EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0042(01)

Az Európai Központi Bank (EU) 2017/935 határozata (2016. november 16.) a szakmai alkalmasságra és üzleti megbízhatóságra vonatkozó határozatok elfogadásával kapcsolatos hatáskör-átruházásról és a szakmai alkalmassági és üzleti megbízhatósági követelmények értékeléséről (EKB/2016/42)

OJ L 141, 1.6.2017, p. 21–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/935/oj

1.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 141/21


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2017/935 HATÁROZATA

(2016. november 16.)

a szakmai alkalmasságra és üzleti megbízhatóságra vonatkozó határozatok elfogadásával kapcsolatos hatáskör-átruházásról és a szakmai alkalmassági és üzleti megbízhatósági követelmények értékeléséről (EKB/2016/42)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a felügyeleti feladatokhoz kapcsolódó jogi eszközök tekintetében a döntéshozatali hatáskörök átruházásának általános keretéről szóló, 2016. november 16-i (EU) 2017/933 európai központi banki határozatra (EKB/2016/40) (2) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1)

Az Európai Központi Bank (EKB) a jelentős felügyelt szervezetek tekintetében hatáskörrel rendelkező hatóságként az 1024/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének e) pontjával és a 468/2014/EU európai központi banki rendelet (EKB/2014/17) (3) 93. és 94. cikkével összhangban felel annak biztosításáért, hogy e szervezetek vezető testületeinek tagjai megfeleljenek a szakmai alkalmassági és üzleti megbízhatósági követelményeknek.

(2)

A 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) 91. cikke előírja, hogy: a) a felügyelt szervezetek vezető testületei tagjainak mindenkor kellően jó hírnévvel kell rendelkezniük, továbbá feladataik ellátásához elegendő ismeret, készség és tapasztalat birtokában kell lenniük, valamint a vezető testületnek az intézmény tevékenységeinek megértéséhez megfelelő kollektív tudással, készségekkel és tapasztalattal kell rendelkeznie; b) a vezető testület minden tagjának elegendő időt kell fordítania az intézménynél vállalt funkciói ellátására, és – figyelemmel az egyéni körülményekre és az intézmény tevékenységeinek jellegére, körére és összetettségére – a vezető testület valamely tagja által egy időben betölthető igazgatói tisztségek száma egy meghatározott számot nem léphet túl; c) a vezető testület minden egyes tagjának tisztességesen, befolyásolástól mentesen és önállóan kell cselekednie; és d) a felügyelt szervezetek a vezető testület vonatkozásában alkalmazzanak a sokszínűséget előmozdító politikát.

(3)

Az 1024/2013/EU rendelet 4. cikkének (3) bekezdésével összhangban az EKB-nak felügyeleti feladatainak ellátásakor a teljes vonatkozó uniós joganyagot, és az irányelvek formájában megjelenő uniós joganyag esetében az azokat átültető nemzeti jogszabályokat is alkalmaznia kell. Az EKB-ra vonatkoznak az Európai Bankhatóság (EBH) által kidolgozott és az Európai Bizottság által az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 10–15. cikkével összhangban elfogadott szabályozástechnikai és végrehajtás-technikai standardok is. Az EKB-nak törekednie kell arra, hogy megfeleljen az EBH által az 1093/2010/EU rendelet 16. cikkének megfelelően kidolgozott iránymutatásoknak és ajánlásoknak, valamint az EBH által az említett rendeletnek megfelelően kidolgozott európai felügyeleti kódexnek.

