EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0835

A Bizottság (EU) 2016/835 határozata (2016. május 25.) a tudomány és az új technológiák etikai kérdéseit vizsgáló európai csoport megbízatásának meghosszabbításáról

OJ L 140, 27.5.2016, p. 21–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 27/05/2021; hatályon kívül helyezte: 32021D0156

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/835/oj

27.5.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 140/21


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/835 HATÁROZATA

(2016. május 25.)

a tudomány és az új technológiák etikai kérdéseit vizsgáló európai csoport megbízatásának meghosszabbításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

mivel:

(1)

Az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke rögzíti az Unió alapértékeit, 6. cikke pedig kimondja, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartája ugyanolyan jogi kötőerővel bír, mint a Szerződések, és hogy az alapvető jogok az uniós jogrend részét képezik mint annak általános elvei.

(2)

1991. november 20-án az Európai Bizottság úgy határozott, hogy a közösségi kutatási és műszaki fejlesztési politika döntéshozatali folyamataiba bevezeti az etikai szempontokat azáltal, hogy létrehozza a biotechnológia etikai következményeivel foglalkozó tanácsadó csoportot (GAEIB).

(3)

A Bizottság 1997. december 16-án úgy határozott, hogy a GAEIB-t felváltja a tudomány és az új technológiák etikai kérdéseit vizsgáló európai csoporttal (EGE), amelynek megbízatását kiterjesztette a tudomány és technológia minden alkalmazási területére. A Bizottság ezt követően a 2010/1/EU határozatával (1) meghosszabbította az EGE megbízatását. Helyénvaló a megbízatást ötéves időtartamra meghosszabbítani, ezt követően pedig új tagokat kinevezni.

(4)

Az EGE feladata az Európai Bizottság egyetértésével etikai útmutatást nyújtani a Bizottságnak akár a Bizottság felkérésére, akár saját kezdeményezésére. A Bizottság felhívhatja az EGE figyelmét olyan kérdésekre, amelyek az Európai Parlament és a Tanács megítélése szerint etikailag nagy jelentőséggel bírnak.

(5)

Meg kell határozni azokat a szabályokat, amelyek szerint a tagok információkat hozhatnak nyilvánosságra.

(6)

A személyes adatokat a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (2) megfelelően kell feldolgozni.

(7)

A 2010/1/EU határozatot hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Megbízatás

A tudomány és az új technológiák etikai kérdéseit vizsgáló európai csoport (a továbbiakban: EGE) megbízatását a Bizottság ötéves időtartamra meghosszabbítja.

2. cikk

Feladat

Az EGE feladata a Bizottságnak történő tanácsadás a tudományokkal és az új technológiákkal kapcsolatos etikai kérdésekben, valamint az e területeken tapasztalható fejlődés tágabb értelemben vett, társadalmi következményeivel összefüggésben akár a Bizottság felkérésére, akár az elnökének felkérésére, a Bizottság szolgálatainak egyetértésével. A csoport ezért a következő feladatokat látja el:

a)

azonosítja, meghatározza és megvizsgálja a tudományos és technológiai fejlődés következtében felmerülő etikai kérdéseket;

b)

elemzések és ajánlások formájában útmutatást nyújt az etikus uniós politikai döntéshozatal előmozdítása érdekében, kellő figyelemmel az Európai Unió Alapjogi Chartájára.

3. cikk

Konzultáció

A Bizottság a 2. cikkben említett feladatkörrel összefüggő bármilyen kérdésben konzultálhat a csoporttal. Ebben az összefüggésben a Bizottság felhívhatja a csoport figyelmét olyan kérdésekre, amelyek a Parlament és a Tanács megítélése szerint etikailag nagy jelentőséggel bírnak.

4. cikk

Tagság – Kinevezés

(1)   Az EGE legfeljebb tizenöt tagból áll. A tagok jártassággal rendelkeznek a 2. cikkben említett feladatkör tekintetében.

(2)   A tagok személyes minőségben vesznek részt a csoport munkájában. Külső befolyástól függetlenül a köz érdekében tanácsot adnak a Bizottságnak. A tagok kellő időben tájékoztatják a Bizottságot bármilyen olyan összeférhetetlenségről, amely függetlenségüket befolyásolhatja.

