Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1237

A Bizottság (EU) 2016/1237 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. május 18.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a behozatali és kiviteli engedélyek rendszerének alkalmazásáról szóló szabályok tekintetében való kiegészítéséről és az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ilyen engedélyekhez letétbe helyezett biztosítékok felszabadításáról és visszatartásáról szóló szabályok tekintetében való kiegészítéséről, a 2535/2001/EK, az 1342/2003/EK, a 2336/2003/EK, a 951/2006/EK, a 341/2007/EK és a 382/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 2390/98/EK, az 1345/2005/EK, a 376/2008/EK és az 507/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2016/2835

OJ L 206, 30.7.2016, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1237/oj

30.7.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 206/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1237 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2016. május 18.)

az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a behozatali és kiviteli engedélyek rendszerének alkalmazásáról szóló szabályok tekintetében való kiegészítéséről és az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ilyen engedélyekhez letétbe helyezett biztosítékok felszabadításáról és visszatartásáról szóló szabályok tekintetében való kiegészítéséről, a 2535/2001/EK, az 1342/2003/EK, a 2336/2003/EK, a 951/2006/EK, a 341/2007/EK és a 382/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 2390/98/EK, az 1345/2005/EK, a 376/2008/EK és az 507/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 177. cikkére,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 66. cikke (3) bekezdésének c) és e) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1308/2013/EU rendelet, amely hatályon kívül helyezte és felváltotta az 1234/2007/EK tanácsi rendeletet (3), szabályokat állapít meg a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek tekintetében. Egyben felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat és végrehajtási aktusokat fogadjon el e téren. Annak érdekében, hogy a behozatali és kiviteli engedélyek rendszere az új jogi keretben zökkenőmentesen működjön, bizonyos szabályokat ilyen jogi aktusok útján kell elfogadni.

(2)

Az 1308/2013/EU rendelet 176. cikke előírja, hogy a szóban forgó cikkben meghatározott ágazatok egy vagy több termékének az Unióban való szabad forgalomba bocsátás céljából történő behozatala vagy az Unióból való kivitele engedély bemutatásához köthető. Az ilyen ágazatoknak a behozatali vagy kiviteli engedély bemutatásához kötött termékeiről jegyzéket kell készíteni.

(3)

A kereskedelmi forgalom engedélyek révén történő nyomon követését rugalmasan kell kezelni. Azoknak az eseteknek a meghatározásához, amikor meg kell követelni az engedélyt, más lehetséges információforrásokat – például a vámfelügyeleti rendszert – is célszerű figyelembe venni; emellett azt is figyelembe kell venni, hogy szükség van-e az engedélyekre, illetve hogy mennyi időbe telik, amíg az engedélyek révén összegyűjtik a szükséges információkat. Meg kell határozni azokat a konkrét eseteket is, amikor nincs szükség engedélyre.

(4)

Biztosítani kell, hogy az engedélyek kiállítását biztosíték letétbe helyezéséhez kössék, ezzel garantálva, hogy az engedély érvényességi időtartama alatt ténylegesen sor kerüljön a termékek behozatalára vagy kivitelére. Meg kell határozni azt is, hogy mikor tekinthető teljesítettnek a behozatali vagy kiviteli kötelezettség.

(5)

A behozatali vagy kiviteli engedély behozatalra vagy kivitelre jogosít, és ezért ennek a jognak az érvényesítéséhez a behozatali vagy kiviteli nyilatkozat benyújtásakor be kell mutatni az engedélyt.

(6)

Mivel előfordulhat, hogy nem az engedély jogosultja vagy kedvezményezettje használja az engedélyt, a jogbiztonság és az igazgatási hatékonyság érdekében pontosan meg kell határozni, hogy mely személyek jogosultak használni az engedélyt, ideértve a jogosult vagy kedvezményezett nevében eljáró vámügyi képviselőt is.

(7)

Tekintettel az érintett mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos nemzetközi kereskedelmi gyakorlatra, a szóban forgó importált vagy exportált termékek mennyiségére vonatkozóan célszerű megengedni bizonyos mértékű mennyiségi eltéréseket az engedélyen szereplő mennyiséghez képest.

(8)

Amennyiben egy behozatali engedélyt olyan vámkontingens kezelésére is használnak, amelyre kedvezményes rendelkezések vonatkoznak, e kedvezményes rendelkezések hatálya az importőrökre is kiterjed az engedély alapján, amely mellé bizonyos esetekben harmadik országból származó dokumentumot is csatolni kell. A kontingensek túllépésének elkerülése érdekében a kedvezményes rendelkezés legfeljebb az engedélyben megjelölt mennyiségre érvényes. Ilyen esetekben helyénvaló megengedni az eltérést, feltéve, hogy arra a mennyiségre, amely meghaladja az engedélyen feltüntetett mennyiséget, de még a megengedett eltérésen belül van, nem érvényes a kedvezményes rendelkezés, hanem a szerződéses vámot kell fizetni.

(9)

Célszerű konkrét szabályokat megállapítani az engedély átruházhatóságával kapcsolatban.

(10)

Rendelkezéseket kell megállapítani a behozatali és kiviteli engedélyekhez letétbe helyezett biztosíték felszabadítására és visszatartására vonatkozóan.

(11)

Az ágazat sajátos jellege miatt meg kell határozni néhány további feltételt a kender és a fokhagyma behozatali engedélyeire vonatkozóan.

