EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1926

A Bizottság (EU) 2017/1926 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. május 31.) a 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az EU egészére kiterjedő multimodális utazási információs szolgáltatások nyújtása tekintetében történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg. )

C/2017/3574

OJ L 272, 21.10.2017, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/10/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1926/oj

21.10.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 272/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1926 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2017. május 31.)

a 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az EU egészére kiterjedő multimodális utazási információs szolgáltatások nyújtása tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítésére, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódására vonatkozó keretről szóló, 2010. július 7-i 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2010/40/EU irányelv 3. cikkének a) pontja az EU egészére kiterjedő multimodális utazási információs szolgáltatások nyújtását kiemelt intézkedésként határozza meg az előírások és szabványok kidolgozása és alkalmazása tekintetében.

(2)

A 2010/40/EU irányelv 5. cikke úgy rendelkezik, hogy az említett irányelv 6. cikke alapján elfogadott előírások alkalmazandók az ITS-alkalmazásokra és -szolgáltatásokra azok kiépítése során; ez nem érinti az egyes tagállamoknak az említett alkalmazásoknak és szolgáltatásoknak a saját területükön való kiépítésére vonatkozó döntésének jogát.

(3)

Ezen előírások a forgalmi információs szolgáltatások mindegyikére vonatkoznak, a 2010/40/EU irányelv alapján elfogadott más jogi aktusokban – azaz a 886/2013/EU (2) és az (EU) 2015/962 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (3), valamint a 454/2011/EU bizottsági rendeletben (4) – elfogadott különös előírások sérelme nélkül.

(4)

A multimodális utazási információs szolgáltatások tekintetében a 2003/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) minimális szabályokat állapít meg a közszféra birtokában lévő információk uniós szintű további felhasználásáról. A közlekedési hatóságok és a fuvarozók birtokában lévő információk további felhasználása tekintetében az e rendelet által előírt – különösen az adatok frissítésére vonatkozó – szabályokat a 2003/98/EK irányelvben meghatározott szabályok sérelme nélkül kell alkalmazni.

(5)

Amennyiben a bizottsági rendeletben előírt intézkedések személyes adatok feldolgozásával járnak, ezt a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (6) és a 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (7), valamint az ezekhez kapcsolódó tagállami végrehajtási intézkedésekkel összhangban kell végrehajtani. Az azonosított vagy azonosítható természetes személyekre vonatkozó információkat szigorúan az adatminimalizálás elvének tiszteletben tartásával, kizárólag e rendelet céljaira, és csak a szükséges ideig szabad feldolgozni. Amennyiben lehetséges, és amennyiben nem akadályozza e rendelet céljainak elérését, ezen adatoknak nem szabad lehetővé tenniük egy személy azonosítását, vagy azonosíthatóvá tételét.

(6)

Amennyiben az információs szolgáltatás adatgyűjtésre (ideértve a földrajzi elhelyezkedésre vonatkozó adatok gyűjtését is) támaszkodik, a végfelhasználókat egyértelműen tájékoztatni kell az ilyen adatgyűjtés tényéről, az adatgyűjtés és az esetleges nyomon követés lépéseiről, valamint arról, hogy mennyi ideig őrzik meg az adatokat. A köz- és magánszektorbeli adatgyűjtőknek – úgymint fuvarozóknak, közlekedési hatóságoknak, utazási információs szolgáltatóknak és digitálistérkép-készítőknek – megfelelő műszaki intézkedéseket (többek között beépített személyesadat-védelmi és beépített adatvédelmi jellemzőket) kell alkalmazniuk a végfelhasználóktól kapott adatok álnevesítésének (8) biztosítása érdekében.

(7)

A 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (9) célja egy uniós térinformációs infrastruktúra létrehozása, amely lehetővé teszi a térinformációk – köztük a közlekedési hálózatokra vonatkozók – megosztását és az azokhoz való nyilvános hozzáférést Unió-szerte, a környezetre potenciálisan hatással bíró politikáknak és tevékenységeknek a támogatása érdekében. Az e rendeletben foglalt előírásoknak összeegyeztethetőnek kell lenniük a 2007/2/EK irányelv és az 1089/2010/EU bizottsági rendelet (10) által meghatározottakkal.

(8)

Az e rendeletben meghatározott előírásokat alkalmazni kell az Unión belüli valamennyi közlekedési módra, azaz a menetrenden alapuló (légi, vasúti, beleértve a nagy sebességű vasutat, hagyományos vasúti és könnyű vasúti, távolsági autóbusz, tengeri, beleértve a kompot, metró, villamos, busz, trolibusz, kötélpályák), az igény szerinti szállításon alapuló (transzferbusz, transzferkomp, taxi, telekocsi, kölcsön gépkocsi, közös gépkocsi, bérelhető gépkocsi, kölcsönkerékpár, bérelt kerékpár, mozgáskorlátozottak szállítása) és a személyes alapú (autó, motorkerékpár, kerékpár, gyalogos) közlekedésre. A gyaloglás mint az utazás első és utolsó mérföldjét lefedő utazási lehetőség nagyon fontos a multimodális utazásra vonatkozó információk szempontjából, és mind környezeti, mind hálózatüzemeltetési előnyökkel jár, ugyanakkor közvetlen egészségügyi előnyöket is magában hordoz az utazó számára.

(9)

Az 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (11) meghatározza a transzeurópai közlekedési törzshálózat és az átfogó transzeurópai közlekedési hálózat részét képező közlekedési infrastruktúrát. A végfelhasználók Unión belüli utazási igényeinek kielégítése és a multimodális utazási információkban rejlő lehetőségek maximális kihasználása érdekében teljeskörű, „háztól házig” terjedő hálózati lefedettségre van szükség. Ezért e rendeletet az átfogó TEN-T hálózatra – beleértve a városi csomópontokat – és a közlekedési hálózat többi részére is alkalmazni kell.

(10)

Az uniós szintű multimodális utazási információs szolgáltatások nyújtásának támogatása érdekében mind az adatszolgáltatásra épülő centralizált, mind az adatok és szolgáltatások nyújtására épülő decentralizált megközelítések használhatók. Ezért e rendeletnek követelményeket kell tartalmaznia mind az adatok, mind a szolgáltatások tekintetében, e két megközelítés támogatása érdekében. Ezen adatok átfogó utazási információs szolgáltatások nyújtását szolgáló cseréjének és további felhasználásának megkönnyítése érdekében a közlekedési hatóságoknak, a fuvarozóknak, infrastruktúra-működtetőknek és az igény szerinti szállítást kínáló szolgáltatóknak egy nemzeti vagy közös hozzáférési ponton keresztül a felhasználók részére elérhetővé kell tenniük a statikus adatokat,a hozzájuk kapcsolódó metaadatokat és az adatok minőségére vonatkozó információkat. A hozzáférési pont különböző formákat ölthet, az adatok típusától függően lehet például egy adatbázis, adatáruház, adatpiactér, adattár és adatnyilvántartó, internetes portál vagy hasonló. A tagállamoknak meg kell fontolniuk a meglévő nyilvános vagy magán hozzáférési pontok átcsoportosítását egyetlen pontba, lehetővé téve az ezen előírások hatálya alá tartozó releváns és rendelkezésre álló adatok minden típusához való hozzáférést.

