EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0006

Az Európai Központi Bank (EU) 2017/274 határozata (2017. február 10.) az illetékes nemzeti hatóságok alkoordinátorainak teljesítményére vonatkozó visszajelzés adása során irányadó alapelvek meghatározásáról és az (EU) 2016/3 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2017/6)

OJ L 40, 17.2.2017, p. 72–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2019; hatályon kívül helyezte: 32019D0014(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/274/oj

17.2.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 40/72


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2017/274 HATÁROZATA

(2017. február 10.)

az illetékes nemzeti hatóságok alkoordinátorainak teljesítményére vonatkozó visszajelzés adása során irányadó alapelvek meghatározásáról és az (EU) 2016/3 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2017/6)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 6. cikke (1) és (7) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1024/2013/EU rendelet 6. cikkének (1) bekezdése rögzíti, hogy az Európai Központi Bank (EKB) felelős az egységes felügyeleti mechanizmus (SSM) hatékony és konzisztens működéséért. A rendelet (79) preambulumbekezdése megállapítja, hogy a motivált, jól képzett és pártatlan személyzet nélkülözhetetlen a hatékony felügyelethez.

(2)

A 468/2014/EU európai központi banki rendelet (EKB/2014/17) (2) 3–6. cikkével összhangban az EKB felelős az EKB és az illetékes nemzeti hatóságok alkalmazottaiból álló közös felügyeleti csoportok létrehozásáért és azok összetételéért. A közös felügyeleti csoporton belül folyó munka koordinálását a közös felügyeleti csoport koordinátora biztosítja, az illetékes nemzeti hatóságok egy vagy több alkoordinátorának támogatásával.

(3)

Az illetékes nemzeti hatóságok alkoordinátorainak a közös felügyeleti csoportok saját illetékes nemzeti hatóságukból származó tagjainak koordinálásban betöltött fontos szerepére tekintettel szükséges és arányos intézkedést jelent az illetékes nemzeti hatóságok alkoordinátorainak a közös felügyeleti csoportokban való teljesítményére vonatkozó visszajelzés adására szolgáló egységes eljárás bevezetése. Az illetékes nemzeti hatóságok alkoordinátorai teljesítményének folyamatos javításához történő hozzájárulás révén ezen teljesítményre vonatkozó visszajelzés elősegítheti a közös felügyeleti csoportok megfelelő működésének biztosítását.

(4)

Az illetékes nemzeti hatóságok kizárólagos felelősséggel bírnak az alkalmazottaik értékeléséért, az EKB pedig kizárólagos felelősséggel bír a saját alkalmazottai értékeléséért. Mindazonáltal az illetékes nemzeti hatóságok felhasználhatják az ezen határozatnak megfelelően rendelkezésre bocsátott, teljesítményre vonatkozó visszajelzést az alkalmazottaik vezetéséhez, és a visszajelzés inputként szolgálhat az illetékes nemzeti hatóságok belső értékelési rendszerében, amennyiben ezt a vonatkozó nemzeti jog megengedi.

(5)

Az illetékes nemzeti hatóságok alkoordinátorainak teljesítményére vonatkozó visszajelzést először egy próbaidőszak alatt az (EU) 2016/3 európai központi banki határozatban (EKB/2015/36) (3) rögzített elvekkel összhangban bocsátották rendelkezésre. Mivel ez a próbaidőszak véget ért, az említett határozatot a jogbiztonság érdekében hatályon kívül kell helyezni.

(6)

A próbaidőszak alatt szerzett tapasztalatok azt mutatták, hogy az illetékes nemzeti hatóságok alkoordinátorainak teljesítményére vonatkozó visszajelzés hasznos lehet a közös felügyeleti csoportok hatékony működésének biztosításában. Ugyanakkor további értékelésre van szükség. A teljesítményre vonatkozó visszajelzési mechanizmust ezért egy egyéves további próbaidőszakra folytatni kell. Ezt követően felülvizsgálatot kell végezni annak értékelésére, hogy hasznos lenne-e, ha a teljesítményre vonatkozó visszajelzési mechanizmus állandóbb jelleggel tovább folytatódna.

