EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0695

A Bizottság (EU) 2017/695 végrehajtási határozata (2017. április 7.) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján bizonyos eltérések tagállamok általi alkalmazásának engedélyezéséről (az értesítés a C(2017) 2198. számú dokumentummal történt)

C/2017/2198

OJ L 101, 13.4.2017, p. 37–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/695/oj

13.4.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 101/37


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/695 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2017. április 7.)

a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján bizonyos eltérések tagállamok általi alkalmazásának engedélyezéséről

(az értesítés a C(2017) 2198. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (2) és (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.3. szakasza és II. mellékletének II.3. szakasza olyan nemzeti eltérések jegyzékeit tartalmazza, amelyek lehetővé teszik bizonyos tagállami körülmények figyelembevételét. Több tagállam is kérelmezte új nemzeti eltérés felvételét, illetve egyes engedélyezett eltérések módosítását.

(2)

Ezeket az eltéréseket engedélyezni kell.

(3)

Mivel az I. melléklet I.3. szakaszát és a II. melléklet II.3. szakaszát ennek megfelelően ki kell igazítani, az egyértelműség érdekében indokolt az említett szakaszok teljes szövegét újból megállapítani.

(4)

A 2008/68/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a veszélyes anyagok szárazföldi szállításával foglalkozó, a 2008/68/EK irányelvvel létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A mellékletben felsorolt tagállamok a veszélyes áruk szállítása tekintetében saját területükön jogosultak alkalmazni a mellékletben megjelölt eltéréseket.

Az eltéréseket megkülönböztetés nélkül kell alkalmazniuk.

2. cikk

A 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.3. szakasza és II. mellékletének II.3. szakasza e határozat mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2017. április 7-én.

a Bizottság részéről

Violeta BULC

a Bizottság tagja


(1)  HL L 260., 2008.9.30., 13. o.


MELLÉKLET

A 2008/68/EK irányelv I. melléklete és II. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet I.3. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

„I.3.   Nemzeti eltérések

Az egyes tagállamok által a veszélyes áruk saját területükön belül történő szállítása vonatkozásában, a 2008/68/EK irányelv 6. cikkének (2) bekezdése alapján alkalmazott eltérések.

Az eltérések kódja: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO= Road (közút)

a/bi/bii= a 6. cikk (2) bekezdésének a) pontja / b) pontjának i. alpontja / b) pontjának ii. alpontja alapján

MS= a tagállam nevének rövidítése

nn= sorszám

A 2008/68/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

AT Ausztria

RO-a-AT-1

Tárgy: Kis mennyiség bármely osztályba tartozó áruból, kivéve az 1., a 6.2. és a 7. osztályt.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 3.4.

Az irányelv mellékletének tartalma: Korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes anyagok szállítása.

Nemzeti jogszabály tartalma: legfeljebb 30 kg vagy liter mennyiségű, olyan veszélyes áru, amely nem tartozik a 0. vagy az 1. szállítási kategóriába, és amely LQ belső csomagolásban vagy ADR szerinti csomagolásban van elhelyezve, vagy amely ellenállóképes, összecsomagolható X-teszten megfelelt dobozban.

A végfelhasználók az árukat elhozhatják az üzletből, illetve oda visszavihetik azokat, a kiskereskedők pedig eljuttathatják azokat a végfelhasználókhoz, illetve szállíthatják azokat saját üzleteik között.

A szállítóegységenkénti mennyiségekre vonatkozó korlát 333 kg vagy liter, a távolsági korlát 100 km.

A dobozokat egységesen kell megjelölni, és egyszerűsített fuvarokmánnyal kell ellátni.

Csak néhány fel- és lerakodásra vonatkozó rendelkezés alkalmazandó.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése:

Megjegyzések:

Érvényességi idő: 2022. június 30.

BE Belgium

RO-a-BE-1

Tárgy: 1. osztály – Kis mennyiség.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.1.3.6.

Az irányelv mellékletének tartalma: Az 1.1.3.6. pont 20 kg-ban korlátozza azon bányászati robbanóanyagok mennyiségét, amelyek közönséges járművekkel szállíthatók.

Nemzeti jogszabály tartalma: Az ellátóhelyektől távol eső telephelyek üzemeltetői engedélyt kaphatnak 25 kg dinamit vagy más, nagy hatóerejű robbanóanyag és legfeljebb 300 detonátor szállítására közönséges gépjárműveken, amennyiben betartják a robbanóanyag-szolgálat által előírt feltételeket.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Article 111 de l'arrêté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Érvényességi idő: 2020. június 30.

RO-a-BE- 2

Tárgy: Üres, tisztítatlan konténerek szállítása, amelyek előzőleg többféle osztályba tartozó árut tartalmaztak.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.1.6.

Nemzeti jogszabály tartalma: A fuvarokmányban feltüntetett bejegyzés: »üres, tisztítatlan küldeménydarabok, amelyek előzőleg többféle osztályba tartozó árut tartalmaztak«.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Dérogation 6-97.

Megjegyzések: A Bizottság az eltérést a 21. számon vette nyilvántartásba (a 94/55/EK irányelv 6. cikkének (10) bekezdése szerint).

Érvényességi idő: 2020. június 30.

RO-a-BE-3

Tárgy: Az RO-a-UK-4 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Érvényességi idő: 2020. június 30.

RO-a-BE-4

Tárgy: Mentesség az ADR valamennyi követelménye alól legfeljebb 1 000 elhasznált ionizációs füstérzékelő háztartásokból belgiumi kezelőlétesítményekbe való, országhatárokon belüli, a füstérzékelők szelektív gyűjtésére kidolgozott forgatókönyv szerinti begyűjtőhelyeken keresztül történő szállítása esetén.

Hivatkozás az ADR-re: Minden követelmény.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára:

Nemzeti jogszabály tartalma: A jóváhagyott típusú ionizációs füstérzékelők háztartási használata nem tartozik sugárvédelmi hatósági ellenőrzés hatálya alá. E füstérzékelők végfelhasználókhoz való szállítása szintén mentesül az ADR követelményei alól (lásd a 2.2.7.1.2. d) pontot).

A 2002/96/EK irányelv (az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv) rendelkezései értelmében az elhasznált füstérzékelőket az áramköri lapok kezelése és – ionizációs füstérzékelők esetén – a radioaktív anyagok eltávolítása végett szelektív módon kell gyűjteni. A szelektív gyűjtés lehetővé tétele és a háztartások szelektív gyűjtésre való ösztönzése érdekében kidolgozott forgatókönyv szerint a háztartások az elhasznált füstérzékelőket begyűjtőhelyekre viszik, ahonnan azok – bizonyos esetekben egy második begyűjtőhely vagy ideiglenes tárolóhely közbeiktatásával – a kezelést végző létesítménybe kerülnek.

A begyűjtőhelyeken olyan fémanyagú csomagolórendszerek fognak rendelkezésre állni, amelyekben egyenként 1 000 füstérzékelő helyezhető el. A begyűjtőhelyekről egy-egy ilyen füstérzékelőket tartalmazó csomag más hulladékokkal együtt az ideiglenes tárolóhelyre vagy a kezelést végző létesítménybe szállítható. A csomagok »füstérzékelő« felirattal lesznek megjelölve.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: A füstérzékelők begyűjtésére vonatkozó forgatókönyv a sugárvédelem általános szabályairól szóló 2001. július 20-i királyi rendelet 3.1.d.2. cikkében a jóváhagyott műszerek elszállítására vonatkozóan előírt feltételek között szerepel.

Megjegyzések: Ez az eltérés az elhasznált ionizációs füstérzékelők szelektív gyűjtésének lehetővé tételéhez szükséges.

Érvényességi idő: 2020. június 30.

DE Németország

RO-a-DE-1

Tárgy: 1.4G besorolású gépjárműalkatrészek egybecsomagolása és együvé rakása bizonyos veszélyes árukkal (n4).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 4.1.10. és 7.5.2.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Egybecsomagolásra és együvé rakásra vonatkozó rendelkezések.

Nemzeti jogszabály tartalma: Az UN 0431 és 0503 azonosító számú árukat együvé lehet rakni bizonyos típusú és mennyiségű, a mentességi listán feltüntetett veszélyes árukkal (gépjárműgyártáshoz kapcsolódó termékek). Az 1 000-es értéket (úgy, mint az 1.1.3.6.4. pontban) nem szabad túllépni.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Megjegyzések: A mentességre a gépjármű-biztonsági alkatrészeknek a helyi igények szerinti gyors eljuttatása érdekében van szükség. A termékek sokfélesége miatt nem jellemző, hogy ezeket a termékeket helyi műhelyekben tárolják.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-a-DE-2

Tárgy: Mentesség bizonyos mennyiségű, az 1.1.3.6. pontban meghatározott veszélyes áru szállítása esetén a fuvarokmány és a feladói nyilatkozat szükségessége alól (n1).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.1.1. és 5.4.1.1.6.

Az irányelv mellékletének tartalma: a fuvarokmány tartalma.

Nemzeti jogszabály tartalma: A 7. osztály kivételével egyik osztálynál sincs szükség fuvarokmányra, ha a szállított áruk mennyisége nem haladja meg az 1.1.3.6. pontban meghatározott mennyiséget.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Megjegyzések: Országhatárokon belüli szállítás esetén a küldeménydarabok jelölése és bárcái által nyújtott információk elegendőnek tekinthetők, mivel helyi áruelosztás esetén fuvarokmányt nem mindig célszerű kiállítani.

A Bizottság az eltérést a 22. számon vette nyilvántartásba (a 94/55/EK irányelv 6. cikkének (10) bekezdése szerint).

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-a-DE-3

Tárgy: Mérőeszközök és üzemanyag-szivattyúk szállítása (üres, tisztítatlan állapotban).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: Az UN 1202, 1203 és 1223 azonosító számra vonatkozó rendelkezések.

Az irányelv mellékletének tartalma: Utasítások a csomagolásra, a jelölésre, az okmányokra, a szállításra és a kezelésre vonatkozóan, valamint a jármű személyzete számára.

Nemzeti jogszabály tartalma: Az irányadó rendelkezések és az eltérések alkalmazásával kapcsolatos kiegészítő előírások; 1 000 l-ig: úgy, mint az üres, tisztítatlan csomagolásoknál; 1 000 l felett: a tartányokra vonatkozó egyes rendelkezéseknek megfelelően; szállítás csak üres, tisztítatlan állapotban.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Megjegyzések: 7., 38., 38a. számú lista.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-a-DE-5

Tárgy: A kombinált csomagolás engedélyezése.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 4.1.10.4. MP2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A kombinált csomagolás tilalma.

Nemzeti jogszabály tartalma: 1.4S, 2., 3. és 6.1. osztály; az 1.4S osztályba tartozó tárgyak (kézifegyverekhez való lőszer), az aeroszolok (2. osztály), valamint a 3. és a 6.1. osztályba tartozó tisztító- és kezelőanyagok (a felsorolt UN-számok) készletként való kombinált csomagolásának engedélyezése kis mennyiségben és a II. csomagolási csoportba tartozó csomagolásban kombináltan csomagolva történő értékesítés céljából.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Megjegyzések: 30*., 30a., 30b., 30c., 30d., 30e., 30f., 30g. számú lista.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

DK Dánia

RO-a-DK-2

Tárgy: Robbanóanyagok és detonátorok csomagolásainak egyazon járművön történő közúti szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 7.5.2.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: Egybecsomagolásra vonatkozó rendelkezések.

Nemzeti jogszabály tartalma: A veszélyes áruk közúti szállítása során be kell tartani az ADR előírásait.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Megjegyzések: Gyakorlati igény mutatkozik arra, hogy a robbanóanyagokat a detonátorokkal egyazon járműbe rakodva lehessen szállítani az ilyen áruk tárolási helyéről a munkaterületre és vissza.

Amikor a veszélyes áruk szállítására vonatkozó dán jogszabályokat módosítják, a dán hatóságok az ilyen szállításokat a következő feltételekkel engedélyezik:

1.

Legfeljebb 25 kg D összeférhetőségi csoportba tartozó robbanóanyag szállítható.

2.

Legfeljebb 200 darab B összeférhetőségi csoportba tartozó detonátor szállítható.

3.

A detonátorokat és a robbanóanyagokat külön-külön, ENSZ-tanúsítvánnyal rendelkező csomagolóeszközökbe kell csomagolni, a 94/55/EK irányelvet módosító 2000/61/EK irányelvvel összhangban.

4.

A detonátorokat és a robbanóanyagokat tartalmazó küldeménydarabok közötti távolságnak legalább egy méternek kell lennie. Ennek a távolságnak hirtelen fékezést követően is meg kell maradnia. A robbanóanyagokat és a detonátorokat tartalmazó küldeménydarabokat úgy kell elhelyezni, hogy a járműből a lehető leggyorsabban eltávolíthatók legyenek.

5.

Minden egyéb, a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó szabályt be kell tartani.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-a-DK-3

Tárgy: Háztartásoktól vagy egyes vállalkozásoktól ártalmatlanítás céljából begyűjtött, bizonyos osztályokba tartozó veszélyes áruk hulladékait vagy maradékait tartalmazó csomagolóeszközök és árucikkek közúti szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 2., 3., 4.1., 5.1., 5.2., 5.4., 6., 8.1. és 8.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: Osztályozási rendelkezések, egyedi rendelkezések, csomagolási rendelkezések, feladási eljárások, csomagolóeszközök gyártására és vizsgálatára vonatkozó követelmények, a szállítóegységekre és fedélzeti berendezésekre vonatkozó általános előírások és képzési követelmények.

Nemzeti jogszabály tartalma: A háztartásoktól vagy egyes vállalkozásoktól ártalmatlanítás céljából begyűjtött, bizonyos osztályokba tartozó veszélyes áruk hulladékait vagy maradékait tartalmazó belső csomagolások vagy árucikkek egybecsomagolhatók bizonyos külső csomagolásba és/vagy többszörös csomagtárolóba, és különleges – többek között egyedi csomagolási és jelölési előírásokat tartalmazó – feladási eljárások mellett szállíthatók. A veszélyes anyagok mennyisége belső csomagolásonként, külső csomagolásonként és/vagy szállítóegységenként korlátozott.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Megjegyzések: A veszélyes áruk maradékait tartalmazó hulladék háztartásoktól vagy egyes vállalkozásoktól ártalmatlanítás céljából történő begyűjtése esetén a hulladékgazdálkodók nem alkalmazhatják a 2008/68/EK irányelv I. melléklete I.1. szakaszának valamennyi rendelkezését. A hulladékot rendszerint a kiskereskedelemben árusított csomagolásban helyezik el.

