Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1510

A Bizottság (EU) 2017/1510 rendelete (2017. augusztus 30.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. melléklete függelékeinek a rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg. )

C/2017/5749

OJ L 224, 31.8.2017, p. 110–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1510/oj

31.8.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 224/110


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1510 RENDELETE

(2017. augusztus 30.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. melléklete függelékeinek a rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 68. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének 28., 29. és 30. bejegyzése megtiltja a rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító (CRM), 1A. és 1B. kategóriájú anyagként besorolt anyagok és az ilyen anyagokat meghatározott koncentrációban tartalmazó keverékek forgalomba hozatalát és a lakosság ellátására való felhasználását. Az érintett anyagokat az említett melléklet 1–6. függeléke sorolja fel.

(2)

Az anyagok rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagként való besorolása az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) szerint történt, amely VI. mellékletének 3. részében sorolja fel az ilyen besorolású anyagokat.

(3)

Mióta az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének 1–6. függelékei az 1272/2008/EK rendelet szerint rákkeltőként, mutagénként vagy reprodukciót károsítóként újonnan besorolt anyagokkal legutóbb aktualizálásra kerültek, ez utóbbi rendelet VI. mellékletének 3. részét az (EU) 605/2014 (3), az (EU) 2015/1221 (4) és az (EU) 2016/1179 bizottsági rendelet (5) módosította.

(4)

Mivel a gazdasági szereplők az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében megállapított harmonizált osztályozásokat korábbi időponttól kezdődően is alkalmazhatják, lehetővé kell tenni, hogy önkéntes alapon ennek a rendeletnek a rendelkezéseit is hamarabb alkalmazzák.

(5)

Az 1907/2006/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1907/2006/EK rendelet 133. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete a mellékletnek megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2)   Ezt a rendeletet hatálybalépésének napjától kell alkalmazni, az alábbi kivételekkel:

a melléklet 1., 2. és 3., pontja, amelyeket 2018. március 1-jétől kell alkalmazni, valamint

a melléklet 4. a) pontja, amelyet az alábbi anyagok vonatkozásában 2018. március 1-jétől kell alkalmazni:

biszfenol-A; [fenol, dodecil-, elágazó]; [fenol, 2-dodecil-, elágazó]; [fenol, 3-dodecil-, elágazó]; [fenol, 4-dodecil-, elágazó]; [fenol, (tetrapropenil) származékok]; klórfacinon (ISO); kumatetralil (ISO); difenakum (ISO); flokumafen (ISO); dinátrium-oktaborát, vízmentes; dinátrium-oktaborát-tetrahidrát; bromadiolon (ISO); difetialon; [perfluornonán-1-oik sav, valamint nátrium- és ammóniumsói]; diciklohexil-ftalát és triflumizol (ISO).

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. augusztus 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).

(3)  A Bizottság 605/2014/EU rendelete (2014. június 5.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a horvát nyelvű figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatokkal való kiegészítése, valamint a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (HL L 167., 2014.6.6., 36. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2015/1221 rendelete (2015. július 24.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (HL L 197., 2015.7.25., 10. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2016/1179 rendelete (2016. július 19.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (HL L 195., 2016.7.20., 11. o.).


MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 2. függelékben található táblázat a következő bejegyzésekkel egészül ki indexszámuk sorrendjében:

„1,2-diklórpropán; propilén-diklorid

602-020-00-0

201-152-2

78-87-5

 

Jellemző összetételű E-üveg mikroszálak; [véletlenszerű irányokban elhelyezkedő kalcium-alumínium-szilikát szálak, melyek jellemző összetétele (a %-érték tömegszázalékban értendő) a következő: SiO2 50,0–56,0 %, Al2O3 13,0–16,0 %, B2O3 5,8–10,0 %, Na2O < 0,6 %, K2O < 0,4 %, CaO 15,0–24,0 %, MgO < 5,5 %, Fe2O3 < 0,5 %, F2 < 1,0 %. Eljárás: előállítása jellemzően olvasztáson és centrifugáláson alapuló vékonyítási eljárással történik. (További önálló elemek alacsony szinten jelen lehetnek; az eljárási jegyzék nem zárja ki az innovációt).]

014-046-00-4

—”

 

2.

A 4. függelékben található táblázat a következő bejegyzéssel egészül ki indexszáma sorrendjében:

„3,7-dimetilokta-2,6-diénnitril

608-067-00-3

225-918-0

5146-66-7”

 

3.