(7)

A felülvizsgálat eredményéről be kell számolni a felügyeleti testületnek. A felülvizsgálat fényében javaslatot kell tenni a Kormányzótanácsnak arról, hogy a teljesítményre vonatkozó visszajelzési mechanizmus folytatódjon-e.

(8)

A 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 27. cikkének megfelelően sor került az európai adatvédelmi biztossal való konzultációra, és az európai adatvédelmi biztos 2015. április 7-én véleményt fogadott el, amelyben elismerte, hogy a teljesítményre vonatkozó visszajelzés szükséges a közös felügyeleti csoportok vezetéséhez, és jóváhagyta a teljesítményre vonatkozó visszajelzési mechanizmust, javasolva, hogy pontos működését megfelelő jogi aktusban határozzák meg,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában az 1024/2013/EU rendelet 2. cikkében és a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 2. cikkében szereplő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

2. cikk

A teljesítményre vonatkozó visszajelzés

(1)   A közös felügyeleti csoportok koordinátorai az I. mellékletben szereplő elveknek megfelelően és a II. mellékletben szereplő kompetenciák figyelembevételével a teljesítményre vonatkozó visszajelzést adnak az illetékes nemzeti hatóságok alkoordinátorainak a közös felügyeleti csoporton belüli feladataik ellátása és célkitűzéseik megvalósítása terén saját maguk és csapatuk által elért teljesítményről.

(2)   A közös felügyeleti csoport koordinátora az illetékes nemzeti hatóság alkoordinátorával való egyeztetést követően meghatározza az illetékes nemzeti hatóság alkoordinátorának főbb feladatait és célkitűzéseit.

(3)   A közös felügyeleti csoportok koordinátorai az e határozat hatálybalépésének napján kezdődő és 12 hónappal később véget érő visszajelzési időszak tekintetében adnak a teljesítményre vonatkozó visszajelzést.

3. cikk

Felülvizsgálat

A visszajelzési időszak végét követően az EKB az illetékes nemzeti hatóságokkal együttműködve felülvizsgálja a teljesítményre vonatkozó visszajelzési mechanizmus működését és megállapításairól beszámol a felügyeleti testületnek. A jelentésnek arra vonatkozó javaslatot kell tartalmaznia, hogy a teljesítményre vonatkozó visszajelzési mechanizmus folytatásra kerüljön-e.

4. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az (EU) 2016/3 határozat (EKB/2015/36) ezennel hatályát veszti.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat 2017. február 15-én lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2017. február 10-én.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 287., 2013.10.29., 63. o.

(2)  Az Európai Központi Bank 468/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az Egységes Felügyeleti Mechanizmuson belül az Európai Központi Bank és az illetékes nemzeti hatóságok, valamint a kijelölt nemzeti hatóságok közötti együttműködési keretrendszer létrehozásáról (SSM-keretrendelet) (EKB/2014/17) (HL L 141., 2014.5.14., 1. o.).

(3)  Az Európai Központi Bank (EU) 2016/3 határozata (2015. november 18.) az illetékes nemzeti hatóságoknak az egységes felügyeleti mechanizmus közös felügyeleti csoportjaiban résztvevő al-koordinátorainak teljesítményéről adandó visszajelzés alapelveinek meghatározásáról (EKB/2015/36) (HL L 1., 2016.1.5., 4. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).


I. MELLÉKLET

Az illetékes nemzeti hatóságoknak az egységes felügyeleti mechanizmus közös felügyeleti csoportjaiban résztvevő alkoordinátorai teljesítményéről adandó visszajelzés alapelvei

1. alapelv

A teljesítményre vonatkozó visszajelzés hatálya

Az illetékes nemzeti hatóságoknak az egységes felügyeleti mechanizmus (SSM) közös felügyeleti csoportjaiban résztvevő alkoordinátorainak teljesítményre vonatkozó visszajelzés hatálya alá tartoznak, feltéve, hogy legalább egy – az érintett illetékes nemzeti hatóság foglalkoztatási keretrendszerében meghatározottak szerinti – teljes munkaidős munkakör 25 %-áig terjedően a közös felügyeleti csoportban dolgoznak.

