Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0068

A Bizottság (EU) 2016/68 végrehajtási rendelete (2016. január 21.) a járművezetői kártyák elektronikus nyilvántartásainak összekapcsolásához szükséges közös eljárásokról és előírásokról

OJ L 15, 22.1.2016, p. 51–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/68/oj

22.1.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 15/51


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/68 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. január 21.)

a járművezetői kártyák elektronikus nyilvántartásainak összekapcsolásához szükséges közös eljárásokról és előírásokról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 31. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 165/2014/EU rendelet a kibocsátott járművezetői kártyák egyediségének biztosítása érdekében előírja a tagállamok számára az adatok elektronikus cseréjére vonatkozó kötelezettséget.

(2)

A tagállamok közti, a járművezetői kártyákra vonatkozó elektronikus adatcsere megkönnyítése érdekében a Bizottság létrehozta a TACHOnet üzenetküldő rendszert, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy tájékoztatást kérjenek a többi tagállamtól a járművezetői kártyák kibocsátásáról, valamint státusáról.

(3)

A 165/2014/EU rendelet kötelezővé teszi a járművezetői kártyák nemzeti elektronikus nyilvántartásainak összekapcsolását az Unió egész területén, a TACHOnet üzenetküldő rendszer vagy egy azzal kompatibilis rendszer segítségével. Kompatibilis rendszer használata esetén azonban a többi tagállammal való elektronikus adatcserének lehetségesnek kell lennie a TACHOnet üzenetküldő rendszeren keresztül.

(4)

Ezért meg kell állapítani a TACHOnethez szükséges kötelező közös eljárásokat és műszaki előírásokat, beleértve a kicserélt adatok formátumát, a nemzeti elektronikus nyilvántartásokba elektronikus úton történő betekintésre vonatkozó műszaki eljárásokat, a hozzáférési eljárásokat és a biztonsági mechanizmusokat.

(5)

Az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak a 165/2014/EU rendelet 42. cikkének (3) bekezdésében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza a járművezetői kártyák nemzeti elektronikus nyilvántartásainak a 165/2014/EU rendelet 31. cikkében említett, a TACHOnet üzenetküldő rendszerrel való kötelező összekapcsolására vonatkozó követelményeket.

2. cikk

Fogalommeghatározások

A 165/2014/EU rendelet 2. cikkében megállapított fogalommeghatározásokon túlmenően a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a)   „aszinkron interfész”: olyan folyamat, amelynek során egy megkeresésre adott válaszüzenet új HTTP-kapcsolaton keresztül érkezik;

b)   „általános lekérdezés”: valamely tagállam által az összes többi tagállamhoz intézett megkeresést tartalmazó üzenet;

c)   „kártyakibocsátó hatóság” (card issuing authority, „CIA”): a tagállam által a tachográfkártyák kibocsátására és kezelésére felhatalmazott szervezet;

d)   „központi platform”: a TACHOnet-üzenetek tagállamok közötti továbbítását lehetővé tevő információs rendszer;

e)   „nemzeti rendszer”: az egyes tagállamokban a TACHOnet-üzenetek küldése, feldolgozása és megválaszolása céljából létrehozott információs rendszer;

f)   „szinkron interfész”: olyan folyamat, amelynek során egy megkeresésre adott válaszüzenet ugyanazon a HTTP-kapcsolaton keresztül érkezik, mint amelyet a megkeresés elküldésére használtak;

g)   „megkereső tagállam”: az a tagállam, amely megkeresést vagy értesítést küld, amelyet azután a rendszer továbbít a megfelelő megkeresett tagállam(ok)nak;

h)   „megkeresett tagállam”: az a tagállam, amelyhez a TACHOnet-megkeresés vagy értesítés irányul;

i)   „egyedi lekérdezés”: valamely tagállam által egyetlen másik tagállamhoz intézett megkeresést tartalmazó üzenet;

j)   „tachográfkártya”: a 165/2014/EU rendelet 2. cikkének f), illetve k) pontjában foglalt fogalommeghatározás szerinti járművezetői kártya vagy műhelykártya.

3. cikk

A TACHOnethez kapcsolódás kötelezettsége

A tagállamok a 165/2014/EU rendelet 31. cikkének (1) bekezdésében említett nemzeti elektronikus nyilvántartásokat összekapcsolják a TACHOnet üzenetküldő rendszerrel.

4. cikk

Műszaki előírások

A TACHOnet üzenetküldő rendszer megfelel az I–VII. mellékletben meghatározott műszaki előírásoknak.

5. cikk

A TACHOnet használata

A tagállamok kötelesek követni a VIII. mellékletben meghatározott eljárásokat.

A tagállamok a járművezetői kártyák érvényessége, státusa és egyedisége hatékony ellenőrzésének megkönnyítése érdekében hozzáférést biztosítanak a TACHOnet üzenetküldő rendszerhez a 165/2014/EU rendelet 38. cikkében említett feladataikat végző nemzeti kártyakibocsátó hatóságaik és ellenőrző tisztviselőik számára.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2018. március 2-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. január 21-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 60., 2014.2.28., 1. o.


I. MELLÉKLET

A TACHOnet üzenetküldő rendszer általános jellemzői

1.   Felépítés

A TACHOnet üzenetküldő rendszer a következő részekből áll:

1.1.

