EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0462

A Bizottság (EU) 2016/462 végrehajtási rendelete (2016. március 30.) a tengeri védelemmel kapcsolatos bizottsági vizsgálatok lefolytatására vonatkozó felülvizsgált eljárások megállapításáról szóló 324/2008/EK rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2016/1745

OJ L 80, 31.3.2016, p. 28–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/462/oj

31.3.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 80/28


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/462 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. március 30.)

a tengeri védelemmel kapcsolatos bizottsági vizsgálatok lefolytatására vonatkozó felülvizsgált eljárások megállapításáról szóló 324/2008/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hajók és kikötőlétesítmények védelmének fokozásáról szóló, 2004. március 31-i 725/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 725/2004/EK rendelet és a 2005/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) tagállamok általi alkalmazásának figyelemmel kísérése érdekében a Bizottságnak vizsgálatokat kell folytatnia. A Bizottság felügyelete melletti vizsgálatok megszervezésére a nemzeti minőségellenőrzési rendszerek és tengeri védelmi intézkedések, eljárások és struktúrák hatékonyságának ellenőrzése érdekében van szükség.

(2)

A vizsgálatok lefolytatásában a Bizottságot az 1406/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (3) létrehozott Európai Tengerbiztonsági Ügynökség segíti. Az Európai Gazdasági Térség (EGT) összefüggésében végrehajtandó vizsgálatok lefolytatásához a Bizottság a 116/2008 EGT vegyes bizottsági határozatnak (4) megfelelően az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) államai által összeállított jegyzékekben szereplő nemzeti ellenőrök segítségét veszi igénybe.

(3)

A 324/2008/EK bizottsági rendelet (5) eljárási szabályokat állapít meg a tengeri védelemmel kapcsolatos bizottsági vizsgálatok átlátható, hatékony, harmonizált és következetes módon történő elvégzéséhez.

(4)

A 2008 óta szerzett tapasztalatok fényében gondoskodni kell arról, hogy a 324/2008/EK rendelet szerinti bizottsági vizsgálatok elvégzésére következetesen a megállapított eljárással összhangban kerüljön sor, egy egységes módszertan alkalmazását is beleértve. A Bizottságra ruházott hatáskörök gyakorlásának és a tagállamokkal való együttműködés elmélyítését célzó intézkedéseknek hatékonyaknak és átláthatóaknak kell lenniük.

(5)

A bizottsági vizsgálatok összefüggésében használt fogalmak pontosabb meghatározásra szorulnak. A módosításokkal nem válik szélesebbé a vizsgálatok tárgyi hatálya.

(6)

A Bizottságnak és a tagállamoknak egymással együttműködve kell előkészíteniük és lefolytatniuk a bizottsági vizsgálatokat.

(7)

A Bizottságnak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy vizsgálócsoportjaiba felvehessen a tagállamok által rendelkezésre bocsátott, a képesítési és képzési kritériumoknak megfelelő nemzeti ellenőröket.

(8)

A bizottsági vizsgálatok átlátható és hatékony végzése érdekében egyes rendelkezéseket egyértelműbbé és részletesebbé kell tenni, különösen az olyan hajóvizsgálatok vonatkozásában, amelyek a beszállási kikötőtől eltérő tagállami kikötőben fejeződnek be. Tisztázni kell a tagállami lobogó alatt közlekedő hajók EU-területen kívüli helyszínen történő vizsgálatának kérdését, különös tekintettel az ilyen vizsgálatokra jellemző logisztikai nehézségekre.

(9)

A vizsgálatokhoz kapcsolódó érzékeny, de nem minősített információkat szigorú biztonsági intézkedések mellett kell kezelni bizalmas jellegük garantálása és nyilvánosságra hozataluk elkerülése érdekében.

(10)

A 324/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 725/2004/EK rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 324/2008/EK rendelet módosításai

A 324/2008/EK rendelet az alábbiak szerint módosul:

1.