(3)   A tagokat a Bizottság elnöke nevezi ki a kutatásért, a tudományért és az innovációért felelős biztos javaslata alapján azt követően, hogy az érintettek jelentkeznek az EGE-tagságra vonatkozó szándéknyilatkozati felhívásra, és az e cikk (4) és (6) bekezdésében foglalt kritériumok alapján egy kiválasztó bizottság felügyelete mellett lezajlik az kiválasztási eljárás.

(4)   Az EGE összetételének előterjesztése során a kiválasztó bizottság a lehető legnagyobb mértékben igyekszik biztosítani, hogy a csoportot magas szintű szakértelem és pluralizmus, valamint földrajzi értelemben és a releváns ismeretek, továbbá az érdeklődési területek tekintetében egyensúly jellemezze, figyelembe véve az EGE feladatait, a szükséges szakértelem típusát és a szándéknyilatkozati felhívásra beérkezett jelentkezéseket. Az EGE független, pluralista és multidiszciplináris alapon működik.

(5)   Az EGE minden egyes tagja két és fél évre szóló kinevezést kap. A megbízatás lejártakor a kinevezés meghosszabbítható. Az EGE-tagságot legfeljebb három cikluson át lehet betölteni.

(6)   A csoport tagjainak kiválasztásakor a következő szempontok és kritériumok mérlegelésére kerül sor:

a)

a csoport összetételének biztosítania kell a tapasztalatokkal megerősített ismereteken és előrelátáson alapuló, legszínvonalasabb, független tanácsadás lehetőségét. A csoport hitelességét a csoportot alkotó nők és férfiak kvalitásai közötti egyensúlynak kell biztosítania, akiknek együttesen tükrözniük kell az európai perspektívák sokszínűségét. A nemek közötti egyensúlyt szigorúan tiszteletben kell tartani, emellett kellő figyelmet kell fordítani a korcsoportok közötti, valamint a földrajzi egyensúlyra;

b)

a csoport tagjainak nemzetközileg elismert szakértőknek kell lenniük, akiknek kiválóságát és tapasztalatait európai és nemzetközi eredmények igazolják;

c)

a tagoknak tükrözniük kell a csoport interdiszciplináris megbízatását, amely kiterjed a filozófiára, az etikára, a természet- és társadalomtudományokra, valamint a jogra. Nem képviselhetnek ugyanakkor kizárólag egy tudományágat, világnézetet vagy kutatási irányt; széles látókörrel kell rendelkezniük, amely egyszerre tükrözi a fontos jelenlegi és kialakulóban lévő fejleményeknek – ideértve az inter-, transz- és multidiszciplináris perspektívákat –, valamint az európai szintű etikai tanácsok szükségességének átlátását;

d)

megalapozott szakmai hírnevükön túlmenően a tagoknak együttesen több tagállamban, valamint európai és nemzetközi szinten tapasztalattal kell rendelkezniük a politikai döntéshozóknak történő etikai tanácsadás területén;

e)

a csoportnak rendelkeznie kell olyan tagokkal, akik fel tudnak mutatni tanácsadó testületekben és bizottságokban, kormányzati tanácsadásban, nemzeti etikai testületekben, egyetemeken vagy kutatóintézetekben szerzett tapasztalatokat. Értékes lehet a csoport számára, ha olyan tagokat is felvesz, akik több országban is szert tettek tapasztalatokra, illetve akik az Európai Unión kívülről származnak.

(7)   Az EGE tagjainak kiválasztása szándéknyilatkozat benyújtására vonatkozó nyílt felhívás alapján történik, amely meghatározza a hiánytalan kérelem benyújtásának módjait. A Bizottság az Europa weboldalon teszi közzé a felhívást. A bizottsági szakértői csoportok és más hasonló testületek nyilvántartásában (a továbbiakban: a szakértői csoportok nyilvántartása) szintén elérhető lesz egy, az Europa weboldalra mutató link.

(8)   A kinevezések előterjesztésére akkor van lehetőség, ha a jelölt követi a hiánytalan kérelem benyújtására meghatározott szabályokat.

