EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1184

A Bizottság (EU) 2017/1184 végrehajtási rendelete (2017. április 20.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szarvasmarhák, a sertések és a juhok hasított testének uniós osztályozási rendszerei, valamint a hasított testek és az élő állatok bizonyos kategóriáira vonatkozó piaci árak bejelentése tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

C/2017/2413

OJ L 171, 4.7.2017, p. 103–112 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1184/oj

4.7.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 171/103


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1184 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. április 20.)

az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szarvasmarhák, a sertések és a juhok hasított testének uniós osztályozási rendszerei, valamint a hasított testek és az élő állatok bizonyos kategóriáira vonatkozó piaci árak bejelentése tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 20. cikke c), p), q), r), s) és u) pontjára, valamint 223. cikke (3) bekezdésének c) és d) pontjára,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 62. cikke (2) bekezdésének a), b) és c) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1308/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezte és felváltotta az 1234/2007/EK tanácsi rendeletet (3). Az 1308/2013/EU rendelet II. része I. címe I. fejezetének 1. szakasza az állami intervencióval és a magántárolási támogatással kapcsolatos szabályokat foglal magában, ideértve a szarvasmarhák, a sertések és a juhok hasított testének osztályozásával, valamint a hasított testek árainak bejelentésével kapcsolatos rendelkezéseket is, és felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el mindezek tekintetében. Annak érdekében, hogy az új jogi keretben biztosított legyen a szarvasmarhák, a sertések és a juhok hasított testének osztályozására szolgáló uniós rendszerek zökkenőmentes működése, és összehasonlítható piaci árakat lehessen megállapítani a hasított testek és az élő állatok vonatkozásában, szükség van bizonyos szabályoknak az említett jogi aktusok útján történő elfogadására. Indokolt, hogy az új szabályok a 315/2002/EK (4), az 1249/2008/EK (5) és a 807/2013/EU (6) bizottsági rendeletben foglalt rendelkezések helyébe lépjenek. A felsorolt rendeleteket az (EU) 2017/1182 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (7) hatályon kívül helyezi.

(2)

Annak biztosítására, hogy a rendszer működése átlátható legyen a beszállítók számára, indokolt arra kötelezni a legalább nyolc hónapos szarvasmarhaféléket, valamint sertéseket és juhokat osztályozó vágóhidat, minősítést végző ügynökséget vagy képzett minősítő személyt, hogy tájékoztassa a beszállítót a levágásra beszállított állatok osztályozásának eredményéről. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell többek között az osztályozási eredményt, a hasított test súlyát, a hasított test előkészítési módját, valamint adott esetben annak jelzését, hogy az osztályozásra automatizált osztályozási technika alkalmazásával került sor.

(3)

A legalább nyolc hónapos szarvasmarhafélékből, valamint sertésekből és juhokból nyert hasított testek osztályozásának megbízhatóságát az ellenőrzésnek alávetett létesítményektől, a minősítést végző ügynökségektől és a képzett minősítő személyektől független szervek által végzett rendszeres helyszíni ellenőrzések révén ellenőrizni kell. Meg kell állapítani az ilyen ellenőrzésekre vonatkozó feltételeket és minimumkövetelményeket, beleértve az elvégzett helyszíni ellenőrzésekre vonatkozó jelentéstétellel és a nyomonkövetési tevékenységekkel kapcsolatos előírásokat is. Annak érdekében, hogy nagyobb rugalmasságot lehessen biztosítani a tagállamok számára a helyszíni ellenőrzéseknek az igényeikhez történő igazítása terén, lehetővé kell tenni kockázatértékelés elvégzését.

(4)

Ahhoz, hogy az Unió egészére vonatkozóan összehasonlítható piaci árak álljanak rendelkezésre, szükség van egy referenciaként szolgáló, a hasított test súlyát és pontos árát befolyásoló előkészítési mód meghatározására. A bizonyos tagállamokban alkalmazott előkészítési módoknak az uniós referenciaként szolgáló előkészítési módhoz történő hozzáigazítása céljából indokolt továbbá korrekciós tényezőket meghatározni.

