EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0030

Az Európai Központi Bank (EU) 2019/46 határozata (2018. november 29.) az Európai Központi Bank felhalmozott tőkéjéhez való hozzájáruláshoz és a nemzeti központi bankoknak az átadott, devizatartalékokat megtestesítő eszközökkel megegyező követelései módosításához szükséges intézkedések megállapításáról és az EKB/2013/26 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2018/30)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 190–193 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; hatályon kívül helyezte: 32020D0140

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/46/oj

11.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 9/190


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2019/46 HATÁROZATA

(2018. november 29.)

az Európai Központi Bank felhalmozott tőkéjéhez való hozzájáruláshoz és a nemzeti központi bankoknak az átadott, devizatartalékokat megtestesítő eszközökkel megegyező követelései módosításához szükséges intézkedések megállapításáról és az EKB/2013/26 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2018/30)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 30. cikkére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2019/43 európai központi banki határozat (EKB/2018/27) (1) a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának (a továbbiakban: a KBER Alapokmánya) 29.3. cikkével összhangban meghatározza az Európai Központi Bank (EKB) tőkejegyzési kulcsának (továbbiakban: tőkejegyzési kulcs) módosítását, illetve 2019. január 1-jei hatállyal megállapítja a módosított tőkejegyzési kulcsban az egyes nemzeti központi bankokhoz (NKB-k) rendelt új súlyokat (a továbbiakban: tőkejegyzésikulcs-súlyok).

(2)

A tőkejegyzésikulcs-súlyok módosítása és az NKB-knak az EKB jegyzett tőkéjében való részesedése ennek eredményeképpen bekövetkező változásai szükségessé teszik azon követelések módosítását, amelyeket az EKB a KBER Alapokmánya 30.3. cikke szerint jóváírt azon tagállamok NKB-ja számára, amelyek pénzneme az euro (a továbbiakban: az euroövezeti tagállamok), illetve amelyek megegyeznek az euroövezeti NKB-k által az EKB számára átadott, devizatartalékokat megtestesítő eszközökkel (a továbbiakban: a követelések). Azon euroövezeti NKB-k, amelyeknek a követelései 2019. január 1-jén a tőkejegyzési kulcs emelése következtében nőnek, kompenzációs átutalást kötelesek végrehajtani az EKB számára, míg az EKB köteles kompenzációs átutalást végrehajtani azon euroövezeti NKB-k számára, amelyeknek követelései a tőkejegyzésikulcs-súlyuk csökkentése következtében csökkennek.

(3)

A méltányos eljárásnak, az egyenlő bánásmódnak és a jogos elvárások védelmének a KBER Alapokmánya alapját képező általános elvével összhangban azok az euroövezeti NKB-k, amelyek relatív részesedése az EKB felhalmozott tőkéjében a fent említett kiigazítások következtében nő, szintén kötelesek kompenzációs átutalást végrehajtani azon euroövezeti NKB-k számára, amelyek relatív részesedése csökken.

(4)

Az egyes euroövezeti NKB-k 2018. december 31-ével bezárólag, illetve 2019. január 1-jétől alkalmazandó tőkejegyzésikulcs-súlyát az EKB teljes, valamennyi euroövezeti NKB által jegyzett tőkéje százalékos arányában kell meghatározni annak kiszámítása céljából, hogy milyen mértékben módosult az egyes euroövezeti NKB-k részesedése az EKB felhalmozott tőkéjében.

(5)

Ennek megfelelően el kell fogadni egy olyan új EKB-határozatot, amely hatályon kívül helyezi az EKB/2013/26 határozatot (2),

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában:

a)

„felhalmozott tőke”: az EKB tartalékainak, az átértékelési számláknak és a tartalékok közé tartozó céltartalékoknak az EKB által 2018. december 31-én kiszámított összege. Az EKB tartalékai és tartalék jellegű céltartalékai magukban foglalják – a felhalmozott tőke általánossága sérelme nélkül – az általános tartalékot, illetve a devizaárfolyamból eredő kockázatra, a kamatkockázatra, a hitelkockázatra és az aranyárfolyam-kockázatra vonatkozó céltartalékot;

b)

„átutalási időpont” az EKB 2018. pénzügyi évre vonatkozó éves kimutatásainak a Kormányzótanács által való jóváhagyását követő második munkanap.

