Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1842

A Bizottság (EU) 2016/1842 végrehajtási rendelete (2016. október 14.) az 1235/2008/EK rendeletnek az importált ökológiai termékek elektronikus ellenőrzési tanúsítványa és egyes más elemek tekintetében, valamint a 889/2008/EK rendeletnek a tartósított vagy feldolgozott ökológiai termékekre vonatkozó követelmények és az információszolgáltatás tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg )

C/2016/6502

OJ L 282, 19.10.2016, p. 19–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1842/oj

19.10.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 282/19


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1842 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. október 14.)

az 1235/2008/EK rendeletnek az importált ökológiai termékek elektronikus ellenőrzési tanúsítványa és egyes más elemek tekintetében, valamint a 889/2008/EK rendeletnek a tartósított vagy feldolgozott ökológiai termékekre vonatkozó követelmények és az információszolgáltatás tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 38. cikke a), d) és e) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1235/2008/EK rendelet (2) részletes szabályokat határoz meg az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára vonatkozóan.

(2)

Az 1235/2008/EK bizottsági rendelet meghatározza, hogy az ellenőrző szerveknek és ellenőrző hatóságoknak milyen időtartamon belül kell benyújtaniuk a megfelelőség tekintetében történő, a 834/2007/EK rendelet 32. cikke szerinti elismerésük iránti kérelmet. Mivel még folyamatban van a megfelelő termékek behozatalára vonatkozó előírások végrehajtásának értékelése, és nem fejeződött be a kapcsolódó iránymutatások, minták és kérdőívek kidolgozása és a szükséges elektronikus adatátviteli rendszer kialakítása, meg kell hosszabbítani az ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok kérelmeinek benyújtására vonatkozó határidőt.

(3)

A tapasztalat azt mutatja, hogy a tagállamok eltérő gyakorlatokat alkalmaznak az ökológiai termékek szállítmányainak az Unión belüli szabad forgalomba bocsátásukat megelőző ellenőrzésére. A következetes és eredményes ellenőrzések érdekében a 834/2007/EK rendelet 27. cikkének (3) bekezdése szerint elvégzett kockázatértékelés alapján egyértelművé kell tenni, hogy a szállítmányokon milyen típusú ellenőrzéseket szükséges elvégezni. Helyénvaló továbbá átszövegezni a szállítmány vizsgálatáért és az ellenőrzési tanúsítvány hitelesítéséért felelős hatóságok fogalommeghatározását annak egyértelművé tétele érdekében, hogy a szóban forgó hatóságok az ökológiai termelés területén elvégzendő hivatalos ellenőrzések megszervezésében illetékes, a 834/2007/EK rendelet 27. cikkének (1) bekezdése alapján kijelölt hatóságok.

(4)

Az ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok gyakorlatában szintén eltérés figyelhető meg az 1235/2008/EK rendelet III. és IV. mellékletében említett termékkategóriák keretében importálandó termékek osztályozása tekintetében. Az érintett termékkategóriákon belüli egységesebb osztályozás érdekében meg kell határozni bizonyos fogalmakat, hogy ezáltal biztosítva legyen az egyértelműség és a jogbiztonság a gazdasági szereplők számára, valamint az, hogy az ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok egységesen alkalmazzák a szabályokat, és az illetékes hatóságok számára egyszerűbbé váljon a felügyelet.

(5)

Az egyszerűsítés és a higiéniai szabályokkal való összhang érdekében a termékkategóriák esetében a feldolgozatlan, illetve feldolgozott állapotnak ugyanazt kell jelentenie, mint a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (3) a feldolgozott termék és a feldolgozatlan termék fogalommeghatározásában. Ugyanakkor egyértelművé kell tenni, hogy a címkézési és csomagolási műveleteknek nincs relevanciája abból a szempontból, hogy egy adott termék feldolgozatlan, illetve feldolgozott terméknek minősül-e.

(6)

A 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (2) és (3) bekezdésében meghatározott két behozatali rendszer elvben kizárja egymást. Ha egy harmadik országot a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdése alapján egyenértékűség tekintetében elismernek, nincs szükség az adott ország ellenőrző hatóságának vagy ellenőrző szervének a 33. cikk (3) bekezdése szerinti elismerésére. Ezért az 1235/2008/EK rendelet 10. cikke (2) bekezdésének b) pontja előírja, hogy valamely ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv a 834/2007/EK rendelet 33. cikke (3) bekezdésének megfelelően csak akkor ismerhető el egy adott ország tekintetében, ha az ország elismerésére nem került sor a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdése alapján. Ugyanakkor az ökológiai termékek behozatalát akadályozó korlátok elkerülése érdekében lehetővé kell tenni, hogy az ellenőrző szervek és az ellenőrző hatóságok valamely elismert harmadik ország tekintetében elismerhetők legyenek abban az esetben, ha az érintett harmadik ország elismerése nem vonatkozik az importálandó termékre. Az 1235/2008/EK rendelet 10. cikkének (3) bekezdésétől való meglévő eltérést ezért át kell fogalmazni a fennálló gyakorlat figyelembevételével úgy, hogy termékkategóriák helyett termékekre utaljon.

(7)

A 834/2007/EK rendelet alapján a harmadik országból behozott termékeket akkor lehet ökológiai termékként forgalomba hozni az Unió piacán, ha a termék olyan ellenőrzési tanúsítvánnyal rendelkezik, amelyet elismert harmadik ország illetékes hatósága, ellenőrző hatósága vagy ellenőrző szerve, vagy elismert ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv állított ki.

(8)

A „Cselekvési terv az Európai Unión belüli ökológiai termelés jövőjéért” című közlemény (4) 12. intézkedésének megfelelően a Bizottság az ökológiai termékek behozatalára vonatkozóan elektronikus tanúsítási rendszert dolgozott ki a 2003/24/EK bizottsági határozatban (5) említett elektronikus kereskedelem-ellenőrzési és szakértői rendszerbe (TRACES) integrált modul formájában.

(9)

Az 1235/2008/EK rendelet egyes rendelkezéseit módosítani kell az elektronikus tanúsítási rendszer bevezetése, valamint a rendszer megfelelő működésének biztosítása érdekében. Ezért egyértelművé kell tenni az érintett tagállam vámhatósága általi szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó szabályokat, az ellenőrzési tanúsítvány kiállítására és hitelesítésére vonatkozó munkafolyamatot, beleértve az ellenőrzési tanúsítvány és a vám-árunyilatkozat közötti kapcsolat ellenőrzését is. Ebben az összefüggésben egyértelműsítésre szorul a különleges vámeljárások hatálya alá tartozó ellenőrzési tanúsítvány kiállításának és hitelesítésének munkafolyamata is. Az elektronikus rendszer megfelelő működése érdekében helyénvaló előírni az elismert ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok e-mail-címének feltüntetését.