(5)

Az árak jegyzésével összefüggésben a tagállamoknak el kell dönteniük, hogy a területüket fel kívánják-e osztani, és ha igen, hány régióra. Tekintve, hogy az Egyesült Királyság közölte azon szándékát, miszerint fenn kívánja tartani területének két régióra való felosztását, az átláthatóság érdekében helyénvaló előírni, hogy az Egyesült Királyság esetében az árak jegyzése két régióra, nevezetesen Nagy-Britanniára és Észak-Írországra vonatkozzon.

(6)

Annak biztosítása érdekében, hogy a hasított testek és az élő állatok árai megfelelően reprezentálják a tagállamok szarvasmarha-, sertés- és juhtenyésztési ágazatainak termelését, szükség van megfelelő kategóriák, osztályok és típusok meghatározására, valamint az árjegyzési kötelezettség hatálya alá tartozó létesítményeket és személyeket azonosító kritériumok megállapítására.

(7)

Célszerű rögzíteni a tagállamok által a heti átlagárak kiszámításához használandó gyakorlati módszert. Ezeket az árakat be kell jelenteni, és az e célt szolgáló értesítéseket az (EU) 2017/1185 bizottsági végrehajtási rendeletnek (8) megfelelően kell továbbítani a Bizottságnak, kivéve a helyszíni vizsgálatok szervezéséhez szükséges vagy a húspiac teljeskörű áttekintésének alapjául szolgáló értesítéseket.

(8)

A szarvasmarhák, a sertések és a juhok vágott testének osztályozására szolgáló uniós rendszerek egységes alkalmazásának biztosítása érdekében rendelkezni kell helyszíni vizsgálatokról, amelyeket a Bizottság és a tagállamok által kinevezett szakértőkből álló uniós vizsgálóbizottságnak kell elvégeznie. Szabályokat kell megállapítani e bizottság összetételére és működésére vonatkozóan.

(9)

Tekintve, hogy lehetővé kell tenni a tagállamok számára az új jogi kerethez való alkalmazkodást, indokolt úgy rendelkezni, hogy ez a rendelet a hatálybalépésétől számított 12 hónap elteltével váljék alkalmazandóvá.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

A HASÍTOTT TESTEK OSZTÁLYOZÁSA ÉS HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK

1. cikk

Tájékoztatás az osztályozási eredményekről

(1)   Az osztályozást az 1308/2013/EU rendelet IV. mellékletének A.II., A.III., B.II., C.II. és C.III. pontjával összhangban végrehajtó vágóhidaknak, minősítést végző ügynökségeknek és az (EU) 2017/1182 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti képzett minősítő személyeknek tájékoztatniuk kell az állatot beszállító gazdasági szereplőt az osztályozási eredményekről. A tájékoztatást nyomtatott formában vagy elektronikus úton kell megküldeni, és abban minden egyes hasított testre vonatkozóan fel kell tüntetni a következőket:

a)

az osztályozási eredmények, az 1308/2013/EU rendelet IV. mellékletének A.II., A.III., B.II., C.II. és C.III. pontjában említett megfelelő betűkkel és számokkal megadva;

b)

a hasított testnek az (EU) 2017/1182 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikke szerint meghatározott súlya, feltüntetve, hogy az adott érték a meleg vagy a hideg súlyt jelöli-e;

c)

a hasított test vágóhídi húshorgon történő mérése és osztályozása során alkalmazott előkészítési mód; a hasított test előkészítési módját nem kötelező feltüntetni, ha az érintett tagállam területén vagy adott régiójában a nemzeti jogszabályoknak megfelelően egyetlen előkészítési mód engedélyezett;

d)

adott esetben annak jelzése, hogy az osztályozásra automatizált osztályozási technika alkalmazásával került sor.

(2)   A tagállamok előírhatják, hogy az (1) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztatásnak az alosztályokra is ki kell terjednie, amennyiben ezekre vonatkozóan rendelkezésre állnak adatok.