(11)

A tagállamoknak meg kell engedni, hogy egymással együttműködjenek egy, a részt vevő tagállamok rendelkezésre álló adatait lefedő közös hozzáférési pont létrehozásában. Helyénvaló lehetővé tenni a tagállamok számára, hogy szabadon dönthessenek úgy, hogy a 2010/40/EU irányelv alapján elfogadott más felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak megfelelően létrehozott hozzáférési pontokat használják az e rendelet hatálya alá tartozó adatok hozzáférési pontjaként is. Ezenfelül helyénvaló lehetővé tenni a tagállamok számára, hogy szabadon dönthessenek úgy, hogy már meglévő, több szektort lefedő hozzáférési pontokat használják nemzeti hozzáférési pontként. A tagállamok kijelölhetik a mellékletben felsorolt utazási és forgalmi adatok nyújtásáért felelős szereplőt. Egyes esetekben a fuvarozók, az infrastruktúra-működtetők vagy az igény szerinti szállítást kínáló szolgáltatók több tagállamban is üzemelnek, ezért egynél több hozzáférési pont is érintett az utazási és forgalmi adatokhoz való hozzáférés biztosításában. Törekedni kell azonban az adatok szükségtelen megkettőzésének elkerülésére, és figyelembe kell venni a vonatkozó hozzáférési pontok mikéntjét és formáját. Ezért a vonatkozó adatokat és metaadatokat az adattár formájában megjelenő összes érintett nemzeti hozzáférési pontban fel lehet sorolni. Ezenkívül ha az érintett nemzeti hozzáférési pontok egyike adattár formáját ölti, akkor az adatokat és a metaadatokat csak egyikükben lehetne tárolni, és az összes többiben felsorolni. A nemzeti hozzáférési ponton keresztül nyújtott forgalmi és utazási adatok felhasználására vonatkozó feltételeket adott esetben hasznosítási megállapodás útján is meg lehet határozni.

(12)

A mellékletben felsorolt utazási és forgalmi adatokat szakaszos megközelítésben is integrálhatják a nemzeti hozzáférési pontba. Helyénvaló lehetővé tenni a tagállamok számára, hogy szabadon dönthessenek arról, hogy a megadott határidő előtt integrálják-e vagy sem a mellékletben felsorolt adatokat. A multimodális utazási információs szolgáltatások a mellékletben felsorolt statikus és dinamikus utazási és forgalmi adatokon alapulnak. A statikus utazási és forgalmi adatok alapvető fontosságúak az utazás megkezdése előtti tájékoztatás és tervezés szempontjából, ezért azok valamennyi tagállamban szükségesek. A dinamikus utazási és forgalmi adatok – például az utazási zavarok és a késések – lehetővé tehetik a végfelhasználók számára a jól megalapozott utazási döntések meghozatalát és időmegtakarítást eredményezhetnek. A dinamikus utazási és forgalmi adatoknak a nemzeti hozzáférési pontokon belüli integrációja azonban további erőfeszítéseket tehet szükségessé. Helyénvaló lehetővé tenni a tagállamok számára, hogy szabadon dönthessenek arról, hogy a mellékletben felsorolt dinamikus utazási és forgalmi adatokat beépítik-e a nemzeti hozzáférési pontba. Amennyiben úgy döntenek, hogy ezt megteszik, e rendelet követelményeit alkalmazni kell. Annak biztosítása érdekében, hogy a multimodális utazási információk fejlesztése az Unió egészében következetes és koherens legyen, a tagállamokat arra ösztönzik, hogy a meglévő dinamikus utazási és forgalmi adatokat az alábbi ütemterv szerint integrálják a nemzeti hozzáférési ponton keresztül: a melléklet 2.1. pontjában meghatározott utazási és forgalmi adatokat 2019. december 1-ig, a melléklet 2.2. pontjában meghatározott utazási és forgalmi adatokat 2020. december 1-ig, illetve a melléklet 2.3. pontjában meghatározott utazási és forgalmi adatokat 2021. december 1-ig.

(13)

A nemzeti hozzáférési pontok sikeres és költséghatékony használatának lehetővé tétele érdekében a releváns metaadatok felhasználásával megfelelően le kell írni a vonatkozó utazási és forgalmi adatok tartalmát és szerkezetét. (12)

(14)

Ezek az előírások nem kötelezhetik a közlekedési hatóságokat, a fuvarozókat, az igény szerinti szállítást kínáló szolgáltatókat és az infrastruktúra-működtetőket, hogy olyan adatokat kezdjenek gyűjteni, amelyek még nem elérhetők gépi feldolgozásra alkalmas formában. A különböző szállítási módok statikus és dinamikus utazási és forgalmi adataira vonatkozó különös követelmények csak a ténylegesen gyűjtött és gépi feldolgozásra alkalmas formában elérhető adatokra vonatkozhatnak. Ezzel egyidejűleg ösztönözni kell a tagállamokat szükségleteiknek megfelelő költséghatékony megoldások keresésére a különböző szállítási módok meglévő statikus és dinamikus adatainak digitalizálásához. Azokat a tagállamokat, amelyek megkezdik a multimodális utazási információs szolgáltatásokhoz felhasználható, a különböző közlekedési módokra vonatkozó statikus és dinamikus utazási és forgalmi adatok digitalizálását, arra kell ösztönözni, hogy ezt a melléklet 1. számú szolgáltatási szintjének adataival kezdjék, majd ezt követően a 2. és 3. számú szolgáltatási szintekkel folytassák. Az első csoportban meghatározott adatok nélkülözhetetlenek a multimodális utazási információs szolgáltatások alapvető működéséhez.

