EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1821

A Bizottság (EU) 2016/1821 végrehajtási rendelete (2016. október 6.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

OJ L 294, 28.10.2016, p. 1–956 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1821/oj

28.10.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 294/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1821 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. október 6.)

a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésére és 12. cikkére,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelet árunómenklatúrát (a továbbiakban: Kombinált Nómenklatúra vagy KN) hozott létre azzal a céllal, hogy egyidejűleg teljesüljenek a Közös Vámtarifa, az Unió külkereskedelmi statisztikái és az áruk importjára és exportjára vonatkozó egyéb uniós szakpolitikák által támasztott követelmények.

(2)

A KN egységes szerkezetű változatának tükröznie kell az Unió által vállalt nemzetközi kötelezettségeket. E célból figyelembe kell venni többek között a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszerről szóló, az Unió nevében a 87/369/EGK tanácsi határozattal (2) jóváhagyott nemzetközi egyezményhez mellékelt HR-nómenklatúra legutóbbi változtatásait, a 2010/314/EU tanácsi határozat (3) nyomán végrehajtott változtatásokat, továbbá az információtechnológiai termékek kereskedelmének kiterjesztéséről szóló nyilatkozat formájában létrejött, az Unió nevében az (EU) 2016/971 tanácsi határozattal (4) jóváhagyott megállapodásból (ITA) eredő változtatásokat.

(3)

A KN módosítására a fentieken túlmenően többek között a statisztikai és a kereskedelempolitikai követelmények változásainak, a technológiai és üzleti fejlődésnek, valamint a szövegek összehangolása, illetve egyértelművé tétele iránti igénynek, továbbá a hivatkozások tekintetében az Uniós Vámkódex (5) hatálybalépését követően bekövetkezett változásoknak a figyelembevétele érdekében is szükség van.

(4)

A KN Harmadik része (Vámtarifa-mellékletek) I. szakaszának (Mezőgazdasági mellékletek) 1. melléklete tartalmazza a mezőgazdasági alkotóelemek (EA), a cukorra vonatkozó kiegészítő vámtétel (AD S/Z) és a lisztre vonatkozó kiegészítő vámtétel (AD F/M) kiszámítása tekintetében irányadó 1. táblázatot. Tekintettel arra, hogy a gyakorlatban eltérő értelmezések merülhetnek fel a fruktóztartalmú termékek szacharóz-/invertcukor-/izoglükóz-tartalmának meghatározását illetően, helyénvaló beilleszteni egy olyan szöveget, amely egyértelművé teszi az 1. táblázat 3. lábjegyzetében meghatározott számítást.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. október 6-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(2)  A Tanács 1987. április 7-i 87/369/EGK határozata az összehangolt áruleíró és kódrendszerről szóló nemzetközi egyezmény és az azt módosító jegyzőkönyv megkötéséről (HL L 198., 1987.7.20., 1. o.).

(3)  A Tanács 2010. május 10-i 2010/314/EU határozata az Európai Unió és Brazília, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Kolumbia, Mexikó, Nicaragua, Panama, Peru és Venezuela közötti „Genfi banánkereskedelmi megállapodás”, valamint az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti banánkereskedelmi megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról (HL L 141., 2010.6.9., 1. o.).

(4)  A Tanács 2016. június 17-i (EU) 2016/971 határozata az információtechnológiai termékek kereskedelmének kiterjesztésére vonatkozó megállapodásnak (ITA) az Európai Unió nevében, nyilatkozat formájában történő megkötéséről (HL L 161., 2016.6.18., 2. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. október 9-i 952/2013/EU rendelete az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).


I. MELLÉKLET

KOMBINÁLT NÓMENKLATÚRA

ÖSSZEFOGLALÓ

ELSŐ RÉSZ – BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. szakasz – Általános szabályok

A.

A Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályok 15

B.

A vámtételekre vonatkozó általános szabályok 16

C.

A nómenklatúrára és a vámtételekre egyaránt vonatkozó általános szabályok 17

II. szakasz – Különös rendelkezések

A.

Egyes hajókhoz vagy más vízi járművekhez, illetve tengeri fúró- vagy termelési platformokhoz használt áruk 17

B.

Polgári légi járművek és azokhoz használt áruk 19

C.

Gyógyszeripari termékek 21

D.

Átalányvámtétel 21

E.

Csomagolótartályok és csomagolóanyagok 23

F.

Kedvezményes tarifális elbánás az áru jellege alapján 23
Jelek, rövidítések és szimbólumok 25
Kiegészítő mértékegységek 26

MÁSODIK RÉSZ – VÁMTARIFA

Fejezet

I. áruosztály

Élő állatok; állati termékek

1.

Élő állatok 29

2.

Hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékek és belsőségek 33

3.

Halak és rákfélék, puhatestű és más gerinctelen víziállatok 50

4.

Tejtermékek; madártojás; természetes méz; máshol nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű élelmiszer 73

5.

Máshol nem említett állati eredetű termékek 85

II. áruosztály

Növényi termékek

6.

Élő fák és más növények; hagymák, gumók, gyökerek és hasonlók; vágott virágok és díszítőlombozat 87

7.

Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, és egyes gyökerek és gumók 90

8.

Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és diófélék; citrusfélék vagy a dinnyefélék héja 96

9.

Kávé, tea, matétea és fűszerek 103

10.

Gabonafélék 106

11.

Malomipari termékek; maláta; keményítők; inulin; búzasikér 111

12.

Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak és gyümölcsök; ipari vagy gyógynövények; szalma és takarmány 116

13.

Sellak; mézga, gyanta és más növényi nedv és kivonat 121

14.

Növényi eredetű nyersanyag fonásra; máshol nem említett növényi termékek 123

III. áruosztály

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek bontási termékei; elkészített ételzsír; állati vagy növényi eredetű viasz

15.

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek bontási termékei; elkészített ételzsír; állati vagy növényi eredetű viasz 125

IV. áruosztály

Élelmiszer-készítmények; italok, alkoholtartalmú folyadékok és ecet; dohány és elkészített dohánypótlók

16.

Húsból, halból vagy rákféléből, puhatestűből, vagy más gerinctelen víziállatból készült termékek 135

17.

Cukor és cukoráruk 141

18.

Kakaó és kakaókészítmények 145

19.

Gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termékek; cukrászati termékek 147

20.

Zöldségfélékből, gyümölcsből, diófélékből vagy más növényrészekből előállított készítmények 152

21.

Különféle ehető készítmények 172

22.

Italok, alkoholtartalmú folyadékok és ecet 176

23.

Az élelmiszeripar melléktermékei és hulladékai; elkészített állati takarmány 189

24.

Dohány és feldolgozott dohánypótló 194

V. áruosztály

Ásványi termékek

25.

Só; kén; földek és kövek; gipsz, mész és cement 197

26.

Ércek, salakok és hamu 203

27.

Ásványi tüzelőanyagok, ásványi olajok és ezek desztillációs termékei; bitumenes anyagok; ásványi viaszok 206

VI. áruosztály

A vegyipar vagy vele rokon iparok termékei

28.

Szervetlen vegyi anyagok; szervetlen vagy szerves vegyületek nemesfémből, ritkaföldfémből, radioaktív elemekből vagy izotópokból 217

29.

Szerves vegyi anyagok 232

30.

Gyógyszeripari termékek 259

31.

Trágyázószerek 264

32.

Cserző- vagy színezőkivonatok; tanninok és származékaik; színezékek, pigmentek és más színező anyagok; festékek és lakkok; gitt és más masztix (simító- és tömítőanyagok); tinták 268

33.

Illóolajok és rezinoidok; illatszerek, szépség- vagy testápoló készítmények 273

34.

Szappan, szerves felületaktív anyagok, mosószerek, kenőanyagok, műviaszok, elkészített viaszok, fényesítő- vagy polírozóanyagok, gyertya és hasonló termékek, mintázópaszta, „fogászati viasz” és gipszalapú fogászati készítmények 276

35.

Fehérjeanyagok; átalakított keményítők; enyvek; enzimek 279

36.

Robbanóanyagok; pirotechnikai készítmények; gyufák; piroforos ötvözetek; egyes gyúlékony anyagok 282

37.

Fényképészeti vagy mozgófényképészeti termékek 283

38.

A vegyipar különféle termékei 286

VII. áruosztály

Műanyagok és ezekből készült áruk; gumi és ebből készült áruk

39.

Műanyagok és ezekből készült árucikk 299

40.

Gumi és ebből készült árucikk 314

VIII. áruosztály

Nyersbőr, kikészített bőr, szőrme és ezekből készült áruk; nyerges- és szíjgyártóáruk; utazási cikkek, kézitáskák és hasonló tartók; állati bélből készült áruk (a selyemhernyóbélből készült áruk kivételével)

41.

Nyersbőr (a szőrme kivételével) és kikészített bőr 321

42.

Bőráruk; nyerges- és szíjgyártóáruk; utazási cikkek, kézitáskák és hasonló tartók; állati bélből készült áruk (a selyemhernyóbélből készült áruk kivételével) 326

43.

Szőrme és műszőrme; ezekből készült áruk 329

IX. áruosztály

Fa és faipari termékek; faszén; parafa és parafa áruk; szalmából, eszpartófűből vagy más fonásanyagokból készült áruk; kosárkötő- és fonásáruk

44.

Fa és faipari termékek; faszén 331

45.

Parafa és parafa áruk 344

46.

Szalmából, eszpartófűből vagy más fonásanyagból készült áruk; kosárkötő- és fonásáruk 345

X. áruosztály

Papíripari rostanyag fából vagy más cellulóztartalmú anyagból; visszanyert (hulladék és használt) papír vagy karton; papír és karton és ezekből készült áruk

47.

Papíripari rostanyag fából vagy más cellulóztartalmú anyagból; visszanyert (hulladék és használt) papír vagy karton 347

48.

Papír és karton; papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból készült áruk 349

49.

Könyvek, újságok, képek és más nyomdaipari termékek; kéziratok, gépírásos szövegek és tervrajzok 360

XI. áruosztály

Textilipari alapanyagok és textiláruk

50.

Selyem 368

51.

Gyapjú, finom vagy durva állati szőr; lószőr fonal és szövet 370

52.

Pamut 374

53.

Más növényi textilszálak; papírfonal és papírfonalból szőtt szövet 381

54.

Szintetikus vagy mesterséges végtelen szálak (végtelen műszálak); szintetikus vagy mesterséges textilanyagból készült szalag és hasonlók 384

55.

Szintetikus vagy mesterséges vágott szálak (vágott műszálak) 389

56.

Vatta, nemez és nem szőtt textília; különleges fonalak; zsineg, kötél hajókötél és kábel, valamint ezekből készült áruk 396

57.

Szőnyegek és más textil padlóborítók 400

58.

Különleges szövetek; bolyhos szövetek; csipke; kárpit; paszomány; hímzés 403

59.

Impregnált, bevont, beborított vagy réteges szövetek; műszaki textiláru 406

60.

Kötött vagy hurkolt kelmék 410

61.

Kötött vagy hurkolt ruházati cikkek, kellékek és tartozékok 413

62.

Ruházati cikkek, kellékek és tartozékok, a kötött vagy hurkolt áruk kivételével 422

63.

Más készáru textilanyagból; készletek; használt ruha és használt textiláru; rongy 433

XII. áruosztály

Lábbeli, fejfedő, esernyők, napernyők, sétabotok, botszékek, ostorok, lovaglókorbácsok és ezek alkatrészei; kikészített tollak és ebből készült áruk; művirágok; emberhajból készült áruk

64.

Lábbeli, lábszárvédő és hasonló áruk; ezek alkatrészei 439

65.

Kalap és más fejfedők, valamint ezek alkatrészei 445

66.

Esernyők, napernyők, sétabotok, botszékek, ostorok, lovaglókorbácsok és ezek alkatrészei 446

67.

Kikészített toll és pehely, valamint ezekből készült áruk; művirágok; emberhajból készült áruk 447

XIII. áruosztály

Kőből, gipszből, cementből, azbesztből, csillámból vagy hasonló anyagokból készült áruk; kerámiatermékek; üvegek és üvegáruk

68.

Kőből, gipszből, cementből, azbesztből, csillámból vagy hasonló anyagokból készült áruk 449

69.

Kerámiatermékek 453

70.

Üveg és üvegáruk 456

XIV. áruosztály

Természetes vagy tenyésztett gyöngyök, drágakövek vagy féldrágakövek, nemesfémek, nemesfémmel plattírozott fémek és ezekből készült áruk; ékszerutánzatok; érmék

71.

Természetes vagy tenyésztett gyöngyök, drágakövek vagy féldrágakövek, nemesfémek, nemesfémmel plattírozott fémek és ezekből készült áruk; ékszerutánzatok; érmék 465

XV. áruosztály

Nem nemesfémek és ezekből készült áruk

72.

Vas és acél 472

73.

Vas- vagy acéláruk 493

74.

Réz és ebből készült áruk 505

75.

Nikkel és ebből készült áruk 511

76.

Alumínium és ebből készült áruk 514

77.

(A harmonizált rendszerben történő későbbi felhasználásra fenntartva)

78.

Ólom és ebből készült áruk 519

79.

Cink és ebből készült áruk 522

80.

Ón és ebből készült áruk 524

81.

Más nem nemesfém; cermet; ezekből készült áruk 526

82.

Szerszámok, késművesáruk, evőeszközök, kanál és villa nem nemesfémből; mindezek részei nem nemesfémből 529

83.

Máshol nem említett különféle áruk nem nemesfémből 535

XVI. áruosztály

Gépek és mechanikus berendezések; villamossági cikkek; ezek alkatrészei; hangfelvevő és -lejátszó készülékek, kép- és hangfelvevő és -lejátszó készülékek televízióhoz; ezek alkatrészei és tartozékai

84.

Atomreaktorok, kazánok, gépek és mechanikus berendezések; ezek alkatrészei 540

85.

Elektromos gépek és elektromos felszerelések és ezek alkatrészei; hangfelvevő és -lejátszó, televíziós kép- és hangfelvevő és -lejátszó készülékek és ezek alkatrészei és tartozékai 586

XVII. áruosztály

Járművek, légi járművek, vízi járművek és szállítás céljára szolgáló felszerelések

86.

Vasúti mozdonyok vagy villamos-motorkocsik, sínhez kötött járművek és alkatrészeik; vasúti vagy villamosvágány-tartozékok és -felszerelések és alkatrészeik; mindenféle mechanikus (beleértve az elektromechanikusat is) közlekedési jelzőberendezés 616

87.

Járművek és ezek alkatrészei és tartozékai, a vasúti vagy villamosvasúti sínhez kötött járművek kivételével 619

88.

Légi járművek, űrhajók, és ezek alkatrészei 633

89.

Hajók, csónakok és más úszószerkezetek 635

XVIII. áruosztály

Optikai, fényképészeti, mozgófényképészeti, mérő-, ellenőrző, precíziós, orvosi vagy sebészeti műszerek és készülékek; órák és kisórák; hangszerek; mindezek alkatrészei és tartozékai

90.

Optikai, fényképészeti, mozgófényképészeti, mérő-, ellenőrző, precíziós, orvosi vagy sebészeti műszerek és készülékek; mindezek alkatrészei és tartozékai 639

91.

Órák és kisórák és ezek alkatrészei 653

92.

Hangszerek; mindezek alkatrészei és tartozékai 657

XIX. áruosztály

Fegyverek és lőszerek; ezek alkatrészei és tartozékai

93.

Fegyverek és lőszerek; ezek alkatrészei és tartozékai 659

XX. áruosztály

Különféle áruk

94.

Bútor; ágyfelszerelés, matracok, ágybetétek, párnák és hasonló párnázott lakberendezési cikkek; máshol nem említett lámpák és világító-felszerelések; megvilágított jelzések, reklámfeliratok, névtáblák és hasonlók; előre gyártott épületek 661

95.

Játékok, játékszerek és sporteszközök; mindezek alkatrészei és tartozékai 666

96.

Különböző áruk 670

XXI. áruosztály

Művészeti tárgyak, gyűjteménydarabok és régiségek

97.

Művészeti tárgyak, gyűjteménydarabok és régiségek 675

98.

Komplett ipari létesítmények 677

99.

Speciális Kombinált Nómenklatúra-kódok 681

HARMADIK RÉSZ – VÁMTARIFA-MELLÉKLETEK

I. szakasz – Mezőgazdasági mellékletek

1. melléklet

Mezőgazdasági alkotóelemek (EA), kiegészítő vámtételek cukorra (AD S/Z) és kiegészítő vámtételek lisztre (AD F/M) 687

2. melléklet

Azok a termékek, amelyekre belépési ár alkalmazandó 703

II. szakasz – Vámmentességet élvező gyógyszeripari anyagok jegyzéke

3. melléklet

A vámmentességet élvező, az egészségügyi világszervezet (WHO) által a gyógyszeripari anyagok tekintetében előírt nemzetközi szabadnevek (INN-termékek) jegyzéke 749

4. melléklet

Azoknak az elő- és utótagoknak a jegyzéke, amelyek a 3. mellékletben felsorolt INN-termékekkel együtt az INN-termékek megfelelő sói, észterei, illetve hidrátjai jelölésére használatosak; ezek a sók, észterek, illetve hidrátok abban az esetben élveznek vámmentességet, ha ugyanazon hat számjegyű HR-alszám alá sorolhatók be, mint a megfelelő INN-termék 871

5. melléklet

INN-termékek sói, észterei, illetve hidrátjai, amelyek nem sorolhatók be a megfelelő, vámmentességet élvező INN-termékkel megegyező HR-vámtarifaszám alá 885

6. melléklet

A vámmentességet élvező köztes vegyületek, azaz a vámmentes gyógyszeripari késztermék gyártása során használatos vegyületek jegyzéke 889

III. szakasz

7. melléklet

(A harmonizált rendszerben történő későbbi felhasználásra fenntartva) 925

IV. szakasz – Kedvezményes tarifális elbánás az áruk jellege alapján

8. melléklet

Fogyasztásra alkalmatlan áruk 929

9. melléklet

Igazolások és bizonyítványok 935

10. melléklet

Taric statisztikai kódok 951

ELSŐ RÉSZ

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. SZAKASZ

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A. A Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályok

Az áruknak a Kombinált Nómenklatúrába történő besorolására a következő elvek az irányadók.

1.

Az áruosztályok, árucsoportok és árualcsoportok címe csak a hivatkozások megkönnyítésére szolgál; jogi szempontból az áruk besorolását a vámtarifaszámokban szereplő árumegnevezések és az azokhoz kapcsolódó, az áruosztályokhoz, illetve az árucsoportokhoz tartozó Megjegyzések alapján, valamint – ha az adott vámtarifaszám vagy Megjegyzés eltérően nem rendelkezik – a következő rendelkezések alapján kell meghatározni.

2.

a)

A vámtarifaszámok szövegében valamely árura történő minden hivatkozást úgy kell érteni, hogy az a nem teljesen kész vagy befejezetlen árura is vonatkozik, amennyiben a nem teljesen kész vagy befejezetlen áru a bemutatásakor rendelkezik a kész- vagy befejezett áru lényeges jellemzőivel. Az ilyen hivatkozást továbbá úgy kell érteni, hogy arra a kész-, illetve befejezett árura vagy az e szabály alapján késznek, illetve befejezettnek minősítendő árura is vonatkozik, amelyet összeszereletlen vagy szétszerelt állapotban hoznak be vagy mutatnak be.

b)

A vámtarifaszámok szövegében valamely alapanyagra vagy anyagra történő minden hivatkozást úgy kell érteni, hogy az alapanyagnak vagy anyagnak más alapanyaggal vagy anyaggal való keverékére vagy összetételére is vonatkozik. Az egy adott alapanyagból vagy anyagból előállított árura történő minden hivatkozást úgy kell érteni, hogy az a teljes egészében vagy részben ilyen alapanyagból vagy anyagból készült árura is vonatkozik. Az egynél több alapanyagból vagy anyagból álló áruk besorolásánál a 3. szabályban foglalt elvek szerint kell eljárni.