2. cikk

Helyszíni ellenőrzések

(1)   Helyszíni ellenőrzéseket kell végezni valamennyi olyan vágóhídon, amely alkalmazza a hasított testekre vonatkozóan az 1308/2013/EU rendelet 10. cikkének első bekezdésében előírt kötelező osztályozást.

(2)   A képzett minősítő személyek teljesítményét, az alkalmazott osztályozási módszereket, valamint a hasított testeknek a vágóhídon, az 1308/2013/EU rendelet IV. mellékletének A.II., A.III., A.V., B.II., B.V., C.II., C.III., C.IV. és C.V. pontjában foglaltak szerint végrehajtott osztályozását, előkészítését és azonosítását a vágóhidaktól, a minősítést végző ügynökségektől és a képzett minősítő személyektől független szervnek kell ellenőriznie a helyszínen, előzetes értesítés nélkül.

A minősítést végző ügynökségektől és a képzett minősítő személyektől való függetlenség követelménye nem áll fenn akkor, ha maga az illetékes tagállami hatóság végzi ezeket az ellenőrzéseket.

(3)   Abban az esetben, ha a helyszíni ellenőrzésekért felelős szerv nem esik valamely illetékes hatóság hatáskörébe, az illetékes hatóságnak évente legalább egyszer, azonos feltételek mellett elvégzett fizikai felülvizsgálat útján meg kell győződnie arról, hogy a helyszíni ellenőrzéseket helyesen hajtják végre.

3. cikk

A helyszíni ellenőrzésekre vonatkozó minimumkövetelmények

(1)   Amennyiben valamely tagállamban kockázatértékelésre kerül sor a helyszíni ellenőrzésekre vonatkozó minimumkövetelmények meghatározása céljából, a szóban forgó ellenőrzések gyakoriságát és az ellenőrzésnek alávetendő hasított testek minimális számát e kockázatértékelés alapján kell meghatározni, figyelembe véve többek között az érintett vágóhidakon levágott állatok számát és az e vágóhidakon korábban elvégzett helyszíni ellenőrzések megállapításait.

(2)   Amennyiben valamely tagállamban nem kerül sor kockázatértékelésre, a helyszíni ellenőrzéseket az alábbiak szerint kell elvégezni:

a)

az összes olyan vágóhídon, ahol éves átlagban hetente legalább 150 legalább nyolc hónapos szarvasmarhafélét vágnak, háromhavonta legalább kétszer; minden egyes helyszíni ellenőrzést legalább 40 véletlenszerűen kiválasztott hasított testen kell elvégezni, vagy ha a rendelkezésre álló hasított testek száma 40-nél kevesebb, az összes hasított testen;

b)

az összes olyan vágóhídon, ahol éves átlagban hetente legalább 500 sertést vágnak, háromhavonta legalább kétszer;

c)

a tagállamok meghatározzák a helyszíni ellenőrzések gyakoriságát és az ellenőrzésnek alávetendő hasított testek minimális számát azon vágóhidakra vonatkozóan, amelyek:

i.

éves átlagban hetente 150-nél kevesebb legalább nyolc hónapos szarvasmarhafélét vágnak;

ii.

éves átlagban hetente 500-nál kevesebb sertést vágnak;

iii.

elvégzik a juhok hasított testének osztályozását.

(3)   A helyszíni ellenőrzések során ellenőrizni kell különösen a következőket:

a)

a szarvasmarhák és a juhok hasított testének kategóriája;

b)

a hasított testek osztályozása, súlyának mérése és megjelölése;

c)

a szarvasmarhák és a juhok hasított testének osztályozására szolgáló automatizált módszerek pontossága egy pontozásos és határértékeken alapuló rendszer alkalmazásával, amely meghatározza az osztályozási módszer mindenkori pontosságát;

d)

a hasított test előkészítésének módja;

e)

adott esetben a naponta elvégzendő működési teszt és az osztályozási módszerekhez kapcsolódó bármely egyéb technikai szempont;

f)

az (EU) 2017/1182 felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett, naponta frissített ellenőrzési naplók.