Érvényességi idő: 2019. január 1.

FI Finnország

RO-a-FI-1

Tárgy: Bizonyos mennyiségű veszélyes anyagok szállítása autóbuszokban.

Jogalap: A 2008/68/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének a) pontja.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1., 4. és 5. rész.

Az irányelv mellékletének tartalma: Mentességek, Csomagolásra vonatkozó rendelkezések; jelölések és okmányok.

Nemzeti jogszabály tartalma:

Utasokat szállító autóbuszokban áruként kis mennyiségben szállíthatók bizonyos veszélyes anyagok, amennyiben azok teljes mennyisége nem haladja meg a 200 kg-ot. Autóbuszokban az utasok szállíthatnak az 1.1.3. szakaszban említett veszélyes anyagokat, amennyiben azok kiskereskedelmi csomagolásban vannak kiszerelve és személyes használatra szolgálnak. Az újratölthető tárolóedénybe töltött tűzveszélyes folyadék teljes mennyisége nem haladhatja meg az 5 litert.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése:

A finn közlekedésbiztonsági ügynökség rendelete a veszélyes áruk közúti szállításáról és kormányrendelet a veszélyes áruk közúti szállításáról (194/2002).

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-a-FI-2

Tárgy: Az üres tartány adatainak feltüntetése a fuvarokmányban.

Jogalap: A 2008/68/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének a) pontja

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5. rész, 5.4.1.

Az irányelv mellékletének tartalma:

Külön rendelkezések a tartányjárműben vagy egynél több tartánnyal rendelkező szállítóegységben való szállításra.

Nemzeti jogszabály tartalma:

Üres, tisztítatlan tartányjárművekkel, illetve egy vagy több, az 5.3.2.1.3. ponttal összhangban jelzéssel ellátott tartánnyal rendelkező szállítóegység szállításkor a fuvarokmányra feljegyzett, szállított utolsó rakomány tekintendő a legalacsonyabb lobbanásponttal rendelkező anyagnak.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése:

A finn közlekedésbiztonsági ügynökség rendelete a veszélyes áruk közúti szállításáról.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-a-FI-3

Tárgy: Robbanóanyagok szállítóegységeinek figyelemfelhívó táblával való ellátása és jelölése.

Jogalap: A 2008/68/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének a) pontja

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.3.2.1.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A narancssárga tábla kihelyezésére vonatkozó általános rendelkezések

Nemzeti jogszabály tartalma:

A kis mennyiségű (legfeljebb nettó 1 000 kg tömegű) robbanóanyagot kőbányákba és munkatelepekre szállító szállítóegység (általában kisteherautó) elején és hátulján az 1. sz. mintán látható tábla helyezhető el.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése:

A finn közlekedésbiztonsági ügynökség rendelete a veszélyes áruk közúti szállításáról

Érvényességi idő: 2021. június 30.

FR Franciaország

RO-a-FR-2

Tárgy: Klinikai tevékenységből származó, potenciálisan fertőző, UN 3291 azonosító számú, legfeljebb 15 kg tömegű hulladék szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: A. és B. melléklet.

Nemzeti jogszabály tartalma: Mentesség az ADR követelményei alól a klinikai tevékenységből származó, potenciálisan fertőző, UN 3291 azonosító számú, legfeljebb 15 kg tömegű hulladék szállítása esetében.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 12.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-a-FR-5

Tárgy: Veszélyes áruk szállítása tömegközlekedési eszközökön (18).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.3.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Utasok és veszélyes áruk szállítása.

Nemzeti jogszabály tartalma: A 7. osztályba nem tartozó veszélyes áruk tömegközlekedési járműveken, kézipoggyászként történő szállításának szabályai: csak a 4.1., az 5.2. és a 3.4. fejezetben megállapított, a csomagolóeszközökre, a jelölésére és a bárcázására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1.

Megjegyzések: Kézipoggyászban csak személyes vagy saját munkakörben való felhasználás céljából szabad veszélyes árut szállítani. Légzőszervi betegségben szenvedők az utazás időtartamára szükséges mennyiségben szállíthatnak hordozható gázpalackokat.

Érvényességi idő: 2022. február 28.

RO-a-FR-6

Tárgy: Kis mennyiségű veszélyes áru saját célra történő szállítása (18).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Fuvarokmány meglétére vonatkozó kötelezettség.

Nemzeti jogszabály tartalma: Az 5.4.1. szakaszban előírt fuvarokmány nem kötelező kis mennyiségű, a 7. osztályba nem tartozó veszélyes áruk saját célra történő szállításakor, ha mennyisége nem haladja meg az 1.1.3.6. bekezdésben meghatározott értékeket.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1.

Érvényességi idő: 2022. február 28.

RO-a-FR-7

Tárgy: Veszélyes anyagokat tartalmazó vegyianyag minták, keverékek és árucikkek közúti szállítása piacfelügyelet céljából.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1–9. rész.

Az irányelv mellékletének tartalma: A korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes anyagok szállítására vonatkozó általános rendelkezések, osztályozás, egyedi rendelkezések és mentességek, csomagolás és tartályok használatára vonatkozó rendelkezések, feladási eljárások, csomagolóeszközök gyártására vonatkozó előírások, szállítási körülményekre, mozgatásra, illetve fel- és lerakodásra vonatkozó rendelkezések, a szállító berendezésekre és szállítási műveletekre vonatkozó előírások, a járművek gyártására és jóváhagyására vonatkozó előírások.

Nemzeti jogszabály tartalma: A piacfelügyeleti tevékenység keretében elemzésre szállított veszélyes anyagokat tartalmazó vegyianyag mintákat, keverékeket és árucikkeket kombinált csomagolásban kell szállítani. A belső csomagolás tekintetében kell tartani a maximális mennyiségekre vonatkozó, az érintett veszélyes anyag típusára érvényes előírásokat. A külső csomagolásnak meg kell felelnie a szilárd műanyag dobozokra vonatkozó előírásoknak (4H2 doboz, a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakasza, 6.1. fejezet). A külső csomagoláson szerepelnie kell a 2008/68/EK irányelv I. melléklete I.1. szakaszának 3.4.7. pontjában előírt jelölésnek, valamint a következőnek: „Elemzési minták” (francia nyelven: „Echantillons destinés à l'analyse”). Amennyiben a fenti feltételek teljesülnek, a szállítmány nem tartozik a 2008/68/EK irányelv I. melléklete I.1. szakaszának hatálya alá.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Megjegyzések: A 2008/68/EK irányelv I. melléklete I.1. szakaszának 1.1.3. pontja alóli mentesség nem terjed ki az illetékes hatóságok által vagy megbízásából a veszélyes árukból elemzés céljára vett minták szállítására. A hatékony piacfelügyelet biztosítására Franciaország a korlátozott mennyiségekre alkalmazandó rendszeren alapuló egyedi eljárást vezetett be a veszélyes anyagokat tartalmazó minták szállításának biztonsága érdekében. Mivel az A. táblázat rendelkezéseinek alkalmazása nem minden esetben megvalósítható, a belső csomagolásra vonatkozó mennyiségi korlátozást operatív kritériumok szerint határozták meg.

Érvényességi idő: 2019. január 1.

HU Magyarország

RO-a-HU-1

Tárgy: Az RO-a-DE-2 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.

Érvényességi idő: 2020. január 30.

RO-a-HU-2

Tárgy: Az RO-a-UK-4 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.

Érvényességi idő: 2020. január 30.

IE Írország

RO-a-IE-1

Tárgy: Mentesség az ADR 5.4.0. szakaszának a fuvarokmány meglétére vonatkozó követelménye alól a 2.2.3.3. pontban FT2 (23 °C-nál kisebb lobbanáspontú) peszticidként meghatározott, az ADR szerinti 3. osztályba tartozó peszticidek és a 2.2.61.3. pontban folyékony T6 (legalább 23 °C lobbanáspontú) peszticidként meghatározott, az ADR szerinti 6.1. osztályba tartozó peszticidek szállítása esetén, amennyiben a szállított veszélyes áru mennyisége nem haladja meg az ADR 1.1.3.6. szakaszában meghatározott értékeket.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.

Az irányelv mellékletének tartalma: Fuvarokmány meglétére vonatkozó követelmény.

Nemzeti jogszabály tartalma: Nincs szükség fuvarokmányra az ADR szerinti 3. és 6.1. osztályba tartozó peszticidek szállítása esetén, amennyiben a szállított veszélyes áru mennyisége nem haladja meg az ADR 1.1.3.6. szakaszában meghatározott értékeket.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Regulation 82(9) of the »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004«.

Megjegyzések: Az említett peszticidek helyi szállítására és továbbítására vonatkozó követelmény túlzott és szükségtelen.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-a-IE-4

Tárgy: Mentesség az ADR 5.3., 5.4. és 7. pontjában, valamint B. mellékletében foglalt követelmények alól italadagolókhoz használt gázpalackok szállítására vonatkozóan olyan esetben, amikor az italok és az adagolásukhoz használt gázpalackok szállítása ugyanazon a járművön történik.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.3., 5.4., 7. pont és B. melléklet.

Az irányelv mellékletének tartalma: A járművek jelölése, a szállítmányt kísérő okmányok, rendelkezések a szállítóeszköz felszerelésére és a szállítási műveletekre vonatkozóan.

Nemzeti jogszabály tartalma: Mentesség az ADR 5.3., 5.4. és 7. pontjában, valamint B. mellékletében foglalt követelmények alól az italadagolókhoz használt gázpalackok vonatkozásában olyan esetben, amikor az italok és az adagolásukhoz használt gázpalackok szállítása ugyanazon a járművön történik.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Proposed amendment to »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«.

Megjegyzések: Az elsődleges tevékenység az ADR hatálya alá nem tartozó italok szállítása a hozzájuk tartozó kis mennyiségű, kis méretű gázos adagolópalackokkal együtt.

Korábban a 94/55/EK irányelv 6. cikkének (10) bekezdése alapján.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-a-IE-5

Tárgy: Mentesség írországi belföldi szállítás esetén az ADR 6.2. és 4.1. pontja szerinti, a tartályok kialakítására és vizsgálataira vonatkozó követelmények, valamint a használattal kapcsolatos előírások alól az ADR szerinti 2. osztályba tartozó olyan palackok és gázhordók tekintetében, melyek korábban multimodális szállítási műveletben vettek részt, ideértve a tengeri szállítást is, amennyiben ezeket a palackokat és gázhordókat i. az IMDG-szabályzatnak megfelelően alakítják ki, vizsgálják és használják, ii. nem töltik fel újra Írországban, hanem névlegesen üres állapotban visszaszállítják abba az országba, amely a multimodális szállítási művelet kiindulópontja volt, valamint iii. helyileg és kis tételekben szállítják.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.1.4.2., 4.1. és 6.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A multimodális szállításra, ideértve a tengeri szállítást is, az ADR szerinti 2. osztályba tartozó palackok és gázhordók használatára és az ADR szerinti 2. osztályba tartozó palackok és gázhordók kialakítására és vizsgálataira vonatkozó előírások.

Nemzeti jogszabály tartalma: A 4.1. és a 6.2. pont rendelkezései nem alkalmazandók az ADR szerinti 2. osztályba tartozó palackokra és gázhordókra, amennyiben i. e palackok és gázhordók kialakítása és vizsgálatai megfelelnek az IMDG-szabályzatnak, ii. ezeket a palackokat és gázhordókat az IMDG-szabályzatnak megfelelően használják, iii. ezeket a palackokat és gázhordókat multimodális szállítás művelet keretében juttatták el a feladóhoz, ideértve a tengeri szállítást is, iv. ezeknek a palackoknak és gázhordóknak a multimodális szállítás címzettjétől (lásd a iii. alpontban) a végfelhasználóhoz való szállítása csak egyetlen, ugyanazon a napon teljesített szállítási műveletből áll, v. ezeket a palackokat és gázhordókat nem töltik fel újra az országban, hanem névlegesen üresen visszaszállítják abba az országba, amely a multimodális szállítási művelet kiindulópontja volt (lásd a iii. alpontban), valamint vi. ezeket a palackokat és gázhordókat az országon belül helyileg, kis tételekben szállítják.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Proposed amendment to »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«.

Megjegyzések: A palackokban és gázhordókban tárolt gázok általában a végfelhasználók által meghatározott összetételűek, ezért célszerű őket az ADR hatályán kívül eső területről behozni. A használatot követően a névlegesen üres palackokat és gázhordókat vissza kell juttatni a származási országba, ahol újra feltöltik őket a kérdéses gázzal – azaz nem tölthetők fel Írországban vagy az ADR hatálya eső egyéb területen. A szabályok az ADR előírásaival nem, az IMDG-szabályzattal azonban összhangban vannak, és e szabályzat alkalmazásában elfogadottnak tekintendők. Az ADR hatályán kívül eső területről induló multimodális szállítási művelet tervezett végcélja az importőr telephelye, ahonnan ezeket a palackokat és gázhordókat Írországon belül kis tételekben a végfelhasználókhoz szállítják. Az Írország határain belüli szállítás a 94/55/EK irányelv módosított 6. cikkének (9) bekezdésével összhangban történik.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-a-IE-6

Tárgy: Mentesség a 2008/68/EK irányelv I. melléklete I.1. szakaszának azon rendelkezései alól, amelyek a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakasza szerinti 1. osztályba tartozó, 1.3G, 1.4G és 1.4S besorolású, UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 vagy UN 0507 azonosító számot viselő lejárt eltarthatósági idejű pirotechnikai cikkek csomagolására, jelölésére és bárcázására vonatkoznak, az érintett cikkek kis (az 1.1.3.6. pontban előírt határértéket el nem érő) mennyiségben katonai létesítménybe vagy körzetbe ártalmatlanítás céljából történő szállítása esetén.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1., 2., 4., 5. és 6. rész.

Az irányelv mellékletének tartalma: általános rendelkezések; osztályozás; csomagolásra vonatkozó rendelkezések; szállításra vonatkozó rendelkezések; csomagolás kialakítása és vizsgálatai.

