Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1953

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1953 rendelete (2017. október 25.) az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendeletnek az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg. )

OJ L 286, 1.11.2017, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1953/oj

1.11.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 286/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/1953 RENDELETE

(2017. október 25.)

az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendeletnek az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen 172. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (2),

rendes jogalkotási eljárás keretében (3),

mivel:

(1)

A digitális egységes piacon a polgárok és a vállalkozások internetkapcsolatának európai jövőképét meghatározó „Az összekapcsoltság a versenyképes digitális egységes piac szolgálatában: Úton a gigabitalapú európai információs társadalom felé” című, 2016. szeptember 14-i bizottsági közlemény az Unióban az internetkapcsolat javítására alkalmas számos lehetséges intézkedést mutat be.

(2)

„Európai digitális menetrend” című, 2010. augusztus 26-i közleményében a Bizottság emlékeztet rá, hogy az Európa 2020 stratégia kiemeli a szélessávú hálózatok bevezetésének a társadalmi befogadás és az Unió versenyképességének elősegítésében játszott fontos szerepét, megerősítve az annak biztosítására irányuló célkitűzést, hogy 2020-ig minden európai polgár hozzáféréssel rendelkezzen 30 Mbps-ot meghaladó sebességű internethez, továbbá hogy az európai háztartások legalább 50 %-a előfizetéssel rendelkezzen a 100 Mbps-nál gyorsabb internet-kapcsolathoz.

(3)

A Bizottság 2016. szeptember 14-i közleményében az Unió-szerte megvalósuló internetkapcsolat jövőképét támogató intézkedések között a tervezési eljárások egyszerűsítése és a szabályozási akadályok csökkentése révén támogatja a helyi vezeték nélküli hozzáférési pontok kiépítését. Ezek a hozzáférési pontok, ideértve a más közszolgáltatások nyújtását kiegészítő és a nem kereskedelmi jellegű hozzáférési pontokat is, jelentősen hozzájárulhatnak a jelenlegi vezeték nélküli hírközlési hálózatok fejlesztéséhez, és az ilyen hálózatok jövőbeli generációinak kiépítéséhez azáltal, hogy az igények alakulásának megfelelően előmozdítják a lefedettség egyenletességének javulását. Ezeknek a hozzáférési pontoknak az Unió teljes területén érvényes azonosítási rendszerrelellátott hálózatot kell alkotniuk, amelyhez más ingyenes helyi vezeték nélküli internetkapcsolat-hálózatok is csatlakozni tudnak. A rendszernek meg kell felelnie az uniós adatvédelmi követelményeknek és az (EU) 2015/2120 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (4).

(4)

E rendelet keretében az ingyenes és diszkriminatív feltételektől mentes helyi vezeték nélküli internetkapcsolat akkor ingyenes, ha azt közvetlen kifizetés vagy más típusú ellentételezés – például kereskedelmi reklám vagy a személyes adatok üzleti célú rendelkezésre bocsátása – révén biztosított ellenszolgáltatás nélkül nyújtják. A diszkriminatív feltételektől mentesség azt jelenti, hogy az uniós jog vagy az uniós jognak megfelelő nemzeti jog által előírt korlátozások sérelme nélkül nyújtják, továbbá biztosítják a hálózat zökkenőmentes működését, különösen a csúcsidőszakokban a kapacitások felhasználók közötti méltányos felosztását.

(5)

A versenyt és a beruházásokat ösztönző, versenyen alapuló piac és a fejleményekhez alkalmazkodó jogszabályi keret, a rendkívül nagy kapacitású kapcsolatok széles körű rendelkezésre állása és elterjedése, valamint a transzeurópai hálózatok, és az új üzleti modellek képezik a fő hajtóerejét az olyan nagy és rendkívül nagy kapacitású hálózatokba történő beruházásoknak, amelyek képesek internetkapcsolatot teremteni a polgárok számára az Unió egész területén.

(6)

A 2016. szeptember 14-i bizottsági közleményre tekintettel, valamint a digitális társadalmi befogadás elősegítése érdekében az Uniónak támogatnia kell az ingyenes és diszkriminatív feltételektől mentes, kiváló minőségű, helyi vezeték nélküli internetkapcsolat nyújtását a helyi közélet központjaiban, ideértve a nyilvánosság számára nyitva álló szabadtéri területeket is. Ez a támogatás sem az 1316/2013/EU rendeletben (5), sem a 283/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (6) nem szerepel.

