Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0768

A Tanács (EU) 2016/768 határozata (2016. április 21.) a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a nehézfémekről szóló 1998. évi jegyzőkönyv módosításainak elfogadásáról

OJ L 127, 18.5.2016, p. 8–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/768/oj

18.5.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 127/8


A TANÁCS (EU) 2016/768 HATÁROZATA

(2016. április 21.)

a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a nehézfémekről szóló 1998. évi jegyzőkönyv módosításainak elfogadásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen 192. cikkének (1) bekezdésére, összefüggésben 218. cikke (6) bekezdésének a) pontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,

mivel:

(1)

Az Unió szerződő fele az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ–EGB) égisze alatt létrejött, a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezménynek (a továbbiakban: az egyezmény), melyet 1981-ben hagyott jóvá (1).

(2)

Az Unió szerződő fele a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló, 1979. évi egyezményhez csatolt, a nehézfémekről szóló 1998. évi jegyzőkönyvnek (a továbbiakban: a jegyzőkönyv), melyet 2001. április 4-én hagyott jóvá (2).

(3)

A jegyzőkönyv szerződő felei 2009-ben tárgyalásokat kezdtek, melyek körét 2010-ben kiterjesztették, azzal a céllal, hogy tovább növeljék az emberi egészség és a környezet védelmének szintjét egyebek mellett a levegőszennyező anyagokra a kibocsátási forrásoknál alkalmazandó kibocsátási határértékek aktualizálása révén.

(4)

2012-ben az egyezmény végrehajtó szervének 31. ülésén jelen lévő felek konszenzussal elfogadták a 2012/5. és a 2012/6. határozatot, amelyek módosították a jegyzőkönyv szövegét.

(5)

A 2012/6. határozatban foglalt módosítások a jegyzőkönyv 13. cikkének (4) bekezdésében előírt gyorsított eljárásnak megfelelően hatályba léptek és alkalmazandók.

(6)

A 2012/5. határozatban foglalt módosításokat a jegyzőkönyv 13. cikkének (3) bekezdésével összhangban a jegyzőkönyv részes feleinek el kell fogadniuk.

(7)

Az Unió már fogadott el a jegyzőkönyv módosításainak hatálya alá tartozó kérdésekről jogi eszközt, köztük a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet (3).

(8)

Ezért az Unió nevében el kell fogadni a jegyzőkönyvnek a 2012/5. határozatban foglalt módosításait,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a nehézfémekről szóló 1998. évi jegyzőkönyv (a továbbiakban: a jegyzőkönyv) módosítását a Tanács az Európai Unió nevében elfogadja.

A jegyzőkönyv módosításainak – az egyezmény végrehajtó szerve 2012/5. határozatának mellékletében meghatározott – szövegét e határozat melléklete tartalmazza.

2. cikk

A Tanács elnöke kijelöli az(oka)t a személy(eke)t, aki(k) felhatalmazással rendelkezik/rendelkeznek arra, hogy az Unió hatáskörébe tartozó kérdések vonatkozásában a jegyzőkönyv (4) 13. cikkének (3) bekezdésében előírt elfogadási okiratot az Unió nevében letétbe helyezze/helyezzék.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2016. április 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

G.A. VAN DER STEUR


(1)  HL L 171., 1981.6.27., 11. o.

(2)  HL L 134., 2001.5.17., 40. o.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve (2010. november 24.) az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) (HL L 334., 2010.12.17., 17. o.).

(4)  A Tanács Főtitkársága gondoskodik a jegyzőkönyv hatálybalépése napjának az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről.


A jegyzőkönyvnek az egyezmény végrehajtó szerve 2012/5. sz. határozatának mellékletében meghatározott módosításai

a)   1. cikk

1.

A 10. pontban az „i. ennek a jegyzőkönyvnek, vagy ii. az I. vagy a II. melléklet azon módosításának a hatálybalépésétől számított két év elteltével, amely a helyhez kötött forrást a jegyzőkönyv hatálya alá vonta” szöveg helyébe a következő lép: „az e jegyzőkönyv valamely szerződő fél számára történő hatálybalépésétől számított két év elteltével. Egy adott szerződő fél dönthet úgy, hogy nem tekinti új, helyhez kötött forrásnak az olyan helyhez kötött forrást, amely tekintetében a jegyzőkönyvnek az adott szerződő fél számára történő hatálybalépésének időpontjában a megfelelő illetékes nemzeti hatóság már kiadta a jóváhagyást, feltéve, hogy az építés vagy a jelentős módosítások az említett időponttól számított öt éven belül megkezdődtek”.

2.

A 11. pont után a szöveg az alábbi 12. ponttal egészül ki:

„12.   Az „e jegyzőkönyv”, az „a jegyzőkönyv” és az „ez a jegyzőkönyv” kifejezések a nehézfémekről szóló 1998. évi módosított jegyzőkönyvet jelentik.”

b)   3. cikk

3.

A (2) bekezdésben a „Minden” szó helyébe „A (2a) és (2b) bekezdésre figyelemmel minden” szöveg lép.

4.

