EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2197

A Bizottság (EU) 2017/2197 végrehajtási rendelete (2017. november 27.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikke (5) bekezdése értelmében a 2017-es pénzügyi évről átvitt előirányzatok visszatérítéséről

C/2017/8080

OJ L 312, 28.11.2017, p. 86–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/12/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2197/oj

28.11.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 312/86


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2197 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. november 27.)

az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikke (5) bekezdése értelmében a 2017-es pénzügyi évről átvitt előirányzatok visszatérítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (6) bekezdésére,

a Mezőgazdasági Alapok Bizottságával való konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 169. cikke (3) bekezdése értelmében az 1306/2013/EU tanácsi rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében említett, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) által finanszírozott fellépésekhez kapcsolódó, le nem kötött előirányzatok átvihetők a következő pénzügyi évre. Az ilyen átvitel nem haladhatja meg az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 8. cikkében említett, az előző pénzügyi év során alkalmazott közvetlen kifizetések kiigazításának összegét, és legfeljebb az eredeti előirányzatok 2 %-a lehet. Az említett kiigazítás végső kedvezményezettjei ezzel további kifizetésekben részesülhetnek.

(2)

Az 1306/2013/EU rendelet 26. cikkének (5) bekezdése értelmében a 966/2012/EU, Euratom rendelet 169. cikke (3) bekezdésétől eltérve, a tagállamok visszatérítik a 966/2012/EU, Euratom rendelet 169. cikke (3) bekezdésében említett átvitt előirányzatokat azon végső kedvezményezettek számára, akiket a kiigazítás érintett abban a pénzügyi évben, amelyre az előirányzatokat átvitték. Az említett visszatérítés csak azon tagállamok végső kedvezményezettjeire alkalmazandó, amelyekben az előző pénzügyi évben pénzügyi fegyelmi mechanizmust alkalmaztak. (4)

(3)

A visszatérítendő átvitel összegének meghatározásakor az 1306/2013/EU rendelet 26. cikke (7) bekezdésével összhangban a mezőgazdasági ágazatot érintő válságokra képzett, a rendelet 25. cikkében említett tartaléknak a pénzügyi év végéig válságkezelési intézkedések céljára fel nem használt összegét kell figyelembe venni.

(4)

Az (EU) 2016/1948 bizottsági végrehajtási rendelet (5) 1. cikkének (1) bekezdése értelmében a 450,5 millió EUR válságtartalék létrehozása céljából pénzügyi fegyelmi mechanizmus alkalmazandó a 2016-os naptári évhez kapcsolódóan végrehajtott közvetlen kifizetésekre. E válságtartalékot nem vették igénybe a 2017-es pénzügyi évben.

(5)

Annak érdekében, hogy a pénzügyi fegyelmi mechanizmus alkalmazása következtében fel nem használt előirányzatok végső kedvezményezetteknek történő visszatérítése arányos legyen a pénzügyi fegyelemmel összefüggő kiigazítással, helyénvaló, hogy a Bizottság meghatározza a tagállamok számára a visszatérítéshez rendelkezésre álló összeg nagyságát. Románia esetében azonban a részletes kiadásigazoló nyilatkozat nem veszi maradéktalanul figyelembe a pénzügyi fegyelem vonatkozásában az 1307/2013/EU rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében előírt 2 000 EUR összegű értékhatárt. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás érdekében ezért a jelenlegi szakaszban Románia részére nem indokolt bármiféle összeget rendelkezésre bocsátani visszatérítés céljából.

(6)

A rendeletet 2017. december 1-jétől kell alkalmazni annak elkerülése érdekében, hogy a tagállamokat a visszatérítés kapcsán további kifizetésekre kelljen kötelezni. Következésképpen az e rendelet által megállapított összegek véglegesek és az 1306/2013/EU rendelet 41. cikke szerint alkalmazott csökkentések sérelme nélkül alkalmazandók az 1306/2013/EU rendelet 18. cikkének (3) bekezdése értelmében a tagállamok kifizető ügynökségeinél 2017 októberében felmerülő kiadásokra vonatkozó havi kifizetésekről szóló határozatban szereplő korrekciókra, valamint az említett rendelet 18. cikkének (4) bekezdése értelmében végrehajtott csökkentésekre és további kifizetésekre, illetve a záróelszámolási eljárás keretében hozott valamennyi határozatra.

(7)

A 966/2012/EU, Euratom rendelet 169. cikkének (3) bekezdése értelmében a nem lekötött előirányzatok csak a következő pénzügyi évre vihetők át. Helyénvaló tehát, hogy a Bizottság a tagállamok számára az 1306/2013/EU rendelet 26. cikke (5) bekezdése szerinti visszatérítések tekintetében a kiadásokra nézve elszámolhatósági határidőt állapítson meg, figyelembe véve a mezőgazdasági pénzügyi évnek a rendelet 39. cikke szerinti meghatározását.

(8)

Tekintettel a 2017-es EMGA költségvetésben szereplő, megosztott igazgatás alá tartozó előirányzatok 2016. október 16. és 2017. október 15. közötti időszakban történő végrehajtásának tagállamok általi bejelentése és e rendelet alkalmazásának 2017. december 1-jei kezdete közötti idő rövidségére, e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján kell hatályba lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet melléklete határozza meg a 966/2012/EU, Euratom rendelet 169. cikke (3) bekezdésének megfelelően a 2017-es pénzügyi évről átvitelre kerülő és az 1306/2013/EU rendelet 26. cikke (5) bekezdésének értelmében a tagállamok számára azon végső kedvezményezettek részére való visszatérítésre rendelkezésre bocsátandó előirányzatokat, akiket a 2018-as pénzügyi évben a kiigazítás érint.

A 966/2012/EU, Euratom rendelet 169. cikke (3) bekezdése ötödik albekezdésének megfelelően a Bizottság átvitelről szóló határozata állapítja meg az átvitelre kerülő összeg mértékét.

2. cikk

Csak az átvitt előirányzatok visszatérítésével összefüggésben a kedvezményezettek részére 2018. október 16. előtt végrehajtott tagállami kifizetések finanszírozhatók uniós forrásból.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2017. december 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. november 27-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 549. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács1307/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 608. o.).

(4)  Az 1307/2013/EU rendelet 8. cikke (2) bekezdésének értelmében a 2017-es pénzügyi évben Horvátország esetében nem alkalmazandó a pénzügyi fegyelmi mechanizmus.

(5)  A Bizottság (EU) 2016/1948 végrehajtási rendelete (2016. november 7.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti közvetlen kifizetésekre a 2016. naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási arány módosításáról és az (EU) 2016/1153 bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 300., 2016.11.8., 10. o.).


MELLÉKLET

Az átvitt előirányzatok visszatérítésére rendelkezésre álló összegek

(EUR-ban kifejezett összegek)

Belgium

6 129 769

Bulgária

7 720 511

Cseh Köztársaság

10 764 025

Dánia

10 476 968

Németország

58 035 302

Észtország

1 288 878

Írország

13 229 176

Görögország

16 182 344

Spanyolország

54 860 187

Franciaország

89 884 134

Olaszország

37 765 185

Ciprus

355 813

Lettország

1 952 848

Litvánia

3 923 157

Luxemburg

406 406

Magyarország

14 828 231

Málta

33 643

Hollandia

8 821 818

Ausztria

6 908 717

Lengyelország

24 870 087

Portugália

6 699 290

Szlovénia

931 120

Szlovákia

5 554 196

Finnország

5 885 783

Svédország

7 897 927

Egyesült Királyság

37 930 754


Top