A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)

az 1. és 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.   »bizottsági vizsgálat«: a tagállamok nemzeti tengeri védelmi minőségellenőrzési rendszereinek, intézkedéseinek, eljárásainak és struktúráinak bizottsági ellenőrök által történő vizsgálata a 725/2004/EK rendeletnek való megfelelés és a 2005/65/EK irányelv végrehajtásának ellenőrzése érdekében. A vizsgálat a 725/2004/EK rendelet I. mellékletében szereplő meghatározások szerint kiterjedhet kikötők, kikötőlétesítmények, hajók, illetékes tengeri védelmi hatóságok vagy társaságok ellenőrzésére. A vizsgálat ezenkívül a 725/2004/EK rendelet I. mellékletében és a 2005/65/EK irányelv elismert védelmi szervezetekre vonatkozó IV. mellékletében meghatározott elismert védelmi szervezetek ellenőrzését is magában foglalhatja;

2.   »bizottsági ellenőr«: a 7. cikkben meghatározott követelményeknek megfelelő, a Bizottság vagy az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség által alkalmazott, illetve a Bizottság által a bizottsági vizsgálatokban való részvételre kijelölt, a tagállamok vagy az EFTA-államok által összeállított jegyzékekben szereplő nemzeti ellenőr;”

b)

a 11. pont helyébe a következő szöveg lép:

„11.   »kikötő«: a tagállamok által a 2005/65/EK irányelv 2. cikkének (3) bekezdésének megfelelően meghatározott határokkal rendelkező, az említett irányelv 12. cikke szerint a Bizottsággal közölt terület;”

c)

a szöveg a következő 12., 13., 14., 15., 16. és 17. ponttal egészül ki:

„12.   »ideiglenes korrekciós intézkedés«: olyan átmeneti intézkedés vagy intézkedéssorozat, amely révén a vizsgálat során feltárt súlyos szabálytalanság vagy szabálytalanság következményei a teljes korrekcióig a lehető legnagyobb mértékben kivédhetők;

13.   »minősített információ«: a vizsgálati tevékenységek során szerzett olyan azonosított vagy azonosítható információ, amelynek nyilvánosságra hozatala a biztonsági szabályok megsértéséhez vezethet, és amelyet az (EU, Euratom) 2015/444 bizottsági határozat (*) rendelkezéseinek vagy a vonatkozó tagállami jogszabályoknak megfelelően minősítettek;

14.   »érzékeny, de nem minősített információ«: a vizsgálati tevékenységek során szerzett, a vizsgálattal kapcsolatos olyan tartalom vagy információ, amelynek nyilvánosságra hozatala a biztonsági szabályok megsértéséhez vezethet, és amely kizárólag a szükséges ismeret elve alapján osztható meg;

15.   »nem megerősített«: a bizottsági vizsgálat során tett olyan megállapítás, amely a 725/2004/EK rendelet vagy a 2005/65/EK irányelv teljesítésének elmulasztására utal, de amelyet nem támaszt alá tárgyilagos bizonyíték;

16.   »bizottság«: a 725/2004/EK rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság;

17.   »lobogó szerinti állam képviselője«: azon tagállam illetékes hatóságainak tisztviselője, amelynek lobogója alatt a hajó közlekedik, vagy egy elismert tengeri védelmi szervezet képviselője, amennyiben az említett tagállam ilyen személyt jelöl ki.

(*)  A Bizottság 2015. március 13-i (EU, Euratom) 2015/444 határozata az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról (HL L 72., 2015.3.17., 53. o.).”"

2.

A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„3. cikk

Tagállami együttműködés

(1)   A Bizottság hatáskörének sérelme nélkül a tagállamok együttműködnek a Bizottsággal vizsgálati feladatainak teljesítése során. Ez az együttműködés az előkészítési, felügyeleti és jelentéstételi szakaszokban valósul meg.

(2)   A tagállamok minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében, hogy a vizsgálatról szóló értesítés:

a)

szigorú biztonsági intézkedések hatálya alá tartozzon nyilvánosságra hozatalának elkerülése érdekében, és így a vizsgálati eljárás integritása ne kerüljön veszélybe; és

b)

az érintett felekkel a szükséges ismeret elve alapján kerüljön megosztásra.”

3.