(10)

Az Unióba behozott ökológiai termékek megbízhatóságának biztosítása érdekében egyértelművé kell tenni, hogy az ellenőrzési tanúsítványt kiállító ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság főszabályként a termék termelőjét vagy feldolgozóját tanúsító ellenőrző szerv vagy hatóság. Abban az esetben, ha a 834/2007/EK rendelet 2. cikkének i) pontjában meghatározott feldolgozás céljából az utolsó műveletet végrehajtó gazdasági szereplő nem azonos a termék eredeti termelőjével vagy feldolgozójával, az ellenőrzési tanúsítványt az utolsó műveletet ellenőrzését végző ellenőrző szervnek vagy ellenőrző hatóságnak kell kiállítania. Ezenkívül egyértelművé kell tenni, hogy az 1235/2008/EK rendelet III. mellékletében felsorolt ellenőrző szervek vagy ellenőrző hatóságok csak az elismerésükre vonatkozó feltételeknek megfelelően állíthatnak ki ellenőrzési tanúsítványt, az említett rendelet IV. mellékletében felsoroltak pedig csak azon termékekre és származási helyekre vonatkozóan állíthatnak ki ellenőrzési tanúsítványt, amelyek a vonatkozó jegyzékben szerepelnek.

(11)

A tapasztalat azt mutatja, hogy az ellenőrzési tanúsítványt kiállító ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok eltérő gyakorlatot alkalmaznak az általuk elvégzendő ellenőrzések tekintetében. Ezért meg kell határozni a tanúsítás kiállítása előtt elvégzendő ellenőrzéseket. Az ellenőrző szervek vagy ellenőrző hatóságok csak teljes körű okmányellenőrzést, valamint – kockázatértékelésük alapján adott esetben – az érintett termékek fizikai ellenőrzését követően állíthatnak ki ellenőrzési tanúsítványt. A feldolgozott mezőgazdasági termékek esetében az 1235/2008/EK rendelet III. mellékletében felsorolt ellenőrző szerveknek és ellenőrző hatóságoknak ellenőrizniük kell, hogy valamennyi összetevő ellenőrző rendszer hatálya alá tartozik az érintett harmadik ország elismerésére vonatkozó feltételeknek megfelelően, az említett rendelet IV. mellékletében felsorolt ellenőrző szerveknek és ellenőrző hatóságoknak pedig ellenőrizniük kell, hogy az összetevőket az uniós jogszabályoknak megfelelően elismert ellenőrző szervek vagy ellenőrző hatóságok ellenőrizték és tanúsították, vagy azok előállítása az Unióban történt. Hasonlóképpen meg kell határozni az 1235/2008/EK rendelet IV. mellékletében felsorolt azon ellenőrző szervek vagy ellenőrző hatóságok által elvégzendő ellenőrzéseket, amelyek a termelési lánc végső szakaszaiban érintett, például csak a címkézési vagy csomagolási műveleteket végző gazdasági szereplők tanúsítását végzik. Ezekben az esetekben ellenőrizni kell, hogy az érintett termékeket az említett mellékletben felsorolt és az érintett ország és termékkategória tekintetében elismert ellenőrző szervek vagy ellenőrző hatóságok ellenőrizték és tanúsították.

(12)

Meg kell határozni azokat a hatóságokat, amelyek feladata, hogy az elektronikus ellenőrzési tanúsítvány céljából hozzáférési jogot adjanak a TRACES rendszerhez, valamint e jogokat naprakészen tartsák. Ezenkívül szabályokat kell meghatározni annak biztosítására, hogy a TRACES rendszer garantálja az adatok és a kapcsolódó metaadatok mindenkori hitelességét, sértetlenségét és olvashatóságát a megőrzésükre előírt teljes időszakban.

(13)

Rendelkezni kell továbbá arról, hogy szabálytalánságok feltárása esetén, különösen az olyan esetekben, amikor a termék ökológiai termékként van megcímkézve, de nem kíséri ellenőrzési tanúsítvány, hatékony és eredményes legyen a tagállami hatóságok közötti információcsere.

(14)

Mivel a tagállamok által kiállított utolsó behozatali engedélyek 2015. június 30-án hatályukat vesztik, az 1235/2008/EK rendeletből törölni kell a behozatali engedélyekre való hivatkozásokat.

(15)

A gazdasági szereplők és a tagállamok számára elengendő időt kell hagyni arra, hogy eljárásaikat hozzáigazítsák a TRACES rendszerben kezelt elektronikus ellenőrzési tanúsítvány alkalmazásához. Ezért meg kell határozni azt az átmeneti időszakot, amely alatt még lehetőség van papíralapú ellenőrzési tanúsítványok kiállítására és hitelesítésére.

(16)

Az elektronikus ellenőrzési tanúsítvány megfelelő működésének biztosításához, továbbá annak egyértelművé tételéhez, hogy az ökológiai termelésre való átállás időszakából származó termékek ki vannak zárva a harmadik országoknak nyújtott elismerés köréből, az elismert harmadik országokból érkező termékek származására vonatkozó szöveg összehangolásához, valamint a C termékkategória algákkal, többek között mikroalgákkal való kibővítéséhez indokolt módosítani az 1235/2008/EK rendelet III. és IV. mellékletének egyes elemeit oly módon, hogy a harmadik országoknak, illetve ellenőrző szerveknek vagy ellenőrző hatóságoknak korábban nyújtott elismerések hatálya ne változzon.

(17)

Az Egyesült Államok által rendelkezésre bocsátott információk szerint 2014 októbere óta a szóban forgó harmadik országban nem lehet az almákat és a körtéket a tűzelhalásos betegség ellen antibiotikummal kezelni. Ezért indokolt az 1235/2008/EK rendelet III. mellékletéből törölni az A és D termékkategóriára vonatkozó releváns korlátozást.

(18)

Az egyenértékűségi rendszer végrehajtása során nyert tapasztalatok alapján ki kell igazítani az ellenőrzési tanúsítvány és kivonatának az 1235/2008/EK rendelet V., illetve VI. mellékletében meghatározott mintáját, hogy tájékoztatást nyújtsanak a termék termelőjéről vagy feldolgozójáról, valamint – ha a termék exportáló országától eltér – az érintett származási országról.

(19)

A 889/2008/EK bizottsági rendelet (6) részletes szabályokat határoz meg az ökológiai termelésre, valamint az ökológiai termékek címkézésére és ellenőrzésére vonatkozóan.