(7)

Az ilyen típusú támogatás várhatóan arra ösztönzi a 2016/2102/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben (7) meghatározott közszférabeli szervezeteket, hogy közfeladatuk ellátását kiegészítő szolgáltatásként ingyenes, diszkriminatív feltételektől mentes, helyi vezeték nélküli internetkapcsolatot kínáljanak annak érdekében, hogy a helyi közösségek tagjai a közélet központjaiban részesüljenek a nagysebességű széles sáv előnyeiből, és alkalmuk nyíljon digitális készségeik fejlesztésére. E szervezetek közé tartoznak a helyi önkormányzatok, a helyi önkormányzatok által létrehozott társulások, más helyi közigazgatási szervek és intézmények, valamint a könyvtárak és a kórházak.

(8)

Az ingyenes, diszkriminatív feltételektől mentes helyi vezeték nélküli internetkapcsolat hozzájárulhat a digitális szakadék áthidalásához, különösen a digitális jártasság terén lemaradásban lévő közösségekben, beleértve a vidéki és a távoli térségeket.

(9)

A nagy- és ultra nagysebességű széles sávhoz és következésképpen az online szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása – különösen a vidéki és a távoli térségekben – növelheti az életminőséget azáltal, hogy megkönnyíti a szolgáltatások, például az e-egészségügy és az e-kormányzat elérését, valamint előmozdíthatja a helyi kis- és középvállalkozások fejlődését.

(10)

Az e rendelet alapján nyújtott támogatás sikerének biztosítása és az uniós cselekvés ezen a területen való előmozdítása érdekében a Bizottságnak biztosítania kell, hogy azok az intézmények, amelyek az e rendelet alapján rendelkezésre álló uniós pénzügyi támogatásban részesülő projekteket folytatnak, a lehető legtöbb információval lássák el a végfelhasználókat a szolgáltatások rendelkezésre állásáról, és hívják fel a figyelmet arra, hogy a támogatást az Unió nyújtotta. Ezen túlmenően, ezen információkban a végfelhasználók számára könnyen hozzáférhetővé lehetne tenni az Unióról szóló tájékoztatást.

(11)

Tekintettel annak konkrét céljára és arra, hogy helyi szükségleteket céloz meg, az ingyenes, diszkriminatív feltételektől mentes helyi vezeték nélküli internetkapcsolatnak a közösségi élet központjaiban való előmozdítását az 1316/2013/EU és 283/2014/EU rendelet szerinti, a távközlési szektorban végrehajtott elkülönült közös érdekű projektként kell értelmezni.

(12)

Az internetkapcsolat helyi közösségekben való előmozdításának megfelelő finanszírozása és a sikeres végrehajtás érdekében az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköznek a távközlési ágazatban való végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeget 25 000 000 EUR összeggel kell megemelni, és azt 50 000 000 EUR-ra lehet emelni.

(13)

Tekintettel az e rendelet keretében nyújtandó támogatás nem kereskedelmi jellegére és az egyedi projektek előreláthatólag kis léptékére, az adminisztratív terheket minimálisra kell szorítani, és azoknak a tervezett haszonnal arányosnak kell lenniük, figyelembe véve az elszámoltathatóság, illetve az egyszerűsítés és az ellenőrzés közötti megfelelő egyensúly szükségességét. Következésképpen e rendeletet a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) keretében jelenleg vagy a jövőben rendelkezésre álló pénzügyi támogatás legmegfelelőbb formáival kell megvalósítani, különösen – például utalványok formájában nyújtott – vissza nem térítendő támogatásokkal. Az e rendelet keretében nyújtandó támogatás nem alapozhat pénzügyi eszközök igénybevételére. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének érvényesülnie kell.

(14)

Tekintettel a pénzügyi források szűkösségére a kérelmek esetlegesen magas számához viszonyítva, egyszerűsíteni kell az adminisztratív eljárásokat annak érdekében, hogy a döntéseket időben meg lehessen hozni. Az 1316/2013/EU rendeletet módosítani kell annak lehetővé tételéhez, hogy a tagállamok hozzájárulásukat adhassák a 283/2014/EU rendelet mellékletének 4. szakaszában meghatározott feltételeknek megfelelő pályázati kategóriákhoz a kérelmek egyedi jóváhagyásának elkerülése, illetve annak biztosítása érdekében, hogy az e rendelet keretében odaítélt vissza nem térítendő támogatások vagy más formájú pénzügyi támogatások esetében ne legyen kötelező a kiadások igazolása és a Bizottság éves tájékoztatása.

