90

0,68

Vízkategória:

Átmeneti vizek

Földrajzi interkalibrációs csoport:

„Balti-tenger” földrajzi interkalibrációs csoport

Az interkalibráció tárgyát képező típusok leírása

Típus

Felszíni sótartalom (psu)

Vízfenéki sótartalom (psu)

Kitettség

Jeges napok száma

Egyéb jellemzők

BT1

0–8 Oligohalin

0–8

Nagyon védett

Lengyel Visztula-öböl, litván Kur-öböl

Az interkalibrált típusok a következő országokban vannak jelen:

Lengyelország és Litvánia

A „BALTI-TENGER” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

fitoplankton

A biomassza szempontjából indikatív paraméter eredményei (klorofill-a):

A következő eredmények a május–júniustól szeptemberig mért nyári átlagértékekre vonatkoznak.

Ország

Ökológiai minőségi arány

Érték (μg/l)

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Litvánia

0,83

0,57

31,70

46,60

Lengyelország

0,77

0,61

33,46

42,20

Vízkategória:

Átmeneti vizek

Földrajzi interkalibrációs csoport:

északkelet-atlanti

Az interkalibráció tárgyát képező típusok leírása

Típus

Jellemzés

Sótartalom (psu),

Árapálytartomány (m), Mélység (m)

Áramlási sebesség (csomó), expozíció

Keveredés

Tartózkodási idő

NEA 11

Átmeneti vizek

0–35 Kis/nagy árapály-tartományú < 30

Változó Védett vagy mérsékelten kitett

Részben tartósan rétegzett Napok/hetek

Az interkalibrált típus a következő országokban van jelen:

Belgium, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Írország, Németország, Portugália, Spanyolország

A bentikus gerinctelen fauna biológiai minőségi elem közös interkalibrációs altípusának leírása:

Altípus

Jellemzés

Az altípust alkalmazó országok

A

lagúnák

Írország, az Egyesült Királyság, Spanyolország

B

Édesvízi–oligohalin, közepes édesvíz-beáramlás

Írország, az Egyesült Királyság, Spanyolország

C

Közepes árapály-tartományú torkolat szabálytalan édesvíz-beáramlás

Portugália, Spanyolország

D

Nagy torkolatok

Egyesült Királyság, Hollandia, Írország, Németország, Portugália, Spanyolország

E

Kis–közepes torkolat 50 %-nál nagyobb dagálykor elárasztott területtel

Írország, az Egyesült Királyság, Németország, Spanyolország

F

Kis–közepes torkolat 50 %-nál kisebb dagálykor elárasztott területtel

Írország, az Egyesült Királyság, Németország, Spanyolország

AZ „ÉSZAKKELET-ATLANTI” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

fitoplankton

Fitoplankton:

a biomassza szempontjából indikatív paraméter (klorofill-a)

Eredmények:

ökológiai minőségi arányok és a paraméterek értékei

A paraméterek értékeit μg/l-ben fejezik ki és egy hat éves időszakra számított nemzeti a-klorofill mérőszámmal mérik. A francia, holland, portugál és spanyol nemzeti mérési módszerek a P90 Chl-a mértékegységet használják sótartalomhoz igazított küszöbértékekkel, Írország a P90 Chl-a és a medián értékek kombinációját alkalmazza, az Egyesült Királyság pedig az egyes statisztikai mértékek túllépésének kiszámításán alapuló mérési módszert használ. Az Egyesült Királyság esetében a P90 értékeket csak interkalibráció céljából számították ki.

