Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1997

A Bizottság (EU) 2016/1997 végrehajtási rendelete (2016. november 15.) a 808/2014/EU végrehajtási rendeletnek a vidékfejlesztési programok tekintetében és a harmadik országok állampolgárainak integrációját célzó támogatási intézkedések monitoringja tekintetében történő módosításáról, valamint a rendelet helyesbítéséről

C/2016/7216

OJ L 308, 16.11.2016, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1997/oj

16.11.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 308/5


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1997 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. november 15.)

a 808/2014/EU végrehajtási rendeletnek a vidékfejlesztési programok tekintetében és a harmadik országok állampolgárainak integrációját célzó támogatási intézkedések monitoringja tekintetében történő módosításáról, valamint a rendelet helyesbítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikkére, 66. cikke (5) bekezdésére, 67. cikkére és 75. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 808/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) 4. cikkének (2) bekezdése meghatározza a vidékfejlesztési programok azon módosításainak maximális számát, amelyeket a tagállamok benyújthatnak a Bizottságnak. A tapasztalok alapján fel kell emelni a programmódosítások maximális számát annak érdekében, hogy a tagállamok korlátozott számú további módosításokat terjeszthessenek elő a programozási időszakban. Egyértelművé kell tenni, hogy mely esetekben nem alkalmazandó a programok módosításainak maximális száma, és e számba indokolt bevonni a bizonyos sürgősségi intézkedések elfogadására vagy a jelentős természeti hátrányokkal rendelkező területeknek az 1305/2013/EU rendelet 32. cikke (5) bekezdésének b) pontjában említett új meghatározására vonatkozó módosításokat is.

(2)

A vidékfejlesztési programok sikere nemcsak a megfelelő irányításon és a teljes körű végrehajtáson múlik, hanem az olyan új kihívásokhoz és változó körülményekhez történő alkalmazkodásra való készségen is, mint amilyen a migrációs válság. Valamennyi meglévő intervenciós mechanizmus megfelelő koordinálásának biztosítása érdekében a harmadik országok állampolgárainak integrációját célzó intézkedésekre vonatkozó EMVA-támogatást uniós szinten nyomon kell követni.

(3)

A 808/2014/EU végrehajtási rendelet III. melléklete 2. részének 1. pontjából tévedésből kimaradt a LEADER-logó. Ezt pótolni kell. A IV. melléklet 1. pontjában a kedvezőtlen helyzetű területekre való hivatkozást javítani kell. A hivatkozást a hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területekre való hivatkozásnak kell felváltania.

(4)

A 808/2014/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vidékfejlesztési Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 808/2014/EU végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az 1305/2013/EU rendelet 11. cikke a) pontjának i. alpontja szerinti programmódosítás a programozási időszak során legfeljebb háromszor javasolható.

Az összes többi módosítástípus tekintetében együttesen érvényes, hogy:

a)

egyszeri módosítási javaslat nyújtható be naptári évenként és programonként, kivéve 2023-ban, amikor több javaslat is előterjeszthető azon módosítások tekintetében, amelyek kizárólag a finanszírozási terv kiigazítását érintik, ideértve a mutatókat tartalmazó terv ebből következő bármely változását is;

b)

a programozási időszak során három további módosítási javaslat nyújtható be programonként.

A módosítások első és második albekezdésben említett maximális száma nem alkalmazandó:

a)

ha az illetékes nemzeti közigazgatási szerv által hivatalosan természeti katasztrófának, katasztrófaeseménynek vagy kedvezőtlen éghajlati jelenségnek minősített esemény miatt, illetve a tagállam vagy a régió társadalmi-gazdasági feltételeinek jelentős és hirtelen megváltozása – többek között a migrációból vagy a menekültek befogadásából fakadó jelentős és hirtelen demográfiai változások – miatt sürgősségi intézkedésekre van szükség;

b)

ha az uniós jogi keret változása miatt módosításra van szükség;

c)

az 1303/2013/EU rendelet 21. cikkében említett eredményességi felülvizsgálatot követően;

d)

az 1305/2013/EU rendelet 8. cikke (1) bekezdése h) pontjának i. alpontja szerinti, az egyes évekre tervezett teljes EMVA-hozzájárulásban bekövetkezett olyan változás esetén, amely a szóban forgó rendelet 58. cikkének (7) bekezdésében említett, tagállamonkénti éves bontásokkal kapcsolatos változások következménye; a javasolt módosítások magukban foglalhatnak kapcsolódó változásokat az intézkedések leírásában;

e)

az 1303/2013/EU rendelet 37. cikke szerinti pénzügyi eszközök bevezetését érintő változások esetében; vagy

f)

az 1305/2013/EU rendelet 32. cikke (5) bekezdésének b) pontja szerinti új meghatározás bevezetését érintő változások esetében.”

2.

Az 5. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Az illetékes nemzeti közigazgatási szerv által hivatalosan természeti katasztrófának, katasztrófaeseménynek vagy kedvezőtlen éghajlati jelenségnek minősített esemény miatt, illetve a tagállam vagy a régió társadalmi-gazdasági feltételeinek jelentős és hirtelen megváltozása – többek között a migrációból vagy a menekültek befogadásából fakadó jelentős és hirtelen demográfiai változások – miatt szükséges sürgősségi intézkedések esetének, a jogi keretet érintő változások esetének vagy az 1303/2013/EU rendelet 21. cikkében említett eredményességi felülvizsgálatból eredő változások esetének kivételével a nemzeti keretszabályozás (2) bekezdésben említett módosításaira vonatkozó kéréseket csak naptári évenként egyszer, április 1-je előtt lehet benyújtani. A 4. cikk (2) bekezdésének második albekezdésétől eltérve, a programokat érintő, az említett felülvizsgálatból fakadó változtatások a szóban forgó albekezdéssel összhangban benyújtott módosítási javaslaton túlmenően is végrehajthatók.”

3.

A 14. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Azon művelettípusok tekintetében, amelyek hozzájárulhatnak az 1305/2013/EU rendelet 5. cikke első bekezdése (2) pontjának a) alpontja, 5. cikke első bekezdése (5) pontjának a)–d) pontja, valamint 5. cikke első bekezdése (6) pontjának a) alpontja szerinti kiemelt területekhez, vagy amelyek elősegíthetik harmadik országok állampolgárainak integrációját, az 1305/2013/EU rendelet 70. cikkében említett műveletek elektronikus formában történő rögzítésekor zászlóval (zászlókkal) meg kell jelölni azokat az eseteket, amelyeknél a művelet valamely eleme az említett kiemelt területek közül egyhez vagy többhöz hozzájárul, illetve az említett célt elősegíti.”

4.

A III., a IV. és a VII. melléklet e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. november 15-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 487. o.

(2)  A Bizottság 2014. július 17-i 808/2014/EU végrehajtási rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról (HL L 227., 2014.7.31., 18. o.).


MELLÉKLET

A 808/2014/EU végrehajtási rendelet III., a IV. és a VII. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A III. melléklet 2. részének 1. pontjában a b) alpont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

A LEADER-programok által finanszírozott tevékenységek és intézkedések esetében a LEADER-logó:

Image

2.

A IV. melléklet 1. pontjában a C32. mutatóra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„C32.

Hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek”

3.

A VII. melléklet 1. pontjának b) alpontjában a C. táblázatra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„—

C. táblázat: Az eredmények és intézkedések területtípusok, nemek és/vagy életkor szerinti, valamint harmadik országok állampolgárainak integrációját elősegítő műveletek szerinti bontása.”


Top