EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1770

A Tanács (EU) 2017/1770 rendelete (2017. szeptember 28.) a mali helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

OJ L 251, 29.9.2017, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1770/oj

29.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 251/1


A TANÁCS (EU) 2017/1770 RENDELETE

(2017. szeptember 28.)

a mali helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel a mali helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2017. szeptember 28-i (KKBP) 2017/1775 tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és a Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2017. szeptember 28-án elfogadta a mali helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2017/1775 határozatot, amely végrehajtja az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 2374 (2017). sz. határozatát (ENSZ BT-határozat). Ezek az intézkedések utazási korlátozásokról, valamint egyes, az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (a továbbiakban: a Biztonsági Tanács) vagy az Egyesült Nemzetek érintett szankcióbizottsága által a Mali békéjét, biztonságát, illetve stabilitását fenyegető fellépésekért vagy politikákért felelősként, azokban bűnrészesként vagy résztvevőként megjelölt személyek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak befagyasztásáról rendelkeznek. E személyek jegyzékét a (KKBP) 2017/1775 határozat melléklete tartalmazza.

(2)

A 2374 (2017). sz. ENSZ BT-határozatban foglalt egyes intézkedések az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatálya alá tartoznak, ennélfogva – különösen a tagállamokban tevékenykedő gazdasági szereplők által történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából – a végrehajtásukhoz uniós szintű jogszabály szükséges.

(3)

Ez a rendelet tiszteletben tartja az alapjogokat és betartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert elveket, nevezetesen a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot, valamint a személyes adatok védelméhez való jogot. E rendeletet az említett jogokkal összhangban kell alkalmazni.

(4)

Az e rendelet I. mellékletében szereplő jegyzékek módosítására vonatkozó hatáskört a Tanácsnak a Maliban fennálló helyzet által a nemzetközi békére és biztonságra gyakorolt konkrét veszélyre tekintettel, valamint a (KKBP) 2017/1775 határozat mellékletének módosítására és felülvizsgálatára irányuló eljárással való összhang biztosítása érdekében kell gyakorolnia.

(5)

E rendelet végrehajtása és az Unión belüli lehető legnagyobb jogbiztonság megteremtése érdekében közzé kell tenni azon természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek nevét és más lényeges adatait, akik vagy amelyek pénzeszközeit és gazdasági erőforrásait e rendelettel összhangban be kell fagyasztani. A személyes adatok kezelése során meg kell felelni a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (2) és a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (3).

(6)

A tagállamoknak meg kell állapítaniuk az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókat. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a)   „követelés”: bármely, e rendelet hatálybalépését megelőzően vagy azt követően szerződés vagy ügylet alapján vagy ahhoz kapcsolódóan keletkezett követelés, akár jogi eljárásban érvényesítik, akár nem, mely különösen az alábbiakat foglalja magában:

i.

szerződés vagy ügylet alapján vagy ezekhez kapcsolódóan felmerülő kötelezettség teljesítése iránti követelés;

ii.

bármilyen formájú kötvény, pénzügyi garancia vagy viszontgarancia kifizetése vagy meghosszabbítása iránti követelés;

iii.

szerződés vagy ügylet vonatkozásában kártérítési kereset;

iv.

ellenkövetelés;

v.

bárhol meghozott ítélet, választott bírósági határozat vagy ezzel egyenértékű határozat elismerése vagy végrehajtása iránti követelés, beleértve a külföldön hozott határozat belföldön történő érvényesítését;

b)   „szerződés vagy ügylet”: bármely ügylet bármilyen alakban, bármilyen alkalmazandó jog vonatkozik rá, függetlenül attól, hogy egy vagy több szerződést vagy hasonló kötelezettségeket foglal-e magában ugyanazon vagy különböző felek közt; az említett célból a „szerződés” magában foglal minden kötvényt, garanciát vagy viszontgaranciát, nevezetesen pénzügyi garanciát vagy pénzügyi viszontgaranciát, minden jogilag független és nem független hitelt, és bármely olyan kapcsolódó megállapodást, amely az ügyletből származik vagy azzal kapcsolatos;