(12)

Az egyértelműség érdekében célszerű szabályokat megállapítani az olyan termékekre kiállított behozatali és kiviteli engedélyek tekintetében, amelyek esetében ez a rendelet eltörli vagy érinti a behozatali vagy kiviteli engedély meglétének kötelezettségét, de az engedélyek e rendelet alkalmazásának kezdő napján még érvényesek.

(13)

Mivel ennek a rendeletnek és az (EU) 2016/1239 bizottsági végrehajtási rendeletnek (4) az a célja, hogy egyszerűsítse a behozatali és kiviteli engedélyek rendszerére vonatkozó rendelkezéseket és hozzáigazítsa azokat az 1308/2013/EU rendelet által létrehozott új jogi kerethez, a jelenleg hatályos rendelkezéseket le kell cserélni. Az egyértelműség érdekében a 2535/2001/EK (5), az 1342/2003/EK (6), a 2336/2003/EK (7), a 951/2006/EK (8), a 341/2007/EK (9) és a 382/2008/EK (10) bizottsági rendelet bizonyos rendelkezéseit törölni kell, a 2390/98/EK (11), az 1345/2005/EK (12), a 376/2008/EK (13) és az 507/2008/EK (14) bizottsági rendeletet pedig hatályon kívül kell helyezni.

(14)

A törölt rendelkezésekben és a hatályon kívül helyezett rendeletekben szereplő intézkedésekről az ebben a rendeletben foglaltakra való áttérés bizonyos gyakorlati következményekkel járhat. Ezért célszerű elhalasztani ennek a rendeletnek az alkalmazását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)   „engedély”: egy konkrét érvényességi időtartammal rendelkező, elektronikus vagy papíralapú dokumentum, amely termékek behozatalára vagy kivitelére jogosít és egyben erre kötelez;

b)   „mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyekről szóló értesítés”: a behozatali engedélyre, illetve a kiviteli engedélyre vonatkozó részletes rendelkezéseket, valamint az engedély iránti kérelemben és az engedélyen feltüntetendő információkat tartalmazó, az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában (15) közzétett dokumentum.

2. cikk

Azok az esetek, amikor engedélyre van szükség

(1)   Behozatali engedélyt kell bemutatni a következő termékek esetében:

a)

a melléklet I. részében felsorolt termékek, amennyiben azokat nem vámkontingensek keretében, hanem bármilyen más módon jelentik be szabad forgalomba bocsátásra, amennyiben az említett I. rész másként nem rendelkezik;

b)

azok a termékek, amelyeket – az 1308/2013/EU rendelet 184. cikke (2) bekezdésének b), illetve c) pontja szerint – párhuzamos vizsgálati módszerrel vagy a hagyományos/újonnan érkező importőrök módszerével vagy ezek kombinációjával, illetve más megfelelő módszer alkalmazásával kezelt vámkontingensek keretében jelentenek be szabad forgalomba bocsátásra;

c)

azok a termékek, amelyek esetében a melléklet I. része erre a rendelkezésre utal, amikor – az 1308/2013/EU rendelet 184. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint – az „érkezési sorrend” elve szerint kezelt vámkontingensek keretében jelentik be őket szabad forgalomba bocsátásra;

d)

azok a termékek, amelyekre a melléklet I. része utal, amikor engedélyek révén végrehajtandó kedvezményes rendelkezés keretében jelentik be őket szabad forgalomba bocsátásra;

e)

azok a termékek, amelyek kiviteli engedély alkalmazásával lefolytatott passzív feldolgozási eljárás hatálya alá esnek, és amelyeket a melléklet I. részének A vagy B szakaszában felsorolt termékként helyeznek ismét szabad forgalomba;

f)

azok a termékek, amelyeket az 1308/2013/EU rendelet 185. cikkének megfelelően jelentenek be szabad forgalomba bocsátásra, amennyiben csökkentett behozatali vám alkalmazandó.

(2)   Kiviteli engedélyt kell bemutatni a következő termékek esetében:

a)

a melléklet II. részében felsorolt termékek;

b)

azok az uniós termékek, amelyek esetében a valamely harmadik országban az ilyen termékek tekintetében megnyitott és az EU vagy e harmadik ország által kezelt vámkontingens keretében való elfogadáshoz kiviteli engedélyt kell bemutatni;

c)

a melléklet II. részében említett alábbi exportálandó uniós termékek:

i.

az aktív feldolgozáshoz kapcsolódó vámeljárás hatálya alá tartozó termékek;

ii.

azok a termékek, amelyeket az 510/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (16) III. melléklete alaptermékként sorol fel, és amelyek a passzív feldolgozáshoz kapcsolódó vámeljárás hatálya alá tartoznak;

iii.

azok a termékek, amelyekre alkalmazható a behozatali vagy kiviteli vám összegének – a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (17) III. címének 3. fejezete szerinti – visszafizetése, illetve elengedése, mellyel kapcsolatban még nem született végleges határozat.

