Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0795

A Tanács (EU) 2016/795 rendelete (2016. április 11.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló 1370/2013/EU rendelet módosításáról

OJ L 135, 24.5.2016, p. 115–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/795/oj

24.5.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 135/115


A TANÁCS (EU) 2016/795 RENDELETE

(2016. április 11.)

a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló 1370/2013/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Szerződés 43. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a Tanács a Bizottság javaslata alapján intézkedéseket fogad el a támogatások rögzítésére vonatkozóan.

(2)

Az 1370/2013/EU tanácsi rendelet (1) 5. és 6. cikke rögzíti az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (2) meghatározott iskolatej-program, valamint iskolagyümölcs- és zöldség-program keretében nyújtható uniós támogatás összegét, valamint az iskolagyümölcs- és zöldség-program esetében szabályokat állapít meg a tagállamoknak juttatandó támogatás nagyságával és annak elosztására vonatkozóan, valamint az iskolatej-program esetében rögzíti a támogatható termékek mennyiségének felső határát.

(3)

Az (EU) 2016/791 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (3) módosított 1308/2013/EU rendelet II. része I. címe II. fejezetének 1. szakasza új közös keretet hoz létre a gyümölcs- és zöldség, a feldolgozott gyümölcsök és zöldségek, valamint a banánágazat friss termékei („iskolagyümölcs- és zöldség”), illetve a tej és a tejtermékek („iskolatej”) oktatási intézményekben tanuló gyermekek részére történő kiosztásának Uniós támogatására és ellátására vonatkozóan („iskolaprogram”).

(4)

Az 1308/2013/EU rendelet olyan kísérő oktatási intézkedésekhez nyújtott uniós támogatásokról rendelkezik, amelyek támogatják az iskolagyümölcs- és zöldség, valamint az iskolatej nyújtását és kiosztását, egyúttal ezek kiosztásával és nyújtásával kapcsolatos egyes költségek fedezésére uniós támogatást irányoz elő. A hatékony és eredményes költségvetési gazdálkodás biztosítása érdekében az említett kísérő oktatási intézkedések és a kapcsolódó költségek finanszírozására nyújtható uniós támogatás maximális mértékét meg kell határozni.

(5)

Az 1308/2013/EU rendelet rendelkezik az emberi fogyasztásra szánt tej és annak laktózmentes változatai oktatási intézményekben tanuló gyermekek részére történő nyújtásáról és kiosztásáról, és lehetővé teszi a tagállamok számára azt, hogy engedélyezzék az emberi fogyasztásra szánt tejtől eltérő egyes egyéb tejtermékek, valamint az e rendelet V. mellékletben felsorolt termékek kiosztását is. Mivel a 1308/2013/EU rendelet nem rendelkezik a mezőgazdasági termékekre vonatkozó uniós támogatás maximális összegéről, az uniós támogatást rendelet V. mellékletében meghatározott nem mezőgazdasági termékek tejösszetevőjére korlátozza. Az említett támogatás megfelelő működésének biztosítása, valamint az iskolaprogram irányításának rugalmassága érdekében az említett tejösszetevő tekintetében nyújtható uniós támogatás maximális összegét rögzíteni kell.

(6)

Az 1308/2013/EU rendelet meghatározza az Unió egészére évente kiosztott uniós támogatás teljes összegét, valamint az e teljes összeg tagállamok közötti lebontására vonatkozó objektív kritériumokat. Ezért minden tagállam tekintetében éves indikatív előirányzatokat kell rögzíteni. Annak érdekében, hogy a korlátozott demográfiai méretű tagállamok a programot költséghatékonyan hajthassák végre, rögzíteni kell az uniós támogatás azon minimális összegét, amelyre a tagállamok jogosultak. Tekintettel arra, hogy Horvátország 2013. július 1-jén csatlakozott az Unióhoz, a tej és tejtermékek gyermekek részére történő nyújtására biztosított uniós támogatás felhasználására vonatkozó statisztikai adatokkal kapcsolatos kritériumot e tagállam esetében 2023. augusztus 1-ig nem kell alkalmazni.