3.

Ha a 2. b) szabály alkalmazásából vagy bármely más okból kifolyólag az árut első látásra két vagy több vámtarifaszám alá lehetne besorolni, a besorolást az alábbiak szerint kell elvégezni:

a)

Azt a vámtarifaszámot, amely az árut legpontosabban határozza meg, előnyben kell részesíteni azokkal a vámtarifaszámokkal szemben, amelyek általánosabb meghatározást tartalmaznak. Ha azonban a két vagy több vámtarifaszám mindegyike csak a kevert vagy összetett árukat alkotó alapanyagok vagy anyagok valamelyikére, illetve a kiskereskedelmi forgalom számára készletben kiszerelt áruk egyes darabjaira vonatkozik, akkor ezeket a vámtarifaszámokat a kérdéses árukra vonatkozóan egyformán pontosnak kell tekinteni még akkor is, ha valamelyik vámtarifaszám teljesebb és pontosabb leírást ad, mint a szóba jöhető többi.

b)

Az áruk keverékét és azokat a különböző alapanyagokból álló, illetve különböző alkotórészekből előállított összetett árukat, valamint azokat a kiskereskedelmi forgalom számára készletben kiszerelt árukat, amelyek a 3. a) szabály alkalmazásával nem sorolhatók be, aszerint az alapanyag, illetve alkotórész szerint kell besorolni, amelyik az ilyen áru lényeges jellemzőjét meghatározza, ha ez az anyag vagy alkotórész megállapítható.

c)

Ha az árukat a 3. a) vagy a 3. b) szabály szerint nem lehet besorolni, akkor azokat az egyaránt szóba jöhető vámtarifaszámok közül számsorrendben az utolsó alá kell besorolni.

4.

Azt az árut, amelyet az előző szabályok szerint nem lehet besorolni, a hozzá legjobban hasonlító árura vonatkozó vámtarifaszám alá kell besorolni.

5.

A fenti rendelkezéseken túlmenően az itt felsorolt árukra a következő szabályokat kell alkalmazni:

a)

A fényképezőgép-táska, hangszer-, fegyvertok, rajzeszköz-, nyakék- és hasonló tartók (dobozok), amelyeket kifejezetten egy bizonyos áru vagy árukészlet tartós tárolására alakították ki vagy szereltek, azokkal az árukkal azonos vámtarifaszám alá tartoznak, amely áruk tartására ezeket rendeltetésszerűen szánták, ha ezeket a szóban forgó áruval együtt mutatják be, és rendszerint ezekkel az árukkal együtt adják el. Ez a szabály azonban nem alkalmazandó azokra a tartókra (tokokra), amelyek az egész áru lényeges jellemzőjét adják.

b)

A fenti 5. a) szabály rendelkezéseire is figyelemmel, azokat a csomagolóanyagokat és csomagolótartályokat (1), amelyekben az árut bemutatják, az áruval együtt kell osztályozni, ha azok rendszerint a szóban forgó áruknak a csomagolására szolgálnak. Ez a rendelkezés azonban a nyilvánvalóan ismételt használatra alkalmas csomagolóanyagokra és csomagolótartályokra nézve nem kötelező.

6.

A vámtarifaszámok alszámai alá történő árubesorolást a vámtarifa-alszámok szövegében foglalt árumegnevezések, az azokhoz kapcsolódó esetleges Alszámos megjegyzések, valamint a fenti általános szabályok megfelelő alkalmazásával kell meghatározni azzal, hogy csak azonos szintű vámtarifa-alszámok hasonlíthatók össze. E szabály értelmében a vonatkozó áruosztályhoz és árucsoporthoz tartozó Megjegyzéseket is alkalmazni kell, feltéve, hogy azok ellentétes rendelkezést nem tartalmaznak.

B. A vámtételekre vonatkozó általános szabályok

1.

Az általános vám- és kereskedelmi egyezmény szerződő államaiból vagy az Európai Unióval a legnagyobb kedvezményes tarifális elbánásról szóló záradékot tartalmazó megállapodást kötő államokból származó importált árukra a vámtarifa 3. oszlopában megjelölt szerződéses vámtételt kell alkalmazni. Eltérő rendelkezés hiányában a fentiektől eltérő, minden harmadik országból származó árura ugyanezeket a szerződéses vámtételeket kell alkalmazni.

A 3. oszlopban szereplő szerződéses vámtételeket 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

Amennyiben az autonóm vámtétel alacsonyabb, mint a szerződéses vámtétel, akkor a lábjegyzetben megjelenő autonóm vámtételt kell alkalmazni.

2.

Az 1. pont nem alkalmazható, ha meghatározott harmadik országokból származó árukra különleges autonóm vámtétel alkalmazása van előírva, illetve ha megállapodások alapján preferenciális vámokat kell alkalmazni.

3.

Az 1. és 2. pontban foglaltak nem akadályozzák meg a tagállamokat abban, hogy a Közös Vámtarifában előírtaktól eltérő vámtételeket alkalmazzanak abban az esetben, amennyiben az ilyen eltérő vámtételek alkalmazását az Európai Unió joga indokolja.

4.

A százalékos mértékben kifejezett vámtételek értékalapú, ad valorem vámtételek.

5.

Az „EA” jelölés arra utal, hogy a szóban forgó árukra az 1. melléklet szerint meghatározott „mezőgazdasági alkotóelem” vethető ki.

6.

A 17–19. árucsoportban az „AD S/Z”, illetve az „AD F/M” jelölések arra utalnak, hogy a maximális vámtételt az értékvám és a cukor egyes formáira, illetve a lisztre vonatkozó kiegészítő vámtétel összege alkotja. E kiegészítő vámtétel mértékét az 1. mellékletben foglalt rendelkezések szerint kell meghatározni.

7.

A 22. árucsoportban az „€/% vol/hl” jelzés annak jelölésére szolgál, hogy a termék térfogatszázalékban kifejezett alkoholtartalmának minden egyes hektoliterére egy euróban kifejezett külön vámtétel vonatkozik. Azaz egy 40 térfogatszázalékos alkoholtartalmú szeszes italt terhelő vám megállapítása az alábbiak szerint történik:

„1 €/% vol/hl” = 1 × 40 € hektoliterenként, vagy

„1 €/% vol/hl + 5 €/hl” = 1 × 40 € + 5 €, azaz 45 € hektoliterenként.

Ha a minimum („MIN”) megjegyzés is szerepel (pl. „1,6 €/% vol/hl MIN 9 €/hl”), akkor a fenti szabály szerint számított vámot össze kell hasonlítani a megadott minimális vámmal, és a kettő közül a nagyobbat kell figyelembe venni.

C. A nómenklatúrára és a vámtételekre egyaránt vonatkozó általános szabályok

1.

Eltérő rendelkezés hiányában az értékvámok alapjának megállapítása mellett a vámérték meghatározására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az egyes vámtarifaszámok vagy alszámok hatókörének megállapításához szükséges referenciaértékeknek a meghatározására is.

2.

A tömegük alapján vámkezelt áruk esetén a vámkivetés alapjául szolgáló tömeg, illetve az egyes vámtarifaszámok vagy alszámok hatókörének megállapításához szükséges referenciatömeg meghatározásakor a vám kivetésének alapjául szolgáló tömeg a következő:

a)

„bruttó tömeg” esetén: az áru össztömege valamennyi csomagolóanyaggal vagy csomagolótartállyal együtt;

b)

„nettó tömeg” vagy egyszerűen, jelző nélkül használt „tömeg” esetén: magának a terméknek a tömege bárminemű csomagolóanyag vagy csomagolótartály nélkül.

3.

Az eurónak a 974/98/EK tanácsi rendeletben (2) meghatározott részt vevő tagállamoktól eltérő tagállamok (a továbbiakban: euróövezeten kívüli tagállamok) nemzeti valutájában kifejezett értékét a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 53. cikkében meghatározottak szerint kell rögzíteni.

4.

Meghatározott célú felhasználásuk alapján kedvezményes tarifális elbánásban részesülő áruk:

Amennyiben a meghatározott célú felhasználásra szánt árukra a meghatározott célú felhasználásra vonatkozó szabályok alapján alkalmazandó vámtétel nem alacsonyabb, mint az árukra egyébként alkalmazandó vámtétel, a szóban forgó árukat a meghatározott célú felhasználásra vonatkozó kód alá kell besorolni, és a 952/2013/EU rendelet 254. cikke nem alkalmazható.

II. SZAKASZ

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

A. Egyes hajókhoz vagy más vízi járművekhez, illetve tengeri fúró- vagy termelési platformokhoz használt áruk

1.

Fel kell függeszteni a vámokat az alább felsorolt hajókba vagy más vízi járművekbe építési, javítási, karbantartási vagy átalakítási célból beépítésre, illetve ezen járművek berendezésére vagy felszerelésére szánt áruk esetében.

2.

Fel kell függeszteni a vámokat:

a)

azon áruk esetében, amelyeket

1)

az ex 8430 49 alszám alá tartozó rögzített, a tagállamok felségvizein vagy azon kívül üzemeltetett; vagy

2)

a 8905 20 alszám alá tartozó úszó vagy víz alá süllyeszthető

fúró- vagy termelési platformokba azok építésére, javítására, karbantartására, vagy átalakítására beépített, illetve ezek berendezésére vagy felszerelésére szánnak.

Szintén a platformokba azok építésére, javítására, karbantartására vagy átalakítására beépített, illetve ezen járművek berendezésére vagy felszerelésére szánt áruknak kell tekinteni az olyan gépek és berendezések üzemeltetéséhez szükséges árukat, pl. üzemanyagokat, kenőanyagokat és gázokat, amelyek a platformon nincsenek jelen állandó jelleggel, és annak nem alkotórészei, és amelyeket e platformok építéséhez, javításához, karbantartásához, vagy átalakításához, illetve felszereléséhez használnak;

b)

az ilyen fúró- vagy termelési platformokat a szárazfölddel összekötő csövek, csővezetékek, kábelek és ezek kötőelemei esetében.

KN-kód

Árumegnevezés

(1)

(2)

8901

Tengeri személyszállító hajó, kirándulóhajó, komphajó, teherszállító hajó, dereglye és személy- vagy áruszállításra alkalmas hasonló vízi jármű

8901 10

–  Tengeri személyszállító hajó, kirándulóhajó és hasonló vízi jármű, elsősorban személyszállításra; mindenféle komphajó

8901 10 10

– –  Tengerjáró

8901 20

–  Tartályhajó

8901 20 10

– –  Tengerjáró

8901 30

–  Hűtőhajó a 8901 20 alszám alá tartozók kivételével

8901 30 10

– –  Tengerjáró

8901 90

–  Más vízi jármű áruszállításra, valamint áru- és személyszállításra egyaránt használatos más vízi jármű

8901 90 10

– –  Tengerjáró

8902 00

Halászhajó; halászati terméket feldolgozó vagy ezek tartósítására, üzemi feldolgozására szolgáló más hajó és más vízi jármű

8902 00 10

–  Tengerjáró

8903

Jacht és sport- vagy szórakozási célú más hajó; evezős csónak és kenu

 

–  Más

8903 91

– –  Vitorlás hajó, kisegítőmotorral is

8903 91 10

– – –  Tengerjáró

8903 92

– –  Motorcsónak, a csónak külső oldalára felszerelt motorral működő motorcsónak kivételével

8903 92 10

– – –  Tengerjáró

8904 00

Vontató- és tolóhajó

8904 00 10

–  Vontatóhajó

 

–  Tolóhajó

8904 00 91

– –  Tengerjáró

8905

Világítóhajó, tűzoltóhajó, kotróhajó, úszódaru és más vízi jármű, ha elsődleges használati célja nem a közlekedés; úszódokk; fúrásra vagy kitermelésre szolgáló úszó vagy víz alá süllyeszthető berendezés

8905 10

–  Kotróhajó

8905 10 10

– –  Tengerjáró

8905 90

–  Más

8905 90 10

– –  Tengerjáró

8906

Más hajó, a hadihajó és mentőcsónak is, az evezős csónak kivételével

8906 10 00

–  Hadihajó

 

–  Más

8906 90 10

– –  Tengerjáró

3.

A felfüggesztés alkalmazása az Európai Unió vonatkozó rendelkezéseiben az ilyen áruk felhasználásának vámellenőrzése tekintetében megállapított feltételektől függ.

B. Polgári légi járművek és azokhoz használt áruk

1.

Mentesek a vámok alól:

a polgári légi járművek,

egyes polgári légi járművekben való használatra szánt és azokba építési, javítási, karbantartási, átépítési, módosítási vagy átalakítási célból beépített áruk,

a polgári használatra szolgáló földi repülésszimulátorok és azok alkatrészei.

Ezek az áruk az 5. pont alatti táblázatokban felsorolt vámtarifaszámok és alszámok alá tartoznak.

2.

Az 1. pont első és második francia bekezdésének alkalmazásában „polgári légi jármű” a tagállamok katonai vagy más hasonló szolgálatainál használt katonai vagy nem polgári bejegyzéssel lajstromozott légi járművektől eltérő légi jármű.

3.

Az 1. pont második francia bekezdésének alkalmazásában a „polgári légi járművekben használt” kifejezés magában foglalja a polgári használatra szolgáló földi repülésszimulátorokhoz használt áruka is.

4.

A vámmentesség az Európai Unió vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott feltételektől függ, melyeket ezen áruk felhasználása vámellenőrzésének céljából hoztak létre (lásd a 952/2013/EU rendelet 254. cikkét).

5.

E vámmentességre jogosult áruk az alábbi vámtarifaszámok vagy alszámok alá tartozna:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 4017 00, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8518 10, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8521 10, 8526, 8528 42, 8528 52, 8528 62, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9025, 9029 20 38, 9030 31, 9030 33, 9030 89, 9032, 9104.

Az alábbi alszámok esetén a polgári légi járművekhez használt termékekre vonatkozó vámmentesség csak a 2. oszlopban megjelölt árukra vonatkozik:

Alszám

Árumegnevezés

3917 21 90 , 3917 22 90 , 3917 23 90 , 3917 29 00 , 3917 31 , 3917 33 , 3917 39 00 , 7413 00 , 8307 10 , 8307 90

Szerelvényekkel ellátva

4008 29

Profilok méretre szabva

4009 12 , 4009 22 , 4009 32 , 4009 42

Gázok vagy folyadékok továbbítására alkalmas

3926 90 , 4016 10 , 4016 93 , 4016 99

Műszaki célra

4504 90

Tömítés, alátétgyűrű és más tömítés

6812 80

Kivéve a ruházati cikkeket, ruházati kellékeket, lábbeliket, fejfedőket, papírt, kartont, nemezt, vagy összesajtolt azbesztrost illesztést, lemezekben vagy tekercsekben

6813 20 , 6813 81 , 6813 89

Azbeszt- vagy más ásványianyag-alapú

7007 21

Szélvédő, keret nélkül

7322 90

Léghevítő és meleglevegő-elosztó (az alkatrészei kivételével)

7324 90

Egészségügyi cikk (az alkatrészei kivételével)

7608 10 , 7608 20

Ráerősített szerelvényekkel, gázok vagy folyadékok továbbítására alkalmas

8108 90

Cső, ráerősített szerelvényekkel, gázok vagy folyadékok továbbítására alkalmas

8415 90

A 8415 81 , 8415 82 vagy 8415 83  alszám alá tartozó légkondicionáló berendezésekhez

8419 90

Hőcserélő egység alkatrészei

8479 89

Hidropneumatikus akkumulátor; mechanikus indítókar tolóerő-megfordító szerkezethez; különlegesen kialakított WC-egység; légnedvesítő és -szárító; nem elektromos szervomechanizmus; nem elektromos indítómotor; pneumatikus indítóberendezés, sugárhajtóműhöz, turbólégcsavarhoz és más gázturbinához; nem elektromos ablaktörlő; nem elektromos légcsavar-szabályozó

8501 20 , 8501 40

735 W-ot meghaladó, de legfeljebb 150 kW kimenő teljesítményű

8501 31

735 W-ot meghaladó kimenő teljesítményű, egyenáramú (DC) generátor

8501 33

Legfeljebb 150 kW kimenő teljesítményű motor és generátor

8501 34

Generátor, 375 kW-ot meghaladó kimenő teljesítménnyel

8501 51

735 W-ot meghaladó kimenő teljesítményű

8501 53

Legfeljebb 150 kW kimenő teljesítményű

8516 80 20

Kizárólag egyetlen szigetelt testtel és elektromos csatlakozóval szerelt, a jegesedés megelőzésére és jégtelenítésre

8522 90

Olyan szerelt egységek és alegységek, amelyeket a 8519 81 95  alszám alá tartozó készülékekhez használnak, és egymáshoz erősített vagy illesztett két vagy több alkatrészből vagy darabból állnak

8529 90

Olyan szerelt egység és alegység, amelyet a 8526  vtsz. alá tartozó készülékhez használnak, és egymáshoz erősített vagy illesztett két vagy több alkatrészből vagy darabból áll

8536 70

Optikai szálakhoz, optikai szálból álló nyalábokhoz vagy kábelekhez való műanyag csatlakozók

8543 70 04 , 8543 70 90

Repülésregisztráló, elektromos szervoelem és -átalakító, olvasztók és párátlanítók elektromos ellenállással

8803 90 90

Vitorlázórepülőhöz is

9020 00

Alkatrész nélkül

9029 10

Elektromos vagy elektronikus fordulatszámláló

9029 90

Fordulatszámlálóhoz, sebességmérőhöz és tachométerhez

9109 10 , 9109 90

Szélessége vagy átmérője legfeljebb 50 mm

9405 10 , 9405 60

Műanyagból vagy nemesfémből

9405 92 , 9405 99

A 9405 10 vagy 9405 60  alszámok alá tartozó áruk, műanyagból vagy nemesfémből

6.

Az 5. pontban meghatározott áruk a TARIC-ban az alábbi lábjegyzet-hivatkozásokkal ellátott alszámok alatt szerepelnek: Az ezen alszám alá történő besorolás az Európai Unió vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott feltételektől függ (lásd a 952/2013/EU rendelet 254. cikkét).

C. Gyógyszeripari termékek

1.

A következő típusú gyógyszeripari termékek vámmentességet élveznek:

1)

A 3. mellékletben felsorolt CAS RN-nel (Chemical Abstracts Service Registry Number) és nemzetközi szabadnevekkel (INN-termék) azonosított gyógyszervegyészeti anyagok;

2)

az INN-termékeknek a 3. mellékletében felsorolt INN-termékek és a 4. mellékletében felsorolt elő- és utótagok kombinációival jelölt sói, észterei és hidrátjai, feltéve, hogy ezek a termékek ugyanazon hat számjegyű HR-alszám alá sorolandók, mint a megfelelő INN-termékek;

3)

az INN-termékeknek az 5. mellékletében felsorolt sói, észterei és hidrátjai, amelyek nem sorolhatók be ugyanazon hat számjegyű HR-alszám alá, mint a megfelelő INN-termék;

4)

a 6. mellékletben felsorolt, a CAS RN-nel és kémiai megnevezéssel azonosított gyógyszervegyészeti köztes vegyületek (intermedierek), azaz a gyógyszeripari késztermékek gyártása során használatos vegyületek.