A (2) bekezdés a) pontjában az „amelyre a III. melléklet elérhető legjobb technikát határoz meg” szöveg helyébe az „amelyre a szerződő felek által a végrehajtó szerv ülésén elfogadott iránymutatás meghatározza az elérhető legjobb technikákat” szöveg lép.

5.

A (2) bekezdés c) pontjában az „amelyre a III. melléklet elérhető legjobb technikát határoz meg” szöveg helyébe az „amelyre a szerződő felek által a végrehajtó szerv ülésén elfogadott iránymutatás meghatározza az elérhető legjobb technikákat” szöveg lép.

6.

A (2) bekezdés után a szöveg az alábbi új (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a)   Az a szerződő fél, amely egy új forráskategóriákat bevezető módosítás hatálybalépését megelőzően már szerződő fele volt e jegyzőkönyvnek, alkalmazhatja a „meglévő, helyhez kötött forrás” tekintetében alkalmazandó határértékeket az adott új kategória bármely olyan forrására, amelynek építése vagy jelentős módosítása az adott módosítás adott szerződő félre vonatkozó hatálybalépésétől számított két éven belül kezdődött meg, kivéve, ha, és addig, amíg az adott forrás a későbbiekben jelentős módosításon nem esik át.

(2b)   Az a szerződő fél, amely egy „új, helyhez kötött forrásra” alkalmazandó új határértékeket bevezető módosítás hatálybalépését megelőzően már szerződő fele volt e jegyzőkönyvnek, továbbra is alkalmazhatja a korábban alkalmazandó határértékeket bármely olyan forrásra, amelynek építése vagy jelentős módosítása az adott módosítás adott szerződő félre vonatkozó hatálybalépésétől számított két éven belül kezdődött meg, kivéve, ha, és addig, amíg az adott forrás a későbbiekben jelentős módosításon nem esik át.”

7.

Az (5) bekezdésben:

a)

A „; ha az EMEP területi hatályán belül esnek, akkor alapkövetelmény, hogy az EMEP irányító szerve által meghatározott módszer szerint, ha az EMEP területi hatályán kívül esnek, akkor a végrehajtó szerv munkatervének megfelelően kialakított módszert használva útmutatóként” szöveget törölni kell, helyébe egy pont „.” lép.

b)

A bekezdés az első mondat után a következő szöveggel egészül ki:

„Az EMEP területi hatálya alá tartozó szerződő felek az EMEP irányító szerve által összeállított és a szerződő felek által a végrehajtó szerv valamely ülésén elfogadott iránymutatásban meghatározott módszereket alkalmazzák. Az EMEP területi hatályán kívül eső szerződő felek a végrehajtó szerv munkaterve nyomán kialakított módszereket használják útmutatásként.”

8.

A 3. cikk egy új, (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8)   Az egyezmény keretében minden szerződő fél aktívan részt vesz a légszennyezés emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatását vizsgáló, valamint a légköri nyomonkövetési és modellezési programokban.”

c)   3a. cikk

9.

A szöveg az alábbi 3a. cikkel egészül ki:

„3a. cikk

Rugalmas átmeneti intézkedések

(1)   A 3. cikk (2) bekezdésének c) és d) pontjában foglaltak ellenére az egyezmény azon szerződő felei, amelyek a 2014. január 1. és 2019. december 31. közötti időszakban válnak e jegyzőkönyv szerződő felévé, az ebben a cikkben meghatározott feltételek szerint rugalmas átmeneti intézkedéseket alkalmazhatnak az elérhető legjobb technikák alkalmazása és a meglévő, helyhez kötött forrásokra vonatkozó határértékeknek a helyhez kötött források bizonyos kategóriái esetében való megfelelés tekintetében.

(2)   Az e cikk szerinti rugalmas átmeneti intézkedések alkalmazát választó szerződő feleknek az e jegyzőkönyvet megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy az ahhoz való csatlakozásról szóló okirataikban fel kell tüntetniük az alábbiakat:

a)

A helyhez kötött forrásoknak a II. mellékletben felsorolt azon konkrét kategóriái, amelyek tekintetében a szerződő fél rugalmas átmeneti intézkedések alkalmazását választotta, azzal, hogy legfeljebb négy ilyen kategória sorolható fel;

b)

Azon helyhez kötött források, amelyek építése vagy legutóbbi jelentős módosítása 1990 vagy egy másik, 1985 és 1995 közé eső év előtt kezdődött (ezeket az éveket is beleértve), ahogy azt az adott szerződő fél a megerősítés, elfogadás, jóváhagyás vagy csatlakozás alkalmával meghatározta, és amelyek tekintetében alkalmazhatók az (5) bekezdés szerinti rugalmas átmeneti intézkedések; és

c)

A meghatározott rendelkezések teljes körű teljesítésének ütemezését bemutató, a (3) és (4) bekezdéssel összhangban lévő végrehajtási terv.

(3)   A szerződő feleknek legalább a II. melléklet 1., 2., 5. és 7. kategóriájába tartozó meglévő, helyhez kötött források tekintetében az elérhető legjobb technikákat kell alkalmazniuk legkésőbb e jegyzőkönyv adott szerződő fél számára történő hatálybalépésétől számított nyolc éven belül vagy 2022. december 31-ig, attól függően, hogy melyik időpont van hamarabb, az (5) bekezdésben leírt eset kivételével.