(9)   Az EGE tagjainak listáját a Bizottság a szakértői csoportok nyilvántartásában teszi közzé.

(10)   Az e cikk (2) bekezdése alapján ki nem nevezett, de alkalmas jelöltek tartaléklistára kerülnek. A Bizottság elnöke a tartaléklistáról nevezheti ki a tagokat.

(11)   Amennyiben egy tag már nem tud hatékonyan hozzájárulni az EGE munkájához, lemond vagy nem felel meg az Európai Unió működéséről szóló szerződés 339. cikkében megállapított feltételeknek, a Bizottság elnöke kinevezhet egy helyettesítő tagot a tartaléklistáról az eredeti tag megbízatásából hátralévő időtartamra.

5. cikk

Működés

(1)   Az EGE elnökével szorosan együttműködve a Kutatási és Innovációs Főigazgatóság felelős az EGE munkájának koordinálásáért és megszervezéséért, illetve az EGE titkárságának biztosításáért.

(2)   Az EGE a tagjai közül egyszerű többséggel elnököt és elnökhelyettest választ, akik e feladatukat megbízatásuk időtartama alatt gyakorolják.

(3)   Az EGE tagjainak és a bevont szakértőknek eleget kell tenniük a Szerződésekben és azok végrehajtási szabályaiban előírt szakmai titoktartási kötelezettségeknek, valamint az EU-minősített adatok védelmére az (EU, Euratom) 2015/443 bizottsági határozatban (3) és az (EU, Euratom) 2015/444 bizottsági határozatban (4) meghatározott bizottsági biztonsági szabályoknak. E kötelezettségeik esetleges elmulasztása esetén a Bizottság minden megfelelő intézkedést meghozhat.

(4)   Az EGE munkaprogramját – beleértve az EGE által saját kezdeményezése alapján javasolt etikai elemzéseket – a Bizottság elnöke hagyja jóvá. Az etikai elemzésekre irányuló valamennyi kérésnek tartalmaznia kell a kért elemzés paramétereit. A Bizottság minden olyan esetben, amikor kikéri az EGE tanácsát, annak kialakítására határidőt állapít meg.

(5)   Az EGE véleményei ajánlásokat tartalmaznak. Az ajánlásoknak az érintett tudományok és technológiák legújabb eredményein, valamint a felmerülő etikai kérdések alapos elemzésén kell alapulniuk. A Bizottság érintett szervezeti egységei tájékoztatást kapnak az EGE ajánlásairól.

(6)   Az EGE a kollegialitás szellemében működik és a tagjai közötti konszenzusra törekszik. Az EGE a szakértői csoportokra vonatkozó egységes eljárási szabályzat alapján a Bizottság képviselőjével egyetértésben elfogadja saját eljárási szabályzatát. A működési eljárásoknak tükrözniük kell azt a törekvést, hogy valamennyi tag aktívan részt vegyen a csoport munkájában.

(7)   Az EGE rendszerint a Bizottság valamely épületében ülésezik, a Bizottság által meghatározott módon és időrend szerint. Az EGE egy 12 hónapos időszak alatt legalább hatszor ülésezik, oly módon, hogy munkája évente körülbelül tizenkét munkanapot vesz igénybe. Szükség esetén a Bizottság képviselőjének egyetértésével lehetőség van további ülések szervezésére.

Az EGE elemzéseinek elkészítése céljából a Bizottság képviselője a rendelkezésre álló erőforrások függvényében:

eseti alapon meghívhatja releváns nem kormányzati szervezetek (NGO-k) vagy reprezentatív szervezetek szakértőit vagy képviselőit, amikor azt az eszmecsere szempontjából szükségesnek tartja. A Bizottság emellett eseti alapon vagy ideiglenes jelleggel külső szakértők részvételét is kérheti az EGE munkájában, amennyiben erre szükség mutatkozik a tudományok és az új technológiák területén tapasztalható fejlődéssel kapcsolatos etikai kérdések széles skálájának lefedése érdekében,

kezdeményezheti tanulmányok elkészítését annak érdekében, hogy minden szükséges tudományos és műszaki információt megszerezhessen,

engedélyezheti munkacsoportok felállítását különleges kérdések vizsgálatára,

a tagállamok vagy harmadik országok etikai bizottságaival szoros kapcsolatokat alakíthat ki.