2.

Különleges esetek:

1)

az INN-termékek kizárólag az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által közzétett, ajánlott és javasolt INN-termékek jegyzékében szereplő anyagokat foglalják magukban. Amennyiben az INN-termék kevesebb anyagot foglal magában, mint a CAS RN, a vámmentesség kizárólag az INN-termékben foglalt anyagokra terjed ki;

2)

amennyiben a 3. vagy a 6. mellékletben szereplő valamely anyagot egy meghatározott izomernek megfelelő CAS RN azonosít, a vámmentesség kizárólag az adott izomerre terjed ki;

3)

az INN-termékek dupla származékai (sók, észterek és hidrátok), amelyeket a 3. mellékletében felsorolt INN-termékek és a 4. mellékletében felsorolt elő- és utótagok kombinációi jelölnek, abban az esetben élveznek vámmentességet, amennyiben ezek a termékek ugyanazon hat számjegyű HR-alszám alá sorolandók, mint a megfelelő INN-termékek:

például: alanin-metilészter, hidroklorid;

4)

ha egy 3. mellékletben felsorolt INN-termék egy só (vagy egy észter), az INN-terméknek megfelelő sav más sói (vagy észterei) nem élveznek vámmentességet.

például: oxprenoát-kálium (INN-termék) – vámmentes

oxprenoát-nátrium – nem vámmentes.

D. Átalányvámtétel

1.

Egységesen 2,5 %-os ad valorem átalányvámtételt kell alkalmazni azokra az árukra, amelyek:

a magánszemély által magánszemélynek küldött csomagküldeményekben találhatók, vagy

az utas személyi poggyászában hoz be,

amennyiben az ilyen behozatal nem kereskedelmi céllal történik.

Ez a 2,5 %-os átalányvámtétel akkor alkalmazható, ha a behozatalivám-köteles áru belső értéke küldeményenként, illetve utasonként nem haladja meg a 700 €-t.

Az ilyen átalányvám-kiszabás nem alkalmazható a Közös Vámtarifa szerint „mentes” árukra, illetve azokra a 24. árucsoportba tartozó, csomagküldeményben vagy az utasok személyi poggyászában található árukra, amelyek mennyisége meghaladja a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 2009. november 16-i 1186/2009/EK tanácsi rendelet (4) 27. cikkében meghatározott, illetve 41. cikke szerinti mennyiségeket.

2.

A behozatal nem minősül kereskedelmi célúnak, amennyiben:

a)

a magánszemély által magánszemélynek csomagküldemény formájában küldött áru esetében a küldemény:

alkalmi jellegű,

kizárólag a címzett, illetve annak háztartásában élő családja által felhasználható árukat tartalmaz, és az áruk jellegüknél és mennyiségüknél fogva nem adnak okot annak feltevésére, hogy behozataluk kereskedelmi céllal történik,

a feladó semmilyen pénzbeli ellenszolgáltatást nem kap érte a címzettől;

b)

utasok személyi poggyászában szállított áru esetében a szállítmány:

alkalmi jellegű,

kizárólag az utas, vagy annak háztartásában élő családja személyes használatára szolgáló, vagy ajándéknak szánt árukat tartalmaz; az áruk jellegüknél és mennyiségüknél fogva nem adnak okot annak feltevésére, hogy behozataluk kereskedelmi céllal történik.

3.

Az 1. és 2. pontban meghatározott feltételek mellett behozott árukra nem alkalmazható az átalányvámtétel, ha az érintett személy az átalányvámtétel alkalmazását megelőzően az árukra alkalmazandó behozatali vámok kiszabását kérte. Ebben az esetben valamennyi behozott árura a 1186/2009/EK rendelet 25–27., illetve 41. cikkében említett vámmentes behozatalra tekintet nélkül ki kell szabni a rájuk alkalmazandó behozatali vámokat.

Az első albekezdés alkalmazásában behozatali vámnak minősülnek mind a vámok és az azzal egyenértékű díjak, mind a mezőgazdasági lefölözések és a közös agrárpolitika vagy a mezőgazdasági termékek feldolgozásából származó árukra vonatkozó egyéb külön intézkedések keretében meghatározott más importterhek.

4.

Az euroövezeten kívüli tagállamok a 700 € nemzeti valutájukra történő átváltásából adódó összeget le-, illetve felkerekíthetik.

5.

Az euróövezeten kívüli tagállamok változatlanul hagyhatják a 700 €-nak megfelelő, nemzeti valutájukban kifejezett összeget, amennyiben a 952/2013/EU rendelet 53. cikkében elrendelt éves kiigazítás a nemzeti valutában kifejezett összegben a 4. pontban szabályozott le-, illetve felkerekítés előtt kevesebb mint 5 %-os változást vagy az összeg csökkenését okozza.

E. Csomagolótartályok és csomagolóanyagok

Az alábbi rendelkezéseket az általános értelmezési szabályok 5. a) és b) pontjában említett, és az azokban tartalmazott vagy azokkal együtt bemutatott árukkal egyidejűleg szabad forgalomba bocsátott csomagolótartályokkal, illetve csomagolóanyagokra kell alkalmazni.

1.

Ha az általános értelmezési szabályok 5. pontja szerinti csomagolótartályokat és csomagolóanyagokat az azokban tartalmazott vagy azokkal bemutatott árukkal együtt sorolják be, akkor:

a)

ezekre az áru vámtarifaszáma szerinti vámtételt kell alkalmazni,

ha az adott árura értékvám vonatkozik, vagy

ha tömegüket be kell számítani az árunak a vámkiszabás alapjául szolgáló tömegébe;

b)

ezek vámmentességet élveznek,

ha az adott áru vámmentes, vagy

ha az áru esetében a vámkiszabás alapja nem az áru értéke vagy a tömege, vagy

ha a csomagolótartályok és csomagolóanyagok tömegét nem kell beszámítani az árunak a vámkiszabás alapjául szolgáló tömegébe.

2.

Ha fenti 1. a) és b) pontban megadott előírásoknak megfelelő csomagolótartályok és csomagolóanyagok több különböző vámtarifaszám alá tartozó árut tartalmaznak, vagy ilyen árukkal együtt mutatják be azokat, a csomagolótartályok és csomagolóanyagok tömegét és értékét a hozzájuk tartozó áruk tömegének arányában kell megosztani a vámkiszabás alapjául szolgáló tömeg vagy érték meghatározásakor.

F. Kedvezményes tarifális elbánás az áru jellege alapján

1.

Meghatározott körülmények esetén az áruk jellegük alapján kedvezményes tarifális elbánásban részesülnek:

fogyasztásra alkalmatlan áruk,

magvak,

szitaszövet, nem konfekcionálva,

bizonyos fajta friss csemegeszőlők, dohány és nitrátok.

Ezek a termékek az alábbi lábjegyzettel (5) ellátott alszámok alá tartoznak: „Az ezen alszám alá történő besorolás a bevezető rendelkezések II. szakaszának F. pontjában meghatározott feltételektől függ” vagy „Az említett kedvezményes elbánás a bevezető rendelkezések II. szakaszának F. pontjában meghatározott szabályoknak és feltételeknek való megfelelés függvénye”.

2.

A jellegüknél fogva kedvezményes tarifális elbánásban részesülő, fogyasztásra alkalmatlan árukat a 8. melléklet sorolja fel a rájuk vonatkozó vámtarifaszám, az árumegnevezés és az alkalmazott denaturálószer-mennyiségek megjelölésével. Az ilyen áruk esetén vélelmezni kell a fogyasztásra alkalmatlanságot, ha a denaturálásra kerülő terméket és a denaturálószert homogén módon összekeverték oly módon, hogy ezeket gazdaságos módon ne lehessen különválasztani.

3.

Az alább felsorolt árukat a magra vagy vetőmagra vonatkozó megfelelő vámtarifaszám alá kell besorolni, feltéve, hogy azok megfelelnek az Európai Unió vonatkozó rendelkezéseinek:

csemegekukorica, tönköly, hibridkukorica, rizs és cirok (sorghum) (a Tanács 66/402/EGK irányelve (6)),

vetőburgonya (a Tanács 2002. június 13-i 2002/56/EK irányelve (7)),

olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök (a Tanács 2002. június 13-i 2002/57/EK irányelve (8)).

Hibrid csemegekukorica, tönköly, hibridkukorica, rizs, hibrid cirok (sorghum), illetve olajos magvak vagy olajtartalmú gyümölcsök olyan fajtákba tartoznak, amelyekre a mezőgazdasági rendelkezések nem alkalmazandók, csak akkor részesülhetnek az áru jellegén alapuló kedvezményes tarifális elbánásban, ha ezeket az árukat ténylegesen vetési célra szánják.

4.

A nem konfekcionált szitaszövet csak akkor részesülhet kedvezményes tarifális elbánásban, ha azokat kitörölhetetlenül olyan értelmű jelzéssel jelölték meg, hogy azokat szitálásra, rostálásra vagy más ipari célú felhasználásra szánják.

5.

A friss csemegeszőlő, dohány és nitrát kedvezményes tarifális elbánásban részesítésének feltétele egy megfelelően záradékolt igazolás, illetve bizonyítvány bemutatása. Az egyes különös rendelkezéseket, valamint az igazolások, illetve bizonyítványok mintáját a 9. melléklet tartalmazza.

JELEK, RÖVIDÍTÉSEK ÉS SZIMBÓLUMOK

új kódszám jelölése

az előző években is szereplő, megváltozott tartalmú kódszám jelölése

AD F/M

kiegészítő vámtétel lisztre

AD S/Z

kiegészítő vámtétel cukorra

b/f

palack

cm/s

centiméter/másodperc

EA

mezőgazdasági alkotóelem

euro

INN

(International non-proprietary name) nemzetközi szabadnév

INNM

(International non-proprietary name modified) módosított nemzetközi szabadnév

ISO

Nemzetközi Szabványügyi Szervezet

Kbit

1 024 bit

kg/br

kilogramm, bruttó tömeg

kg/net

kilogramm, nettó tömeg

kg/net eda

kilogramm, nettó lecsöpögtetett tömeg (töltőtömeg)

kg/net mas

kilogramm nettó szárazanyag-tartalom

MAX

maximum

Mbit

1 048 576 bit

MIN

minimum

ml/g

milliliter/gramm

mm/s

milliméter/másodperc

RON

kísérleti oktánszám

Megjegyzés:

A nómenklatúra 1. oszlopában szögletes zárójelben szereplő vámtarifaszámok az adott vámtarifaszám törlését jelölik. (Például: [1519] vtsz.) A nómenklatúra valamely mellékletében szögletes zárójelben szereplő melléklethivatkozás az adott melléklet tartalmának törlését jelöli (például: [7. melléklet]).

KIEGÉSZÍTŐ MÉRTÉKEGYSÉGEK

c/k

karát (1 metrikus karát = 2 × 10–4 kg)

ce/el

cellák száma

ct/l

hordképesség/tonna (9)

g

gramm

gi F/S

hasadóanyag izotópgramm

kg H2O2

kilogramm, 100 % hidrogén-peroxid-tartalomra számítva

kg K2O

kilogramm, 100 % kálium-oxid-tartalomra számítva

kg KOH

kilogramm, 100 % kálium-hidroxid-tartalomra számítva (marókáli)

kg met.am.

kilogramm, 100 % metilamin-tartalomra számítva

kg N

kilogramm, 100 % nitrogéntartalomra számítva

kg NaOH

kilogramm, 100 % nátrium-hidroxid-tartalomra számítva (maró nátron)

kg/net eda

kilogramm, nettó lecsöpögtetett tömeg (töltőtömeg)

kg P2O5

kilogramm, 100 % difoszfor-pentoxid-tartalomra számítva

kg 90 % sdt

kilogramm, 90 % szárazanyag-tartalomra számítva

kg U

kilogramm, 100 % urániumtartalomra számítva

1 000 kWh

ezer kilowatt óra

l

liter

1 000 l

ezer liter

l alc. 100 %

liter, tiszta (100 %-os) alkoholtartalomra számítva

m

méter

m2

négyzetméter

m3

köbméter

1 000 m3

ezer köbméter

pa

párok száma

p/st

darabok száma

100 p/st

100 darab

1 000 p/st

1 000 darab

TJ

terajoule (bruttó kalóriaérték)

nincs kiegészítő mértékegység

MÁSODIK RÉSZ

VÁMTARIFA

I. ÁRUOSZTÁLY

ÉLŐ ÁLLATOK; ÁLLATI TERMÉKEK

Megjegyzések

1.

Eltérő rendelkezés hiányában ebben az áruosztályban az egyes állatnemekre vagy -fajokra történő bármilyen utalás annak a nemnek vagy fajnak a fiatal állataira is vonatkozik.

2.

Eltérő rendelkezés hiányában a nómenklatúrában a „szárított” termékekre való bármilyen utalás a víztelenített, elpárologtatott vagy liofilizált termékekre is vonatkozik.

1. ÁRUCSOPORT

ÉLŐ ÁLLATOK

Megjegyzés

1.

Ebbe az árucsoportba kell besorolni minden élő állatot az alábbiak kivételével:

a)

a 0301, 0306, 0307 vagy a 0308 vtsz. alá tartozó halak és rákfélék, puhatestűek és más gerinctelen víziállatok;

b)

a 3002 vtsz. alá tartozó mikroorganizmus-tenyészetek és más termékek; és

c)

a 9508 vtsz. alá tartozó állatok.

KN-kód

Árumegnevezés

Szerződéses vámtétel (%)

Kieg. mértékegység

(1)

(2)

(3)

(4)

0101

Élő ló, szamár, lóöszvér (muli) és szamáröszvér

 

 

 

–  Ló

 

 

0101 21 00

– –  Fajtatiszta tenyészállat (11)

mentes

p/st

0101 29

– –  Más

 

 

0101 29 10

– – –  Vágásra (12)

mentes

p/st

0101 29 90

– – –  Más

11,5

p/st

0101 30 00

–  Szamár

7,7

p/st

0101 90 00

–  Más

10,9

p/st

0102

Élő szarvasmarhafélék

 

 

 

–  Szarvasmarha

 

 

0102 21

– –  Fajtatiszta tenyészállat (13)

 

 

0102 21 10

– – –  Üsző (még nem borjazott nőivarú)

mentes

p/st

0102 21 30

– – –  Tehén

mentes

p/st

0102 21 90

– – –  Más

mentes

p/st

0102 29

– –  Más

 

 

0102 29 05

– – –  A Bibos vagy a Poephagus alnemből

mentes

p/st

 

– – –  Más

 

 

0102 29 10

– – – –  Legfeljebb 80 kg tömegű

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – –  80 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 160 kg tömegű

 

 

0102 29 21

– – – – –  Vágásra

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 29

– – – – –  Más

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – –  160 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 300 kg tömegű

 

 

0102 29 41

– – – – –  Vágásra

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 49

– – – – –  Más

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – –  300 kg-ot meghaladó tömegű

 

 

 

– – – – –  Üsző (még nem borjazott nőivarú)

 

 

0102 29 51

– – – – – –  Vágásra

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 59

– – – – – –  Más

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – – –  Tehén

 

 

0102 29 61

– – – – – –  Vágásra

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 69

– – – – – –  Más

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – – –  Más

 

 

0102 29 91

– – – – – –  Vágásra

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 99

– – – – – –  Más

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

–  Bivaly

 

 

0102 31 00

– –  Fajtatiszta tenyészállat (13)

mentes

p/st

0102 39

– –  Más

 

 

0102 39 10

– – –  Háziasított fajták

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

0102 39 90

– – –  Más

mentes

p/st

0102 90

–  Más

 

 

0102 90 20

– –  Fajtatiszta tenyészállat (13)

mentes

p/st

 

– –  Más

 

 

0102 90 91

– – –  Háziasított fajták

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

0102 90 99

– – –  Más

mentes

p/st

0103

Élő sertés

 

 

0103 10 00

–  Fajtatiszta tenyészállat (14)

mentes

p/st

 

–  Más

 

 

0103 91

– –  50 kg-nál kisebb tömegű

 

 

0103 91 10

– – –  Háziasított fajták

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

– – –  Más

mentes

p/st

0103 92

– –  Legalább 50 kg tömegű

 

 

 

– – –  Háziasított fajták

 

 

0103 92 11

– – – –  Legalább egyszer ellett, legalább 160 kg tömegű kocák

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

– – – –  Más

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

– – –  Más

mentes

p/st

0104

Élő juh és kecske

 

 

0104 10

–  Juh

 

 

0104 10 10

– –  Fajtatiszta tenyészállat (15)

mentes

p/st

 

– –  Más

 

 

0104 10 30

– – –  Bárány (1 éves korig)

80,5 €/100 kg/net (10)

p/st

0104 10 80

– – –  Más

80,5 €/100 kg/net (10)

p/st

0104 20

–  Kecske

 

 

0104 20 10

– –  Fajtatiszta tenyészállat (15)

3,2

p/st

0104 20 90

– –  Más

80,5 €/100 kg/net (10)

p/st

0105

Élő baromfi, a Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok, kacsa, liba, pulyka és gyöngytyúk

 

 

 

–  Legfeljebb 185 g tömegű

 

 

0105 11

– –  A Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasok

 

 

 

– – –  Nőivarú nagyszülő és szülő csibe

 

 

0105 11 11

– – – –  Tojóhibrid

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 19

– – – –  Más

52 €/1 000 p/st

p/st

 

– – –  Más

 

 

0105 11 91

– – – –  Tojóhibrid

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 99

– – – –  Más

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 12 00

– –  Pulyka

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 13 00

– –  Kacsa

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 14 00

– –  Liba

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 15 00

– –  Gyöngytyúk

52 €/1 000 p/st

p/st

 

–  Más

 

 

0105 94 00

– –  A Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasok

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

– –  Más

 

 

0105 99 10

– – –  Kacsa

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

– – –  Liba

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

– – –  Pulyka

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

– – –  Gyöngytyúk

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Más élő állat

 

 

 

–  Emlősök

 

 

0106 11 00

– –  Főemlősök

mentes

p/st

0106 12 00

– –  Bálna, delfin és barnadelfin (a cetfélék [Cetacea] rendjébe tartozó emlősök); lamantin és dugong (a szirének [Sirenia] rendjébe tartozó emlősök); fóka, oroszlánfóka és rozmár (az úszólábúak [Pinnipedia] alrendjébe tartozó emlősök)

mentes

p/st

0106 13 00

– –  Teve és más tevefélék (Camelidae)

mentes

p/st

0106 14

– –  Házi, üregi és mezei nyúl

 

 

0106 14 10

– – –  Házinyúl

3,8

p/st

0106 14 90

– – –  Más

mentes

0106 19 00

– –  Más

mentes

0106 20 00

–  Hüllők (kígyók és teknősbékák is)

mentes

p/st

 

–  Madarak

 

 

0106 31 00

– –  Ragadozó madarak

mentes

p/st

0106 32 00

– –  Papagájalkatúak (papagájok, törpepapagáj, arapapagáj és kakadu is)

mentes

p/st

0106 33 00

– –  Strucc; emu (Dromaius novaehollandiae)

mentes

p/st

0106 39

– –  Más

 

 

0106 39 10

– – –  Galamb

6,4

p/st

0106 39 80

– – –  Más

mentes

 

–  Rovarok

 

 

0106 41 00

– –  Méh

mentes

0106 49 00

– –  Más

mentes

0106 90 00

–  Más

mentes

2. ÁRUCSOPORT

HÚS ÉS ÉLELMEZÉSI CÉLRA ALKALMAS VÁGÁSI MELLÉKTERMÉKEK ÉS BELSŐSÉGEK

Megjegyzés

1.

