Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0967

A Bizottság (EU) 2017/967 végrehajtási rendelete (2017. június 8.) az elkészített vagy konzervált tonhalfilé tekintetében az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletben a preferenciális származásra vonatkozóan meghatározott szabályok alól a Zöld-foki-szigetek számára biztosítandó ideiglenes eltérésről

C/2017/3839

OJ L 146, 9.6.2017, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/967/oj

9.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 146/10


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/967 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. június 8.)

az elkészített vagy konzervált tonhalfilé tekintetében az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletben a preferenciális származásra vonatkozóan meghatározott szabályok alól a Zöld-foki-szigetek számára biztosítandó ideiglenes eltérésről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 64. cikke (6) bekezdésére és 66. cikke b) pontjára,

mivel:

(1)

a Zöld-foki-szigetek olyan kedvezményezett ország, amelyre vonatkozóan a 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (2) GSP-ként hivatkozott általános tarifális preferenciák rendszere van érvényben. A GSP céljából a preferenciális származásra vonatkozó szabályokat az eljárási szabályok kivételével a Bizottság (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelete (3) fekteti le.

(2)

A Zöld-foki-szigetek 2016. szeptember 27-én kelt levelében ideiglenes eltérést kérvényezett az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletben a preferenciális származásra vonatkozóan megállapított szabályok alól. A kérelem évi 5 000 tonna mennyiségű elkészített vagy konzervált tonhalra vonatkozott és a 2017. január 1-jétől2018. december 31-ig tartó kétéves időszakot érintette. A kért eltérés értelmében e termékeket a Zöld-foki-szigetekről származónak tekintenék akkor is, ha ugyan a Zöld-foki-szigeteken, de nem származó halból termelték őket.

(3)

Eltérés iránti kérelmében a Zöld-foki-szigetek kifejtette, hogy a flottája által saját vizein fogott tonhal mennyisége jelenleg csekély, és eltérés hiányában a felségvizein kívüli halászatra rendelkezésre álló flottája korlátozott. Ehhez járul, hogy a tonhalhalászat évi négy hónapra korlátozódik. Ez korlátozza a származó tonhal halászatának lehetőségét. A kérelem másik fontos eleme, hogy a Zöld-foki-szigetek nemrég fejlesztette kikötői infrastruktúráját. Ennek eredményeképp nagyobb tonhalmennyiség kezelésére van immár lehetősége, és a tonhalhalászati ágazat is növekedésnek indulhat. Végül a kérelem utalt a Zöld-foki-szigeteket az Unió és Nyugat-Afrika közötti, 2014. június 30-án parafált új gazdasági partnerségi megállapodás (GPM) késedelmes hatálybalépése miatt érintő nehézségekre is. Kiemelte továbbá, hogy a preferenciális származásra vonatkozóan megállapított szabályoktól való eltérésre a Zöld-foki-szigeteknek azon körülmény ellensúlyozása miatt is szüksége van, hogy jelenleg még nem lehet a GPM szerinti kumulációs szabályokra támaszkodni.

(4)

A kérelemben kifejtett érvek alátámasztják, hogy eltérés hiányában az adott termékek esetében a Zöld-foki-szigetek halfeldolgozó ágazatának a GSP keretében az Unióba irányuló kiviteli képessége jelentősen csorbulna. Ez visszafoghatja a Zöld-foki-szigetek halászflottájának a kis méretű nyílt vízi fajok halászata tekintetében vett további fejlődését, és akadálya lehet annak, hogy a Zöld-foki-szigetek a jövőben eleget tudjon tenni az említett termékekre vonatkozó származási szabályoknak.

(5)

A Zöld-foki-szigetek számára ezért ideiglenes eltérést kell biztosítani a preferenciális származásra vonatkozó szabályok által meghatározott azon követelmény alól, miszerint a nem teljes egészében a kedvezményezett országban előállított anyagokat is tartalmazó termékeknek kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson kelljen átesniük, hogy azokat az adott országból származónak lehessen tekinteni. Az eltérést évi 5 000 tonna mennyiségű elkészített vagy konzervált tonhalra kell megadni. Az eltérés időtartamát egy évre kell korlátozni, lehetővé téve annak értékelését, hogy a Zöld-foki-szigetek kapacitásai és erőfeszítései révén el tudja-e érni az adott termékekre vonatkozó származási szabályoknak való megfelelést. Amennyiben a GPM a kitűzött egyéves időszak előtt életbe lépne, az eltérés a GPM hatálybalépését megelőző napon érvényét veszti.