(4)   Az elérhető legjobb technikáknak vagy a határértékeknek a meglévő helyhez kötött forrásokra történő alkalmazása egyetlen fél esetében sem halasztható 2030. december 31. utáni időpontra.

(5)   A (2) bekezdés b) pontjának megfelelően jelzett bármely forrás vagy források tekintetében a szerződő felek legkésőbb e jegyzőkönyv adott szerződő fél számára történő hatálybalépésétől számított nyolc éven belül vagy, ha az korábbi időpont, 2022. december 31-ig a forrás vagy források megszüntetése mellett dönthetnek. Az ilyen források jegyzékét az adott szerződő fél (6) bekezdés szerinti következő jelentésébe bele kell foglalni. Az elérhető legjobb technikák és a határértékek alkalmazásával kapcsolatos követelmények nem vonatkoznak az ilyen forrásra vagy forrásokra, amennyiben a forrást vagy forrásokat 2030. december 31-ig megszüntetik. Amennyiben az ilyen forrást vagy forrásokat eddig a határidőig nem szüntetik meg, az adott szerződő félnek azt követően a megfelelő forráskategória szerinti új forrásokra vonatkozó elérhető legjobb technikákat és határértékeket kell alkalmaznia.

(6)   Az e cikk szerinti rugalmas átmeneti intézkedések alkalmazását választó szerződő fél a bizottság végrehajtó titkárához három évente jelentést nyújt be az elérhető legjobb technikák megvalósítása terén tett előrehaladásáról az e cikk szerinti forráskategóriákba tartozó, helyhez kötött források esetében. A bizottság végrehajtó titkára ezeket a hároméves jelentéseket eljuttatja a végrehajtó szervhez.”

d)   7. cikk

10.

Az (1) bekezdés a) pontjában:

a)

A bekezdés végén a szöveg a „. Továbbá:” szövegrésszel egészül ki;

valamint

b)

A szöveg a következő új i. és ii. alpontokkal egészül ki:

„i.

ha valamely szerződő fél a 3. cikk (2) bekezdésének b), c) vagy d) pontjának megfelelően más kibocsátáscsökkentési stratégiákat alkalmaz, köteles dokumentálni az alkalmazott stratégiákat valamint az adott bekezdésben leírt követelményeknek való megfelelést;

ii.

ha valamely szerződő fél a 3. cikk (2) bekezdésének d) pontja szerinti valamely határértéket műszakilag vagy gazdaságilag nem megvalósíthatónak ítéli, azt jelentenie és bizonyítania kell;”

11.

Az (1) bekezdés b) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„b)

Az EMEP területi hatálya alá tartozó minden szerződő fél a bizottság ügyvezető titkárán keresztül beszámol az EMEP-nek az I. mellékletben felsorolt nehézfémek kibocsátási szintjére vonatkozó információkról, az EMEP irányító szerve által összeállított és a szerződő felek által a végrehajtó szerv valamely ülésén elfogadott iránymutatásban meghatározott módszereket alkalmazva. Az EMEP területi hatályán kívül eső szerződő felek beszámolnak az I. mellékletben felsorolt nehézfémek kibocsátási szintjére vonatkozóan rendelkezésre álló információkról. A Felek továbbá információt szolgáltatnak az I. mellékletben felsorolt anyagok kibocsátási szintjeiről az említett mellékletben előírt referenciaévre vonatkozóan;”

12.

A (1) bekezdés b) pontja után a szöveg az alábbi új pontokkal egészül ki:

„c)

Az EMEP területi hatálya alá tartozó minden szerződő fél a bizottság ügyvezető titkárán keresztül, és a végrehajtó szerv által elfogadott útmutatók alkalmazásával beszámol a végrehajtó szervnek a rendelkezésre álló információkról az egyezmény keretében végzett, a légszennyezés emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatását vizsgáló, valamint a légköri nyomonkövetési és modellezési programjaival kapcsolatban;

d)

A végrehajtó szerv kérésére az EMEP területi hatályán kívül eső szerződő felek is elérhetővé teszik a c) pontban leírtakhoz hasonló információkat.”

13.

A (3) bekezdésben:

a)

Az „A végrehajtó szerv éves ülése előtt elegendő idővel” szöveg helyébe „A végrehajtó szerv kérésére és az általa meghatározott ütemezésnek megfelelően” szöveg lép;

b)

Az „EMEP” szó után a szöveg az „és az egyéb segédszervek” szöveggel egészül ki;

c)

A „tájékoztatást” szó előtt a szöveg a „megfelelő” szóval egészül ki.

e)   8. cikk

14.

„A végrehajtó szerv éves ülése előtt elegendő idővel az EMEP köteles a megfelelő modellek és mérések használatával készített” szöveg helyébe „A végrehajtó szerv kérésére és az általa meghatározott ütemezésnek megfelelően az EMEP és műszaki szervei kötelesek a megfelelő modellek és mérések használatával készített” szöveg lép.

f)   10. cikk

15.