(15)

Az egyes helyi vezeték nélküli hozzáférési pontok korlátozott hatóköre és az érintett egyedi projektek kisebb értéke miatt az e rendelet alapján pénzügyi támogatásban részesülő hozzáférési pontok várhatóan nem jelentenek versenyt a kereskedelmi ajánlatok számára. Annak érdekében, hogy az ilyen pénzügyi támogatás ne torzítsa indokolatlanul a versenyt, ne szorítsa ki a magánberuházásokat, és a magánszereplőket ne tántorítsa el a beruházástól, az e rendelet keretében nyújtott támogatásnak olyan projektekre kell korlátozódnia, amelyek nem pusztán megkettőzik az ugyanazon a közösségi területen már létező ingyenes és hasonló jellegű magán- vagy közszférabeli kínálatot. E rendelet nem gátolhatja, hogy a felhasználói feltételekben korlátozásokat írjanak elő, így például azt, hogy az internetkapcsolatot meghatározott időtartamra vagy észszerű maximális adatforgalomra korlátozzák.

(16)

A további támogatás jelentősebb hatást eredményezhet, ezért az nem zárandó ki. Az ilyen további támogatás mind közpénzből, mint például uniós vagy nemzeti alapokból, beleértve az Európai Regionális Fejlesztési Alapot is, mind magánforrásból nyújtható.

(17)

A rendelkezésre álló költségvetési keretet a tagállamokat tekintve földrajzilag kiegyensúlyozott módon kell elosztani a projektek között, főszabály szerint „érkezési sorrend” alapján. A földrajzi egyensúly biztosítását célzó mechanizmust be kell építeni az 1316/2013/EU rendelet alapján elfogadott, érintett munkaprogramokba, és szükség szerint az e rendelettel összhangban elfogadott pályázati felhívásokban tovább kell pontosítani, például oly módon, hogy lehetővé váljon az azon tagállamok pályázóinak nagyobb számban való részvétele, amelyekben a vissza nem térítendő támogatások vagy más formájú pénzügyi támogatások felhasználása összehasonlítva alacsonyabb volt.

(18)

Annak biztosítása érdekében, hogy a jelen rendelet szerinti internetkapcsolat mielőbb rendelkezésre álljon, a pénzügyi támogatást olyan online eszközök lehető legnagyobb mértékű felhasználásával kell nyújtani, amelyek lehetővé teszik a kérelmek gyors benyújtását és kezelését, valamint támogatják a kiépített helyi vezeték nélküli hozzáférési pontok megvalósítását, nyomon követését és ellenőrzését. A Bizottságnak és a tagállamok illetékes hatóságainak népszerűsíteniük kell a közös érdekű projektet.

(19)

E rendelet nem érinti az uniós joggal összhangban lévő nemzeti jogszabályokat, például azokat a tagállami rendelkezéseket, amelyek tiltják, hogy a helyi önkormányzatok közvetlenül biztosítsanak ingyenes, vezeték nélküli kapcsolatot, ugyanakkor engedélyezik, hogy magánszervezeteken keresztül szolgáltassanak ilyen kapcsolatot.

(20)

Tekintettel az Unióban az internetkapcsolat és az olyan hozzáférési hálózatok előmozdítása iránti igények sürgősségére, amelyek legalább nagy sebességű szélessávú szolgáltatások segítségével – és egyúttal lehetőleg teljesítve a gigabitalapú európai információs társadalommal kapcsolatos célkitűzéseket – képesek szerte az Unióban – beleértve a vidéki és a távoli térségeket is – magas színvonalú internetes felhasználói élményt biztosítani, törekedni kell arra, hogy a pénzügyi támogatás elosztása földrajzilag kiegyensúlyozottan történjen.

(21)

A kedvezményezett szervezeteket kötelezni kell arra, hogy a vezeték nélküli kapcsolatot legalább három éven keresztül biztosítsák.

(22)

Az e rendelet értelmében finanszírozott intézkedéseknek a legújabb és legkorszerűbb berendezéseket kell használniuk, amelyek képesek ingyenes, diszkriminatív feltételektől mentes, könnyen hozzáférhető és biztonságos nagysebességű internetkapcsolatot biztosítani a felhasználóknak.

