EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0669

A Bizottság (EU) 2016/669 végrehajtási rendelete (2016. április 28.) a 808/2014/EU végrehajtási rendeletnek a vidékfejlesztési programok módosítása, tartalma, az e programok számára biztosított nyilvánosság, valamint a számosállategységekre való átváltás arányai tekintetében történő módosításáról

C/2016/2450

OJ L 115, 29.4.2016, p. 33–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/669/oj

29.4.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 115/33


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/669 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. április 28.)

a 808/2014/EU végrehajtási rendeletnek a vidékfejlesztési programok módosítása, tartalma, az e programok számára biztosított nyilvánosság, valamint a számosállategységekre való átváltás arányai tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésére, 12. és 41. cikkére és 66. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 808/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) 4. cikkének (2) bekezdése meghatározza a vidékfejlesztési programok azon módosításainak maximális számát, amelyeket a tagállamok benyújthatnak a Bizottságnak. Amennyiben a támogatás pénzügyi eszköz formáját ölti, egyedi szabályokat kell alkalmazni annak érdekében, hogy a tagállamok rendelkezzenek a pénzügyi eszköz végrehajtásához szükséges rugalmassággal. Ezért indokolt előírni, hogy a programmódosítások maximális száma ne vonatkozzon a pénzügyi eszközök programozását érintő módosításokra.

(2)

A 808/2014/EU rendelet 9. cikke szabályokat állapít meg az egységek átváltása tekintetében, a különböző állatkategóriák állategységekre való átváltásának arányait is beleértve. Egyértelművé kell tenni, hogy az átváltási arányok nemcsak a tenyésztésből való kivonás veszélye által fenyegetett helyi fajták tenyésztésére vonatkozó kötelezettségvállalásra, hanem az 1305/2013/EU rendelet 28., 29. és 34. cikke szerinti valamennyi, állattenyésztéssel kapcsolatos kötelezettségvállalásra alkalmazandó.

(3)

A 808/2014/EU végrehajtási rendelet I. melléklete 1. része 8. pontjának (2) bekezdése és 2. része 5. pontjának (2) bekezdése bizonyos szabályokat ír elő a vidékfejlesztési programokba és a nemzeti keretekbe illeszkedő intézkedések ismertetésére vonatkozóan. Amennyiben a támogatás pénzügyi eszköz formáját ölti, egyedi szabályokat kell alkalmazni annak érdekében, hogy a tagállamok rendelkezzenek a pénzügyi eszköz végrehajtásához szükséges rugalmassággal.

(4)

A 808/2014/EU végrehajtási rendelet II. melléklete meghatározza az állatok 9. cikk szerinti számosállategységekre való átváltásának arányait, valamint előírja, hogy ezek az átváltási arányok – figyelemmel a vidékfejlesztési programokban ismertetett és kellően igazolt tudományos bizonyítékokra – a táblázatban szereplő valamennyi kategória vonatkozásában növelhetők, az egyéb baromfi kategóriában pedig csökkenthetők. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy az említett átváltási arányokat ne csupán az „egyéb baromfi” kategóriában, hanem a táblázat valamennyi kategóriájában csökkenthessék, amennyiben az indokolt, és tudományos bizonyítékok támasztják alá.

(5)

A 808/2014/EU végrehajtási rendelet III. melléklete 1. részének 2.2. pontja minimumkövetelményeket állapít meg a kedvezményezettek által a műveletek végrehajtása során biztosítandó tájékoztatással és nyilvánossággal összefüggő intézkedésekre vonatkozóan. A 2.2.b) pont különböző követelményeket ír elő a közpénzekből nyújtott támogatás teljes összege tekintetében. Az arányos és összehangolt követelmények biztosítása érdekében egyetlen, 50 000 EUR összegű küszöbértéket indokolt meghatározni. Ezenkívül figyelemmel a terület sajátos jellegére, valamint az olyan, állatokkal kapcsolatos és egyéb intézkedésekre, amelyek nem érintenek beruházásokat, a tagállamok számára lehetővé kell tenni annak eldöntését, hogy ezekre az intézkedésekre kiterjedjenek-e a tájékoztatási kötelezettségek.

(6)

A 808/2014/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vidékfejlesztési Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 808/2014/EU végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

„e)

az 1303/2013/EU rendelet 37. cikke szerinti pénzügyi eszközöket érintő módosítások esetében.”

2.

A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„9. cikk

(1)   Ha az 1305/2013/EU rendelet 28., 29. és 34. cikke alapján tett kötelezettségvállalások számosállategységekre vonatkoznak, a különböző állatkategóriák számosállategységekre való átváltását a II. melléklet határozza meg.

(2)   Ha az 1305/2013/EU rendelet 28., 29. és 34. cikke alapján tett kötelezettségvállalások az ugyanezen rendelet II. mellékletében meghatározottaktól eltérő egységekben vannak kifejezve, a tagállamok a kifizetéseket az eltérő egységek alapján számíthatják ki. Ilyen esetben a tagállamok biztosítják a szóban forgó mellékletben meghatározott, EMVA-támogatással támogatható évenkénti maximális összegekre vonatkozó előírás betartását.