(4)

Az Európai Bankhatóság EBA/GL/2012/06 iránymutatása (6) szerint egy adott tag alkalmasságának értékelésekor a jó üzleti hírnév és a tapasztalat kritériumának értékelésén túl a vezető testület működéséhez szükséges további fontos kritériumok értékelését is el kell végezni. Az értékelésnek ki kell terjednie a tagok esetleges összeférhetetlenségére, az arra való képességükre, hogy elegendő időt fordítsanak a funkció ellátására, arra, hogy a tagok képesek-e feladataikat függetlenül, más személyek illetéktelen befolyásától mentesen ellátni, a vezető testület általános összetételére, valamint a szükséges kollektív ismeretekre és szakértelemre. Ez nem érinti az intézmény vállalatirányítási rendszere végrehajtásának a 2013/36/EU irányelv 88. cikke alkalmazásában történő értékelését.

(5)

A 2013/36/EU irányelv 91. cikkét végrehajtó nemzeti jogon túlmenően az EKB szakmai alkalmasságra és üzleti megbízhatóságra vonatkozó határozatainak biztosítaniuk kell minden más alkalmazandó nemzeti jogszabályban meghatározott követelményeknek való megfelelést is. Ezért annak értékelését, hogy valamely döntés elfogadható-e hatáskörátruházás révén, az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott szakmai alkalmassági és üzleti megbízhatósági követelmények teljesítése értékelésének sérelme nélkül kell végezni.

(6)

Az EKB-nak hatáskörrel rendelkező hatóságként minden évben jelentős számú szakmai alkalmasságra és üzleti megbízhatóságra vonatkozó határozatot kell elfogadnia. A döntéshozatali folyamat megkönnyítésére az ilyen döntések elfogadásával kapcsolatban hatáskör-átruházási határozatot kell elfogadni. Az Európai Unió Bírósága elismerte, hogy a hatáskör-átruházásra szükség lehet ahhoz, hogy valamely intézmény képes legyen elfogadni a feladatai ellátásához szükséges jelentős számú döntést. A Bíróság hasonlóképpen elismerte azt, hogy valamennyi intézményrendszer lényegi elveként biztosítani kell a döntéshozó szervek működőképességét (7).

(7)

A döntéshozatali hatáskörök átruházásának korlátozottnak és arányosnak kell lennie, és a hatáskör-átruházás terjedelmét egyértelműen meg kell határozni.

(8)

Az (EU) 2017/933 határozat (EKB/2016/40) meghatározza a felügyeleti vonatkozású hatáskör-átruházási határozatok elfogadásakor követendő eljárást, és azon személyek körét, akikre döntéshozatali hatáskör átruházható. Az említett határozat nem érinti az EKB felügyeleti feladatainak ellátását, és nem sérti a felügyeleti testület arra vonatkozó hatáskörét, hogy a Kormányzótanács részére teljesen kidolgozott határozattervezeteket nyújtson be.

(9)

Amennyiben a felhatalmazáson alapuló határozat e határozatban megállapított kritériumai nem teljesülnek, a szakmai alkalmasságra és üzleti megbízhatóságra vonatkozó határozatokat az 1024/2013/EU rendelet 26. cikkének (8) bekezdésében és az EKB/2004/2 határozat (8) 13 g. cikkében meghatározott, kifogásról való lemondáson alapuló eljárással összhangban kell elfogadni.

(10)

Ha valamely tagot úgy tekintenek, hogy nem teljesíti a szakmai alkalmassági és üzleti megbízhatósági követelményeket, a szakmai alkalmasságra és üzleti megbízhatóságra vonatkozó határozatot nem felhatalmazáson alapuló határozat útján, hanem a kifogásról való lemondáson alapuló eljárás szerint kell elfogadni. Ezért a kifogásról való lemondáson alapuló eljárásra elegendő időt kell hagyni olyan esetekben, amikor nem határozható meg előre, hogy felhatalmazáson alapuló határozat elfogadható-e. Emiatt, ha valamely illetékes nemzeti hatóság nem nyújtja be az EKB-hoz a felhatalmazáson alapuló határozat tervezetét a szakmai alkalmasságra és üzleti megbízhatóságra vonatkozó határozat elfogadására az alkalmazandó nemzeti jogszabály szerint irányadó határidő letelte előtt 20 munkanappal, a határozatot a kifogásról való lemondáson alapuló eljárás szerint kell elfogadni. Emellett, ha a szervezeti egységek vezetőinek az illetékes nemzeti hatóság által adott információk elégtelensége vagy az értékelés összetettsége miatt aggályaik vannak a szakmai alkalmassági és üzleti megbízhatósági követelmények tag általi teljesítésével kapcsolatban, újfent a kifogásról való lemondáson alapuló eljárást kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1.   „szakmai alkalmassági és üzleti megbízhatósági követelmények”: azok a követelmények, amelyeket a jelentős felügyelt szervezetek vezető testületei tagjainak a 2013/36/EU irányelv 91. cikke és bármely más alkalmazandó jog értelmében mindenkor teljesíteniük kell;

