EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2403

A Bizottság (EU) 2015/2403 rendelete (2015. december 15.) a hatástalanított tűzfegyverek végleges működésképtelenségét biztosító hatástalanítási előírásokra és technikákra vonatkozó közös iránymutatások meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

HL L 333., 2015.12.19, p. 62–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/06/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2403/oj

19.12.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 333/62


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2403 RENDELETE

(2015. december 15.)

a hatástalanított tűzfegyverek végleges működésképtelenségét biztosító hatástalanítási előírásokra és technikákra vonatkozó közös iránymutatások meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló, 1991. június 18-i 91/477/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak I. melléklete III. részének második bekezdésére,

mivel:

(1)

A 91/477/EGK irányelv 4. cikkével összhangban a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a kereskedelmi forgalomba hozott tűzfegyverek vagy azok részei az irányelvnek megfelelően megjelölésre és nyilvántartásba vételre, illetve hatástalanításra kerüljenek.

(2)

A 91/477/EGK irányelv I. melléklete III. része első bekezdésének a) pontjával összhangban a „tűzfegyver” meghatározásnak megfelelő tárgyak nem tartoznak e meghatározás alá, ha használatra maradandóan alkalmatlanná tették őket olyan hatástalanítás alkalmazásával, amely biztosítja, hogy a tűzfegyver minden lényeges része maradandóan működésképtelenné váljon, és azok eltávolítása, kicserélése vagy reaktiválást célzó módosítása ne legyen kivitelezhető.

(3)

A 91/477/EGK irányelv I. melléklete III. részének második bekezdése értelmében a tagállamoknak rendelkezéseket kell hozniuk a hatástalanítás illetékes hatóság által történő ellenőrzéséről annak garantálására, hogy a tűzfegyveren elvégzett módosítások azt véglegesen működésképtelenné tegyék. A tagállamok kötelesek továbbá gondoskodni arról, hogy a tűzfegyver hatástalanítása tanúsítvány vagy okmány kiadásával, vagy egy jól látható jelnek a tűzfegyveren történő elhelyezésével igazolásra kerüljön.

(4)

Az Unió részes fele a 2014/64/EU tanácsi határozattal (2) megkötött, az Egyesült Nemzetek nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményéhez csatolt, a tűzfegyverek, azok részei és alkatrészei, valamint a lőszerek tiltott előállítása és kereskedelme elleni fellépésről szóló jegyzőkönyvnek (a továbbiakban: a jegyzőkönyv).

(5)

A jegyzőkönyv 9. cikke a hatástalanításra vonatkozó általános elveket tartalmazza, amelyeket a részes feleknek be kell tartaniuk.

(6)

A tűzfegyverek e rendeletben meghatározott végleges hatástalanításának előírásai és technikái a kézi tűzfegyverek próbajeleit felügyelő nemzetközi állandó bizottság (C.I.P.) műszaki szakértelmének igénybevételével kerültek megállapításra. A szóban forgó bizottságot azért hozták létre, hogy ellenőrizze a nemzeti próbajel-felügyeleti hatóságok tevékenységét, és garantálja különösen, hogy minden országban legyenek törvények és rendeletek a tűzfegyverek és lőszerek hatékony és egységes felügyeletének biztosítására.

(7)

A tűzfegyver-hatástalanítás lehető legmagasabb biztonsági szintjének biztosítása érdekében a Bizottság rendszeresen felülvizsgálja és naprakésszé teszi az e rendeletben meghatározott műszaki előírásokat. E célból a Bizottságnak célszerű figyelembe vennie a kiegészítő hatástalanítási intézkedések alkalmazásával kapcsolatos tagállami tapasztalatokat.

(8)

Ez a rendelet nem érinti a 91/477/EGK irányelv 3. cikkét.

(9)

A biztonsági kockázatra való tekintettel indokolt e rendelet előírásainak hatálya alá vonni az e rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtt hatástalanított olyan tűzfegyvereket, amelyeket az említett időpont után hoztak kereskedelmi forgalomba – ideértve az ellenszolgáltatás nélküli átruházást, cserét vagy bartert is – vagy szállítottak másik tagállamba.

(10)

A tagállamok részére célszerű lehetőséget biztosítani arra, hogy területükön az I. mellékletben meghatározott műszaki előírásokat kiegészítő intézkedéseket vezessenek be a tűzfegyverek hatástalanítására, amennyiben előzetesen meghoztak minden, az e rendeletben előírt közös hatástalanítási előírások és technikák alkalmazásához szükséges intézkedést.

(11)

Annak érdekében, hogy a tagállamoknak lehetőségük legyen területükön a biztonság azonos szintjét biztosítani, azok a tagállamok, amelyek e rendelet előírásainak megfelelően kiegészítő intézkedéseket vezetnek be a területükön lévő tűzfegyverek hatástalanítására vonatkozóan, kötelezővé tehetik annak igazolását, hogy a területükre szállítandó hatástalanított tűzfegyverek megfelelnek a szóban forgó kiegészítő intézkedéseknek.

(12)

Annak érdekében, hogy a Bizottság e rendelet felülvizsgálata során figyelembe vehesse a tűzfegyverek hatástalanítása terén a tagállamokban történt fejleményeket és a tagállamok által alkalmazott bevált módszereket, a tagállamoknak értesíteniük kell a Bizottságot az általuk az e rendelet hatálya alá eső területen elfogadott releváns intézkedésekről, valamint az általuk bevezetett kiegészítő intézkedésekről. E célból az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) értesítési eljárásait kell alkalmazni.