Egy központi platform, amely képes a megkereső tagállam megkeresését fogadni, validálni és a megkeresett tagállamoknak továbbítva feldolgozni. A központi platform megvárja, hogy az egyes megkeresett tagállamok válaszoljanak, valamennyi választ összesíti, és az összesített választ továbbítja a megkereső tagállamnak.

Valamennyi TACHOnet-üzenetet a központi platform továbbítja.

1.2.

A tagállamok nemzeti rendszerei, amelyeket olyan interfésszel kell ellátni, amely egyaránt képes megkereséseket küldeni a központi platformnak és fogadni az azokra adott válaszokat. A nemzeti rendszerek az üzenetek központi platformnak történő továbbítására vagy onnan való fogadására használhatnak saját fejlesztésű vagy kereskedelmi forgalomban kapható szoftvereket.

2.   Irányítás

2.1.   A központi platformot a Bizottság fogja kezelni, amely felelősséggel tartozik a központi platform műszaki üzemeltetéséért és karbantartásáért.

2.2.   A központi platform a VII. mellékletben meghatározott naplózási és statisztikai adatoktól eltekintve nem tárol adatokat hat hónapnál tovább.

2.3.   A központi platform nem biztosít hozzáférést személyes adatokhoz, kivéve a Bizottság erre felhatalmazott alkalmazottjai számára, amennyiben az nyomon követés, karbantartás vagy hibaelhárítás céljából szükséges.

2.4.   A tagállamok felelősek a következőkért:

2.4.1.

A nemzeti rendszereik létrehozása és irányítása, ideértve a központi platformhoz kapcsolódó interfészt is.

2.4.2.

A nemzeti rendszereik mind hardverrészének, mind – saját fejlesztésű vagy kereskedelmi forgalomban kapható – szoftverrészének telepítése és karbantartása.

2.4.3.

A nemzeti rendszereik és a központi platform közötti megfelelő átjárhatóság, beleértve a központi platformtól kapott hibaüzenetek kezelését.

2.4.4.

Minden szükséges intézkedés meghozatala az információk titkosságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében.

2.4.5.

A nemzeti rendszerek üzemeltetése a VI. mellékletben meghatározott szolgáltatási szintekkel összhangban.

2.5.   A MOVEHUB internetes portál

A Bizottság MOVEHUB internetes portál néven biztonságosan hozzáférhető, webalapú alkalmazást biztosít, amely legalább az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

a)

a tagállamok rendelkezésreállási statisztikái;

b)

a központi platform és a tagállamok nemzeti rendszerei karbantartásának bejelentése;

c)

összesített jelentések;

d)

kapcsolatkezelés;

e)

XSD sémák.

2.6.   Kapcsolatkezelés

2.6.1.   A kapcsolatkezelő funkció segítségével minden tagállam képes lesz kezelni az adott tagállam szakpolitikai, üzleti, operatív és technikai felhasználóinak kapcsolattartási adatait, tekintettel arra, hogy az adott tagállam illetékes hatóságának feladata karbantartani a kapcsolattartók adatait. A többi tagállam kapcsolattartási adatait is meg lehet majd tekinteni, szerkeszteni azonban nem.

2.6.2.   A TACHOnet a 2.6.1. pontban említett kapcsolattartási adatokat illeszti be a válaszüzenetek kapcsolattartási adatainak helyére.


II. MELLÉKLET

A TACHOnet üzenetküldő rendszer funkciói

1.   A TACHOnet üzenetküldő rendszernek a következő funkciókat kell biztosítania:

1.1.

„Check Issued CARDS” (CIC) (a kibocsátott kártyák ellenőrzése): a megkereső tagállam a kibocsátott kártyák ellenőrzésére irányuló megkeresést (Check Issued CARDS Request) küldhet egy vagy valamennyi megkeresett tagállamnak annak megállapítása érdekében, hogy a kártyát kérelmező rendelkezik-e már a megkeresett tagállamok által kiállított járművezetői kártyával. A megkeresett tagállamoknak a kibocsátott kártyák ellenőrzésére vonatkozó válasz (Check Issued CARDS Response) küldésével kell válaszolniuk a megkeresésre.

1.2.

„Check Card Status” (CCS) (a kártya státusának ellenőrzése): a megkereső tagállam a kártya státusának ellenőrzésére irányuló megkeresést (Check Card Status Request) küldve a megkeresett tagállamnak kérdést tehet fel az utóbbi által kibocsátott kártya részleteiről. A megkeresett tagállamnak a kártya státusának ellenőrzésére vonatkozó válasz (Check Card Status Response) küldésével kell válaszolnia a megkeresésre.

1.3.

„Modify Card Status” (MCS) (a kártya státusának módosítása): a megkereső tagállam a kártya státusának módosítására irányuló megkereséssel (Modify Card Status Request) értesítheti a megkeresett tagállamot arról, hogy az utóbbi által kibocsátott kártya státusa megváltozott. A megkeresett tagállamnak a kártya státusának módosítására vonatkozó visszaigazolás (Modify Card Status Acknowledgement) küldésével kell válaszolnia a megkeresésre.

1.4.