(3)   Az 1305/2013/EU rendelet 28. cikke (10) bekezdésének b) pontja szerinti, a tenyésztésből való kivonás veszélye által fenyegetett helyi fajták tenyésztésére irányuló kötelezettségvállalásokra vonatkozó kifizetések kivételével a szóban forgó rendelet 28., 29. és 34. cikke szerinti kifizetések nem történhetnek számosállategységenként.”

3.

Az I. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

4.

A II. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.

5.

A III. melléklet e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. április 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 487. o.

(2)  A Bizottság 2014. július 17-i 808/2014/EU végrehajtási rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról (HL L 227., 2014.7.31., 18. o.).


I. MELLÉKLET

A 808/2014/EU rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az 1. részben, a 8. pont (2) bekezdésének c) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„c)

az intézkedés alkalmazási köre, a támogatható kedvezményezettek, valamint adott esetben a támogatás összegének vagy mértékének kiszámításához használt módszer, szükség esetén alintézkedések és/vagy művelettípusok szerinti bontásban. Az egyes művelettípusok esetében a támogatható költségek, a támogathatósági feltételek, az alkalmazandó összegek és támogatási mértékek, valamint a kritériumok megállapítására irányadó elvek. Ha az 1303/2013/EU rendelet 38. cikke (4) bekezdése első albekezdésének a) és b) pontja alapján végrehajtott pénzügyi eszköz részesül támogatásban, a pénzügyi eszköz típusának leírása, a kedvezményezettek általános kategóriái, a támogatható költségek általános kategóriái, a maximális támogatási mérték, valamint a kiválasztási kritériumok megállapítására irányadó elvek.”

2.

A 2. részben, a 5. pont (2) bekezdésének c) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„c)

az intézkedés alkalmazási köre, a támogatható kedvezményezettek, valamint adott esetben a támogatás összegének vagy mértékének kiszámításához használt módszer, szükség esetén alintézkedések és/vagy művelettípusok szerinti bontásban. Az egyes művelettípusok esetében a támogatható költségek, a támogathatósági feltételek, az alkalmazandó összegek és támogatási mértékek, valamint a kritériumok megállapítására irányadó elvek. Ha az 1303/2013/EU rendelet 38. cikke (4) bekezdése első albekezdésének a) és b) pontja alapján végrehajtott pénzügyi eszköz részesül támogatásban, a pénzügyi eszköz típusának leírása, a kedvezményezettek általános kategóriái, a támogatható költségek általános kategóriái, a maximális támogatási mérték, valamint a kiválasztási kritériumok megállapítására irányadó elvek.”


II. MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

Az állatok számosállategységekre (száe) történő átváltásának arányai (a 9. cikk (1) és (2) bekezdése)

(1)

Két évnél idősebb bika, tehén és más szarvasmarhafélék, valamint hat hónapnál idősebb lófélék

1,0 száe

(2)

Szarvasmarhafélék hat hónapos kortól kétéves korig

0,6 száe

(3)

Hat hónapnál fiatalabb szarvasmarhafélék

0,4 száe

(4)

Juh- és kecskefélék

0,15 száe

(5)

50 kg-nál nagyobb tenyészkocák

0,5 száe

(6)

Egyéb sertések

0,3 száe

(7)

Tojótyúkok

0,014 száe

(8)

Egyéb baromfi

0,03 száe

Az e táblázatban felsorolt állatok kategóriái vagy alkategóriái tekintetében az átváltási arány tudományos adatok alapján kivételes esetben növelhető vagy csökkenthető; az említett adatokat a vidékfejlesztési program keretében ismertetni és megfelelően igazolni kell.

Kivételes esetben a felsorolás kiegészíthető további állatkategóriákkal. Az átváltási arányokat valamennyi kategória tekintetében a sajátos körülményekre és a vidékfejlesztési program keretében közzétett és megfelelően alátámasztott tudományos bizonyítékokra figyelemmel kell megállapítani.”


III. MELLÉKLET

A 808/2014/EU rendelet III. mellékletének 1. részében a 2.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

A c) pont hatálya alá nem eső azon műveletek esetében, amelyek közpénzekből nyújtott támogatásának teljes összege meghaladja az 50 000 EUR-t, legalább egy, a művelettel kapcsolatos információkat tartalmazó olyan plakát (legalább A3-as méretben) vagy tábla kihelyezése, amely kiemeli az Uniótól kapott pénzügyi támogatás tényét, és amelyet a nyilvánosság számára jól látható helyen helyeznek el. A tagállamok azonban határozhatnak úgy, hogy e követelmény ne legyen alkalmazandó az 1305/2013/EU rendelet 21. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja (az elmaradt bevételek és a fenntartási költségek vonatkozásában), a 28–31., a 33., a 34. és a 40. cikk szerinti műveletekre, vagy hogy ugyanezen műveletek vonatkozásában a küszöbszint legyen magasabb. A tagállamok arról is dönthetnek, hogy e követelmény ne legyen alkalmazandó egyéb, beruházásokkal nem járó műveletekre, vagy hogy ugyanezen műveletek vonatkozásában a küszöbszint legyen magasabb, amennyiben a finanszírozott művelet jellege miatt nem lehetséges megfelelő helyet találni a plakát vagy a tábla számára. Tájékoztató táblát kell kihelyezni a LEADER-programokból finanszírozott helyi akciócsoportok helyiségeiben.”


Top