EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0010(01)

Az Európai Központi Bank (EU) 2018/546 határozata (2018. március 15.) a szavatolótőkéről szóló határozatok meghozatalára vonatkozó hatáskör átruházásáról (EKB/2018/10)

HL L 90., 2018.4.6, p. 105–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/546/oj

6.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 90/105


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2018/546 HATÁROZATA

(2018. március 15.)

a szavatolótőkéről szóló határozatok meghozatalára vonatkozó hatáskör átruházásáról (EKB/2018/10)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 26. cikke (3) bekezdésére, valamint a 28., 29., 77. és 78. cikkére,

tekintettel az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésének d) pontjára,

tekintettel a felügyeleti feladatokhoz kapcsolódó jogi eszközök tekintetében a döntéshozatali hatáskörök átruházásának általános keretéről szóló, 2016. november 16-i (EU) 2017/933 európai központi banki határozatra (EKB/2016/40) (3) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1024/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében az Európai Központi Bank (EKB) mint a jelentős felügyelt szervezetek tekintetében illetékes hatóság felelős annak értékeléséért, hogy a kibocsátott elsődleges alapvető tőkeinstrumentumok megfelelnek-e az 575/2013/EU rendeletben rögzített kritériumoknak. A jelentős felügyelt szervezetek tőkeinstrumentumokat csak az EKB előzetes engedélyével minősíthetnek elsődleges alapvető tőkeinstrumentumnak.

(2)

Az 575/2013/EU rendelet 26. cikkének (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően az Európai Bankhatóság (EBH) összeállította az egyes tagállamokban elsődleges alapvető tőkeinstrumentumnak minősülő valamennyi instrumentumtípus nyilvános jegyzékét, és azt rendszeresen aktualizálja. Ha egy adott instrumentumtípus szerepel az EBH által vezetett jegyzékben, ez azt jelenti, hogy megfelel az 575/2013/EU rendelet 28. cikkében, vagy adott esetben 29. cikkében szereplő elfogadhatósági feltételeknek. Tekintettel az instrumentumtípusok illetékes hatóságok általi, és 2013. június 28-át követően az EBH általi vizsgálatára, valamint az EBH jegyzékének nyilvános jellegére és rendszeres aktualizálására, helyénvaló e jegyzéket felhasználni az 575/2013/EU rendelet 26. cikkének (3) bekezdése szerinti döntéshozatali hatáskörök átruházása terjedelmének meghatározásához.

(3)

Az 575/2013/EU rendelet (75) preambulumbekezdése szerint a rendelet nem akadályozza, hogy az illetékes hatóságok a kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumokra és a járulékos tőkeinstrumentumokra irányadó szerződésekre vonatkozó előzetes engedélyezési eljárásokat tartsanak fenn. Ennek megfelelően egyes tagállamok jogszabályai meghatároznak ilyen eljárásokat a tőkeinstrumentumok kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumként vagy járulékos tőkeinstrumentumként való besorolásához. Az 1024/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében az EKB az illetékes hatóság arra, hogy a jelentős felügyelt szervezetek részére ilyen engedélyt adjon.

(4)

Az 1024/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében az EKB felelős azért is, hogy a jelentős felügyelt szervezetek részére előzetesen engedélyezze az általuk kibocsátott elsődleges alapvető tőkeinstrumentumok csökkentését, visszaváltását vagy visszavásárlását az alkalmazandó nemzeti jog által engedélyezett módon, valamint a kiegészítő alapvető vagy járulékos tőkeinstrumentumok lehívását, visszaváltását, visszafizetését vagy visszavásárlását azok futamidejének lejárta előtt.

(5)

A jelentős felügyelt szervezetek szavatolótőke csökkentésének előzetes engedélyezése iránti kérelmének értékelése során az EKB az 575/2013/EU rendelet 78. cikkét, valamint a 241/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (4) IV. fejezetének 2. szakaszát alkalmazza.