„Issued Card Driving License” (ICDL) (vezetői engedély alapján kibocsátott kártya): a megkereső tagállam a vezetői engedély alapján kibocsátott kártyára vonatkozó megkereséssel (Issued Card Driving Licence Request) értesítheti a megkeresett tagállamot arról, hogy kártyát adott ki az utóbbi által kibocsátott vezetői engedély alapján. A megkeresett tagállamnak a vezetői engedély alapján kibocsátott kártyára vonatkozó válasz (Issued Card Driving Licence Response) küldésével kell válaszolnia a megkeresésre.

2.   A TACHOnet hatékony működéséhez megfelelőnek tartott egyéb üzenettípusokat, például hibajelzéseket is fel kell venni a rendszerbe.

3.   A nemzeti rendszereknek az 1. pontban leírt funkciók alkalmazásakor fel kell ismerniük az e melléklet függelékében felsorolt kártyastátuszokat. A tagállamok azonban nem kötelesek olyan közigazgatási eljárást megvalósítani, amelyben az összes felsorolt kártyastátusz felhasználásra kerül.

4.   Ha egy tagállam olyan választ vagy értesítést kap, amely a közigazgatási eljárásában nem szereplő kártyastátuszt ad meg, a nemzeti rendszernek a kapott üzenetben megadott kártyastátuszt meg kell feleltetnie a szóban forgó közigazgatási eljárásban szereplő megfelelő értéknek. A megkeresett tagállam nem utasíthatja el az üzenetet, amennyiben az üzenetben megadott kártyastátusz szerepel e melléklet függelékében.

5.   Az e melléklet függelékében felsorolt kártyastátuszok nem használhatók fel annak eldöntésére, hogy valamely járművezetői kártya érvényes-e vezetéshez. Abban az esetben, ha egy tagállam a CCS funkcióval lekérdezi a kártyát kibocsátó tagállam nyilvántartását, a válasznak tartalmaznia kell a „valid for driving” (vezetéshez érvényes) mezőt. A nemzeti közigazgatási eljárásokat úgy kell kialakítani, hogy CCS funkció válaszai minden esetben tartalmazzák a „valid for driving” (vezetéshez érvényes) jellemző megfelelő értékét.

Függelék

Kártyastátuszok

Kártyastátusz

Meghatározás

„Application” (kérelem)

A kártyakibocsátó hatósághoz járművezetői kártya kiállítására irányuló kérelem érkezett. A hatóság ezt az információt nyilvántartásba vette, és eltárolta az adatbázisban a generált keresési kulcsokkal együtt.

„Approved” (jóváhagyva)

A kártyakibocsátó hatóság jóváhagyta a tachográfkártya iránti kérelmet.

„Rejected” (elutasítva)

A kártyakibocsátó hatóság nem hagyta jóvá a kérelmet.

„Personalised” (megszemélyesítve)

A hatóság a tachográfkártyát megszemélyesítette.

„Dispatched” (feladva)

A nemzeti hatóság feladta a járművezetői kártyát az érintett járművezetőnek vagy a kártyát kiadó ügynökségnek.

„Handed Over” (átadva)

A nemzeti hatóság átadta a járművezetői kártyát az érintett járművezetőnek.

„Confiscated” (elkobozva)

Az illetékes hatóság elvette a járművezetői kártyát a járművezetőtől.

„Suspended” (felfüggesztve)

A hatóság ideiglenesen elvette a járművezetői kártyát a járművezetőtől.

„Withdrawn” (visszavonva)

A kártyakibocsátó hatóság határozatot hozott a járművezetői kártya visszavonásáról. A hatóság a kártyát véglegesen érvénytelenítette.

„Surrendered” (visszaadva)

A tachográfkártyát visszaadták a kártyakibocsátó hatóságnak, és bejelentették, hogy a kártyára már nincs rá szükség.

„Lost” (elveszett)

A kártyakibocsátó hatóságnak bejelentették, hogy a tachográfkártya elveszett.

„Stolen” (eltulajdonították)

A kártyakibocsátó hatóságnak bejelentették, hogy a tachográfkártyát eltulajdonították. A hatóság az eltulajdonított kártyát elveszettnek tekinti.

„Malfunctioning” (meghibásodott)

A kártyakibocsátó hatóságnak bejelentették, hogy a tachográfkártya meghibásodott.

„Expired” (lejárt)

A tachográfkártya érvényességi ideje lejárt.

„Replaced” (pótolva)

A tachográfkártyát, amelyről azt jelentették, hogy elveszett, eltulajdonították vagy meghibásodott, új kártyával pótolták. Az új kártya ugyanazokat az adatokat tartalmazza, kivéve a kártyapótlási indexet, amelyet eggyel megnöveltek.

„Renewed” (megújítva)

A tachográfkártyát megújították, mert valamely közigazgatási adat megváltozott, vagy mert az érvényességi ideje a végéhez közeledett. Az új kártya kártyaszáma ugyanaz, kivéve a kártyapótlási indexet, amelyet eggyel megnöveltek.

„In Exchange” (csere folyamatban)

A kártyakibocsátó hatóság, amely kiállította a járművezetői kártyát, értesítést kapott arról, hogy a szóban forgó kártyának egy másik tagállam kártyakibocsátó hatósága által kiállított járművezetői kártyára való cseréjére irányuló eljárás megkezdődött.

„Exchanged” (kicserélve)

A kártyakibocsátó hatóság, amely kiállította a járművezetői kártyát, értesítést kapott arról, hogy a szóban forgó kártyának egy másik tagállam kártyakibocsátó hatósága által kiállított járművezetői kártyára való cseréjére irányuló eljárás befejeződött.


