EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0008

Az Európai Központi Bank (EU) 2016/702 határozata (2016. április 18.) a közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló programról szóló (EU) 2015/774 határozat módosításáról (EKB/2016/8)

OJ L 121, 11.5.2016, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 15/02/2020; közvetve hatályon kívül helyezte: 32020D0188

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/702/oj

11.5.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 121/24


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/702 HATÁROZATA

(2016. április 18.)

a közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló programról szóló (EU) 2015/774 határozat módosításáról (EKB/2016/8)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 12.1. cikke második albekezdésére, a 3.1. cikke első francia bekezdésével és a 18.1. cikkével együttesen,

mivel:

(1)

Az (EU) 2015/774 európai központi banki határozat (EKB/2015/10) (1) létrehozott egy a közszektor eszközeinek másodlagos piacokon történő megvásárlására irányuló programot (a továbbiakban: PSPP), amely kiterjesztette az eurorendszer fennálló eszközvásárlási programjait a közszektor értékpapírjaira. A PSPP a harmadik fedezettkötvény-vásárlási program, az eszközfedezetűértékpapír-vásárlási program és a vállalati szektort érintő jövőbeli vásárlási program mellett a kibővített eszközvásárlási program részét képezi. Az eszközvásárlási program célja a monetáris politika transzmissziójának előmozdítása, az euroövezet gazdaságának történő hitelezés megkönnyítése, a háztartások és cégek hitelfelvételi feltételeinek enyhítése és a hozzájárulás ahhoz, hogy az inflációs ráták visszatérjenek a középtávon 2 % alatti, azonban ahhoz közeli szintekhez, az Európai Központi Bank árstabilitás fenntartására irányuló elsődleges céljával összhangban.

(2)

A Kormányzótanács árstabilitás biztosítására irányuló megbízatásával összhangban módosítani kell a PSPP egyes jellemzőit az inflációs pálya középtávon 2 % alatti, de ahhoz közeli szintek felé irányuló tartós korrekciójának biztosítása érdekében. A módosítások összhangban állnak a Kormányzótanács monetáris politikai megbízatásával és megfelelően tükrözik a kockázatkezelési megfontolásokat.

(3)

Pontosabban, a PSPP célkitűzéseinek elérése érdekében az eszközvásárlási program keretében történő havi vásárlások révén együttesen a piacnak biztosított likviditást 80 milliárd euróra kell növelni.

(4)

Ezenkívül az elfogadható nemzetközi szervezetek és multilaterális fejlesztési bankok által kibocsátott forgalomképes értékpapírok tekintetében fel kell emelni a kibocsátói és a kibocsátási részesedési küszöböt. Az új küszöbérték úgy került meghatározásra, hogy biztosítsa, hogy az előirányzott vásárlások továbbra is arányosak legyenek a PSPP céljaival, figyelembe véve azt is, hogy a rendezett adósságátütemezések akadályozásának kockázata alacsony.

(5)

2016 áprilisától kezdődően a PSPP keretében történő, a nemzetközi szervezetek és multilaterális fejlesztési bankok által kibocsátott elfogadható forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlásai és az egyéb elfogadható forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlásai közötti felosztást módosítani kell a PSPP célkitűzéseinek elérése, valamint a PSPP tartama alatt és a megnövelt vásárlási volumenének megfelelően a PSPP zökkenőmentes végrehajtásának biztosítása érdekében.

(6)

Emellett a forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok külső hitelminősítő intézet (External Credit Assessment Institution – ECAI) általi hitelminősítése céljára az ECAI kibocsátási minősítéseket is figyelembe kell venni, amennyiben sem a kibocsátó, sem a garanciavállaló nem rendelkezik ECAI minősítéssel. Ugyanakkor a forgalomképes értékpapírnak mindazonáltal rendelkeznie kell az eurorendszer hitelműveletei céljára a forgalomképes eszközökre vonatkozó elfogadhatósági feltételeknek való megfeleléshez szükséges kibocsátási minősítéssel. Az (EU) 2015/774 határozatnak (EKB/2015/10) figyelembe kell vennie, hogy ezen elfogadhatósági feltételek jelenleg az (EU) 2015/510 európai központi banki iránymutatás (EKB/2014/60) (2) negyedik részében találhatók.