(15)

A multimodális utazási információs szolgáltatások harmonizált és zavartalan nyújtása, valamint az Unión belüli interoperabilitás támogatása érdekében a nemzeti hozzáférési ponton keresztül a meglévő műszaki megoldásokon és szabványokon alapuló harmonizált és összehangolt kölcsönösen átjárható adatcsere-formátumokat és -protokollokat kell használni a különböző közlekedési módokra. A multimodális utazási információs szolgáltatások keretében számos, a közúti közlekedésre (DATEX II), a vasútra (a transzeurópai vasúti rendszerszemélyszállítási szolgáltatások telematikai alkalmazásai alrendszerére vonatkozó B1, B2, B3, B4, B8, B9 átjárhatósági műszaki előírások, ÁME), a légi járműre (IATA SSIM) és az alapul szolgáló téradatokra (INSPIRE) vonatkozó meglévő szabvány és műszaki előírás létezik. Ilyen esetekben e rendeletnek a már meglévő követelményekre kell vonatkoznia, de az ilyen közlekedési módok más, az előírásokban meghatározott egyéb szabványok és műszaki előírások alkalmazása mellett is dönthetnek. Ugyanakkor azonban el kell kerülni az ugyanazon utazási és forgalmi adatok egynél több formátumban történő megkettőzését (például a városi vasúti adatokat a személyszállítási telematikai alkalmazásokra vonatkozó ÁME vagy a NeTEx). A jövőben az ilyen szabványok – nevezetesen az DATEX II – alkalmazási körét további városi elemekre is kiterjeszthetik, és amennyiben azok rendelkezésre állnak, azokat az előírások keretében kell alkalmazni.

(16)

A statikus menetrendi (tehát a tömegközlekedést, a távolsági autóbuszjáratokat, valamint a tengeri közlekedést, többek között a kompot érintő) adatok cseréjét illetően a nemzeti hozzáférési pont releváns adatainak az alacsony szintű Transmodel EN 12896: 2006 koncepcionális referencia-adatmodellen, vagy annak továbbfejlesztett verzióin alapuló NeTEx CEN/TS 16614 sz. CEN adatátviteli szabványt kell használnia, vagy a megállapított határidőket betartva bármilyen, ezzel teljesen kompatibilis gépi feldolgozásra alkalmas formátumot. A dinamikus tömegközlekedési adatok cseréje tekintetében, amennyiben a tagállamok úgy döntenek, hogy dinamikus adatokat is felvesznek a nemzeti hozzáférési pontba, a SIRI CEN/TS 15531 sz. tömegközlekedési adatok cseréjére vonatkozó CEN-szabvány – vagy annak továbbfejlesztett verziói – vonatkozó részeit, illetve bármilyen, ezzel teljesen kompatibilis gépi feldolgozásra alkalmas formátumot kell használni. A tagállamok dönthetnek úgy is, hogy a nemzeti műveletekhez tagállami szinten továbbra is nemzeti tömegközlekedési adatszabványokat alkalmaznak, de az Uniós szintű interoperabilitásnak és a szolgáltatások folytonosságának biztosítása érdekében a nemzeti hozzáférési pont szintjén a meghatározott EU-szabványt kell használni. A tagállamok az európai szabványosítási követelményeknek való megfelelés érdekében fordítási és konvertálási módszereket alkalmazhatnak. Az előírt szabványoknak az alkalmazás időpontjában elérhető verzióját kell használni. Minden olyan releváns továbbfejlesztést alkalmazni kell, amely szélesíti az alkalmazási kört és új adattípusokat von be abba.

(17)

A fent említett szabványok tagállamok közötti optimális kihasználásának és teljeskörű kölcsönös átjárhatóságának biztosítása érdekében meg kell határozni egy közös minimumprofilt, amely azonosítja a szabvány azon különböző kulcsfontosságú elemeit, amelyeket a nemzeti hozzáférési pontokon belül létre kell hozni és használni kell. A tagállamok nemzeti profiljának a közös európai minimumprofilon kell alapulnia, amennyiben az már létezik.

(18)

A szolgáltatók által biztosított pontos és megbízható utazási információk Unió-szerte elengedhetetlenek az utazók számára. Ha változások történnek, a közlekedési hatóságok vagy a fuvarozók a nemzeti hozzáférési ponton keresztül kellő időben frissítik a releváns adatokat. Továbbá, amikor a szolgáltató az utazási és forgalmi adatokat használja, fennáll annak a kockázata, hogy pontatlan utazási információval látják el a felhasználókat, ami negatív hatással lehet az utazásra. Ha a közlekedési hatóságok, a fuvarozók, az infrastruktúra-működtetők vagy az igény szerinti szállítást kínáló szolgáltatók bármilyen pontatlanságot fedeznek fel, az ilyen hibákat kellő időben javítani kell.

(19)

Jelenleg számos multimodális utazási információs szolgáltatás van jelen Európában, de a teljes, háztól házig vezető útvonaltervezési eredményeket kínáló szolgáltatások elsősorban egy tagállam területére korlátozódnak. Az utazási információs szolgáltatások földrajzi lefedettségének javítását és az uniós szintű multimodális utazási információk támogatását célzó kulcsfontosságú megoldás a helyi, regionális és nemzeti utazási információs szolgáltatások összekapcsolása. Ehhez különböző technológiai eszközök, többek között a meglévő információs rendszereket az útvonaltervezési eredmények cseréje érdekében összekapcsoló interfészek használata szükséges. Ajánlott, hogy az utazási információs szolgáltatások a jelenleg véglegesítés alatt álló „Intelligens közlekedési rendszerek – tömegközlekedés – nyílt API az elosztott útvonaltervezéshez 00278420” című európai műszaki előírásokat alkalmazzák az elosztott útvonaltervezés végrehajtásakor. Amikor a szolgáltatók átadási pontokat hoznak létre az elosztott útvonaltervezéshez, az ilyen átadási pontokat fel kell tüntetni a nemzeti hozzáférési pontban.

(20)

Az utazási információs szolgáltatások többféle utazási lehetőséget biztosíthatnak a végfelhasználók számára, különböző közlekedési szolgáltatókkal. Elengedhetetlen, hogy a szolgáltatók átláthatók legyenek az utazási lehetőségek rangsorolásához használt kritériumok tekintetében, és semleges utazási információkat nyújtsanak. Amennyiben lehetséges, az utazási információs szolgáltatóknak a fenntartható közlekedési módokra való áttérés támogatása érdekében tájékoztatást kell nyújtaniuk a különböző közlekedési módok üvegházhatásúgáz-kibocsátásáról. A szolgáltatók számára szintjén határozottan ajánlott, hogy az ügyfeleknek lehetőséget adjanak a szolgáltatás minőségére vonatkozó közvetlen visszajelzésre.