3. cikk

Azok az esetek, amikor nincs szükség engedélyre

(1)   Nincs szükség engedélyre, nem kell ilyet kiállítani vagy bemutatni a következő esetekben:

a)

nem kereskedelmi jellegű termékek szabad forgalomba bocsátása vagy kivitele a 2658/87/EGK tanácsi rendelet (18) I. melléklete Első része II. szakaszának (D)(2) pontjában meghatározottak szerint;

b)

azok az esetek, amelyekben az 1186/2009/EK tanácsi rendelet (19) értelmében a behozatali vagy a kiviteli vámok, valamint a Szerződés 207. cikke alapján elfogadott intézkedések alól mentességet kell adni;

c)

szabad forgalomba vagy kivitelre bocsátandó termékek olyan mennyisége, amely nem lépi túl a mellékletben meghatározott mennyiséget;

d)

a 952/2013/EU rendelet VI. címe 2. fejezete 1. szakaszának megfelelően térti árukként szabad forgalomba bocsátandó termékek;

e)

azok a termékek, amelyekre nézve az újrakiviteli árunyilatkozat elfogadásakor a nyilatkozattevő igazolja, hogy e termékekre vonatkozóan kedvező döntés született a behozatali vám visszafizetése vagy elengedése ügyében a 952/2013/EU rendelet III. címe 3. fejezetének 3. szakasza szerint.

Az első albekezdés b) és c) pontjától eltérve engedély szükséges abban az esetben, ha a szabad forgalomba bocsátásra vagy a kivitelre az engedély által biztosított preferenciális rendelkezések keretében kerül sor.

Az első albekezdés c) pontjának alkalmazásában az egy engedély keretébe tartozó mennyiség az ugyanazon logisztikai művelet keretében szabad forgalomba bocsátandó vagy exportálandó minden mennyiséget beleértve számítandó ki.

(2)   Nincs szükség engedélyre, nem kell ilyet kiállítani és bemutatni azoknak a termékeknek az esetében, amelyeket magánszemélyek vagy magánszemélyek csoportjai szállítanak ki azzal a céllal, hogy azokat humanitárius segélyezés céljából harmadik országban ingyenesen szétosszák, ha e szállítmányok természetüknél fogva esetiek, különböző termékeket tartalmaznak, és szállítóeszközönként nem haladják meg a 30 000 kg-ot. Az e feltételeknek meg nem felelő élelmiszersegély-műveletek ennek a rendeletnek és az (EU) 2016/1239 végrehajtási rendeletnek megfelelően engedélykötelesek.

4. cikk

Biztosíték

(1)   Az engedélyekhez biztosíték szükséges, kivéve a mellékletben szereplő eseteket.

(2)   Az engedély iránti kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek biztosítékot kell letétbe helyeznie, amelyet legkésőbb a kérelem benyújtásának napján brüsszeli idő szerint 13.00 óráig az engedélyt kiállító hatóság rendelkezésére kell bocsátania.

(3)   Nem követelhető meg biztosíték, ha annak értéke legfeljebb 100 EUR.

Erre a célra a biztosíték összege az ugyanazon logisztikai művelethez tartozó kötelezettségekből eredő valamennyi mennyiséget beleértve számítandó ki.

(4)   Nincs szükség biztosítékra, ha a kérelmező:

a)

hatósági feladatokat ellátó köztestület; vagy

b)

az a) pontban említett feladatokat tagállami felügyelet alatt végző magántestület.

(5)   Azonnal fel kell szabadítani azt a biztosítékot, amely olyan mennyiségre vonatkozik, amelyre nem állítottak ki engedélyt.

5. cikk

Jogok és kötelezettségek, megengedett eltérés

(1)   A behozatali vagy kiviteli engedély az (EU) 2016/1239 végrehajtási rendelet 7. cikkének (1) pontjában foglaltak szerint jogot biztosít és kötelez az engedélyben szereplő termékek meghatározott mennyiségének az engedély érvényességi időtartama alatt történő szabad forgalomba bocsátására vagy kivitelére.

(2)   A szabad forgalomba bocsátásról vagy kivitelről szóló vám-árunyilatkozatot a következőknek kell benyújtaniuk:

a)

az (EU) 2016/1239 végrehajtási rendelet I. mellékletében szereplő minta szerinti engedély 4. szakaszában megnevezett jogosult („jogosult”);

b)

az a) pontban említett engedély 6. szakaszában megnevezett kedvezményezett; vagy

c)

a jogosult vagy kedvezményezett nevében a 952/2013/EU rendelet 18. cikkében foglaltaknak megfelelően eljáró kijelölt vámjogi képviselő; ez esetben a vám-árunyilatkozatban meg kell jelölni, hogy a képviselő az (1) bekezdésben említett kötelezettséget az engedély jogosultja vagy kedvezményezettje nevében teljesíti.

(3)   Amennyiben egy konkrét uniós jogszabály így rendelkezik, a szabad forgalomba bocsátásra vagy kivitelre vonatkozó kötelezettség magában foglalhatja az engedélyen feltüntetett országból vagy országcsoportból való kibocsátást vagy az oda való kivitelt is.

(4)   A szabad forgalomba bocsátásra vagy kivitelre vonatkozó kötelezettség teljesítettnek tekintendő, ha az engedélyen feltüntetett teljes mennyiség vámkezelése megtörtént a vonatkozó eljárás keretében. E tekintetben az engedélyen feltüntetett mennyiségre pozitív vagy negatív megengedett eltérés alkalmazandó az (EU) 2016/1239 végrehajtási rendelet 8. cikkének megfelelően.