Nemzeti jogszabály tartalma: Az UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 vagy UN 0507 azonosító számot viselő, lejárt eltarthatósági idejű pirotechnikai cikkeknek egy katonai létesítménybe vagy körzetbe ártalmatlanítás céljából történő szállítása esetén nem alkalmazandók a 2008/68/EK irányelv I. melléklete I.1. szakaszának a csomagolásra, a jelölésre és a bárcázásra vonatkozó rendelkezései, ha teljesülnek a 2008/68/EK irányelv I. melléklete I.1. szakasza általános csomagolási rendelkezései, és a fuvarokmány tartalmaz bizonyos kiegészítő adatokat. Az eltérés kizárólag a lejárt eltarthatósági idejű pirotechnikai cikkek kis mennyiségben, katonai létesítménybe vagy körzetbe, ártalmatlanítás céljából történő helyi szállítására alkalmazható.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g).

Megjegyzések: A kis mennyiségű, lejárt eltarthatósági idejű tengerészeti pirotechnikai eszközök (elsősorban a kedvtelési célú vízi járművek tulajdonosaitól és a hajófelszerelés-kereskedőktől) biztonságos ártalmatlanítás céljából katonai létesítményekbe vagy körzetekbe történő szállítása korábban nehézségeket okozott, különösen a csomagolási követelményeket illetően. Az eltérés kis (az 1.1.3.6. pontban előírt határértékeken belüli) mennyiségekre és helyi szállításra vonatkozik, és a tengerészeti pirotechnikai eszközökhöz rendelt valamennyi UN-számra kiterjed.

Érvényességi idő: 2020. január 30.

RO-a-IE-7

Tárgy: Az RO-a-UK-4 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: –

Érvényességi idő: 2022. június 30.

PT Portugália

RO-a-PT-3

Tárgy: Az RO-a-UK-4 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: –

Érvényességi idő: 2022. január 30.

SE Svédország

RO-a-SE-1

Tárgy: Az RO-a-FR-7 átvétele.

Jogalap: a 2008/68/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének a) pontja (Kis mennyiség).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1–9. rész.

Az irányelv tartalma:

A nemzeti jogszabály megjelölése: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések:

Érvényességi idő: 2022. június 30.

UK Egyesült Királyság

RO-a-UK-1

Tárgy: Egyes kevésbé veszélyes radioaktív áruk (órák, karórák, füstérzékelők, iránytűk) szállítása (E1).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: Az ADR legtöbb követelménye.

Az irányelv mellékletének tartalma: A 7. osztályba sorolt anyagok szállítására vonatkozó követelmények.

Nemzeti jogszabály tartalma: Teljes körű mentesség a nemzeti jogi rendelkezések alól egyes, korlátozott mennyiségű radioaktív anyagot tartalmazó kereskedelmi termékek esetében. (Személyek általi viselésre szánt világítóberendezés; bármilyen közúti vagy vasúti járműben 500 darabnál nem több, háztartási használatra szánt füstérzékelő, egyenként 40 kBq-t meg nem haladó radioaktivitással; vagy bármilyen közúti vagy vasúti járműben öt darabnál nem több, tríciumgázzal töltött világítótest, egyenként 10 GBq-t meg nem haladó radioaktivitással).

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Megjegyzések: Ez az eltérés csak rövid távú intézkedés: feleslegessé válik, amint az ADR-be beépítik a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) előírásainak hasonló módosításait.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-a-UK-2

Tárgy: Mentesség a bizonyos mennyiségű, az ADR szerinti 7. osztályba tartozóktól eltérő veszélyes áruk szállítására vonatkozó fuvarokmány járművön tartásának az 1.1.3.6. pont szerinti kötelezettsége alól (E2).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.1.3.6.2. és 1.1.3.6.3.

Az irányelv mellékletének tartalma: Mentességek bizonyos, a szállítóegységenkénti mennyiségekre vonatkozó követelmények alól.

Nemzeti jogszabály tartalma: Korlátozott mennyiségek esetében nem szükséges a fuvarokmány, kivéve ha egy nagyobb rakomány részét képezik.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Megjegyzések: Ez a mentesség országhatárokon belüli szállításra vonatkozik, amikor fuvarokmányt nem mindig célszerű kiállítani.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-a-UK-3

Tárgy: Mentesség tűzoltó készülék járművön tartása alól kis radioaktivitású anyagokat szállító járművek esetében (E4).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.1.4.

Az irányelv mellékletének tartalma: A tűzoltó készülék járművön tartására vonatkozó követelmény.

Nemzeti jogszabály tartalma: A tűzoltó készülék járművön tartására vonatkozó követelményt nem kell alkalmazni kizárólag mentességet élvező küldemények (UN 2908, 2909, 2910 és 2911) szállítása esetén.

Kisszámú küldeménydarab szállítása esetén enyhébb követelményekhez kell igazodni.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Megjegyzések: A tűzoltó készülék járművön tartását gyakorlati szempontból nem érdemes megkövetelni az UN 2908, 2909, 2910 és 2911 azonosító számú anyagok szállításakor; az ilyen műveletekhez gyakran kisebb járműveket használnak.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-a-UK-4

Tárgy: Korlátozott mennyiségű áru (kivéve az 1., a 4.2., a 6.2. és a 7. osztályba tartozó árukat) belső csomagolásban történő szállítása kiskereskedőkhöz vagy felhasználókhoz: a helyi elosztóraktáraktól a kiskereskedőkhöz vagy felhasználókhoz, illetve a kiskereskedőktől a végfelhasználókhoz (N1).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 6.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A csomagolóeszközökre és vizsgálataikra vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: A csomagolás esetében nem követelmény a RID-ben/ADR-ben, az ENSZ által vagy másutt előírt jelölés alkalmazása, amennyiben a csomagolás a 3. listán felsorolt árukat tartalmazza.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Megjegyzések: Az ADR követelményei nem megfelelőek az elosztóraktártól a kiskereskedőkig vagy felhasználókig, illetve a kiskereskedőktől a végfelhasználókig tartó végső szállítási szakasz szabályozására. Az eltérés célja, hogy a helyi áruelosztás végső szakaszában lehetővé tegye a kiskereskedelmi forgalmazásra szánt áruk belső csomagolásának külső csomagolás nélküli szállítását.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-a-UK-5

Tárgy: Az 1.1.3.6.3. pont táblázatában az 1. és 2. kategóriába tartozó, 1. osztályba sorolt áruk esetében eltérő »szállítóegységenkénti legnagyobb összmennyiség« lehetővé tétele (N10).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.1.3.6.3. és 1.1.3.6.4.

Az irányelv mellékletének tartalma: A szállítóegységenkénti mennyiségekre vonatkozó mentességek.

Nemzeti jogszabály tartalma: A robbanóanyagok mennyiségi határértékeire és együvé rakására vonatkozó mentességet érintő szabályok.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Megjegyzések: Eltérő mennyiségi határértékek alkalmazása az 1. osztályba tartozó árukra vonatkozóan: az 1. kategória esetében 50, a 2. kategória esetében 500. A vegyes rakományokkal kapcsolatos számítások alkalmazásában a szorzótényező az 1. szállítási kategóriára 20, a 2. szállítási kategóriára 2.

Korábban a 94/55/EK irányelv 6. cikkének (10) bekezdése alapján.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-a-UK-6

Tárgy: Az EX/II járműveken szállított robbanóeszközök legnagyobb megengedett nettó tömegének növelése (N13).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 7.5.5.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A robbanóanyagok és -eszközök szállítható mennyiségeinek meghatározása.

Nemzeti jogszabály tartalma: A robbanóanyagok és -eszközök szállítható mennyiségeinek meghatározása.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Megjegyzések: Az Egyesült Királyságban hatályos jogszabályi rendelkezések az 1.1C, 1.1D, 1.1E és 1.1J összeférhetőségi csoportok esetében maximálisan nettó 5 000 kg áru szállítását teszik lehetővé II. típusú járművekkel.

Számos, az Unióba szállított, az 1.1C, 1.1D, 1.1E és 1.1J osztályba tartozó áru nagy terjedelmű, hosszuk meghaladja a 2,5 métert. Elsősorban katonai célú robbanóeszközökről van szó. Az EX/III járművek szerkezeti felépítésére vonatkozó korlátozás (zárt járműveknek kell lenniük) igen nehézzé teszi az említett robbanóeszközöknek az ilyen járművekbe való be- és azokból való kirakodását. Egyes robbanóeszközökhöz a szállítás mindkét végpontján speciális be- és kirakodó berendezésekre lenne szükség. Ilyen berendezés gyakorlatilag alig áll rendelkezésre. Az Egyesült Királyságban igen csekély számú EX/III jármű van használatban, és rendkívül megterhelő lenne az iparágra nézve, ha további speciális EX/III járműveket kellene gyártani az ilyen típusú robbanótárgyak szállítására.

Az Egyesült Királyságban a katonai célú robbanóanyagokat általában független fuvarozók szállítják, így nincs lehetőség a 2008/68/EK irányelvben a katonai járművekre vonatkozóan megállapított mentesség alkalmazására. A probléma megoldása érdekében az Egyesült Királyság korábban is lehetővé tette a legfeljebb 5 000 kg tömegű robbanótárgyak EX/II típusú járműveken történő szállítását. A jelenlegi határérték nem mindig megfelelő, mert egy-egy robbanóeszköz 1 000 kg-nál több robbanóanyagot is tartalmazhat.

1950 óta csupán két olyan baleset fordult elő (mindkettő az 50-es években), amelyek során az 5 000 kg-nál nagyobb tömegű robbantóanyag felrobbant. A baleseteket az okozta, hogy abroncstűz, illetve a kipufogórendszer felhevülése miatt kigyulladt a ponyva. A tűzesetek kisebb rakománnyal is előfordulhattak volna. Haláleset vagy sérülés nem történt.

Tapasztalatilag belátható, hogy a megfelelően csomagolt robbanóeszközök aktiválódása nem valószínű ütközés – például járművek összeütközése – következtében. A katonai jelentések és a rakéták becsapódásvizsgálati eredményei azt mutatják, hogy a töltetek aktiválódásához a 12 méterről végzett ejtési próba által előidézett becsapódási sebességnél nagyobb becsapódási sebesség szükséges.

Mindez nem érinti a jelenlegi biztonsági előírásokat.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-a-UK-7

Tárgy: Felügyeleti követelmények alóli mentesség bizonyos, az 1. osztályba tartozó áruk kis mennyisége esetén (N12).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.4. és 8.5. S1(6).

Az irányelv mellékletének tartalma: Meghatározott mennyiségű veszélyes árut szállító járművek felügyeleti követelményei.

Nemzeti jogszabály tartalma: Rendelkezik a biztonságos várakozásról és felügyeletről, de nem követeli meg, hogy bizonyos, az 1. osztályba tartozó rakományok mindenkor felügyelet alatt legyenek, ahogyan azt az ADR 8.5. pontjában foglalt S1. kiegészítő követelmény 6. pontja előírja.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Megjegyzések: Az ADR által előírt felügyeleti követelmények nemzeti szinten nem mindig teljesíthetők.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-a-UK-8

Tárgy: Különböző robbanóanyagok, valamint robbanóanyagok és más veszélyes áruk vasúti kocsikban, járműveken és konténerekben történő együvé rakására vonatkozó korlátozások enyhítése (N4/5/6).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 7.5.2.1. és 7.5.2.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: Az együvé rakás meghatározott típusaira vonatkozó korlátozások.

Nemzeti jogszabály tartalma: A nemzeti jogszabály a robbanóanyagok együvé rakása tekintetében kevésbé korlátozó mindaddig, amíg a szállítás kockázatmentesen végrehajtható.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18.

Megjegyzések: Az Egyesült Királyság eltéréseket kíván engedélyezni a robbanóanyagok más robbanóanyagokkal, illetve a robbanóanyagok más veszélyes árukkal történő együvé rakására vonatkozó szabályoktól. Minden eltérés a rakomány egy vagy több elemét érintő mennyiségi korlátozással jár majd, és csak akkor engedhető meg, ha »minden észszerű intézkedést megtettek annak megakadályozására, hogy a robbanóanyagok bármilyen módon érintkezésbe kerüljenek az ilyen árukkal vagy más módon veszélyeztessék azokat, és viszont«.

Példák az Egyesült Királyság által engedélyezni kívánt eltérésekre:

1.

Az UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 és 0361 azonosító számú robbanóanyagok egy járművön szállíthatók az UN 1942 azonosító szám alá sorolt veszélyes árukkal. Az UN 1942 azonosító számú áru szállítható mennyiségét úgy kell korlátozni, mintha 1.1D besorolású robbanóanyag lenne.

2.

Az UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 és 0453 azonosító számú robbanóanyagok egy járművön szállíthatók a 2. szállítási kategóriába tartozó veszélyes árukkal (kivéve a gyúlékony gázokat, a fertőző anyagokat és a mérgező anyagokat), illetve a 3. szállítási kategóriába tartozó veszélyes anyagokkal, vagy ezek bármely kombinációjával, amennyiben a 2. szállítási kategóriába tartozó veszélyes anyagok össztömege vagy össztérfogata nem haladja meg az 500 kg-ot, illetve litert, és a robbanóanyagok nettó össztömege nem haladja meg az 500 kg-ot.

3.

Az 1.4G besorolású robbanóanyagok egy járművön szállíthatók a 2. szállítási kategóriába tartozó gyúlékony folyadékokkal vagy gázokkal, vagy a 3. szállítási kategóriába tartozó nem gyúlékony, nem mérgező gázokkal, vagy azok bármely kombinációjával, amennyiben a veszélyes áruk együttes tömege vagy térfogata nem haladja meg a 200 kg-ot, illetve litert, és a robbanóanyagok nettó össztömege nem haladja meg a 20 kg-ot.

4.

Az UN 0106, 0107 és 0257 azonosító számú robbanóeszközök együtt szállíthatók a D, E vagy F összeférhetőségi csoportba tartozó olyan robbanóeszközökkel, amelyeknek alkotóelemét képezik. Az UN 0106, 0107 vagy 0257 azonosító számú robbanóeszközök együttes mennyisége nem haladhatja meg a 20 kg-ot.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-a-UK-9

Tárgy: Radioaktív anyagok kis mennyiségben, kis méretű járműveken történő szállítása esetén a narancssárga táblák helyett alternatív jelölés alkalmazása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.3.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A radioaktív anyagokat szállító kis méretű járműveken narancssárga tábla elhelyezésének követelménye.