(21)

A statikus és dinamikus adatoknak az utazási információs szolgáltatások céljára történő alkalmazása az értéklánc különböző szereplőitől származó adatokat foglal magában. Az utazásiinformáció-szolgáltatók sok esetben a közlekedési hatóságoktól, a fuvarozóktól, az infrastruktúra-működtetőktől vagy az igény szerinti szállítást kínáló szolgáltatóktól származó eredeti adatokat használnak. Ebben az esetben elengedhetetlen, hogy a felhasználás során az eredeti forrást, a legutolsó statikus frissítés dátumát és időpontját is feltüntessék.

(22)

Annak érdekében, hogy a funkcióképességükben korlátozott személyek a lehető legtöbbet használják az utazási információs szolgáltatásokat, a felhatalmazáson alapuló rendelet alkalmazásakor az utazásiinformáció-szolgáltatóknak és a tagállamoknak figyelembe kell venniük az akadálymentesítési követelményekre vonatkozó jogszabályokat, például a küszöbön álló európai akadálymentesítési intézkedéscsomagot. A vonatkozó követelmények közé tartozik az is, hogy a weboldalakat és a mobileszköz-alapú szolgáltatásokat következetes és a felhasználói észlelés, működtetés és megértés szempontjából megfelelő módon kell hozzáférhetővé tenni.

(23)

Annak biztosítására, hogy ezeket az előírásokat helyesen alkalmazzák, a tagállamoknak meg kell vizsgálniuk, hogy a közlekedési hatóságok, a fuvarozók, az igény szerinti szállítást kínáló szolgáltatók és az utazási információs szolgáltatók teljesítik-e a multimodális utazási adatokhoz való hozzáférhetőségre, azok cseréjére, további felhasználására és frissítésére vonatkozó követelményeket. Helyénvaló lehetővé tenni az illetékes hatóságok számára, hogy e célból a közlekedési hatóságok, a fuvarozók, az infrastruktúra-működtetők, az igény szerinti szállítást kínáló szolgáltatók vagy az utazási információs szolgáltatók által benyújtott megfelelőségi nyilatkozatokra hagyatkozzanak, és szúrópróbaszerűen ellenőrizzék e nyilatkozatok helyességét.

(24)

E rendelet végrehajtásának nyomon követése érdekében a tagállamoknak jelentést kell benyújtaniuk a Bizottság számára, amely leírja az egyes követelmények végrehajtását.

(25)

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközön keresztül a Bizottság különböző, e rendeletben egy programtámogatási intézkedésen (13) keresztül bevezetett műszaki követelményt fog támogatni, nevezetesen a nemzeti hozzáférési pont létrehozását, az előírt adatcsere-szabványokra való áttérést és a közös minimumprofilok használatát a nemzeti hozzáférési pontokban, valamint adott esetben az utazási információs szolgáltatások összekapcsolását.

(26)

A 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (14) 28. cikke (2) bekezdésének megfelelően egyeztetésre került sor az európai adatvédelmi biztossal, aki 2017. augusztus 22-én nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   E rendelet meghatározza az EU egészére kiterjedő multimodális utazási információs szolgáltatások pontosságát és az ITS-felhasználók számára határokon keresztül való elérhetőségét biztosító követelményeket.

(2)   A rendelet az Unió teljes közlekedési hálózatára vonatkozik.

(3)   E rendeletet a 2010/40/EU irányelv 5. cikkének megfelelően kell alkalmazni.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a 2010/40/EU irányelv 4. cikkében és az 1315/2013/EU rendelet 3. cikkében megállapított fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

Ezenkívül a következő fogalommeghatározások is alkalmazandók:

1.   „adatok hozzáférhetősége”: az adatok bármely időpontban történő lekérésének és megszerzésének lehetősége gépi feldolgozásra alkalmas formában;

2.   „adatok frissítése”: a meglévő adatok bármilyen módosítása, beleértve a törlést és új vagy további elemek hozzáadását is;

3.   „metaadat”: az adat tartalmának strukturált leírása, amely egyszerűsíti ezen adat kereshetőségét és felhasználását;

4.   „keresőszolgáltatások”: a kért adatnak a hozzá tartozó metaadatok tartalmának felhasználásával történő keresését, és ilyen tartalmak megjelenítését lehetővé tevő szolgáltatás;

5.   „átfogó transzeurópai közlekedési hálózat”: az 1315/2013/EU rendeletben meghatározott átfogó hálózat részét képező közlekedési infrastruktúra;

6.   „hozzáférési pont”: olyan digitális interfész, ahol legalább a statikus utazási adatokat és a korábbi forgalmi adatokat – a hozzájuk tartozó metaadatokkal együtt – további felhasználás céljából hozzáférhetővé teszik a felhasználók számára, vagy ahol ezen adatok forrását és metaadatait további felhasználás céljából hozzáférhetővé teszik a felhasználók számára;

7.   „dinamikus utazási és forgalmi adatok”: a mellékletben felsorolt, különböző közlekedési módokra vonatkozó, gyakran vagy rendszeresen változó adatok;

8.   „statikus utazási és forgalmi adatok”: a mellékletben felsorolt, különböző közlekedési módokra vonatkozó olyan adatok, amelyek egyáltalán nem változnak, illetve nem változnak gyakran vagy rendszeresen;

9.   „közlekedési hatóság”: az a hatóság, amely a területi hatáskörébe tartozó, adott közlekedési hálózat vagy közlekedési módok, illetve mindkettő forgalomszervezéséért, illetve tervezéséért, ellenőrzéséért vagy irányításáért felelős;

10.   „fuvarozó”: a szállítási szolgáltatás fenntartásáért és kezeléséért felelős köz- vagy magánszektorbeli szervezet;

11.   „felhasználó”: az a köz- vagy magánjogi szervezet, amely a nemzeti hozzáférési pontot használja, például a közlekedési hatóságok, a fuvarozók, az utazási információs szolgáltatók, a digitálistérkép-készítők, az igény szerinti szállítást kínáló szolgáltatók és az infrastruktúra-működtetők;

12.   „végfelhasználó”: bármely természetes vagy jogi személy aki hozzáfér az utazási információhoz;

13.   „utazási információs szolgáltatás”: olyan ITS-szolgáltatás – ideértve a digitális térképeket is – amely a felhasználókat és a végfelhasználókat legalább egy közlekedési módból származó utazási és forgalmi információkkal látja el;

14.   „korábbi forgalmi adatok”: a mellékletben felsorolt forgalmi mutatók – például a torlódások mértéke, az átlagsebesség, az átlagos utazási idő –, amelyek függenek az időtől, naptól, évszaktól, és korábbi mérésekből származnak;

15.   „adatok időszerűsége”: a felhasználók és a végfelhasználók részére szánt naprakész adatok kellő időben való rendelkezésre állása annak érdekében, hogy azok hasznosak legyenek;