(6)

Az EKB-nak illetékes hatóságként minden évben a szavatolótőkéről szóló jelentős számú határozatot kell elfogadnia. A döntéshozatali folyamat megkönnyítése érdekében az ilyen határozatok meghozatalával kapcsolatban hatáskör-átruházási határozatra van szükség. Az Európai Unió Bírósága elismerte, hogy a hatáskör-átruházásra szükség lehet ahhoz, hogy valamely intézmény képes legyen elfogadni a feladatai ellátásához szükséges jelentős számú döntést. A Bíróság hasonlóképpen elismerte azt, hogy valamennyi intézményrendszer lényegi elveként biztosítani kell a döntéshozó szervek működőképességét (5).

(7)

A döntéshozatali hatáskörök átruházásának korlátozottnak és arányosnak kell lennie, és a hatáskör-átruházás terjedelmét egyértelműen meg kell határozni.

(8)

Az (EU) 2017/933 határozat (EKB/2016/40) meghatározza a felügyeleti vonatkozású hatáskör-átruházási határozatok elfogadásakor követendő eljárást, és azon személyek körét, akikre döntéshozatali hatáskör átruházható. Az említett határozat nem érinti az EKB felügyeleti feladatainak ellátását, és nem sérti a felügyeleti testület arra vonatkozó hatáskörét, hogy a Kormányzótanács részére teljesen kidolgozott határozattervezeteket nyújtson be.

(9)

Amennyiben a felhatalmazáson alapuló határozat elfogadásának e határozatban megállapított kritériumai nem teljesülnek, a határozatokat az 1024/2013/EU rendelet 26. cikkének (8) bekezdésében és az EKB/2004/2 határozat (6) 13 g. cikkében meghatározott, kifogásról való lemondáson alapuló eljárásnak megfelelően kell elfogadni. Emellett, ha a szervezeti egységek vezetőinek a jelentős felügyelt szervezet által adott információk elégtelensége vagy az értékelés összetettsége miatt aggályaik vannak a szavatolótőkéről szóló határozatokra vonatkozó értékelési kritériumok teljesülésével kapcsolatban, szintén a kifogásról való lemondáson alapuló eljárást kell alkalmazni.

(10)

Az EKB felügyeleti határozatai az 1024/2013/EU rendelet 24. cikke értelmében adminisztratív felülvizsgálat tárgyát képezhetik, amelyet részletesebben az EKB/2014/16 határozat (7) szabályoz. Adminisztratív felülvizsgálat esetében a felügyeleti testületnek figyelembe kell vennie a felülvizsgálati testület véleményét, és új határozattervezetet kell benyújtania a Kormányzótanácshoz a kifogásról való lemondáson alapuló eljárás szerint történő elfogadásra,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1.   „szavatolótőkéről szóló határozat”: az EKB határozata valamely instrumentum elsődleges alapvető tőkeinstrumentumnak, kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumnak vagy járulékos tőkeinstrumentumnak minősítésére vonatkozó előzetes engedélyezés tárgyában, illetve a szavatolótőke csökkentése tárgyában;

2.   „a szavatolótőke csökkentése”: az 575/2013/EU rendelet 77. cikkében említett bármely intézkedés;

3.   „felváltás melletti csökkentés”: a szavatolótőke 575/2013/EU rendelet 78. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett csökkentése;

4.   „felváltás nélküli csökkentés”: a szavatolótőke 575/2013/EU rendelet 78. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett csökkentése;

5.   „az EBH jegyzéke”: az EBH által az 575/2013/EU rendelet 26. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdése alapján összeállított, frissített és közzétett jegyzék (8), amely az egyes illetékes hatóságoktól származó információk alapján tartalmazza az egyes tagállamokban elsődleges alapvető tőkeinstrumentumnak minősülő valamennyi tőkeinstrumentum-típust;