III. MELLÉKLET

Üzenetek küldése a TACHOnet üzenetküldő rendszerrel

1.   Általános műszaki követelmények

1.1.   A központi platformnak szinkron és aszinkron interfésszel egyaránt rendelkeznie kell az üzenetküldéshez. A tagállamok szabadon megválaszthatják a legmegfelelőbb technológiát a saját alkalmazásaikkal való kapcsolatfelvételhez.

1.2.   A központi platform és a nemzeti rendszerek közötti üzenetváltásokat az UTF-8 karakterkódolási szabvány szerint kell kódolni.

1.3.   A nemzeti rendszereknek képesnek kell lenniük görög vagy cirill betűket tartalmazó üzenetek fogadására és feldolgozására is.

2.   Az XML üzenetek szerkezete és sémája (XSD)

2.1.   Az XML üzenetek általános szerkezetének a központi platformra telepített XSD sémák által meghatározott formátumot kell követnie.

2.2.   A központi platformnak és a nemzeti rendszereknek az XSD sémának megfelelő üzeneteket kell küldeniük és fogadniuk.

2.3.   A nemzeti rendszereknek képesnek kell lenniük arra, hogy az I. mellékletben meghatározott funkcióknak megfelelő összes üzenetet elküldjék, fogadják és feldolgozzák.

2.4.   Az XML üzeneteknek tartalmazniuk kell legalább az e melléklet függelékében meghatározott minimumkövetelményeket.

Függelék

Az XML üzenetek tartalmára vonatkozó minimumkövetelmények

Közös fejrész

Kötelező

„Version” (verzió)

A XML-előírások hivatalos verzióját az üzenetek XSD-sémájában meghatározott névjelzésben és az XML üzenetek Fejrész elemének Version attribútumában kell megadni. A verziószám („n.m”) az XML sémaleíró nyelv (XSD) file-jának minden új verziójában rögzített értékként van meghatározva.

Igen

„Test Identifier” (tesztazonosító)

Választható azonosító teszteléshez. A teszt kezdeményezője írja be az azonosítót, és a munkafolyamat valamennyi résztvevője ugyanazt az azonosítót továbbítja/küldi vissza. Az éles rendszerben figyelmen kívül kell hagyni, és nem kell használni, még ha meg is van adva.

Nem

„Technical Identifier” (technikai azonosító)

Olyan univerzális egyedi azonosító (UUID), amely minden egyes üzenetet egyedileg azonosít. A küldő generálja az univerzális egyedi azonosítót, és írja be ezt az attribútumot. Az éles rendszerben ez az adat nem kerül felhasználásra.

Igen

„Workflow Identifier” (munkafolyamat-azonosító)

A munkafolyamat-azonosító egy univerzális egyedi azonosító, amelyet a megkereső tagállamnak kell generálnia. Ezt követően a munkafolyamathoz tartozó összes üzenetben ezt az azonosítót kell használni.

Igen

„Sent At” (küldés ideje)

Az üzenet elküldésének dátuma és időpontja (UTC).

Igen

„Timeout” (időtúllépés)

Ez egy választható dátum- és időpont-attribútum (UTC-formátumban). Ezt az értéket csak a központi platform adja meg továbbított megkeresések esetében. Arról tájékoztatja a megkeresett tagállamot, hogy a megkeresés során mikor következik be időtúllépés. Ez az érték nem előírás az MS2TCN_<x>_Req és az összes válaszüzenet esetében. Ez az érték választható, így valamennyi üzenettípus esetében ugyanaz a fejrész-definíció alkalmazható függetlenül attól, hogy a timeoutValue attribútum előírás-e, vagy sem.

Nem

„From” (feladó)

Az üzenetet küldő tagállam ISO 3166-1 szabvány szerinti kétbetűs kódja vagy „EU”.

Igen

„To” (címzett)

Annak a tagállamnak az ISO 3166-1 szabvány szerinti kétbetűs kódja, amelynek az üzenetet címezték, vagy „EU”.

Igen


„Check Issued CARDS Request” (a kibocsátott kártyák ellenőrzésére irányuló megkeresés)

Kötelező

„Family Name” (családnév)

A járművezető családneve, ahogy az a kártyán szerepel.

Igen

„First Name” (utónév)

A járművezető utóneve/keresztneve, ahogy az a kártyán szerepel (az utónév hiánya nem indokol helyettesítő karakterrel való keresést).

Nem

„Date of Birth” (születési idő)

A járművezető születési ideje, ahogy az a kártyán szerepel.

Igen

„Driving Licence Number” (vezetői engedély száma)

A járművezető vezetői engedélyének száma.

Nem

„Driving Licence Issuing Country” (vezetői engedélyt kibocsátó ország)

A járművezető vezetői engedélyét kibocsátó ország.

Nem


„Check Issued CARDS Response” (a kibocsátott kártyák ellenőrzésére vonatkozó válasz)

Kötelező

„Status Code” (státuskód)

A keresés státuskódja (pl. eredményes, eredménytelen, hiba stb.).

Igen

„Status Message” (státusra vonatkozó üzenet)

Magyarázó státusleírás (ha szükséges).

Nem

„Found Driver Details” (a megtalált járművezető adatai)

Igen

„Family Name” (családnév)

Bármelyik megtalált járművezető családneve.