(20)

Mivel a „feldolgozott” és a „feldolgozatlan” fogalmakra vonatkozó új meghatározásoknak az 1235/2008/EK rendeletbe való beillesztése azzal jár, hogy a 834/2007/EK rendelet 2. cikkének i) pontja szerinti feldolgozás fogalommeghatározásában szereplő egyes műveletek nem tekinthetők feldolgozással járó műveletnek, nehezen érthetővé válnának a feldolgozott élelmiszerek és takarmányok előállítására vonatkozó, a 889/2008/EK rendelet 26. cikkében meghatározott szabályok. Ezért a nem engedélyezett anyagokkal vagy termékekkel történő szennyeződés veszélyének elkerülésére és a nem ökológiai termékekkel való keveredés és felcserélődés megakadályozására hozandó óvintézkedésekre vonatkozó szabályokat át kell fogalmazni annak egyértelművé tételére, hogy azok – adott esetben – alkalmazandók a tartósítási tevékenységeket végző gazdasági szereplőkre. Ebből a célból helyénvaló a „tartósítás” és a „feldolgozás” fogalmakat is meghatározni.

(21)

A behozott szállítmányokra vonatkozó információknak a 889/2008/EK rendelet szerinti továbbítását szintén a TRACES rendszeren keresztül kell elvégezni.

(22)

Az elektronikus tanúsítási rendszer megfelelő működéséhez arra van szükség, hogy az illetékes hatóságokról, valamint az ellenőrző szervekről vagy ellenőrző hatóságokról a tagállamok által a Bizottságnak szolgáltatandó információk között e-mail-címek és internetes weboldalak is szerepeljenek. Helyénvaló új végső határidőt meghatározni az említett információk bejelentésére vonatkozóan.

(23)

Az 1235/2008/EK és a 889/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(24)

Az új elektronikus tanúsítási rendszerre való zökkenőmentes átállás biztosítása érdekében indokolt e rendelet alkalmazásának kezdetét a közzétételétől számított hat hónapban megállapítani. A C termékkategória algákkal, többek között mikroalgákkal való kibővítését azonban a 889/2008/EK rendeletet módosító (EU) 2016/673 bizottsági végrehajtási rendelet (7) vonatkozó, a mikroalgák élelmiszerként történő felhasználását lehetővé tevő rendelkezéseinek alkalmazási időpontjától indokolt alkalmazni.

(25)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az ökológiai termeléssel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1235/2008/EK rendelet módosítása

Az 1235/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)

az 5. és 6. pont helyébe a következő szöveg lép:

„5.   »a szállítmány vizsgálata«: az érintett tagállam illetékes hatósága által a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (*) előírt hivatalos ellenőrzések keretében a 834/2007/EK rendelet, a 889/2008/EK rendelet és e rendelet követelményei teljesítésének szisztematikus okmányellenőrzések, szúrópróbaszerű azonossági ellenőrzések, valamint – kockázatértékelésük alapján adott esetben – fizikai ellenőrzések révén végzett vizsgálata a szállítmány Unión belüli szabad forgalomba bocsátását megelőzően e rendelet 13. cikkének megfelelően;

6.   »érintett tagállam illetékes hatósága«: a tagállamok által a 834/2007/EK rendelet 27. cikkének (1) bekezdése alapján kijelölt, a szállítmány vizsgálatáért és az ellenőrzési tanúsítvány hitelesítéséért felelős vámhatóság, élelmiszer-biztonsági hatóság vagy egyéb hatóság;

(*)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 882/2004/EK rendelete a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről (HL L 165., 2004.4.30., 1. o.).”;"

b)

a cikk a következő 8–11. ponttal egészül ki:

„8.   »akvakultúra-termékek«: az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (**) 4. cikke (1) bekezdésének 34. pontjában meghatározott akvakultúra-termékek;

9.   »feldolgozatlan«: feldolgozatlan a 852/2004/EK rendelet (***) 2. cikke (1) bekezdésének n) pontja szerinti feldolgozatlan termékek fogalommeghatározása szerint, függetlenül a csomagolási vagy címkézési műveletektől;

10.   »feldolgozott«: feldolgozott a 852/2004/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének o) pontja szerinti feldolgozott termékek fogalommeghatározása szerint, függetlenül a csomagolási vagy címkézési műveletektől;

11.   »beléptetési pont«: a szabad forgalomba bocsátás helye.

(**)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1380/2013/EU rendelete a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.)."

(***)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 852/2004/EK rendelete az élelmiszer-higiéniáról (HL L 139., 2004.4.30., 1. o.).”"

2.

A 4. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A Bizottság valamely ellenőrző szervnek vagy ellenőrző hatóságnak az elismeréséről és a 3. cikkben meghatározott jegyzékbe történő felvételéről az érintett ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság képviselője által számára megküldött, a 17. cikk (2) bekezdése szerint a Bizottság által rendelkezésre bocsátott mintadokumentumnak megfelelő kérelem kézhezvétele után dönt. Az első jegyzék összeállítása során a Bizottság csak a 2017. október 31. előtt beérkezett hiánytalan kérelmeket veszi figyelembe.”

3.

A 7. cikk (2) bekezdése e) és f) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„e)

a d) pontban említett illetékes hatóság által az ellenőrzések elvégzésére elismert ellenőrző hatóság vagy hatóságok, illetve ellenőrző szerv vagy szervek neve, címe, e-mail-címe, internetes elérhetősége és kódszáma;

f)

az adott harmadik országban az Unió területére történő behozatalra vonatkozó tanúsítványok kiállításáért felelős hatóság vagy hatóságok, illetve ellenőrző szerv vagy szervek neve, címe, e-mail-címe, internetes elérhetősége és kódszáma;”.

4.

A 9. cikk (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

amennyiben valamely harmadik ország jegyzékbe történő felvételét követően a harmadik országban hatályos intézkedések, azok végrehajtása és különösen az ellenőrzési rendszer tekintetében változás történik, az adott harmadik ország haladéktalanul értesíti a Bizottságot; a 7. cikk (2) bekezdésének d), e) és f) pontjában említett információkat érintő változásról a 889/2008/EK rendelet 94. cikkének (1) bekezdésében említett számítógépes rendszeren keresztül haladéktalanul értesíteni kell a Bizottságot;”.

5.

A 10. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A (2) bekezdés b) pontjától eltérve az elismert harmadik országok 7. cikk szerinti jegyzékében szereplő harmadik országból származó azon termékek, amelyek nem tartoznak az érintett harmadik országnak nyújtott elismerés hatálya alá, felvehetők az e cikkben meghatározott jegyzékbe.”

6.