4. cikk

Jelentések, valamint az engedélyek és a jóváhagyások visszavonása

(1)   Az illetékes hatóságnak jelentéseket kell készítenie a 2. cikkben előírt helyszíni ellenőrzésekről, és ezeket a jelentéseket meg kell őriznie.

(2)   Azokban az esetekben, amikor a 2. cikkben előírt helyszíni ellenőrzések során jelentős számú helytelen osztályozásra vagy előkészítésre derül fény, vagy megerősítést nyer, hogy olyan automatizált osztályozási technikát alkalmaztak, amely nem felel meg a szabályoknak, az (EU) 2017/1182 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke szerinti képzett minősítő személyek számára, illetve automatizált osztályozási technikák tekintetében megadott engedélyek vagy jóváhagyások visszavonhatók. A kategóriát vagy a húsossági, illetve a faggyúborítottsági osztályt érintő hiba megállapítása esetén a helyszíni ellenőrzésekért felelős szerv felkérheti a vágóhíd üzemeltetőjét, hogy helyesbítse a hibát a hasított test jelölésén és az érintett dokumentumokban.

II. FEJEZET

A HASÍTOTT TESTEK ÉS AZ ÉLŐ ÁLLATOK PIACI ÁRAINAK FELJEGYZÉSE ÉS BEJELENTÉSE

5. cikk

A hasított testek előkészítési módja

(1)   Abban az esetben, ha a hasított test előkészítési módja a húshorgon történő súlymérés és osztályozás időpontjában eltér az 1308/2013/EU rendelet IV. mellékletében és az (EU) 2017/1182 felhatalmazáson alapuló rendelet 6. cikkében előírt előkészítési módtól, a hasított test meleg súlyát korrekciós tényező alkalmazásával ki kell igazítani.

A sertések, a nyolc hónaposnál fiatalabb szarvasmarhafélék és a juhok hasított testére vonatkozó korrekciós tényezőket a tagállamok állapítják meg.

A legalább nyolc hónapos szarvasmarhafélék esetében alkalmazandó korrekciós tényezőket e rendelet melléklete tartalmazza.

(2)   Ha az (1) bekezdésben említett kiigazítások egy adott tagállam egész területén azonosak, kiszámításuk történhet nemzeti alapon. Ha az ilyen kiigazítások vágóhidanként különböznek, a számítást az egyes vágóhidak tekintetében külön-külön el kell végezni.

6. cikk

A hasított testek piaci árainak feljegyzése tekintetében alkalmazott területi megosztás

A tagállamok döntik el, hogy területüket egyetlen régióként kezelik-e, vagy több régióra osztják fel. Ezt a döntést a következő szempontok alapján kell meghozni:

a)

a tagállam területének nagysága;

b)

közigazgatási határok, amennyiben vannak ilyenek;

c)

az árakat érintő földrajzi eltérések.

A szarvasmarhák hasított testére vonatkozó piaci árak feljegyzése céljából az Egyesült Királyságnak mindenképpen legalább két régióból kell állnia, nevezetesen Nagy-Britanniából és Észak-Írországból, amelyeket az első bekezdésben említett szempontok szerint további régiókra lehet osztani.

7. cikk

A szarvasmarhák hasított testére vonatkozó piaci árak feljegyzése céljából alkalmazandó osztályok

A piaci árakat az 1308/2013/EU rendelet 10. cikkében említett uniós osztályozási rendszerek alapján, az említett rendelet IV. mellékletének A.II. pontjában meghatározott kategóriák és az alábbi húsossági és faggyúborítottsági osztályok szerint kell feljegyezni:

a)

legalább nyolc hónapos, de 12 hónaposnál fiatalabb állatok hasított teste: U2, U3, R2, R3, O2, O3;

b)

nem ivartalanított, legalább 12 hónapos, de 24 hónaposnál fiatalabb hímivarú állatok hasított teste: U2, U3, R2, R3, O2, O3;

c)

nem ivartalanított, legalább 24 hónapos hímivarú állatok hasított teste: R3;

d)

ivartalanított, legalább 12 hónapos hímivarú állatok hasított teste: U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4;

e)

nőivarú, már borjadzott állatok hasított teste: R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3;

f)

egyéb, legalább 12 hónapos nőivarú állatok hasított teste: U2, U3, U4, R2, R3, R4, O2, O3, O4.