Nem tartozik ebbe az árucsoportba:

a)

a 0201–0208 vagy a 0210 vtsz. alá tartozó, de élelmezési célra alkalmatlan vagy nem megfelelő termék;

b)

az állati bél, hólyag és gyomor (0504 vtsz.) vagy az állati vér (0511 vagy 3002 vtsz.); vagy

c)

a 0209 vtsz. alá nem tartozó állati zsiradék (15. árucsoport).

Kiegészítő megjegyzések

1.

A.

Az alábbi kifejezések értelmezése a következő:

a)

„Egész szarvasmarha” a 0201 10 és a 0202 10 alszámok alkalmazásában: az egész levágott állatot jelenti kivéreztetés, kibelezés és megnyúzás után, fejjel együtt vagy anélkül, lábakkal együtt vagy azok nélkül, valamint a kapcsolódó vágási melléktermékeivel és belsőségeivel együtt vagy ezek nélkül. Ha az egész levágott állatot fej nélkül hozzák be, azt az atlaszcsigolya mentén kell leválasztani. Ha lábak nélkül hozzák be, az első, ill. a hátsó lábtőízületnél kell azokat levágni; az „egész test” a levágott állat szügyi részét tartalmazza az összes csonttal, a hátrészt, a nyakat és a lapockát, több mint 10 pár bordával együtt.

b)

„Fél szarvasmarha” a 0201 10 és 0202 10 alszámok alkalmazásában: az a termék, amely a test szimmetrikus kettévágásával keletkezik, az összes nyaki, háti, ágyéki és keresztcsigolya középpontján keresztül, valamint a szegycsont és az ülőfancsonti ízesülés középvonalán keresztül; a „féltest” tartalmazza a félbevágott állat elülső (szügyi) részét az összes csonttal, a hátrészt, a nyakat és a lapockát, több mint 10 bordával együtt.

c)

Egymást kiegészítő szarvasmarha-testnegyedek („kompenzált negyedek”) a 0201 20 20 és a 0202 20 10 alszámok alkalmazásában: olyan testdarabok, amelyek tartalmazzák az alábbiak valamelyikét:

olyan elülső testnegyedek, amelyek tartalmazzák az összes csontot, a hátrészt, a nyakat és a lapockát, valamint a 10. bordánál vannak elvágva; vagy olyan hátulsó testnegyedek, amelyek tartalmazzák az összes csontot, a combot és a hátszínt, valamint a 3. bordánál vannak elvágva, vagy

olyan elülső testnegyedek, amelyek tartalmazzák az összes csontot, a hátrészt, a nyakat és a lapockát, valamint az 5. bordánál vannak elvágva, és kapcsolódik hozzájuk a teljes ágyék és a mell; vagy olyan hátulsó testnegyedek, amelyek tartalmazzák az összes csontot, a combot és a hátszínt, valamint a 8. bordánál vannak elvágva.

A „kompenzált negyedeket” alkotó elülső és hátulsó testnegyedeket, amelyeket egymást kiegészítő negyedelt szarvasmarha-testnegyedekként neveztek meg, egyszerre és azonos számban kell a vámhatóság előtt bemutatni, és az elülső negyedek teljes tömege meg kell egyezzen a hátulsó negyedek tömegével; a tömegbeli különbség a szállítmány két része között ugyanakkor megengedett, amennyiben ez nem haladja meg a nehezebb rész (az elülső vagy a hátulsó negyedek) tömegének 5 %-át.

d)

„Bontatlan elülső testnegyedek” a 0201 20 30 és a 0202 20 30 alszámok alkalmazásában: a test elülső részét jelentik, amely az összes csontot tartalmazza, a tarját, a nyakat és a lapockát, valamint legalább négy, legfeljebb 10 pár bordát (az első négy pár bordának teljesnek kell lennie, a többit el lehet vágni) a puha hátszínnel együtt vagy anélkül.

e)

„Bontott elülső testnegyedek” a 0201 20 30 és a 0202 20 30 alszámok alkalmazásában: a féltest elülső részét jelentik, amely az összes csontot tartalmazza, a tarját, a nyakat és a lapockát, valamint legalább négy, legfeljebb 10 pár bordát (az első négy pár bordának teljesnek kell lennie, a többit el lehet vágni) a puha hátszínnel együtt vagy anélkül.

f)

„Bontatlan hátulsó testnegyedek” a 0201 20 50 és a 0202 20 50 alszámok alkalmazásában: a test hátulsó részét jelentik, amely az összes csontot tartalmazza, a combot és a hátszínt (bélszínt is), valamint legalább három pár teljes vagy részbordát, a lábszárral vagy anélkül, illetve a puha hátszínnel vagy anélkül.

g)

„Bontott hátulsó testnegyedek” a 0201 20 50 és a 0202 20 50 alszámok alkalmazásában: a féltest hátulsó részét jelentik, amely az összes csontot tartalmazza, a combot és a hátszínt, ideértve a bélszínt is, valamint legalább három teljes vagy részbordát, a lábszárral vagy anélkül, illetve a puha hátszínnel vagy anélkül.

h)

1.

„Lapocka” a 0202 30 50 alszám alkalmazásában: az elülső testnegyed háti részét jelenti, amely az oldallapockát tartalmazza, és amelyet olyan elülső testnegyedből nyertek, amely legalább 4, legfeljebb 10 bordát tartalmaz, valamint amelyet egyenesen vágtak el olyan vonal mentén, amely keresztülmegy az első borda és a szegycsont ízületén és addig a pontig tart, ahol a 10. bordára a rekesz ráhajlik.

2.

„Szegy” a 0202 30 50 alszám alkalmazásában: az elülső negyed alsó részét jelenti, amely tartalmazza a szegy mindkét részét (vékony szegy és szegykötés).

B.

A Kiegészítő megjegyzések 1. A) pontjának a)–g) alpontjában említett termékek a gerincoszloppal együtt és anélkül is behozhatók.

C.

A Kiegészítő megjegyzések 1. A) pontjában említett teljes vagy levágott bordák számának meghatározásánál csak azokat kell figyelembe venni, amelyek csatlakoznak a gerincoszlophoz. Ha a gerincoszlopot eltávolították, csak azokat a teljes vagy levágott bordákat kell figyelembe venni, amelyek egyébként közvetlenül csatlakoznak a gerincoszlophoz.

2.

A.

Az alábbi kifejezések a következőket jelentik:

a)

„Egész vagy félsertés”, a 0203 11 10 és a 0203 21 10 alszámok alkalmazásában: a levágott egész házisertést jelenti, amelyet kivéreztettek és kizsigereltek, és amelyről a szőrt és a körmöket eltávolították. A félsertést az egész sertésből nyerik minden egyes nyaki, háti, ágyéki és keresztcsigolyán keresztül, a szegycsonton keresztül vagy annak mentén, illetve az ülőfancsonti ízesülésen keresztül történő kettéválasztással. Az egész és félsertések fejjel, lábakkal, szalonnával, vesékkel, farokkal vagy rekeszizommal együtt vagy azok nélkül is állhatnak. A félsertések a gerincvelővel, az aggyal vagy a nyelvvel együtt vagy azok nélkül állhatnak. Kocák vágott teste és félteste csecsekkel (tejmirigyekkel) vagy azok nélkül is állhat.

b)

„Comb” a 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 és a 0210 11 31 alszámok alkalmazásában: a félsertés hátulsó (farki) részét jelenti, amely tartalmazza a csontokat, körömmel, csülökkel, szalonnabőrrel vagy fedőszalonnával együtt vagy azok nélkül is.

A combot (lábat) a félsertés többi részéről leválasztják, legfeljebb az utolsó ágyéki csigolyát tartalmazhatja.

c)

„Elülső részek”, a 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 és a 0210 19 60 alszámok alkalmazásában: a félsertés elülső (feji) részét jelenti, fej nélkül, állkapoccsal vagy anélkül, amely tartalmazza a csontokat, körömmel, csülökkel, szalonnabőrrel vagy fedőszalonnával együtt vagy azok nélkül is.

Az elülső részt a félsertés többi részéről leválasztják, legfeljebb az 5. háti csigolyát tartalmazza.

Az elülső rész felső (háti) része, amely tartalmazhatja a lapockacsontot és az ahhoz csatlakozó izmokat (nyakhús frissen vagy fejhús sózva) a karaj részének tekintendő, amennyiben leválasztják az elülső rész alsó (hasi) részéről, pontosan a gerincoszlop alatt elvágva.

d)

„Lapocka” a 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 és a 0210 11 39 alszámok alkalmazásában: az elülső rész alsó részét jelenti, amely tartalmazhatja a lapockacsontot és a rátapadó izmokat, tartalmazza a csontokat, körmökkel, csülökkel, szalonnabőrrel vagy fedőszalonnával együtt vagy azok nélkül is.

A külön bemutatott, lapockától elválasztott lapockacsontot és a rátapadó izmokat ezen alszám alatt, a lapocka részeként kell besorolni.

e)

„Tarja és karaj” a 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 és a 0210 19 70 alszámok alkalmazásában: a félsertés felső részét jelenti, amely az első nyakcsigolyától a farokcsigolyákig terjed, tartalmazza a csontokat, a szűzpecsenyével, a lapockacsonttal, a szalonnabőrrel vagy a fedőszalonnával együtt vagy azok nélkül.

A karajt a félsertés alsó részétől el kell különíteni, pontosan a gerincoszlop menti vágással.

f)

„Oldalas és dagadó” a 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 és 0210 12 19 alszámok alkalmazásában: a félsertés alsó részét jelenti, amely a comb és a lapocka között helyezkedik el, csontokkal együtt vagy kicsontozva, de a szalonnabőrrel és a fedőszalonnával együtt.

g)

„Szalonnás oldal” a 0210 19 10 alszám alkalmazásában: a sertés félteste fej, toka, fejhús, csülök, farok, szalonna, vese, szűzpecsenye, lapockacsont, szegycsont, gerincoszlop, medencecsont és rekesz nélkül.

h)

„Spencer” a 0210 19 10 alszám alkalmazásában: a szalonnás oldal a comb nélkül, csonttal együtt vagy kicsontozva.

ij)

„Háromnegyed oldal” a 0210 19 20 alszám alkalmazásában: a szalonnás oldal az elülső rész nélkül, csonttal együtt vagy kicsontozva.

k)

„Középtest” a 0210 19 20 alszám alkalmazásában: a szalonnás oldal a comb és az elülső rész nélkül, csonttal együtt vagy kicsontozva.

Ez az alszám tartalmazza a középtest részeit, ideértve a karaj-, tarja-, oldalas- és dagadószeleteket is.

B.

A Kiegészítő megjegyzések 2. A) pontjának f) alpontjában említett részből nyert nyesedék csak akkor tartozik ugyanezen alszám alá, ha tartalmazza a szalonnabőrt és a fedőszalonnát.

Amennyiben a 0210 11 11 és a 0210 11 19, a 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 és 0210 19 60 alszámok alá tartozó részek szalonnás oldalból származnak, amelyből a Kiegészítő megjegyzések 2. A) pontjának g) alpontjában említett csontokat eltávolították, a vágás vonalának követnie kell azokat a vonalakat, amelyeket a Kiegészítő megjegyzések 2. A) pontjának b), c) és d) alpontjai határoznak meg; ezen részeknek minden esetben tartalmaznia kell a csontokat.

C.

A 0206 49 00 és 0210 99 49 alszámok tartalmazzák különösen a házisertés fejét vagy fél fejét, aggyal, tokával vagy nyelvvel és ezek részeivel együtt vagy azok nélkül.

A fejet a félsertés többi részéről a következők szerint kell eltávolítani:

egy egyenes, a koponyával párhuzamos vágással, vagy

egy, a szemmagasságban a koponyával párhuzamos, és aztán ferdén a fej elülső része felé futó vágással, amelynek során a pofacsont a félsertéshez csatlakozik továbbra is.

A pofák, az orrkorong és a fülek, csakúgy, mint a fejhús – különösen a fej hátulsó részén található –, a fej részének tekintendők. Az elülső rész kicsontozott húsa önmagában bemutatva (amely tartalmazza a tokát) jellemzői alapján a 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 vagy 0210 19 81 alszámok alá tartozhat.

D.

A 0209 10 11 és a 0209 10 19 alszámok alá tartozó „fedőszalonna” azt a zsírszövetet jelenti, amely a sertés bőre alatt halmozódik fel, és ahhoz kapcsolódik, függetlenül attól, hogy az állat mely részéről származik; a zsírszövet tömegének minden esetben meg kell haladnia a bőr tömegét.

Ezen alszámok alá tartozik az a fedőszalonna is, amelyről a bőrt eltávolították.

E.

A 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 és 0210 19 60–0210 19 89 alszámok alatt azon termékeket, amelyekben a hús víz/fehérje aránya (nitrogéntartalom × 6,25) 2,8 vagy kevesebb, „szárítottnak vagy füstöltnek” kell tekinteni. A nitrogéntartalmat a 937-1978 ISO módszerrel kell megállapítani.

3.

A.

A 0204 vtsz. alkalmazásában a következő kifejezések az alábbiakat jelentik:

a)

„Egész juh vagy kecske” a 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 és 0204 50 51 alszámok alkalmazásában: az egész levágott állat testét jelenti kivéreztetve, kizsigerelve (kibelezve), és megnyúzva, amelyet fejjel vagy anélkül, lábbal vagy anélkül és más belsőségekkel vagy azok nélkül hoznak be. Ha fej nélkül hozzák be ezeket, a fejet a testtől a fejgyám-nyakszirti ízületnél kell elválasztani. Láb nélkül behozva a lábat az első, illetve a hátsó lábtőízületnél kell levágni.

b)

„Féljuh vagy -kecske” a 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 és 0204 50 51 alszámok alkalmazásában: olyan terméket jelent, amely a test szimmetrikus kettévágásával keletkezik, az összes nyaki, háti, ágyéki és keresztcsigolya középpontján keresztül, valamint a szegycsont és az ülőfancsonti ízesülés középvonalán keresztül.

c)

„Rövid elülső negyed juh vagy kecske” a 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 és a 0204 50 53 alszámok alkalmazásában: az egész állat elülső részét jelenti a mellel együtt vagy anélkül, amely tartalmazza a csontokat, a lapockát, a tarját és a középnyakat, a gerincoszlopra merőlegesen elvágva, legalább öt, de legfeljebb hét pár teljes vagy részbordával.

d)

„Rövid elülső negyedek” a 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 és a 0204 50 53 alszámok alkalmazásában: a féltest elülső része értendő a mellel együtt vagy anélkül, amely tartalmazza a csontokat, a lapockát, a tarját és a középnyakat, a gerincoszlopra merőlegesen elvágva, legalább öt, de legfeljebb hét teljes vagy részbordával.

e)

„Bélszín és/vagy bestend” a 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 és a 0204 50 55 alszámok alkalmazásában: az egész állat testének megmaradó részét jelenti, miután a lábakat és a rövid elülső részeket eltávolították a vesékkel együtt vagy azok nélkül; a bélszínnek, miután leválasztották a bestendről, legalább öt ágyéki csigolyát kell tartalmaznia; a bestendnek, miután leválasztották a bélszínről, legalább öt pár teljes vagy részbordát kell tartalmaznia.

f)

„Bélszín és/vagy bestend” a 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 és a 0204 50 55 alszámok alkalmazásában: a féltest megmaradó része, miután a lábakat és a rövid elülső negyedeket eltávolították a vesével együtt vagy anélkül; a bélszínnek, miután leválasztották a bestendről, legalább öt ágyéki csigolyát kell tartalmaznia; a bestendnek, miután leválasztották a bélszínről, legalább öt teljes vagy részbordát kell tartalmaznia.

g)

„Lábak” a 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 és a 0204 50 59 alszámok alkalmazásában: az egész állat hátulsó része, amely tartalmazza az összes csontot és a lábakat és a gerincoszlopra merőlegesen van elvágva a hatodik ágyéki csigolyánál pont a csípő alatt, vagy a negyedik keresztcsigolyánál van elvágva a csípőn keresztül az ülőfancsonti ízesülés előtt.

h)

„Lábak” a 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 és a 0204 50 59 alszámok alkalmazásában: a féltest hátulsó része, amely az összes csontot tartalmazza, és a láb a gerincoszlopra merőlegesen van elvágva a hatodik ágyéki csigolyánál pontosan a csípő alatt, vagy a negyedik keresztcsigolyánál van elvágva a csípőn keresztül az ülőfancsonti ízesülés előtt.

B.

A Kiegészítő megjegyzések 3. A) pontjában szereplő teljes vagy elvágott bordák számának meghatározásánál csak azokat kell figyelembe venni, amelyek csatlakoznak a hátgerinchez.

4.

Az alábbi kifejezések a következőket jelentik:

a)

A „baromfirészek csonttal” a 0207 13 20–0207 13 60, a 0207 14 20–0207 14 60, a 0207 26 20–0207 26 70, a 0207 27 20–0207 27 70, a 0207 44 21–0207 44 61, a 0207 45 21–0207 45 61, a 0207 54 21–0207 54 61, a 0207 55 21–0207 55 61 és a 0207 60 21–0207 60 61 alszámok alkalmazásában: az azokban meghatározott baromfirész, az összes csontot beleértve.

Az a) pont alatt meghatározott olyan baromfirészek, melyeket részlegesen kicsontoztak, a 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 27 80, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 55 71, 0207 55 81 és a 0207 60 81 alszám alá tartoznak.

b)

A „felezve” a 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 és a 0207 60 21 alszámok alkalmazásában: baromfi teste hosszában, a szegycsont és a hátgerinc közötti síkban félbevágva.

c)

A „negyedelve” a 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 és a 0207 60 21 alszámok alkalmazásában: a félbevágott baromfitestből keresztirányú vágással nyert combnegyed vagy mellnegyed.

d)

Az „egész szárny, a szárnyvéggel együtt is” a 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 44 31, 0207 45 31, 0207 54 31, 0207 55 31 és a 0207 60 31 alszámok alkalmazásában: a felkarcsontot, a sing- és az orsócsontot, valamint az ezeket körülvevő izomszövetet tartalmazó baromfidarab. A szárnyvéget, a kéztőcsontokat is beleértve, el is távolíthatják róla. A vágásokat az ízületeknél kell végrehajtani.

e)

A „mell” a 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 44 51, 0207 45 51, 0207 54 51, 0207 55 51 és a 0207 60 51 alszámok alkalmazásában: a szegycsontot és az annak két oldalán lévő bordákat, a mindezeket körülvevő izomszövetet tartalmazó baromfidarab.

f)

A „láb (comb)” a 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 44 61, 0207 45 61, 0207 54 61, 0207 55 61 és a 0207 60 61 alszámok alkalmazásában: a combcsontot, a síp- és szárkapocscsontokat, valamint az ezeket körülvevő izomszövetet tartalmazó baromfirész. A két vágást az ízületeknél kell elvégezni.

g)

A „pulyka alsócomb” a 0207 26 60 és a 0207 27 60 alszámok alkalmazásában: a síp- és szárkapocscsontokat, valamint az ezeket körülvevő izomszövetet tartalmazó pulykadarab. A két vágást az ízületeknél kell végrehajtani.

h)

A „pulykaláb az alsócomb kivételével” a 0207 26 70 és a 0207 27 70 alszámok alkalmazásában: a combcsontot és az azt körülvevő izomszövetet vagy a combcsontot, a síp- és szárkapocscsontokat, valamint az ezeket körülvevő izomszövetet tartalmazó pulykadarab. A két vágást az ízületeknél kell végrehajtani.

ij)

A „kacsa- vagy libakabát” a 0207 44 71, 0207 45 71, 0207 54 71 és a 0207 55 71 alszámok alkalmazásában: a megkopasztott és teljesen kivéreztetett kacsa vagy liba fej vagy lábak nélkül, a testi csontok (mellcsontok, bordák, gerinc és keresztcsont) nélkül, de a combcsonttal, a sípcsonttal és a felkarcsonttal együtt.