A (4) bekezdésben:

a)

A „ki kell dolgozniuk” szöveg helyébe a „mérlegelniük kell” szöveg lép.

b)

A „munkatervét” szó helyébe a „munkatervének kidolgozását” szöveg lép;

c)

„az I. mellékletben szereplő nehézfémek atmoszférába történő kibocsátásainak csökkentése érdekében szükséges további lépések” szöveget el kell hagyni, és a helyébe „a további lépések” szöveg lép.

g)   13. cikk

16.

A (3) bekezdésben:

a)

A „valamint az I., II., IV., V. és VI. melléklet” szöveg helyébe „a III. és VII. melléklet kivételével a mellékletek módosításait” szöveg lép;

b)

Az „amikor a szerződő felek kétharmada” szöveg helyébe az „amikor a módosítások elfogadásának időpontjában meglévő szerződő felek kétharmada” szöveg lép.

17.

A (4) bekezdésben a „kilencvenedik” szó helyébe „180.” lép.

18.

Az (5) bekezdésben a „90” helyébe „180” lép.

19.

Az (5) bekezdés után a szöveg az alábbi, új (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:

„(5a)   Az azt elfogadó szerződő felek tekintetében az (5b) bekezdés szerinti eljárás irányadó a (3) bekezdésben megállapított eljárással szemben a II., IV., V. és VI. melléklet módosítása során.

(5b)   A II., IV., V. és VI. melléklet módosításait a végrehajtó szerv ülésein jelenlévő Felek konszenzussal fogadják el. A bizottság végrehajtó titkárától érkezett, valamennyi szerződő félnek szóló értesítést követő egy év elteltével bármely melléklet módosítása hatályba lép azon szerződő felek tekintetében, amelyek nem nyújtottak be bejelentést a letéteményeshez az a) pont rendelkezéseinek megfelelően:

a)

Ha valamely szerződő fél nem tudja jóváhagyni a II., IV., V. vagy VI. melléklet valamely módosítását, erről írásban tájékoztatnia kell a letéteményest az elfogadás közlésétől számított egy éven belül. A letéteményes késedelem nélkül minden ilyen bejelentésről köteles értesíteni a többi szerződő felet. Bármely szerződő fél elfogadásra cserélheti korábbi bejelentését; a szerződő fél tekintetében a melléklet módosítása az elfogadó nyilatkozat letéteményesnél történő letétbe helyezésével lép hatályba;

b)

A II., IV., V. vagy VI. melléklet módosítása nem lép hatályba, amennyiben összesen 16 vagy annál több szerződő fél

i.

az a) pont rendelkezéseivel összhangban bejelentést nyújtott be; vagy

ii.

nem fogadta el az ebben a bekezdésben megállapított eljárást, és még nem helyezett letétbe a (3) bekezdés rendelkezéseivel összhangban lévő elfogadó okiratot.”

h)   15. cikk

20.

A (2) bekezdés után a cikk az alábbi, új (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3)   Az államoknak vagy regionális gazdasági integrációs szervezeteknek a megerősítő, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratukban kell kinyilvánítaniuk, ha nem kívánják, hogy kötelező erejűek legyenek rájuk nézve a 13. cikk (5b) bekezdésében megállapított eljárások a II., IV., V. és VI. melléklet módosítása tekintetében.”

i)   II. melléklet

21.

A II. alcímen belül található táblázatban, az 5. kategória leírásánál, az első sorban az „ólmot vagy cinket” szöveg helyébe az „ólmot, cinket, valamint szilícium-, illetve ferromangán ötvözeteket” szöveg lép.

j)   IV. melléklet

22.

Az első pont elé az „1.” sorszámot kell illeszteni.

23.

Az a) pontban a „jegyzőkönyv” szó helyébe a „jegyzőkönyvnek az adott szerződő fél tekintetében történő” szöveg lép.

24.

A b) pontban:

a)

Az első mondatban a „nyolc” szó helyébe a „két” szó lép.

b)

Az első mondatban a „jegyzőkönyv hatálybalépésétől” szöveg helyébe a „jegyzőkönyvnek az adott szerződő fél tekintetében történő hatálybalépésétől” szöveg lép, és a szöveg az „év” szó után a „vagy, ha az későbbi időpont, 2020. december 31.” szöveggel egészül ki.

c)

Az utolsó mondatot el kell hagyni.

25.

A melléklet végén a szöveg az alábbi, új 2. és 3. ponttal egészül ki:

„2.

Az 1. pontban foglaltak ellenére, de a 3. pontban foglaltakra figyelemmel, az egyezmény azon szerződő felei, amelyek a 2014. január 1. és 2019. december 31. közötti időszakban válnak e jegyzőkönyvnek is szerződő felévé, e jegyzőkönyv megerősítésekor, elfogadásakor, jóváhagyásakor vagy az ahhoz való csatlakozáskor nyilatkozatot tehetnek, miszerint e jegyzőkönyv adott fél számára történő hatálylépésétől számított legfeljebb 15 évre meg fogják hosszabbítani a 3. cikk (2) bekezdésének d) pontjában említett határértékek alkalmazására vonatkozó határidőket.