Ország

Ökológiai minőségi arány

Érték (μg/l)

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Franciaország

0,67

0,397

5,33

8,88

Írország

0,80

0,60

12,96

25,96

Hollandia

0,80

0,60

12,00

18,00

Protugália északi része

0,667

0,467

10,000

14,288

Spanyolország – közép-kantábriai és galíciai torkolatvidékek – keveredési zóna (*6)

0,67

0,44

8,00

12,00

Spanyolország – közép-kantábriai és galíciai torkolatvidékek – euhalin (*6)

0,67

0,33

4,00

8,00

Spanyolország – kelet-kantábriai torkolatvidékek – euhalin (*6)

0,67

0,33

1,95

3,90

Spanyolország – kelet-kantábriai torkolatvidékek – polihalin (*6)

0,67

0,33

3,30

6,60

Spanyolország – kelet-kantábriai torkolatvidékek – mezohalin (*6)

0,67

0,33

5,10

10,20

Spanyolország – kelet-kantábriai torkolatvidékek – oligohalin (*6)

0,67

0,33

6,60

13,20

Spanyolország – a Cádizi-öböl torkolatvidékei – keveredési zóna (*6)

0,67

0,33

3,75

7,50

Spanyolország – a Cádizi-öböl torkolatvidékei – euhalin (*6)

0,67

0,33

3,00

6,00

Egyesült Királyság

0,80

0,60

10,00

15,00

AZ „ÉSZAKKELET-ATLANTI” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

makroalgák és zárvatermők

Biológiai minőségi részelem:

Makroalgák

Intertidális túlburjánzó makroalgák, lágy vízfenék, abundanácia szempontjából indikatív

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Ország

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Franciaország

TWOGA – A makroalga-túlburjánzás értékelése

0,80

0,60

Írország

OGA Eszköz – Opportunista zöld makroalgák abundanciája

0,80

0,60

Egyesült Királyság

OMBT – Opportunista makroalgák túlburjánzásán alapuló eszköz

0,80

0,60

AZ „ÉSZAKKELET-ATLANTI” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

makroalgák és zárvatermők

Biológiai minőségi részelem:

Zárvatermők

Tengeri fűfajták

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Ország

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Németország

SG – Értékelési eszköz intertidális tengeri füvekhez parti és átmeneti vizekben

0,80

0,60

Franciaország

SBQ – Tengerifű-ágyak minősége parti és átmeneti víztestekben

0,80

0,645

Írország

Intertidális tengerifű-alapú eszköz

0,80

0,61

Hollandia

SG – Tengerifű-ágyak megfigyelése víztestenként légi felvételek, terepi adatgyűjtés, valamint a területborítás és a sűrűség fajonkénti meghatározása segítségével

0,80

0,60

Portugália

SQI – -Tengerifű-alapú minőségi index

0,800

0,600

Egyesült Királyság

Intertidális tengerifű-alapú eszköz

0,80

0,61

AZ „ÉSZAKKELET-ATLANTI” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

makroalgák és zárvatermők

Biológiai minőségi részelem:

Zárvatermők

Sós mocsarak

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Ország

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Spanyolország – Kantábria

AQI – Zárvatermő-alapú minőségi index

0,88

0,73

Portugália

AQI – Zárvatermő-alapú minőségértékelési index

0,800

0,600

Egyesült Királyság

SM – Az Egyesült Királyság eszköze sós mocsarakra

0,800

0,600

AZ „ÉSZAKKELET-ATLANTI” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

bentikus gerinctelen fauna

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Ország

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

D altípus

Németország

M-AMBI – Multivariate, az AZTI tengeri biotikus indexe

0,850

0,700

Hollandia

BEQI2 – A bentikus ökoszisztéma 2. számú minőségi indexe

0,800

0,600

Spanyolország

M-AMBI – Multivariate, az AZTI tengeri biotikus indexe

0,770

0,530

Portugália

BAT – Bentikus értékelési eszköz

0,838

0,582

E altípus

Spanyolország

M-AMBI – Multivariate, az AZTI tengeri biotikus indexe

0,770

0,530

Spanyolország

QSB – A lágy vízfenék minősége

0,800

0,600

F altípus

Spanyolország

M-AMBI – Multivariate, az AZTI tengeri biotikus indexe

0,770

0,530

Portugália

BAT – Bentikus értékelési eszköz

0,806

0,580

AZ „ÉSZAKKELET-ATLANTI” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

halfauna

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Ország

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Belgium

EBI – A Zeeschelde torkolatvidék biotikus indexe

0,850

0,615

Franciaország

ELFI – Estuarine and Lagoon Fish Index (Torkolatvidékekre és lagúnákra vonatkozó halindex)