8. cikk

A szarvasmarhák hasított testére vonatkozó piaci árak feljegyzése

(1)   A legalább nyolc hónapos szarvasmarhafélékre vonatkozóan az (EU) 2017/1182 felhatalmazáson alapuló rendelet 14. cikkében foglaltak szerint bejelentendő piaci árat az alábbiak kötelesek feljegyezni:

a)

minden olyan vágóhíd üzemeltetője, ahol évente legalább 20 000 legalább nyolc hónapos szarvasmarhafélét vágnak;

b)

a tagállam által kijelölt minden olyan vágóhíd üzemeltetője, ahol évente 20 000-nél kevesebb legalább nyolc hónapos szarvasmarhafélét vágnak;

c)

bármely olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely évente legalább 10 000 legalább nyolc hónapos szarvasmarhafélét küld vágásra; és

d)

a tagállam által kijelölt bármely olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely évente 10 000-nél kevesebb legalább nyolc hónapos szarvasmarhafélét küld vágásra.

(2)   A tagállam biztosítja, hogy az árak legalább a következők tekintetében feljegyzésre kerüljenek:

a)

a vágások legalább 25 %-a azokban a régiókban, amelyek együttesen az adott tagállamban végzett vágások legalább 75 %-át képviselik; és

b)

az adott tagállamban levágott legalább nyolc hónapos szarvasmarhafélék 30 %-a.

(3)   Az (1) bekezdésnek megfelelően feljegyzett áraknak az érintett jegyzési időszakban levágott, legalább nyolc hónapos szarvasmarhafélékre kell vonatkozniuk, és a hasított testeknek az (EU) 2017/1182 felhatalmazáson alapuló rendelet 14. cikkének (3) bekezdésében említett hideg súlyán kell alapulniuk.

(4)   A feljegyzett áraknál az e rendelet 7. cikkében szereplő minden egyes osztály esetében jelezni kell a hasított testek azon átlagos súlyát, amelyre az árak vonatkoznak, valamint azt, hogy sor került-e az áraknak az 5. cikkben említett egyes tényezők alkalmazásával történő kiigazítására.

9. cikk

A sertések hasított testére vonatkozó piaci árak feljegyzése céljából alkalmazandó osztályok és súlyok

A piaci árakat az 1308/2013/EU rendelet 10. cikkében említett uniós osztályozási rendszerek alapján, az alábbi súlyosztályok szerint kell feljegyezni:

a)

legalább 60 kg, de kevesebb mint 120 kg súlyú hasított testek: S, E;

b)

legalább 120 kg, de kevesebb mint 180 kg súlyú hasított testek: R.

10. cikk

A sertések és a nyolc hónaposnál fiatalabb szarvasmarhafélék hasított testére vonatkozó piaci árak feljegyzése

A sertések és a nyolc hónaposnál fiatalabb szarvasmarhafélék hasított testére vonatkozóan bejelentendő, az (EU) 2017/1182 felhatalmazáson alapuló rendelet 14. és 15. cikkében említett piaci árat a tagállamnak, a vágóhíd-üzemeltetőknek vagy a szóban forgó állatokat vágásra küldő, a tagállam által kijelölt természetes vagy jogi személyeknek kell feljegyezniük a reprezentatív piacok tekintetében.

11. cikk

A 12 hónaposnál fiatalabb juhok hasított testérevonatkozó piaci árak feljegyzése

A 12 hónaposnál fiatalabb juhok hasított testére vonatkozóan bejelentendő, az (EU) 2017/1182 felhatalmazáson alapuló rendelet 15. cikkében említett piaci árat a tagállamnak, a vágóhíd-üzemeltetőknek vagy a szóban forgó állatokat vágásra küldő, a tagállam által kijelölt természetes vagy jogi személyeknek kell feljegyezniük a reprezentatív piacok tekintetében.