3.

Azon szerződő felek, amelyek a helyhez kötött források adott kategóriájával kapcsolatban az e jegyzőkönyv 3a. cikke szerinti választás lehetőségével éltek, ugyanazon forráskategóriára vonatkozóan nem tehetik meg a 2. pont szerinti nyilatkozatot is.”

k)   V. melléklet

26.

Az V. melléklet helyébe az alábbi szöveg lép:

„V. MELLÉKLET

A nagyobb, helyhez kötött forrásokból származó kibocsátások korlátozására szolgáló határértékek

1.

A nehézfém-kibocsátások korlátozása szempontjából kétféle határértéknek van jelentősége:

a)

egyes nehézfémekre vagy nehézfém-csoportokra vonatkozó határértékek; és

b)

a részecske-kibocsátásokra vonatkozó általános határértékek.

2.

A részecske-kibocsátásokra vonatkozó határértékek alapvetően nem helyettesíthetik a kadmiumra, ólomra és higanyra vonatkozó fajlagos határértékeket, mivel a részecske-kibocsátásokhoz kötődő fémek mennyisége eljárásonként változó. E határértékek betartása ugyanakkor jelentősen hozzájárul az összesített nehézfém-kibocsátás csökkentéséhez. Emellett a részecske-kibocsátások figyelemmel kísérése általában olcsóbb, mint az egyes anyagok megfigyelése, ráadásul az egyes nehézfémek folyamatos megfigyelése általában nem is kivitelezhető. Mindezek miatt a részecske-kibocsátási határértékeknek nagy jelentősége van, és legtöbbször ebben a mellékletben is ilyenek szerepelnek, általában kiegészítve a kadmiumra, ólomra vagy higanyra vonatkozó fajlagos határértékeket.

3.

Az A. szakasz az Amerikai Egyesült Államokon kívüli szerződő felekre vonatkozik. A B. szakasz az Amerikai Egyesült Államokra vonatkozik.

A.   Az Amerikai Egyesült Államokon kívüli szerződő felek

4.

Csak ebben a szakaszban a „por” bármilyen formájú, szerkezetű vagy sűrűségű, a mintavételi pont körülményei között a gáz fázisban diszpergált állapotban jelen lévő részecskék tömege, mely részecskék meghatározott körülmények között végzett szűréssel gyűjthetők össze az elemezni kívánt gáz reprezentatív mintavételét követően, és amelyek a szűrő feletti részen vagy a szűrőn maradnak a meghatározott körülmények között végrehajtott szárítást követően.

5.

E szakasz alkalmazásában a „kibocsátási határérték” vagy „határérték” a berendezések hulladékgázában lévő por és e jegyzőkönyvben említett nehézfémek azon maximális mennyiségét jelenti, amely nem léphető túl. Amennyiben másképp nem rendelkeznek, a szennyező anyag tömegét el kell osztani a hulladékgázok térfogatával (mg/m3-ben kifejezve), a száraz gáz hőmérsékletét és nyomását tekintve standard körülményeket feltételezve (térfogat 273,15 K-n és 101,3 kPa). A hulladékgáz oxigéntartalma tekintetében a nagyobb, helyhez kötött források kiválasztott kategóriáihoz tartozó értékek alkalmazandók. A hulladékgázban lévő szennyező anyagok koncentrációjának csökkentése céljából alkalmazott hígítás nem megengedett. A berendezések indítását, leállítását és karbantartását nem kell figyelembe venni.

6.

A kibocsátásokat minden esetben mérésekkel vagy legalább ugyanolyan pontosságú számításokkal kell ellenőrizni. A határértékeknek való megfelelést folyamatos vagy szakaszos méréssel vagy egyéb, műszakilag megfelelő módszerrel kell ellenőrizni, beleértve az igazolt számítási módszereket is. A megfelelő nehézfémekre vonatkozó méréseket háromévenként legalább egyszer el kell végezni minden ipari forrás esetében. Figyelembe kell venni a szerződő felek által a végrehajtó szerv ülésén a mérések és számítások módszereire vonatkozóan elfogadott iránymutató dokumentumokat. Folyamatos mérések esetén a határértéknek való megfelelés akkor valósul meg, ha az ellenőrzött havi kibocsátási átlag nem haladja meg a kibocsátási határértéket. Szakaszos mérés vagy egyéb megfelelő meghatározási vagy számítási eljárás esetén a kibocsátási határértékeknek való megfelelés akkor áll fenn, ha a jellegzetes feltételek mellett, megfelelő számban végzett mérésből kapott értékek átlaga nem lépi túl a kibocsátási szabvány értékét. A mérési módszerek pontatlansága figyelembe vehető az ellenőrzés során. Az anyagok közvetett módon is figyelemmel kísérhetők összegparaméterek/kumulatív paraméterek segítségével (pl. a por mint a nehézfémek összegparamétere). Egyes esetekben a kibocsátásoknak bizonyos technikákkal való kezelése elegendő lehet az értékek/határértékek betartásához.

7.