16.   „utazásiinformáció-szolgáltató”: olyan köz- vagy magánszektorbeli szereplő, aki a felhasználók vagy végfelhasználók részére utazási és forgalmi információkat nyújt, kivéve azokat, akik az információt csupán továbbítják;

17.   „igény szerinti szállítás”: olyan személyszállítási szolgáltatás, amelyet rugalmas nyomvonal jellemez, például kölcsön gépkocsi, közös gépkocsi, telekocsi, taxi, mozgáskorlátozottakat szállító szolgáltatások. Ezeknél a szolgáltatásoknál általában szükséges az igény szerinti szállítást kínáló szolgáltató és a végfelhasználó közötti interakció a szolgáltatás végrehajtása előtt;

18.   „igény szerinti szállítást kínáló szolgáltató”: olyan köz- vagy magánszektorbeli szereplő, amely a felhasználók vagy végfelhasználók részére igény szerinti szállítási szolgáltatásokat – beleértve az azokra vonatkozó utazási és forgalmi információkat – nyújt;

19.   „szolgáltatás összekapcsolása”: a helyi, regionális és nemzeti utazási információs rendszerek kapcsolódása műszaki interfészeken keresztül annak érdekében, hogy statikus és/vagy dinamikus utazási és forgalmi információkon alapuló útvonaltervezési eredményeket vagy más felhasználói program interfészek (API-k) által létrehozott eredményeket nyújthassanak;

20.   „átadási pont”: az az állomás, megálló vagy helyszín, ahol a két utazási információs szolgálat útvonaltervezési eredményei kapcsolódnak egymáshoz egy utazás létrejötte céljából;

21.   „multimodális utazási információ”: bármilyen kommunikációs eszközön keresztül bármilyen statikus vagy dinamikus utazási és forgalmi adatból vagy mindkettőből származó információ, amely legalább két közlekedési módot magában foglal, és lehetővé teszi a közlekedési módok összehasonlítását a felhasználók és végfelhasználók számára;

22.   „útvonaltervezés eredménye”: egy végfelhasználó útvonaltervezési kérésének eredményeképpen géppel olvasható formátumban létrejött útvonal, amely hivatkozik a felhasznált átadási pont(ok)ra;

23.   „infrastruktúra-működtető”: olyan állami vagy magánjogi szervezet vagy vállalkozás, amely különösen a közlekedési infrastruktúra vagy annak egy része létrehozásáért és fenntartásáért felelős;

24.   „személyszállítási szolgáltatás”: olyan tömegközlekedési vagy egyéni közlekedési szolgáltatás, amely a nagyközönség számára kollektív használatra vagy magáncélú használatra rendelkezésre áll, és amely különböző közlekedési módokat fed le.

3. cikk

Nemzeti hozzáférési pontok

(1)   Minden tagállamnak létre kell hoznia egy nemzeti hozzáférési pontot. A nemzeti hozzáférési pont egyetlen hozzáférési pontot képez a felhasználók számára legalább a mellékletben meghatározott, a különböző közlekedési módokra vonatkozó statikus utazási és forgalmi adatokhoz és korábbi forgalmi adatokhoz, amelyeket a közlekedési hatóságok, a fuvarozók, az infrastruktúra-működtetők, az igény szerinti szállítást kínáló szolgáltatók vagy az utazási információs szolgáltatók bocsátanak rendelkezésre egy tagállam területén, beleértve azok frissítéseit is.

(2)   A tagállamok – ha azt megfelelőnek ítélik – a már meglévő, a 2010/40/EU irányelv alapján elfogadott, más felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak való megfelelés céljából létrehozott nemzeti hozzáférési pontokat is használhatják nemzeti hozzáférési pontként.

(3)   A nemzeti hozzáférési pontok keresőszolgáltatásokat nyújtanak a felhasználóknak, például a kért adatnak a hozzá tartozó metaadatok tartalmának felhasználásával történő keresését, és ilyen tartalmak megjelenítését lehetővé tevő szolgáltatást;

(4)   A közlekedési hatóságok, a fuvarozók, az infrastruktúra-működtetők vagy az igény szerinti szállítást kínáló szolgáltatók gondoskodnak a megfelelő metaadatok biztosításáról annak érdekében, hogy a felhasználók a nemzeti hozzáférési pontokon keresztül elérhető adatokat megismerhessék és használhassák.

(5)   Két vagy több tagállam is létrehozhat egy közös nemzeti hozzáférési pontot.

4. cikk

Statikus utazási és forgalmi adatok hozzáférhetősége, cseréje és további felhasználása

(1)   A közlekedési hatóságok, a fuvarozók, az infrastruktúra-működtetők vagy az igény szerinti szállítást kínáló szolgáltatók rendelkezésre bocsátják a melléklet 1. pontjában meghatározott, a különböző közlekedési módokra vonatkozó statikus utazási és forgalmi adatokat és korábbi forgalmi adatokat, a következők felhasználásával:

a)

közúti szállítás esetében az (EU) 2015/962 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikkében meghatározott követelmények;

b)

más szállítási módok esetében az alábbi szabványok és műszaki leírások egyike: NeTEx CEN/TS 16614 és későbbi verziók, a 454/2011/EU rendeletben meghatározott műszaki dokumentációk és azok későbbi verziói, az IATA által kidolgozott műszaki dokumentációk vagy bármilyen, e szabványokkal teljesen kompatibilis és interoperábilis, gépi feldolgozásra alkalmas formátum;

c)

a térbeli hálózat esetében a 2007/2/EK irányelv 7. cikkében meghatározott követelmények.

(2)   A melléklet 1. pontjában felsorolt, a NeTEx-hez és DATEX II-höz használatos releváns statikus utazási és forgalmi adatokat reprezentálni kell a nemzeti minimumprofilban.

(3)   A közlekedési hatóságok, a fuvarozók, az infrastruktúra-működtetők vagy az igény szerinti szállítást kínáló szolgáltatók a nemzeti hozzáférési ponton keresztül a megfelelő formátumokban rendelkezésre bocsátják a különböző közlekedési módokra vonatkozó statikus utazási és forgalmi adatokat, az alábbi ütemterv szerint:

a)

a melléklet 1.1. pontjában az átfogó TEN-T hálózatra meghatározott utazási és forgalmi adatok esetében legkésőbb 2019. december 1-ig;

b)

a melléklet 1.2. pontjában az átfogó TEN-T hálózatra meghatározott utazási és forgalmi adatok esetében legkésőbb 2020. december 1-ig;

c)

a melléklet 1.3. pontjában az átfogó TEN-T hálózatra meghatározott utazási és forgalmi adatok esetében legkésőbb 2021. december 1-ig;

d)

a melléklet 1.1., 1.2. és 1.3. pontjában az uniós közlekedési hálózat más részeire meghatározott utazási és forgalmi adatok esetében legkésőbb 2023. december 1-ig.