2.   „szakmai alkalmasságra és üzleti megbízhatóságra vonatkozó határozat”: az EKB azt kimondó határozata, hogy egy magánszemély megfelel-e a szakmai alkalmassági és üzleti megbízhatósági követelményeknek;

3.   „alkalmazandó jog”: az 1024/2013/EU rendelet 4. cikkének (3) bekezdése értelmében vett, vonatkozó uniós joganyag, valamint nemzeti jog, amely a szakmai alkalmassági és üzleti megbízhatósági követelmények értékelésében jelentőséghez jut;

4.   „mechanizmusban részt vevő tagállam”: az 1024/2013/EU rendelet 2. cikkének 1. pontjában meghatározott, a mechanizmusban részt vevő tagállam;

5.   „jelentős felügyelt szervezet”: a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 2. cikkének 16. pontjában meghatározott jelentős felügyelt szervezet;

6.   „felügyelt szervezet”: a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 2. cikkének 20. pontjában meghatározott felügyelt szervezet;

7.   „jelentős felügyelt csoport”: a 468/2014/EU rendelet (EKB/2014/17) 2. cikkének 22. pontjában meghatározott jelentős felügyelt csoport;

8.   „felhatalmazáson alapuló határozat”: az (EU) 2017/933 határozat (EKB/2016/40) szerint a Kormányzótanács általi hatáskör-átruházás alapján elfogadott határozat;

9.   „vezető testület”: a 2013/36/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdésének 7. pontjában meghatározott vezető testület, az irányelv 3. cikke (2) bekezdésével együtt;

10.   „tag”: a vezető testületbe tagként jelölt vagy kinevezett személy, illetve adott esetben az alkalmazandó joggal összhangban meghatározott kulcsfontosságú pozícióba jelölt vagy kinevezett személy;

11.   „szervezeti egységek vezetői”: az EKB azon szervezeti egységeinek vezetői, akikre a szakmai alkalmasságra és üzleti megbízhatóságra vonatkozó határozatok közös elfogadására vonatkozó hatáskör átruházásra került;

12.   „illetékes nemzeti hatóság”: az 1024/2013/EU rendelet 2. cikke 2. pontjában meghatározott illetékes nemzeti hatóság;

13.   „kifogásról való lemondáson alapuló eljárás”: az 1024/2013/EU rendelet 26. cikkének (8) bekezdésében meghatározott, és az EKB/2004/2 határozat 13 g. cikkében részletesen szabályozott eljárás;

14.   „útmutató a szakmai alkalmasság és üzleti megbízhatóság értékeléséhez”: az ezen a címen elfogadott, és időről-időre a kifogásról való lemondáson alapuló eljárás szerint módosított, és az EKB weboldalán közzétett dokumentum, amely útmutatást tartalmaz az alkalmasság és megbízhatóság értékelésének mikéntjéről;

15.   „hitelintézet”: az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (9) 4. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott hitelintézet.

2. cikk

Felhatalmazás a szakmai alkalmasságra és üzleti megbízhatóságra vonatkozó határozatok meghozatalára

(1)   Az (EU) 2017/933 határozat (EKB/2016/40) 4. cikkével összhangban a Kormányzótanács ezennel átruházza a szakmai alkalmasságra és üzleti megbízhatóságra vonatkozó határozatok meghozatalára vonatkozó hatáskört azon szervezeti egységek vezetőire, akiket az Igazgatóság az említett határozat 5. cikkével összhangban kijelöl.