5.

Az ezen árucsoportba tartozó keverékekre alkalmazandó vámtétel a következő:

a)

azoknál a keverékeknél, amelyekben valamelyik alkotórész legalább 90 tömegszázalékban van jelen, az erre az alkotórészre alkalmazandó vámtétel;

b)

más keverékeknél az azon alkotórészre vonatkozó vámtétel, amelynek vámtétele a legmagasabb összegű.

6.

a)

A nyers, fűszerezett hús a 16. árucsoportba tartozik. A „fűszerezett hús” nyers hús, amelyet a teljes felületén vagy belsejében fűszerrel kezeltek, a fűszerezés lehet szabad szemmel látható vagy ízlelés útján egyértelműen megállapítható.

b)

A 0210 vtsz. alá tartozó termékek esetében a feldolgozás folyamán fűszerezett termék szintén ide sorolandó, feltéve, hogy a fűszerezés nem változtatta meg a termék jellegét.

7.

A 0210 11–0210 93 alszámok alkalmazásában az „élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőség, sózva vagy sós lében tartósítva” kifejezés olyan ehető húst, vágási mellékterméket és belsőséget jelent, amelynek minden része mélyen és egyenletesen sóval átitatott, és amelynek teljes sótartalma legalább 1,2 tömegszázalék, feltéve, hogy a termék hosszú távú tartósítását a sózás biztosítja. A 0210 99 alszám alkalmazásában az „élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőség, sózva vagy sós lében tartósítva” kifejezés olyan ehető húst, vágási mellékterméket és belsőséget jelent, amelynek minden része mélyen és egyenletesen sóval átitatott, és amelynek teljes sótartalma legalább 1,2 tömegszázalék.

KN-kód

Árumegnevezés

Szerződéses vámtétel (%)

Kieg. mértékegység

(1)

(2)

(3)

(4)

0201

Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve

 

 

0201 10 00

–  Egész és fél

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0201 20

–  Másképpen darabolt, csonttal

 

 

0201 20 20

– –  „Kompenzált” negyedek

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0201 20 30

– –  Bontatlan vagy bontott elülső testnegyed

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (10)

0201 20 50

– –  Bontatlan vagy bontott hátulsó testnegyed

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (10)

0201 20 90

– –  Más

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (10)

0201 30 00

–  Csont nélkül

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (10)

0202

Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva

 

 

0202 10 00

–  Egész és fél

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0202 20

–  Másképpen darabolt, csonttal

 

 

0202 20 10

– –  „Kompenzált” negyedek

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0202 20 30

– –  Elülső negyedek egyben vagy darabolva

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (10)

0202 20 50

– –  Hátulsó negyedek egyben vagy darabolva

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)

0202 20 90

– –  Más

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (10)

0202 30

–  Csont nélkül

 

 

0202 30 10

– –  Elülső negyedek, egyben vagy legfeljebb öt részre vágva, minden negyed külön csomagolva; „kompenzált” negyedek két részben, amelyből az egyik az elülső negyedet tartalmazza egyben, vagy legfeljebb öt darabra vágva, a másik pedig a hátulsó negyedet a bélszín nélkül, egy darabban

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)

0202 30 50

– –  Lapocka és szegy (17)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)

0202 30 90

– –  Más

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (10)

0203

Sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva

 

 

 

–  Frissen vagy hűtve

 

 

0203 11

– –  Egész és fél

 

 

0203 11 10

– – –  Házi sertésből

53,6 €/100 kg/net (10)

0203 11 90

– – –  Más

mentes

0203 12

– –  Comb, lapocka és részei csonttal

 

 

 

– – –  Házi sertésből

 

 

0203 12 11

– – – –  Comb és részei

77,8 €/100 kg/net (10)

0203 12 19

– – – –  Lapocka és részei

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 12 90

– – –  Más

mentes

0203 19

– –  Más

 

 

 

– – –  Házi sertésből

 

 

0203 19 11

– – – –  Elülső részek

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 19 13

– – – –  Tarja, karaj és részei, csonttal

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 19 15

– – – –  Oldalas és dagadó és részei

46,7 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Más részek

 

 

0203 19 55

– – – – –  Csont nélkül

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 19 59

– – – – –  Más

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 19 90

– – –  Más

mentes

 

–  Fagyasztva

 

 

0203 21

– –  Egész és fél

 

 

0203 21 10

– – –  Házi sertésből

53,6 €/100 kg/net (10)

0203 21 90

– – –  Más

mentes

0203 22

– –  Comb, lapocka és részei, csonttal

 

 

 

– – –  Házi sertésből

 

 

0203 22 11

– – – –  Comb és részei

77,8 €/100 kg/net (10)

0203 22 19

– – – –  Lapocka és részei

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 22 90

– – –  Más

mentes

0203 29

– –  Más

 

 

 

– – –  Házi sertésből

 

 

0203 29 11

– – – –  Elülső részek

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 29 13

– – – –  Tarja, karaj és részei, csonttal

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 29 15

– – – –  Oldalas és dagadó és részei

46,7 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Más

 

 

0203 29 55

– – – – –  Csont nélkül

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 29 59

– – – – –  Más

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 29 90

– – –  Más

mentes

0204

Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva

 

 

0204 10 00

–  Egész és félbárány frissen vagy hűtve

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)

 

–  Más juhhús frissen vagy hűtve

 

 

0204 21 00

– –  Egész és fél

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)

0204 22

– –  Másképpen darabolt, csonttal

 

 

0204 22 10

– – –  Rövid elülső negyed

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (10)

0204 22 30

– – –  Bélszín és/vagy bestend

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (10)

0204 22 50

– – –  Láb

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

0204 22 90

– – –  Más

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

0204 23 00

– –  Csont nélkül

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (10)

0204 30 00

–  Egész és félbárány fagyasztva

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)

 

–  Más juhhús fagyasztva

 

 

0204 41 00

– –  Egész és fél

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)

0204 42

– –  Másképpen darabolt, csonttal

 

 

0204 42 10

– – –  Rövid elülső negyed

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (10)

0204 42 30

– – –  Bélszín és/vagy bestend

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (10)

0204 42 50

– – –  Láb

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

0204 42 90

– – –  Más

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

0204 43

– –  Csont nélkül

 

 

0204 43 10

– – –  Bárányból

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)

0204 43 90

– – –  Más

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)

0204 50

–  Kecskehús

 

 

 

– –  Frissen vagy hűtve

 

 

0204 50 11

– – –  Egész és fél

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)

0204 50 13

– – –  Rövid elülső negyed

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (10)

0204 50 15

– – –  Bélszín és/vagy bestend

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (10)

0204 50 19

– – –  Láb

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Más

 

 

0204 50 31

– – – –  Csonttal, darabolva

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

0204 50 39

– – – –  Csont nélkül, darabolva

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (10)

 

– –  Fagyasztva

 

 

0204 50 51

– – –  Egész és fél

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)

0204 50 53

– – –  Rövid elülső negyed

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (10)

0204 50 55

– – –  Bélszín és/vagy bestend

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (10)

0204 50 59

– – –  Láb

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Más

 

 

0204 50 71

– – – –  Csonttal, darabolva

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

0204 50 79

– – – –  Csont nélkül, darabolva

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)

0205 00

Ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér húsa frissen, hűtve vagy fagyasztva

 

 

0205 00 20

–  Frissen vagy hűtve

5,1

0205 00 80

–  Fagyasztva

5,1

0206

Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva

 

 

0206 10

–  Szarvasmarhafélékből frissen vagy hűtve

 

 

0206 10 10

– –  Gyógyászati termékek gyártására (12)

mentes

 

– –  Más

 

 

0206 10 95

– – –  Sovány és zsíros dagadó

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (10)

0206 10 98

– – –  Más

mentes

 

–  Szarvasmarhafélékből fagyasztva

 

 

0206 21 00

– –  Nyelv

mentes

0206 22 00

– –  Máj

mentes

0206 29

– –  Más

 

 

0206 29 10

– – –  Gyógyászati termékek gyártására (12)

mentes

 

– – –  Más

 

 

0206 29 91

– – – –  Sovány és zsíros dagadó

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (10)

0206 29 99

– – – –  Más

mentes

0206 30 00

–  Sertésből frissen vagy hűtve

mentes

 

–  Sertésből fagyasztva

 

 

0206 41 00

– –  Máj

mentes

0206 49 00

– –  Más

mentes

0206 80

–  Más frissen vagy hűtve

 

 

0206 80 10

– –  Gyógyászati termékek gyártására (12)

mentes

 

– –  Más

 

 

0206 80 91

– – –  Lóból, szamárból, lóöszvérből (muliból) és szamáröszvérből

6,4

0206 80 99

– – –  Juhból és kecskéből

mentes

0206 90

–  Más fagyasztva

 

 

0206 90 10

– –  Gyógyászati termékek gyártására (12)

mentes

 

– –  Más

 

 

0206 90 91

– – –  Lóból, szamárból, lóöszvérből (muliból) és szamáröszvérből

6,4

0206 90 99

– – –  Juhból és kecskéből

mentes

0207

A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva

 

 

 

–  Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból

 

 

0207 11

– –  Nem darabolt, frissen vagy hűtve

 

 

0207 11 10

– – –  Tisztított és belezett, fejjel és lábbal, ún. „83 %-os csirke”

26,2 €/100 kg/net (10)

0207 11 30

– – –  Tisztított és bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel, májjal és zúzával, ún. „70 %-os csirke”

29,9 €/100 kg/net (10)

0207 11 90

– – –  Tisztított és bontott, fej, láb, nyak, szív, máj és zúza nélkül, ún. „65 %-os csirke”, vagy más módon bemutatva

32,5 €/100 kg/net (10)

0207 12

– –  Nem darabolt, fagyasztva

 

 

0207 12 10

– – –  Tisztított és bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel, májjal és zúzával, ún. „70 %-os csirke”

29,9 €/100 kg/net (10)

0207 12 90

– – –  Tisztított és bontott, fej, láb, nyak, szív, máj és zúza nélkül, ún. „65 %-os csirke”, vagy más módon bemutatva

32,5 €/100 kg/net (10)

0207 13

– –  Darabok és vágási melléktermékek, belsőségek frissen vagy hűtve

 

 

 

– – –  Darabok

 

 

0207 13 10

– – – –  Csont nélkül

102,4 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Csonttal

 

 

0207 13 20

– – – – –  Felezve vagy negyedelve

35,8 €/100 kg/net (10)

0207 13 30

– – – – –  Szárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 13 40

– – – – –  Hát, nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 13 50

– – – – –  Mell és részei

60,2 €/100 kg/net (10)

0207 13 60

– – – – –  Láb és részei

46,3 €/100 kg/net (10)

0207 13 70

– – – – –  Más

100,8 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Vágási melléktermékek és belsőségek

 

 

0207 13 91

– – – –  Máj

6,4

0207 13 99

– – – –  Más

18,7 €/100 kg/net

0207 14

– –  Darabok és vágási melléktermékek, belsőségek fagyasztva

 

 

 

– – –  Darabok

 

 

0207 14 10

– – – –  Csont nélkül

102,4 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Csonttal

 

 

0207 14 20

– – – – –  Felezve vagy negyedelve

35,8 €/100 kg/net (10)

0207 14 30

– – – – –  Szárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 14 40

– – – – –  Hát, nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 14 50

– – – – –  Mell és részei

60,2 €/100 kg/net (10)

0207 14 60

– – – – –  Láb és részei

46,3 €/100 kg/net (10)

0207 14 70

– – – – –  Más

100,8 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Vágási melléktermékek és belsőségek

 

 

0207 14 91

– – – –  Máj

6,4

0207 14 99

– – – –  Más

18,7 €/100 kg/net

 

–  Pulykából

 

 

0207 24

– –  Nem darabolva, frissen vagy hűtve

 

 

0207 24 10

– – –  Tisztított és bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel, májjal és zúzával, ún. „80 %-os pulyka”

34 €/100 kg/net (10)

0207 24 90

– – –  Tisztított és bontott, fej, láb, nyak, szív, máj és zúza nélkül, ún. „73 %-os pulyka”, vagy más módon bemutatva

37,3 €/100 kg/net (10)

0207 25

– –  Nem darabolva, fagyasztva

 

 

0207 25 10

– – –  Tisztított és bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel, májjal és zúzával, az ún. „80 %-os pulyka”

34 €/100 kg/net (10)

0207 25 90

– – –  Tisztított és bontott, fej, láb, nyak, szív, máj és zúza nélkül, az ún. „73 %-os pulyka”, vagy más módon bemutatva

37,3 €/100 kg/net (10)

0207 26

– –  Darabok és vágási melléktermékek, belsőségek frissen vagy hűtve

 

 

 

– – –  Darabok

 

 

0207 26 10

– – – –  Csont nélkül

85,1 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Csonttal

 

 

0207 26 20

– – – – –  Felezve vagy negyedelve

41 €/100 kg/net (10)

0207 26 30

– – – – –  Szárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 26 40

– – – – –  Hát, nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 26 50

– – – – –  Mell és részei

67,9 €/100 kg/net (10)

 

– – – – –  Láb és részei

 

 

0207 26 60

– – – – – –  Alsócomb és részei

25,5 €/100 kg/net (10)

0207 26 70

– – – – – –  Más

46 €/100 kg/net (10)

0207 26 80

– – – – –  Más

83 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Vágási melléktermékek, belsőségek

 

 

0207 26 91

– – – –  Máj

6,4

0207 26 99

– – – –  Más

18,7 €/100 kg/net

0207 27

– –  Darabok és vágási melléktermékek, belsőségek fagyasztva

 

 

 

– – –  Darabok

 

 

0207 27 10

– – – –  Csont nélkül

85,1 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Csonttal

 

 

0207 27 20

– – – – –  Felezve vagy negyedelve

41 €/100 kg/net (10)

0207 27 30

– – – – –  Szárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 27 40

– – – – –  Hát, nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 27 50

– – – – –  Mell és részei

67,9 €/100 kg/net (10)

 

– – – – –  Láb és részei

 

 

0207 27 60

– – – – – –  Comb és részei

25,5 €/100 kg/net (10)

0207 27 70

– – – – – –  Más

46 €/100 kg/net (10)

0207 27 80

– – – – –  Más

83 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Vágási melléktermékek, belsőségek

 

 

0207 27 91

– – – –  Máj

6,4

0207 27 99

– – – –  Más

18,7 €/100 kg/net

 

–  Kacsából

 

 

0207 41

– –  Nem darabolva, frissen vagy hűtve

 

 

0207 41 20

– – –  Tisztított, kivérzett, belezett, de nem bontott, fejjel és lábbal, ún. „85 %-os kacsa”

38 €/100 kg/net

0207 41 30

– – –  Tisztított és bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel, májjal és zúzával, ún. „70 %-os kacsa”

46,2 €/100 kg/net

0207 41 80

– – –  Tisztított és bontott, fej, láb, nyak, szív, máj és zúza nélkül, ún. „63 %-os kacsa”, vagy más módon bemutatva

51,3 €/100 kg/net

0207 42

– –  Nem darabolva, fagyasztva

 

 

0207 42 30

– – –  Tisztított és bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel, májjal és zúzával, ún. „70 %-os kacsa”

46,2 €/100 kg/net

0207 42 80

– – –  Tisztított és bontott, fej, láb, nyak, szív, máj és zúza nélkül, ún. „63 %-os kacsa”, vagy más módon bemutatva

51,3 €/100 kg/net

0207 43 00

– –  Hízott máj frissen vagy hűtve

mentes

0207 44

– –  Más frissen vagy hűtve

 

 

 

– – –  Darabok

 

 

0207 44 10

– – – –  Csont nélkül

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Csonttal

 

 

0207 44 21

– – – – –  Felezve vagy negyedelve

56,4 €/100 kg/net

0207 44 31

– – – – –  Szárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül

26,9 €/100 kg/net

0207 44 41

– – – – –  Hát, nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég

18,7 €/100 kg/net

0207 44 51

– – – – –  Mell és részei

115,5 €/100 kg/net

0207 44 61

– – – – –  Láb és részei

46,3 €/100 kg/net

0207 44 71

– – – – –  Kacsakabát

66 €/100 kg/net

0207 44 81

– – – – –  Más

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Vágási melléktermékek, belsőségek

 

 

0207 44 91

– – – –  Máj, a hízott máj kivételével

6,4

0207 44 99

– – – –  Más

18,7 €/100 kg/net

0207 45

– –  Más fagyasztva

 

 

 

– – –  Darabok

 

 

0207 45 10

– – – –  Csont nélkül

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Csonttal

 

 

0207 45 21

– – – – –  Felezve vagy negyedelve

56,4 €/100 kg/net

0207 45 31

– – – – –  Szárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül

26,9 €/100 kg/net

0207 45 41

– – – – –  Hát, nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég

18,7 €/100 kg/net

0207 45 51

– – – – –  Mell és részei

115,5 €/100 kg/net

0207 45 61

– – – – –  Láb és részei

46,3 €/100 kg/net

0207 45 71

– – – – –  Kacsakabát

66 €/100 kg/net

0207 45 81

– – – – –  Más

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Vágási melléktermékek, belsőségek

 

 

 

– – – –  Máj

 

 

0207 45 93

– – – – –  Hízott máj

mentes

0207 45 95

– – – – –  Más

6,4

0207 45 99

– – – –  Más

18,7 €/100 kg/net

 

–  Libából

 

 

0207 51

– –  Nem darabolva, frissen vagy hűtve

 

 

0207 51 10

– – –  Tisztított, kivérzett, nem bontott, fejjel és lábbal, ún. „82 %-os liba”

45,1 €/100 kg/net

0207 51 90

– – –  Tisztított és bontott, fej és láb nélkül, szívvel és zúzával, vagy anélkül, ún. „75 %-os liba”, vagy más módon bemutatva

48,1 €/100 kg/net

0207 52

– –  Nem darabolva, fagyasztva

 

 

0207 52 10

– – –  Tisztított, kivérzett, nem bontott, fejjel és lábbal, ún. „82 %-os liba”

45,1 €/100 kg/net

0207 52 90

– – –  Tisztított és bontott, fej és láb nélkül, szívvel és zúzával, vagy anélkül, ún. „75 %-os liba”, vagy más módon bemutatva

48,1 €/100 kg/net

0207 53 00

– –  Hízott máj frissen vagy hűtve

mentes

0207 54

– –  Más frissen vagy hűtve

 

 

 

– – –  Darabok

 

 