(5)   Nem alkalmazható pozitív eltérés, ha a behozatali engedélyen feltüntetett mennyiség azonos egy olyan kiviteli dokumentumban meghatározott mennyiséggel, amely bizonyítja, hogy a termék sajátos minőségének, fajtájának vagy jellemzőinek köszönhetően preferenciális elbánásra jogosult az erre vonatkozó nemzetközi megállapodásban előírtak szerint.

Abban az esetben, ha a behozatali engedélyre egy vámkontingenshez van szükség, a behozatali engedélyen feltüntetett mennyiséget a pozitív megengedett eltérésen belül túllépő mennyiség szabad forgalomba bocsátható ugyanazon engedély keretében, a szokásos vámtételt alkalmazva.

6. cikk

Átruházás

(1)   Az engedélyekből adódó kötelezettségek nem ruházhatók át. Eltérő rendelkezés hiányában az engedélyekből származó jogokat az engedélyek jogosultja az engedélyek érvényességi időtartama alatt átruházhatja.

(2)   Az engedélyekből vagy azok kivonatából származó jogok átruházása csak egyetlen kedvezményezett javára történhet, és csak azokra a mennyiségekre vonatkozhat, amelyeket még nem írtak jóvá az adott engedélyen vagy kivonaton.

(3)   Az átruházást az engedély jogosultja kérheti annál az engedélyt kiállító hatóságnál, amely az eredeti engedélyt kiállította.

(4)   A kedvezményezettek másokra nem ruházhatják át jogaikat, de visszaruházhatják azokat az eredeti jogosultra (visszátruházás). A jogosultra történő visszátruházás azokra a mennyiségekre vonatkozhat, amelyeket még nem írtak jóvá az adott engedélyen vagy annak kivonatán. Az engedélyt kiállító hatóság a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyekről szóló értesítésnek megfelelően jóváhagyja a visszátruházást.

(5)   Az átruházás vagy a jogosultra való visszátruházás attól a naptól hatályos, amelyen az engedélyt kiállító hatóság jóváhagyja azt.

7. cikk

Biztosítékok felszabadítása és visszatartása

(1)   A biztosíték a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (20) 24. cikkének (2) bekezdése szerint részben is felszabadítható a termékek azon mennyiségével arányosan, melyre nézve a behozatali vagy kiviteli kötelezettség teljesítésének bizonyítékát bemutatták. Ez a mennyiség nem lehet kevesebb, mint az engedélyen feltüntetett összmennyiség 5 %-a.

Ha azonban a behozott vagy kivitt mennyiség kevesebb, mint az engedélyen feltüntetett mennyiség 5 %-a, akkor a biztosíték teljes összegét vissza kell tartani.

(2)   A biztosíték visszatartandó részének kiszámítása során adott esetben az engedélyt kiállító hatóság levonja az 5. cikk (4) bekezdésében említett, a mennyiségre vonatkozó megengedett eltérésnek megfelelő összeget.

(3)   Abban az esetben, ha a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 18. cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az engedélyt kiállító hatóság mentesítést ad a biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettség alól, amennyiben a biztosított összeg értéke nem éri el az 500 EUR-t, az érintett fél a visszatartandó biztosíték összegével azonos összeget fizet az engedély érvényességének lejárati napját követő 60 nap elteltével.

(4)   Ha egy adott engedélyre vonatkozóan a visszatartandó biztosíték teljes összege 100 EUR vagy kevesebb, az engedélyt kiállító hatóság a biztosíték teljes összegét felszabadítja.

8. cikk

Értesítések

A tagállamok az 1308/2013/EU rendelet 223. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási aktusban megállapított részletes feltételeknek megfelelően értesítik a Bizottságot a következőkről:

a)

a kiállított helyettesítő engedélyekről, az (EU) 2016/1239 végrehajtási rendelet 15. cikkének (5) bekezdésében foglaltak szerint;

b)

a vis maior eseteiről, az (EU) 2016/1239 végrehajtási rendelet 16. cikkének (3) bekezdésében foglaltak szerint;

c)

a kender vonatkozásában az elfogadott rendelkezésekről, a kiszabott szankciókról és az ellenőrzésért felelős illetékes hatóságokról, az (EU) 2016/1239 végrehajtási rendelet 17. cikkének (2) bekezdésében foglaltak szerint;

d)

a fokhagyma vonatkozásában a „B” engedélyekben szereplő mennyiségekről, az (EU) 2016/1239 végrehajtási rendelet 18. cikkében foglaltak szerint;

e)

az etil-alkoholt vonatkozásában a kiállított behozatali engedélyekről, az (EU) 2016/1239 végrehajtási rendelet 19. cikke szerint;

f)

a szabálytalanságokról, az (EU) 2016/1239 végrehajtási rendelet 20. cikkének (2) bekezdésében foglaltak szerint;

g)

az engedélyek iránti kérelmek fogadása, valamint az engedélyek és a helyettesítő engedélyek kiadása tekintetében illetékes hatóságokról, az (EU) 2016/1239 végrehajtási rendelet 20. cikkének (3) bekezdésében foglaltak szerint;

h)

a hivatalos bélyegzőkről és adott esetben a szárazbélyegzőkről, az (EU) 2016/1239 végrehajtási rendelet 20. cikkének (4) bekezdésében foglaltak szerint.