2. alapelv

A teljesítményre vonatkozó visszajelzés célja

Az SSM egésze működésének elősegítése és javítása érdekében a teljesítményre vonatkozó visszajelzés értékelni fogja az illetékes nemzeti hatóságok alkoordinátorainak a feladataik ellátása során nyújtott teljesítményét, az SSM célkitűzésinek és a kompetenciáknak az alkoordinátorok általi megértésének továbbfejlesztése céljából, ezáltal hozzájárulva a közös felügyeleti csoportok teljesítményének és integrációjának javításához.

3. alapelv

A teljesítményre vonatkozó visszajelzéssel kapcsolatos eljárás

(1)

A visszajelzési időszak kezdetén a közös felügyeleti csoport koordinátora az illetékes nemzeti hatóság alkoordinátorával történt egyeztetést követően meghatározza minden olyan illetékes nemzeti hatósági alkoordinátor főbb feladatait és célkitűzéseit, aki az 1. alapelv alapján a teljesítményre vonatkozó visszajelzés hatálya alá tartozik. Ezek a feladatok és célkitűzések az SSM visszajelzési nyomtatványban kerülnek rögzítésre.

(2)

A közös felügyeleti csoport koordinátora a visszajelzési időszak teljes időtartama alatt útmutatást és informális visszajelzést ad minden egyes illetékes nemzeti hatósági alkoordinátor számára. A visszajelzési időszak leteltét követően a közös felügyeleti csoport koordinátora minden egyes illetékes nemzeti hatóság alkoordinátor számára a teljesítményre vonatkozó, időszak végi visszajelzést ad, mind szóban, mind pedig az SSM teljesítményre vonatkozó visszajelzési nyomtatványon. A visszajelzési nyomtatvány véglegesítése előtt az alkoordinátor lehetőséget kap arra, hogy a teljesítményre vonatkozó visszajelzéssel kapcsolatos álláspontját és észrevételeit hivatalosan is rögzítse.

(3)

A teljesítményre vonatkozó informális, valamint az időszak végi visszajelzés figyelembe veszi az illetékes nemzeti hatóságok alkoordinátorainak főbb feladatait és célkitűzéseit, a II. mellékletben foglalt SSM kompetenciákat, valamint a csoportjuknak a közös felügyeleti csoport általános működéséhez történő hozzájárulását.

4. alapelv

A teljesítményre vonatkozó visszajelzéshez való hozzáférés

(1)

A teljesítményre vonatkozó időszak végi visszajelzés az érintett illetékes nemzeti hatóság kérésére hozzáférhetővé tehető az érintett illetékes nemzeti hatóság számára, és azt az illetékes nemzeti hatóság felhasználhatja a saját alkalmazottai vezetésének elősegítése érdekében, amennyiben ezt az alkalmazandó nemzeti jog megengedi.

(2)

Az illetékes nemzeti hatóságok dönthetnek úgy, hogy a teljesítményre vonatkozó visszajelzést a saját belső értékelési rendszerükben további inputként felhasználják, amennyiben ezt az alkalmazandó nemzeti jog megengedi.

(3)

A teljesítményre vonatkozó visszajelzéshez való hozzáférés (ideértve annak átadását is) a 45/2001/EK rendelet 8. cikkének a) pontjával összhangban kerül biztosításra az illetékes nemzeti hatóságok részére.

5. alapelv

A teljesítményre vonatkozó visszajelzés adásával összefüggésben kezelt személyes adatok védelme

(1)

A teljesítményre vonatkozó visszajelzéssel kapcsolatos adatokat az EKB a 45/2001/EK rendelettel összhangban kezeli.

(2)

A teljesítményre vonatkozó visszajelzéssel kapcsolatos adatokat kizárólag a 2. és a 4. alapelvekben leírt célokra lehet felhasználni, és az adatokat legfeljebb öt évig lehet tárolni.