(23)

Mivel e rendelet célját, nevezetesen a helyi közösségekben Unió-szerte kiváló minőségű, vezeték nélküli internetkapcsolat nyújtását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban a rendelet terjedelme és hatása miatt e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(24)

Az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1316/2013/EU rendelet módosításai

Az (EU) 1316/2013 rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk 1. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„1.   »közös érdekű projekt«: az 1315/2013/EU rendeletben, a 347/2013/EU rendeletben vagy a 283/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (*1) meghatározott projekt;

(*1)  Az Európai Parlament és a Tanács 283/2014/EU rendelete (2014. március 11.) a távközlési infrastruktúrák területén működő transzeurópai hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és az 1336/97/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 86., 2014.3.21., 14. o.).”"

2.

A 4. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   A távközlési ágazatban a CEF-nek a 283/2014/EU rendeletben meghatározott célkitűzések megvalósítását célzó intézkedéseket kell támogatnia.”

3.

Az 5. cikk (1) bekezdése b) pontjának első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„b)

távközlési ágazat: 1 066 602 000 EUR;”.

4.

A 7. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Kizárólag az 1315/2013/EU rendelet, a 347/2013/EU rendelet és a 283/2014/EU rendelet szerinti közös érdekű projektekhez hozzájáruló intézkedések, valamint a programtámogató tevékenységek jogosultak különösen vissza nem térítendő támogatás, közbeszerzés és pénzügyi eszközök formájában nyújtott uniós pénzügyi támogatásra.”;

b)

a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   A távközlési ágazatban minden olyan intézkedés, amely a 283/2014/EU rendeletben meghatározott közös érdekű projekteket és programtámogató tevékenységeket valósít meg, és teljesíti az ugyanezen rendelettel összhangban megállapított támogathatósági kritériumokat és/vagy feltételeket, e rendelet alapján uniós pénzügyi támogatásra jogosult a következők szerint:

a)

az általános szolgáltatásokat, az alapszolgáltatási platformokat és a programtámogató tevékenységeket vissza nem térítendő támogatások és/vagy közbeszerzés révén kell finanszírozni;

b)

a szélessávú hálózatokkal kapcsolatos intézkedéseket pénzügyi eszközök révén kell finanszírozni;

c)

a helyi közösségekben ingyenes és diszkriminatív feltételektől mentes helyi vezeték nélküli internetkapcsolat biztosításával kapcsolatos intézkedéseket vissza nem térítendő támogatások vagy más formájú pénzügyi támogatások révén kell finanszírozni, ide nem értve a pénzügyi eszközöket.”

5.

A 9. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(1a)   Amennyiben azt az indokolatlan adminisztratív terhek elkerülése iránti igény indokolja, különösen az 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 185. cikke értelmében vett kis értékű támogatások esetén, az e cikk (1) bekezdésében említett tagállamok hozzájárulásukat adhatják egy bizonyos pályázati kategóriához az e rendelet 17. cikke szerint elfogadott munkaprogramok keretében, az egyes kérelmezők megjelölése nélkül. Ilyen hozzájárulás esetén a tagállamoknak nem kell minden egyes pályázatot külön-külön jóváhagyniuk.”

6.

A 10. cikk (4) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az ingyenes, diszkriminatív feltételektől mentes helyi vezeték nélküli internetkapcsolat helyi közösségekben történő biztosításával kapcsolatos intézkedések az elszámolható költségek legfeljebb 100 %-ának fedezéséig finanszírozhatók uniós pénzügyi támogatásból, a társfinanszírozás elvének sérelme nélkül.”

7.

A 14. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A 966/2012/EU, Euratom rendelet VIII. címének megfelelően létrehozott pénzügyi eszközök felhasználhatók arra, hogy könnyebben jussanak finanszírozáshoz az 1315/2013/EU, a 347/2013/EU és a 283/2014/EU rendeletben meghatározott közös érdekű projektekhez, valamint célkitűzéseik megvalósításához hozzájáruló intézkedéseket végrehajtó szervezetek. E pénzügyi eszközöknek a piaci hiányosságok, az optimálisnál rosszabb beruházási körülmények és a beruházások iránti igények előzetes felmérésén kell alapulniuk. Az egyes pénzügyi eszközök fő feltételeit és eljárásait e rendelet I. mellékletének III. része határozza meg.”

8.

A 17. cikk (5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   A Bizottság a többéves és az ágazati éves munkaprogramok elfogadásakor rögzíti a kiválasztási és odaítélési szempontokat az e rendelet 3. és 4. cikkében, valamint az 1315/2013/EU, a 347/2013/EU és a 283/2014/EU rendeletben meghatározott célkitűzésekkel és prioritásokkal összhangban. A Bizottság az odaítélési szempontok megállapításakor figyelembe veszi az e rendelet I. mellékletének V. részében meghatározott általános irányvonalakat.”