II. FEJEZET

ÁGAZATI KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

9. cikk

Kender

(1)   Az e rendelet melléklete I. részének C., D. és G. szakaszában felsorolt, kenderből készült termékek szabad forgalomba bocsátásához az (EU) 2016/1239 végrehajtási rendelet I. mellékletében szereplő minta szerinti behozatali engedély („AGRIM” behozatali engedély) szükséges.

Engedély kiállítására csak akkor kerül sor, ha azon tagállam számára, amelyben a kenderből készült termékek szabad forgalomba bocsátandók, kielégítő módon bizonyítást nyer, hogy az 1308/2013/EU rendelet 189. cikkének (1) bekezdésében és az ebben a rendeletben meghatározott valamennyi feltétel, valamint az érintett tagállam által az 1308/2013/EU rendelet 189. cikke (2) bekezdésének értelmében meghatározott követelmények teljesülnek.

(2)   Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyekről szóló értesítésben szereplő, a kenderből készült termékekre vonatkozó útmutatásoknak megfelelő információkat.

Az 1308/2013/EU rendelet 189. cikkének (2) bekezdése értelmében a tagállamok további, az engedély iránti kérelemmel, valamint az engedély kibocsátásával és felhasználásával kapcsolatos követelményeket is meghatározhatnak.

(3)   Az 1308/2013/EU rendelet 189. cikke (1) bekezdése c) pontjának alkalmazásában az érintett tagállamok megállapítják a nem vetésre szolgáló kendermag importőrei részére kiadott engedélyekre vonatkozó rendelkezéseket. Ezek a rendelkezések tartalmazzák az engedélyezési és az ellenőrzési feltételek, valamint a szabálytalanság esetén alkalmazandó bírságok meghatározását.

(4)   A nem vetésre szánt kendermag szabad forgalomba bocsátásának esetében a melléklet I. részének G szakaszában említettek szerint a behozatali engedély csak akkor állítható ki, ha az engedéllyel rendelkező importőr vállalja, hogy az engedélyét kiállító tagállamban az érintett műveletek ellenőrzésében illetékes hatóságok részére a tagállam által meghatározott határidőn belül és feltételek mellett bemutatja azokat az iratokat, amelyek igazolják, hogy az engedély tárgyát képező kendermag az engedély kiállításának napját megelőző 12 hónapon belül keresztülment a következő műveletek egyikén:

a)

vetésre használhatatlanná tétel;

b)

állati takarmányozás céljára a kendermagtól eltérő maggal való összekeverés, feltéve, hogy a kendermag a teljes keverék legfeljebb 15 %-át – kivételes esetben legfeljebb 25 %-át – teszi ki, amennyiben az engedéllyel rendelkező importőr indokolással együtt kérelmezi azt;

c)

harmadik országba történő kivitel.

Ha az engedélyben szereplő kendermag egy része nem esett át a 12 hónapos időszakon belül az első albekezdésben említett műveletek egyikén, akkor a tagállam az engedéllyel rendelkező importőr indokolással kísért kérelmére egy vagy két alkalommal hat hónappal meghosszabbíthatja a határidőt.

Az első albekezdésben említett dokumentumokat azok a piaci szereplők készítik el, akik a műveleteket elvégezték, és azok legalább a következő adatokat tartalmazzák:

a)

a piaci szereplő neve, teljes címe, tagállama és aláírása;

b)

az első albekezdésben megállapított feltételeknek megfelelően elvégzett művelet leírása és elvégzésének napja;

c)

annak a kendermagnak a mennyisége kilogrammban, amelyet a műveletnek alávetettek.

Kockázatelemzés alapján minden érintett tagállam ellenőrzi a területén elvégzett, az első albekezdésben említett műveletekkel kapcsolatos dokumentumok pontosságát.

(5)   A 6. cikk (1) bekezdésétől eltérve a kenderből készült termékekre vonatkozó behozatali engedélyből származó jogok nem átruházhatóak.

10. cikk

Fokhagyma

(1)   A melléklet I. részének E. és F. szakaszában felsorolt fokhagymatermékekre vonatkozó behozatali engedélyek megnevezése „B” engedély.

(2)   A kérelmezők csak a székhelyük és a héa-nyilvántartás helye szerinti tagállam engedélyt kiállító hatóságához nyújthatnak be „B” engedélyre vonatkozó kérelmet.

(3)   A 6. cikk (1) bekezdésétől eltérve a „B” engedélyből származó jogok nem átruházhatóak.

III. FEJEZET

MÓDOSÍTÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉS, ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. cikk

A 2535/2001/EK, az 1342/2003/EK, a 2336/2003/EK, a 951/2006/EK, a 341/2007/EK és a 382/2008/EK rendelet módosítása

(1)   A következő rendelkezéseket el kell hagyni:

a)

a 2535/2001/EK rendelet 20., 21. és 22. cikke;

b)

az 1342/2003/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja, 8. cikkének (2) bekezdése, 9. cikkének (1) és (2) bekezdése, 12. cikkének a) pontja és 16. cikke;

c)

a 2336/2003/EK rendelet 5. és 7. cikke;

d)

a 951/2006/EK rendelet 4c., 4d., 4e. cikke, 5. cikkének (1) bekezdése, 7–7f. cikke, 8a. cikke, 9. cikke, 10. cikke, 11. cikke (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdése, 12a. cikke, 17. cikkének (1) bekezdése és 18. cikkének (1) bekezdése;

e)

a 341/2007/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdése, 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdése, valamint 13. és 14. cikke;

f)

a 382/2008/EK rendelet 2. cikke, 5. cikkének (1) és (2) bekezdése, 6. cikkének (1) és (2) bekezdése, 7. cikke, valamint 8. cikkének (1) és (2) bekezdése.