Igen

„First Name” (utónév)

Bármelyik megtalált járművezető utóneve(i).

Nem

„Date of Birth” (születési idő)

Bármelyik megtalált járművezető születési ideje.

Igen

„Place of Birth” (születési hely)

Bármelyik megtalált járművezető születési helye.

Nem

„Driver Card Number” (járművezetői kártya száma)

A megtalált járművezető kártyaszáma.

Igen

„Driver Card Status” (járművezetői kártya státusa)

A megtalált járművezető kártyájának státusa.

Igen

„Driver Card Issuing Authority” (járművezetői kártyát kibocsátó hatóság)

A megtalált járművezető kártyáját kibocsátó hatóság neve.

Igen

„Driver Card Start of Validity Date” (a járművezetői kártya érvényességének kezdete)

A megtalált járművezető kártyája érvényességének kezdete.

Igen

„Driver Card Expiry Date” (a járművezetői kártya lejárata)

A megtalált járművezető kártyájának lejárata.

Igen

„Driver Card Status Modified Date” (a járművezetői kártya státusmódosításának dátuma)

A megtalált járművezető kártyáján végrehajtot utolsó módosítás dátuma.

Igen

„Search Mechanism” (keresési mechanizmus)

A kártyát NYSIIS-keresés vagy egyedi keresés eredményeként találták meg?

Igen

„Temporary Card” (ideiglenes kártya)

A megtalált kártya ideiglenes kártya.

Nem

„Driving Licence Number” (vezetői engedély száma)

A megtalált járművezető vezetői engedélyének száma.

Igen

„Driving Licence Issuing Country” (vezetői engedélyt kibocsátó ország)

A megtalált járművezető vezetői engedélyét kibocsátó ország.

Igen

„Driving Licence Status” (vezetői engedély státusa)

A megtalált járművezető vezetői engedélyének státusa.

Nem

„Driving Licence Issuing Date” (vezetői engedély kibocsátási dátuma)

A megtalált járművezető vezetői engedélyének kibocsátási dátuma.

Nem

„Driving Licence Expiry Date” (vezetői engedély lejárata)

A megtalált járművezető vezetői engedélyének lejárata.

Nem


„Check Card Status Request” (a kártya státusának ellenőrzésére irányuló megkeresés)

Kötelező

„Driver Card Number” (járművezetői kártya száma)

Annak a kártyának a száma, amelyről részletes adatokat kérnek.

Igen


„Check Card Status Response” (a kártya státusának ellenőrzésére vonatkozó válasz)

Kötelező

„Status Code” (státuskód)

A részletes adatra vonatkozó keresés státuskódja (pl. eredményes, eredménytelen, hiba stb.).

Igen

„Status Message” (státusra vonatkozó üzenet)

Magyarázó státusleírás (ha szükséges).

Nem

„Card Status” (kártyastátusz)

A megkeresésben szereplő kártya státusa.

Igen

„Card Issuing Authority” (kártyakibocsátó hatóság)

A megkeresésben szereplő kártyát kibocsátó hatóság neve.

Igen

„Card Start of Validity Date” (a kártya érvényességének kezdete)

A megkeresésben szereplő kártya érvényességének kezdete.

Igen

„Card Expiry Date” (kártya lejárata)

A megkeresésben szereplő kártya lejárata.

Igen

„Card Status Modified Date” (a kártya státusmódosításának dátuma)

A megkeresésben szereplő kártya utolsó módosításának dátuma.

Igen

„Valid for Driving” (vezetéshez érvényes)

A megtalált kártya vezetéshez érvényes/nem érvényes.

Igen

„Temporary Card” (ideiglenes kártya)

A megtalált kártya ideiglenes kártya.

Nem

„Workshop Card” (műhelykártya)

„Workshop Name” (a műhely neve)

Annak a műhelynek a neve, amelynek a kártyát kibocsátották.

Igen

„Workshop Address” (a műhely címe)

Annak a műhelynek a címe, amelynek a kártyát kibocsátották.

Igen

„Family Name” (családnév)

Annak a személynek a családneve, akinek a kártyát kibocsátották.

Nem

„First Name” (utónév)

Annak a személynek az utóneve, akinek a kártyát kibocsátották.

Nem

„Date of Birth” (születési idő)

Annak a személynek a születési ideje, akinek a kártyát kibocsátották.

Nem

„Card Holder Details” (kártyabirtokos adatai)

„Family Name” (családnév)

Annak a járművezetőnek a családneve, akinek a kártyát kibocsátották.

Igen

„First Name” (utónév)

Annak a járművezetőnek az utóneve, akinek a kártyát kibocsátották.

Nem

„Date of Birth” (születési idő)

Annak a járművezetőnek a születési ideje, akinek a kártyát kibocsátották.

Igen

„Place of Birth” (születési hely)

Annak a járművezetőnek a születési helye, akinek a kártyát kibocsátották.

Nem

„Driving Licence Number” (vezetői engedély száma)

Azon járművezető vezetői engedélyének száma, akinek a kártyát kibocsátották.

Igen

„Driving Licence Issuing Country” (vezetői engedélyt kibocsátó ország)

Azon járművezető vezetői engedélyét kibocsátó ország, akinek a kártyát kibocsátották.