6.   „elsődleges alapvető tőkeinstrumentum”, „kiegészítő alapvető tőkeinstrumentum” és „járulékos tőkeinstrumentum”: az 575/2013/EU rendelet alapján elsődleges alapvető tőkeinstrumentumnak, kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumnak, illetve járulékos tőkeinstrumentumnak minősülő tőkeinstrumentum;

7.   „felváltó instrumentum”: az a tőkeinstrumentum, amely az 575/2013/EU rendelet 78. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében csökkentésre, visszavásárlásra, lehívásra vagy visszaváltásra kerülő tőkeinstrumentumot felváltja;

8.   „felváltott instrumentum”: az a tőkeinstrumentum, amely az 575/2013/EU rendelet 77. cikkében említett intézkedés tárgyát fogja képezi, és amelyet az 575/2013/EU rendelet 78. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti felváltás melletti csökkentés során felváltó tőkeinstrumentum fog felváltani;

9.   „elsődleges alapvető tőke megfelelési mutató”, „alapvető tőke megfelelési mutató” és „teljes tőkemegfelelési mutató”: az 575/2013/EU rendelet 92. cikkének (2) bekezdésében említett elsődleges alapvető tőke megfelelési mutató, alapvető tőke megfelelési mutató, illetve teljes tőkemegfelelési mutató;

10.   „SREP határozat”: az EKB által az 1024/2013/EU rendelet 16. cikke alapján, a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (9) 97. cikke értelmében vett éves felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárást követően elfogadott határozat, amely prudenciális követelményeket határoz meg;

11.   „hatáskör-átruházási határozat” és „felhatalmazáson alapuló határozat”: jelentése megegyezik az (EU) 2017/933 határozat (EKB/2016/40) 3. cikkének 2., illetve 4. pontjában meghatározottakkal;

12.   „szervezeti egységek vezetői”: az EKB azon szervezeti egységeinek vezetői, akikre a szavatolótőkéről szóló határozatok meghozatalára vonatkozó hatáskör átruházásra kerül;

13.   „kifogásról való lemondáson alapuló eljárás”: az 1024/2013/EU rendelet 26. cikkének (8) bekezdésében meghatározott, és az EKB/2004/2 határozat 13 g. cikkében részletesen szabályozott eljárás;

14.   „elutasító határozat”: olyan határozat, amely nem vagy nem teljes mértékben adja meg a jelentős felügyelt szervezet által kért engedélyt. A kiegészítő rendelkezéseket, így feltételeket vagy kötelezettségeket tartalmazó határozat elutasító határozatnak minősül, kivéve, ha e kiegészítő rendelkezések a) biztosítják, hogy a felügyelt szervezet eleget tegyen a vonatkozó uniós jog – a 3. cikk (4) bekezdésében, a 4. cikk (3) bekezdésében és az 5. cikk (6) bekezdésében említett – követelményeinek, és e rendelkezésekről írásban megállapodtak, vagy b) csupán megismételnek egy vagy több fennálló követelményt, amelyet az intézménynek a 3. cikk (4) bekezdésében, a 4. cikk (3) bekezdésében és az 5. cikk (6) bekezdésében említett rendelkezések alapján teljesítenie kell, vagy információkat kérnek egy vagy több ilyen követelmény teljesítésével kapcsolatban;

15.   „jelentős felügyelt szervezet”: a 468/2014/EU európai központi banki rendelet (10) (EKB/2014/17) 2. cikkének 16. pontjában meghatározott jelentős felügyelt szervezet.

2. cikk

A szavatolótőkéről szóló határozatokkal kapcsolatos hatás-körátruházás

(1)   Az (EU) 2017/933 határozat (EKB/2016/40) 4. cikkével összhangban a Kormányzótanács ezúton átruházza az Igazgatóság által az említett határozat 5. cikkének megfelelően kijelölt szervezeti egységek vezetőire a következőkről szóló határozatok meghozatalára vonatkozó hatáskört: a) a tőkeinstrumentumok elsődleges alapvető tőkeinstrumentumnak minősítésére vonatkozó előzetes engedély az 575/2013/EU rendelet 26. cikke (3) bekezdésének megfelelően; b) a tőkeinstrumentumok kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumnak vagy járulékos tőkeinstrumentumnak minősítésére vonatkozó előzetes engedély, amennyiben a nemzeti jog ezt megköveteli; c) a szavatolótőke csökkentésének előzetes engedélyezése az 575/2013/EU rendelet 77. cikkének megfelelően.