Az 5. függelékben:

a)

a táblázat a következő bejegyzésekkel egészül ki indexszámuk sorrendjében:

„Brodifakum (ISO);

4-hidroxi-3-(3-(4′-bróm-4-bifenilil)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)kumarin

607-172-00-1

259-980-5

56073-10-0

 

Ólom por formában;

[részecskeátmérő < 1 mm]

082-013-00-1

231-100-4

7439-92-1

 

Ólom tömör formában;

[részecskeátmérő ≥ 1 mm]

082-014-00-7

231-100-4

7439-92-1”

 

b)

a warfarinra vonatkozó bejegyzés, a „4-hidroxi-3-(3-oxo-1-fenil-butil)-kumarin” helyébe a következő bejegyzés lép:

„warfarin (ISO);

4-hidroxi-3-(3-oxo-1-fenil-butil)-2H-kromén-2-on; [1]

(S)-4-hidroxi-3-(3-oxo-1-fenil-butil)-2-benzopiron; [2]

(R)-4-hidroxi-3-(3-oxo-1-fenil-butil)-2-benzopiron [3]

607-056-00-0

201-377-6 [1]

226-907-3 [2]

226-908-9 [3]

81-81-2 [1]

5543-57-7 [2]

5543-58-8 [3]”

 

4.

A 6. függelékben:

a)

a táblázat a következő bejegyzésekkel egészül ki indexszámuk sorrendjében:

„tetrahidro-2-furilmetanol; tetrahidrofurfuril-alkohol

603-061-00-7

202-625-6

97-99-4

 

gallium-arzenid

031-001-00-4

215-114-8

1303-00-0

 

tributilvegyületek, az e mellékletben máshol meghatározottak kivételével

050-008-00-3

 

1,2-benzén-dikarboxilsav, dihexil-észter, elágazó és lineáris

607-710-00-5

271-093-5

68515-50-4

 

imidazol

613-319-00-0

206-019-2

288-32-4

 

biszfenol-A; 4,4′-izopropilidén-difenol

604-030-00-0

201-245-8

80-05-7

 

fenol, dodecil-, elágazó; [1]

fenol, 2-dodecil-, elágazó; [2]

fenol, 3-dodecil-, elágazó; [3]

fenol, 4-dodecil-, elágazó; [4]

fenol, (tetrapropenil) származékok [5]

604-092-00-9

310-154-3 [1]

- [2]

- [3]

- [4]

- [5]

121158-58-5 [1]

- [2]

- [3]

210555-94-5 [4]

74499-35-7 [5]

 

klórfacinon (ISO); 2-[(4-klór-fenil)(fenil)acetil]-1H-indén-1,3(2H)-dion

606-014-00-9

223-003-0

3691-35-8

 

kumatetralil (ISO); 4-hidroxi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)kumarin

607-059-00-7

227-424-0

5836-29-3

 

difenakum (ISO); 3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroxikumarin

607-157-00-X

259-978-4

56073-07-5

 

flokumafen (ISO); a következők reakciótömege: cisz-4-hidroxi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluormetilbenziloxi)fenil)-1-naftil)kumarin és transz-4-hidroxi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluormetilbenziloxi)fenil)-1-naftil)kumarin

607-375-00-5

421-960-0

90035-08-8

 

dinátrium-oktaborát, vízmentes; [1]

dinátrium-oktaborát-tetrahidrát [2]

005-020-00-3

234-541-0 [1]

234-541-0 [2]

12008-41-2 [1]

12280-03-4 [2]

 

bromadiolon (ISO); 3-[3-(4′-bromobifenil-4-il)-3-hidroxi-1-fenilpropil]-4-hidroxi-2H-kromén-2-on

607-716-00-8

249-205-9

28772-56-7

 

difetialon (ISO);

3-[3-(4′-bromobifenil-4-il)-1,2,3,4-tetrahidronaftalin-1-il]-4-hidroxi-2H-1-benzotiopirán-2-on

607-717-00-3

104653-34-1

 

perfluornonán-1-oik sav [1],

valamint nátrium- [2]

és ammónium- [3] sói

607-718-00-9

206-801-3 [1]

- [2]

- [3]

375-95-1 [1]

21049-39-8 [2]

4149-60-4 [3]

 

diciklohexil-ftalát

607-719-00-4

201-545-9

84-61-7

 

triflumizol (ISO);

(1E)-N-[4-klór-2-(trifluormetil)fenil]-1-(1H-imidazol-1-il)-2-propoxi-etánimin

612-289-00-6

68694-11-1”

 

b)

a flumioxazinra vonatkozó bejegyzés; a „N-(7-fluoro-3,4-dihidro-3-oxo-4-prop-2-inil-2H-1,4-benzoxazin-6-il)ciklohex-1-én-1,2-dikarboxamid” helyébe a következő bejegyzés lép:

„flumioxazin (ISO); 2-[7-fluor-3-oxo-4-(prop-2-in-1-il)-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-6-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1H-izoindol-1,3(2H)-dion

613-166-00-X

103361-09-7”

 


Top