2. cikk

Az EKB tartalékaihoz és céltartalékaihoz való hozzájárulás

(1)   Amennyiben egy euroövezeti NKB részesedése a felhalmozott tőkében nő a tőkejegyzésikulcs-súlyának 2019. január 1-jétől való emelkedése miatt, az ilyen euroövezeti NKB az átutalási időpontban átutalja az EKB számára a (3) bekezdés szerint meghatározott összeget.

(2)   Amennyiben egy euroövezeti NKB részesedése a felhalmozott tőkében csökken a tőkejegyzésikulcs-súlyának 2019. január 1-jétől való csökkenése miatt, az EKB az átutalási időpontban átutalja az ilyen euroövezeti NKB számára a (3) bekezdés szerint meghatározott összeget.

(3)   Az EKB azon a napon vagy azt megelőzően, amikor a Kormányzótanács jóváhagyja az EKB 2018. pénzügyi évre vonatkozó éves kimutatásait, kiszámítja az (1) bekezdés alkalmazása esetén az euroövezeti NKB által az EKB számára átutalandó összeget, illetve a (2) bekezdés alkalmazása esetén az EKB által az euroövezeti NKB számára átutalandó összeget, valamint erről értesíti az egyes euroövezeti NKB-ket. A kerekített, átutalandó összeg kiszámításánál a felhalmozott tőkét meg kell szorozni az egyes euroövezeti NKB-k 2018. december 31-én, illetve 2019. január 1-jétől alkalmazandó tőkejegyzésikulcs-súlya közötti abszolút különbséggel, és e szorzatot el kell osztani 100-al.

(4)   A (3) bekezdésben meghatározott összegek 2019. január 1-jén euróban esedékesek, mindazonáltal azok átutalására az átutalási időpontban kerül sor.

(5)   Az átutalási időpontban az (1) vagy a (2) bekezdés alapján átutalásra köteles euroövezeti NKB vagy az EKB elkülönített összegként ugyancsak átutalja az euroövezeti NKB vagy az EKB által átutalandó összegek után 2019. január 1-jétől az átutalási időpontig fizetendő kamat összegét. E kamatösszeg küldői és címzettjei megegyeznek azon összegek küldőivel és címzettjeivel, amelyek után kamatot kell fizetni.

(6)   Amennyiben a felhalmozott tőke nullánál kevesebb, a (3) bekezdés és az (5) bekezdés alapján átutalandó összegeket a (3) bekezdésben és az (5) bekezdésben meghatározottakhoz képest ellentétes irányban kell elszámolni.

3. cikk

Az átadott, devizatartalékokat megtestesítő eszközökkel megegyező követelések módosítása

(1)   Az euroövezeti NKB-k követelései 2019. január 1-jétől módosításra kerülnek azok módosított tőkejegyzésikulcs-súlyaival összhangban. Az euroövezeti NKB-k 2019. január 1-jétől hatályos követeléseinek értékét az e határozat mellékletében található táblázat harmadik oszlopa mutatja.

(2)   Ebből a célból, e rendelkezés alapján és minden egyéb alakiság és cselekmény szükségessége nélkül úgy kell tekinteni, hogy valamennyi euroövezeti NKB-t úgy kell tekinteni, hogy 2019. január 1-jén átutalta vagy megkapta az ezen határozat mellékletében található táblázat negyedik oszlopában a neve mellett (euróban) feltüntetett követelés abszolút értékét; a táblázatban a „–” jel jelzi az euroövezeti NKB által az EKB-nak átutalandó követelést, míg a „+” jel az EKB által az euroövezeti NKB-nak átutalandó követelést.

(3)   A transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszer (TARGET2) 2019. január 1-jét követő első üzleti napján az euroövezeti NKB-k átutalják vagy megkapják az ezen határozat mellékletében található táblázat negyedik oszlopában a nevük mellett euróban feltüntetett összeg abszolút értékét; a táblázatban a „+” jel jelzi az euroövezeti NKB által az EKB-nak átutalandó összeget, míg a „–” jel az EKB által az euroövezeti NKB-nak átutalandó összeget.

(4)   A TARGET2 2019. január 1-jét követő első üzleti napján a (3) bekezdés alapján átutalásra köteles euroövezeti NKB vagy az EKB elkülönített összegként ugyancsak átutalja az euroövezeti NKB vagy az EKB által átutalandó összegek után a 2019. január 1-jétől az átutalási időpontig fizetendő kamat összegét. E kamatösszeg küldői és címzettjei megegyeznek azon összegek küldőivel és címzettjeivel, amelyek után kamatot kell fizetni.