A 4. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Valamennyi tagállam gondoskodik arról, hogy a bizottsági ellenőrök kérésre hozzáférjenek minden, a vizsgálati feladataik ellátásához szükséges biztonsági dokumentumhoz, különösen:

a)

a 725/2004/EK rendelet végrehajtásáról szóló, az említett rendelet 9. cikkének (3) bekezdésében említett nemzeti programhoz;

b)

a kapcsolattartási pont által biztosított legfrissebb adatokhoz és a 725/2004/EK rendelet 9. cikke (4) bekezdésében említett ellenőrző jelentésekhez;

c)

a tagállamok által a kikötővédelmi tervek végrehajtására vonatkozóan végzett ellenőrzések eredményeihez;

d)

a hajókra, kikötőkre és kikötőlétesítményekre vonatkozó releváns biztonsági értékelésekhez, a hajókra, kikötőkre és kikötőlétesítményekre vonatkozó biztonsági tervekhez, valamint a hajókkal, kikötőkkel és kikötőlétesítményekkel összefüggő képzési és egyéb gyakorlatok dokumentumaihoz a bizottsági vizsgálat idejére;

e)

a kötelező védelmi kockázatértékelést követően meghozott, a 725/2004/EK rendelet 3. cikke (3) bekezdésében említett határozatról a tagállamok által küldött értesítésekhez;

f)

a tagállam által a 725/2004/EK rendelet és a 2005/65/EK irányelv végrehajtásával összefüggésben kibocsátott bármilyen iránymutatáshoz, utasításhoz vagy eljáráshoz.”

4.

Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A tagállamok a Bizottsággal egyetértésben – amennyire kivitelezhető – nemzeti ellenőröket bocsátanak rendelkezésére a bizottsági vizsgálatokban való részvétel céljából, a kapcsolódó előkészítési és jelentéstételi szakaszokban való részvételt is beleértve.”;

b)

az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   A nemzeti ellenőrök bizottsági vizsgálatokban való részvételével kapcsolatos megkereséseket kellő időben kell elküldeni, általában a vizsgálat tervezett időpontja előtt legalább két hónappal.”

5.

A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„6. cikk

Technikai segítségnyújtás az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség részéről a bizottsági vizsgálatok során

Az 1406/2002/EK rendelet 2. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerinti technikai segítségnyújtás keretében az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség műszaki szakértőket bocsát a Bizottság rendelkezésre a bizottsági vizsgálatokban való részvétel céljából, a kapcsolódó előkészítési és jelentéstételi szakaszokban való részvételt is beleértve.”

6.

A 7. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

a b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

a védelmi technológiákkal és módszerekkel kapcsolatos megfelelő szakmai ismeretek;”;

ii.

a d) pont helyébe a következő szöveg lép:

„d)

a vizsgálandó műveletekről szerzett munkatapasztalat;”;

iii.

a szöveg a következő e) és f) pontokkal egészül ki:

„e)

a tengeri környezetben végzett munkával összefüggő egészségügyi, biztonsági és védelmi követelmények ismerete;

f)

a tengeri védelem területén alkalmazandó főbb jogi követelmények ismerete.”;

b)

a (2) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A bizottsági ellenőri feladatkör betöltésének feltétele az erre irányuló képzés sikeres elvégzése. Ismereteik frissítése érdekében a bizottsági ellenőrök időszakosan, legalább ötévente kötelesek képzésen részt venni.”;

c)

a szöveg a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)   Ha valamely korábbi vizsgálat során egy ellenőr magatartása vagy teljesítménye nem tett eleget e rendelet követelményeinek, a szóban forgó ellenőr többé nem jelölhető ki bizottsági vizsgálati feladatok ellátására.”

7.

A 8. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A Bizottság legalább hat héttel a vizsgálat előtt értesíti azon tagállam kapcsolattartási pontját, amelynek területén a vizsgálatot végre kívánja hajtani.

A vizsgálatról szóló értesítés mellett a Bizottság az illetékes hatóságok által kitöltendő előzetes kérdőívet is küldhet a kapcsolattartási pontnak, amely kérdőív kiegészíthető a vonatkozó dokumentumok benyújtására vonatkozó kéréssel. A kitöltött kérdőívet és a kért dokumentumokat legalább két héttel az ellenőrzés tervezett időpontja előtt el kell juttatni a Bizottsághoz.