(4)   A mellékletben felsorolt statikus utazási és forgalmi adatokhoz a nemzeti hozzáférési ponton keresztül hozzáférést biztosító API-knak nyilvánosan hozzáférhetőnek kell lenniük, lehetővé téve a felhasználók és végfelhasználók számára a hozzáférés céljából történő regisztrációt.

5. cikk

Dinamikus utazási és forgalmi adatok hozzáférhetősége, cseréje és további felhasználása

(1)   Ha a tagállam úgy dönt, hogy a melléklet 2. pontjában felsorolt, különböző közlekedési módokra vonatkozó dinamikus utazási és forgalmi adatokat nyújtanak a nemzeti hozzáférési ponton keresztül, a közlekedési hatóságok, a fuvarozók, az infrastruktúra-működtetők vagy az igény szerinti szállítást kínáló szolgáltatók a következőket alkalmazzák:

a)

közúti szállítás esetében az (EU) 2015/962 felhatalmazáson alapuló rendelet 5. és 6. cikkében meghatározott követelmények,

b)

más szállítási mód esetében: SIRI CEN/TS 15531 és későbbi verziók, a 454/2011/EU rendeletben meghatározott műszaki dokumentációk vagy bármilyen, e szabványokkal vagy műszaki dokumentációkkal teljesen kompatibilis és interoperábilis, gépi feldolgozásra alkalmas formátum.

(2)   A melléklet 2. pontjában felsorolt, a SIRI-hez és DATEX II-höz használatos releváns utazási és forgalmi adatokat reprezentálni kell a tagállam által meghatározott és a nemzeti hozzáférési ponton keresztül elérhető nemzeti minimumprofilban.

(3)   A mellékletben felsorolt dinamikus utazási és forgalmi adatokhoz a nemzeti hozzáférési ponton keresztül hozzáférést biztosító API-knak nyilvánosan hozzáférhetőnek kell lenniük, lehetővé téve a felhasználók és végfelhasználók számára a hozzáférés céljából történő feliratkozást.

6. cikk

Az adatok frissítése

(1)   Az utazási információs szolgáltatásoknak a statikus és dinamikus utazási és forgalmi adatok frissítésein kell alapulniuk.

(2)   Ha változások történnek, a közlekedési hatóságok, a fuvarozók, az infrastruktúra-működtetők vagy az igény szerinti szállítást kínáló szolgáltatók a nemzeti hozzáférési ponton kellő időben frissítik a mellékletben felsorolt releváns statikus és dinamikus utazási és forgalmi adatokat. Időben kijavítanak minden pontatlanságot, amelyet az adataikban találtak, vagy amelyet felhasználók, illetve végfelhasználók jeleztek nekik.

7. cikk

Az utazási információs szolgáltatások összekapcsolása

(1)   Az utazási információs szolgáltatók – kérésre – statikus, és ha lehet, dinamikus információn alapuló útvonaltervezési eredményeket nyújtanak más információszolgáltatók részére.

(2)   Az útvonaltervezési eredmények a következőkön alapulnak:

a)

a lekérdező útvonalának kezdő és végpontja, valamint az indulás vagy érkezés – vagy mindkettő – konkrét dátuma és időpontja;

b)

a lehetséges utazási lehetőségek, valamint az indulás vagy érkezés – vagy mindkettő – konkrét dátuma és időpontja, az esetleges csatlakozásokkal együtt;

c)

az utazási információs szolgálatok közötti átadási pont;

d)

zavarok esetén a lehetséges utazási lehetőségek, az indulás vagy érkezés – vagy mindkettő – konkrét dátuma és időpontja, valamint a csatlakozások, amennyiben rendelkezésre állnak.

8. cikk

Az utazási és forgalmi adatok további felhasználását, illetve az utazási információs szolgáltatások összekapcsolását érintő szolgáltatások nyújtására vonatkozó követelmények

(1)   A mellékletben felsorolt utazási és forgalmi adatokat, valamint a hozzájuk tartozó metaadatokat, beleértve az azok minőségére vonatkozó információkat is – a nemzeti vagy közös hozzáférési ponton keresztül, megkülönböztetésmentesen, valamint olyan időkereten belül, amely biztosítja az utazási információs szolgáltatások kellő időben történő biztosítását – hozzáférhetővé kell tenni az Unión belül történő csere és további felhasználás céljára. Ezeknek pontosnak és naprakésznek kell lenniük.

(2)   Az (1) bekezdésben említett adatok további felhasználásának semleges módon és megkülönböztetés vagy elfogultság nélkül kell történnie. A különböző közlekedési módoknak vagy azok kombinációinak – vagy mindkettőnek – a rangsorolása során alkalmazott kritériumoknak átláthatónak kell lenniük, és nem alapulhatnak semmilyen, a felhasználó azonosságához közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó tényezőn, sem pedig az adatok újbóli felhasználásával kapcsolatos esetleges kereskedelmi megfontolásokon, és azokat minden résztvevő felhasználó tekintetében megkülönböztetésmentesen kell alkalmazni. Az útvonalterv megjelenítése nem vezetheti félre a végfelhasználót.

(3)   A statikus és dinamikus utazási vagy forgalmi adatok további felhasználása esetén fel kell tüntetni az adatok forrását. A statikus adatok utolsó frissítésének dátumát és időpontját szintén fel kell tüntetni.

(4)   A nemzeti hozzáférési ponton keresztül nyújtott forgalmi és utazási adatok felhasználására vonatkozó feltételeket hasznosítási megállapodás útján is meg lehet határozni. Az említett feltételek nem korlátozhatják szükségtelenül a további felhasználás lehetőségeit, és nem szolgálhatnak a verseny korlátozására. Hasznosítási megállapodások alkalmazása esetén azok minden esetben a lehető legkevesebb korlátozást írják elő a további felhasználásra vonatkozóan. Minden pénzügyi ellentételezésnek észszerűnek és a releváns utazási és forgalmi adatok rendelkezésre bocsátása és terjesztése során felmerült jogos költségekkel arányosnak kell lennie.

(5)   Az utazási információs szolgáltatások összekapcsolásának feltételeit az utazási információs szolgáltatók közötti szerződéses megállapodásokban kell meghatározni. Az utazási információs szolgáltatások összekapcsolásával kapcsolatos költségek pénzügyi ellentételezésének észszerűnek és arányosnak kell lennie.