0207 54 10

– – – –  Csont nélkül

110,5 €/100 kg/net

 

– – – –  Csonttal

 

 

0207 54 21

– – – – –  Felezve vagy negyedelve

52,9 €/100 kg/net

0207 54 31

– – – – –  Szárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül

26,9 €/100 kg/net

0207 54 41

– – – – –  Hát, nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég

18,7 €/100 kg/net

0207 54 51

– – – – –  Mell és részei

86,5 €/100 kg/net

0207 54 61

– – – – –  Láb és részei

69,7 €/100 kg/net

0207 54 71

– – – – –  Libakabát

66 €/100 kg/net

0207 54 81

– – – – –  Más

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Vágási melléktermékek, belsőségek

 

 

0207 54 91

– – – –  Máj, a hízott máj kivételével

6,4

0207 54 99

– – – –  Más

18,7 €/100 kg/net

0207 55

– –  Más fagyasztva

 

 

 

– – –  Darabok

 

 

0207 55 10

– – – –  Csont nélkül

110,5 €/100 kg/net

 

– – – –  Csonttal

 

 

0207 55 21

– – – – –  Felezve vagy negyedelve

52,9 €/100 kg/net

0207 55 31

– – – – –  Szárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül

26,9 €/100 kg/net

0207 55 41

– – – – –  Hát, nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég

18,7 €/100 kg/net

0207 55 51

– – – – –  Mell és részei

86,5 €/100 kg/net

0207 55 61

– – – – –  Láb és részei

69,7 €/100 kg/net

0207 55 71

– – – – –  Libakabát

66 €/100 kg/net

0207 55 81

– – – – –  Más

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Vágási melléktermékek, belsőségek

 

 

 

– – – –  Máj

 

 

0207 55 93

– – – – –  Hízott máj

mentes

0207 55 95

– – – – –  Más

6,4

0207 55 99

– – – –  Más

18,7 €/100 kg/net

0207 60

–  Gyöngytyúkból

 

 

0207 60 05

– –  Nem darabolva, frissen, hűtve vagy fagyasztva

49,3 €/100 kg/net

 

– –  Más frissen, hűtve vagy fagyasztva

 

 

 

– – –  Darabok

 

 

0207 60 10

– – – –  Csont nélkül

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Csonttal

 

 

0207 60 21

– – – – –  Felezve vagy negyedelve

54,2 €/100 kg/net

0207 60 31

– – – – –  Szárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül

26,9 €/100 kg/net

0207 60 41

– – – – –  Hát, nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég

18,7 €/100 kg/net

0207 60 51

– – – – –  Mell és részei

115,5 €/100 kg/net

0207 60 61

– – – – –  Láb és részei

46,3 €/100 kg/net

0207 60 81

– – – – –  Más

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Vágási melléktermékek, belsőségek

 

 

0207 60 91

– – – –  Máj

6,4

0207 60 99

– – – –  Más

18,7 €/100 kg/net

0208

Más hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség frissen, hűtve vagy fagyasztva

 

 

0208 10

–  Házi, üregi vagy mezei nyúlból

 

 

0208 10 10

– –  Házi nyúlból

6,4

0208 10 90

– –  Más

mentes

0208 30 00

–  Főemlősökből

9

0208 40

–  Bálnából, delfinből és barnadelfinből (a cetfélék [Cetacea] rendjébe tartozó emlősből); lamantinból és dugongból (a szirének [Sirenia] rendjébe tartozó emlősből); fókából, oroszlánfókából és rozmárból (az úszólábúak [Pinnipedia] alrendjébe tartozó emlősből)

 

 

0208 40 10

– –  Bálnahús

6,4

0208 40 20

– –  Fókahús

6,4

0208 40 80

– –  Más

9

0208 50 00

–  Hüllőből (kígyóból és teknősbékából is)

9

0208 60 00

–  Tevéből és más tevefélékből (Camelidae)

9

0208 90

–  Más

 

 

0208 90 10

– –  Házi galambból

6,4

0208 90 30

– –  Vadból, kivéve az üregi vagy mezei nyulat

mentes

0208 90 60

– –  Rénszarvasból

9

0208 90 70

– –  Békacomb

6,4

0208 90 98

– –  Más

9

0209

Sovány húsréteget nem tartalmazó sertészsiradék (szalonna) és baromfizsiradék, nem olvasztott vagy másképpen nem kivont, frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve

 

 

0209 10

–  Sertésből

 

 

 

– –  Bőr alatti sertészsiradék (fedőszalonna)

 

 

0209 10 11

– – –  Frissen, hűtve, fagyasztva, sózva vagy sós lében tartósítva

21,4 €/100 kg/net

0209 10 19

– – –  Szárítva vagy füstölve

23,6 €/100 kg/net

0209 10 90

– –  Sertészsiradék, a 0209 10 11 vagy a 0209 10 19 alszám alá tartozó kivételével

12,9 €/100 kg/net

0209 90 00

–  Más

41,5 €/100 kg/net

0210

Hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve; élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény húsból, vágási melléktermékből vagy belsőségből

 

 

 

–  Sertéshús

 

 

0210 11

– –  Sonka, lapocka és részei csonttal

 

 

 

– – –  Házi sertésből

 

 

 

– – – –  Sózva vagy sós lében tartósítva

 

 

0210 11 11

– – – – –  Sonka és részei

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

– – – – –  Lapocka és részei

60,1 €/100 kg/net

 

– – – –  Szárítva vagy füstölve

 

 

0210 11 31

– – – – –  Sonka és részei

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

– – – – –  Lapocka és részei

119 €/100 kg/net

0210 11 90

– – –  Más

15,4

0210 12

– –  Oldalas és dagadó és részei

 

 

 

– – –  Házi sertésből

 

 

0210 12 11

– – – –  Sózva vagy sós lében tartósítva

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

– – – –  Szárítva vagy füstölve

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

– – –  Más

15,4

0210 19

– –  Más

 

 

 

– – –  Házi sertésből

 

 

 

– – – –  Sózva vagy sós lében tartósítva

 

 

0210 19 10

– – – – –  Szalonnás oldal vagy spencer

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

– – – – –  Háromnegyed oldal vagy középtest

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

– – – – –  Elülső részek

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

– – – – –  Tarja, karaj és részei

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

– – – – –  Más

86,9 €/100 kg/net

 

– – – –  Szárítva vagy füstölve

 

 

0210 19 60

– – – – –  Elülső részek

119 €/100 kg/net

0210 19 70

– – – – –  Tarja, karaj és részei

149,6 €/100 kg/net

 

– – – – –  Más

 

 

0210 19 81

– – – – – –  Csont nélkül

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

– – – – – –  Más

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

– – –  Más

15,4

0210 20

–  Szarvasmarhafélék húsa

 

 

0210 20 10

– –  Csonttal

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

– –  Csont nélkül

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

–  Más, beleértve a húsból, vágási melléktermékből és belsőségből készült, élelmezési célra alkalmas lisztet és őrleményt is

 

 

0210 91 00

– –  Főemlősökből

15,4

0210 92

– –  Bálnából, delfinből és barnadelfinből (a cetfélék [Cetacea] rendjébe tartozó emlősből); lamantinból és dugongból (a szirének [Sirenia] rendjébe tartozó emlősből); fókából, oroszlánfókából és rozmárból (az úszólábúak [Pinnipedia] alrendjébe tartozó emlősből)

 

 

0210 92 10

– – –  Bálnából, delfinből és barnadelfinből (a cetfélék [Cetacea] rendjébe tartozó emlősből); lamantinból és dugongból (a szirének [Sirenia] rendjébe tartozó emlősből)

15,4

 

– – –  Más

 

 

0210 92 91

– – – –  Hús

130 €/100 kg/net

0210 92 92

– – – –  Vágási melléktermék és belsőség

15,4

0210 92 99

– – – –  Húsból, vágási melléktermékből vagy belsőségből készült élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 93 00

– –  Hüllőből (kígyóból és teknősbékából is)

15,4

0210 99

– –  Más

 

 

 

– – –  Hús

 

 

0210 99 10

– – – –  Lóhús, sózva, sós lében tartósítva vagy szárítva

6,4

 

– – – –  Juhból és kecskéből

 

 

0210 99 21

– – – – –  Csonttal

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

– – – – –  Csont nélkül

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

– – – –  Rénszarvasból

15,4

0210 99 39

– – – –  Más

130 €/100 kg/net

 

– – –  Vágási melléktermék és belsőség

 

 

 

– – – –  Házisertésből

 

 

0210 99 41

– – – – –  Máj

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

– – – – –  Más

47,2 €/100 kg/net

 

– – – –  Szarvasmarhafélékből

 

 

0210 99 51

– – – – –  Sovány és zsíros dagadó

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

– – – – –  Más

12,8

 

– – – –  Más

 

 

 

– – – – –  Baromfimáj

 

 

0210 99 71

– – – – – –  Hízott liba- vagy kacsamáj, sózva vagy sós lében tartósítva

mentes

0210 99 79

– – – – – –  Más

6,4

0210 99 85

– – – – –  Más

15,4

0210 99 90

– – –  Húsból, vágási melléktermékből vagy belsőségből készült élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

3. ÁRUCSOPORT

HALAK ÉS RÁKFÉLÉK, PUHATESTŰ ÉS MÁS GERINCTELEN VÍZIÁLLATOK

Megjegyzések

1.

Nem tartozik ebbe az árucsoportba:

a)

a 0106 vtsz. alá tartozó emlősök;

b)

a 0106 vtsz. alá tartozó emlősök húsa (0208 vagy 0210 vtsz.);

c)

a fajtája vagy állapota miatt emberi fogyasztásra nem szokásos vagy alkalmatlan nem élő hal (beleértve a halmájat, halikrát és haltejet is) vagy rákféle, puhatestű vagy más gerinctelen víziállat (5. árucsoport); emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, őrlemény vagy labdacs halból vagy rákféle, puhatestű vagy más gerinctelen víziállatból (2301 vtsz.); vagy

d)

kaviár vagy a haltojásból készített kaviárpótló (1604 vtsz.).

2.

Ebben az árucsoportban a „labdacs (pellet)” meghatározás olyan terméket jelent, amelyet kötőanyag nélkül vagy kis mennyiségű kötőanyag hozzáadásával sajtoltak össze.

Kiegészítő megjegyzések

1.

A 0305 32 11 és a 0305 32 19 alszám alkalmazásában a legalább 12 tömegszázalék összes sótartalommal rendelkező, további ipari feldolgozás nélkül emberi fogyasztásra alkalmas tőkehalfilé (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) sózott halnak minősül.

A 12 tömegszázalék összes sótartalmat el nem érő fagyasztott tőkehalfilét azonban a 0304 71 10 és 0304 71 90 alszám alá kell sorolni, amennyiben a tényleges és tartós konzerválást alapvetően a fagyasztás biztosítja.

2.

A harmadik albekezdésben hivatkozott alszámok alkalmazásában a „filé” kifejezés magában foglalja a „loin (törzsrész)”-t, vagyis a hal felső vagy alsó részét, jobb vagy bal oldalát alkotó húsrostokat(-csíkokat), amennyiben a fejet, a beleket, az úszókat (a hátúszó, a farok alatti úszó, a farokúszó, a hasúszó, a mellúszó) és a csontokat (a gerincoszlopot vagy hátgerinc-csontot, a hasi- vagy bordacsontokat, kopoltyú(hörgő)- vagy kengyelcsontokat stb.) eltávolították.

Az ilyen termékek filéként történő besorolását nem érinti a felaprításuk, amennyiben ezek a darabok bizonyíthatóan filéből származnak.

Az első két albekezdés rendelkezései az alábbi halakra vonatkoznak:

a)

a 0304 49 90 és 0304 87 00 alszámok alá tartozó tonhal (a Thunnus nemből);

b)

a 0304 45 00 és 0304 84 00 alszámok alá tartozó kardhal (Xiphias gladius);

c)

a 0304 49 90 és 0304 89 90 alszámok alá tartozó marlin, a vitorláshal és a nyársorrú hal (az Istiophoridae családból);

d)

a 0304 47 90 és 0304 88 19 alszámok alá tartozó óceáni cápák (Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, vagy az Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae és Isuridae családba).

KN-kód

Árumegnevezés

Szerződéses vámtétel (%)

Kieg. mértékegység

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Élő hal

 

 

 

–  Díszhal

 

 

0301 11 00

– –  Édesvízi hal

mentes

0301 19 00

– –  Más

7,5

 

–  Más élő hal

 

 

0301 91

– –  Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

– – –  Oncorhynchus apache vagy Oncorhynchus chrysogaster fajból

8

0301 91 90

– – –  Más

12

0301 92

– –  Angolna (Anguilla spp.)

 

 

0301 92 10

– – –  12 cm-nél kisebb hosszúságú

mentes

0301 92 30

– – –  Legalább 12 cm, de 20 cm-nél kisebb hosszúságú

mentes

0301 92 90

– – –  Legalább 20 cm hosszúságú

mentes

0301 93 00

– –  Ponty (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0301 94

– –  Atlanti-óceáni és csendes-óceáni kékúszójú tonhal (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

0301 94 10

– – –  Atlanti-óceáni kékúszójú tonhal (Thunnus thynnus)

16

0301 94 90

– – –  Csendes-óceáni kékúszójú tonhal (Thunnus orientalis)

16

0301 95 00

– –  Déli kékúszójú tonhal (Thunnus maccoyii)

16

0301 99

– –  Más

 

 

 

– – –  Édesvízi hal

 

 

0301 99 11

– – – –  Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai lazac (Hucho hucho)

2

0301 99 17

– – – –  Más

8

0301 99 85

– – –  Más

16

0302

Hal frissen vagy hűtve a 0304 vtsz. alá tartozó filézett és más halhús kivételével

 

 

 

–  Pisztrángfélék (Salmonidae), a 0302 91 – 0302 99 alszámok alá tartozó, a hal élelmezési célra alkalmas bontási mellékterméke és belsősége kivételével

 

 

0302 11

– –  Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

– – –  Oncorhynchus apache vagy Oncorhynchus chrysogaster fajból

8

0302 11 20

– – –  Oncorhynchus mykiss fajból kibelezve, fejjel és kopoltyúval együtt, egyenként több mint 1,2 kg tömegű vagy kibelezve, fej és kopoltyú nélkül, egyenként több mint 1 kg tömegű

12

0302 11 80

– – –  Más

12

0302 13 00

– –  Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus)

2

0302 14 00

– –  Atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai lazac (Hucho hucho)

2

0302 19 00

– –  Más

8

 

–  Lepényhalfélék (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae és Citharidae), a 0302 91 – 0302 99 alszámok alá tartozó, a hal élelmezési célra alkalmas bontási mellékterméke és belsősége kivételével

 

 

0302 21

– –  Laposhal (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

– – –  Fekete vagy grönlandi óriási laposhal (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

– – –  Atlanti-óceáni óriási laposhal (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

– – –  Csendes-óceáni óriási laposhal (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

– –  Sima lepényhal (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

– –  Nyelvhal (Solea spp.)

15

0302 24 00

– –  Óriás rombuszhal (Psetta maxima)

15

0302 29

– –  Más

 

 

0302 29 10

– – –  Rombuszhal (Lepidorhombus spp.)

15

0302 29 80

– – –  Más

15

 

–  Tonhal (a Thunnus nemből), csíkoshasú tonhal (skipjack) vagy csíkoshasú bonitó (Euthynnus[Katsuwonus] pelamis), a 0302 91 – 0302 99 alszámok alá tartozó, a hal élelmezési célra alkalmas bontási mellékterméke és belsősége kivételével

 

 

0302 31

– –  Germon vagy hosszúúszójú tonhal (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

– – –  Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (12) alá tartozó termékek gyártásához

22 (18)  (10)

0302 31 90

– – –  Más

22 (10)

0302 32

– –  Sárgaúszójú tonhal (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

– – –  Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (12) alá tartozó termékek gyártásához

22 (18)  (10)

0302 32 90

– – –  Más

22 (10)

0302 33

– –  Csíkoshasú tonhal (skipjack) vagy csíkoshasú bonitó

 

 

0302 33 10

– – –  Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (12) alá tartozó termékek gyártásához

22 (18)  (10)

0302 33 90

– – –  Más

22 (10)

0302 34

– –  Nagyszemű tonhal (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

– – –  Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (12) alá tartozó termékek gyártásához

22 (18)  (10)

0302 34 90

– – –  Más

22 (10)

0302 35

– –  Atlanti-óceáni és csendes-óceáni kékúszójú tonhal (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

 

– – –  Atlanti-óceáni kékúszójú tonhal (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 11

– – – –  Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (12) alá tartozó termékek gyártásához

22 (18)  (10)

0302 35 19

– – – –  Más

22 (10)

 

– – –  Csendes-óceáni kékúszójú tonhal (Thunnus orientalis)

 

 

0302 35 91

– – – –  Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (12) alá tartozó termékek gyártásához

22 (18)  (10)

0302 35 99

– – – –  Más

22 (10)

0302 36

– –  Déli kékúszójú tonhal (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

– – –  Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (12) alá tartozó termékek gyártásához

22 (18)  (10)

0302 36 90

– – –  Más

22 (10)

0302 39

– –  Más

 

 

0302 39 20

– – –  Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (12) alá tartozó termékek gyártásához

22 (18)  (10)

0302 39 80

– – –  Más

22 (10)

 

–  Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii), ajóka (szardella) (Engraulis spp.), szardínia (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), szardinella (Sardinella spp.), kisméretű hering (brisling) vagy sprotni (Sprattus sprattus), makréla (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), indiaimakréla-fajok (Rastrelliger spp.), Scomberomorus fajok, fattyúmakréla (Trachurus spp.), makrahalak (Caranx spp.), kobia (Rachycentron canadum), Pampus fajok, csendes-óceáni makrélacsuka (Cololabis saira), álmakrahalak (Decapterus spp.), kapelán (Mallotus villosus), kardhal (Xiphias gladius), keleti kis tonhal (Euthynnus affinis), bonitók (Sarda spp.), vitorláskardoshal-félék (Istiophoridae), a 0302 91 – 0302 99 alszámok alá tartozó, a hal élelmezési célra alkalmas bontási mellékterméke és belsősége kivételével

 

 

0302 41 00

– –  Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (19)

0302 42 00

– –  Ajóka (szardella) (Engraulis spp.)

15

0302 43

– –  Szardínia (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), szardinella (Sardinella spp.), kisméretű hering (brisling) vagy sprotni (Sprattus sprattus)

 

 

0302 43 10

– – –  Szardínia a Sardina pilchardus fajból

23

0302 43 30

– – –  Szardínia a Sardinops nemből; szardinella (Sardinella spp.)

15

0302 43 90

– – –  Kisméretű hering (brisling) vagy sprotni (Sprattus sprattus)

 (20)

0302 44 00

– –  Makréla (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (21)

0302 45

– –  Fattyúmakréla (Trachurus spp.)