9.

A 22. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

„Az e cikk második bekezdésében említett kiadások igazolása nem kötelező a 283/2014/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján odaítélt vissza nem térítendő támogatások vagy más formájú pénzügyi támogatások esetében.

A Bizottság e cikk harmadik bekezdésében említett, kötelező, évente történő tájékoztatása nem alkalmazandó a 283/2014/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján odaítélt vissza nem térítendő támogatások vagy más formájú pénzügyi támogatások esetében.”

2. cikk

A 283/2014/EU rendelet módosításai

Az 283/2014/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„h)   »helyi vezeték nélküli hozzáférési pont«: kis hatókörben működő, kis méretű, kis teljesítményű berendezés, amely nem kizárólagos alapon olyan rádióspektrumot használ, amelynek rendelkezésre állási feltételei és hatékony felhasználása uniós szinten harmonizált, és amely felhasználók számára lehetővé teszi a vezeték nélküli hozzáférést egy elektronikus hírközlő hálózathoz.”

2.

A 4. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„c)

a helyi közösségekben támogatják az az ingyenes és diszkriminatív feltételektől mentes, kiváló minőségű, helyi vezeték nélküli internetkapcsolat biztosítását.”

3.

Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a)

a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

„(5a)   Az ingyenes, diszkriminatív feltételektől mentes helyi vezeték nélküli internetkapcsolat helyi közösségekben történő biztosítása terén a közös érdekű projektekhez hozzájáruló intézkedések a következők által támogatandó:

a)

vissza nem térítendő támogatások; és/vagy

b)

más formájú pénzügyi támogatások, ide nem értve a pénzügyi eszközöket.”;

b)

a (7) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ez az összeg a távközlési ágazat vonatkozásában az 1316/2013/EU rendelet 5. cikke (1) bekezdésének (b) pontjában említett pénzügyi keretösszeg 15 %-a.”

4.

A 6. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(8a)   A helyi közösségekben ingyenes és diszkriminatív feltételektől mentes, kiváló minőségű, helyi vezeték nélküli internetkapcsolat biztosítása terén a közös érdekű projektekhez hozzájáruló intézkedéseknek teljesíteniük kell a melléklet 4. szakaszában meghatározott feltételeket ahhoz, hogy támogathatók legyenek.”

5.

A 8. cikk (9) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„d)

a melléklet 4. szakaszának végrehajtására irányuló intézkedések keretében létesített helyi vezeték nélküli hozzáférési pontokhoz való csatlakozások száma.”

6.

A melléklet a következő szakasszal egészül ki:

„4. SZAKASZ: VEZETÉK NÉLKÜLI INTERNETKAPCSOLAT A HELYI KÖZÖSSÉGEKBEN

Az intézkedéseknek ahhoz, hogy pénzügyi támogatásra jogosultak legyenek, a helyi közélet központjaiban – ezen belül a helyi közösségek közéletében jelentős szerepet játszó, a nyilvánosság számára nyitva álló szabadtéri helyeken – ingyenes, diszkriminatív feltételektől mentes helyi vezeték nélküli internetkapcsolat biztosítására kell irányulniuk. A hozzáférhetőség érdekében az említett intézkedéseknek legalább a tagállam megfelelő nyelvein, és a lehetséges mértékben az Unió intézményeinek egyéb hivatalos nyelvein is biztosítaniuk kell a szolgáltatáshoz való hozzáférést.

A pénzügyi támogatás az (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelv (*2) 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott közszférabeli szervezetek számára áll rendelkezésre, amelyek – a nemzeti joggal összhangban – helyi vezeték nélküli hozzáférési pontok kiépítésével ingyenes, diszkriminatív feltételektől mentes helyi vezeték nélküli internetkapcsolatot kívánnak biztosítani.