A 13. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„13. cikk

Ellenőrzési tanúsítvány

(1)   A 834/2007/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett és ugyanazon rendelet 33. cikkének megfelelően behozott termékekből álló szállítmányok Unión belüli szabad forgalomba bocsátásához a következők szükségesek:

a)

eredeti ellenőrzési tanúsítvány benyújtása az érintett tagállam illetékes hatóságához;

b)

a szállítmány vizsgálata és az ellenőrzési tanúsítvány hitelesítése az érintett tagállam illetékes hatósága által; valamint

c)

a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó, a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (****) 158. cikkének (1) bekezdésében említett vám-árunyilatkozatban az ellenőrzési tanúsítvány számának feltüntetése.

A szállítmány vizsgálatát és az ellenőrzési tanúsítvány hitelesítését annak az érintett tagállamnak az illetékes hatósága végzi, amelyben a szállítmányt az Unión belül szabad forgalomba bocsátják.

A tagállam kijelöli a területén belül a beléptetési pontokat és azokról tájékoztatja a Bizottságot.

(2)   Az ellenőrzési tanúsítványt a megfelelő ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv állítja ki, az érintett tagállam illetékes hatósága hitelesíti és az első címzett tölti ki az V. mellékletben meghatározott mintának és magyarázatoknak megfelelően, a 2003/24/EK bizottsági határozattal (*****) létrehozott elektronikus kereskedelem-ellenőrzési és szakértői rendszer (TRACES) alkalmazásával.

Az eredeti ellenőrzési tanúsítvány a TRACES rendszerben szereplő, kitöltött elektronikus tanúsítvány kinyomtatott és kézzel aláírt példánya, vagy – alternatív lehetőségként – a TRACES rendszerben aláírt ellenőrzési tanúsítvány, amely a 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (******) 3. cikkének 11. pontja szerinti fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy olyan elektronikus aláírással van ellátva, amely a 2004/563/EK, Euratom bizottsági határozat (*******) mellékletében az elektronikus és digitalizált dokumentumokra vonatkozóan a Bizottság által megállapított rendelkezésekben meghatározottaknak megfelelő szabályok és feltételek alkalmazása révén ezzel egyenértékű biztosítékokkal szolgál az aláíráshoz rendelt funkciók tekintetében.

Amennyiben az eredeti ellenőrzési tanúsítvány a TRACES rendszerben szereplő, kitöltött elektronikus tanúsítvány kinyomtatott és kézzel aláírt példánya, az ellenőrző hatóságok, az ellenőrző szervek, az érintett tagállam illetékes hatóságai és az első címzett az ellenőrzési tanúsítvány kiadásának, hitelesítésének és kézhezvételének minden egyes szakaszában ellenőrzi, hogy a szóban forgó példány egyezik-e a TRACES rendszerben feltüntetett információkkal.

(3)   Az ellenőrzési tanúsítvány akkor fogadható el hitelesítésre, ha azt az érintett termék termelőjének vagy feldolgozójának, illetve abban az esetben, ha a feldolgozás céljából az utolsó műveletet végrehajtó gazdasági szereplő nem azonos a termék termelőjével vagy feldolgozójával, a 834/2007/EK rendelet 2. cikkének i) pontjában meghatározott feldolgozás céljából az utolsó műveletet végrehajtó gazdasági szereplőnek az ellenőrző hatósága vagy ellenőrző szerve állította ki.

Az említett ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv:

a)

az érintett termékek tekintetében és annak a harmadik országnak a tekintetében e rendelet III. mellékletében felsorolt ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv, amelyből a termékek származnak, vagy – adott esetben – amelyben feldolgozás céljából az utolsó műveletet elvégezték; vagy

b)

az érintett termékek tekintetében és annak a harmadik országnak a tekintetében e rendelet IV. mellékletében felsorolt ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv, amelyből a termékek származnak, vagy amelyben feldolgozás céljából az utolsó műveletet elvégezték.

(4)   Az ellenőrzési tanúsítványt kiállító ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv csak azt követően állíthatja ki az ellenőrzési tanúsítványt és írhatja alá a tanúsítvány 18. rovatában szereplő nyilatkozatot, hogy minden vonatkozó ellenőrzési dokumentum tekintetében elvégezte az okmányellenőrzést, ideértve különösen az érintett termék termelési tervét, szállítási és kereskedelmi okmányait, továbbá – kockázatértékelése alapján adott esetben – a szállítmány fizikai ellenőrzését.

A feldolgozott termékek esetében ugyanakkor abban az esetben, ha az ellenőrzési tanúsítványt kiállító ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv a III. mellékletben felsorolt ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv, akkor csak azt követően állíthatja ki az ellenőrzési tanúsítványt és írhatja alá a tanúsítvány 18. rovatában szereplő nyilatkozatot, hogy ellenőrizte, hogy a termék valamennyi ökológiai összetevőjét ellenőrizte és tanúsította az érintett harmadik ország által elismert és az említett mellékletben felsorolt ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv, vagy abban az esetben, ha a tanúsítványt kiállító ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv a IV. mellékletben felsorolt ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv, akkor csak azt követően állíthatja ki az ellenőrzési tanúsítványt és írhatja alá a tanúsítvány 18. rovatában szereplő nyilatkozatot, hogy ellenőrizte, hogy a szóban forgó termék valamennyi ökológiai összetevőjét ellenőrizte és tanúsította a III. vagy IV. mellékletben felsorolt ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv, illetve hogy az összetevők előállítása és tanúsítása a 834/2007/EK rendeletnek megfelelően az Unióban történt.

Abban az esetben, ha feldolgozás céljából az utolsó műveletet végrehajtó gazdasági szereplő nem azonos a termék termelőjével vagy feldolgozójával, az ellenőrzési tanúsítványt kiállító, IV. mellékletben felsorolt ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv csak azt követően állíthatja ki az ellenőrzési tanúsítványt és írhatja alá a tanúsítvány 18. rovatában szereplő nyilatkozatot, hogy minden vonatkozó ellenőrzési dokumentum tekintetében elvégezte az okmányellenőrzést, ideértve a szállítási és kereskedelmi okmányokat is, továbbá ellenőrizte, hogy az érintett termék előállítását vagy feldolgozását ellenőrizte és hitelesítette az érintett termékek és ország tekintetében a 834/2007/EK rendelet 33. cikke (3) bekezdésének megfelelően elismert ellenőrző szerv vagy ellenőrző hatóság, valamint – kockázatértékelése alapján adott esetben – elvégezte a szállítmány fizikai ellenőrzését.

A Bizottságnak vagy valamely tagállam illetékes hatóságának a kérésére az ellenőrzési tanúsítványt a második és harmadik albekezdésnek megfelelően kiállító ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv haladéktalanul rendelkezésre bocsátja az ökológiai termelési lánc részét képező valamennyi gazdasági szereplő, valamint az e szereplők tevékenységét felügyelő ellenőrző hatóságok vagy ellenőrző szervek jegyzékét.