II. MELLÉKLET

Az SSM-ben dolgozó alkalmazottak számára különösen releváns kompentenciák listája (SSM kompetenciák)

Szakmai ismeretek : A felügyeleti politikák, módszertanok és szabályozások ismerete különösen az SSM-mel összefüggésben, csakúgy, mint a pénzügyi intézmények működésével kapcsolatos ismeretek. Figyelemmel kíséri az ezeken a területeken bekövetkezett fejleményeket, és a munkája megfelelő területein alkalmazza ezeket az ismereteket.

Kommunikáció : Mind az egyének, mind pedig a csoportok részére szóban és írásban is tisztán és következetesen adja át az információkat annak biztosítása érdekében, hogy azok megértsék az információkat és a mondandó lényegét. Másokat végighallgat és megfelelő módon ad választ.

Együttműködés : A csoport európai céljainak elérése érdekében folyamatos és együttműködő munkakapcsolatokat épít ki és tart fenn a munkatársaival. Hatékony kapcsolatokat épít ki és tart fenn másokkal a csapatmunka ösztönzése és támogatása érdekében. Proaktívan megosztja másokkal a rendelkezésére álló adatokat, tudást és információkat a csoporton belül.

A kitűzött célok elérésére vonatkozó elszántság : A feladatait megbízhatóan és kitartóan ellátja, a sikeres megoldások keresése során saját magatartását oly módon alakítja, hogy az biztosítsa a sikeres eredmény elérése érdekében szükséges megfelelő hozzáállást.

Ítélőképesség és kutató hozzáállás : A helyzeteknek, adatoknak és az információknak a megfelelő stratégiák, tervek és politikák kialakítása érdekében történő elemzése és értékelése. Egy adott kérdés megértése, valamint különböző és egymással ellentétes nézőpontok megfogalmazása, és amennyiben szükséges, a megközelítésmódok kiigazítása a helyzetből eredő követelmények változása esetén; a problémák új szemszögből történő átgondolása; a mások által javasolt gondolkodásmód, illetve megoldások kiterjesztése. A problémáknak az ajánlás megtétele vagy egy következtetés levonása előtti teljes megértésére törekvés, mindeközben szükség szerint teljes körű és pontos információk beszerzése, kutató jellegű kérdések tiszteletteljes módon való feltétele révén megalapozott következtetésre jutás, valamint a lehetséges problémák és különböző információk folyamatos keresése.

A tudatosság mértéke és az előretekintő jellegű magatartás : Saját szerepén túlmutató, átfogó jellegű nézőpontot alakít ki, amelyet a különböző feladatok/szakterületek teljes körű megértése, az összetett kulturális kontextusok és nézőpontok vonatkozásában gyakorolt tudatosság, valamint a saját döntései másokra gyakorolt hatásának elemzése által ér el. Előretekintő, a jövőbeli lehetőségekre, illetve veszélyekre felkészülő, továbbá lehetőségeket teremtő vagy a jövőbeli problémák elhárítását lehetővé tévő fellépés.

Objektív, független és integritás jellemezte eljárás : Független és objektív, az Unió egészének érdekében történő, az SSM szakmai követelményein alapuló eljárás, a körülmények ellenőrzése a helyzetről való teljes és valós kép kialakítása érdekében. Az ellenőrizhető adatokra és tényekre támaszkodás által az elfogultság, az előítélet és a szubjektív értékelés kiiktatására törekvés.

Az SSM csoportok vezetése (kizárólag vezetők számára) : Csoportok (virtuális/távoli) vezetése, és a csoportcélok elérésnek érdekében történő irányítása. A csoporttevékenységek határokon átnyúló koordinálása útmutatások nyújtása, valamint a csoport kompetenciáinak és diverzitásának legeredményesebb és leghatékonyabb módon történő kihasználása által. A nem egyértelmű helyzetek kezelésére és leküzdésére irányuló munkavégzés, a bizonytalan helyzetben való irányításra és az ilyen helyzetekben való teljesítésre vonatkozó megoldások találása.


Top