(2)   Az (1) bekezdésben említett, szavatolótőkéről szóló határozatok csak akkor fogadhatók el felhatalmazáson alapuló határozat révén, ha a felhatalmazáson alapuló határozatok elfogadásának 3., 4. és 5. cikkben meghatározott kritériumai teljesülnek.

(3)   A szavatolótőkéről szóló határozatok nem fogadhatók el felhatalmazáson alapuló határozat révén, ha az információk elégtelensége vagy az értékelés összetettsége megköveteli, hogy azokat a kifogásról való lemondáson alapuló eljárás szerint fogadják el.

3. cikk

Az instrumentumok elsődleges alapvető tőkeinstrumentumnak minősítésére vonatkozó előzetes engedély tárgyában hozott, felhatalmazáson alapuló határozatok elfogadására vonatkozó kritériumok

(1)   A tőkeinstrumentumok elsődleges alapvető tőkeinstrumentumnak minősítéséről szóló határozatokat felhatalmazáson alapuló határozat útján kell meghozni, amennyiben az instrumentumtípus, amelynek tekintetében az előzetes engedélyt kérik, a kérelem EKB-hoz való beérkezésének időpontjában szerepel az EBH jegyzékében.

(2)   Az elutasító határozatok és az 575/2013/EU rendelet 31. cikke szerinti határozatok nem fogadhatók el felhatalmazáson alapuló határozat révén.

(3)   Amennyiben az (1) és a (2) bekezdés alapján a tőkeinstrumentumok elsődleges alapvető tőkeinstrumentumnak minősítéséről szóló határozat nem fogadható el felhatalmazáson alapuló határozat révén, azt a kifogásról való lemondáson alapuló eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(4)   A tőkeinstrumentumok elsődleges alapvető tőkeinstrumentumnak minősítésére vonatkozó értékelést az 575/2013/EU rendelet 27., 28. és 29. cikkének, valamint a 241/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 4–11. cikkének megfelelően kell lefolytatni.

4. cikk

Az instrumentumok kiegészítő alapvető vagy járulékos tőkeinstrumentumnak minősítésére vonatkozó előzetes engedély tárgyában hozott, felhatalmazáson alapuló határozatok elfogadására vonatkozó kritériumok

(1)   Amennyiben a nemzeti jog értelmében előzetes engedélyre van szükség, a tőkeinstrumentumok kiegészítő alapvető vagy járulékos tőkeinstrumentumnak minősítéséről szóló határozatokat felhatalmazáson alapuló határozat útján kell meghozni.

(2)   Az elutasító határozatok nem fogadhatók el felhatalmazáson alapuló határozat révén, és azokat a kifogásról való lemondáson alapuló eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(3)   A tőkeinstrumentumok kiegészítő alapvető vagy járulékos tőkeinstrumentumnak minősítésére vonatkozó értékelést az 575/2013/EU rendelet 52–54. és 63. cikkének, valamint a 241/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 8., 9. és 20–24a. cikkének megfelelően kell lefolytatni.

5. cikk

A szavatolótőke csökkentésére vonatkozó előzetes engedély tárgyában hozott, felhatalmazáson alapuló határozatok elfogadására vonatkozó kritériumok

(1)   A szavatolótőke csökkentésének előzetes engedélyezéséről szóló határozatokat felhatalmazáson alapuló határozat útján kell meghozni, amennyiben a (2) vagy a (3) bekezdésben szereplő feltételek teljesülnek.