(2)   A szervezeti egységek vezetői a felhatalmazáson alapuló határozatokat ezzel a határozattal és az alkalmazandó joggal összhangban fogadják el.

3. cikk

A hatáskörátruházás terjedelme

(1)   A szakmai alkalmasságra és üzleti megbízhatóságra vonatkozó határozatok nem fogadhatóak el felhatalmazáson alapuló határozat révén, ha az érintett felügyelt szervezet az alábbiak valamelyike:

a)

a jelentős felügyelt csoport a konszolidációnak a mechanizmusban részt vevő tagállamokon belüli legmagasabb szintjén levő felügyelt szervezet;

b)

jelentős felügyelt csoporton belül a legnagyobb teljes eszközértékkel rendelkező hitelintézet, ha ez a szervezet eltér az a) pontban említett szervezettől;

c)

olyan jelentős felügyelt szervezet, amely nem képezi jelentős felügyelt csoport részét.

(2)   A szakmai alkalmasságra és üzleti megbízhatóságra vonatkozó határozatok nem fogadhatóak el felhatalmazáson alapuló határozat révén, ha a szakmai alkalmasságra és üzleti megbízhatóságra vonatkozó határozat:

a)

azt mondja ki, hogy a tag nem felel meg a szakmai alkalmassági és üzleti megbízhatósági követelményeknek; vagy

b)

feltételeket tartalmaz, kivéve, ha ezek a feltételek annak biztosításához szükségesek, hogy a tag teljesítse a szakmai alkalmassági és üzleti megbízhatósági követelményeket, valamint a feltételekről írásbeli megállapodás született.

(3)   A szakmai alkalmasságra és üzleti megbízhatóságra vonatkozó határozatok nem fogadhatóak el felhatalmazáson alapuló határozat révén, ha az EKB-hoz benyújtott információk szerint:

a)

a tag ellen bírósági szakban büntetőeljárás van folyamatban vagy első fokon vagy jogerősen bűncselekmény miatt elítélték; vagy

b)

a tag ellen a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok vagy szabályozói rendelkezések be nem tartása miatt vizsgálat vagy végrehajtási cselekmény folyt vagy folyik, illetve a taggal szemben közigazgatási szankciót alkalmaznak vagy alkalmaztak.

(4)   A szakmai alkalmasságra és üzleti megbízhatóságra vonatkozó határozatok nem fogadhatóak el felhatalmazáson alapuló határozat révén, ha:

a)

az illetékes nemzeti hatóság nem nyújtja be az EKB-hoz a felhatalmazáson alapuló határozat tervezetét a szakmai alkalmasságra és üzleti megbízhatóságra vonatkozó határozat elfogadására az alkalmazandó nemzeti jogszabály szerint irányadó határidő eltelte előtt 20 munkanappal, vagy

b)

az információk elégtelensége vagy az értékelés összetettsége miatt a szakmai alkalmasságra és üzleti megbízhatóságra vonatkozó határozatot a kifogásról való lemondáson alapuló eljárás szerint kell elfogadni.

(5)   Amennyiben az (1)–(4) bekezdés szerint a szakmai alkalmasságra és üzleti megbízhatóságra vonatkozó határozatok nem fogadhatóak el felhatalmazáson alapuló határozat révén, azokat az alkalmazandó joggal és a kifogásról való lemondáson alapuló eljárással összhangban kell elfogadni.