Az első albekezdésben előírt értesítési határidő lecsökkenthető legalább két hétre, feltéve, hogy a Bizottság olyan rendkívüli eseményre reagál, amely az Európai Unióban jelentősen befolyásolhatja a tengeri védelem általános szintjét, és hogy a Bizottság az értesítés elküldése előtt egyeztetett a kapcsolattartási ponttal. Ebben az esetben a második albekezdés nem alkalmazandó.”;

b)

az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   Ha a lobogó szerinti állam tagállam, a Bizottság mielőbb értesíti az adott tagállam kapcsolattartási pontját arról, hogy a hajót a kikötőlétesítményben való tartózkodása során átvizsgálhatják. Ha a vizsgálatnak ki kell terjednie valamely, a vizsgálat tárgyát képező hatóság szerinti tagállamtól eltérő tagállam lobogója alatt közlekedő hajóra, a Bizottság erről értesíti a lobogó szerinti tagállam kapcsolattartási pontját, hogy megtörténhessenek a hajó fedélzetén végzendő vizsgálathoz szükséges gyakorlati lépések.”;

c)

a (9) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(9)   Amennyiben a Bizottság egy, az Európai Unió területén kívüli helyszínen vesz részt valamely hajó nemzeti vizsgálatán vagy ellenőrzésén, a Bizottság lefolytatja a kapcsolattartási ponttal az ahhoz szükséges egyeztetéseket, hogy a vizsgálat vagy ellenőrzés figyelemmel kísérésére a lobogó szerinti állam képviselőjének jelenlétében kerülhessen sor.”

8.

A 10. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) és a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A 725/2004/EK rendeletben és a 2005/65/EK irányelvben megállapított tengeri védelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzését szabványos módszertan alapján kell végezni.

(2)   Vizsgálati tevékenységeik végzése során a bizottsági ellenőröket mindenkor kísérnie kell az érintett illetékes hatóság egy képviselőjének. A képviselő nem veszélyeztetheti az vizsgálati tevékenységek hatékonyságát vagy eredményességét.

A vizsgálatokat úgy kell végrehajtani, hogy azok a lehető legkisebb fennakadást okozzák a kereskedelmi műveletekben. Ennek érdekében – megfelelő esetben, valamint a lobogó szerinti állam és a hajóparancsnok előzetes hozzájárulásával – a hajó kikötőben megkezdett vizsgálata folytatható azután, hogy a hajó elhagyta a kikötőt.

Ha a vizsgálat tárgyát képező hajó nemzetközi menetrend szerint két vagy több tagállam között közlekedik, a vizsgálat az utasoknak és járműveknek az egyes hajóutak végén történő be- és kiszállására is kiterjedhet. Ilyen esetben a Bizottság a 8. cikk (1) bekezdésének megfelelően értesíti az érkezési kikötő tagállami kapcsolattartási pontját.”;

b)

a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(6)   A 11. cikk sérelme nélkül a bizottsági ellenőrök igény és lehetőség szerint a helyszínen nem hivatalos formában, szóban összefoglalják megállapításaikat.

A kapcsolattartási pontot a vizsgálati jelentés 11. cikk szerinti elkészítése előtt haladéktalanul tájékoztatni kell a bizottsági vizsgálat során feltárt bármely, a 725/2004/EK rendelet és a 2005/65/EK irányelv követelményei tekintetében megállapított súlyos szabálytalanságról.

Mindazonáltal amennyiben egy hajó vizsgálatát végző bizottsági ellenőr olyan súlyos szabálytalanságot észlel, amely a 16. cikk szerint intézkedést tesz szükségessé, a csoportvezető haladéktalanul írásban értesíti a releváns kapcsolattartási pontokat.”;

c)

a szöveg a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7)   A bizottsági ellenőröknek eredményes és hatékony módon, a biztonság és a védelem kellő szem előtt tartásával kell végezniük a vizsgálatokat.”.

9.