 

 

0302 45 10

– – –  Atlanti-óceáni fattyúmakréla (Trachurus trachurus)

15

0302 45 30

– – –  Chilei fattyúmakréla (Trachurus murphyi)

15

0302 45 90

– – –  Más

15

0302 46 00

– –  Cobia (Rachycentron canadum)

15

0302 47 00

– –  Kardhal (Xiphias gladius)

15

0302 49

– –  Más

 

 

 

– – –  Keleti kis tonhal (Euthynnus affinis)

 

 

0302 49 11

– – – –  Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (12) alá tartozó termékek gyártásához

22 (18)  (10)

0302 49 19

– – – –  Más

22 (18)  (10)

0302 49 90

– – –  Más

15

 

–  A Bregmacerotidae, az Euclichthyidae, a Gadidae, a Macrouridae, a Melanonidae, a Merlucciidae, a Moridae és a Muraenolepididae családba tartozó halak, a 0302 91 – 0302 99 alszámok alá tartozó, a hal élelmezési célra alkalmas bontási mellékterméke és belsősége kivételével

 

 

0302 51

– –  Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0302 51 10

– – –  A Gadus morhua fajból

12

0302 51 90

– – –  Más

12

0302 52 00

– –  Foltos tőkehal (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 53 00

– –  Fekete tőkehal (Pollachius virens)

7,5

0302 54

– –  Szürke tőkehal (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  Merluccius nemhez tartozó szürke tőkehal

 

 

0302 54 11

– – – –  Fokföldi (sekélyvízi) szürke tőkehal (Merluccius capensis) és mélytengeri (mélytengeri fokföldi) szürke tőkehal (Merluccius paradoxus)

15

0302 54 15

– – – –  Déltengeri szürke tőkehal (Merluccius australis)

15

0302 54 19

– – – –  Más

15 (10)

0302 54 90

– – –  Urophycis nemhez tartozó szürke tőkehal

15

0302 55 00

– –  Alaszkai tőkehal (Theragra chalcogramma)

7,5

0302 56 00

– –  Kék tőkehal (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

7,5

0302 59

– –  Más

 

 

0302 59 10

– – –  Sarki tőkehal (Boreogadus saida)

12

0302 59 20

– – –  Vékonybajszú tőkehal (Merlangius merlangus)

7,5

0302 59 30

– – –  Sávos tőkehal (Pollachius pollachius)

7,5

0302 59 40

– – –  Gadóchal (Molva spp.)

7,5

0302 59 90

– – –  Más

15

 

–  Tilápia (Oreochromis spp.), harcsa (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), ponty (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), angolna (Anguilla spp.), nílusi sügér (Lates niloticus) és kígyófejű hal (Channa spp.), a 0302 91 – 0302 99 alszámok alá tartozó, a hal élelmezési célra alkalmas bontási mellékterméke és belsősége kivételével

 

 

0302 71 00

– –  Tilápia (Oreochromis spp.)

8

0302 72 00

– –  Harcsa (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

0302 73 00

– –  Ponty (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0302 74 00

– –  Angolna (Anguilla spp.)

mentes

0302 79 00

– –  Más

8

 

–  Más hal, a 0302 91 – 0302 99 alszámok alá tartozó, a hal élelmezési célra alkalmas bontási mellékterméke és belsősége kivételével

 

 

0302 81

– –  Macskacápa és más cápa

 

 

0302 81 15

– – –  Tüskéscápa (Squalus acanthias) és macskacápák (Scyliorhinus spp.)

6

0302 81 30

– – –  Heringcápa (Lamna nasus)

8

0302 81 40

– – –  Kékcápa (Prionace glauca)

8

0302 81 80

– – –  Más

8

0302 82 00

– –  Valódi rájafélék (Rajidae)

15

0302 83 00

– –  Atlanti jéghal (Dissostichus spp.)

15

0302 84

– –  Tengeri sügérfélék (Dicentrarchus spp.)

 

 

0302 84 10

– – –  Farkassügér (Dicentrarchus labrax)

15

0302 84 90

– – –  Más

15

0302 85

– –  Tengeri durbincsfélék (Sparidae)

 

 

0302 85 10

– – –  Dentex dentex vagy Pagellus spp. fajból

15

0302 85 30

– – –  Aranydurbincs (Sparus aurata)

15

0302 85 90

– – –  Más

15

0302 89

– –  Más

 

 

0302 89 10

– – –  Édesvízi hal

8

 

– – –  Más

 

 

 

– – – –  Az Euthynnus nemhez tartozó hal a 0302 33 alszám alá tartozó csíkoshasú tonhal (skipjack) vagy csíkoshasú bonitó (Euthynnus [Katsuwonus] pelamis), valamint a 0302 49 alszám alá tartozó keleti kis tonhal ( Euthynnus affinis) kivételével

 

 

0302 89 21

– – – – –  Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (12) alá tartozó termékek gyártásához

22 (18)  (10)

0302 89 29

– – – – –  Más

22 (10)

 

– – – –  Vörös álsügér (Sebastes spp.)

 

 

0302 89 31

– – – – –  A Sebastes marinus fajból

7,5

0302 89 39

– – – – –  Más

7,5

0302 89 40

– – – –  Aranyosfejű hal (Brama spp.)

15

0302 89 50

– – – –  Ördöghal (Lophius spp.)

15

0302 89 60

– – – –  Tengeri angolna (Genypterus blacodes)

7,5

0302 89 90

– – – –  Más

15

 

–  Halmáj, halikra, haltej, hal úszója, feje, farka, úszóhólyagja és élelmezési célra alkalmas más belsősége és bontási mellékterméke

 

 

0302 91 00

– –  Halmáj, halikra és haltej

10

0302 92 00

– –  Cápa úszója

8

0302 99 00

– –  Más

10

0303

Fagyasztott hal, a 0304 vtsz. alá tartozó filézett és más halhús kivételével

 

 

 

–  Pisztrángfélék (Salmonidae), a 0303 91 – 0303 99 alszámok alá tartozó, a hal élelmezési célra alkalmas bontási mellékterméke és belsősége kivételével

 

 

0303 11 00

– –  Vörös lazac (Oncorhynchus nerka)

2

0303 12 00

– –  Más csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus)

2

0303 13 00

– –  Atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai lazac (Hucho hucho)

2

0303 14

– –  Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 14 10

– – –  Oncorhynchus apache vagy Oncorhynchus chrysogaster fajból

9

0303 14 20

– – –  Oncorhynchus mykiss fajból kibelezve, fejjel és kopoltyúval együtt, egyenként több mint 1,2 kg tömegű, vagy kibelezve, fej és kopoltyú nélkül, egyenként több mint 1 kg tömegű

12

0303 14 90

– – –  Más

12

0303 19 00

– –  Más

9 (10)

 

–  Tilápia (Oreochromis spp.), harcsa (Pangasius spp., Silurus spp.,Clarias spp., Ictalurus spp.), ponty (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), angolna (Anguilla spp.), nílusi sügér (Lates niloticus) és kígyófejű hal (Channa spp.), a 0303 91 – 0303 99 alszámok alá tartozó, a hal élelmezési célra alkalmas bontási mellékterméke és belsősége kivételével

 

 

0303 23 00

– –  Tilápia (Oreochromis spp.)

8

0303 24 00

– –  Harcsa (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

0303 25 00

– –  Ponty (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0303 26 00

– –  Angolna (Anguilla spp.)

mentes

0303 29 00

– –  Más

8

 

–  Lepényhalfélék (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae és Citharidae), a 0303 91 – 0303 99 alszámok alá tartozó, a hal élelmezési célra alkalmas bontási mellékterméke és belsősége kivételével

 

 

0303 31

– –  Laposhal (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

– – –  Fekete vagy grönlandi óriási laposhal (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

– – –  Atlanti-óceáni óriási laposhal (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

– – –  Csendes-óceáni óriási laposhal (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

– –  Sima lepényhal (Pleuronectes platessa)

15

0303 33 00

– –  Nyelvhal (Solea spp.)

7,5

0303 34 00

– –  Óriás rombuszhal (Psetta maxima)

15

0303 39

– –  Más

 

 

0303 39 10

– – –  Érdes lepényhal (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

– – –  A Rhombosolea nemhez tartozó hal

7,5

0303 39 50

– – –  A Pelotreis flavilatus vagy a Peltorhamphus novaezelandiae fajhoz tartozó hal

7,5

0303 39 85

– – –  Más

15

 

–  Tonhal (a Thunnus nemből), csíkoshasú tonhal (skipjack) vagy csíkoshasú bonitó (Euthynnus[Katsuwonus] pelamis), a 0303 91 – 0303 99 alszámok alá tartozó, a hal élelmezési célra alkalmas bontási mellékterméke és belsősége kivételével

 

 

0303 41

– –  Germon vagy hosszúúszójú tonhal (Thunnus alalunga)

 

 

0303 41 10

– – –  Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (12) alá tartozó termékek gyártásához

22 (18)  (10)

0303 41 90

– – –  Más

22 (10)

0303 42

– –  Sárgaúszójú tonhal (Thunnus albacares)

 

 

0303 42 20

– – –  Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (12) alá tartozó termékek gyártásához

22 (18)  (10)

0303 42 90

– – –  Más

22 (10)

0303 43

– –  Csíkoshasú tonhal (skipjack) vagy csíkoshasú bonitó

 

 

0303 43 10

– – –  Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (12) alá tartozó termékek gyártásához

22 (18)  (10)

0303 43 90

– – –  Más

22 (10)

0303 44

– –  Nagyszemű tonhal (Thunnus obesus)

 

 

0303 44 10

– – –  Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (12) alá tartozó termékek gyártásához

22 (18)  (10)

0303 44 90

– – –  Más

22 (10)

0303 45

– –  Atlanti-óceáni és csendes-óceáni kékúszójú tonhal (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

 

– – –  Atlanti-óceáni kékúszójú tonhal (Thunnus thynnus)

 

 

0303 45 12

– – – –  Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (12) alá tartozó termékek gyártásához

22 (18)  (10)

0303 45 18

– – – –  Más

22 (10)

 

– – –  Csendes-óceáni kékúszójú tonhal (Thunnus orientalis)

 

 

0303 45 91

– – – –  Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (12) alá tartozó termékek gyártásához

22 (18)  (10)

0303 45 99

– – – –  Más

22 (10)

0303 46

– –  Déli kékúszójú tonhal (Thunnus maccoyii)

 

 

0303 46 10

– – –  Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (12) alá tartozó termékek gyártásához

22 (18)  (10)

0303 46 90

– – –  Más

22 (10)

0303 49

– –  Más

 

 

0303 49 20

– – –  Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (12) alá tartozó termékek gyártásához

22 (18)  (10)

0303 49 85

– – –  Más

22 (10)

 

–  Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii), ajóka (szardella) (Engraulis spp.), szardínia (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), szardinella (Sardinella spp.), kisméretű hering (brisling) vagy sprotni (Sprattus sprattus), makréla (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), indiaimakréla-fajok (Rastrelliger spp.), Scomberomorus fajok, fattyúmakréla (Trachurus spp.), makrahalak (Caranx spp.), kobia (Rachycentron canadum), Pampus fajok, csendes-óceáni makrélacsuka (Cololabis saira), álmakrahalak (Decapterus spp.), kapelán (Mallotus villosus), kardhal (Xiphias gladius), keleti kis tonhal (Euthynnus affinis), bonitók (Sarda spp.), vitorláskardoshal-félék (Istiophoridae), a 0303 91 – 0303 99 alszámok alá tartozó, a hal élelmezési célra alkalmas bontási mellékterméke és belsősége kivételével

 

 

0303 51 00

– –  Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (19)

0303 53

– –  Szardínia (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), szardinella (Sardinella spp.), kisméretű hering (brisling) vagy sprotni (Sprattus sprattus)

 

 

0303 53 10

– – –  A Sardina pilchardus fajhoz tartozó szardínia

23

0303 53 30

– – –  A Sardinops nemhez tartozó szardínia; szardinella (Sardinella spp.)

15

0303 53 90

– – –  Kisméretű hering (brisling) vagy sprotni (Sprattus sprattus)

 (20)

0303 54

– –  Makréla (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 54 10

– – –  Scomber scombrus vagy Scomber japonicus fajból

 (21)

0303 54 90

– – –  Scomber australasicus fajból

15

0303 55

– –  Fattyúmakréla (Trachurus spp.)

 

 

0303 55 10

– – –  Atlanti-óceáni fattyúmakréla (Trachurus trachurus)

15

0303 55 30

– – –  Chilei fattyúmakréla (Trachurus murphyi)

15

0303 55 90

– – –  Más

15

0303 56 00

– –  Cobia (Rachycentron canadum)

15

0303 57 00

– –  Kardhal (Xiphias gladius)

7,5

0303 59

– –  Más

 

 

0303 59 10

– – –  Ajóka (szardella) (Engraulis spp.)

15

 

– – –  Keleti kis tonhal (Euthynnus affinis)

 

 

0303 59 21

– – – –  Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (12) alá tartozó termékek gyártásához

22 (18)  (10)

0303 59 29

– – – –  Más

22 (10)

0303 59 90

– – –  Más

15

 

–  A Bregmacerotidae, az Euclichthyidae, a Gadidae, a Macrouridae, a Melanonidae, a Merlucciidae, a Moridae és a Muraenolepididae családba tartozó halak, a 0303 91 – 0303 99 alszámok alá tartozó, a hal élelmezési célra alkalmas bontási mellékterméke és belsősége kivételével

 

 

0303 63

– –  Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0303 63 10

– – –  A Gadus morhua fajból

12

0303 63 30

– – –  A Gadus ogac fajból

12

0303 63 90

– – –  A Gadus macrocephalus fajból

12

0303 64 00

– –  Foltos tőkehal (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0303 65 00

– –  Fekete tőkehal (Pollachius virens)

7,5

0303 66

– –  Szürke tőkehal (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  Merluccius nemhez tartozó szürke tőkehal

 

 

0303 66 11

– – – –  Fokföldi (sekélyvízi) szürke tőkehal (Merluccius capensis) és mélytengeri (mélytengeri fokföldi) szürke tőkehal (Merluccius paradoxus)

15

0303 66 12

– – – –  Argentin (dél-nyugat atlanti) szürke tőkehal (Merluccius hubbsi)

15

0303 66 13

– – – –  Déltengeri szürke tőkehal (Merluccius australis)

15

0303 66 19

– – – –  Más

15 (10)

0303 66 90

– – –  Urophycis nemhez tartozó szürke tőkehal

15

0303 67 00

– –  Alaszkai tőkehal (Theragra chalcogramma)

15

0303 68

– –  Kék tőkehal (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

 

 

0303 68 10

– – –  Kék puha tőkehal (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)

7,5

0303 68 90

– – –  Déli kék tőkehal (Micromesistius australis)

7,5

0303 69

– –  Más

 

 

0303 69 10

– – –  Sarki tőkehal (Boreogadus saida)

12

0303 69 30

– – –  Vékonybajszú tőkehal (Merlangius merlangus)

7,5

0303 69 50

– – –  Sávos tőkehal (Pollachius pollachius)

15

0303 69 70

– – –  Kék gránátoshal (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0303 69 80

– – –  Gadóchal (Molva spp.)

7,5

0303 69 90

– – –  Más

15

 

–  Más hal, a 0303 91 – 0303 99 alszámok alá tartozó, a hal élelmezési célra alkalmas bontási mellékterméke és belsősége kivételével

 

 

0303 81

– –  Macskacápa és más cápa

 

 

0303 81 15

– – –  Tüskéscápa (Squalus acanthias) és macskacápák (Scyliorhinus spp.)

6

0303 81 30

– – –  Heringcápa (Lamna nasus)

8

0303 81 40

– – –  Kékcápa (Prionace glauca)

8

0303 81 90

– – –  Más

8

0303 82 00

– –  Valódi rájafélék (Rajidae)

15

0303 83 00

– –  Atlanti jéghal (Dissostichus spp.)

15

0303 84

– –  Tengeri sügérfélék (Dicentrarchus spp.)

 

 

0303 84 10

– – –  Farkassügér (Dicentrarchus labrax)

15

0303 84 90

– – –  Más

15

0303 89

– –  Más

 

 

0303 89 10

– – –  Édesvízi hal

8

 

– – –  Más

 

 

 

– – – –  Az Euthynnus nemhez tartozó halak a 0303 43 alszám alá tartozó csíkoshasú tonhal (skipjack) vagy csíkoshasú bonitó (Euthynnus [Katsuwonus] pelamis), valamint a 0303 59 alszám alá tartozó keleti kis tonhal (Euthynnus affinis) kivételével

 

 

0303 89 21

– – – – –  Ipari felhasználásra, a 1604 vtsz. (12) alá tartozó termékek gyártásához

22 (18)  (10)

0303 89 29

– – – – –  Más

22 (10)

 

– – – –  Vörös álsügér (Sebastes spp.)

 

 

0303 89 31

– – – – –  A Sebastes marinus fajból

7,5

0303 89 39

– – – – –  Más

7,5

0303 89 40

– – – –  Az Orcynopsis unicolor fajhoz tartozó hal

 (22)

0303 89 50

– – – –  Durbincs (Dentex dentex, Pagellus spp.)

15

0303 89 55

– – – –  Aranydurbincs (Sparus aurata)

15

0303 89 60

– – – –  Aranyosfejű hal (Brama spp.)

15

0303 89 65

– – – –  Ördöghal (Lophius spp.)

15

0303 89 70

– – – –  Tengeri angolna (Genypterus blacodes)

7,5

0303 89 90

– – – –  Más

15

 

–  Halmáj, halikra, haltej, hal úszója, feje, farka, úszóhólyagja és élelmezési célra alkalmas más belsősége és bontási mellékterméke

 

 

0303 91

– –  Halmáj, halikra és haltej

 

 

0303 91 10

– – –  DNS vagy protamin-szulfát előállításához használt kemény és lágy ikra (12)

mentes

0303 91 90

– – –  Más

10

0303 92 00

– –  Cápa úszója

8

0303 99 00

– –  Más

10

0304

Halfilé és más halhús (aprított is), frissen, hűtve vagy fagyasztva

 

 

 

–  Halfilé, frissen vagy hűtve, tilápiából (Oreochromis spp.), harcsából (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), pontyból (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), angolnából (Anguilla spp.), nílusi sügérből (Lates niloticus) és kígyófejű halból (Channa spp.)

 

 

0304 31 00

– –  Tilápia (Oreochromis spp.)

9

0304 32 00

– –  Harcsa (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

9

0304 33 00

– –  Nílusi sügér (Lates niloticus)

9

0304 39 00

– –  Más

9

 

–  Halfilé más halból, frissen vagy hűtve

 

 

0304 41 00

– –  Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai lazac (Hucho hucho)

2

0304 42

– –  Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0304 42 10

– – –  Oncorhynchus mykiss fajból, egyenként több mint 400 g tömegű

12

0304 42 50

– – –  Oncorhynchus apache vagy Oncorhynchus chrysogaster fajból

9

0304 42 90

– – –  Más

12

0304 43 00

– –  Lepényhalfélék (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae és Citharidae)

18

0304 44

– –  A Bregmacerotidae, az Euclichthyidae, a Gadidae, a Macrouridae, a Melanonidae, a Merlucciidae, a Moridae és a Muraenolepididae családba tartozó halak

 

 

0304 44 10

– – –  Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) és sarki tőkehal (Boreogadus saida)

18

0304 44 30

– – –  Fekete tőkehal (Pollachius virens)

18

0304 44 90

– – –  Más

18

0304 45 00

– –  Kardhal (Xiphias gladius)

18

0304 46 00

– –  Atlanti jéghal (Dissostichus spp.)

18

0304 47

– –  Macskacápa és más cápa

 

 

0304 47 10

– – –  Tüskéscápa (Squalus acanthias) és macskacápák (Scyliorhinus spp.)

18

0304 47 20

– – –  Heringcápa (Lamna nasus)

18

0304 47 30

– – –  Kékcápa (Prionace glauca)

18

0304 47 90

– – –  Más

18

0304 48 00

– –  Valódi rájafélék (Rajidae)

18

0304 49

– –  Más

 

 

0304 49 10

– – –  Édesvízi hal

9

 

– – –  Más

 

 

0304 49 50

– – – –  Vörös álsügér (Sebastes spp.)

