EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1313

A Bizottság (EU) 2016/1313 végrehajtási rendelete (2016. augusztus 1.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a glifozát hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2016/4896

OJ L 208, 2.8.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1313/oj

2.8.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 208/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1313 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. augusztus 1.)

az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a glifozát hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen az annak 21. cikke (3) bekezdésében említett első eshetőségre,

mivel:

(1)

A 2001/99/EK bizottsági irányelv (2) révén a hatóanyag felvételre került a 91/414/EGK tanácsi irányelv (3) I. mellékletébe.

(2)

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő hatóanyagok az 1107/2009/EK rendelet értelmében jóváhagyott hatóanyagnak tekintendők, és az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) mellékletének A. részében is fel vannak sorolva.

(3)

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletében foglaltak szerint a glifozát hatóanyag jóváhagyása hat hónappal az Európai Vegyianyag-ügynökség kockázatértékelési bizottsága által adott vélemény Bizottság általi kézhezvételének az időpontja után, de legkésőbb 2017. december 31-én lejár.

(4)

2015. október 30-án (5) az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (továbbiakban: a Hatóság) megküldte a Bizottságnak a glifozátot tartalmazó növényvédelmi termékekben segédanyagként használt polietoxilált faggyúamin (CAS-szám: 61791-26-2) toxikológiai értékeléséről szóló nyilatkozatát. Ebben a nyilatkozatában a Hatóság megállapította, hogy a glifozáthoz képest a polietoxilált faggyúamin minden vizsgált végponton jelentős toxicitással rendelkezik. A Hatóság emellett annak az aggályának adott hangot, hogy a polietoxilált faggyúamin glifozátot tartalmazó növényvédő szerekben felhasználva káros hatást fejthet ki az emberi egészségre. A Hatóság úgy ítélte meg továbbá, hogy a glifozátot tartalmazó növényvédő szereknek az emberi egészségre gyakorolt hatása minden valószínűség szerint a készítményben meglévő polietoxilált faggyúamin összetevő toxicitására vezethető vissza.

(5)

Az 1107/2009/EK rendelet 55. cikkével összefüggésben értelmezett 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) szerint a tagállamoknak elő kell segíteniük az integrált növényvédelem, valamint az alternatív megközelítések és technológiák kidolgozását és bevezetését a peszticidhasználattól való függőség csökkentése érdekében. A glifozátot tartalmazó növényvédő szereket széles körben használják nem mezőgazdasági célokra, ezért a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a glifozátot tartalmazó növényvédő szerek használatát minimálisra korlátozzák vagy megtiltsák olyan területeken, mint a nyilvános parkok és egyéb zöldterületek, a sportpályák és egyéb szabadidős létesítmények, az iskolaudvarok és játszóterek, valamint az egészségügyi létesítmények közvetlen környéke.

(6)

A glifozátot tartalmazó növényvédő szereket szintén felhasználják betakarítás előtti alkalmazásokhoz. Bizonyos esetekben a gyomnövények elleni fellépést célzó, betakarítás előtti felhasználás összhangban van a helyes mezőgazdasági gyakorlattal. Mindazonáltal úgy tűnik, hogy glifozátot tartalmazó növényvédő szereket abból a célból is felhasználnak, hogy befolyásolják a betakarítás időpontját vagy hogy optimalizálják a cséplést, márpedig lehet, hogy ezek a felhasználások nem képezik a helyes mezőgazdasági gyakorlat részét. Ezért ezek a felhasználások esetleg nem felelnek meg az 1107/2009/EK rendelet 55. cikkében foglalt előírásoknak. A tagállamoknak a növényvédő szerek engedélyezésekor ezért fokozottan ügyelniük kell arra, hogy a szóban forgó szer betakarítás előtti felhasználása megfeleljen a helyes mezőgazdasági gyakorlatnak.

(7)

A Bizottság felkérte a bejelentőket, hogy nyújtsák be észrevételeiket.

(8)

A jelenlegi tudományos és technikai ismeretek fényében helyénvaló módosítani a hatóanyag használatára vonatkozó feltételeket különösen úgy, hogy a polietoxilált faggyúamin segédanyagot (CAS-szám: 61791-26-2) ne lehessen felhasználni glifozátot tartalmazó növényvédő szerekben.

(9)

Az 540/2011/EU végrehajtási rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az 1107/2009/EK rendelet 27. cikkének (2) bekezdésével összhangban létre kell hozni a növényvédő szerekben fel nem használható segédanyagok listáját. A Bizottság, a Hatóság és a tagállamok megkezdték az ennek a listának a létrehozására irányuló munkálatokat. E munka végrehajtása során a Bizottság kiemelt figyelmet fog fordítani a glifozátot tartalmazó növényvédő szerekben használt, potenciálisan káros segédanyagokra. Az 1107/2009/EK rendelet 27. cikkének (2) bekezdésében foglalt eljárási követelményekkel összhangban a fel nem használható segédanyagok listáját a jövőben külön jogi aktus fogja létrehozni.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. részében a glifozátra vonatkozó 25. sorszámú bejegyzés hetedik, „Egyedi rendelkezések” oszlopának szövege helyébe a következő szöveg lép:

„Kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.

Az 1107/2009/EK rendelet 29. cikkének (6) bekezdésében említett egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságában 2016. június 27-én módosított, a glifozátról szóló vizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található megállapításokat. Az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

fokozott figyelmet kell fordítaniuk az érzékeny régiókban lévő felszín alatti vizek védelmére, különösen akkor, ha a szert nem növényekhez használják,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk a 2009/128/EK irányelv 12. cikkének a) pontjában említett felhasználásokból eredő kockázatokra,

fokozott figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a betakarítás előtti felhasználások megfeleljenek a helyes mezőgazdasági gyakorlatnak.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a glifozátot tartalmazó növényvédő szerek ne tartalmazzák a polietoxilált faggyúamin segédanyagot (CAS-szám: 61791-26-2).”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. augusztus 1-jén.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság 2001. november 20-i 2001/99/EK irányelve a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének a glifozát és a tifenszulfuron-metil, mint hatóanyag felvétele érdekében történő módosításáról (HL L 304., 2001.11.21., 14. o.).

(3)  A Tanács 1991. július 15-i 91/414/EGK irányelve a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 230., 1991.8.19., 1. o.).

(4)  A Bizottság 2011. május 25-i 540/2011/EU végrehajtási rendelete az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).

(5)  EFSA Journal 2015; 13(11): 4303. Online elérhető a következő címen: www.efsa.europa.eu.

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 2009/128/EK irányelve a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 309., 2009.11.24., 71. o.).


Top