A 11. cikk (4) és (5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   A 725/2004/EK rendelet és a 2005/65/EK irányelv végrehajtásának e rendelet alapján történő értékelése során tett megállapítások a következő kategóriák egyikébe eshetnek:

a)

megfelelő;

b)

megfelelő, de javítás kívánatos;

c)

szabálytalanság;

d)

súlyos szabálytalanság;

e)

nem megerősített.

(5)   A jelentésnek részleteznie kell a 725/2004/EK rendelet vagy a 2005/65/EK irányelv végrehajtása keretében az e rendeletnek megfelelően a »súlyos szabálytalanság«, »szabálytalanság«, »megfelelő, de javítás kívánatos« és »nincs megerősítve« kategóriákba sorolt vizsgálati megállapításokat.

A jelentés korrekciós intézkedésekre irányuló ajánlásokat is tartalmazhat.”

10.

A 12. cikk a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3)   Amikor valamely tagállam egy feltárt súlyos szabálytalanság elhárítására azonnali korrekciós intézkedéseket javasol, azokról haladéktalanul értesíti a Bizottságot mielőtt a Bizottság kibocsátaná vizsgálati jelentését. Ilyen esetben a jelentésben ismertetni kell a tagállam által hozott korrekciós intézkedéseket. Ha csupán ideiglenes intézkedések meghozatalára kerül sor, a tagállam erről haladéktalanul értesíti a Bizottságot, és egyúttal a teljes és végső korrekciós intézkedések végrehajtásának határidejéről is tájékoztatja.”

11.

A 14. és 15. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„14. cikk

Az információk bizalmas kezelése

A meglévő alkalmazandó szabályokkal összhangban a tengeri védelemmel összefüggésben végzett vizsgálatok során a Bizottság megteszi a szükséges intézkedéseket azon minősített információk védelmére, amelyekhez hozzáférése van, vagy amelyeket a tagállamok a tudomására hoznak. A tagállamok vonatkozó nemzeti jogszabályaikkal összhangban ezzel egyenértékű intézkedéseket hoznak.

Az érzékeny, de nem minősített információknak a tagállamok és a Bizottság közötti cseréjére van lehetőség, feltéve, hogy ezeket az információkat a felek az információk bizalmas jellegének biztosításához szükséges követelményeknek megfelelően védik.

15. cikk

A Bizottság vizsgálati programja

(1)   A Bizottság tanácsot kér a bizottságtól a vizsgálati program végrehajtásának fő prioritásairól.

(2)   A Bizottság rendszeresen tájékoztatja a bizottságot a vizsgálati program végrehajtásáról és a vizsgálatok eredményeiről. A Bizottság megosztja a tagállamokkal a bizottsági vizsgálatok során megfigyelt bevált módszereket.

A vizsgálati jelentéseket rendszerint a következők szerint kell a bizottság rendelkezésére bocsátani:

a)

amint a 12. cikk (1) bekezdése szerinti tagállami válasz beérkezik; és

b)

az ügy lezárásakor.”

12.

A 16. cikk első bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Amennyiben egy vizsgálat a 725/2004/EK rendelet vagy a 2005/65/EK irányelv tekintetében olyan súlyos szabálytalanságot tár fel, amely vélhetően jelentősen befolyásolja az Unió tengeri védelmének általános szintjét, és nem orvosolható azonnal legalább ideiglenes jellegű korrekciós intézkedésekkel, akkor a Bizottság az érintett tagállamnak a súlyos szabálytalanságról való értesítése után haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot.”

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. március 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 129., 2004.4.29., 6. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2005. október 26-i 2005/65/EK irányelve a kikötővédelem fokozásáról (HL L 310., 2005.11.25., 28. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2002. június 27-i 1406/2002/EK rendelete az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról (HL L 208., 2002.8.5., 1. o.).

(4)  Az EGT Vegyes Bizottság 2008. november 7-i 116/2008 határozata az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról (HL L 339., 2008.12.18., 106. o.).

(5)  A Bizottság 2008. április 9-i 324/2008/EK rendelete a tengeri védelemmel kapcsolatos bizottsági vizsgálatok lefolytatására vonatkozó felülvizsgált eljárások megállapításáról (HL L 98., 2008.4.10., 5. o.).


Top