(7)

Az uniós pénzeszközök hatékony és célzott felhasználásának biztosítása érdekében rendelkezni kell arról, hogy az 1308/2013/EU rendeletben meghatározott korlátokon belül át lehessen csoportosítani azokat az indikatív előirányzatokat, amelyek egészben vagy részben történő felhasználása iránt a tagállamok nem nyújtottak be kérelmet, hogy ezzel túllépnék az uniós támogatásnak az 1308/2013/EU rendeletben meghatározott éves felső határát.

(8)

E rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörrel kell felruházni a következők meghatározása céljából: a kapcsolódó költségek tekintetében kategóriánként nyújtható uniós támogatás maximális mértéke; hatéves átmeneti időszakot követően az egyes tagállamoknak nyújtandó uniós támogatás indikatív előirányzatai; szükség esetén és értékelést követően új indikatív előirányzatok; az indikatív előirányzatok tagállamok közötti átcsoportosításához szükséges intézkedések, valamint az egyes tagállamok végleges előirányzatai. E hatáskört a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (4) megfelelően kell gyakorolni.

(9)

Az 1370/2013/EU rendeletet ennek megfelelően módosítani kell. A tanév periodikusságának figyelembevétele érdekében az új szabályokat 2017. augusztus 1-jétől kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1370/2013/EU rendelet módosítása

Az 1370/2013/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 5. és 6. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikk

Gyümölcs- és zöldség, valamint iskolatej iskolákban történő kiosztásának, valamint a kísérő oktatási intézkedésekhez és a kapcsolódó költségekhez nyújtott támogatás

(1)   Az 1308/2013/EU rendelet 23. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett kísérő oktatási intézkedések tekintetében nyújtott uniós támogatás nem haladhatja meg a tagállamok e cikk (6) bekezdésében említett éves végleges előirányzatainak 15 %-át.

(2)   Az 1308/2013/EU rendelet 23. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett kapcsolódó költségek tekintetében nyújtott összes támogatás nem haladhatja meg a tagállamok e cikk (6) bekezdésében említett éves végleges előirányzatainak 10 %-át.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben a tagállamok éves végleges előirányzatainak bizonyos százalékában vagy az érintett termékek költségének bizonyos százalékában az ezen költségek tekintetében kategóriánként nyújtható uniós támogatás maximális mértékét határozza meg.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az e rendelet 15. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(3)   Az 1308/2013/EU rendelet 23. cikkének (5) bekezdésében említett termékek tejösszetevője tekintetében nyújtható uniós támogatás összege nem haladhatja meg a 27 eurót 100 kg-onként.

(4)   Az 1308/2013/EU rendelet 23. cikkének (1) bekezdésében említett támogatást az (5) bekezdésnek megfelelően, valamint az 1308/2013/EU rendelet 23a. cikkének (2) bekezdésének első albekezdésében meghatározott kritériumok figyelembevételével kell kiosztani az egyes tagállamok részére.

Az 1308/2013/EU rendelet 23a. cikke (1) bekezdése második albekezdésének a) és b) pontjában említett, az egyes tagállamok tekintetében meghatározott indikatív előirányzatokat a 2017. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakra vonatkozóan az I. melléklet tartalmazza. Az 1308/2013/EU rendelet 23a. cikke (2) bekezdése első albekezdésének c) pontja Horvátország esetében nem alkalmazandó.

2023. augusztus 1-jétől a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben 1308/2013/EU rendelet 23a. cikke (2) bekezdése első albekezdésben említett kritériumok alapján meghatározza az e rendelet 23a. cikke (1) bekezdése második albekezdésének a) és b) pontjában említett támogatásnak az egyes tagállamokra jutó indikatív előirányzatait. Azonban minden tagállam jogosult legalább 290 000 EUR uniós támogatásra az iskolaprogram keretébe bevont gyümölcs- és zöldség kiosztása, illetve legalább 190 000 EUR uniós támogatásra az iskolatej kiosztása tekintetében, az 1308/2013/EU rendelet 23. cikkének (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

A Bizottság ezt követően legalább háromévente értékeli, hogy az említett indikatív előirányzatok továbbra is megfelelnek-e az 1308/2013/EU rendelet 23a. cikkének (2) bekezdésében meghatározott kritériumoknak. Szükség esetén a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el új indikatív előirányzatok meghatározása céljából.