Igen

„Driving Licence Status” (vezetői engedély státusa)

Azon járművezető vezetői engedélyének státusa, akinek a kártyát kibocsátották.

Nem

„Driving Licence Issuing Date” (vezetői engedély kibocsátási dátuma)

Azon járművezető vezetői engedélyének kibocsátási dátuma, akinek a kártyát kibocsátották.

Nem

„Driving Licence Expiry Date” (vezetői engedély lejárata)

Azon járművezető vezetői engedélyének lejárata, akinek a kártyát kibocsátották.

Nem


„Modify Card Status Request” (a kártya státusmódosítására irányuló megkeresés)

Kötelező

„Driver Card Number” (járművezetői kártya száma)

Annak a kártyának a száma, amelynek a státusát módosították.

Igen

„New Driver Card Status” (járművezetői kártya új státusa)

Az a státus, amelyre a kártya státusát módosították.

Igen

„Modification Reason” (módosítás oka)

A kártyastátusz módosításának oka (szabad szöveg).

Nem

„Driver Card Status Modified Date” (a járművezetői kártya státusmódosításának dátuma)

A kártya státusmódosításának dátuma és időpontja.

Igen

„Declared By” (bejelentette)

„Authority” (hatóság)

Annak a hatóságnak a neve, amely a kártya státusát megváltoztatta.

Igen

„Family Name” (családnév)

Annak a személynek a családneve, aki a kártya státusát megváltoztatta.

Nem

„First Name” (utónév)

Annak a személynek az utóneve, aki a kártya státusát megváltoztatta.

Nem

„Phone” (telefonszám)

Annak a személynek a telefonszáma, aki a kártya státusát megváltoztatta.

Nem

„E-mail” (e-mail)

Annak a személynek az e-mail címe, aki a kártya státusát megváltoztatta.

Nem


„Modify Card Status Acknowledgement” (a kártya státusmódosítására vonatkozó visszaigazolás)

Kötelező

„Status Code” (státuskód)

A visszaigazolás státuskódja (rendben, eredménytelen, hiba stb.).

Igen

„Acknowledgement type” (visszaigazolás típusa)

A visszaigazolás típusa: megkeresés vagy válasz visszaigazolása

Igen

„Status Message” (státusra vonatkozó üzenet)

Magyarázó státusleírás (ha szükséges).

Nem


„Modify Card Status Response” (a kártya státusmódosítására vonatkozó válasz)

Kötelező

„Status Code” (státuskód)

A nyilvántartás frissítésének státuskódja (rendben, nincs rendben, hiba stb.).

Igen

„Status Message” (státusra vonatkozó üzenet)

Magyarázó státusleírás (ha szükséges).

Nem


„Issued Card Driving Licence Request” (vezetői engedély alapján kibocsátott kártyára vonatkozó megkeresés)

Kötelező

„Driver Card Number” (járművezetői kártya száma)

A kibocsátott járművezetői kártya száma.

Igen

„Driving Licence Number” (vezetői engedély száma)

A járművezetői kártyára vonatkozó kérelemben feltüntetett külföldi vezetői engedély száma.

Igen


„Issued Card Driving Licence Response” (vezetői engedély alapján kibocsátott kártyára vonatkozó válasz)

Kötelező

„Status Code” (státuskód)

Az értesítés visszaigazolásának státuskódja (rendben, nincs rendben, hiba stb.).

Igen

„Status Message” (státusra vonatkozó üzenet)

Magyarázó státusleírás (ha szükséges).

Nem

„Family Name” (családnév)

Annak a járművezetőnek a családneve, akinek a kártyát kibocsátották.

Igen

„First Name” (utónév)

Annak a járművezetőnek az utóneve, akinek a kártyát kibocsátották.

Nem

„Date of Birth” (születési idő)

Annak a járművezetőnek a születési ideje, akinek a kártyát kibocsátották.

Igen


IV. MELLÉKLET

Átírás és az NYSIIS (New York State Identification and Intelligence System) rendszer szolgáltatása

1.   A nemzeti nyilvántartásban valamennyi járművezető nevét a központi platformra telepített NYSIIS algoritmus segítségével kell rögzíteni.

2.   Amikor a CIC funkcióval (a kibocsátott kártyák ellenőrzése) egy kártyát keresnek, elsődleges keresési mechanizmusként az NYSIIS-átírást kell használni.

3.   Ezen túlmenően a tagállamok egyedi algoritmust is használhatnak annak érdekében, hogy további eredményeket kapjanak.

4.   A keresési eredményeknek tartalmazniuk kell, hogy egy adat megtalálására milyen keresési mechanizmust alkalmaztak: NYSIIS-keresést vagy egyedi keresést.

5.   Ha egy tagállam úgy dönt, hogy nyilvántartást vezet a vezetői engedélyek alapján kibocsátott kártyákra vonatkozó értesítésekről, az értesítésben szereplő NYSIIS-átírást is rögzíteni kell a vezetői engedélyek alapján kibocsátott kártyákra vonatkozó adatok között.

5.1.   A vezetői engedélyek alapján kibocsátott kártyákra vonatkozó adatokban való kereséshez a tagállamoknak a kérelmező nevének NYSIIS-átírását kell alkalmazniuk.