c)   „illetékes hatóságok”: a tagállamoknak a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett illetékes hatóságai;

d)   „gazdasági erőforrások”: bármilyen – tárgyi vagy immateriális, ingó vagy ingatlan – vagyoni eszköz, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

e)   „gazdasági erőforrások befagyasztása”: annak megakadályozása, hogy a gazdasági erőforrásokat pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére használják fel, beleértve – de nem kizárólag – azok eladását, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését;

f)   „pénzeszközök befagyasztása”: a pénzeszközök bármilyen mozgásának, átutalásának, módosításának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve bármiféle olyan kezelésének a megakadályozása, amely bármilyen változást eredményezne a pénzeszközök mennyisége, összege, elhelyezkedése, tulajdonlása, birtoklása, jellege, rendeltetése tekintetében, vagy bármilyen más olyan változást okozna, amely lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, ideértve a portfóliókezelést is;

g)   „pénzeszközök”: bármilyen pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve – de nem kizárólag – a következőket:

i.

készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök;

ii.

pénzügyi intézményeknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények;

iii.

nyilvánosan és zárt körben forgalmazott értékpapírok és hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok, beleértve a részvényeket, az értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, a kötvényeket, a váltókat, az opciós utalványokat, a fedezetlen kötvényeket és a származtatott ügyleteket;

iv.

kamatok, osztalékok, vagy vagyoni eszközökből származó vagy azok által képzett jövedelem vagy értéktöbblet;

v.

hitelek, beszámítási jogok, garanciák, teljesítési biztosítékok és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások;

vi.

hitellevelek, fuvarlevelek, adásvételi szerződések; valamint

vii.

pénzeszközökben vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok;

h)   „szankcióbizottság”: a Biztonsági Tanács 2374 (2017). sz. határozata (ENSZ BT-határozat) 9. pontjának értelmében létrehozott bizottsága;

i)   „az Unió területe”: a tagállamok területét magában foglaló terület, amelyre a Szerződés az abban meghatározott feltételekkel alkalmazandó, beleértve a légterüket is.

2. cikk

(1)   Az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez vagy szervekhez tartozó, tulajdonukban vagy birtokukban lévő vagy ellenőrzésük alatt álló minden pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani.

(2)   Nem bocsátható rendelkezésre – sem közvetlenül, sem közvetve – semmilyen pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek részére, illetve javára.

(3)   Az I. melléklet tartalmazza azokat a természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket és szerveket, valamint az említett személyek vagy szervezetek nevében vagy irányítása szerint eljáró, vagy azok tulajdonában vagy kontrollja alatt álló szervezeteket, akik vagy amelyek a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság megállapítása szerint:

a)

a mali békéről és megbékélésről szóló megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás) megsértve összetűzésekben vesznek részt;

b)

olyan fellépéseket tesznek, amelyek akadályozzák vagy hosszas késedelemmel akadályozzák vagy veszélyeztetik a megállapodás végrehajtását;

c)

az a) és b) pontban azonosított egyének és szervezetek javára vagy nevében vagy irányítása alatt járnak el, vagy ezeket más módon támogatják vagy finanszírozzák, többek között a szervezett bűnözésből – beleértve a Maliból származó vagy Malin áthaladó kábítószerek és kábítószer-prekurzorok előállításából és kereskedelméből, az emberkereskedelemből és a migránscsempészésből, a fegyvercsempészésből és -kereskedelemből, valamint a kulturális javak kereskedelméből – származó jövedelmen keresztül;

d)

részt vesznek az alábbiak elleni támadások tervezésében, irányításában, finanszírozásában vagy végrehajtásában:

i.

a megállapodásban említett különböző szervezetek, beleértve a helyi, regionális és állami intézményeket, a közös járőrszolgálatokat és a mali biztonsági és védelmi erőket;

ii.