(5)   Az ellenőrzési tanúsítványt egyetlen eredeti példányban kell kiállítani.

Az első címzett vagy adott esetben az importőr az ellenőrző hatóságnak vagy ellenőrző szervnek a 889/2008/EK rendelet 83. cikkével összhangban történő tájékoztatása céljából az ellenőrzési tanúsítványról másolatot készíthet. Minden ilyen másolaton nyomtatva vagy pecséttel fel kell tüntetni a »MÁSOLAT« jelölést.

(6)   A szállítmány vizsgálatakor az érintett tagállam illetékes hatósága a 20. rovatban hitelesíti az eredeti ellenőrzési tanúsítványt, és visszaküldi a tanúsítványt benyújtó személynek.

(7)   Az első címzett a szállítmány átvételekor kitölti az ellenőrzési tanúsítvány 21. rovatát annak tanúsítására, hogy a szállítmány átvétele a 889/2008/EK rendelet 34. cikkével összhangban történt.

A 834/2007/EK rendelet 33. cikke (1) bekezdése második albekezdésének alkalmazásában az első címzett ezt követően megküldi a tanúsítvány eredeti példányát a 11. rovatban említett importőrnek.

(****)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. október 9-i 952/2013/EU rendelete az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.)."

(*****)  A Bizottság 2002. december 30-i 2003/24/EK határozata az integrált számítógépes állat-egészségügyi rendszer kifejlesztéséről (HL L 8., 2003.1.14., 44. o.)."

(******)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. július 23-i 910/2014/EU rendelete a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 73. o.)."

(*******)  A Bizottság 2004. július 7-i 2004/563/EK, Euratom határozata belső eljárási szabályzatának módosításáról (HL L 251., 2004.7.27., 9. o.).”"

7.

A rendelet a következő 13a–13d. cikkel egészül ki:

„13a. cikk

Vis maior és rendkívüli körülmények

(1)   Abban az esetben, ha vis maior vagy rendkívüli körülmények miatt az elektronikus rendszer nem működik és különösen a rendszer nem megfelelő működése vagy tartós kapcsolat hiánya esetén az ellenőrzési tanúsítványt és kivonatait ki lehet állítani és hitelesíteni lehet a 13. cikk (3)–(7) bekezdése alapján a TRACES rendszer alkalmazása nélkül, e cikk (2), (3) és (4) bekezdése szerint, az V. vagy VI. mellékletben meghatározott mintáknak és magyarázatoknak megfelelően. Az illetékes hatóságok, ellenőrző hatóságok, ellenőrző szervek és gazdasági szereplők haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot, és a rendszer helyreállítását követő tíz naptári napon belül beviszik a TRACES rendszerbe az összes szükséges adatot.

(2)   Amennyiben az ellenőrzési tanúsítványt a TRACES rendszer alkalmazása nélkül állítják ki, az Unió hivatalos nyelveinek egyikén kell megszövegezni, és – a bélyegzőket és aláírásokat kivéve – kizárólag nagybetűkkel vagy kizárólag nyomtatva kell kitölteni.

Az ellenőrzési tanúsítványt a vámkezelést végző tagállam hivatalos nyelvén, illetve hivatalos nyelveinek egyikén kell kitölteni. Az érintett tagállam illetékes hatóságai szükség esetén kérhetik az ellenőrzési tanúsítvány lefordítását a tagállam hivatalos nyelvére, illetve hivatalos nyelveinek egyikére.

A nem hitelesített módosítások, illetve törlések érvénytelenítik a tanúsítványt.

(3)   Az ellenőrzési tanúsítványt kiállító ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szerv minden kibocsátott tanúsítványt sorszámmal lát el, időrend szerinti nyilvántartást vezet a kiállított tanúsítványokról, és a sorszámhoz hozzárendeli a TRACES rendszer által adott sorszámot.

(4)   Amennyiben az ellenőrzési tanúsítványt a TRACES rendszer alkalmazása nélkül állítják ki és hitelesítik, a 15. cikk (1) bekezdésének második és harmadik albekezdése, valamint a 15. cikk (5) bekezdése nem alkalmazandó.

13b. cikk

Importőr

Az importőr a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó, a 952/2013/EU rendelet 158. cikkének (1) bekezdésében említett vám-árunyilatkozatban feltünteti az ellenőrzési tanúsítvány számát.

13c. cikk

Hozzáférési jogok

A Bizottság felel azért, hogy hozzáférési jogot adjon a TRACES rendszerhez a 834/2007/EK rendelet 2. cikkének n) pontjában meghatározott illetékes hatóságoknak, az ugyanezen rendelet 33. cikke (2) bekezdésének megfelelően elismert harmadik országok illetékes hatóságainak és az e rendelet III. és IV. mellékletében felsorolt ellenőrző hatóságoknak és ellenőrző szerveknek, valamint e jogokat naprakészen tartsa. A TRACES rendszerhez való hozzáférési jog megadását megelőzően a Bizottság ellenőrzi az érintett illetékes hatóságok, ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek személyazonosságát.

A 834/2007/EK rendelet 2. cikkének n) pontjában meghatározott illetékes hatóságok felelnek azért, hogy hozzáférési jogot adjanak a TRACES rendszerhez az uniós gazdasági szereplőknek, ellenőrző hatóságoknak és ellenőrző szerveknek, valamint e jogokat naprakészen tartsák. A TRACES rendszerhez való hozzáférési jog megadását megelőzően az illetékes hatóságok ellenőrzik az érintett gazdasági szereplők, ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek személyazonosságát. A tagállamok egyetlen hatóságot jelölnek ki, amely e területen koordinálja a Bizottsággal való együttműködést és kapcsolattartást.

Az illetékes hatóságok tájékoztatják a Bizottságot az odaítélt hozzáférési jogokról. A Bizottság a TRACES rendszerben aktiválja a szóban forgó hozzáférési jogokat.

13d. cikk

Az információk sértetlensége és olvashatósága

A TRACES rendszer védi az e rendeletnek megfelelően bevitt információk sértetlenségét.