V. MELLÉKLET

Biztonsági követelmények

1.   A központi platform és a nemzeti rendszerek közötti üzenetváltásokhoz HTTPS protokollt kell alkalmazni.

2.   A nemzeti rendszereknek a Bizottság által biztosított PKI-tanúsítványokat kell alkalmazniuk a nemzeti rendszer és a központi platform közötti üzenetek biztonságos továbbításához.

3.   A nemzeti rendszereknek legalább SHA-2 (SHA-256) hasító algoritmust és 2 048 bit hosszúságú nyilvános kulcsot alkalmazó tanúsítványokat kell megvalósítaniuk.


VI. MELLÉKLET

Szolgáltatási szintek

1.   A nemzeti rendszereknek a következő garantált szolgáltatási szintet kell biztosítaniuk:

1.1.   A hét minden napján, a nap 24 órájában rendelkezésre kell állniuk.

1.2.   Rendelkezésre állásukat a központi platform által küldött szívdobbanás üzenet révén kell figyelemmel kísérni.

1.3.   Rendelkezésre állási arányuknak 98 %-nak kell lennie az alábbi táblázat szerint (az adatok a legközelebbi megfelelő egységre vannak kerekítve):

Ha a rendelkezésre állás

akkor az engedélyezett szolgáltatáskiesés

naponta

havonta

évente

98 %

0,5 óra

15 óra

7,5 nap

A Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy tartsák be a napi rendelkezésre állási arányt, még ha bizonyos szükséges tevékenységek – például a rendszer karbantartása – 30 percnél hosszabb időt igényelnek is. Mindazonáltal a havi és az éves rendelkezésre állási arány betartása továbbra is kötelező.

1.4.   Egy naptári hónapban a nekik továbbított megkeresések legalább 98 %-ára válaszolniuk kell.

1.5.   10 másodpercen belül válaszolniuk kell a megkeresésekre.

1.6.   A megkeresésekre vonatkozó globális időtúllépési határ (az az idő, ameddig a megkeresés küldőjének esetleg várnia kell a válaszra) nem haladhatja meg a 20 másodpercet.

1.7.   Képesnek kell lenniük arra, hogy másodpercenként 6 üzenetet megválaszoljanak.

1.8.   A nemzeti rendszerek nem küldhetnek másodpercenként kettőnél több megkeresést a TACHOnet platformnak.

1.9.   Minden nemzeti rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy megbirkózzon a központi platform vagy a többi tagállam nemzeti rendszerének lehetséges technikai problémáival. Többek között az alábbiak tartozhatnak ide:

a)

a központi platformmal fennálló kapcsolat megszakadása;

b)

megkeresésre adandó válasz elmaradása;

c)

a válaszok üzenetekre vonatkozó időtúllépés utáni beérkezése;

d)

kéretlen üzenetek érkezése;

e)

érvénytelen üzenetek érkezése.

2.   A központi platformnak:

2.1.   98 %-os rendelkezésre állási aránnyal kell rendelkeznie;

2.2.   a válaszüzenetben vagy egy külön hibaüzenetben minden hibát jeleznie kell a nemzeti rendszereknek. A nemzeti rendszereknek pedig fogadniuk kell a szóban forgó külön hibaüzeneteket, és rendelkezniük kell felterjesztési folyamattal, hogy meghozzanak minden megfelelő intézkedést, amely orvosolja a jelzett hibát.

3.   Karbantartás

Amennyiben technikailag lehetséges, a tagállamoknak a szokásos karbantartási tevékenységek megkezdése előtt legalább egy héttel értesíteniük kell az internetes alkalmazáson keresztül a többi tagállamot és a Bizottságot a tevékenységről.


VII. MELLÉKLET

A központi platformon gyűjtött adatok naplózása és statisztikái

1.   A titoktartás érdekében a statisztikai adatok névtelenek maradnak. Az adott kártyát, járművezetőt vagy vezetői engedélyt azonosító adatok statisztikai célból nem állhatnak rendelkezésre.

2.   A naplózott információk ellenőrzési és hibaelhárítási célból nyomon követnek minden tranzakciót, valamint lehetővé teszik a statisztikák készítését a szóban forgó tranzakciókról.

3.   Személyes adatok nem őrizhetők meg a naplókban 6 hónapnál hosszabb ideig. A statisztikai adatokat határozatlan ideig meg kell őrizni.

4.   A jelentéstétel céljára használt statisztikai adatok a következők:

a)

a megkereső tagállam;

b)

a megkeresett tagállam;

c)

az üzenet típusa;

d)

a válasz státuskódja;

e)

az üzenetek dátuma és időpontja;

f)

a válaszidő.


VIII. MELLÉKLET

A TACHOnet üzenetküldő rendszer használata

1.   A járművezetői kártyák kibocsátása

1.1.   Ha a járművezetői kártya kérelmezője a kérelem benyújtása szerinti tagállamtól eltérő tagállamban kibocsátott vezetői engedéllyel rendelkezik, a kérelem benyújtása szerinti tagállamnak a kibocsátott kártyák ellenőrzésére irányuló általános lekérdezést (általános CIC lekérdezést) kell végrehajtania.

1.2.   Azoknak a tagállamoknak, amelyek egy másik tagállamban kibocsátott vezetői engedéllyel rendelkező kérelmező számára bocsátanak ki járművezetői kártyát, az „Issued Card Driving Licence” (vezetői engedély alapján kibocsátott kártya) funkció segítségével haladéktalanul értesíteniük kell a másik tagállamot a járművezetői kártya kibocsátásáról.

