Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0026

A Bizottság (EU) 2016/26 rendelete (2016. január 13.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a nonil-fenol-etoxilátok tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 9, 14.1.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/26/oj

14.1.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 9/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/26 RENDELETE

(2016. január 13.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a nonil-fenol-etoxilátok tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 68. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

2013. augusztus 2-án a Svéd Királyság az 1907/2006/EK rendelet 69. cikke (4) bekezdésének értelmében dokumentációt (a továbbiakban: XV. melléklet szerinti dokumentáció) nyújtott be az Európai Vegyianyag-ügynökségnek (a továbbiakban: Ügynökség) az említett rendelet 69–73. cikke szerinti, korlátozásra vonatkozó eljárás kezdeményezése érdekében. A XV. melléklet szerinti dokumentáció eredeti változatában az szerepelt, hogy a nonil-fenolnak és a nonil-fenol-etoxilátoknak való expozíció kockázatot jelent a környezetre nézve, különösen a felszíni vizekben élő fajokra. A kockázat csökkentése érdekében a dokumentáció javasolta az olyan, vízben mosható textiláruk forgalomba hozatalának betiltását, amelyben a nonil-fenol vagy nonil-fenol-etoxilátok koncentrációja legalább 100 mg/kg (0,01 tömegszázalék). A XV. melléklet szerinti dokumentáció rámutatott, hogy uniós szintű fellépésre van szükség.

(2)

A XV. melléklet szerinti dokumentáció nyilvános konzultációja során Svédország javasolta, hogy a korlátozásról szóló javaslat ne érintse a nonil-fenolt, mivel azt nem használják szándékosan a textilfeldolgozásban. A korlátozás hatékonyságának, gyakorlati végrehajthatóságának és nyomon követhetőségének értékelésekor az Ügynökség kockázatértékelési bizottsága (RAC) és a társadalmi-gazdasági elemzéssel foglalkozó bizottsága (SEAC) indokoltnak vélte a nonil-fenolnak a korlátozás hatálya alól történő kivonását. Következésképpen a javasolt korlátozásnak csak a nonil-fenol-etoxilátokra kell kiterjednie.

(3)

A XV. melléklet szerinti dokumentációban szereplő meghatározás szerint a nonil-fenol-etoxilátok a nonil-fenol egyenes vagy elágazó láncú etoxilátjai, amelyek közé CAS- vagy EK-számokkal meghatározott anyagok, UVCB-anyagok, polimerek és homológok tartoznak. Az említett csoportba tartozó anyagok molekulaképlete (C2H4O)nC15H24O.

(4)

Több, a XV. melléklet szerinti dokumentációban említett piaci felmérés szerint a nonil-fenol-etoxilátok különböző koncentrációkban megtalálhatók a textilárukban. A nonil-fenol-etoxilátok anyagként vagy keverékekben való forgalomba hozatalát és felhasználását az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének 46. bejegyzése már most is korlátozza a textil- és a bőrfeldolgozásban. A textiláruk ésszerűen előrelátható körülmények között történő, vízben való mosása folyamán a vízi környezetbe jutó nonil-fenol-etoxilátok mindazonáltal kockázatot jelentenek a vízben élő fajokra.

(5)

Az 1007/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (2) való összhang biztosítása érdekében indokolt előírni, hogy a textilárukat érintő javasolt korlátozás a legalább 80 tömegszázalékban textilszálat tartalmazó termékekre, valamint az olyan egyéb termékekre terjedjen ki, amelyeknek van legalább 80 tömegszázaléknyi textilszálból álló része. Az egyértelműség érdekében ezenkívül helyénvaló megállapítani, hogy a textilárukba a befejezetlen, félig befejezett és befejezett termékek is beletartoznak, így például a (többek között személyek, játékok és állatok részére készült) ruhaneműk, kiegészítők, lakástextíliák, szálak, fonalak, szövetek és kötött részek.

(6)

A XV. melléklet szerinti dokumentációban javasolt korlátozásról a RAC 2014. június 3-án konszenzussal véleményt fogadott el, amelyben megerősítette, hogy a nonil-fenol-etoxilátok bomlástermékeinek való kitettség valóban kockázatot jelent. A RAC ezenkívül azt javasolta, hogy a textilárukban előforduló nonil-fenol-etoxilátok jelentette kockázat kezelésére mind hatékonyság, mind gyakorlatiasság tekintetében a korlátozás a legmegfelelőbb uniós szintű intézkedés.