(2)   Felváltás melletti csökkentés esetén a határozatokat felhatalmazáson alapuló határozat révén kell meghozni, amennyiben:

a)

a felváltó instrumentum olyan elsődleges alapvető tőkeinstrumentum, amelynek összesített névértéke legalább egyenlő a felváltott instrumentum névértékével; vagy

b)

a felváltó instrumentum olyan kiegészítő alapvető tőkeinstrumentum, amelynek összesített névértéke legalább egyenlő a felváltott instrumentum névértékével, ha a felváltott instrumentum kiegészítő alapvető tőkeinstrumentum; vagy

c)

a felváltó instrumentum olyan kiegészítő alapvető vagy járulékos tőkeinstrumentum, amelynek összesített névértéke legalább egyenlő a felváltott instrumentum névértékével, ha a felváltott instrumentum járulékos tőkeinstrumentum.

(3)   Felváltás nélküli csökkentés esetén a határozatokat felhatalmazáson alapuló határozat révén kell meghozni, amennyiben:

a)

a csökkentést követően a szavatolótőke meghaladja, és a becslések szerint legalább a kérelem időpontját követő három pénzügyi évben is meg fogja haladni, az 575/2013/EU rendelet 92. cikkének (1) bekezdésében rögzített követelmények, az 1024/2013/EU rendelet 16. cikke (2) bekezdése a) pontjának megfelelően tartandó szavatolótőke, a 2013/36/EU irányelv 128. cikkének 6. pontjában meghatározott kombinált pufferkövetelmény, valamint a legutolsó rendelkezésre álló SREP határozatban foglalt, a tőkére vonatkozó 2. pillér szerinti útmutatás összegét; továbbá

b)

a csökkentésnek az elsődleges alapvető tőke megfelelési mutatóra, az alapvető tőke megfelelési mutatóra és a teljes tőkemegfelelési mutatóra gyakorolt hatása 100 bázispont alatt marad.

(4)   Az elutasító határozatok nem fogadhatók el felhatalmazáson alapuló határozat révén,.

(5)   Amennyiben az (1)–(4) bekezdés alapján a szavatolótőke csökkentéséről szóló határozat nem fogadható el felhatalmazáson alapuló határozat révén, azt a kifogásról való lemondáson alapuló eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(6)   A szavatolótőke csökkentésére vonatkozó értékelést az 575/2013/EU rendelet 78. cikkének, valamint a 241/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet IV. fejezete 2. szakaszának megfelelően kell lefolytatni.

6. cikk

Átmeneti rendelkezés

Ez a határozat nem alkalmazandó azokra az esetekre, amelyekben a kérelmet e határozat hatálybalépése előtt nyújtották be az EKB-hoz.

7. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2018. március 15-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 176., 2013.6.27., 1. o.

(2)  HL L 287., 2013.10.29., 63. o.

(3)  HL L 141., 2017.6.1., 14. o.

(4)  A Bizottság 241/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. január 7.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az intézményekre vonatkozó tőkekövetelményekre alkalmazandó szabályozási technikai standardok tekintetében való kiegészítéséről (HL L 74., 2014.3.14., 8. o.).

(5)  AKZO Chemie kontra Bizottság ítélet, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, 37. pont, és Carmine Salvatore Tralli kontra EKB ítélet, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, 59. pont.

(6)  EKB/2004/2 határozat (2004. február 19.) az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának elfogadásáról (HL L 80., 2004.3.18., 33. o.).

(7)  EKB/2014/16 határozat (2014. április 14.) a felülvizsgálati testület, valamint annak működési szabályzata létrehozásáról (HL L 175., 2014.6.14., 47. o.).

(8)  Közzétéve az EBH honlapján: www.eba.europa.eu.

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).

(10)  Az Európai Központi Bank 468/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az Egységes Felügyeleti Mechanizmuson belül az Európai Központi Bank és az illetékes nemzeti hatóságok, valamint a kijelölt nemzeti hatóságok közötti együttműködési keretrendszer létrehozásáról (SSM-keretrendelet) (EKB/2014/17) (HL L 141., 2014.5.14., 1. o.).


Top