(7)

Ezért az (EU) 2015/774 határozatot (EKB/2015/10) megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Módosítások

Az (EU) 2015/774 határozat (EKB/2015/10) a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Annak érdekében, hogy a PSPP keretében történő vásárlás céljára elfogadhatónak minősüljenek, a forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknak meg kell felelniük az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) (*) negyedik része szerinti, az eurorendszer hitelműveletei céljára a forgalomképes eszközökre vonatkozó elfogadhatósági feltételeknek, a következő követelmények mellett:

a)

a forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátója vagy garanciavállalója az eurorendszer harmonizált minősítési rendszerében legalább a 3-as hitelminőségi szintnek megfelelő, legalább egy, az eurorendszer hitelminősítő keretrendszerében elfogadott külső hitelminősítő intézet (External Credit Assessment Institution – ECAI) által adott, a nyilvánosság számára hozzáférhető hitelminősítés formájában kifejezett hitelminőségi értékeléssel rendelkezik;

b)

amennyiben több ECAI kibocsátói minősítés és/vagy ECAI garanciavállalói minősítés is rendelkezésre áll, úgy a legjobb hitelminősítés elve érvényesül, vagyis a legjobb elérhető ECAI kibocsátói minősítés vagy ECAI garanciavállalói minősítés alkalmazandó. Amennyiben a hitelminőségi követelmények teljesülését ECAI garanciavállalói minősítés alapján állapítják meg, a garanciának meg kell felelnie az elfogadható garancia (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) 87. és 113–115. cikkében rögzített jellemzőinek;

c)

ECAI kibocsátói minősítés és ECAI garanciavállalói minősítés hiányában a forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak legalább egy, az eurorendszer harmonizált minősítési rendszerében legalább a 3-as hitelminőségi szintnek megfelelő ECAI kibocsátási minősítéssel kell rendelkeznie;

d)

amennyiben az elfogadott ECAI által a kibocsátóra, a garanciavállalóra vagy a kibocsátásra vonatkozóan adott hitelminősítés nem felel meg az eurorendszer harmonizált minősítési rendszerében legalább a 3-as hitelminőségi szintnek, úgy a forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok csak akkor minősülnek elfogadhatónak, ha azokat valamely pénzügyi támogatási programban részt vevő euroövezeti tagállam központi kormányzata bocsátotta ki vagy teljes mértékben garantálja, és azok tekintetében a Kormányzótanács az EKB/2014/31 iránymutatás (**) 8. cikke alapján az eurorendszer hitelminőségi küszöbének alkalmazását felfüggesztette;

e)

valamely folyamatban levő pénzügyi támogatási program felülvizsgálata esetén a PSPP keretében történő vásárlások céljára való elfogadhatóság felfüggesztésre kerül, és csak a felülvizsgálat kedvező kimenete esetén folytatódik.

(*)  Az Európai Központi Bank (EU) 2015/510 iránymutatása (2014. december 19.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról (EKB/2014/60) (HL L 91., 2015.4.2., 3. o.)."

(**)  Az Európai Központi Bank EKB/2014/31 iránymutatása (2014. július 9.) az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről és az EKB/2007/9 iránymutatás módosításáról (HL L 240., 2014.8.13., 28. o.).”"

2.

Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikk

Vásárlási korlátok

(1)   A 3. cikk fenntartásával a PSPP keretében a 3. cikkben rögzített feltételeknek megfelelő forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra az eurorendszerbeli központi bankok összes portfólióiban szereplő állományának konszolidálását követően nemzetközi értékpapír-azonosító számonként (ISIN) alkalmazandó kibocsátási részesedési küszöb vonatkozik. A kibocsátási részesedési küszöb a következőképpen alakul:

a)

az elfogadható nemzetközi szervezetek és multilaterális fejlesztési bankok által kibocsátott elfogadható forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében ISIN-enként 50 %;

b)

az egyéb elfogadható forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében ISIN-enként 33 %, illetve ettől eltérően ISIN-enként 25 % az olyan kollektív cselekvési záradékot tartalmazó forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vonatkozásában, amely eltér a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság által kidolgozott, és a tagállamok által az európai stabilitási mechanizmus létrehozásáról szóló szerződés 12. cikkének (3) bekezdésével összhangban végrehajtott euroövezeti kollektív cselekvési záradék-modelltől, ugyanakkor ez 33 %-ra felemelésre kerül annak eseti alapon történő ellenőrzése mellett, hogy az ilyen értékpapírok esetében ISIN-enként 33 %-os állomány nem eredményezné azt, hogy az eurorendszerbeli központi bankok a rendezett adósságátütemezésekben blokkoló kisebbséget érnek el.

(2)   A PSPP keretében történő vásárlás céljára elfogadhatónak minősülő és a 3. cikkben meghatározott fennmaradó futamidővel rendelkező valamennyi forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra az eurorendszerbeli központi bankok összes portfólióiban szereplő állományának konszolidálását követően az alábbiaknak megfelelő összesített korlát vonatkozik:

a)

az elfogadható nemzetközi szervezet vagy multilaterális fejlesztési bank kibocsátó forgalomban levő értékpapírjainak 50 %-a; vagy

b)

az elfogadható nemzetközi szervezettől vagy multilaterális fejlesztési banktól eltérő kibocsátó forgalomban levő értékpapírjainak 33 %-a.

(3)   A 3. cikk (2) bekezdésének d) pontjában említett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében eltérő kibocsátói és kibocsátási részesedési küszöbök alkalmazandók. Ezeket a küszöböket a Kormányzótanács fogja meghatározni a kockázatkezelési, valamint a piac működésével összefüggő megfontolások megfelelő figyelembevételével.”

3.

A 6. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A PSPP céljára elfogadható forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlásainak könyv szerinti értékéből 10 %-ot az elfogadható nemzetközi szervezetek és multilaterális fejlesztési bankok által kibocsátott értékpapírokban, e könyv szerinti érték 90 %-át pedig elfogadható központi vagy regionális kormányzatok vagy helyi önkormányzatok és elismert ügynökségek, vagy adott esetben az e határozat 3. cikke (4) bekezdésének megfelelően az elfogadható, közösségi tulajdonban levő nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott értékpapírokban kell megvásárolni. Ezt a felosztást a Kormányzótanács felülvizsgálhatja. Az elfogadható nemzetközi szervezetek, multilaterális fejlesztési bankok és regionális kormányzatok vagy helyi önkormányzatok által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlását csak az NKB- k végzik.”

4.

A 6. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az NKB-k részesedése a PSPP céljára elfogadható forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlásának könyv szerinti értékében 90 %-ot tesz ki, a fennmaradó 10 %-ot az EKB vásárolja meg. A vásárlások országok közötti megosztása a KBER Alapokmányának 29. cikkében említett, az EKB tőkéjének jegyzésére vonatkozó kulcsnak megfelelően történik.”

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat 2016. április 19-én lép hatályba. Ezt a határozatot 2016. április 19-től kell alkalmazni.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2016. április 18-án.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  Az Európai Központi Bank (EU) 2015/774 határozata (2015. március 4.) a közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló programról (EKB/2015/10) (HL L 121., 2015.5.14., 20. o.).

(2)  Az Európai Központi Bank (EU) 2015/510 iránymutatása (2014. december 19.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról (EKB/2014/60) (HL L 91., 2015.4.2., 3. o.).


Top