9. cikk

A megfelelés értékelése

(1)   A tagállamok ellenőrzik, hogy a közlekedési hatóságok, a fuvarozók, az igény szerinti szállítást kínáló szolgáltatók és az utazási információs szolgáltatók teljesítik-e a 3–8. cikkben foglalt követelményeket.

(2)   Az értékelés elvégzése érdekében a tagállamok illetékes hatóságai kérhetik a közlekedési hatóságoktól, a fuvarozóktól, az infrastruktúra-működtetőktől, az igény szerinti szállítást kínáló szolgáltatóktól vagy az utazási információs szolgáltatóktól a következő dokumentumokat:

a)

a hozzáférési pont(ok)ban felsorolt vagy tárolt utazási és forgalmi adatok és a rendelkezésre álló utazási információs szolgáltatások leírása, beleértve adott esetben az egyéb szolgáltatásokkal való csatlakozásokat, valamint az azok minőségére vonatkozó információkat; továbbá

b)

egy bizonyítékokon alapuló megfelelőségi nyilatkozatot a 3–8. cikk követelményeinek való megfelelésről.

(3)   A tagállamok szúrópróbaszerűen ellenőrzik a (2) bekezdés b) pontjában említett nyilatkozatok helyességét.

10. cikk

Jelentéstétel

(1)   A tagállamok 2019. december 1-jéig jelentést tesznek a Bizottságnak a nemzeti hozzáférési pont létrehozása érdekében meghozott intézkedésekről, amennyiben vannak ilyenek, és a hozzáférési pont működési szabályairól.

(2)   Ezután a tagállamok minden második naptári évben benyújtanak a Bizottságnak egy, a következő információkat tartalmazó jelentést:

a)

a mellékletben megjelölt utazási és forgalmi adattípusok hozzáférhetősége és cseréje területén történt előrelépések;

b)

a hozzáférési pontban elérhető, a mellékletben meghatározott földrajzi lefedettség, valamint utazási és forgalmi adatok, továbbá az utazási információs szolgáltatások összekapcsolása;

c)

a 9. cikkben leírt megfelelőségi értékelés eredménye, valamint

d)

adott esetben az (1) bekezdéssel vagy a (2) bekezdés b) pontjával kapcsolatban végrehajtott változtatások leírása;

11. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. május 31-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 207., 2010.8.6., 1. o.

(2)  A Bizottság 886/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. május 15.) a 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános forgalmi információk lehetőség szerinti, a felhasználók számára térítésmentes biztosításához szükséges adatok és eljárások tekintetében való kiegészítéséről (HL L 247., 2013.9.18. 6. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2015/962 felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. december 18.) a 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az EU egészére kiterjedő valós idejű forgalmi információs szolgáltatások nyújtása tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 157., 2015.6.23., 21. o.).

(4)  A Bizottság 454/2011/EU rendelete (2011. május 5.) a transzeurópai vasúti rendszer személyszállítási szolgáltatások telematikai alkalmazásai alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról (HL L 123., 2011.5.12., 11. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2003/98/EK irányelve (2003. november 17.) a közszféra információinak további felhasználásáról (HL L 345., 2003.12.31., 90. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.); az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.) – alkalmazandó 2018. május 25-étől. A 95/46/EK irányelv 10. és 11. cikke, valamint az (EU) 2016/679 rendelet 13. és 14. cikke teljes körű felsorolást ad az érintett számára nyújtandó információkról. A 95/46/EK irányelv 12. cikke és a (EU) 2016/679 rendelet 17–19. cikke meghatározza az egyének egyéb jogait, például a hozzáféréshez, a helyesbítéshez való jogot, a zároláshoz, a pontatlan vagy indokolatlan személyes adatok törléséhez vagy megsemmisítéséhez való jogot.

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).

(8)  Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke (5) bekezdésének meghatározása szerint.

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve (2007. március 14.) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról (HL L 108., 2007.4.25., 1. o.).

(10)  A Bizottság 1089/2010/EU rendelete (2010. november 23.) a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv téradatkészletek és -szolgáltatások interoperabilitására vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról (HL L 323., 2010.12.8., 11. o.).

(11)  Az Európai Parlament és a Tanács 1315/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és a 661/2010/EU határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 1. o.).

(12)  EU EIP SPA Koordinált metaadatkatalógus.

(13)  A Bizottság végrehajtási határozata (2016. április 7.) az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből (CEF) a közlekedési ágazatnak a 2014–2020 közötti időszakra nyújtandó pénzügyi támogatást célzó többéves munkaprogram 2014–2020. évi programjának meghatározásáról szóló C(2014) 1921 bizottsági végrehajtási határozat módosításáról

(14)  Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).


MELLÉKLETEK

ADATKATEGÓRIÁK

(a 3., 4., 5., 6., 8. és 10. cikkhez)

A közlekedési módok típus szerinti felosztása, úgymint:

 

Menetrend szerinti

Légi, vasúti közlekedés, beleértve a nagy sebességű vasutat, a hagyományos vasutat és a könnyű vasutat, távolsági autóbusz, tengeri közlekedés, beleértve a kompot, metró, villamos, busz, trolibusz.

 

Igény szerinti

Transzferbusz, transzferkomp, taxi, telekocsi, kölcsönautó, közös autó, bérautó, kölcsönkerékpár, bérelt kerékpár.

 

Személyes

Autó, motorkerékpár, kerékpár.

1.   A statikus utazási adatok típusai

1.1.   1. számú szolgáltatási szint

a)

Helyszínkeresés (indulási hely/cél):

i.

Címazonosítók (házszám, utcanév, postai irányítószám)

ii.

Földrajzi helyek (település, város, falu, előváros, közigazgatási egység)

iii.

Látnivalók (közlekedési információkhoz kapcsolódóan), ahova az emberek adott esetben el szeretnének jutni

b)

Útvonaltervek:

Üzemelési naptár, a napok típusainak leképezése naptári dátumokra

c)

Helyszínkeresés (hozzáférési csomópontok):

i.

Azonosított hozzáférési csomópontok (minden közlekedési módra)

ii.

A hozzáférési csomópontok geometriai illetve térkép szerinti szerkezete (valamennyi menetrend szerinti közlekedési módra)

d)

Útvonalterv-számítás – menetrend szerinti közlekedési módok:

i.

Csatlakozási pontok, ahol át lehet szállni, tipikus átszállási idők az egyes közlekedési módok közötti átszállás esetén

ii.

Hálózati topológia és útvonalak/járatok (topológia)

iii.

Fuvarozók

iv.

Menetrendek

v.

Garantált menetrend szerinti szolgáltatások közötti tervezett átszállások

vi.

Üzemidő

vii.