(2)   Az (1) bekezdésben említett rendelkezések továbbra is alkalmazandók a vonatkozó rendeletek alapján kiállított engedélyekre.

12. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2390/98/EK, az 1345/2005/EK, a 376/2008/EK és az 507/2008/EK rendelet hatályát veszti.

Mindazonáltal

a szóban forgó rendeletek továbbra is alkalmazandók az azok alapján kiállított engedélyekre; és

a 376/2008/EK rendelet 34. cikkének (10) bekezdése továbbra is alkalmazandó mindaddig, amíg a vámkontingensekre vonatkozó, az 1308/2013/EU rendelet 186. és 187. cikke alapján elfogadott releváns szabályok alkalmazandóvá nem válnak.

13. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)   Ez a rendelet nem érinti a 2016. november 6-án még érvényes engedélyek érvényességi időtartamát és az ilyen engedélyek esetében letétbe helyezendő biztosíték összegét.

(2)   A jogosult kérésére az engedélyért letétbe helyezett biztosítékot fel kell szabadítani, ha a következő feltételek mindegyike teljesül:

a)

az engedély érvényessége az (1) bekezdésben szereplő időpontig nem járt le;

b)

az engedélyre már nincs szükség az érintett termékekre vonatkozóan az (1) bekezdésben szereplő időponttól kezdve;

c)

az engedélyt az (1) bekezdésben szereplő időpontig csak részben vagy egyáltalán nem használták fel.

14. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2016. november 6-tól kell alkalmazni.

A 11. cikk (1) bekezdésének d) pontját azonban 2017. október 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. május 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 347., 2013.12.20., 549. o.

(3)  A Tanács 2007. október 22-i 1234/2007/EK rendelete a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.).

(4)  A Bizottság 2016. május 18-i (EU) 2016/1239 végrehajtási rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a behozatali és kiviteli engedélyek rendszerének alkalmazásáról szóló szabályok tekintetében való kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 44. oldalát).

(5)  A Bizottság 2001. december 14-i 2535/2001/EK rendelete a tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 341., 2001.12.22., 29. o.).

(6)  A Bizottság 2003. július 28-i 1342/2003/EK rendelete a gabonafélék és a rizs behozatali és kiviteli engedélyei rendszerének alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályok megállapításáról (HL L 189., 2003.7.29., 12. o.).

(7)  A Bizottság 2003. december 30-i 2336/2003/EK rendelete a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol piacával kapcsolatos egyedi intézkedések megállapításáról szóló 670/2003/EK tanácsi rendelet egyes részletes alkalmazási szabályainak bevezetéséről (HL L 346., 2003.12.31., 19. o.).

(8)  A Bizottság 2006. június 30-i 951/2006/EK rendelete a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 178., 2006.7.1., 24. o.).

(9)  A Bizottság 2007. március 29-i 341/2007/EK rendelete a harmadik országokból behozott fokhagymára és más mezőgazdasági termékekre vonatkozóan vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, valamint származási bizonyítványok rendszerének bevezetéséről (HL L 90., 2007.3.30., 12. o.).

(10)  A Bizottság 2008. április 21-i 382/2008/EK rendelete a marha- és borjúhúságazatbeli behozatali és kiviteli engedélyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról (HL L 115., 2008.4.29., 10. o.).

(11)  A Bizottság 1998. november 5-i 2390/98/EK rendelete az 1706/98/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak az afrikai, karibi és csendes-óceáni államokból, illetve a tengerentúli országokból és területekről származó egyes gabonahelyettesítő termékek és feldolgozott gabona- és rizstermékek behozatalára vonatkozó szabályok tekintetében történő megállapításáról, valamint a 2245/90/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 297., 1998.11.6., 7. o.).

(12)  A Bizottság 2005. augusztus 16-i 1345/2005/EK rendelete az olívaolaj-ágazatban a behozatali engedélyek rendszerének alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról (HL L 212., 2005.8.17., 13. o.).

(13)  A Bizottság 2008. április 23-i 376/2008/EK rendelete a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról (HL L 114., 2008.4.26., 3. o.).

(14)  A Bizottság 2008. június 6-i 507/2008/EK rendelete a rostlen és a rostkender piacainak közös szervezéséről szóló 1673/2000/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról (HL L 149., 2008.6.7., 38. o.).

(15)  Értesítés a behozatali és a kiviteli engedélyekről (HL C 278., 2016.7.30.).

(16)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 510/2014/EU rendelete a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról és az 1216/2009/EK, valamint a 614/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 150., 2014.5.20., 1. o.).

(17)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. október 9-i 952/2013/EU rendelete az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).

(18)  A Tanács 1987. július 23-i 2658/87/EGK rendelete a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

(19)  A Tanács 2009. november 16-i 1186/2009/EK rendelete a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról (HL L 324., 2009.12.10., 23. o.).

(20)  A Bizottság 2014. március 11-i 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 255., 2014.8.28., 18. o.).