(6)

Az e rendelet mellékletében meghatározott mennyiségeket az (EU) 2015/2447 bizottsági végrehajtási rendeletnek (4) a vámkontingensek kezelését szabályozó 49–54. cikke szerint kell kezelni.

(7)

Az eltérés megadásának feltétele, hogy a Zöld-foki-szigetek vámhatóságai megtegyék az eltérés hatálya alá tartozó termékek kivitelének mennyiségi ellenőrzéséhez szükséges lépéseket, valamint nyilatkozatot küldjenek a Bizottságnak azokról a mennyiségekről, amelyekre e rendelet alapján Form A származási bizonyítványokat állítottak ki, valamint ezeknek a bizonyítványoknak a sorszámáról.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedéseket a Zöld-foki-szigetek helyzetére tekintettel a rendelet kihirdetését követően a lehető leghamarabb hatályba kell léptetni, hogy az ország minden további késedelem nélkül alkalmazni tudja az eltérést.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2015/2446 végrehajtási rendelet 41. cikke b) pontjától és 45. cikkétől eltérve a Zöld-foki-szigeteken nem származó halból termelt, a 1604 14 KN-kód alá tartozó elkészített vagy konzervált tonhal a Zöld-foki-szigetekről származónak tekintendő e rendelet 2., 3. és 4. cikke szerint.

2. cikk

(1)   Az eltérés a Zöld-foki-szigetekről kivitt és az Unión belüli szabad forgalomba bocsátás céljából bejelentett termékekre vonatkozik 2017. június 10-től

a)

2018. június 10-ig, vagy

b)

amennyiben az Unió és Nyugat-Afrika közötti, 2014. június 30-án parafált új gazdasági partnerségi megállapodás 2018. június 10-ig hatályba lép, akkor a GPM hatálybalépését megelőző napig.

(2)   Az eltérés a mellékletben meghatározott éves termékmennyiségek erejéig alkalmazandó.

(3)   Az eltérés az (EU) 2015/2446 végrehajtási rendelet 43. cikkében előírt feltételek betartása mellett alkalmazható.

3. cikk

Az e rendelet mellékletében meghatározott mennyiségeket az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendeletnek a vámkontingensek kezelését szabályozó 49–54. cikke szerint kell kezelni.

4. cikk

Az eltérés a következő feltételek teljesülése esetén kerül engedélyezésre:

(1)

A Zöld-foki-szigetek vámhatóságai megteszik a szükséges lépéseket az 1. cikkben említett termékek kivitele során azok mennyiségi ellenőrzésére.

(2)

Az illetékes zöld-foki-szigeteki hatóságok által az e rendelet értelmében kibocsátott Form A származási bizonyítvány 4. rovatában a következőt kell feltüntetni: „Eltérés – (EU) 2017/967 végrehajtási rendelet”.

(3)

A Zöld-foki-szigetek illetékes hatóságai minden negyedévben nyilatkozatot küldenek a Bizottságnak azokról az árumennyiségekről, amelyekre e rendelet alapján Form A származási bizonyítványokat állítottak ki, valamint ezeknek a bizonyítványoknak a sorszámáról.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. június 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 269., 2013.10.10., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 978/2012/EU rendelete (2012. október 25.) az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról és a 732/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 303., 2012.10.31., 1. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. július 28.) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 343., 2015.12.29., 1. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelete (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 343., 2015.12.29., 558. o.).


MELLÉKLET

Rendelésszám

KN-kód

TARIC-kód

Árumegnevezés

Időszakok

Éves mennyiség (nettó súly tonnában)

09.1602

ex 1604 14 31

1604 14 36

10

Elkészített vagy konzervált tonhalfilé (Thunnus albacares)

2017.6.10-től a 2. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontja szerint meghatározott időpontig

5 000


Top