A piaci árakat az alábbi súlykategóriákra vonatkozóan kell feljegyezni:

a)

kis súlyú bárányok 13 kg-nál kisebb súlyú hasított teste;

b)

nagy súlyú bárányok legalább 13 kg-os hasított teste.

12. cikk

Az élő állatok piaci árainak feljegyzése

A nyolc nap és négy hét közötti életkorú bikaborjak, a hízómarhák és a körülbelül 25 kg élősúlyú malacok egyes típusaira vonatkozóan bejelentendő, az (EU) 2017/1182 felhatalmazáson alapuló rendelet 16. cikkében említett piaci árakat a tagállamnak, illetve a szóban forgó állatokkal kereskedő, a tagállam által kijelölt természetes vagy jogi személyeknek kell feljegyezniük a reprezentatív piacok tekintetében.

13. cikk

A hasított testekre és az élő állatokra vonatkozó heti piaci árak kiszámítása

(1)   A reprezentatív piacokon, illetve a vágóhidak üzemeltetői vagy a 10., a 11. és a 12. cikkben említett természetes vagy jogi személyek által végzett árjegyzés hiányában az árakat az érintett tagállam mezőgazdasági kamaráinak, árfolyamjegyző központjainak, illetve termelői szövetkezeteinek vagy egyesületeinek kell feljegyezniük.

Ha azonban valamely tagállam egy adott régió árainak meghatározása céljából bizottságot hozott létre a szóban forgó régióban, és a legalább nyolc hónapos szarvasmarhafélék és az azokból nyert hasított testek adásvételében érdekelt eladók és vevők egyenlő arányban vesznek részt e bizottság munkájában, az illető tagállam a bejelentendő árak kiszámításához használhatja az említett bizottság által meghatározott árakat.

(2)   Ha valamely tagállamban az átalányáras vásárlások a legalább nyolc hónapos szarvasmarhafélék tekintetében a vágások több mint 35 %-ának felelnek meg, a tagállam kritériumokat állapíthat meg egyes olyan szállítmányoknak az árak kiszámításából való kizárása céljából, amelyek aránytalan mértékben befolyásolják az árakat.

Akkor azonban, ha az adott tagállamban az átalányáras vásárlások a legalább nyolc hónapos szarvasmarhafélék tekintetében nem teszik ki az összes vágás 35 %-át, a tagállam úgy is dönthet, hogy az ilyen vásárlások alkalmával fizetett árakat nem veszi figyelembe az árak kiszámításakor.

A második albekezdésben említett esetekben az illetékes hatóságnak az (EU) 2017/1182 felhatalmazáson alapuló rendelet 14. cikkében és az e rendelet 5. cikkében említett tényezők figyelembevételével minden egyes osztály tekintetében ki kell számítania a reprezentatív nemzeti árat.

14. cikk

A piaci árak bejelentése az illetékes hatóság számára

A 7–12. cikknek megfelelően minden héten, a hétfőtől vasárnapig tartó időszakban feljegyzett árakat:

a)

a vágóhíd üzemeltetőjének vagy a 8., a 10., a 11. és a 12. cikkben említett természetes vagy jogi személynek a tagállam által meghatározott határidőig, nyomtatott formában vagy elektronikus úton be kell jelentenie az illetékes hatóságnak; vagy

b)

a tagállam döntése szerint a vágóhídon, illetve a 8., a 10., a 11. és a 12. cikkben említett természetes vagy jogi személy hivatali helyiségeiben kell az illetékes hatóság számára hozzáférhetővé tenni.

15. cikk

A piaci árak bejelentése és értesítések küldése a Bizottság számára

(1)   Az (EU) 2017/1182 felhatalmazáson alapuló rendelet 13. és 25. cikkében említett piaci árakat és értesítéseket – az (EU) 2017/1182 felhatalmazáson alapuló rendelet 25. cikkének (3) és (5) bekezdésében előírt értesítések kivételével – az (EU) 2017/1185 végrehajtási rendeletnek megfelelően kell továbbítani.

(2)   Az áraknak a bejelentésük hetét megelőző hét hétfőtől vasárnapig terjedő időszakára kell vonatkozniuk.