MELLÉKLET

I. RÉSZ

BEHOZATALRA VONATKOZÓ ENGEDÉLYKÖTELEZETTSÉG

A 2. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett termékek jegyzéke

A.   Rizs (az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke (2) bekezdésének b) pontja és I. mellékletének II. része)

KN-kód

Árumegnevezés

Nettó mennyiség (1)

1006 20

Előmunkált (barna) rizs, beleértve a vámkontingensek keretében, a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak szerint importált termékeket is

1 000  kg

1006 30

Félig vagy teljesen hántolt rizs polírozva vagy fényezve is, beleértve a vámkontingensek keretében, a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak szerint importált termékeket is

1 000  kg

1006 40 00

Törmelék rizs, beleértve a vámkontingensek keretében, a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak szerint importált termékeket is

1 000  kg


B.   Cukor (az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke (2) bekezdésének c) pontja és I. mellékletének III. része)

KN-kód

Árumegnevezés

Nettó mennyiség (2)

1701

A vámkontingensektől eltérő preferenciális feltételekkel importált valamennyi termék (3), (4)

(—)


C.   Vetőmagok (az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke (2) bekezdésének e) pontja és I. mellékletének V. része)

KN-kód

Árumegnevezés

Biztosíték

Nettó mennyiség (5)

ex 1207 99 20

Vetésre szánt kendermagfajták

 (6)

(—)


D.   Len és kender (az 1308/2013/EU rendelet 1. cikk (2) bekezdésének h) pontja és I. mellékletének VIII. része)

KN-kód

Árumegnevezés

Biztosíték

Nettó mennyiség (7)

5302 10 00

Valódi kender nyersen vagy áztatva

 (8)

(—)


E.   Gyümölcs- és zöldségfélék (az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke (2) bekezdésének i) pontja és I. mellékletének IX. része)

KN-kód

Árumegnevezés

Nettó mennyiség (9)

0703 20 00

Fokhagyma, frissen vagy hűtve, beleértve a vámkontingensek keretében, a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak szerint importált termékeket is (10)

(—)

ex 0703 90 00

Más hagymaféle, frissen vagy hűtve, beleértve a vámkontingensek keretében, a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak szerint importált termékeket is (10)

(—)


F.   Feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek (az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke (2) bekezdésének j) pontja és I. mellékletének X. része)

KN-kód

Árumegnevezés

Nettó mennyiség (11)

ex 0710 80 95

Fokhagyma (12) és Allium ampeloprasum (nyersen, vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is), fagyasztva, beleértve a vámkontingensek keretében, a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak szerint importált termékeket is (13)

(—)

ex 0710 90 00

Zöldségkeverékek fokhagymával (12) és/vagy Allium ampeloprasummal (nyersen, vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is), fagyasztva, beleértve a vámkontingensek keretében, a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak szerint importált termékeket is (13)

(—)

ex 0711 90 80

Fokhagyma (12) és Allium ampeloprasum ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban, beleértve a vámkontingensek keretében, a 2. cikk (1)  bekezdésének c) pontjában foglaltak szerint importált termékeket is (13)

(—)

ex 0711 90 90

Zöldségkeverékek fokhagymával (12) és/vagy Allium ampeloprasummal ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban, beleértve a vámkontingensek keretében, a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak szerint importált termékeket is (13)

(—)

ex 0712 90 90

Szárított fokhagyma (12) és Allium ampeloprasum és szárított zöldségkeverékek fokhagymával (12) és/vagy Allium ampeloprasummal, egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve, beleértve a vámkontingensek keretében, a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak szerint importált termékeket is (13)

(—)


G.   Egyéb termékek (az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke (2) bekezdésének x) pontja és I. melléklete XXIV. részének 1. szakasza)

KN-kód

Árumegnevezés

Biztosíték

Nettó mennyiség (14)

1207 99 91

Nem vetésre szánt kendermag

 (15)

(—)


H.   Mezőgazdasági eredetű etil-alkohol (az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke (2) bekezdésének u) pontja és I. mellékletének XXI. része)

KN-kód

Árumegnevezés

Nettó mennyiség (16)

ex 2207 10 00

Nem denaturált etil-alkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal, amelyet a Szerződés I. mellékletében szereplő mezőgazdasági termékekből állítottak elő

100 hl

ex 2207 20 00

Etil-alkohol és más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommal, amelyet a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékekből állítottak elő

100 hl

ex 2208 90 91

Nem denaturált etil-alkohol kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal, amelyet a Szerződés I. mellékletében szereplő mezőgazdasági termékekből állítottak elő

100 hl

ex 2208 90 99

Nem denaturált etil-alkohol kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal, amelyet a Szerződés I. mellékletében szereplő mezőgazdasági termékekből állítottak elő

100 hl

II. RÉSZ

KIVITELRE VONATKOZÓ ENGEDÉLYKÖTELEZETTSÉG

A 2. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett termékek jegyzéke

A.   Rizs (az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke (2) bekezdésének b) pontja és I. mellékletének II. része)

KN-kód

Árumegnevezés

Nettó mennyiség (17)