4. cikk

Általános rendelkezések

(1)   A 2. cikk (5) bekezdése és a 3. cikk (4) bekezdése szerinti kamatokat napi szinten számítják a 360 napos számítási módszer alapján az eurorendszer legutolsó fő refinanszírozási műveletében alkalmazott marginális kamatlábbal azonos kamatlábon.

(2)   Valamennyi, a 2. cikk (1), (2) és (5) bekezdése, valamint a 3. cikk (3) és (4) bekezdése alapján teljesítendő átutalásra külön, a TARGET2-n keresztül kerül sor.

(3)   Az EKB és a (2) bekezdésben említett átutalásra köteles euroövezeti NKB-k megfelelő időben kiadják az ilyen átutalások időben történő szabályszerű végrehajtásához szükséges utasításokat.

5. cikk

Hatálybalépés és hatályon kívül helyezés

(1)   Ez a határozat 2019. január 1-én lép hatályba.

(2)   Az EKB/2013/26 határozat 2019. január 1-jétől hatályát veszti.

(3)   Az EKB/2013/26 határozatra való hivatkozásokat az erre a határozatra való hivatkozásként kell értelmezni.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2018. november 29-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  Az Európai Központi Bank (EU) 2019/43 határozata (2018. november 29.) a nemzeti központi bankoknak az Európai Központi Bank tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedéséről és az EKB/2013/28 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2018/27) (lásd e Hivatalos Lap 178. oldalát).

(2)  Az EKB/2013/26 határozat (2013. augusztus 29.) az Európai Központi Bank felhalmozott tőkéjéhez való hozzájáruláshoz és a nemzeti központi bankoknak az átadott, devizatartalékokat megtestesítő eszközökkel megegyező követelései módosításához szükséges intézkedések megállapításáról (HL L 16., 2014.1.21., 47. o.).


MELLÉKLET

AZ EKB SZÁMÁRA ÁTADOTT, DEVIZATARTALÉKOKAT MEGTESTESÍTŐ ESZKÖZÖKKEL MEGEGYEZŐ KÖVETELÉSEK

Euroövezeti NKB

Az EKB számára átadott, devizatartalékokat megtestesítő eszközökkel megegyező követelés 2018. december 31-én

(EUR)

Az EKB számára átadott, devizatartalékokat megtestesítő eszközökkel megegyező követelés 2019. január 1-jétől

(EUR)

Átutalás összege

(EUR)

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

1 435 910 942,87

1 465 002 366,44

29 091 423,57

Deutsche Bundesbank

10 429 623 057,57

10 643 868 063,45

214 245 005,88

Eesti Pank

111 729 610,86

114 047 652,58

2 318 041,72

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

672 637 755,83

681 156 559,14

8 518 803,31

Bank of Greece

1 178 260 605,79

1 002 089 435,15

– 176 171 170,64

Banco de España

5 123 393 758,49

4 832 595 424,83

– 290 798 333,66

Banque de France

8 216 994 285,69

8 232 583 116,25

15 588 830,56

Banca d'Italia

7 134 236 998,72

6 839 555 945,19

– 294 681 053,53

Central Bank of Cyprus

87 679 928,02

87 100 417,59

– 579 510,43

Latvijas Banka

163 479 892,24

158 264 298,37

– 5 215 593,87

Lietuvos bankas

239 453 709,58

235 223 283,44

– 4 230 426,14

Banque centrale du Luxembourg

117 640 617,24

131 548 867,56

13 908 250,32

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

37 552 275,85

42 420 163,46

4 867 887,61

De Nederlandsche Bank

2 320 070 005,55

2 357 274 575,15

37 204 569,60

Oesterreichische Nationalbank

1 137 636 924,67

1 177 854 948,49

40 218 023,82

Banco de Portugal

1 010 318 483,25

948 484 720,39

– 61 833 762,86

Banka Slovenije

200 220 853,48

194 773 455,44

– 5 447 398,04

Národná banka Slovenska

447 671 806,99

463 840 147,98

16 168 340,99

Suomen Pankki

728 096 903,95

736 441 854,14

8 344 950,19

Összesen  (1)

40 792 608 416,64

40 344 125 295,04

– 448 483 121,60


(1)  A kerekítés miatt előfordulhat, hogy a végösszeg nem egyezik meg pontosan a feltüntetett számok összegével.


Top