A megfelelő szennyező anyagok megfigyelését és a folyamatparaméterek mérését, valamint az automatikus mérési rendszerek minőségbiztosítását és az azok kalibrálására szolgáló referenciaméréseket a CEN szabványaival összhangban kell végrehajtani. Amennyiben nem áll rendelkezésre megfelelő CEN-szabvány, olyan ISO-szabványokat vagy nemzeti, illetve nemzetközi szabványokat kell figyelembe venni, amelyek az adatszolgáltatást ezzel tudományos szempontból egyenértékű minőségben tudják biztosítani.

50 MWth-nál nagyobb bemenő hőteljesítményű égetőművek (kazánok és technológiai fűtőberendezések)  (1) (II. melléklet, 1. kategória)

8.

A porkibocsátásra vonatkozó határértékek a biomasszától és a tőzegtől eltérő szilárd és folyékony tüzelőanyagok égetése esetén: (2)

1. táblázat

Tüzelőanyag-típus

Bemenő hőteljesítmény (MWth)

Por-kibocsátási határérték (mg/m3)  (1)

Szilárd tüzelőanyagok

50–100

Új üzemek:

20 (szén, lignit és egyéb szilárd tüzelőanyagok)

Meglévő üzemek:

30 (szén, lignit és egyéb szilárd tüzelőanyagok)

100–300

Új üzemek:

20 (szén, lignit és egyéb szilárd tüzelőanyagok)

Meglévő üzemek:

25 (szén, lignit és egyéb szilárd tüzelőanyagok)

> 300

Új üzemek:

10 (szén, lignit és egyéb szilárd tüzelőanyagok)

Meglévő üzemek:

20 (szén, lignit és egyéb szilárd tüzelőanyagok)

Folyékony tüzelőanyagok

50–100

Új üzemek:

20

Meglévő üzemek:

 

30 (általánosságban)

 

50 a nyersolaj finomításából származó desztillációs és átalakítási maradványanyagok saját fogyasztásra szánt elégetéséhez égetőműben

Folyékony tüzelőanyagok

100–300

Új üzemek:

20

Meglévő üzemek:

 

25 (általánosságban)

 

50 a nyersolaj finomításából származó desztillációs és átalakítási maradványanyagok saját fogyasztásra szánt elégetéséhez égetőműben

> 300

Új üzemek:

10

Meglévő üzemek:

 

20 (általánosságban)

 

50 a nyersolaj finomításából származó desztillációs és átalakítási maradványanyagok saját fogyasztásra szánt elégetéséhez égetőműben

9.

A 8. pontban említett tüzelőberendezésekre vonatkozó speciális rendelkezések:

a)

egy szerződő fél az alábbi esetekben térhet el a 8. pontban előírt kibocsátási határértékeknek való megfelelés kötelezettségétől:

i.

általában gáz üzemanyagot használó égetőművek esetében, amelyek kivételesen kénytelenek egyéb üzemanyagot használni a gázellátásban bekövetkező hirtelen zavar miatt, és amelyeket ezért hulladékgáz-tisztító létesítménnyel kellene ellátni;

ii.

meglévő égetőművek esetében, amelyek legfeljebb 17 500 üzemórát működnek 2016. január 1-jétől kezdődően, és legkésőbb 2023. december 31-ig;

b)

amennyiben egy égetőművet legalább 50 MWth teljesítménnyel bővítenek, a 8. pontban az új létesítményekre meghatározott kibocsátási határérték alkalmazandó a változás által érintett bővített részre. A kibocsátási határérték kiszámítása az üzem meglévő és új része tényleges bemenő hőteljesítményével súlyozott átlagaként történik;

c)

a szerződő felek gondoskodnak a kibocsátás csökkentésére szolgáló berendezések hibás működésével vagy meghibásodásával kapcsolatos eljárásokról;

d)

vegyes üzemű égetőmű esetében, ahol egy időben kettő vagy több tüzelőanyagot használnak fel, a kibocsátási határértéket az egyes tüzelőanyagokra vonatkozó kibocsátási határértékek súlyozott átlagaként kell meghatározni, az egyes üzemanyagok által biztosított bemenő hőteljesítmény alapján.

Alap- és másodnyersanyagokból történő vas- és acélgyártás (II. melléklet, 2. és 3. kategória)

10.

A porkibocsátásra vonatkozó határértékek:

2. táblázat

Tevékenység

Por-kibocsátási határérték (mg/m3)

Szinterelő üzem

50

Pelletező üzem

20 aprítás, őrlés és szárítás esetén

15 a folyamat minden más lépése tekintetében

Kohó: nagyolvasztó-léghevítők

10

Oxigénes konverteracél-gyártás és öntés

30

Elektroacél-gyártás és -öntés

15 (meglévő)

5 (új)

Vasöntödék (II. melléklet, 4. kategória)

11.

A porkibocsátásra vonatkozó határértékek vasöntödék esetén:

3. táblázat

Tevékenység

Por-kibocsátási határérték (mg/m3)

Vasöntödék:

minden olvasztó (kupoló, indukciós, forgó); minden öntőforma (héj, állandó)

20

Meleghengerlés

20

50, ahol nem alkalmazható zsákszűrő a nedves gőzök jelenléte miatt

Vörösréz, cink, valamint szilícium-, illetve ferromangán ötvözetek gyártása és feldolgozása, ideértve az Imperial Smelting kemencéket (II. melléklet, 5. és 6. kategória)

12.