Megállók hozzáférési csomópontjai (többek között vágányinformáció, helpdesk/tájékoztató pontok, jegypénztárak, liftek/lépcsők, a be- és kijáratok helye)

viii.

Járművek (alacsony padlós; kerekes székkel hozzáférhető.)

ix.

A hozzáférési csomópontoknak és az átszállás útvonalának hozzáférhetősége (például felvonók, mozgólépcsők megléte)

x.

Támogatási szolgáltatások (például a helyszíni támogatás) megléte

e)

Útvonalterv-számítás – közúti szállítás (személyes közlekedési módokra):

i.

Közúthálózat

ii.

Kerékpárút-hálózat (elkülönített kerékpársáv, gépjárművekkel közösen használt közút, gyalogosokkal közösen használt út)

iii.

Gyalogos hálózat és akadálymentességi létesítmények

1.2.   2. számú szolgáltatási szint

a)

Helyszínkeresés (igény szerinti közlekedési módok):

i.

P+R megállók

ii.

Közösségi kerékpárkölcsönző állomások

iii.

Telekocsi-állomások

iv.

Nyilvánosan hozzáférhető töltőállomások benzin-, dízel-, CNG/LNG, hidrogén-üzemű járműveknek, elektromos járművek feltöltőállomásai

v.

Biztonságos kerékpárparkolók (például zárható kerékpárgarázsok)

b)

Információs szolgáltatás:

Hol és hogyan lehet jegyet vásárolni a menetrend szerinti közlekedési módokra, igény szerinti közlekedési módokra és gépjármű-parkolókhoz (valamennyi menetrend szerinti közlekedési módra és igény szerinti közlekedési módra, beleértve az értékesítési csatornákat, teljesítési módokat, fizetési módokat)

c)

Útvonaltervek, kiegészítő információk, az elérhetőség ellenőrzése:

i.

Alapvető általános szabványárak (valamennyi menetrend szerinti közlekedési mód)

Díjszabási hálózatra vonatkozó adatok (díjszabási zónák, illetve megállók, valamint díjszabási szintek)

Szabványáras konstrukciók (pont-pont összeköttetés, beleértve a napi és heti díjakat, zónadíjakat, fix díjakat)

ii.

Járművek felszerelése (például kocsiosztályok, fedélzeti wifi).

1.3.   3. számú szolgáltatási szint

a)

Általános szabványárak és különleges díjak részletes lekérdezése (valamennyi menetrend szerinti közlekedési mód):

i.

Utasok osztályai (felhasználói osztályok, például felnőtt, gyermek, diák, nyugdíjas, mozgáskorlátozott, valamint az osztályokba tartozás feltételei, illetve utazási osztályok, például első- vagy másodosztály)

ii.

Általános díjszabású termékek (hozzáférési jogok, például zóna/pont-pont összeköttetés, beleértve a napi és heti menet-/menettérti jegyeket, a hozzáféréshez való jogosultság, a használat alapvető feltételei, például érvényességi idő/fuvarozó/utazási idő/átszállás, különböző pontok közötti pont-pont összeköttetések szabványárai, például a napi és heti díjak/zónadíjak/fix díjak)

iii.

Különleges díjszabású termékek: ajánlatok különleges kiegészítő feltételekkel, például promóciós árak, csoportos díjak, bérletek, a különböző termékeket és kiegészítő termékeket (például parkolás és utazás) kombináló összesített termékek, minimális tartózkodási idő

iv.

Alapvető kereskedelmi feltételek, például visszatérítés/helyettesítés/csere/átruházás, valamint alapvető foglalási feltételek, például értékesítési időszak, érvényességi időszak, útvonalkorlátozás, fokozatos zónadíjak, minimális tartózkodási idő

b)

Információs szolgáltatás (minden modalitás):

i.

Úthasználati díj fizetés módja (többek között értékesítési csatornák, teljesítési módok, fizetési módok)

ii.

A telekocsi, taxi, bérelhető kerékpár stb. igénybevételének módja (többek között értékesítési csatornák, teljesítési módok, fizetési módok)

iii.

Parkolási díjak megfizetésének helye és módja, elektromos járművek nyilvános feltöltőállomásai és töltőállomások CNG/LNG, hidrogén-, benzin- és dízelüzemű járművek részére (többek között értékesítési csatornák, teljesítési módok, fizetési módok)

c)

Útvonaltervek:

i.

A kerékpárút-hálózat részletes tulajdonságai (felszín minősége, egymás melletti kerékpározás, közösen használt felület, úttesten vagy azon kívül, szép kilátást biztosító útvonal, „csak gyalogosoknak”, kanyarodási vagy hozzáférési korlátozások – például a forgalom irányával szemben)

ii.

A környezeti hatások kiszámításához szükséges paraméterek, például széndioxid-kibocsátás gépjárműtípusok szerint, utaskilométerenként vagy gyalog megtett távolság szerint

iii.

A költségek kiszámításához szükséges paraméterek, például üzemanyag-fogyasztás

d)

Útvonalterv-számítás:

Becsült utazási idők a nap típusa és az adott időszak alapján, illetve közlekedési mód vagy közlekedési módok kombinációja alapján

2.   A dinamikus utazási és forgalmi adatok típusai

2.1.   1. számú szolgáltatási szint

Áthaladási időpontok, útvonaltervek és kiegészítő információk:

i.

Zavarok (minden közlekedési mód)

ii.

Valós idejű állapotinformáció – késések, járattörlések, garantált összeköttetések figyelemmel kísérése (minden közlekedési mód)

iii.

A hozzáférési csomópontok állapota (beleértve a dinamikus vágányinformációt, a működő felvonókat/mozgólépcsőket, lezárt be- és kijáratok helyét – minden menetrend szerinti közlekedési mód)

2.2.   2. számú szolgáltatási szint

a)

Áthaladási időpontok, útvonaltervek és kiegészítő információk (minden közlekedési mód):

i.

Az egyes járatok becsült indulási és érkezési időpontjai

ii.

Közúti kapcsolatok aktuális utazási ideje

iii.

A kerékpárút-hálózatot érintő lezárások/elterelések

b)

Információs szolgáltatás:

elektromos járművek nyilvános feltöltőállomásainak és CNG/LNG, hidrogén-, benzin- és dízelüzemű járművek töltőállomásainak hozzáférhetősége

c)

Az elérhetőség ellenőrzése:

i.

Telekocsi elérhetősége, közösségi kerékpárkölcsönzés elérhetősége

ii.

Rendelkezésre álló (utcai és nem utcai) parkolóhelyek, parkolási díjak, úthasználati díjak

2.3.   3. számú szolgáltatási szint

Útvonaltervek

Közúti kapcsolatok előre jelzett utazási ideje


Top