az ENSZ Maliban szolgáló többdimenziós integrált stabilizációs missziójának (MINUSMA) békefenntartói és egyéb ENSZ- vagy kapcsolódó személyzet, beleértve a szakértői testület tagjait;

iii.

nemzetközi biztonsági erők, beleértve a Force Conjointe des Etats du G5 Sahel-t (FC-G5S), az európai uniós missziókat és a francia erőket;

e)

akadályozzák a Maliba irányuló humanitárius segélyek helyszínre juttatását, az azokhoz való hozzáférést és azok szétosztását Maliban;

f)

az emberi jogok nemzetközi jogát vagy a nemzetközi humanitárius jogot sértő cselekedeteket, vagy emberi jogi visszaélésnek vagy az emberi jogok megsértésének minősülő cselekedeteket terveznek, irányítanak vagy követnek el Maliban, beleértve a célzottan a polgári lakossággal, többek között nőkkel és gyermekekkel szembeni fellépéseket, ideértve az erőszakos cselekmények (gyilkosság, megcsonkítás, kínzás, erőszakos közösülés vagy más szexuális erőszak) elkövetését, az elrablást, az erőszakos eltüntetést, a lakhelyelhagyásra kényszerítést, az iskolák, kórházak, vallási létesítmények, vagy a polgári lakosság számára menedékül szolgáló helyek elleni támadásokat;

g)

az alkalmazandó nemzetközi közjog megsértésével gyermekeknek fegyveres csoportok vagy fegyveres erők általi bevetése vagy toborzása, a mali fegyveres konfliktussal összefüggésben;

h)

valamely jegyzékbe vett személy utazásának az utazási korlátozások megsértésével történő tudatos elősegítése.

(4)   Az I. melléklet tartalmazza az érintett személyek, szervezetek és szervek jegyzékbevételének indokait.

(5)   Az I. mellékletnek tartalmaznia kell továbbá az érintett személyek vagy szervezetek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Természetes személyek esetében ilyen adat lehet a név, beleértve a névváltozatokat is, a születési idő és hely, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító okmány száma, a nem, a lakcím – amennyiben ismert –, valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek és szervek esetében ilyen adat lehet az elnevezés, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely.

3. cikk

(1)   A 2. cikktől eltérve a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a)

az I. mellékletben felsorolt természetes személyek, valamint az ilyen természetes személyek eltartott családtagjai alapvető kiadásainak fedezéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, bérlet vagy jelzálog, gyógyszerek és orvosi kezelés, adók, biztosítási díjak és közüzemi díjak költségeit;

b)

kizárólag az észszerű mértékű szakmai munkadíjak és a jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerült kiadások fedezésére szolgálnak;

c)

kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelési vagy fenntartási díjainak, valamint szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak;

feltéve, hogy az érintett tagállam illetékes hatósága értesítette a szankcióbizottságot ennek megállapításáról és az engedélyezésre irányuló szándékáról, és a szankcióbizottság ezen intézkedés tekintetében a bejelentést követő öt munkanapon belül nem emelt kifogást.

(2)   A 2. cikktől eltérve a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az érintett tagállam illetékes hatósága értesítette a szankcióbizottságot ennek megállapításáról és a szankcióbizottság azt jóváhagyta.

(3)   A 2. cikktől eltérve a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, feltéve, hogy a szankcióbizottság eseti alapon megállapította, hogy az adott mentesség megadása támogatná a mali békére és nemzeti megbékélésre, valamint a térség stabilitására irányuló célkitűzéseket.

(4)   Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az e cikk szerint megadott engedélyekről.

4. cikk

(1)   A 2. cikktől eltérve az illetékes tagállami hatóságok engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek:

a)

a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a 2. cikkben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvételének időpontját megelőzően hozott bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági határozat, vagy az említett időpontot megelőzően hozott bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági határozaton alapuló zálogjogtárgyát képezik;

b)

a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felhasználása kizárólag az ilyen határozatban foglalt, vagy az a) pontban említett határozatban érvényesnek elismert követelések teljesítése érdekében történik, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogai tekintetében irányadó törvényekben és rendeletekben meghatározott korlátokon belül;

c)

a határozat vagy a zálogjog nem az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja;

d)

a határozat vagy a zálogjog elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével; valamint

e)

a határozatról vagy a zálogjogról a tagállam értesítette a szankcióbizottságot.