Az ebben a bekezdésben említett végrehajtási jogi aktusokat az e rendelet 15. cikke (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(5)   Amennyiben a tagállam egy adott évben nem nyújtott be uniós támogatás iránti kérelmet az 1308/2013/EU rendelet 23a. cikkének (3) bekezdésének megfelelően, vagy ha az említett kérelmében az e cikk (4) bekezdésében említett indikatív előirányzatának csupán egy részét igényelte, a Bizottság az érintett indikatív előirányzatot vagy annak igénybe nem vett részét átcsoportosítja az olyan tagállamok javára, amelyek értesítették arról, hogy készek saját indikatív előirányzatuknál magasabb összeget is felhasználni.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja az ilyen átcsoportosítás végrehajtásához szükséges intézkedéseket, amelyeknek az 1308/2013/EU rendelet 23a. cikke (2) bekezdése első albekezdésének a) pontjában említett kritériumon kell alapulniuk, és amelyek nem haladhatják meg az uniós támogatás érintett tagállamra jutó, az uniós támogatás iránti éves kérelem benyújtását megelőzően véget ért tanévre vonatkozó, az e cikk (6) bekezdésében említett végleges előirányzatának felhasznált mértékét.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az e rendelet 15. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(6)   A tagállamok által az 1308/2013/EU rendelet 23a. cikke (3) bekezdésének megfelelően benyújtott kérelmek alapján a Bizottság minden évben végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben meghatározza az iskolaprogram keretébe bevont iskolagyümölcs- és zöldség és az iskolatej tekintetében nyújtott támogatás résztvevő tagállamok közötti végleges elosztását az 1308/2013/EU rendelet 23a. cikkének (1) bekezdésében foglalt határokon belül, az azon rendelet 23a. cikkének (4) bekezdésében említett átcsoportosításokat is figyelembe véve.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az e rendelet 15. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.”

2.

A rendelet a következő melléklettel egészül ki:

„I. MELLÉKLET

INDIKATÍV ELŐIRÁNYZATOK

a 2017. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakra

(5. cikk (4) bekezdés második albekezdésében foglaltaknak megfelelően)

Tagállamok

Az iskolaprogram keretében kiosztott iskolagyümölcs- és zöldségre vonatkozó indikatív előirányzatok

Az iskolatejre vonatkozó indikatív előirányzatok

Belgium

3 367 930

1 650 729

Bulgária

2 093 779

1 020 451

Cseh Köztársaság

3 123 230

1 600 707

Dánia

1 807 661

1 460 645

Németország

19 696 932

9 404 154

Észtország

439 163

700 309

Írország

1 757 779

900 398

Görögország

3 218 885

1 550 685

Spanyolország

12 932 647

6 302 784

Franciaország

22 488 086

12 625 577

Horvátország

1 360 232

800 354

Olaszország

16 711 302

8 003 535

Ciprus

290 000

500 221

Lettország

633 672

700 309

Litvánia

900 888

1 032 456

Luxemburg

290 000

193 000

Magyarország

3 029 587

1 756 776

Málta

290 000

193 000

Hollandia

5 431 641

2 401 061

Ausztria

2 238 064

1 100 486

Lengyelország

11 639 985

10 204 507

Portugália

3 283 397

2 220 981

Románia

6 866 848

10 399 594

Szlovénia

554 020

320 141

Szlovákia

1 708 720

900 398

Finnország

1 599 047

3 824 689

Svédország

2 854 972

8 427 723

Egyesült Királyság

19 391 534

9 804 331

Összesen

150 000 000

100 000 000 ”

3.

A mellékletet II. mellékletként kell számozni.

2. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2017. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2016. április 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

M.H.P. VAN DAM


(1)  A Tanács 2013. december 16-i 1370/2013/EU rendelete a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról (HL L 346., 2013.12.20., 12. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1308/2013/EU rendelete a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/791 rendelete (2016. május 11.) az 1308/2013/EU és az 1306/2013/EU rendeleteknek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való kínálatához kapcsolódó támogatási program tekintetében történő módosításáról (lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).


Top