A porkibocsátásra vonatkozó határértékek vörösréz, cink, valamint szilícium-, illetve ferromangán ötvözetek gyártása és feldolgozása esetén:

4. táblázat

 

Por-kibocsátási határérték (mg/m3)

Fémkohászati gyártás és feldolgozás

20

Ólomgyártás és -feldolgozás (II. melléklet, 5. és 6. kategória)

13.

A porkibocsátásra vonatkozó határérték ólomgyártás és -feldolgozás esetén:

5. táblázat

 

Por-kibocsátási határérték (mg/m3)

Ólomgyártás és -feldolgozás

5

Cementipar (II. melléklet, 7. kategória)

14.

A porkibocsátásra vonatkozó határértékek cementgyártás esetén:

6. táblázat

 

Por-kibocsátási határérték (mg/m3)  (2)

Cementgyártás létesítményei, kemencék, malmok és klinkerhűtők

20

Hulladék-együttégetést alkalmazó cementgyártó létesítmények, kemencék, malmok és klinkerhűtők

20

Üvegipar (II. melléklet, 8. kategória)

15.

A porkibocsátásra vonatkozó határértékek üveggyártás esetén:

7. táblázat

 

Por-kibocsátási határérték (mg/m3)  (3)

Új létesítmények

20

Meglévő létesítmények

30

16.

Az ólomkibocsátásra vonatkozó határértékek üveggyártás esetén: 5 mg/m3.

Klór-alkáli ipar (II. melléklet, 9. kategória)

17.

A higanykatódos eljárást alkalmazó meglévő klór-alkáli üzemeknek 2020. december 31-ig át kell térniük a higanymentes technológia használatára vagy be kell zárniuk; az átállás időpontjáig az üzemek által a levegőbe kibocsátott higany tekintetében egy Mg (3) klórtermelési kapacitásra vetítve 1 g higanymennyiség van előírva.

18.

Az új klór-alkáli üzemeket higanymentesen kell működtetni.

Hulladékégetés (II. melléklet, 10. és 11. kategória)

19.

A por-kibocsátásra vonatkozó határértékek hulladékégetés esetén:

8. táblázat

 

Por-kibocsátási határérték (mg/m3)  (4)

Kommunális, veszélyes, nem veszélyes és kórházi hulladék égetése

10

20.

A higany-kibocsátásra vonatkozó határértékek hulladékégetés esetén: 0,05 mg/m3.

21.

A higany-kibocsátásra vonatkozó határértékek hulladék-együttégetés esetén az 1. és a 7. kategóriában: 0,05 mg/m3.

B.   Amerikai Egyesült Államok

22.

A következő helyhez kötött forráskategóriákba tartozó új, helyhez kötött forrásokból származó részecske- és/vagy bizonyos nehézfém-kibocsátások korlátozásában alkalmazandó határértékeket és azon forrásokat, amelyekre vonatkoznak, a következő dokumentumok állapítják meg:

a)

Steel Plants: Electric Arc Furnaces – 40 C.F.R. Part 60, Subpart AA and Subpart AAa;

b)

Small Municipal Waste Combustors – 40 C.F.R. Part 60, Subpart AAAA;

c)

Glass Manufacturing – 40 C.F.R. Part 60, Subpart CC;

d)

Electric Utility Steam Generating Units – 40 C.F.R. Part 60, Subpart D and Subpart Da;

e)

Industrial-Commercial-Institutional Steam Generating Units – 40 C.F.R. Part 60, Subpart Db and Subpart Dc;

f)

Municipal Waste Incinerators – 40 C.F.R. Part 60, Subpart E, Subpart Ea and Subpart Eb;

g)

Hospital/Medical/Infectious Waste Incinerators – 40 C.F.R. Part 60, Subpart Ec;

h)

Portland Cement – 40 C.F.R. Part 60, Subpart F;

i)

Secondary Lead Smelters – 40 C.F.R. Part 60, Subpart L;

j)

Basic Oxygen Process Furnaces – 40 C.F.R. Part 60, Subpart N;

k)

Basic Process Steelmaking Facilities (after 20 January 1983) – 40 C.F.R. Part 60, Subpart Na;

l)

Primary Copper Smelters – 40 C.F.R. Part 60, Subpart P;

m)

Primary Zinc Smelters – 40 C.F.R. Part 60, Subpart Q;

n)

Primary Lead Smelters – 40 C.F.R. Part 60, Subpart R;

o)

Ferroalloy Production Facilities – 40 C.F.R. Part 60, Subpart Z;

p)

Other Solid Waste Incineration Units (after 9 December 2004) – 40 C.F.R. Part 60, Subpart EEEE;

q)

Secondary lead smelters – 40 C.F.R. Part 63, Subpart X;

r)

Hazardous waste combustors – 40 C.F.R. Part 63, Subpart EEE;

s)

Portland cement manufacturing – 40 C.F.R. Part 63, Subpart LLL;

t)