1006 20

Előmunkált (barna) rizs

500 kg

1006 30

Félig vagy teljesen hántolt rizs polírozva vagy fényezve is

500 kg


B.   Cukor (az 1308/2013/EU rendelet 1. cikke (2) bekezdésének c) pontja és I. mellékletének III. része)

KN-kód

Árumegnevezés

Nettó mennyiség (18)

1701

Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban (19)

2 000  kg

1702 60 95

1702 90 95

Más cukor szilárd állapotban és cukorszirup hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagok nélkül, a tejcukor, a szőlőcukor, a maltodextrin és az izoglükóz kivételével (19)

2 000  kg

2106 90 59

Ízesített vagy színezett cukorszirup, az izoglükóz-, tejcukor-, szőlőcukor- és maltodextrinszirup kivételével (19)

2 000  kg


(1)  Az a legnagyobb mennyiség, amelyre vonatkozóan a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontja értelmében nem kell engedélyt bemutatni. Ez a korlátozás nem alkalmazandó a preferenciális feltételek vagy az engedélyek útján kezelt vámkontingens keretébe tartozó behozatalra.

(2)  Az a legnagyobb mennyiség, amelyre vonatkozóan a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontja értelmében nem kell engedélyt bemutatni. Ez a korlátozás nem alkalmazandó a preferenciális feltételek vagy az engedélyek útján kezelt vámkontingens keretébe tartozó behozatalra.

(3)  Az importengedély-kötelezettség 2017. szeptember 30-ig érvényes.

(4)  Kivéve a 1701 99 10 KN-kód alá tartozó, Moldovából származó cukor kedvezményes behozatalát, ahogy az az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti társulási megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2014. június 16-i 2014/492/EU tanácsi határozatban (HL L 260., 2014.8.30., 1. o.) szerepel, valamint a 1701 KN-kód alá tartozó, Grúziából származó cukor kedvezményes behozatalát, ahogy az az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti társulási megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2014. június 16-i 2014/494/EU tanácsi határozatban (HL L 261., 2014.8.30., 1. o.) szerepel.

(—)

Engedély bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.

(5)  Az a legnagyobb mennyiség, amelyre vonatkozóan a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontja értelmében nem kell engedélyt bemutatni. Ez a korlátozás nem alkalmazandó a preferenciális feltételek vagy az engedélyek útján kezelt vámkontingens keretébe tartozó behozatalra.

(6)  Nem kell biztosítékot nyújtani.

(—)

Engedély bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.

(7)  Az a legnagyobb mennyiség, amelyre vonatkozóan a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontja értelmében nem kell engedélyt bemutatni. Ez a korlátozás nem alkalmazandó a preferenciális feltételek vagy az engedélyek útján kezelt vámkontingens keretébe tartozó behozatalra.

(8)  Nem kell biztosítékot nyújtani.

(—)

Engedély bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.

(9)  Az a legnagyobb mennyiség, amelyre vonatkozóan a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontja értelmében nem kell engedélyt bemutatni. Ez a korlátozás nem alkalmazandó a preferenciális feltételek vagy az engedélyek útján kezelt vámkontingens keretébe tartozó behozatalra.

(10)  Az importengedély-kötelezettség 2017. szeptember 30-ig érvényes.

(—)

Engedély bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.

(11)  Az a legnagyobb mennyiség, amelyre vonatkozóan a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontja értelmében nem kell engedélyt bemutatni. Ez a korlátozás nem alkalmazandó a preferenciális feltételek vagy az engedélyek útján kezelt vámkontingens keretébe tartozó behozatalra.

(12)  Azok a termékek is ide tartoznak, amelyek esetében a „fokhagyma” szó csak egy része az árumegnevezésnek. Ezek a kifejezések – többek között – a következők lehetnek: „egyfejű fokhagyma”, „nyári hagyma”, „gerezd nélküli fokhagyma” vagy „nagyfejű fokhagyma”.

(13)  Az importengedély-kötelezettség 2017. szeptember 30-ig érvényes.

(—)

Engedély bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.

(14)  Az a legnagyobb mennyiség, amelyre vonatkozóan a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontja értelmében nem kell engedélyt bemutatni. Ez a korlátozás nem alkalmazandó a preferenciális feltételek vagy az engedélyek útján kezelt vámkontingens keretébe tartozó behozatalra.

(15)  Nem kell biztosítékot nyújtani.

(—)

Engedély bemutatása kötelező, függetlenül a mennyiségtől.

(16)  Az a legnagyobb mennyiség, amelyre vonatkozóan a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontja értelmében nem kell engedélyt bemutatni. Ez a korlátozás nem alkalmazandó a preferenciális feltételek vagy az engedélyek útján kezelt vámkontingens keretébe tartozó behozatalra.

(17)  Az a legnagyobb mennyiség, amelyre vonatkozóan a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontja értelmében nem kell engedélyt bemutatni. Ez a korlátozás nem alkalmazandó a preferenciális feltételek vagy az engedélyek útján kezelt vámkontingens keretébe tartozó kivitelre.

(18)  Az a legnagyobb mennyiség, amelyre vonatkozóan a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontja értelmében nem kell engedélyt bemutatni. Ez a korlátozás nem alkalmazandó a preferenciális feltételek vagy az engedélyek útján kezelt vámkontingens keretébe tartozó kivitelre.

(19)  Az exportengedély-kötelezettség 2017. szeptember 30-ig érvényes.


Top