Nemzeti jogszabály tartalma: Az eljárásban jóváhagyott minden eltérés megengedett. A kért eltérés a következő:

A járműveket vagy

a)

az ADR 5.3.2. pontjának vonatkozó rendelkezései szerint kell megjelölni; vagy

b)

alternatívaként a nemzeti jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő figyelemfelhívó felirattal is meg lehet jelölni, amennyiben a jármű legfeljebb tíz, nem hasadó vagy hasadó engedményes radioaktív anyagot tartalmazó küldeménydarabot szállít, és a küldeménydarabok szállítási mutatószámainak összege legfeljebb 3.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d).

Megjegyzések:

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-a-UK-10

Tárgy: Klinikai tevékenységből származó, potenciálisan fertőző, UN 3291 azonosító számú, legfeljebb 15 kg tömegű hulladék szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: valamennyi rendelkezés.

A nemzeti jogszabály tartalma: Mentesség az I. melléklet I.1. szakaszának követelményei alól a potenciálisan fertőző, UN 3291 azonosító számú, legfeljebb 15 kg tömegű kórházi és más gyógyászati hulladék szállítása esetében.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Ezt az eltérést eredetileg a következő jogszabály értelmében engedélyezték: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2009 (módosított változata).

Érvényességi idő: 2023. január 1.

A 2008/68/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontja alapján

BE Belgium

RO-bi-BE-4

Tárgy: Veszélyes áruk tartányban való szállítása égetéssel történő ártalmatlanítás céljából.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 3.2.

Nemzeti jogszabály tartalma: A 3.2. pont táblázatától eltérően bizonyos feltételekkel megengedett vízzel reakcióba lépő, mérgező folyadék, III. csomagolási csoportba tartozó egyéb anyag szállítása L4DH helyett L4BH tartánykódú tartánykonténerben.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Dérogation 012002.

Megjegyzések: A rendelkezés csak veszélyes hulladékok kis távolságra történő szállítására alkalmazható.

Érvényességi idő: 2020. június 30.

RO-bi-BE-5

Tárgy: Hulladék szállítása hulladékártalmatlanító létesítménybe.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.2., 5.4., 6.1. (korábban: A5., 2X14., 2X12.).

Az irányelv mellékletének tartalma: Besorolás, jelölés és a csomagolásra vonatkozó követelmények.

Nemzeti jogszabály tartalma: Az ADR szerinti besorolás helyett a hulladékokat a csoportokon belüli veszélyes reakciók elkerülése érdekében különböző csoportokba sorolják (gyúlékony oldószerek, festékek, savak, akkumulátorok stb.). A csomagolás gyártására vonatkozó követelmények kevésbé szigorúak.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Megjegyzések: Ezt a rendelkezést ki mennyiségű hulladéknak az ártalmatlanító létesítményre való szállítása vonatkozásában lehet alkalmazni.

Érvényességi idő: 2020. június 30.

RO-bi-BE-6

Tárgy: Az RO-bi-SE-5 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Érvényességi idő: 2020. június 30.

RO-bi-BE-7

Tárgy: Az RO-bi-SE-6 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Érvényességi idő: 2020. június 30.

RO-bi-BE-8

Tárgy: Az RO-bi-UK-2 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Érvényességi idő: 2020. június 30.

RO-bi-BE-9

Tárgy: Az RO-bi-SE-3 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Érvényességi idő: 2018. január 15.

RO-bi-BE-10

Tárgy: Szállítás ipartelepek közvetlen közelében, ideértve a közforgalmú utakon megvalósuló szállítást is.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: A. és B. melléklet.

Az irányelv mellékletének tartalma: A. és B. melléklet.

Nemzeti jogszabály tartalma: Az eltérések a küldeménydarabok okmányaira, bárcázására és jelölésére, valamint a járművezetői engedélyre vonatkoznak.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Megjegyzések: A következő lista tartalmazza az eltérésnek a nemzeti jogszabály szerinti jelzőszámát, az engedélyezett távolságot és az érintett veszélyes árukat.

2-2001. eltérés

:

300 m (3., 6.1. és 8. osztály) – érvényességi idő: 2015. június 30.

6-2004. eltérés

:

legfeljebb 5 km (vegyi anyagok küldeménydarabokban) – érvényességi idő: 2015. június 30.

7-2005. eltérés

:

átkelés közúton (UN 1202) – érvényességi idő: 2015. június 30.

1-2006. eltérés

:

600 m (vegyi anyagok küldeménydarabokban) – érvényességi idő: 2015. június 30.

13-2007. eltérés

:

8 km (vegyi anyagok küldeménydarabokban) – érvényességi idő: 2015. június 30.

2-2009. eltérés

:

350 m (vegyi anyagok küldeménydarabokban) – érvényességi idő: 2015. június 30.

3-2009. eltérés

:

legfeljebb 4,5 km (vegyi anyagok küldeménydarabokban) – érvényességi idő: 2015. június 30.

5-2009. eltérés

:

legfeljebb 4,5 km (vegyi anyagok küldeménydarabokban) – érvényességi idő: 2015. június 30.

9-2009. eltérés

:

legfeljebb 20 km (2. osztályba tartozó anyagok küldeménydarabokban) – érvényességi idő: 2015. szeptember 9.

16-2009. eltérés

:

200 m (IBC) – érvényességi idő: 2018. január 15.

Érvényességi idő: 2018. január 15.

DE Németország

RO-bi-DE-1

Tárgy: Egyes adatok mellőzése a fuvarokmányban (n2).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.1.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A fuvarokmány tartalma.

Nemzeti jogszabály tartalma: Minden osztály, kivéve az 1. (az 1.4S kivételével), az 5.2. és a 7. osztályt:

A fuvarokmányban nem kell feltüntetni:

a)

helyi árukiszállítás esetén a címzettet (kivéve a teljes rakományban történő szállítást, valamint a bizonyos útvonalakon történő szállítást);

b)

a csomagolás mennyiségét és típusát, ha az 1.1.3.6. pontot nem alkalmazzák, illetve ha a jármű megfelel az A. és a B. melléklet valamennyi előírásának;

c)

üres, tisztítatlan tartányok esetében elegendő az utolsó rakományra vonatkozó fuvarokmány.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Megjegyzések: Az érintett szállítások esetében nem célszerű minden rendelkezés alkalmazása.

A Bizottság az eltérést a 22. számon vette nyilvántartásba (a 94/55/EK irányelv 6. cikkének (10) bekezdése alapján).

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-bi-DE-3

Tárgy: Csomagolt veszélyes hulladék szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1–5.

Az irányelv mellékletének tartalma: Osztályba sorolás, csomagolás és jelölés.

Nemzeti jogszabály tartalma: 2–6.1., 8. és 9. osztály: veszélyes hulladékok kombinált csomagolása és szállítása csomagokban és IBC-konténerekben; a hulladékot belső csomagba kell csomagolni (összegyűjtve), és meghatározott hulladékcsoportokba kell sorolni (a hulladékcsoportokon belüli veszélyes reakciók elkerülése érdekében). A hulladékcsoportok vonatkozásában külön írásos utasítások használata fuvarokmányként; háztartási és laboratóriumi hulladékok összegyűjtése stb.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Megjegyzések: 6*. számú lista.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-bi-DE-4

Tárgy: Az RO-bi-BE-1 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: –

Érvényességi idő: 2017. január 1.

RO-bi-DE-5

Tárgy: UN 3343 azonosító számú anyag (nitroglicerin-keverék, érzéketlenített, folyékony, gyúlékony, közelebbről nem meghatározott, 30 tömegszázalékot nem meghaladó nitroglicerin-tartalommal) helyi szállítása tartánykonténerekben, eltérve a 2008/68/EK irányelv I. melléklete I.1. szakaszának 4.3.2.1.1. alszakaszától.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 3.2., 4.3.2.1.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A tartánykonténerek használatára vonatkozó rendelkezések.

A nemzeti jogszabály tartalma: Nitroglicerin (UN 3343) rövid távolságú helyi szállítása tartánykonténerekben, a következő feltételek teljesítésével:

1.

A tartánykonténerekre vonatkozó követelmények

1.1.

Kizárólag az erre a célra külön engedélyezett tartánykonténerek használhatók, amelyek egyéb tekintetben megfelelnek a tartányok gyártására, szerelvényeire, típusjóváhagyására, vizsgálatára, jelölésére és üzemeltetésére vonatkozó, a 2008/68/EK irányelv I. melléklete I.1. szakaszának 6.8. alszakaszában foglalt követelményeknek.

1.2.

A tartánykonténer zárószerkezetének olyan nyomáskioldó rendszerrel kell rendelkeznie, amely a normál nyomásnál 300 kPa-lal (3 bar) nagyobb belső nyomás elérésekor kiold, és megnyit egy felfelé néző, legalább 135 cm2 nyomáskioldási területű (132 mm átmérő) nyílást. A nyílás az aktiválódás után nem záródhat újra. Biztonsági berendezésként egy vagy több, azonos módon aktiválható, megfelelő nyomáskioldási területű biztonsági elem használható. A biztonsági berendezés gyártási típusának sikeres típusvizsgálatot kell teljesítenie, és az illetékes hatóság által kiadott típusjóváhagyással kell rendelkeznie.

2.

Bárcázás

Valamennyi tartánykonténert mindkét oldalán a 2008/68/EK irányelv I. melléklete I.1. szakaszának 5.2.2.2.2. alszakaszában található 3. mintának megfelelő veszélyességi bárcával kell ellátni.

3.

Üzemi rendelkezések

3.1.

Biztosítani kell, hogy a szállítás során a nitroglicerin egyenletesen elosztva helyezkedjen el a közömbösítő anyagban, és ne történhessen szétkeveredés.

3.2.

A be- és kirakodás során tilos a járműben vagy a járművön maradni, kivéve a be- és kirakodó berendezés működtetésének céljából.

3.3.

A kirakodás helyszínén a tartánykonténereket teljesen ki kell üríteni. Ha a teljes kiürítés nem lehetséges, a kirakodás után a tartánykonténereket újbóli megtöltésükig szorosan be kell zárni.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: észak-rajna–vesztfáliai eltérés.

Megjegyzések: A szabályozás a közúti, rövid távolságú, tartánykonténerekben történő helyi szállítást érinti, két, helyhez kötött gyártási helyszín között, ipari folyamat részeként. Egy gyógyszeripari termék előállításához az „A” gyártási helyszínről 600 literes tartánykonténerekben, az előírásoknak megfelelő szállítás keretében II. csomagolási csoportba tartozó, gyúlékony gyantaoldatot (UN 1866) szállítanak „B” gyártási helyszínre. Ott nitroglicerin-oldatot adnak hozzá és a két anyagot összekeverik, aminek eredményeképpen érzéketlenített, folyékony, gyúlékony, közelebbről nem meghatározott, 30 tömegszázalékot nem meghaladó nitroglicerintartalommal rendelkező nitroglicerin-tartalmú ragasztókeverék (UN 3343) jön létre további felhasználásra. Ezen anyagnak az „A” gyártási helyszínre történő visszaszállítása is az említett, L10DN tartánykódú tartánykonténerekben történik, melyeket az illetékes hatóság különleges ellenőrzésnek vetett alá és erre a különleges szállításra jóváhagyott.

Érvényességi idő: 2022. június 30.

RO-bi-DE-6

Tárgy: Az RO-bi-SE-6 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-bi-DE-7

Tárgy: Az RO-bi-BE-10 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése:

Érvényességi idő: 2021. március 20.

DK Dánia

RO-bi-DK-1

Tárgy: Az 1202, 1203, 1223 UN-szám alá sorolt és a 2. osztályba tartozó anyagok — fuvarokmány nélkül.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Fuvarokmány szükséges.

Nemzeti jogszabály tartalma: Az UN 1202, 1203 és 1223 azonosító számú, a 3. osztályba tartozó ásványolajtermékek és a 2. osztályba tartozó gázok árukiszállítás keretében történő szállításánál (amikor az árukat több felhasználóhoz kell továbbítani vagy a visszaküldött árukat hasonló módon összegyűjteni) nem szükséges fuvarokmány, amennyiben az írásbeli utasítás – az ADR által megkövetelt információkon kívül – tartalmazza az UN-számot, a megnevezést és az osztályt.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods.

Megjegyzések: A szóban forgó nemzeti eltérés hátterében olyan elektronikus berendezések kifejlesztése áll, amelyek lehetővé teszik például az ilyen elektronikus berendezéseket használó olajtársaságok számára, hogy a fogyasztókról folyamatosan információt szolgáltassanak a járművek felé. Mivel ezek az információk a szállítás megkezdésekor még nem állnak rendelkezésre, hanem csak a szállítási művelet közben jutnak el a járművekre, a művelet megkezdése előtt nem lehetséges a fuvarokmányok kiállítása. Ilyen jellegű szállítás csak meghatározott területeken folytatható.

Dánia a 94/55/EK irányelv 6. cikkének (10) bekezdése alapján hasonló eltérés alkalmazására kapott engedélyt.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-bi-DK-2

Tárgy: Az RO-bi-SE-6 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, as amended.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-bi-DK-3

Tárgy: Az RO-bi-UK-1 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, as amended.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-bi-DK-4

Tárgy: Háztartásoktól vagy vállalkozásoktól begyűjtött, bizonyos osztályokba tartozó veszélyes áruk közúti szállítása közeli hulladékgyűjtő pontokon vagy a közvetett feldolgozó létesítménynél történő ártalmatlanítás céljából.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1–9. rész.

Az irányelv mellékletének tartalma: Általános rendelkezések, osztályozási rendelkezések, egyedi rendelkezések, csomagolásra vonatkozó rendelkezések, feladási eljárások, csomagolóeszköz kialakítására és vizsgálatára vonatkozó előírások, szállítási, be- és kirakodási, kezelési feltételekre vonatkozó rendelkezések, a jármű személyzetére, berendezésére, működésére és dokumentumaira vonatkozó előírások és a járművek gyártására és jóváhagyására vonatkozó előírások.