(2)   Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) bekezdés alapján megadott engedélyekről.

5. cikk

(1)   A 2. cikktől eltérve és feltéve, hogy egy kifizetés az I. mellékletben felsorolt valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részéről létrejött olyan kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvétele előtt kötöttek meg, vagy amely ezen időpont előtt keletkezett, a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, feltéve, hogy az érintett illetékes hatóság megállapította az alábbiakat:

a)

a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat az I. mellékletben szereplő valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv általi kifizetésre használják fel;

b)

a kifizetés nem sérti a 2. cikk (2) bekezdését; valamint

c)

az érintett tagállam tíz munkanappal korábban értesítette a szankcióbizottságot az engedély megadására irányuló szándékáról.

(2)   Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) bekezdés alapján megadott engedélyekről.

6. cikk

(1)   A 2. cikk (2) bekezdése nem akadályozza, hogy a pénzügyi intézmények vagy hitelintézetek a harmadik felek által a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számlájára átutalt pénzeszközöket a befagyasztott számlán jóváírják, feltéve, hogy az ilyen számlákon jelentkező növekmények befagyasztására is sor kerül. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságokat az ilyen ügyletekről.

(2)   A 2. cikk (2) bekezdése nem alkalmazandó a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a)

kamatok vagy egyéb hozamok; vagy

b)

olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azt megelőzően kötöttek, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy a 2. cikkben említett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet felvették az I. mellékletbe;

feltéve, hogy az említett kamatok, egyéb hozamok és kifizetések befagyasztására a 2. cikknek megfelelően sor került.

7. cikk

(1)   A tájékoztatásról, a bizalmas kezelésről és a szakmai titoktartásról szóló alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek:

a)

haladéktalanul az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállam illetékes hatóságának rendelkezésére bocsátják azokat az információkat, például a 2. cikknek megfelelően befagyasztott számlákkal és összegekkel kapcsolatos információkat, amelyek elősegíthetik e rendelet betartását, és az ilyen információkat közvetlenül vagy a tagállam útján továbbítják a Bizottsághoz; valamint

b)

együttműködnek az illetékes hatósággal az említett információk ellenőrzése során.

(2)   A Bizottság minden, hozzá közvetlenül beérkezett további információt a tagállamok rendelkezésére bocsát.

(3)   Az e cikkel összhangban nyújtott vagy kapott bármely információ kizárólag arra a célra használható fel, amelyre azt adták vagy kapták.

8. cikk

Tilos tudatosan és szándékosan részt venni olyan tevékenységben, amelynek célja vagy hatása a 2. cikkben említett intézkedések megkerülése.

9. cikk

(1)   A pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása, illetve a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának megtagadása – amennyiben e döntést jóhiszeműen hozták, abban a meggyőződésben, hogy az intézkedés e rendelettel összhangban áll – nem vonja maga után az azt végrehajtó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, illetve ezek igazgatói vagy alkalmazottai felelősségét, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása vagy visszatartása gondatlanság eredménye.

(2)   A természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek által végrehajtott intézkedések semmilyen formában nem vonják maguk után e természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek felelősségét, amennyiben azok nem tudták vagy nem volt észszerű okuk feltételezni, hogy intézkedésükkel megsértik az e rendeletben foglalt intézkedéseket.

10. cikk

(1)   Nem teljesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú követelések, amelyek teljesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben érintik, ideértve a kártérítési vagy egyéb hasonló jellegű követeléseket, mint például a kártérítési keresetet vagy a garanciaérvényesítés keretében benyújtott követelést, azaz kötvény, garancia vagy viszontgarancia – különösen pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia – kifizetésére vagy meghosszabbítására irányuló bármilyen követelést, amennyiben azokat az alábbiak nyújtották be:

a)

az I. mellékletben felsorolt, jegyzékbe vett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

b)

az a) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében eljáró természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

(2)   Követelés érvényesítésére irányuló bármilyen eljárás során a követelést érvényesíteni kívánó természetes vagy jogi személyre, szervezetre vagy szervre hárul a bizonyítás terhe arra vonatkozóan, hogy az (1) bekezdés nem tiltja az adott követelés teljesítését.