A rendszer tartalmazza különösen a következő garanciákat:

a)

lehetővé teszi valamennyi felhasználó egyértelmű azonosítását, és hatékony intézkedéseket foglal magában a hozzáférési jogok ellenőrzése tekintetében annak érdekében, hogy védelmet biztosítson az adatokhoz, az adatállományokhoz és a metaadatokhoz való jogellenes, rosszhiszemű vagy engedély nélküli hozzáféréssel szemben, valamint azok jogellenes, rosszhiszemű vagy engedély nélküli törlésével, megváltoztatásával vagy áthelyezésével szemben;

b)

a behatolásokkal és a környezeti eseményekkel szemben védelmet biztosító fizikai védelmi rendszereket, valamint a kibertámadások elhárítására szolgáló szoftvervédelmi rendszereket foglal magában;

c)

a tárolt adatokat olyan környezetben őrzi meg, amely mind fizikailag, mind a szoftverek szempontjából biztonságos;

d)

különféle eszközökkel megakadályoz mindenféle engedély nélküli módosítást, és a sértetlenség biztosítására irányuló mechanizmusokat tartalmaz, amelyekkel ellenőrizhető, hogy az idő múlásával módosultak-e az adatok;

e)

ellenőrzési nyomvonalat ad meg az eljárás valamennyi alapvető fontosságú szakaszára vonatkozóan;

f)

megbízható formátumkonvertálási és adatmigrációs eljárásokat állapít meg annak biztosítására, hogy az információ az előírt teljes tárolási időszak alatt olvasható és hozzáférhető legyen;

g)

kellően részletes és naprakész működési és műszaki dokumentációt foglal magában a rendszer működésére és jellemzőire vonatkozóan, és ez a dokumentáció mindenkor hozzáférhető a működési és/vagy műszaki előírásokért felelős szervezeti egységek számára.”

8.

A 14. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Amennyiben valamely harmadik országból érkező szállítmányt a 952/2013/EU rendelet szerint vámraktározás vagy aktív feldolgozás alá vontak, és a második albekezdésben említett egy vagy több feldolgozásnak vetnek alá, az érintett tagállam illetékes hatósága a szállítmányon az első feldolgozás elvégzése előtt végrehajtja az e rendelet 13. cikke (1) bekezdése első albekezdésének b) pontjában említett ellenőrzést. Az áruk vámraktározásra vagy aktív feldolgozási eljárásra történő bejelentésére szolgáló vám-árunyilatkozat referenciaszámát fel kell tüntetni az ellenőrzési tanúsítvány 19. rovatában.

A feldolgozás a következő típusú műveletekre korlátozódik:

a)

csomagolás és újracsomagolás; vagy

b)

az ökológiai termelési módszerre utaló címkézés.

Az említett feldolgozást követően a szállítmányt a szabad forgalomba bocsátás előtt alá kell vetni az e rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében említett intézkedéseknek.

Ezt az eljárást követően az ellenőrzési tanúsítvány eredeti példányát – a 834/2007/EK rendelet 33. cikke (1) bekezdésének második albekezdése alkalmazásában – szükség szerint vissza kell küldeni a szállítmánynak a tanúsítvány 11. rovatában említett importőre részére.”

b)

A (2) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az ellenőrzési tanúsítvány 11. rovatában említett importőr az ellenőrzési tanúsítvány kivonatát a VI. mellékletben szereplő mintának és magyarázatoknak megfelelően a TRACES rendszeren keresztül a szétbontásból származó valamennyi tételre vonatkozóan benyújtja az érintett tagállam illetékes hatóságának. A tétel vizsgálatát követően az érintett tagállam illetékes hatósága az ellenőrzési tanúsítvány kivonatát szabad forgalomba bocsátás céljából hítelesíti a 13. rovatban. A tétel vizsgálatát és az ellenőrzési tanúsítvány kivonatának hitelesítését annak az érintett tagállamnak az illetékes hatósága végzi, amelyben a tételt az Unión belül szabad forgalomba bocsátják.”;

ii.

a negyedik albekezdést el kell hagyni.

9.

A 15. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés a következő második és harmadik albekezdéssel egészül ki:

„Amennyiben az érintett tagállam illetékes hatósága a szállítmányon végzett vizsgálat során olyan jogsértést vagy szabálytalanságot tár fel, amely a tanúsítvány hitelesítésének és a termékek szabad forgalomba bocsátásának megtagadásával jár, a hatóság a szóban forgó jogsértésről vagy szabálytalanságról a TRACES rendszeren keresztül haladéktalanul értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot.

A tagállamok biztosítják a hivatalos ellenőrzéseket végző illetékes hatóságok közötti hatékony és eredményes koordinációt annak érdekében, hogy haladéktalanul megosszák az olyan, a 834/2007/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett termékekből álló szállítmányok észlelésére vonatkozó információkat, amelyek ökológiai termelési módszerekre utaló jelöléssel vannak ellátva, de a 834/2007/EK rendeletnek megfelelő tervezett behozatalukat nem jelentették be. Az érintett tagállam illetékes hatósága a feltárt tényről a TRACES rendszeren keresztül haladéktalanul értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot.”

b)

a cikk a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5)   Az importőr, az első címzett vagy ezek ellenőrző hatósága vagy ellenőrző szerve a behozott termékekkel kapcsolatos jogsértésre vagy szabálytalanságra vonatkozó információt a 889/2008/EK rendelet 94. cikkének (1) bekezdésében említett számítógépes rendszerrel a TRACES rendszeren keresztül megküldi az érintett tagállamok illetékes hatóságainak.”

10.

A 17. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az (1) bekezdésben meghatározott számítógépes rendszernek alkalmasnak kell lennie az e rendeletben említett kérelmek, dokumentumok és információk begyűjtésére.”

11.

A 18. cikk második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az elismert országok első jegyzékében Argentína, Ausztrália, Costa Rica, India, Izrael (********), Új-Zéland és Svájc szerepel. A jegyzék az e rendelet 7. cikke (2) bekezdésének f) pontjában említett kódszámokat nem tartalmazza. A kódszámok hozzáadására 2010. július 1-je előtt kerül sor a jegyzéknek a 17. cikk (2) bekezdésével összhangban történő frissítése révén.

(********)  Izrael állam területe, kivéve az 1967 júniusa óta izraeli közigazgatás alatt álló területeket, nevezetesen a Golán-fennsíkot, a Gázai övezetet, Kelet-Jeruzsálemet és Ciszjordánia többi részét.”"

12.

A 19. cikket el kell hagyni.

13.

A rendelet a következő 19a. cikkel egészül ki:

„19a. cikk

A nem a TRACES rendszerben kiállított ellenőrzési tanúsítványok használatára vonatkozó átmeneti szabályok

2017. október 19-ig a 13. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett ellenőrzési tanúsítványnak és a 14. cikk (2) bekezdésében említett kivonatai kiállítása és hitelesítése történhet a 13. cikk (3)–(7) bekezdése alapján a TRACES rendszer alkalmazása nélkül a 13a. cikk (1), (2) és (3) bekezdése szerint, az V. vagy VI. mellékletben meghatározott mintáknak és magyarázatoknak megfelelően.”