Nemzeti jogszabály tartalma: A háztartásoktól vagy vállalkozásoktól származó veszélyes anyagok bizonyos feltételek mellett ártalmatlanítás céljából közeli hulladékgyűjtő pontokra vagy közvetett feldolgozó létesítményekbe szállíthatók. A szállítás jellegétől és a hozzá kapcsolódó kockázatoktól függően különböző rendelkezéseknek kell megfelelni; ilyen a veszélyes anyagok belső csomagolás, külső csomagolás és/vagy szállítóegység szerinti mennyisége, illetve figyelembe kell venni, hogy a veszélyes anyagok szállítása kapcsolódik-e a vállalkozás főtevékenységéhez.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Megjegyzések: A potenciálisan veszélyes áruk maradékát tartalmazó hulladéknak a háztartásoktól és/vagy vállalkozásoktól ártalmatlanítás céljából közeli hulladékgyűjtő pontokra történő szállítása esetén a hulladékgazdálkodók és vállalkozók nem alkalmazhatják a 2008/68/EK irányelv I. melléklete I.1. szakaszának valamennyi rendelkezését. A hulladék rendszerint olyan csomagolás, amely eredetileg a 2008/68/EK irányelv I. melléklete I.1. szakaszának 1.1.3.1. c) alpontjában foglalt mentesség alapján szállítható, és/vagy amelyet a kiskereskedelemben árusítanak. Ugyanakkor az 1.1.3.1 c) alpont szerinti mentesség nem alkalmazható a hulladékgyűjtő pontokra történő szállításra, a 2008/68/EK irányelv I. melléklet I.1. szakaszának 3.4. pontja pedig nem vonatkozik a belső csomagolás hulladékának szállítására.

Érvényességi idő: 2019. január 1.

EL Görögország

RO-bi-EL-1

Tárgy: Az első ízben 1991. január 1. és 2002. december 31. között Görögországban nyilvántartásba vett, gázolaj (UN 1202) helyi szállítására használt, 4 tonnánál kisebb tömegű fémfalú rögzített tartányokra (tartányjárművekre) vonatkozó biztonsági előírásoktól való eltérés.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.6.3.6., 6.8.2.4.2., 6.8.2.4.3., 6.8.2.4.4., 6.8.2.4.5., 6.8.2.1.17–6.8.2.1.22., 6.8.2.1.28., 6.8.2.2., 6.8.2.2.1., 6.8.2.2.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: Fémfalú rögzített tartányok (tartányjárművek), leszerelhető tartányok és tartánykonténerek, tartányos cserefelépítmények, battériás járművek és MEG-konténerek kialakítására, szerelvényeire, típusjóváhagyására, ellenőrzésére, vizsgálatára és jelölésére vonatkozó követelmények.

Nemzeti jogszabály tartalma: Átmeneti rendelkezés: Az első ízben 1991. január 1. és 2002. december 31. között Görögországban nyilvántartásba vett, kizárólag gázolaj (UN 1202) helyi szállítására használt, 4 tonnánál kisebb tömegű, 3 mm-nél kisebb falvastagságú, fémfalú rögzített tartányok (tartányjárművek) továbbra is használhatók. A rendelkezés helyi szállításra vonatkozik, a szóban forgó időszakban nyilvántartásba vett járművek esetében. Az átmeneti időszak csak abban az esetben vonatkozik a tartányjárművekre, amennyiben azok a 6.8.2.1.20. pontnak megfelelően és a következők szerint kerültek átalakításra:

1.

Az ADR felügyelettel és vizsgálattal kapcsolatos előírásai: 6.8.2.4.2., 6.8.2.4.3., 6.8.2.4.4., 6.8.2.4.5.

2.

A tartályok megfelelnek a 6.8.2.1.28., 6.8.2.2.1. és 6.8.2.2.2. pont követelményeinek.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (Követelmények a forgalomban részt vevő rögzített tartányok [tartányjárművek] és leszerelhető tartányok kialakítására, szerelvényeire, ellenőrzésére és vizsgálataira egyes veszélyesáru-kategóriák tekintetében).

Érvényességi idő: 2018. június 30.

ES Spanyolország

RO-bi-ES-2

Tárgy: Vízmentes ammónia kiszállítására szolgáló speciális felszerelés.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 6.8.2.2.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A külső alkatrészek (csövek, oldalsó csapószelepek) károsodása esetén bekövetkező szivárgás elkerülése érdekében a belső zárószelepet és szelepülését védeni kell az ellen, hogy külső behatásra kiszakadjanak, vagy úgy kell őket megtervezni, hogy ellenálljanak az ilyen behatásnak. A töltő és leeresztő alkatrészeknek (ideértve a karimákat és a menetes csatlakozókat is) és a védőfedőknek (ha vannak) alkalmasnak kell lenniük a véletlen felnyílást megakadályozó lezárásra.

Nemzeti jogszabály tartalma: Az 1997. január 1. előtt használatba vett, mezőgazdasági célokra, vízmentes ammónia kiszállítására és alkalmazására használt tartányok a belső helyett külső biztonsági alkatrészekkel szerelhetők fel, amennyiben azok a tartány fala által nyújtott védelemmel legalább egyenértékű védelmet nyújtanak.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3.

Megjegyzések: 1997. január 1. előtt egy bizonyos típusú, külső biztonsági alkatrészekkel felszerelt tartányt kizárólag a mezőgazdaságban, vízmentes ammónia termőföldre való közvetlen kijuttatására használtak. Ilyen tartányok még ma is vannak használatban. Közúton ritkán közlekednek feltöltött állapotban, használatuk a nagy gazdaságok trágyázására korlátozódik.

Érvényességi idő: 2022. február 28.

FI Finnország

RO-bi-FI-1

Tárgy: A fuvarokmány adatainak módosítása robbanóanyagok esetében.

Jogalap: A 2008/68/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének a) pontja

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.2.1.a)

Az irányelv mellékletének tartalma: Az 1. osztályra vonatkozó külön rendelkezések.

Nemzeti jogszabály tartalma:

A fuvarokmányban a robbanóanyagok tényleges nettó tömege helyett megadható a detonátorok száma (1 000 detonátor 1 kg robbanóanyagnak felel meg).

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése:

A finn közlekedésbiztonsági ügynökség rendelete a veszélyes áruk közúti szállításáról

Megjegyzések:

Ez az információ országhatárokon belüli szállítás esetén elegendőnek tekinthető. Ezt az eltérést kis mennyiségű helyi szállítás esetén alkalmazzák, elsősorban ipari robbantásokhoz.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-bi-FI-3

Tárgy: Az RO-bi-DE-1 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése:

Érvényességi idő: 2022. február 28.

FR Franciaország

RO-bi-FR-1

Tárgy: A tengeri szállításhoz előírt okmányok fuvarokmányként való felhasználása a hajók kirakodását követő rövid szállítási műveletek esetében.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A veszélyes áruk fuvarokmányaként használt okmányokban feltüntetendő információk.

Nemzeti jogszabály tartalma: A tengeri szállításhoz előírt okmány 15 km-es sugarú körzeten belül fuvarokmányként felhasználható.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 23-4.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-bi-FR-3

Tárgy: Telepített LPG-tárolótartányok szállítása (18).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: A. és B. melléklet.

Nemzeti jogszabály tartalma: A telepített LPG-tárolótartányok szállítására külön szabályok vonatkoznak. Ezek a szabályok csak rövid távolságon történő szállításra alkalmazhatók.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 30.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-bi-FR-4

Tárgy: Az Ro-bi-UK-2 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Érvényességi idő: 2022. január 30.

HU Magyarország

RO-bi-HU-1

Tárgy: Az RO-bi-SE-3 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.

Érvényességi idő: 2020. január 30.

IE Írország

RO-bi-IE-3

Tárgy: Mentesség annak lehetővé tételére, hogy veszélyes anyagok olyan be- és kirakodását, amelyre a 7.5.11. pontban a CV1 vagy a 8.5. pontban az S1 külön rendelkezés vonatkozik, nyilvános helyen az illetékes hatóság külön engedélye nélkül lehessen végezni.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 7.5. és 8.5.

Az irányelv mellékletének tartalma: A be- és kirakodásra, valamint a rakomány kezelésére vonatkozó kiegészítő előírások.

Nemzeti jogszabály tartalma: A 7.5.11. és a 8.5. pont követelményeitől eltérve a veszélyes áruk nyilvános helyen való be- és kirakodása az illetékes hatóság külön engedélye nélkül engedélyezett.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Regulation 82(5) of the »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«.

Megjegyzések: Az államon belüli nemzeti szállítás tekintetében ez az előírás rendkívül nagy terhet ró az illetékes hatóságokra.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-bi-IE-6

Tárgy: Mentesség a 4.3.4.2.2. pont követelménye alól, miszerint a töltéshez és leeresztéshez használt, a tartányjármű falához állandó jelleggel nem csatlakozó hajlékony csöveket szállítás közben üresen kell tartani.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 4.3.

Az irányelv mellékletének tartalma: Tartányjárművek használata.

Nemzeti jogszabály tartalma: Az UN 1011, UN 1202, UN 1223, UN 1863 és UN 1978 azonosító számú olajtermékek kiskereskedelmi kiszállítására alkalmazott tartányjárművekhez csatlakoztatott hajlékony tömlőmotolláknak (beleértve a hozzájuk rögzített csöveket is) nem kell a közúti szállítás alatt üresnek lenniük, amennyiben az elfolyás megelőzésére megfelelő intézkedéseket hoztak.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Regulation 82(8) of the »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«.

Megjegyzések: A házhoz szállításra szolgáló tartányjárművekhez kialakított hajlékony tömlőknek mindig megtöltött állapotban kell maradniuk, még a szállítás alatt is. A leeresztőrendszer »nedves csőrendszerként« működik, ami megkívánja, hogy a tartányjármű mérőműszere és tömlője úgy legyen beállítva, hogy a fogyasztó a megfelelő mennyiséget kapja a termékből.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-bi-IE-7

Tárgy: Mentesség az ADR 5.4.0., 5.4.1.1.1. és 7.5.11. pontjának egyes követelményei alól az UN 2067 azonosító számú ammónium-nitrát műtrágyának a kikötőkből a címzettekhez való, ömlesztett formában történő szállítása vonatkozásában.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.0., 5.4.1.1.1. és 7.5.11.

Az irányelv mellékletének tartalma: A minden egyes szállítási műveletre külön kiállított, az adott rakomány pontos összmennyiségét feltüntető fuvarokmányra vonatkozó követelmény; a jármű szállítás előtti és utáni kitisztítására vonatkozó követelmény.

Nemzeti jogszabály tartalma: A javasolt eltérés a fuvarokmánnyal és a jármű tisztításával kapcsolatban az ADR-ben lefektetett követelmények módosításának lehetővé tételére vonatkozik, figyelemmel a kikötőtől a címzettig történő ömlesztett szállítás gyakorlatára.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Proposed amendment to »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«.

Megjegyzések: Az ADR rendelkezései értelmében a) az adott rakományt a szállított veszélyes anyag összmennyiségét tartalmazó külön fuvarokmánynak kell kísérnie; és b) teljesíteni kell a CV24 külön rendelkezést, azaz a teherhajó kirakodása során a kikötőtől a címzetthez szállítandó minden egyes rakomány után tisztítást kell végezni. Olyan helyi szállításról van szó, amely érinti a teherhajó kirakodását, és ugyanazon anyagnak a teherhajó és a címzett közötti (ugyanazon a napon vagy egymást követő napokon történő) többszöri szállítását foglalja magában, ezért az egyes rakományok hozzávetőleges össztömegét tartalmazó egyetlen fuvarokmánynak elegendőnek kell lennie, és nincs szükség a CV24 külön rendelkezés betartásának megkövetelésére.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-bi-IE-8

Tárgy: Veszélyes áruk magánterületen lévő telephely és a telephely közvetlen közelében tartózkodó jármű, vagy egy magánterületen lévő telephely egymás közvetlen közelében, de valamely közút ellentétes oldalain található két része között történő szállítása.

Hivatkozás az irányelv mellékletére: a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakasza: A. és B. melléklet.

Az irányelv mellékletének tartalma: Veszélyes áruk közúton történő szállítására vonatkozó követelmények.

Nemzeti jogszabály tartalma: A szabályok alkalmazása alóli kivétel megállapítása olyan esetekben, amikor a veszélyes áruk szállítása járművel történik

a)

magánterületen lévő telephely és a telephely közvetlen közelében tartózkodó másik jármű között; vagy

b)

egy magánterületen lévő telephely egymás közvetlen közelében, de valamely közút ellentétes oldalain található két része között,

amennyiben a szállítás a lehető legrövidebb útvonal igénybevételével történik.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56.

Megjegyzések: előfordulhatnak különböző olyan helyzetek, amikor az árukat magánterületen lévő telephely két része, vagy magánterületen lévő telephely és egy ahhoz tartozó jármű között szállítják, melyeket egy közút választ el egymástól. A szállítás ezen formája nem minősül szokványos értelemben veszélyes áruk szállításának, így a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályokat ilyen esetekben nem szükséges alkalmazni. Lásd még: RO-bi-SE-3 és RO-bi-UK-1.

Érvényességi idő: 2020. január 30.

NL Hollandia

RO-bi-NL-13

Tárgy: A veszélyes háztartási hulladék elszállításának szabályai, 2015.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.1.3.6., 3.3., 4.1.4., 4.1.6., 4.1.8., 4.1.10., 5.1.2., 5.4.0., 5.4.1., 5.4.3., 6.1., 7.5.4., 7.5.7., 7.5.9., 8. és 9.

Az irányelv mellékletének tartalma: Bizonyos mennyiségekre vonatkozó mentességek; különös rendelkezések; csomagolás módja; külső csomagolás módja; okmányok; csomagolás kialakítása és vizsgálatai; be- és kirakodás, manipulációs műveletek; személyzet; felszerelés; üzemi feltételek; járművek és járműokmányok; járművek kialakítása és jóváhagyása.

Nemzeti jogszabály tartalma: a háztartásoktól kis mennyiségben összegyűjtött veszélyes hulladék, valamint a vállalkozásoktól összegyűjtött és megfelelő, maximum 60 liter térfogatú csomagolásban átadott veszélyes háztartási hulladék szállítása vonatkozó szabályok. Az egyes alkalmakkor szállított kis mennyiségek és a különböző anyagok eltérő volta miatt a szállítási műveletek végrehajtása során nincs lehetőség teljes mértékben igazodni az ADR előírásaihoz. Ennek megfelelően a fent említett szabályozás több ponton egyszerűsíti az ADR rendelkezéseit.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: A veszélyes háztartási hulladék elszállításának szabályai, 2015.