(7)

A XV. melléklet szerinti dokumentációban javasolt korlátozásról a SEAC 2014. szeptember 9-én konszenzussal véleményt fogadott el, amely szerint a társadalmi-gazdasági előnyök társadalmi-gazdasági költségekhez viszonyított aránya szempontjából a feltárt kockázatok kezelésére a nonil-fenol-etoxilátok javasolt korlátozása a legmegfelelőbb uniós szintű intézkedés.

(8)

A XV. melléklet szerinti dokumentációval összhangban, valamint a RAC és a SEAC megerősítő véleménye alapján a 0,01 tömegszázalékos érték tekintendő azon legalacsonyabb koncentrációnak, amely a textíliák nonil-fenol-etoxiláttal történő szándékos kezelése esetén elfogadható. A nyilvános konzultáció során kapott észrevételek megerősítik, hogy a 0,01 tömegszázaléknál alacsonyabb határérték előírása jelentős végrehajtási nehézségeket okozna, mivel a textíliák a gyártási folyamat során bekövetkező véletlen expozíció miatt nonil-fenol-etoxilátokkal szennyeződhetnek. Ezen túlmenően a 0,01 tömegszázalékos határérték ötödére (0,002 tömegszázalékra) csökkentése a kibocsátásokat csak hozzávetőleg 1,25-szörösen csökkentené, ami a 0,01 tömegszázalékos határértékhez képest a nonil-fenol-etoxilátok felszíni vizekben előforduló koncentrációinak további 5 %-kal történő mérséklését jelentené.

(9)

A Bizottság konzultált a végrehajtással kapcsolatos információcseréért felelős fórummal, és figyelembe vette annak ajánlásait.

(10)

Az Ügynökség 2014. október 1-jén benyújtotta a Bizottságnak a RAC és a SEAC véleményét, amelyek alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a nonil-fenol-etoxilátok textilárukban való jelenléte elfogadhatatlan kockázatot jelent a környezetre nézve, ami uniós szintű fellépést tesz szükségessé. A Bizottság figyelembe vette a korlátozás társadalmi-gazdasági hatásait, ideértve a lehetséges alternatívákat is.

(11)

Feltételezhető, hogy a használt textíliák, mielőtt azokat harmadik felekhez szállítanák vagy rendelkezésükre bocsátanák, rendszerint több mosáson is átesnek, így nonil-fenol-etoxilátok csupán elhanyagolható mennyiségben vagy egyáltalán nem lesznek bennük megtalálhatók. Ennek megfelelően a használt textiláruk forgalomba hozatalát indokolt mentesíteni a korlátozás hatálya alól. Hasonlóképpen az újrahasznosított textíliák is elhanyagolható mennyiségben vagy egyáltalán nem tartalmaznak nonil-fenol-etoxilátokat, ezért indokolt előírni, hogy a korlátozás ne terjedjen ki a kizárólag újrahasznosított textíliákból, nonil-fenol-etoxilátok felhasználása nélkül készült új textilárukra.

(12)

Az érdekelteknek elegendő időt kell hagyni a megfelelést biztosító intézkedések meghozatalához és különösen ahhoz, hogy az összetett globális szállítói láncon belül megfelelő kommunikáció legyen biztosítható. Ezért indokolt előírni, hogy az új korlátozás csak egy későbbi időponttól legyen alkalmazandó.

(13)

Az 1907/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(14)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1907/2006/EK rendelet 133. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. január 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2011. szeptember 27-i 1007/2011/EU rendelete a textilszál-elnevezésekről és a textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézéséről és jelöléséről, valamint a 73/44/EGK tanácsi irányelv, és a 96/73/EK és a 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 272., 2011.10.18., 1. o.).


MELLÉKLET

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete a következő 46a. bejegyzéssel egészül ki:

„46a.

Nonil-fenol-etoxilátok

(C2H4O)nC15H24O

1.

2021. február 3. után nem hozhatók forgalomba, egy adott textilárura vagy annak bármely részére számított 0,01 tömegszázalékos vagy azt meghaladó koncentrációban, olyan textilárukban, amelyekről ésszerűen feltételezhető, hogy életciklusuk során vízben mossák őket.

2.

Az 1. bekezdés nem alkalmazandó a használt textiláruk és a kizárólag újrahasznosított textíliákból, nonil-fenol-etoxilátok felhasználása nélkül készült új textiláruk forgalomba hozatalára.

3.

Az 1. és a 2. bekezdés alkalmazásában »textiláru« minden olyan befejezetlen, félig befejezett és befejezett termék, amely legalább 80 tömegszázalékban tartalmaz textilszálat, vagy minden olyan egyéb termék – többek között ruhaneműk, kiegészítők, lakástextíliák, szálak, fonalak, szövetek és kötött részek –, amelynek van legalább 80 tömegszázaléknyi textilszálból álló része.”


Top