14.

A III. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

15.

A IV. mellékletben a termékkategóriák felsorolásában a „C: Akvakultúra-termékek és tengeri moszatok” szöveg helyébe „C: Feldolgozatlan akvakultúra-termékek és algák” szöveg lép.

16.

Az V. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.

17.

A VI. melléklet helyébe e rendelet III. mellékletének szövege lép.

2. cikk

A 889/2008/EK rendelet módosítása

A 889/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk a következő t) és u) pontokkal egészül ki:

„t)   »tartósítás«: a termeléstől és a betakarítástól eltérő olyan tevékenység, amelyet a termékeken végeznek, de nem minősül az u) pontban meghatározott feldolgozásnak, beleértve a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (*********) 2. cikke (1) bekezdésének n) pontjában említett tevékenységeket, de kivéve a termék csomagolását és címkézését;

u)   »feldolgozás«: a 852/2004/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének m) pontjában említett tevékenység, beleértve a 834/2007/EK rendelet 19. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett anyagok alkalmazását. A csomagolási és címkézési műveletek nem minősülnek feldolgozásnak.

(*********)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 852/2004/EK rendelete az élelmiszer-higiéniáról (HL L 139., 2004.4.30., 1. o.).”"

2.

A II. cím címe helyébe a következő szöveg lép:

„II. CÍM

AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA, TARTÓSÍTÁSÁRA, FELDOLGOZÁSÁRA, CSOMAGOLÁSÁRA, SZÁLLÍTÁSÁRA ÉS TÁROLÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK”.

3.

A II. cím 3. fejezetének címe helyébe a következő lép:

„3. FEJEZET

Tartósított és feldolgozott termékek”.

4.

A 26. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„26. cikk

A termékek tartósítására, valamint a feldolgozott takarmányok és élelmiszerek előállítására vonatkozó szabályok

(1)   A termékeket tartósító, illetve a feldolgozott takarmányt vagy élelmiszert előállító gazdasági szereplők kialakítják és naprakészen tartják a kritikus feldolgozási lépések szisztematikus azonosításán alapuló megfelelő eljárásokat.

Ezen eljárások alkalmazásának mindenkor garantálnia kell, hogy a tartósított vagy feldolgozott termékek megfelelnek az ökológiai termelés szabályainak.

(2)   A gazdasági szereplők betartják és alkalmazzák a (1) bekezdésben említett eljárásokat. Különösen:

a)

óvintézkedéseket foganatosítanak a nem engedélyezett anyagokkal vagy termékekkel történő szennyeződés veszélyének elkerülése érdekében;

b)

megfelelő tisztító intézkedéseket alkalmaznak, valamint figyelemmel kísérik azok eredményességét, és nyilvántartásba veszik ezen intézkedéseket;

c)

garantálják, hogy nem ökológiai termelésből származó termék nem kerül a forgalomba ökológiai termelési módszerekre utaló jelöléssel.

(3)   Amennyiben az érintett feldolgozó egységben nem ökológiai termékeket is feldolgoznak vagy tárolnak, a gazdasági szereplő köteles:

a)

a műveleteket a teljes munkafolyamat alatt a nem ökológiai termékeken végzett hasonló műveletektől térben vagy időben elkülönítve végezni;

b)

az ökológiai termékeket a műveletek előtt és után a nem ökológiai termékektől térben vagy időben elkülönítve tárolni;

c)

az a) és b) pontban említett műveletekről az ellenőrző hatóságot vagy ellenőrző szervet tájékoztatni és minden műveletről és feldolgozott mennyiségről naprakész nyilvántartást vezetni;

d)

megfelelő intézkedéseket hozni a tételek azonosítása, valamint a nem ökológiai termékekkel való keveredés és felcserélődés megakadályozása érdekében;

e)

ökológiai termékeken műveleteket kizárólag a termelőberendezések megfelelő tisztítása után végezni.

(4)   A takarmány vagy élelmiszer feldolgozásához használt adalékoknak, technológiai segédanyagoknak, valamint egyéb anyagoknak és összetevőknek, továbbá az alkalmazott feldolgozási eljárásoknak – például füstölés – meg kell felelniük a gyártási gyakorlatok alapelveinek.”

5.

A 84. cikk a következő harmadik bekezdéssel egészül ki:

„Az importőr az első és második bekezdésben említett információkat a 2003/24/EK bizottsági határozattal (**********) létrehozott elektronikus kereskedelem-ellenőrzési és szakértői rendszer (TRACES) alkalmazásával továbbítja.

(**********)  A Bizottság 2002. december 30-i 2003/24/EK határozata az integrált számítógépes állat-egészségügyi rendszer kifejlesztéséről (HL L 8., 2003.1.14., 44. o.).”"

6.

A 94. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az a) és b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

2017. június 30-ig a 834/2007/EK rendelet 35. cikkének a) pontjában említett információkat az e-mail-címet és az internetes elérhetőséget is beleértve, majd ezek minden későbbi módosítását;

b)

2017. június 30-ig a 834/2007/EK rendelet 35. cikkének b) pontjában említett információkat a címet, az e-mail-címet és az internetes elérhetőséget is beleértve, majd ezek minden későbbi módosítását;”;

b)

a bekezdés a következő e) ponttal egészül ki:

„e)

2017. június 30-ig az 1235/2008/EK rendelet 2. cikkének 6. pontjában meghatározott, az érintett tagállam illetékes hatóságainak nevét, címét, e-mail-címét és internetes elérhetőségét, majd ezek minden későbbi módosítását.”

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

A rendeletet 2017. április 19-től kell alkalmazni. Az 1. cikk (2) bekezdését a rendelet hatálybalépésének napjától, az 1. cikk (15) bekezdését pedig 2017. május 7-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. október 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 189., 2007.7.20., 1. o.

(2)  A Bizottság 2008. december 8-i 1235/2008/EK rendelete a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról (HL L 334., 2008.12.12., 25. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 852/2004/EK rendelete az élelmiszer-higiéniáról (HL L 139., 2004.4.30., 1. o.).

(4)  COM(2014)179 final

(5)  A Bizottság 2002. december 30-i 2003/24/EK határozata az integrált számítógépes állat-egészségügyi rendszer kifejlesztéséről (HL L 8., 2003.1.14., 44. o.).

(6)  A Bizottság 2008. szeptember 5-i 889/2008/EK rendelete az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról (HL L 250., 2008.9.18., 1. o.).

(7)  A Bizottság 2016. április 29-i (EU) 2016/673 végrehajtási rendelete az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendelet módosításáról (HL L 116., 2016.4.30., 8. o.).