Megjegyzések: A szabályozás célja, hogy a magánszemélyek és vállalkozások számára lehetővé tegye kis mennyiségű vegyi anyagot tartalmazó hulladékuk egyetlen gyűjtőhelyen való elhelyezését. A szóban forgó hulladék elsősorban festékmaradékokat és hasonló maradványanyagokat tartalmaz. A szállítóeszköz és a hozzá tartozó különleges szállítóelemek megfelelő megválasztása, valamint a mindenki számára jól látható »dohányozni tilos« felirat és sárga villogó fényjelzés alkalmazása miatt a veszély szintje rendkívül alacsony. A szállítási szabályok legfontosabb szempontja a biztonság szavatolása. Ezt szolgálja például az a szabály, hogy az anyagokat lezárt csomagolásban kell szállítani, amivel elkerülhető szétszóródásuk, illetőleg a toxikus gőzök járműbe jutásából, illetve a járműben való felgyűléséből adódó kockázatok. A járműveken a különböző kategóriákba tartozó hulladékok gyűjtése céljára olyan külön rekeszek lesznek elhelyezve, amelyek megakadályozzák a különböző típusú hulladékok egymással való keveredését és véletlen áthelyeződését, illetőleg a rekeszek véletlen felnyílását. Ugyanakkor, noha a szállítás csekély mennyiségű hulladékot érint, a veszélyes háztartási hulladékok sokfélesége miatt a szállítást végző személynek rendelkeznie kell a szakmai alkalmasságát igazoló bizonyítvánnyal. Mivel a magánszemélyek általában nem rendelkeznek kellő ismeretekkel az egyes anyagokhoz kapcsolódó kockázatok mértékéről, a szabályozás mellékletének megfelelően írásos utasításokkal kell őket ellátni.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

PT Portugália

RO-bi-PT-1

Tárgy: Fuvarokmányok az UN 1965 azonosító számú anyagok szállításához.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A fuvarokmányra vonatkozó követelmények.

Nemzeti jogszabály tartalma: A »szénhidrogéngáz-keverék, cseppfolyósított, egyéb« gyűjtőmegnevezés alá tartozó, UN 1965 azonosító számú, palackban szállított kereskedelmi bután- és propángáz fuvarokmányban feltüntetendő, az RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada) 5.4.1. szakaszában előírt megfelelő szállítási megnevezését az alábbi kereskedelmi nevek helyettesíthetik:

»UN 1965 bután« A, A01, A02 és A0 keverékek esetében, az RPE 2.2.2.3. alszakaszában megállapítottak szerint, palackban szállítva;

»UN 1965 propán« C keverék esetében, az RPE 2.2.2.3. alszakaszában megállapítottak szerint, palackban szállítva.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Despacho DGTT 7560/2004, 2004. április 16., a Decreto-Lei No 267-A/2003 (október 27.) 5. cikkének 1. pontja alapján.

Megjegyzések: A gazdasági szereplők számára mindaddig indokolt megkönnyíteni a veszélyes áruk fuvarokmányainak kitöltését, amíg a könnyítés nem érinti a veszélyes áruk fuvarozásának biztonságát.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-bi-PT-2

Tárgy: Az üres, tisztítatlan tartányok és tartályok fuvarokmányai.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A fuvarokmányra vonatkozó követelmények.

Nemzeti jogszabály tartalma: Az előzőleg veszélyes anyagok szállítására használt, visszaúton üres tartányokra és tartályokra vonatkozóan az RPE 5.4.1. szakaszában előírt fuvarokmányt helyettesítheti a visszautat közvetlenül megelőző szállításhoz kibocsátott fuvarokmány.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Despacho DGTT 15162/2004, 2004. július 28., a Decreto-Lei No 267-A/2003 (október 27.) 5. cikkének 1. pontja alapján.

Megjegyzések: Bizonyos esetekben gyakorlati nehézségeket okoz az a kötelezettség, hogy az előzőleg veszélyes árut tartalmazó, üres tartányok és tartályok szállításához az RPE előírásainak megfelelő fuvarokmány szükséges; a nehézségek ugyanakkor a biztonság veszélyeztetése nélkül minimális szinten tarthatók.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

SE Svédország

RO-bi-SE-1

Tárgy: Veszélyes hulladék szállítása veszélyeshulladék-ártalmatlanító létesítménybe.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5. és 6. rész.

Az irányelv mellékletének tartalma: A csomagolások kialakítására és vizsgálatára vonatkozó előírások.

Nemzeti jogszabály tartalma: A veszélyes anyagok hulladékát tartalmazó csomagolások szállítása során be kell tartani az ADR előírásait, amelyek alól csak kevés számú eltérés engedélyezett. Eltérések nem minden típusú anyag és termék tekintetében alkalmazhatók.

Főbb eltérések:

A veszélyes anyagok hulladékait tartalmazó kisebb (30 kg-nál kisebb tömegű) csomagolások az ezen irányelv I. melléklete I.1. szakaszának 6.1.5.2.1., 6.1.5.8.2., 6.5.6.1.2., 6.5.6.14.2., 6.6.5.2.1. és 6.6.5.4.3. alszakaszaiban foglalt rendelkezések betartása nélkül más csomagolásokba egybecsomagolhatók – beleértve az IBC-konténereket és a nagy méretű csomagolásokat is. A csomagolásokat, így az IBC-konténereket és a nagy méretű csomagolásokat nem szükséges a szállításra való alkalmasság szempontjából a kisebb belső csomagolások reprezentatív mintája segítségével megvizsgálni.

Az eltérés alkalmazásának feltétele, hogy teljesüljenek a következők:

a csomagolások, IBC-konténerek és nagy méretű csomagolások az ezen irányelv I. melléklete I.1. szakasza 6.1., 6.5., illetve 6.6. pontjának alkalmazandó rendelkezései szerinti I. és II. csomagolási osztálynak megfelelően megvizsgált és jóváhagyott típusok valamelyikébe tartoznak,

a kisebb csomagolások olyan nedvszívó anyagokat tartalmaznak, amelyek magukba zárnak minden kiömlő folyadékot, amely a szállítás során a külső csomagolásba, az IBC-konténerbe, illetve a nagy méretű csomagolásba kiszivároghatna, valamint

a szállításra előkészített csomagolások, IBC-konténerek, illetve nagy méretű csomagolások bruttó tömege nem haladja meg az I. és II. csomagolási osztályú csomagolások, IBC-konténerek, illetve nagy méretű csomagolások UN gyártmánytípus-jelölésekben jelzett bruttó tömegét, valamint

a szállítási okmányon szerepel a következő mondat: »Az ADR-S 16. része szerint csomagolva«.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: S. függelék: A veszélyes áruk belföldi közúti szállításának különös szabályai, kiadva a veszélyes áruk szállításáról szóló törvény alapján

Megjegyzések: ezen irányelv I. melléklete I.1. szakaszának 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 és 6.6.5.4.3 alszakaszainak alkalmazása nehézségeket okoz, mert a csomagolásokat, IBC-konténereket és nagy méretű csomagolásokat a hulladék reprezentatív mintája segítségével kell bevizsgálni, amely mintát előzetesen nehéz meghatározni.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-bi-SE-2

Tárgy: A feladó nevének és címének feltüntetése a fuvarokmányban.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A fuvarokmányban feltüntetendő általános információk.

Nemzeti jogszabály tartalma: A nemzeti szabályozás szerint a feladó nevét és címét nem kell feltüntetni, ha az üres, tisztítatlan csomagolóeszközt a kiszállítási rendszer keretében szállítják vissza.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések: A visszaszállított, üres, tisztítatlan, csomagolóeszköz rendszerint tartalmaz még egy kis mennyiségű veszélyes árut.

Ezzel az eltérési lehetőséggel a gazdasági szereplők elsősorban az üres, tisztítatlan gáztartályok tele tartályokra való kicserélésekor élnek.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-bi-SE-3

Tárgy: Veszélyes áruk ipari telephely(ek) közvetlen közelében vagy a telephely(ek) egyes részei között, közforgalmú út igénybevételével történő szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: A. és B. melléklet.

Az irányelv mellékletének tartalma: Veszélyes áruk közforgalmú úton történő szállítására vonatkozó követelmények.

Nemzeti jogszabály tartalma: Veszélyes áruk ipari telephely(ek) közvetlen közelében vagy a telephely(ek) egyes részei között, közforgalmú út igénybevételével történő szállítása. Az eltérés a küldeménydarabok bárcázására és jelölésére, a fuvarokmányokra, a járművezetői engedélyre és a 9. pont szerinti jóváhagyási igazolásra vonatkozik.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések: Bizonyos helyzetekben a veszélyes áruk szállítását a közforgalmú út két különböző oldalán elhelyezkedő telephelyek között végzik. Mivel így a veszélyes áru szállítása nem magántulajdonban lévő úton történik, megfelelő követelményeket kell támasztani. Lásd még a 96/49/EK irányelv 6. cikkének (14) bekezdését.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-bi-SE-4

Tárgy: Hatóságok által lefoglalt veszélyes áruk szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: A. és B. melléklet.

Az irányelv mellékletének tartalma: Veszélyes áruk közúton történő szállítására vonatkozó követelmények.

Nemzeti jogszabály tartalma: Az előírásoktól való eltérés akkor engedhető meg, ha azt a munkavédelemmel, a kirakodási kockázattal vagy bizonyítékok szolgáltatásával összefüggő stb. okok indokolják.

Az előírásoktól csak akkor szabad eltérni, ha a rendes szállítási feltételek mellett biztosítható a kielégítő biztonsági szint.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések: Az eltérést csak a veszélyes árut lefoglaló hatóság alkalmazhatja.

Ez az eltérés például a rendőrség által lefoglalt javak – robbanóanyagok, lopott dolgok – helyi szállítására vonatkozik. Az ilyen javak esetében gondot jelent, hogy besorolásuk nem egyértelmű. Ezenkívül csomagolásuk, jelölésük és bárcázásuk gyakran nem az ADR szerint történik. A rendőrség évente több száz ilyen szállítást bonyolít le. Szeszcsempészet esetén a szeszes italt a lefoglalás helyszínéről először el kell szállítani a bizonyítékok tárolására szolgáló helyre, majd onnan a megsemmisítés helyére; az utóbbi két helyszín meglehetősen távol eshet egymástól. Megengedett eltérések: a) nem kell bárcázni minden küldeménydarabot; és b) nem kell jóváhagyott csomagolóeszközt alkalmazni. Ugyanakkor minden, ilyen küldeménydarabbal megrakott raklapot megfelelő bárcával kell ellátni. Minden egyéb követelményt be kell tartani. Évente mintegy 20 ilyen szállításra kerül sor.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-bi-SE-5

Tárgy: Veszélyes áruk szállítása kikötők területén és közvetlen közelében.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.1.2., 8.1.5., 9.1.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A szállítóegység fedélzetén tartandó fuvarokmányok; a veszélyes árut szállító szállítóegységek mindegyikét fel kell szerelni az előírt felszereléssel; járművek jóváhagyása.

Nemzeti jogszabály tartalma:

A szállítóegységen (a járművezetői engedély kivételével) nem kell okmányokat tartani.

A szállítóegységet nem kell ellátni a 8.1.5 szakaszban előírt felszereléssel.

Vonójárművek esetében nincs szükség jóváhagyási igazolásra.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések: Lásd még a 96/49/EK irányelv 6. cikkének (14) bekezdését.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-bi-SE-6

Tárgy: A járműellenőrök ADR szerinti képzési bizonyítványa.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.2.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A járművezetőknek tanfolyamot kell végezniük.

Nemzeti jogszabály tartalma: A jármű éves műszaki vizsgálatát végző járműellenőröknek nem kell sem a 8.2. fejezetben előírt képzésben részt venniük, sem az ADR szerinti képzési bizonyítvánnyal rendelkezniük.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések: Egyes esetekben a műszaki vizsgálatnak alávetett járművek rakománya veszélyes árukat, például üres, tisztítatlan tartányokat tartalmazhat.

Az 1.3. és a 8.2.3. követelményeit továbbra is alkalmazni kell.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-bi-SE-7

Tárgy: Az UN 1202, 1203 és 1223 azonosító számú anyagok helyi kiszállítása tartányjárművekkel.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.1.6., 5.4.1.4.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Az üres, tisztítatlan tartányok és tartánykonténerek fuvarokmányában szereplő adatoknak összhangban kell lenniük az 5.4.1.1.6. ponttal. Ha több címzett is van, nevük és címük más okmányokban is feltüntethető.

Nemzeti jogszabály tartalma: Az üres, tisztítatlan tartányok vagy tankkonténerek esetében a fuvarokmányban nem kell feltüntetni az 5.4.1.1.6. pont szerinti adatokat, ha a rakodási tervben anyagmennyiségként 0 van megadva. A címzettek nevét és címét a jármű fedélzetén tartott okmányokban nem szükséges feltüntetni.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-bi-SE-9

Tárgy: Mezőgazdasági vagy építési területekhez kapcsolódó helyi szállítás.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4., 6.8. és 9.1.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: Fuvarokmányok; tartányok kialakítása; jóváhagyási igazolás.

Nemzeti jogszabály tartalma: A mezőgazdasági vagy építési területekhez kapcsolódó helyi szállítás esetében egyes előírások teljesítésétől el szabad tekinteni:

a)

a veszélyes árukra vonatkozó nyilatkozat nem kötelező;

b)

a nem a 6.8. pont szerint, hanem a korábbi nemzeti jogszabályoknak megfelelően kialakított személyzeti kocsikra rögzített régebbi tartányok/konténerek továbbra is használhatók;

c)

az UN 1268, 1999, 3256 és 3257 azonosító számú anyagok szállítására szolgáló olyan régebbi tartányjárművek – függetlenül attól, hogy van-e rajtuk útburkolat-javító felszerelés vagy nincs –, amelyek nem felelnek meg a 6.7. vagy a 6.8. pontban előírt követelményeknek, helyi szállításra és útépítési munkaterületek közvetlen közelében továbbra is használhatók;

d)

személyzeti kocsik és tartányjárművek esetében – függetlenül attól, hogy van-e rajtuk útburkolat-javító felszerelés vagy nincs – nincs szükség jóváhagyási igazolásra.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések: A személyzeti kocsi olyan lakókocsi jellegű jármű, amely a munkaszemélyzet számára tartózkodási helyet biztosít, és az erdészeti vontatók működtetésére szolgáló dízelüzemanyag számára nem jóváhagyott tartánnyal/konténerrel van felszerelve.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-bi-SE-10

Tárgy: Robbanóanyagok szállítása tartányban.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 4.1.4.