1.3.   Ha a járművezetői kártya kérelmezője a kérelem szerinti tagállamban kibocsátott vezetői engedéllyel rendelkezik, amelyre vonatkozóan a nemzeti nyilvántartásban korábban a vezetői engedély alapján kibocsátott kártyára vonatkozó értesítést rögzítettek, a tagállamnak a kibocsátott kártyák ellenőrzésére irányuló egyedi megkeresést vagy a kártya státusának ellenőrzésére irányuló megkeresést kell küldenie a vezetői engedély alapján kibocsátott kártyára vonatkozó értesítést (ICDL-értesítést) küldő tagállamnak.

1.4.   A vezetői engedély alapján kibocsátott kártyákra vonatkozó minden értesítést (ICDL-értesítést) rögzíteni kell az azt fogadó tagállam nemzeti nyilvántartásában.

1.5.   A tagállamoknak a szóban forgó tagállamban kibocsátott vezetői engedéllyel rendelkező járművezetők által benyújtott kérelmek legalább 30 %-ában a kibocsátott kártyák ellenőrzésére irányuló általános lekérdezést (általános CIC lekérdezést) kell végrehajtaniuk.

1.6.   A tagállamok dönthetnek úgy is, hogy nem használják az 1.3–1.5. pontban leírt ICDL funkciót. Ebben az esetben minden egyes kérelem esetében a kibocsátott kártyák ellenőrzésére irányuló általános lekérdezést (általános CIC lekérdezést) kell végrehajtaniuk.

1.7.   A tagállamok legkésőbb e rendelet alkalmazásának kezdetekor kötelesek értesíteni a Bizottságot arról, hogy a vezetői engedélyek alapján kibocsátott kártyákra vonatkozó értesítéseket (ICDL-értesítéseket) rögzítik-e a nemzeti nyilvántartásukban, vagy az 1.6. pontban leírt eljárást követik.

1.8.   Azoknak a tagállamoknak, amelyek e rendelet alkalmazásának kezdete előtt legfeljebb öt évvel a vezetői engedélyek alapján kibocsátott kártyákra vonatkozó értesítéseket (ICDL-értesítéseket) nem rögzítették a nemzeti nyilvántartásukban az 1.4. pont szerint, a kérelmek 100 %-ában a kibocsátott kártyák ellenőrzésére irányuló általános lekérdezést (általános CIC lekérdezést) kell végrehajtaniuk, kivéve azon vezetői engedélyek esetében, amelyekre vonatkozóan ICDL-értesítést rögzítettek; ez utóbbi esetben az 1.3. pont alkalmazandó.

1.9.   Az 1.8. pontban előírt kötelezettség az ICDL-értesítéseknek az egyes tagállamok nemzeti nyilvántartásában való rögzítése tényleges elvégzésének napjától számított öt évig áll fenn.

2.   Visszavont, felfüggesztett vagy eltulajdonított járművezetői kártyák

2.1.   Amennyiben egy járművezetői kártyát a 165/2014/EU rendelet 26. cikkének (7) bekezdése vagy 29. cikkének (2) bekezdése szerint visszavontak vagy felfüggesztettek, vagy annak eltulajdonítását bejelentették egy, a kibocsátó tagállamtól eltérő tagállamban, ez utóbbi tagállam illetékes hatósága köteles:

a)

a kártya tényleges státusának ellenőrzése céljából a kártya státusának ellenőrzésére irányuló megkeresést (CCS-megkeresést) küldeni a kiállító tagállamnak. Amennyiben a kártya száma nem ismert, az említett CCS-megkeresés előtt a kibocsátott kártya ellenőrzésére irányuló egyedi megkeresést (CIC-megkeresést) kell küldenie;

b)

a kártya státusának módosítására vonatkozó értesítést (MCS-értesítést) küldeni a TACHOnet üzenetküldő rendszeren keresztül a kibocsátó tagállamnak.

3.   A járművezetői kártyák cseréje

3.1.   Amennyiben egy járművezetői kártya tulajdonosa a kibocsátó tagállamtól eltérő tagállamban nyújt be kérelmet a járművezetői kártya cseréjére, ez utóbbi tagállam illetékes hatósága a kártya tényleges státusának ellenőrzése érdekében köteles a kártya státusának ellenőrzésére irányuló megkeresést (CCS-megkeresést) küldeni az előbbi tagállamnak.

3.2.   Miután a járművezetői kártya státusának ellenőrzése megtörtént, és kiderült, hogy az érvényes és cserélhető, a kérelem benyújtása szerinti tagállam illetékes hatósága köteles a TACHOnet üzenetküldő rendszeren keresztül a kártya státusának módosítására vonatkozó megkeresést (MCS-megkeresést) küldeni a kibocsátó tagállamnak.

3.3.   Azoknak a tagállamoknak, amelyek egy másik tagállamban kibocsátott vezetői engedéllyel rendelkező kérelmező számára újítanak meg vagy cserélnek ki járművezetői kártyát, az „Issued Card Driving Licence” (vezetői engedély alapján kibocsátott kártya) funkció segítségével haladéktalanul értesíteniük kell a kibocsátó tagállamot a járművezetői kártya megújításáról vagy cseréjéről.


Top