I. MELLÉKLET

Az 1235/2008/EK rendelet III. melléklete a következőképpen módosul:

(1)

A „HARMADIK ORSZÁGOK JEGYZÉKE ÉS A 7. CIKKBEN EMLÍTETT VONATKOZÓ ADATOK” cím után a melléklet a következő megjegyzéssel egészül ki:

Megjegyzés: A 834/2007/EK rendelet 17. cikke (1) bekezdése f) pontjának megfelelően az átállási időszak során tenyészett állatok és előállított állati termékek nem forgalmazhatók az Unióban a szóban forgó rendelet 23. és 24. cikkében említett, a termékek címkézésében és reklámozásában használt jelölésekkel. Ezeket a termékeket ezért ki kell zárni az e mellékletben felsorolt valamennyi ország tekintetében a B és D termékkategóriára vonatkozó elismerés köréből.”

(2)

Az Argentínára, Ausztráliára, Costa Ricára, Indiára, Izraelre, Japánra, Svájcra, Tunéziára és Új-Zélandra vonatkozó bejegyzésekben törölni kell az „(1) A tengeri moszatok nem tartoznak ebbe a kategóriába” lábjegyzetet.

(3)

Az Argentínára vonatkozó bejegyzés a következőképpen módosul:

a)

az 1. pontban a B és a D termékkategóriára vonatkozó megkötést el kell hagyni;

b)

a 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

Származás: az A, B és F kategóriába tartozó, Argentínában előállított termékek, valamint a D kategóriába tartozó, Argentínában feldolgozott termékek, amelyek összetevőit ökológiai termeléssel Argentínában állították elő.”

(4)

Az Ausztráliára vonatkozó bejegyzés 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„2.

Származás: az A és F kategóriába tartozó, Ausztráliában előállított termékek, valamint a D kategóriába tartozó, Ausztráliában feldolgozott termékek, amelyek összetevőit ökológiai termeléssel Ausztráliában állították elő.”

(5)

A Costa Ricára vonatkozó bejegyzés a következőképpen módosul:

a)

a „Kizárólag feldolgozott növényi termékek” megkötés helyébe a „Kizárólag feldolgozott növényi termékek” megkötés lép.

b)

a 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

Származás: az A és F kategóriába tartozó, Costa Ricában előállított termékek, valamint a D kategóriába tartozó, Costa Ricában feldolgozott termékek, amelyek összetevőit ökológiai termeléssel Costa Ricában állították elő.”

(6)

Az Izraelre vonatkozó bejegyzés 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„2.

Származás: az A és F kategóriába tartozó, Izraelben előállított termékek, valamint a D kategóriába tartozó, Izraelben feldolgozott termékek, amelyek összetevőit ökológiai termeléssel Izraelben állították elő vagy Izraelbe importálták:

vagy az Unióból,

vagy harmadik országból egy olyan rendszer keretében, amelyet a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdése szerint egyenértékűnek ismertek el.”

(7)

A Japánra vonatkozó bejegyzés 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„2.

Származás: az A és F kategóriába tartozó, Japánban előállított termékek, valamint a D kategóriába tartozó, Japánban feldolgozott termékek, amelyek összetevőit ökológiai termeléssel Japánban állították elő vagy Japánba importálták:

vagy az Unióból,

vagy olyan harmadik országból, amely tekintetében Japán elismerte, hogy az ott előállított termékeket a japán jogszabályokban meghatározottakkal egyenértékű szabályok alapján állították elő és ellenőrizték.”

(8)

A Svájcra vonatkozó bejegyzés a következőképpen módosul:

a)

az 1. pontban a B termékkategóriára vonatkozó korlátozást el kell hagyni;

b)

a 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

Származás: az A és F kategóriába tartozó, Svájcban előállított termékek, valamint a D és E kategóriába tartozó, Svájcban feldolgozott termékek, amelyek összetevőit ökológiai termeléssel Svájcban állították elő vagy Svájcba importálták:

vagy az Unióból,

vagy olyan harmadik országból, amely tekintetében Svájc elismerte, hogy az ott előállított termékeket a svájci jogszabályokban meghatározottakkal egyenértékű szabályok alapján állították elő és ellenőrizték.”

(9)

A Tunéziára vonatkozó bejegyzés 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„2.

Származás: az A és F kategóriába tartozó, Tunéziában előállított termékek, valamint a D kategóriába tartozó, Tunéziában feldolgozott termékek, amelyek összetevőit ökológiai termeléssel Tunéziában állították elő.”

(10)

Az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzés 1. pontjában az A és a D termékkategóriára vonatkozó megkötést el kell hagyni.

(11)

Az Új-Zélandra vonatkozó bejegyzés a következőképpen módosul:

a)

az 1. pontban a B és a D termékkategóriára vonatkozó korlátozást el kell hagyni;

b)

a 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

Származás: az A, B és F kategóriába tartozó, Új-Zélandban előállított termékek, valamint a D kategóriába tartozó, Új-Zélandban feldolgozott termékek, amelyek összetevőit ökológiai termeléssel Új-Zélandban állították elő vagy Új-Zélandba importálták:

vagy az Unióból,

vagy harmadik országból egy olyan rendszer keretében, amelyet a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (2) bekezdése szerint egyenértékűnek ismertek el,

vagy egy olyan harmadik országból, amelynek termelési és ellenőrzési előírásait – a MAF által megállapított rendelkezéseknek megfelelően ezen ország illetékes hatósága által benyújtott garanciák és adatok alapján – a MAF ökológiai termékek hatósági minőségbiztosítására vonatkozó programjával (»Official Organic Assurance Programme«) egyenértékűnek ismerték el, és feltéve, hogy csak az Új-Zélandon előállított, a D kategóriába tartozó – maximum 5 % mezőgazdasági eredetű terméket tartalmazó – termékekbe történő bedolgozásra szánt, ökológiai termeléssel előállított összetevők kerülnek behozatalra.”

(12)

A Koreai Köztársaságra vonatkozó bejegyzés 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„2.

Származás: a D kategóriába tartozó, a Korai Köztársaságban feldolgozott termékek, amelyek összetevőit ökológiai termeléssel a Korai Köztársaságban állították elő vagy a Koreai Köztársaságba importálták:

vagy az Unióból,

vagy olyan harmadik országból, amely tekintetében a Koreai Köztársaság elismerte, hogy az ott előállított termékeket a Koreai Köztársaság jogszabályaiban meghatározottakkal egyenértékű szabályok alapján állították elő és ellenőrizték.”


II. MELLÉKLET

„V. MELLÉKLET

Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép

III. MELLÉKLET

„VI. MELLÉKLET

Image Szövege kép Image Szövege kép

Top