(3)   Ez a cikk nem érinti az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek jogát a szerződéses kötelezettségek teljesítése elmulasztásának jogszerűségével kapcsolatos bírósági felülvizsgálathoz, e rendelettel összhangban.

11. cikk

(1)   A Bizottság és a tagállamok értesítik egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, valamint megosztják egymással az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló bármely egyéb lényeges információt, különösen az alábbiakkal kapcsolatban:

a)

a 2. cikk alapján befagyasztott pénzeszközök, valamint a 3., 4. és 5. cikk alapján megadott engedélyek;

b)

jogsértési és végrehajtási problémák, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletek.

(2)   A tagállamok haladéktalanul értesítik egymást és a Bizottságot bármely egyéb rendelkezésükre álló vonatkozó információról, amely érintheti e rendelet tényleges végrehajtását.

12. cikk

(1)   Amennyiben az ENSZ Biztonsági Tanácsa jegyzékbe vesz egy természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet, a Tanács ezt a természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet felveszi az I. mellékletbe.

(2)   A Tanács döntését és a jegyzékbe vétel okait közli – amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben értesítés közzététele útján – az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel, lehetővé téve számukra, hogy észrevételeket tegyenek.

(3)   Amennyiben észrevételt tesznek, vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanácsnak felül kell vizsgálnia döntését, és erről értesítenie kell az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet.

(4)   Amennyiben az Egyesült Nemzetek Szervezete úgy dönt, hogy egy természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet töröl a jegyzékből, illetve módosítja a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv azonosító adatait, a Tanács az I. mellékletet ennek megfelelően módosítja.

(5)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a tagállamok által nyújtott információk alapján módosítsa a II. mellékletet.

13. cikk

(1)   A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok végrehajtása érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(2)   A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot ezekről a szabályokról, majd ezt követően azok későbbi módosításairól.

14. cikk

(1)   A tagállamok kijelölik az e rendeletben említett illetékes hatóságokat, és feltüntetik őket a II. mellékletben felsorolt honlapokon. A tagállamok értesítik a Bizottságot a II. mellékletben felsorolt honlapok címeinek megváltozásáról.

(2)   A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot illetékes hatóságaikról – ideértve az említett hatóságok elérhetőségét is –, valamint értesítik a Bizottságot minden későbbi változásról.

(3)   Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettséget ír elő, az ilyen kommunikáció során a II. mellékletben feltüntetetett címet és egyéb elérhetőségeket kell felhasználni.

15. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a)

az Unió területén belül, annak légterét is beleértve;

b)

a valamely tagállam joghatósága alá eső bármely légi vagy vízi jármű fedélzetén;

c)

az Unió területén belül vagy kívül tartózkodó bármely személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d)

bármely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személyre, szervezetre vagy szervre az Unió területén belül vagy azon kívül;

e)

a teljes egészében vagy részben az Unión belül üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre, szervezetre vagy szervre.

16. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. szeptember 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. MAASIKAS


(1)  Lásd e Hivatalos Lap 23. oldalát.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).


I. MELLÉKLET

A 2. cikkben említett természetes és jogi személyek, valamint szervezetek és szervek jegyzéke


II. MELLÉKLET

Az illetékes hatóságokra vonatkozó információkat tartalmazó honlapok és az Európai Bizottság értesítési címe

BELGIUM

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGÁRIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

CSEH KÖZTÁRSASÁG

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije

OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAGYARORSZÁG

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MÁLTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

HOLLANDIA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

PORTUGÁLIA

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SZLOVÁKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail:relex-sanctions@ec.europa.eu


Top