Az irányelv mellékletének tartalma: A robbanóanyagokat csak a 4.1.4. pontnak megfelelően szabad csomagolni.

Nemzeti jogszabály tartalma: A robbanóanyagok tartányban való szállítására szánt járműveket az illetékes nemzeti hatóság engedélyezi. A tartányban való szállítás csak a rendelkezésben felsorolt robbanóanyagokra vagy az illetékes hatóság külön engedélye alapján engedélyezhető.

A robbanóanyagot tartalmazó tartányt szállító járművet az 5.3.2.1.1., az 5.3.1.1.2. és az 5.3.1.4. pontnak megfelelően jelöléssel és bárcával kell ellátni. A szállítóegységen belül csak egy jármű tartalmazhat veszélyes anyagokat.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: S. függelék: A veszélyes áruk belföldi közúti szállításának különös szabályai, kiadva a veszélyes áruk szállításáról szóló törvény és a SÄIFS 1993:4 svéd rendelet alapján.

Megjegyzések: Az eltérés csak országhatárokon belüli szállításra alkalmazható, és csak akkor, ha a szállítás elsősorban helyi jellegű. A szóban forgó előírások már Svédország Európai Unióhoz való csatlakozását megelőzően hatályban voltak.

Csak két vállalat szállít robbanóanyagokat tartányjárműveken. Várható, hogy a közeljövőben ezek is áttérnek az emulzió formájában történő szállításra.

A régi 84. sz. eltérés.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-bi-SE-11

Tárgy: Gépjárművezetői engedély.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A jármű személyzetének képzésére vonatkozó követelmények.

Nemzeti jogszabály tartalma: A 8.2.1.1. pont szerinti járművek egyikére vonatkozóan sem engedélyezett a járművezetők képzése.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: S. függelék: A veszélyes áruk belföldi közúti szállításának különös szabályai, kiadva a veszélyes áruk szállításáról szóló törvény alapján

Megjegyzések: Helyi szállítás.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-bi-SE-12

Tárgy: UN 0335 azonosító számú pirotechnikai eszközök szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: B. melléklet, 7.2.4. pont, V2 (1).

Az irányelv mellékletének tartalma: Az EX/II és az EX/III járművek használatára vonatkozó rendelkezések.

Nemzeti jogszabály tartalma: Az UN 0335 azonosító számú pirotechnikai eszközök szállításakor a 7.2.4. pont alatti V2 (1) külön rendelkezés csak 3 000 kg-nál (vontatóval együtt 4 000 kg-nál) nagyobb nettó robbanóanyag-tartalom esetében alkalmazandó, azzal a feltétellel, hogy a pirotechnikai eszközöket a veszélyes áruk szállítására vonatkozó ENSZ-ajánlás tizennegyedik, átdolgozott kiadásának 2.1.3.5.5. pontjában szereplő osztályozási alaptáblázatnak megfelelően az UN 0335 azonosító szám alá sorolták.

Veszélyes áruk szállítására vonatkozó ajánlások

A besorolást az illetékes hatósággal egyetértésben kell elvégezni. Az erről szóló tanúsítványt a szállítóegység fedélzetén kell tartani.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: S. függelék: A veszélyes áruk belföldi közúti szállításának különös szabályai, kiadva a veszélyes áruk szállításáról szóló törvény alapján.

Megjegyzések: A szóban forgó pirotechnikai eszközök szállítása évente két rövidebb időszakra korlátozódik: szilveszter időszakára és április végére-május elejére. A megbízóktól a terminálokig történő szállítás az EX-jóváhagyással rendelkező, jelenleg meglévő járművekkel jelentősebb fennakadás nélkül folyhat. Mindazonáltal a pirotechnikai eszközöknek a termináloktól a bevásárlókörzetekig való szállítása, illetve a fel nem használt készletnek a terminálba való visszaszállítása az EX-jóváhagyással rendelkező járművek kis száma miatt nehézségekbe ütközik. A fuvarozók nem érdekeltek az ilyen jóváhagyások megszerzésében, mivel ráfordításaik nem térülnek meg. Emiatt akár a feladók léte is veszélybe kerülhet, hiszen termékeiket nem tudják forgalomba hozni.

Ezen eltérés alkalmazásában a pirotechnikai eszközök besorolását az ENSZ-ajánlás alaplistája alapján kell elvégezni annak érdekében, hogy az osztályozás minél naprakészebb legyen.

Hasonló típusú eltérés vonatkozik a 2005. évi ADR 3.3.1. pontjának 651. külön rendelkezése szerinti, UN 0336 azonosító számú pirotechnikai eszközökre is.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-bi-SE-13

Tárgy: Az RO-bi-DK-4 átvétele.

Jogalap: A 2008/68/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontja (Rövid távolságú helyi szállítás)

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1-9. rész

Az irányelv mellékletének tartalma:

A nemzeti jogszabály megjelölése: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések:

Érvényességi idő: 2022. június 30.

UK Egyesült Királyság

RO-bi-UK-1

Tárgy: Közforgalmi utat keresztező, veszélyes árukat szállító járművek (N8).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: A. és B. melléklet.

Az irányelv mellékletének tartalma: A veszélyes áruk közforgalmú utakon történő szállítására vonatkozó követelmények.

Nemzeti jogszabály tartalma: A veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni a közforgalmú úttal elválasztott magánterület két része között végrehajtott szállításokra. A 7. osztály esetében ez az eltérés a radioaktív anyagok közúti szállítására vonatkozó 2002. évi előírás egyetlen rendelkezése tekintetében sem alkalmazható.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Megjegyzések: Könnyen adódhat olyan helyzet, hogy az áru szállítását valamely közforgalmú út ellentétes oldalain található magánterületek között kell elvégezni. Ilyenkor nem valósul meg a veszélyes áruk szokásos értelemben vett közúton történő szállítása, ezért ebben az esetben a veszélyes árukra vonatkozó szabályozás egyik rendelkezését sem kell alkalmazni.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-bi-UK-2

Tárgy: Mentesség azon előírás alól, amely szerint a járművezető és a kísérő a helyi elosztóhelytől a kiskereskedőkig vagy a végfelhasználókig, illetve a kiskereskedőtől a végfelhasználókig húzódó helyi szállítási láncon belül nem nyithatja fel a veszélyes árut tartalmazó küldeménydarabot (kivéve a 7. osztályt) (N11).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.3.3.

Az irányelv mellékletének tartalma: A járművezető vagy a kísérő nem nyithatja fel a veszélyes árukat tartalmazó küldeménydarabot.

Nemzeti jogszabály tartalma: A küldeménydarab felnyitására vonatkozó tilalom a következő rendelkezéssel enyhül: »Kivéve akkor, ha erre a jármű üzemben tartója engedélyt ad«.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3).

Megjegyzések: A mellékletben szereplő tilalom szó szerinti alkalmazása súlyos fennakadásokat okozhat a kiskereskedelemben.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-bi-UK-3

Tárgy: Alternatív szállítási előírások a III. csomagolási osztály UN 3065 azonosítószámú anyagait tartalmazó fahordókat érintően.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.4., 4.1., 5.2. és 5.3.

Az irányelv mellékletének tartalma: Csomagolási és bárcázási követelmények.

Nemzeti jogszabály tartalma: A több mint 24, de kevesebb mint 70 térfogat-százalékos alkoholtartalmú italok (III. csomagolási osztály) szállításának engedélyezése ENSZ-jóváhagyással nem rendelkező, veszélyességi bárca nélküli fahordókban; az ilyen szállításokra szigorúbb rakodási és járműelőírások vonatkoznak.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7 (13) and (14).

Megjegyzések: Kormányzati jövedéki adó hatálya alá eső, nagy értékű termék szállításáról van szó a lepárlóüzem és a vámraktárak között, biztonsági pecséttel ellátott, a vámhatóság által lezárt járműveken. Az enyhébb csomagolási és bárcázási előírásokat a kiegészítő biztonsági követelmények figyelembe veszik.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-bi-UK-4

Tárgy: Az RO-bi-SE-12 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RO-bi-UK-5

Tárgy: Használt elemek összegyűjtése ártalmatlanítás vagy újrafelhasználás céljából.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: A. és B. melléklet.

Az irányelv mellékletének tartalma: 636. sz. külön rendelkezés.

Nemzeti jogszabály tartalma: A 3.3. fejezet 636. külön rendelkezése tekintetében a nemzeti jogszabály az alábbi alternatív feltételeket engedi meg:

Az összegyűjtött és a fogyasztói gyűjtőhely és a közvetlen feldolgozó létesítmény közötti szállítás céljából ártalmatlanításra való elszállításra bemutatott használt lítiumcellák és -elemek (UN 3090 és UN 3091), valamint az egyéb, nem lítiumos cellák és elemek (UN 2800 és UN 3028) esetében az alábbi feltételek teljesülése esetén nem alkalmazandók az ADR egyéb rendelkezései:

csomagolásuk a II. csomagolási osztályba tartozó, a szilárd anyagokra vonatkozó viselkedési követelményeket teljesítő IH2 hordó vagy 4H2 doboz,

az egyes csomagok legfeljebb 5 %-ban tartalmaznak lítium- vagy lítiumion elemet,

az egyes csomagok bruttó tömege nem haladja meg a 25 kg-ot,

az egyes szállítási egységekben található csomagok össztömege nem haladja meg a 333 kg-ot,

más veszélyes áru szállítása nem történik.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007 part 1.

Megjegyzések: A fogyasztói gyűjtőhelyek rendszerint áruházakban találhatók, és gyakorlati szempontból nem célszerű sok embert betanítani a használt elemek ADR-nek megfelelő osztályozására és csomagolására. A brit rendszer az Egyesült Királyság hulladék- és erőforrás-gazdálkodási cselekvési programjában (UK Waste and Resource Action Programme) megállapított iránymutatás alapján fog működni, és az ADR-nek megfelelő csomagolás rendelkezésre bocsátására és a megfelelő utasításokra is kiterjed.

Érvényességi idő: 2021. június 30.”

2.

A II. melléklet II.3. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

„II.3.   Nemzeti eltérések

Az egyes tagállamok által a veszélyes áruk saját területükön belül történő szállítása vonatkozásában, a 2008/68/EK irányelv 6. cikkének (2) bekezdése alapján alkalmazott eltérések.

Az eltérések kódja: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA= Rail (vasút)

a/bi/bii= a 6. cikk (2) bekezdésének a) pontja / b) pontjának i. alpontja / b) pontjának ii. alpontja alapján

MS= a tagállam nevének rövidítése

nn= sorszám

A 2008/68/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

DE Németország

RA-a-DE-2

Tárgy: A kombinált csomagolás engedélyezése.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 4.1.10.4. MP2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A kombinált csomagolás tilalma.

Nemzeti jogszabály tartalma: Az 1.4S, 2., 3. és 6.1. osztály; az 1.4S osztályba tartozó tárgyak (kézifegyverekhez való lőszer), az aeroszolok (2. osztály), valamint a 3. és a 6.1. osztályba tartozó tisztító- és kezelőanyagok (a felsorolt UN-számok) készletként való kombinált csomagolásának engedélyezése, kis mennyiségben és a II. csomagolási csoportba tartozó csomagolásban kombináltan csomagolva történő értékesítés céljából.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Megjegyzések: 30*., 30a., 30b., 30c., 30d., 30e., 30f., 30g. számú lista.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

FR Franciaország

RA-a-FR-3

Tárgy: Vasúti fuvarozók szükségleteinek kielégítését célzó szállítás.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 5.4.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A fuvarlevélben fel kell tüntetni a veszélyes anyagokra vonatkozó információt.

Nemzeti jogszabály tartalma: A vasúti fuvarozók szükségleteit kielégítő, az 1.1.3.6. pontban meghatározott mennyiségeket meg nem haladó szállítás nem tartozik a rakományra vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettség alá.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 20.2.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RA-a-FR-4

Tárgy: Mentesség egyes, postai küldeményeket továbbító vasúti kocsik bárcázása alól.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 5.3.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A vasúti kocsik oldalán bárca elhelyezésére vonatkozó kötelezettség.

Nemzeti jogszabály tartalma: A postai küldeményeket továbbító vasúti kocsik közül csak azokat kell bárcázni, amelyek 3 tonnánál nagyobb mennyiségű, azonos osztályba tartozó anyagot szállítanak (az 1., a 6.2. és a 7. osztályba tartozók kivételével).

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.1.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

SE Svédország

RA-a-SE-1

Tárgy: A veszélyes árukat expresszáruként szállító vasúti járműveket nem kell bárcával ellátni.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 5.3.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A veszélyes árukat szállító vasúti kocsikat bárcával kell ellátni.

Nemzeti jogszabály tartalma: A veszélyes árukat expresszáruként szállító vasúti járműveket nem kell bárcával ellátni.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések: A RID-ben az expresszáruként jelölt árukra mennyiségi korlátozás vonatkozik. Ez az eltérés tehát kis mennyiségeket érint.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

UK Egyesült Királyság

RA-a-UK-1

Tárgy: Egyes kevésbé veszélyes radioaktív áruk (órák, karórák, füstérzékelők, iránytűk) szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: A RID legtöbb követelménye.

Az irányelv mellékletének tartalma: A 7. osztályba sorolt anyagok szállítására vonatkozó követelmények.

Nemzeti jogszabály tartalma: Teljes körű mentesség a nemzeti jogi rendelkezések alól egyes, korlátozott mennyiségű radioaktív anyagot tartalmazó kereskedelmi termékek esetében.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Megjegyzések: Ez az eltérés csak rövid távú intézkedés: feleslegessé válik, amint a RID-be beépítik a NAÜ előírásainak hasonló módosításait.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RA-a-UK-2

Tárgy: Különböző robbanóanyagok, valamint robbanóanyagok és más veszélyes áruk vasúti kocsikban, járműveken és konténerekben történő együvé rakására vonatkozó korlátozások enyhítése (N4/5/6).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 7.5.2.1. és 7.5.2.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: Az együvé rakás meghatározott típusaira vonatkozó korlátozások.