18

0304 49 90

– – – –  Más

18

 

–  Más frissen vagy hűtve

 

 

0304 51 00

– –  Tilápia (Oreochromis spp.), harcsa (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), ponty (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), angolna (Anguilla spp.), nílusi sügér (Lates niloticus) és kígyófejű hal (Channa spp.)

8

0304 52 00

– –  Pisztrángfélék (Salmonidae)

8

0304 53 00

– –  A Bregmacerotidae, az Euclichthyidae, a Gadidae, a Macrouridae, a Melanonidae, a Merlucciidae, a Moridae és a Muraenolepididae családba tartozó halak

15

0304 54 00

– –  Kardhal (Xiphias gladius)

15

0304 55 00

– –  Atlanti jéghal (Dissostichus spp.)

15

0304 56

– –  Macskacápa és más cápa

 

 

0304 56 10

– – –  Tüskéscápa (Squalus acanthias) és macskacápák (Scyliorhinus spp.)

15 (10)

0304 56 20

– – –  Heringcápa (Lamna nasus)

15 (10)

0304 56 30

– – –  Kékcápa (Prionace glauca)

15 (10)

0304 56 90

– – –  Más

15 (10)

0304 57 00

– –  Valódi rájafélék (Rajidae)

15 (10)

0304 59

– –  Más

 

 

0304 59 10

– – –  Édesvízi hal

8

 

– – –  Más

 

 

0304 59 50

– – – –  Heringhús (pillangófilé)

 (19)

0304 59 90

– – – –  Más

15 (10)

 

–  Fagyasztott halfilé tilápiából (Oreochromis spp.), harcsából (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), pontyból (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), angolnából (Anguilla spp.), nílusi sügérből (Lates niloticus) és kígyófejű halból (Channa spp.)

 

 

0304 61 00

– –  Tilápia (Oreochromis spp.)

9

0304 62 00

– –  Harcsa (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

9

0304 63 00

– –  Nílusi sügér (Lates niloticus)

9

0304 69 00

– –  Más

9

 

–  Fagyasztott halfilé a Bregmacerotidae, az Euclichthyidae, a Gadidae, a Macrouridae, a Melanonidae, a Merlucciidae, a Moridae és a Muraenolepididae családba tartozó halakból

 

 

0304 71

– –  Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0304 71 10

– – –  A Gadus macrocephalus fajhoz tartozó tőkehal

7,5

0304 71 90

– – –  Más

7,5

0304 72 00

– –  Foltos tőkehal (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 73 00

– –  Fekete tőkehal (Pollachius virens)

7,5

0304 74

– –  Szürke tőkehal (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  Merluccius nemhez tartozó szürke tőkehal

 

 

0304 74 11

– – – –  Fokföldi (sekélyvízi) szürke tőkehal (Merluccius capensis) és mélytengeri (mélytengeri fokföldi) szürke tőkehal (Merluccius paradoxus)

7,5

0304 74 15

– – – –  Argentin (dél-nyugat atlanti) szürke tőkehal (Merluccius hubbsi)

7,5

0304 74 19

– – – –  Más

6,1

0304 74 90

– – –  Urophycis nemhez tartozó szürke tőkehal

7,5

0304 75 00

– –  Alaszkai tőkehal (Theragra chalcogramma)

13,7

0304 79

– –  Más

 

 

0304 79 10

– – –  Sarki tőkehal (Boreogadus saida)

7,5

0304 79 30

– – –  Vékonybajszú tőkehal (Merlangius merlangus)

7,5

0304 79 50

– – –  Kék gránátoshal (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0304 79 80

– – –  Gadóchal (Molva spp.)

7,5

0304 79 90

– – –  Más

15

 

–  Fagyasztott halfilé más halból

 

 

0304 81 00

– –  Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai lazac (Hucho hucho)

2

0304 82

– –  Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0304 82 10

– – –  Oncorhynchus mykiss fajból, egyenként több mint 400 g tömegű

12

0304 82 50

– – –  Oncorhynchus apache vagy Oncorhynchus chrysogaster fajból

9

0304 82 90

– – –  Más

12

0304 83

– –  Lepényhalfélék (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae és Citharidae)

 

 

0304 83 10

– – –  Sima lepényhal (Pleuronectes platessa)

7,5

0304 83 30

– – –  Érdes lepényhal (Platichthys flesus)

7,5

0304 83 50

– – –  Rombuszhal (Lepidorhombus spp.)

15

0304 83 90

– – –  Más

15

0304 84 00

– –  Kardhal (Xiphias gladius)

7,5

0304 85 00

– –  Atlanti jéghal (Dissostichus spp.)

15

0304 86 00

– –  Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0304 87 00

– –  Tonhal (a Thunnus nemből), csíkoshasú tonhal (skipjack) vagy csíkoshasú bonitó (Euthynnus [Katsuwonus]pelamis)

18

0304 88

– –  Macskacápa és más cápa, valódi rájafélék (Rajidae)

 

 

 

– – –  Macskacápa és más cápa

 

 

0304 88 11

– – – –  Tüskéscápa (Squalus acanthias) és macskacápák (Scyliorhinus spp.)

7,5

0304 88 15

– – – –  Heringcápa (Lamna nasus)

7,5

0304 88 18

– – – –  Kékcápa (Prionace glauca)

7,5

0304 88 19

– – – –  Más

7,5

0304 88 90

– – –  Valódi rájafélék (Rajidae)

15 (10)

0304 89

– –  Más

 

 

0304 89 10

– – –  Édesvízi hal

9

 

– – –  Más

 

 

 

– – – –  Vörös álsügér (Sebastes spp.)

 

 

0304 89 21

– – – – –  Sebastes marinus fajból

7,5

0304 89 29

– – – – –  Más

7,5

0304 89 30

– – – –  Az Euthynnus nemhez tartozó halak a 0304 87 00 alszám alá tartozó csíkoshasú tonhal (skipjack) vagy csíkoshasú bonitó (Euthynnus [Katsuwonus] pelamis) kivételével

18

 

– – – –  Makréla (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) és Orcynopsis unicolor fajhoz tartozó hal

 

 

0304 89 41

– – – – –  A Scomber australasicus fajhoz tartozó makréla

15

0304 89 49

– – – – –  Más

15

0304 89 60

– – – –  Ördöghal (Lophius spp.)

15

0304 89 90

– – – –  Más

15 (10)

 

–  Más fagyasztva

 

 

0304 91 00

– –  Kardhal (Xiphias gladius)

7,5

0304 92 00

– –  Atlanti jéghal (Dissostichus spp.)

7,5

0304 93

– –  Tilápia (Oreochromis spp.), harcsa (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), ponty (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), angolna (Anguilla spp.), nílusi sügér (Lates niloticus) és kígyófejű hal (Channa spp.)

 

 

0304 93 10

– – –  Halpaszta (surimi)

14,2

0304 93 90

– – –  Más

8

0304 94

– –  Alaszkai tőkehal (Theragra chalcogramma)

 

 

0304 94 10

– – –  Halpaszta (surimi)

14,2

0304 94 90

– – –  Más

7,5

0304 95

– –  A Bregmacerotidae, az Euclichthyidae, a Gadidae, a Macrouridae, a Melanonidae, a Merlucciidae, a Moridae és a Muraenolepididae családba tartozó halak, az alaszkai tőkehal (Theraga chalcogramma) kivételével

 

 

0304 95 10

– – –  Halpaszta (surimi)

14,2

 

– – –  Más

 

 

 

– – – –  Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) és sarki tőkehal (Boreogadus saida)

 

 

0304 95 21

– – – – –  A Gadus macrocephalus fajhoz tartozó tőkehal

7,5

0304 95 25

– – – – –  A Gadus morhua fajhoz tartozó tőkehal

7,5

0304 95 29

– – – – –  Más

7,5

0304 95 30

– – – –  Foltos tőkehal (Melangorammus aeglefinus)

7,5

0304 95 40

– – – –  Fekete tőkehal (Pollachius virens)

7,5

0304 95 50

– – – –  Merluccius spp. nemhez tartozó szürke tőkehal

7,5

0304 95 60

– – – –  Kék puha tőkehal (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)

7,5

0304 95 90

– – – –  Más

7,5

0304 96

– –  Macskacápa és más cápa

 

 

0304 96 10

– – –  Tüskéscápa (Squalus acanthias) és macskacápák (Scyliorhinus spp.)

7,5

0304 96 20

– – –  Heringcápa (Lamna nasus)

7,5

0304 96 30

– – –  Kékcápa (Prionace glauca)

7,5

0304 96 90

– – –  Más

7,5

0304 97 00

– –  Valódi rájafélék (Rajidae)

7,5

0304 99

– –  Más

 

 

0304 99 10

– – –  Halpaszta (surimi)

14,2

 

– – –  Más

 

 

0304 99 21

– – – –  Édesvízi hal

8

 

– – – –  Más

 

 

0304 99 23

– – – – –  Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (19)

0304 99 29

– – – – –  Vörös álsügér (Sebastes spp.)

8

0304 99 55

– – – – –  Rombuszhal (Lepidorhombus spp.)

15

0304 99 61

– – – – –  Aranyosfejű hal (Brama spp.)

15

0304 99 65

– – – – –  Ördöghal (Lophius spp.)

7,5

0304 99 99

– – – – –  Más

7,5

0305

Szárított, sózott vagy sós lében tartósított hal; füstölt hal, a füstölési eljárás előtt vagy alatt főzve is; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) halból

 

 

0305 10 00

–  Emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) halból

13

0305 20 00

–  Halmáj, halikra és haltej szárítva, füstölve, sózva vagy sós lében tartósítva

11

 

–  Halfilé szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve

 

 

0305 31 00

– –  Tilápia (Oreochromis spp.), harcsa (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), ponty (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), angolna (Anguilla spp.), nílusi sügér (Lates niloticus) és kígyófejű hal (Channa spp.)

16

0305 32

– –  A Bregmacerotidae, az Euclichthyidae, a Gadidae, a Macrouridae, a Melanonidae, a Merlucciidae, a Moridae és a Muraenolepididae családba tartozó halak

 

 

 

– – –  Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) és sarki tőkehal (Boreogadus saida)

 

 

0305 32 11

– – – –  A Gadus macrocephalus fajhoz tartozó tőkehal

16

0305 32 19

– – – –  Más

20

0305 32 90

– – –  Más

16

0305 39

– –  Más

 

 

0305 39 10

– – –  Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai lazac (Hucho hucho) sózva vagy sós lében tartósítva

15

0305 39 50

– – –  Fekete vagy grönlandi óriási laposhal (Reinhardtius hippoglossoides), sózva vagy sós lében tartósítva

15

0305 39 90

– – –  Más

16

 

–  Füstölt hal, beleértve a filét is, a hal élelmezési célra alkalmas bontási mellékterméke és belsősége kivételével

 

 

0305 41 00

– –  Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai lazac (Hucho hucho)

13

0305 42 00

– –  Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0305 43 00

– –  Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogaster)

14

0305 44

– –  Tilápia (Oreochromis spp.), harcsa (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), ponty (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), angolna (Anguilla spp.), nílusi sügér (Lates niloticus) és kígyófejű hal (Channa spp.)

 

 

0305 44 10

– – –  Angolna (Anguilla spp.)

14

0305 44 90

– – –  Más

14

0305 49

– –  Más

 

 

0305 49 10

– – –  Fekete vagy grönlandi óriási laposhal (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0305 49 20

– – –  Atlanti-óceáni óriási laposhal (Hippoglossus hippoglossus)

16

0305 49 30

– – –  Makréla (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0305 49 80

– – –  Más

14

 

–  Szárított hal, a hal élelmezési célra alkalmas bontási mellékterméke és belsősége kivételével, sózva is, de nem füstölve

 

 

0305 51

– –  Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

– – –  Szárított, nem sózott

13 (10)

0305 51 90

– – –  Szárított, sózott

13 (10)

0305 52 00

– –  Tilápia (Oreochromis spp.), harcsa (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), ponty (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), angolna (Anguilla spp.), nílusi sügér (Lates niloticus) és kígyófejű hal (Channa spp.)

12

0305 53

– –  A Bregmacerotidae, az Euclichthyidae, a Gadidae, a Macrouridae, a Melanonidae, a Merlucciidae, a Moridae és a Muraenolepididae családba tartozó halak, a tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) kivételével

 

 

0305 53 10

– – –  Sarki tőkehal (Boreogadus saida)

13 (10)

0305 53 90

– – –  Más

12

0305 54

– –  Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii), ajóka (szardella) (Engraulis spp.), szardínia (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), szardinella (Sardinella spp.), kisméretű hering (brisling) vagy sprotni (Sprattus sprattus), makréla (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), indiaimakréla-fajok (Rastrelliger spp.), Scomberomorus fajok, fattyúmakréla (Trachurus spp.), makrahalak (Caranx spp.), kobia (Rachycentron canadum), Pampus fajok, csendes-óceáni makrélacsuka (Cololabis saira), álmakrahalak (Decapterus spp.), kapelán (Mallotus villosus), kardhal (Xiphias gladius), keleti kis tonhal (Euthynnus affinis), bonitók (Sarda spp.), vitorláskardoshal-félék (Istiophoridae)

 

 

0305 54 30

– – –  Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 54 50

– – –  Ajóka (szardella) (Engraulis spp.)

10

0305 54 90

– – –  Más

12

0305 59

– –  Más

 

 

0305 59 70

– – –  Atlanti-óceáni óriási laposhal (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 59 85

– – –  Más

12

 

–  Sózott és sós lében tartósított, de nem szárított és nem füstölt hal, a hal élelmezési célra alkalmas bontási mellékterméke és belsősége kivételével

 

 

0305 61 00

– –  Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 62 00

– –  Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13 (10)

0305 63 00

– –  Ajóka (szardella) (Engraulis spp.)

10

0305 64 00

– –  Tilápia (Oreochromis spp.), harcsa (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), ponty (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), angolna (Anguilla spp.), nílusi sügér (Lates niloticus) és kígyófejű hal (Channa spp.)

12

0305 69

– –  Más

 

 

0305 69 10

– – –  Sarki tőkehal (Boreogadus saida)

13 (10)

0305 69 30

– – –  Atlanti-óceáni óriási laposhal (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 69 50

– – –  Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai lazac (Hucho hucho)

11

0305 69 80

– – –  Más

12

 

–  Hal úszója, feje, farka, úszóhólyagja és élelmezési célra alkalmas más belsősége és bontási mellékterméke

 

 

0305 71 00

– –  Cápa úszója

12

0305 72 00

– –  Hal feje, farka és úszóhólyagja

13

0305 79 00

– –  Más

13

0306

Rákféle héjában is, élve, frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva; füstölt rákféle, héjában is, a füstölési eljárás előtt vagy alatt főzve is; rákféle héjában gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva is; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) rákféléből

 

 

 

–  Fagyasztva

 

 

0306 11

– –  Languszta és más tengeri rák (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

0306 11 10

– – –  Rákfarok

12,5

0306 11 90

– – –  Más

12,5

0306 12

– –  Homár (Homarus spp.)

 

 

0306 12 10

– – –  Egészben

6

0306 12 90

– – –  Más

16

0306 14

– –  Tengeri rák

 

 

0306 14 10

– – –  A Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. vagy Callinectes sapidus fajhoz tartozó rák

7,5

0306 14 30

– – –  A Cancer pagurus fajhoz tartozó rák

7,5

0306 14 90

– – –  Más

7,5

0306 15 00

– –  Norvég homár (Nephrops norvegicus)

12

0306 16

– –  Hidegvízi garnélarák és fűrészes garnélarák (Pandalus spp., Crangon crangon)

 

 

0306 16 91

– – –  A Crangon crangon fajhoz tartozó garnélarák

18

0306 16 99

– – –  Más

12

0306 17

– –  Más garnélarák és fűrészes garnélarák

 

 

0306 17 91

– – –  Piros ostorgarnélarák (Parapenaeus longirostris)

12

0306 17 92

– – –  A Penaeus nemhez tartozó garnélarák

12

0306 17 93

– – –  A Pandalus nem kivételével a Pandalidae családhoz tartozó garnélarák

12

0306 17 94

– – –  A Crangon crangon faj kivételével a Crangon nemhez tartozó garnélarák

12

0306 17 99

– – –  Más

12

0306 19

– –  Más, beleértve az emberi fogyasztásra alkalmas lisztet, darát és labdacsot (pelletet) rákféléből

 

 

0306 19 10

– – –  Folyami rák

7,5

0306 19 90

– – –  Más

12

 

–  Élve, frissen vagy hűtve

 

 

0306 31 00

– –  Languszta és más tengeri rák (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0306 32

– –  Homár (Homarus spp.)

 

 

0306 32 10

– – –  Élő

8

 

– – –  Más

 

 

0306 32 91

– – – –  Egészben

8

0306 32 99

– – – –  Más

10

0306 33

– –  Tengeri rák

 

 

0306 33 10

– – –  A Cancer pagurus fajhoz tartozó rák

7,5

0306 33 90

– – –  Más

7,5

0306 34 00

– –  Norvég homár (Nephrops norvegicus)

12

0306 35

– –  Hidegvízi garnélarák és fűrészes garnélarák (Pandalus spp., Crangon crangon)

 

 

 

– – –  A Crangon crangon fajhoz tartozó garnélarák

 

 

0306 35 10

– – – –  Frissen vagy hűtve

18

0306 35 50

– – – –  Más

18

0306 35 90

– – –  Más

12

0306 36

– –  Más garnélarák és fűrészes garnélarák

 

 

0306 36 10

– – –  A Pandalus nem kivételével a Pandalidae családhoz tartozó garnélarák

12

0306 36 50

– – –  A Crangon crangon faj kivételével a Crangon nemhez tartozó garnélarák

18

0306 36 90

– – –  Más

12

0306 39

– –  Más, beleértve az emberi fogyasztásra alkalmas lisztet, darát és labdacsot (pelletet) rákféléből

 

 

0306 39 10

– – –  Folyami rák

7,5

0306 39 90

– – –  Más

12

 

–  Más

 

 

0306 91 00

– –  Languszta és más tengeri rák (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0306 92

– –  Homár (Homarus spp.)

 

 

0306 92 10

– – –  Egészben

8

0306 92 90

– – –  Más

10

0306 93

– –  Tengeri rák

 

 

0306 93 10

– – –  A Cancer pagurus fajhoz tartozó rák

7,5

0306 93 90

– – –  Más

7,5

0306 94 00

– –  Norvég homár (Nephrops norvegicus)

12

0306 95

– –  Garnélarák és fűrészes garnélarák

 

 

 

– – –  Hidegvízi garnélarák és fűrészes garnélarák (Pandalus spp., Crangon crangon)

 

 

 

– – – –  A Crangon crangon fajhoz tartozó garnélarák

 

 

0306 95 11

– – – – –  Gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is

18

0306 95 19

– – – – –  Más

18

0306 95 20

– – – –  Pandalus spp.

12

 

 

– – –  Más garnélarák és fűrészes garnélarák

 

 

0306 95 30

– – – –  A Pandalus nem kivételével a Pandalidae családhoz tartozó garnélarák

12

0306 95 40

– – – –  A Crangon crangon faj kivételével a Crangon nemhez tartozó garnélarák

18

0306 95 90

– – – –  Más

12