III. FEJEZET

UNIÓS VIZSGÁLÓBIZOTTSÁG ÉS HELYSZÍNI VIZSGÁLATOK

16. cikk

Uniós vizsgálóbizottság

(1)   Az uniós vizsgálóbizottság (a továbbiakban: a bizottság) felelős az alábbiakra kiterjedő helyszíni vizsgálatok elvégzéséért:

a)

a szarvasmarhák, a sertések és a juhok hasított testének osztályozására szolgáló uniós rendszerek alkalmazása;

b)

a piaci árak ezen osztályozási rendszerek szerinti feljegyzése;

c)

a marha- és borjúhúságazatban végrehajtott állami intervenció keretében történő felvásárlás esetében az érintett termékek osztályozása, azonosítása és megjelölése.

(2)   A bizottság legfeljebb a következő tagokból áll:

a)

három szakértő a Bizottság részéről, akiknek egyike a bizottság elnökeként jár el;

b)

egy szakértő az érintett tagállam részéről;

c)

nyolc szakértő más tagállamok részéről.

A tagállamok a szakértőiket azok függetlensége és szakértelme alapján nevezik ki, szem előtt tartva különösen a hasított testek osztályozásában és a piaci árak jegyzésében való jártasság szempontját és a végrehajtandó feladat sajátosságait.

A szakértők semmilyen körülmények között sem használhatják fel személyes célokra és nem adhatják közre a bizottság munkájával kapcsolatosan tudomásukra jutott információkat.

(3)   A bizottság tagjainak a helyszíni vizsgálatokhoz kapcsolódó utazási és ellátási költségei a Bizottságot terhelik a Bizottságtól független olyan személyek utazási és ellátási költségeinek megtérítésére alkalmazandó szabályokkal összhangban, akiket a Bizottság szakértői feladatok ellátására kér fel.

17. cikk

Helyszíni vizsgálatok

(1)   A helyszíni vizsgálatokat az olyan vágóhidakon, húspiacokon, intervenciós központokban, árfolyamjegyző központokban, valamint regionális és központi szolgálatoknál kell elvégezni, amelyek részt vesznek a következőkre vonatkozó rendelkezések végrehajtásában:

a)

a szarvasmarhák, a sertések és a juhok hasított testének osztályozására szolgáló uniós rendszerek alkalmazása;

b)

a piaci árak ezen osztályozási rendszerek szerinti feljegyzése;

c)

a marha- és borjúhúságazatban végrehajtott állami intervenció keretében történő felvásárlás esetében az érintett termékek osztályozása, azonosítása és megjelölése.

(2)   A helyszíni vizsgálatokat rendszeres időközönként kell elvégezni a tagállamokban, és a vizsgálatok gyakorisága többek között a felkeresett tagállam marha-, sertés- és juhhústermelésének viszonylagos jelentőségétől vagy az osztályozási rendszerek alkalmazásával és a piaci árak bejelentésével kapcsolatos szabálytalanságoktól függően változhat.

A felkeresett tagállam képviselői részt vehetnek a helyszíni vizsgálatokban.

Minden tagállamnak a Bizottság által meghatározott követelmények szerint kell megszerveznie a területén végrehajtandó helyszíni vizsgálatokat. Ebből a célból a tagállam legkésőbb 60 nappal a helyszíni vizsgálatok időpontja előtt eljuttatja a Bizottságnak a javasolt helyszíni vizsgálatok tervezett programját. A Bizottság kérheti a program módosítását.

A Bizottság a helyszíni vizsgálatok előtt a lehető legkorábban tájékoztatja a tagállamokat a programot érintő módosításokról és a vizsgálat lebonyolításának menetéről.

18. cikk

Jelentések

Minden egyes látogatás befejezésekor a bizottság tagjai és a felkeresett tagállam képviselői találkozót tartanak az eredmények áttekintése céljából. A bizottság tagjai a helyszíni vizsgálat alapján következtetéseket vonnak le az alábbiakat illetően:

a)

a szarvasmarhák, a sertések és a juhok hasított testének osztályozására szolgáló uniós rendszerek alkalmazása;

b)

a piaci árak ezen osztályozási rendszerek szerinti feljegyzése.