Nemzeti jogszabály tartalma: A nemzeti jogszabály a robbanóanyagok együvé rakása tekintetében kevésbé korlátozó mindaddig, amíg a szállítás kockázatmentesen végrehajtható.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Megjegyzések: Az Egyesült Királyság eltéréseket kíván engedélyezni a robbanóanyagok más robbanóanyagokkal, illetve a robbanóanyagok más veszélyes árukkal történő együvé rakására vonatkozó szabályoktól. Minden eltérés a rakomány egy vagy több elemét érintő mennyiségi korlátozással jár majd, és csak akkor engedhető meg, ha »minden észszerű intézkedést megtettek annak megakadályozására, hogy a robbanóanyagok bármilyen módon érintkezésbe kerüljenek az ilyen árukkal vagy más módon veszélyeztessék azokat, és viszont«.

Példák az Egyesült Királyság által engedélyezni kívánt eltérésekre:

1.

Az UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 és 0361 azonosító számú robbanóanyagok egy járművön szállíthatók az UN 1942 azonosító szám alá sorolt veszélyes árukkal. Az UN 1942 azonosító számú áru szállítható mennyiségét úgy kell korlátozni, mintha 1.1D besorolású robbanóanyag lenne.

2.

Az UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 és 0453 azonosító számú robbanóanyagok egy járművön szállíthatók a 2. szállítási kategóriába tartozó veszélyes árukkal (kivéve a gyúlékony gázokat, a fertőző anyagokat és a mérgező anyagokat), illetve a 3. szállítási kategóriába tartozó veszélyes anyagokkal, vagy ezek bármely kombinációjával, amennyiben a 2. szállítási kategóriába tartozó veszélyes anyagok össztömege vagy össztérfogata nem haladja meg az 500 kg-ot, illetve litert, és a robbanóanyagok nettó össztömege nem haladja meg az 500 kg-ot.

3.

Az 1,4G besorolású robbanóanyagok egy járművön szállíthatók a 2. szállítási kategóriába tartozó gyúlékony folyadékokkal vagy gázokkal, vagy a 3. szállítási kategóriába tartozó nem gyúlékony, nem mérgező gázokkal, vagy azok bármely kombinációjával, amennyiben a veszélyes áruk együttes tömege vagy térfogata nem haladja meg a 200 kg-ot, illetve litert, és a robbanóanyagok nettó össztömege nem haladja meg a 20 kg-ot.

4.

Az UN 0106, 0107 és 0257 UN azonosító számú robbanóeszközök együtt szállíthatók a D, E vagy F összeférhetőségi csoportba tartozó olyan robbanóeszközökkel, amelyeknek alkotóelemét képezik. Az UN 0106, 0107 vagy 0257 azonosító számú robbanóeszközök együttes mennyisége nem haladhatja meg a 20 kg-ot.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RA-a-UK-3

Tárgy: Az 1.1.3.1. pont táblázatában az 1. és 2. kategóriába tartozó, 1. osztályba sorolt áruknál eltérő »szállítóegységenkénti legnagyobb összmennyiség« lehetővé tétele.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 1.1.3.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A szállítási művelet jellegével kapcsolatos mentesség.

Nemzeti jogszabály tartalma: A robbanóanyagok mennyiségi határértékeire és együvé rakására vonatkozó mentességet érintő szabályok.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Megjegyzések: Eltérő mennyiségi határértékek és vegyesrakomány-szorzótényezők alkalmazása az 1. osztályba sorolt árukra vonatkozóan: az 1. kategória esetében 50, a 2. kategória esetében 500. A vegyes rakományokkal kapcsolatos számítások alkalmazásában a szorzótényező az 1. szállítási kategóriára 20, a 2. szállítási kategóriára 2.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RA-a-UK-4

Tárgy: Az RA-a-FR-6 átvétele.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 5.3.1.3.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A figyelemfelhívásra vonatkozó követelmény enyhítése platókocsin való szállítás esetén.

Nemzeti jogszabály tartalma: A figyelemfelhívásra vonatkozó követelmény nem alkalmazandó, ha a járműveken elhelyezett tábla jól látható.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Megjegyzések: Ez korábban is nemzeti rendelkezés volt az Egyesült Királyságban.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RA-a-UK-5

Tárgy: Korlátozott mennyiségű áru (kivéve az 1., a 4.2., a 6.2. és a 7. osztályba tartozó árukat) belső csomagolásban történő szállítása kiskereskedőkhöz vagy felhasználókhoz: a helyi elosztóraktáraktól a kiskereskedőkhöz vagy felhasználókhoz, illetve a kiskereskedőktől a végfelhasználókhoz.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 6.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A csomagolóeszközökre és vizsgálataikra vonatkozó követelmények.

Nemzeti jogszabály tartalma: A csomagolás esetében nem követelmény a RID-ben/ADR-ben vagy az ENSZ által előírt jelölés alkalmazása.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26.

Megjegyzések: A RID követelményei nem megfelelőek az elosztóraktártól a kiskereskedőkig vagy felhasználókig, illetve a kiskereskedőktől a végfelhasználókig tartó végső szállítási szakasz szabályozására. Az eltérés célja, hogy a helyi áruelosztás vasúton bonyolított szakaszában lehetővé tegye a kiskereskedelmi forgalmazásra szánt áruk belső csomagolásának külső csomagolás nélküli szállítását.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

A 2008/68/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontja alapján

DE Németország

RA-bi-DE-2

Tárgy: Csomagolt veszélyes hulladék szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 1–5.

Az irányelv mellékletének tartalma: Osztályba sorolás, csomagolás és jelölés.

Nemzeti jogszabály tartalma: 2–6.1., 8. és 9. osztály: veszélyes hulladékok kombinált csomagolása és szállítása csomagokban és IBC-konténerekben; a hulladékot belső csomagba kell csomagolni (összegyűjtve), és meghatározott hulladékcsoportokba kell sorolni (a hulladékcsoportokon belüli veszélyes reakciók elkerülése érdekében). A hulladékcsoportok vonatkozásában külön írásos utasítások használata fuvarokmányként; háztartási és laboratóriumi hulladékok összegyűjtése stb.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Megjegyzések: 6*. számú lista.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

RA-bi-DE-3

Tárgy: Az UN 1381 azonosító számú, a 4.2. osztályba és az I. csomagolási osztályba tartozó anyagok (foszfor, sárga, víz alatt tartva) helyi szállítása vasúti tartálykocsikban.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 6.8., 6.8.2.3.

Az irányelv mellékletének tartalma: A tartányok és a tartálykocsik gyártására vonatkozó követelmények. A 6.8. fejezet 6.8.2.3. alszakasza típusjóváhagyást ír elő az UN 1381 azonosító számú anyagot (foszfor, sárga, víz alatt tartva) szállító tartányok esetében.

Nemzeti jogszabály tartalma: Az UN 1381 azonosító számú, a 4.2. osztályba és az I. csomagolási osztályba tartozó anyag (foszfor, sárga, víz alatt tartva) rövid távolságon (Sassnitz-Mukranból Lutherstadt Wittenberg-Piesteritzbe és Bitterfeldbe) történő helyi szállítása orosz szabvány szerint épült vasúti tartálykocsikban. Az áruszállítás az illetékes biztonsági hatóságok által megállapított kiegészítő üzemeltetési rendelkezések hatálya alá tartozik.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92.

Érvényességi idő: 2020. január 30. (meghosszabbított határidő)

DK Dánia

RA-bi-DK-1

Tárgy: Veszélyes áruk szállítása alagutakban.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 7.5.

Az irányelv mellékletének tartalma: Be- és kirakodás, biztonsági távolságok.

Nemzeti jogszabály tartalma: A jogszabály a Nagy-Bælt tengerszoros alatt átvezető vasúti alagúton keresztül megvalósuló szállítás vonatkozásában alternatív rendelkezéseket tartalmaz a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszában foglalt szabályokhoz képest. Ezek az alternatív rendelkezések csak a rakomány mennyiségére és a veszélyes áru egyes rakományai között tartandó távolságra vonatkoznak.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 2005. február 15.

Megjegyzések:

Érvényességi idő: 2022. június 30.

RA-bi-DK-2

Tárgy: Veszélyes áruk szállítása alagutakban.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 7.5

Az irányelv mellékletének tartalma: Be- és kirakodás, biztonsági távolságok.

Nemzeti jogszabály tartalma: A jogszabály az Øresund tengerszoros alatt átvezető vasúti alagúton keresztül megvalósuló szállítás vonatkozásában alternatív rendelkezéseket tartalmaz a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszában foglalt szabályokhoz képest. Ezek az alternatív rendelkezések csak a rakomány mennyiségére és a veszélyes áru egyes rakományai között tartandó távolságra vonatkoznak.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 2005. február 15.

Megjegyzések:

Érvényességi idő: 2022. február 28.

SE Svédország

RA-bi-SE–1

Tárgy: Veszélyes hulladék szállítása veszélyeshulladék-ártalmatlanító létesítménybe.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 5. és 6. rész.

Az irányelv mellékletének tartalma: A csomagolások kialakítására és vizsgálatára vonatkozó előírások.

Nemzeti jogszabály tartalma: A veszélyes anyagok hulladékát tartalmazó csomagolások szállítása során be kell tartani az irányelv előírásait, amelyek alól csak kevés számú eltérés engedélyezett. Eltérések nem minden típusú anyag és termék tekintetében alkalmazhatók.

Főbb eltérések:

A veszélyes anyagok hulladékait tartalmazó kisebb (30 kg-nál kisebb tömegű) csomagolások ezen irányelv II. melléklete II.1. szakaszának 6.1.5.2.1., 6.1.5.8.2., 6.5.6.1.2., 6.5.6.14.2., 6.6.5.2.1. és 6.6.5.4.3. alszakaszaiban foglalt rendelkezések betartása nélkül más csomagolásokba egybecsomagolhatók – beleértve az IBC-konténereket és a nagy méretű csomagolásokat is. A csomagolásokat, így az IBC-konténereket és a nagy méretű csomagolásokat nem szükséges a szállításra való alkalmasság szempontjából a kisebb belső csomagolások reprezentatív mintája segítségével megvizsgálni.

Az eltérés alkalmazásának feltétele, hogy teljesüljenek a következők:

a csomagolások, IBC-konténerek és nagy méretű csomagolások az ezen irányelv II. melléklete II.1. szakasza 6.1., 6.5. vagy 6.6. pontjának alkalmazandó rendelkezései szerinti I. és II. csomagolási osztálynak megfelelően megvizsgált és jóváhagyott típusok valamelyikébe tartoznak,

a kisebb csomagolások olyan nedvszívó anyagokat tartalmaznak, amelyek magukba zárnak minden kiömlő folyadékot, amely a szállítás során a külső csomagolásba, az IBC-konténerbe, illetve a nagy méretű csomagolásba kiszivároghatna, valamint

a szállításra előkészített csomagolások, IBC-konténerek, illetve nagy méretű csomagolások bruttó tömege nem haladja meg az I. és II. csomagolási osztályú csomagolások, IBC-konténerek, illetve nagy méretű csomagolások UN gyártmánytípus-jelölésekben jelzett bruttó tömegét, valamint

a szállítási okmányon szerepel a következő mondat: »A RID-S 16. része szerint csomagolva«.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: S. függelék: A veszélyes áruk belföldi vasúti szállításának különös szabályai, kiadva a veszélyes áruk szállításáról szóló törvény alapján.

Megjegyzések: Ezen irányelv II. melléklete II.1. szakaszának 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 és 6.6.5.4.3 alszakaszainak alkalmazása nehézségeket okoz, mert a csomagolásokat, IBC-konténereket és nagy méretű csomagolásokat a hulladék reprezentatív mintája segítségével kell bevizsgálni, amely mintát előzetesen nehéz meghatározni.

Érvényességi idő: 2021. június 30.

A 2008/68/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja alapján

DE Németország

RA-bii-DE-1

Tárgy: UN 1051 (stabilizált, folyékony, 1 tömegszázalékot nem meghaladó víztartalmú hidrogén-cianid) helyi szállítása vasúti tartálykocsikban, eltérve a 2008/68/EK irányelv II. melléklete II.1. szakaszától.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 3.2., 4.3.2.1.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Az UN 1051 azonosító számú, stabilizált, folyékony, 1 tömegszázalékot nem meghaladó víztartalommal rendelkező anyag (hidrogén-cianid) vasúti tartálykocsikban (RID-tartányban) való szállításának tilalma.

Nemzeti jogszabály tartalma: Konkrét kijelölt útvonalakon végzett helyi vasúti szállítás, meghatározott ipari folyamat részeként, egyértelműen megfogalmazott feltételekkel, szigorúan ellenőrzött körülmények között. A szállítás speciálisan erre a célra engedélyezett tartálykocsikban történik, melyek kialakítását és alkatrészeit a legújabb biztonsági követelményeknek megfelelő módon folyamatosan kiigazítják. A szállítási folyamatot részletesen az illetékes biztonsági és vészhelyzet-elhárító hatóságokkal egyetértésben kidolgozott kiegészítő üzembiztonsági előírások szabályozzák, és az illetékes felügyeleti hatóságok ellenőrzik.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Ausnahmezulassung Eisenbahn-Bundesamt, No E 1/97.

Érvényességi idő: 2023. január 1.

RA-bii-DE-2

Tárgy: Az UN 1402 azonosító számú, I. csomagolási osztályba tartozó anyag (kalcium-karbid) kijelölt útvonalakon, konténerekben vagy vasúti kocsikban történő helyi szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 3.2., 7.3.1.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Az ömlesztett szállításra vonatkozó általános követelmények. A 3.2. fejezet A. táblázata értelmében a kalcium-karbid ömlesztett szállítása tilos.

Nemzeti jogszabály tartalma: Az UN 1402 azonosító számú, I. csomagolási osztályba tartozó anyag (kalcium-karbid) külön kijelölt útvonalakon végzett helyi vasúti szállítása, meghatározott ipari folyamat részeként, egyértelműen megfogalmazott feltételekkel, szigorúan ellenőrzött körülmények között. A rakomány szállítása vasúti kocsikban, e célra épült konténerekben történik. Az áruszállítás az illetékes biztonsági hatóságok által megállapított kiegészítő üzemeltetési rendelkezések hatálya alá tartozik.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10.

Érvényességi idő: 2024. január 15.”


Top