A helyi vezeték nélküli internetkapcsolat nyújtására irányuló intézkedés támogatásban részesülhet, ha

1.

olyan, a második bekezdésben említett közszférabeli szervezet valósítja meg, amely képes a közösségi terekben a beltéri vagy kültéri helyi vezeték nélküli hozzáférési pontok kiépítését megtervezni és felügyelni, valamint legalább három éven keresztül biztosítani tudja az üzemeltetési költségek finanszírozását;

2.

nagysebességű, magas színvonalú internetes felhasználói élményt lehetővé tevő szélessávú internetkapcsolatra épül, amely

a)

ingyenes, diszkriminatív feltételektől mentes, könnyen hozzáférhető, biztonságos és a legújabb és legkorszerűbb berendezéseket alkalmazza, amelyek képesek nagysebességű internetkapcsolatot biztosítani a felhasználóknak; valamint

b)

támogatja az olyan innovatív digitális szolgáltatásokhoz való hozzáférést, mint a digitális szolgáltatási infrastruktúrákon keresztül kínált innovatív digitális szolgáltatások;

3.

a Bizottság által meghatározandó közös képi azonosítót és a kapcsolódó online eszközökre mutató linket használ;

4.

tiszteletben tartja a technológiasemlegesség elvét a felhordó hálózat szintjén, és tiszteletben tartja a közfinanszírozás hatékony felhasználásának, valamint a projektek legjobb technológiai kínálathoz történő igazítása képességének elvét;

5.

vállalja, hogy beszerzi a szükséges berendezéseket és/vagy a kapcsolódó kiépítési szolgáltatásokat az alkalmazandó joggal összhangban annak biztosítására, hogy a projektek ne torzítsák indokolatlanul a versenyt.

Az ugyanazon közösségi térben a minőséget is beleértve hasonló jellemzőkkel rendelkező, már létező ingyenes magán- vagy állami ajánlatokat pusztán megkettőző intézkedések nem részesülhetnek támogatásban. Az ilyen megkettőzés elkerülhető azzal, ha biztosított, hogy az e rendelet alapján finanszírozott hozzáférési pontok körét úgy tervezik meg, hogy az elsődlegesen a közösségi tereket foglalja magában, és ne legyen átfedés a hasonló jellemzőkkel rendelkező, a magán- vagy közszférabeli kínálatban már szereplő hozzáférési pontok körével.

A rendelkezésre álló költségvetési keretet a tagállamokat tekintve földrajzilag kiegyensúlyozott módon kell biztosítani a beérkezett pályázatok száma alapján az ebben a szakaszban megállapított feltételeknek megfelelő intézkedések számára, főszabály szerint „érkezési sorrendben.” Az egyes pályázati felhívások szerinti teljes keretösszeg valamennyi olyan tagállamra kiterjed, ahonnan támogatható pályázatok érkeztek.

Az e szakasz alapján finanszírozott intézkedéseknek legalább három évig kell működniük, melynek során azokat a Bizottság szigorúan felügyeli. A projekt Bizottság által történő felügyelete a működési időszakon túl is folytatódik annak érdekében, hogy áttekintést nyújtson az adott intézkedés működőképességéről és esetleges alapot biztosítson jövőbeli kezdeményezésekhez.

(*2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2102 irányelve (2016. október 26.) a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről (HL L 327., 2016.12.2., 1. o.).”"

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2017. október 25-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

A. TAJANI

a Tanács részéről

az elnök

M. MAASIKAS


(1)  HL C 125., 2017.4.21., 69. o.

(2)  HL C 207., 2017.6.30., 87. o.

(3)  Az Európai Parlament 2017. szeptember 12-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2017. október 9-i határozata.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2120 rendelete (2015. november 25.) a nyílt internet-hozzáférés megteremtéséhez szükséges intézkedések meghozataláról, továbbá az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv és az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló 531/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 310., 2015.11.26., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 1316/2013/EU rendelete (2013. december 11.) az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 129. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 283/2014/EU rendelete (2014. március 11.) a távközlési infrastruktúrák területén működő transzeurópai hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és az 1336/97/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 86., 2014.3.21., 14. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2102 irányelve (2016. október 26.) a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről (HL L 327., 2016.12.2., 1. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).


Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság egyetért abban, hogy a „WiFi4EU” kezdeményezésnek méretezhetőnek kell lennie, és érdemi hatást kell gyakorolnia. E célból megállapítják, hogy amennyiben nem biztosítható maradéktalanul a CEF-nek a távközlési ágazatban való végrehajtására szánt pénzügyi keret 25 000 000 EUR-ról 50 000 000 EUR-ra történő emelése, a Bizottság 120 000 000 EUR összegben javaslatot tehet az említett pénzügyi kereten belüli átcsoportosításokra annak érdekében, hogy megkönnyítse az internetkapcsolat helyi közösségekben való előmozdításának teljes körű finanszírozását.


Top