0,910

0,675

Németország

FAT – TW – Fischbasiertes Bewertungswerkzeug für Übergangsgewässer der norddeutschen Ästuare

0,840

0,620

Írország

TFCI – Transitional Fish Classification Index (Halak osztályozási indexe átmeneti vizekhez)

0,810

0,580

Írország

EMFI – Estuarine Multi-metric Fish Index (Torkolatvidékekre vonatkozó multimetrikus halindex)

0,920

0,650

Hollandia

FAT – TW – a víz-keretirányelven alapuló halindex átmeneti vizekhez, O2 típus

0,800

0,600

Portugália

EFAI – Estuarine Fish Assessment Index (Halindex torkolatvidékek értékeléséhez)

0,865

0,700

Spanyolország

AFI – AZTI’s Fish Index (Az AZTI halindexe)

0,780

0,550

Spanyolország

TFCI – Transitional Fish Classification Index (Halak osztályozási indexe átmeneti vizekhez)

0,900

0,650

Egyesült Királyság

TFCI – Transitional Fish Classification Index (Halak osztályozási indexe átmeneti vizekhez)

0,810

0,580

Egyesült Királyság

EMFI – Estuarine Multi-metric Fish Index (Torkolatvidékekre vonatkozó multimetrikus halindex)

0,920

0,650

Vízkategória:

Átmeneti vizek

Földrajzi interkalibrációs csoport:

Földközi-tenger

Az interkalibráció tárgyát képező típusok leírása

Közös interkalibráció típus

A típus jellemzői

A közös interkalibráció típust alkalmazó országok

CL-Oligohalin

Parti lagúnák (Sótartalom < 5 psu)

Franciaország, Olaszország, Spanyolország

CL-Mezohalin, korlátozottan áteresztő és fojtott

Parti lagúnák (Sótartalom 5–18 psu)

Franciaország (*7), Görögország , Olaszország, Spanyolország (*7)

CL-Polihalin, korlátozottan áteresztő és fojtott

Parti lagúnák (Sótartalom 18–40 psu)

Franciaország (*7), Görögország, Olaszország, Spanyolország (*7)

Rendkívül sós (Sótartalom > 40 psu).

Rendkívül sós (Sótartalom > 40 psu).

Spanyolország

Torkolatok

Torkolatok (sóék típusú tölcsértorkolat)

Horvátország, Spanyolország

A „FÖLDKÖZI-TENGER” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

fitoplankton

Fitoplankton:

az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Ország és típus

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Parti lagúnák polihalin zárt

Franciaország

PhIL – Fitoplankton-index mediterrán polihalin lagúnákhoz

0,710

0,390

Görögország

MPI – Multimetrikus fitoplankton-index

0,780

0,510

Olaszország

MPI – Multimetrikus fitoplankton-index

0,780

0,510

Parti lagúnák, polihalin, korlátozottan áteresztő

Franciaország

PhIL – Fitoplankton-index mediterrán polihalin lagúnákhoz

0,710

0,390

Görögország

MPI – Multimetrikus fitoplankton-index

0,820

0,540

Olaszország

MPI – Multimetrikus fitoplankton-index

0,820

0,540

A „FÖLDKÖZI-TENGER” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI

Biológiai minőségi elem:

makroalgák és zárvatermők

Eredmények:

az interkalibrált nemzeti osztályozási rendszerek ökológiai minőségi arányai

Ország

Interkalibrált nemzeti osztályozási rendszer

Ökológiai minőségi arány

Kiváló/jó közötti határérték

Jó/közepes közötti határérték

Franciaország

Exclame

0,8

0,6

Görögország

EEI-c – Ecological Evaluation Index (Ökológiai értékelési index)

0,7

0,4

Olaszország

MaQI – Makrofitákon alapuló minőségi index

0,8

0,6

<

A „FÖLDKÖZI-TENGER” FÖLDRAJZI INTERKALIBRÁCIÓS CSOPORT EREDMÉNYEI