A Bizottság továbbá nyílt kerekasztal-beszélgetéseket kezdeményez annak érdekében, hogy az EGE által kidolgozott valamennyi vélemény vonatkozásában elősegítse a párbeszéd kialakítását és fokozza az átláthatóságot. Az EGE szoros kapcsolatot alakít ki a Bizottság azon szervezeti egységeivel, amelyek érintettek az általa tárgyalt kérdésekben.

(8)   A csoport konszenzus kialakítására törekszik. Amennyiben azonban egy véleményt nem egyhangúlag fogad el a csoport, kisebbségi véleményként fel kell tüntetni az eltérő nézőpontokat, valamint az azokat képviselő tag(ok) nevét. A véleményt továbbítani kell a Bizottság elnökének vagy az elnök által kijelölt képviselőnek. Elfogadását követően a véleményt haladéktalanul közzéteszik, valamint továbbítják az Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának.

(9)   Amennyiben a működési körülmények miatt egy adott témával kapcsolatos tanácsadásra nem áll rendelkezésre annyi idő, mint amennyi egy vélemény elfogadásához szükséges, az EGE kiadhat olyan, rövidebb nyilatkozatot vagy egyéb formában megfogalmazott elemzést, amelyet szükség esetén később vélemény formájában kidolgozott, részletesebb elemzés követ, miközben biztosítja, hogy az átláthatóság elvét ugyanúgy betartják, mint bármely más vélemény esetében. A nyilatkozatokat közzéteszik és az EGE honlapján hozzáférhetővé teszik. Munkaprogramja keretében az EGE a Bizottság képviselőjének egyetértésével aktualizálhatja véleményét, amennyiben azt szükségesnek tartja.

(10)   Az EGE tanácskozásai bizalmasak. A Bizottság képviselőjének egyetértésével az EGE tagjai egyszerű többséggel határozhatnak úgy, hogy a csoport tanácskozása nyilvános.

(11)   Az EGE tevékenységéhez kapcsolódó valamennyi lényeges dokumentumot – többek között a napirendeket, jegyzőkönyveket, véleményeket és a résztvevők beadványait – hozzáférhetővé kell tenni a szakértői csoportok nyilvántartásában, vagy pedig egy ott feltüntetett internetes hivatkozás segítségével, amely egy tematikus weboldalra mutat. Kivétel a közzététel alól akkor lehetséges, ha a dokumentum közzététele vélhetően kedvezőtlenül befolyásolná az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 4. cikke értelmében vett köz- vagy magánérdek védelmét.

(12)   Az EGE – megbízatásának lejárta előtt – jelentést készít addigi tevékenységeiről, amiért az elnök felelős. A jelentés közzététele és továbbítása a (11) bekezdésben meghatározott módon történik.

6. cikk

Az ülések költségei

(1)   Az EGE tevékenységeiben részt vevő személyek szolgálataikért nem részesülnek díjazásban.

(2)   Az EGE tagjainak az ülésekkel kapcsolatos utazási és tartózkodási költségeit a Bizottság a hatályos rendelkezéseknek megfelelően téríti meg.

(3)   Az említett költségeket az éves forrásfelosztási eljárás keretében megállapított, rendelkezésre álló előirányzatok erejéig kell megtéríteni.

7. cikk

Záró rendelkezések

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszik, és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba. A 2010/1/EU határozat hatályát veszti.

Kelt Brüsszelben, 2016. május 25-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  A Bizottság 2009. december 23-i 2010/1/EU határozat a tudomány és az új technológiák etikájával foglalkozó európai csoport mandátumának meghosszabbításáról (HL L 1., 2010.1.5., 8. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2015. március 13-i (EU, Euratom) 2015/443 határozata a Bizottságon belüli biztonságról (HL L 72., 2015.3.17., 41. o.).

(4)  A Bizottság 2015. március 13-i (EU, Euratom) 2015/444 határozata az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról (HL L 72., 2015.3.17., 53. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 30-i 1049/2001/EK rendelete az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).


Top