Primary copper – 40 C.F.R. Part 63, Subpart QQQ;

u)

Primary lead smelting – 40 C.F.R. Part 63, Subpart TTT;

v)

Iron and steel foundries – 40 C.F.R. Part 63, Subpart EEEEE;

w)

Integrated iron and steel manufacturing – 40 C.F.R. Part 63, Subpart FFFFF;

x)

Electric Arc Furnace Steelmaking Facilities – 40 C.F.R. Part 63, Subpart YYYYY;

y)

Iron and steel foundries – 40 C.F.R. Part 63, Subpart ZZZZZ;

z)

Primary Copper Smelting Area Sources – 40 C.F.R. Part 63, Subpart EEEEEE;

aa)

Secondary Copper Smelting Area Sources – 40 C.F.R. Part 63, Subpart FFFFFF;

bb)

Primary Nonferrous Metals Area Sources: Zinc, Cadmium, and Beryllium – 40 C.F.R. Part 63, Subpart GGGGGG;

cc)

Glass manufacturing (area sources) – 40 C.F.R. Part 63, Subpart SSSSSS;

dd)

Secondary Nonferrous Metal Smelter (Area Sources) – 40 C.F.R. Part 63, Subpart TTTTTT;

ee)

Ferroalloys Production (Area Sources) – 40 C.F.R. Part 63, Subpart YYYYYY;

ff)

Aluminum, Copper, and Nonferrous Foundries (Area Sources) – 40 C.F.R. Part 63, Subpart ZZZZZZ;

gg)

Standards of Performance for Coal Preparation and Processing Plants – 40 C.F.R. Part 60, Subpart Y;

hh)

Industrial, Commercial, Institutional and Process Heaters – 40 C.F.R. Part 63, Subpart DDDDD;

ii)

Industrial, Commercial and Institutional Boilers (Area Sources) – 40 C.F.R. Part 63, Subpart JJJJJJ;

jj)

Mercury Cell Chlor-Alkali Plants – 40 C.F.R. Part 63, Subpart IIIII;

és

kk)

Standards of Performance Commercial and Industrial Solid Waste Incineration Units for which Construction is Commenced after November 30, 1999, or for which Modification or Reconstruction is Commenced on or after 1 June 2001 – 40 C.F.R. Part 60, Subpart CCCC.”

l)   VI. melléklet

27.

Az 1. pontban:

a)

Az „Amennyiben ez a melléklet másként nem rendelkezik, a” szöveget el kell hagyni, és a helyébe az „E” szó lép;

b)

A „számított hat hónapon belül” szöveget el kell hagyni;

c)

A „jegyzőkönyv hatálybalépésétől” szöveg helyébe a „jegyzőkönyvnek az adott szerződő fél tekintetében történő hatálybalépéséig” szöveg lép.

28.

A 3. pontot el kell hagyni.

29.

A 4. pontban az „A” szó helyébe „Az 1. pontban foglaltak ellenére a” szöveg lép.

30.

Az 5. pontban az a) pontot megelőzőbevezető szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„Valamennyi szerződő félnek legkésőbb e jegyzőkönyvnek az adott szerződő fél tekintetében történő hatálybalépéséig el kell érnie az alábbiakat meg nem haladó koncentrációszinteket:”.


(1)  Az égetőmű bemenő hőteljesítménye a közös kéményhez csatlakozó összes egység bemenő teljesítményének összegeként kerülkiszámításra. A teljes bemenő hőteljesítmény kiszámításakor nem kell figyelembe venni a 15 MWth teljesítmény alatti önálló egységeket.

(2)  A kibocsátási határértékek különösen a következő esetekben nem alkalmazandók:

azokban az üzemekben, amelyek kizárólag biomasszát és tőzeget használnak tüzelőanyag-forrásként,

azokban az üzemekben, ahol az égéstermékeket közvetlen fűtésre, szárításra vagy tárgyak, illetve anyagok egyéb kezelésére használják,

utóégető berendezések, amelyeket a hulladékgázok égetéssel történő tisztítására terveztek, és amelyek nem önálló égetőműként üzemelnek,

a katalitikus krakkolás katalizátorainak regenerálását végző berendezések,

a hidrogén-szulfidot kénné konvertáló berendezések,

a vegyiparban használatos reaktorok,

koksszal üzemelő olvasztók,

léghevítők (cowper, kauper),

regeneráló kazánok a papírrostot gyártó létesítményekben,

hulladékégetők, és

dízel-, benzin-, gázmotorral vagy gázturbinával működtetett üzemek, az alkalmazott tüzelőanyagtól függetlenül.

(1)  A határértékek szilárd tüzelőanyagok esetében 6 %, folyékony tüzelőanyagok esetében pedig 3 % oxigéntartalomra vonatkoznak.

(2)  A határértékek 10 % oxigéntartalomra vonatkoznak.

(3)  A határértékek folyamatos olvasztás esetén 8 %, nem folyamatos olvasztás esetén pedig 13 % oxigéntartalomra vonatkoznak.

(3)  1 Mg = 1 tonna.

(4)  A határérték 11 % oxigéntartalomra vonatkozik.


Top