EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0217

A Bizottság (EU) 2016/217 rendelete (2016. február 16.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a kadmium tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2016/834

OJ L 40, 17.2.2016, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/217/oj

17.2.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 40/5


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/217 RENDELETE

(2016. február 16.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a kadmium tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 68. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének 23. bejegyzése megtiltja a kadmiumnak és vegyületeinek [3208] és [3209] kódszámú festékekben való felhasználását, kivételt megállapítva a cinktartalmú festékekre. Az a korlátozás ugyanakkor nem érinti a kadmiumtartalmú festékek forgalomba hozatalát.

(2)

2012 novemberében a Bizottság felkérte az Európai Vegyianyag-ügynökséget (a továbbiakban: Ügynökség), hogy állítson össze egy XV. melléklet szerinti dokumentációt a jelenlegi korlátozásnak az ilyen, kadmiumot bizonyos koncentráció felett tartalmazó festékek forgalomba hozatalára történő kiterjesztése céljából.

(3)

2014. szeptember 9-én az Ügynökség kockázatértékelési bizottsága (RAC) konszenzussal véleményt fogadott el azzal a következtetéssel, hogy a jelenlegi bejegyzés ilyen jellegű módosítása megkönnyítené a végrehajtást, továbbá megerősítette, hogy nincs szükség a festékekben lévő kadmium által jelentett kockázatok kiegészítő értékelésére.

(4)

2014. november 25-én az Ügynökség társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottsága (SEAC) konszenzussal véleményt fogadott el, melyben a jelenlegi korlátozás javasolt módosítását arányosnak minősítette, lévén a követelmények teljesítésének nincs külön költségvonzata a gyártókra, az importőrökre és a fogyasztókra nézve, ugyanakkor a módosítás javítaná a korlátozás végrehajthatóságát.

(5)

A végrehajtó hatóságok a forgalomba hozatalt könnyebben tudják ellenőrizni, mint a felhasználást. A koncentrációs határérték bevezetése ezenfelül egyértelműsítené, hogy a kadmium szennyeződésként e határérték alatti nem szándékos előfordulása a festékekben nem eredményezi a korlátozás megsértését.

(6)

A Bizottság konzultált a végrehajtással kapcsolatos információcseréért felelős fórummal, és figyelembe vette annak ajánlásait.

(7)

Az 1907/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1907/2006/EK rendelet 133. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. február 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.


MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének 23. bejegyzésénél a 2. oszlop 2. bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Kadmium

CAS-szám: 7440-43-9

EK-szám: 231-152-8 és vegyületei

2.

Nem használható és nem hozható forgalomba [3208] [3209] kódszámú festékekben 0,01 tömegszázalékot elérő vagy azt meghaladó koncentrációban (fém kadmiumban kifejezve).

A [3208] [3209] kódszámú festékek esetében, amennyiben cinktartalmuk a festékre nézve meghaladja a 10 tömegszázalékot, a kadmium koncentrációjának (fém kadmiumban kifejezve) 0,1 tömegszázalék alatt kell maradnia.

Nem hozhatók forgalomba olyan festett árucikkek, melyek esetében a festett árucikken lévő festékre számított kadmiumkoncentráció (fém kadmiumban kifejezve) eléri vagy meghaladja a 0,1 tömegszázalékot.”


Top