(6)   A (2)–(4) bekezdés alkalmazásában, ha a szakmai alkalmassági és üzleti megbízhatósági követelmények értékelése a vezető testület több tagját érinti, és a határozat egy vagy több tag tekintetében nem fogadható el felhatalmazáson alapuló határozat révén, az értékelés eredményeként két szakmai alkalmasságra és üzleti megbízhatóságra vonatkozó határozatot kell elfogadni. Az egyik határozatot az alkalmazandó joggal és a kifogásról való lemondáson alapuló eljárással összhangban kell elfogadni, a másikat pedig felhatalmazáson alapuló határozat révén.

4. cikk

A szakmai alkalmasság és üzleti megbízhatóság értékelése

A szakmai alkalmassági és üzleti megbízhatósági követelmények értékelését az alkalmazandó joggal összhangban, az útmutató a szakmai alkalmasság és üzleti megbízhatóság értékeléséhez c. dokumentum (értékelési kritériumokról szóló fejezetének) figyelembevételével kell lefolytatni, és annak a következő kritériumokra kell kiterjednie:

a)

Szakmai tapasztalat. A tagnak a feladatai ellátásához szükséges, elegendő ismeretekkel, készségekkel és tapasztalattal kell rendelkeznie.

b)

Jó hírnév. A tagnak a felügyelt szervezet megbízható és prudens irányításának biztosítása érdekében mindenkor kellően jó hírnévvel kell rendelkeznie. Az arányosság elve nem vonatkozik a jó hírnév értékelésére.

c)

Esetleges összeférhetetlenség és függetlenség. A tagnak képesnek kell lennie a független eljárásra. Az esetleges összeférhetetlenség és függetlenség értékelése kiterjed a felügyelt szervezet összeférhetetlenség feltárására, mérséklésére, kezelésére vagy megelőzésére vonatkozó irányítási gyakorlatának értékelésére is.

d)

Időráfordítás. A tagnak képesnek kell lennie arra, hogy elegendő időt szenteljen a felügyelt szervezetbeli feladatai ellátására. Az értékelést több tényező is befolyásolhatja, így a tag által betöltött igazgatói tisztségek száma, a felügyelt szervezet tevékenységeinek jellege, léptéke és összetettsége, és egyéb releváns kötelezettségvállalások.

e)

Kollektív alkalmasság. A szakmai alkalmasság és üzleti megbízhatóság első értékelésekor értékelni kell a tag kollektív alkalmassági követelménynek való megfelelését, figyelembe véve a felügyelt szervezet irányításának folyamatos felügyeletét, illetve a vezető testület különösen összetétele és kollektív alkalmassági igényei vonatkozásában végzett önértékelését.

5. cikk

Átmeneti rendelkezés

Ez a határozat nem vonatkozik a szakmai alkalmasságra és üzleti megbízhatóságra vonatkozó azon határozat iránti javaslatokra, amelyeket az illetékes nemzeti hatóságok e határozat hatálybalépése előtt benyújtottak az EKB-hoz.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2016. november 16-án.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 287., 2013.10.29., 63. o.

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 14. oldalát.

(3)  Az Európai Központi Bank 468/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az Egységes Felügyeleti Mechanizmuson belül az Európai Központi Bank és az illetékes nemzeti hatóságok, valamint a kijelölt nemzeti hatóságok közötti együttműködési keretrendszer létrehozásáról (SSM-keretrendelet) (EKB/2014/17) (HL L 141., 2014.5.14., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).

(6)  Az Európai Bankhatóság EBA/GL/2012/06 iránymutatása (2012. november 22.) a vezető testületi tagok és a kulcsfontosságú feladatot ellátó személyek alkalmasságának értékeléséről.

(7)  A Bíróság 1986. szeptember 23-i AKZO Chemie BV és AKZO Chemie UK Ltd kontra Bizottság ítélete, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, 37. pont, és a 2005. május 26-i Carmine Salvatore Tralli kontra EKB ítélete, C301/02, ECLI:EU:C:2005:306, 59. pont.

(8)  EKB/2004/2 határozat (2004. február 19.) az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának elfogadásáról (HL L 80., 2004.3.18., 33. o.).

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).


Top