Az elvégzett helyszíni vizsgálatokról a bizottság elnöke jelentést készít, amely tartalmazza az első albekezdésben említett következtetéseket. A jelentést a lehető leghamarabb meg kell küldeni a vizsgálat helyszíne szerinti tagállamnak, majd ezt követően a többi tagállamnak is.

A valamely tagállamban végrehajtott helyszíni vizsgálatra vonatkozó, a második albekezdésben említett jelentések esetében a Bizottság jelentéstervezetet juttat el az érintett illetékes hatóság részére észrevételezés céljából, figyelembe veszi az így kapott észrevételeket a végleges jelentés elkészítésekor, és a végleges jelentéssel együtt közzéteszi az illetékes hatóság észrevételeit.

Amennyiben az elvégzett helyszíni vizsgálatokra vonatkozó jelentés hiányosságokat jelez a vizsgálat tárgyát képező különböző tevékenységi területeken, vagy a műveletek javítására irányuló ajánlásokat tartalmaz, a tagállam legkésőbb három hónappal a jelentés átadása után tájékoztatja a Bizottságot valamennyi tervbe vett, illetve már végrehajtott változtatásról.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

19. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2018. július 11-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. április 20-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 347., 2013.12.20., 549. o.

(3)  A Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.).

(4)  A Bizottság 315/2002/EK rendelete (2002. február 20.) a friss vagy hűtött juh vágott testek árának a Közösség reprezentatív piacain történő felméréséről (HL L 50., 2002.2.21., 47. o.).

(5)  A Bizottság 1249/2008/EK rendelete (2008. december 10.) a szarvasmarhák, sertések és juhok közösségi minősítési rendszereinek alkalmazására és e termékek árának bejelentésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 337., 2008.12.16., 3. o.).

(6)  A Bizottság 807/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. augusztus 26.) az egyes szarvasmarhafélék árának reprezentatív uniós piacokon történő felmérése tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról (HL L 228., 2013.8.27., 5. o.).

(7)  A Bizottság (EU) 2017/1182 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. április 20.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szarvasmarhák, a sertések és a juhok hasított testének uniós osztályozási rendszerei, valamint a hasított testek és az élő állatok bizonyos kategóriáira vonatkozó piaci árak bejelentése tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 74. oldalát).

(8)  A Bizottság (EU) 2017/1185 végrehajtási rendelete (2017. április 20.) az 1307/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok továbbítása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint számos bizottsági rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (lásd e Hivatalos Lap 113. oldalát).


MELLÉKLET

A legalább nyolc hónapos szarvasmarhafélékre vonatkozó, az 5. cikk (1) bekezdésében említett, a hasított test súlyának százalékos arányában kifejezett korrekciós tényezők, amelyekkel a meleg súlyt növelni vagy csökkenteni kell

Százalékos arány

Csökkentés

Növelés

Faggyúborítottsági osztályok

1-2

3

4-5

1

2

3

4

5

Vesék

– 0,4

 

A vese faggyúja

– 1,75

– 2,5

– 3,5

 

Medencei zsírszövet

– 0,5

 

Máj

– 2,5

 

Sovány dagadó

– 0,4

 

Vastag dagadó

– 0,4

 

Farok

– 0,4

 

Gerincvelő

– 0,05

 

Tőgyzsír

– 1,0

 

Herék

– 0,3

 

A herezacskó faggyúja

– 0,5

 

A lágyhús belső részének faggyúja

– 0,3

 

Torkolati véna és a körülötte lévő faggyú

– 0,3

 

A külső faggyú eltávolítása

 

0

0

+ 2

+ 3

+ 4

A szegyhús faggyújának eltávolítása oly módon, hogy egy vékony faggyúréteg megmaradjon (az izomszövet nem látszódhat)

 

0

+ 0,2

+ 0,2

+ 0,3

+ 0,4

A herezacskó faggyúja mellett, a szegyen található faggyú eltávolítása

 

0

+ 0,3

+ 0,4

+ 0,5

+ 0,6


Top