(13)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 91/477/EGK irányelvvel létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatály

(1)   Ez a rendelet a 91/477/EGK irányelv I. mellékletében meghatározott A, B, C vagy D kategóriájú tűzfegyverekre alkalmazandó.

(2)   Ez a rendelet nem vonatkozik az alkalmazási idejének kezdete előtt hatástalanított tűzfegyverekre, kivéve, ha e tűzfegyvereket másik tagállamba szállítják vagy kereskedelmi forgalomba hozzák.

2. cikk

Tűzfegyverek hatástalanítására vonatkozó engedéllyel rendelkező személyek és szervezetek

A tűzfegyverek hatástalanítását a nemzeti jognak megfelelően engedéllyel rendelkező köz- vagy magánszervezetek vagy személyek végezhetik.

3. cikk

A tűzfegyverek hatástalanításának ellenőrzése és tanúsítása

(1)   A tagállamok kijelölnek egy illetékes hatóságot (a továbbiakban: ellenőrző szervezet) annak ellenőrzésére, hogy a tűzfegyverek hatástalanítása az I. melléklet műszaki előírásainak megfelelően történt-e.

(2)   Amennyiben az ellenőrző szervezet maga is rendelkezik engedéllyel a tűzfegyverek hatástalanítására, a tagállamnak gondoskodnia kell a szóban forgó feladatok és a feladatokat végző személyek egyértelmű szétválasztásáról a szervezeten belül.

(3)   Honlapján a Bizottság közzéteszi a tagállamok által kijelölt ellenőrző szervezetek jegyzékét, az egyes szervezetekről szóló részletes információkkal, a szervezetek emblémájával és elérhetőségeivel együtt.

(4)   Amennyiben a tűzfegyver hatástalanítása az I. melléklet műszaki előírásainak megfelelően történt, az ellenőrző szervezet a tűzfegyver tulajdonosa részére hatástalanítási tanúsítványt ad ki a III. mellékletben szereplő minta alapján. A hatástalanítási tanúsítványban megadott adatokat meg kell adni mind a tanúsítvány kiadásának helye szerinti tagállam nyelvén, mind pedig angolul.

(5)   A hatástalanított tűzfegyver tulajdonosa a hatástalanítási tanúsítványt köteles határozatlan ideig megőrizni. Ha a hatástalanított tűzfegyvert kereskedelmi forgalomba hozzák, mellékelni kell hozzá a hatástalanítási tanúsítványt.

(6)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a hatástalanított tűzfegyverekről kiadott tanúsítványokról legalább 20 éven át nyilvántartást vezessenek, feltüntetve benne a hatástalanítás időpontját és a tanúsítvány számát.

4. cikk

Segítség kérése

A tűzfegyverek hatástalanításának elvégzése, illetve ellenőrzése érdekében bármely tagállam kérheti olyan szervezetek segítségét, amelyek egy másik tagállamtól kaptak engedélyt tűzfegyverek hatástalanítására, vagy amelyeket egy másik tagállam jelölt ki ellenőrző szervezetnek. Amennyiben a kérésnek helyt adnak, és az érinti a tűzfegyverek hatástalanításának ellenőrzését, a segítséget nyújtó ellenőrző szervezet a 3. cikk (4) bekezdésének megfelelően hatástalanítási tanúsítványt ad ki.

5. cikk

A hatástalanított tűzfegyverek jelölése

A hatástalanított tűzfegyvereket a II. mellékletben szereplő sablonnak megfelelően egységes egyedi jellel kell ellátni annak jelölésére, hogy azokat az I. mellékletben meghatározott műszaki előírásoknak megfelelően hatástalanították. Az ellenőrző szervezet a jellel minden olyan alkatrészt ellát, amelyet a tűzfegyver hatástalanítása céljából módosítottak; a jelnek meg kell felelnie a következő feltételeknek:

a)

jól látható és eltávolíthatatlan;

b)

utalást tartalmaz a tagállamra, amelyben a hatástalanítást végezték, és az ellenőrző szervezetre, amely a hatástalanításról szóló tanúsítványt kiadta;

c)

a tűzfegyver eredeti sorozatszáma(i) változatlan(ok) marad(nak).

6. cikk

A hatástalanításra vonatkozó kiegészítő intézkedések

(1)   A tagállamok az I. mellékletben meghatározott műszaki előírásokon túlmenően kiegészítő intézkedéseket vezethetnek be a területükön lévő tűzfegyverek hatástalanítására vonatkozóan.

(2)   A Bizottság a 91/477/EGK irányelvvel létrehozott bizottsággal együtt rendszeresen elemzi a tagállamok által hozott kiegészítő intézkedéseket, és megfontolja az I. mellékletben meghatározott műszaki előírások kellő időben történő felülvizsgálatát.

7. cikk

Hatástalanított tűzfegyverek szállítása az Unión belül

(1)   Hatástalanított tűzfegyverek csak akkor szállíthatók át egy másik tagállamba, ha e rendeletnek megfelelően egységes egyedi jellel vannak ellátva és hatástalanítási tanúsítványt mellékeltek hozzájuk.

(2)   A tagállamok elismerik a más tagállamok által kiadott hatástalanítási tanúsítványokat, amennyiben azok megfelelnek az e rendeletben meghatározott követelményeknek. Ugyanakkor azok a tagállamok, amelyek a 6. cikknek megfelelően kiegészítő intézkedéseket vezettek be, kötelezővé tehetik annak igazolását, hogy a területükre szállítandó hatástalanított tűzfegyverek megfelelnek a szóban forgó kiegészítő intézkedéseknek.

8. cikk

Az értesítésre vonatkozó követelmények

A tagállamok értesítik a Bizottságot az általuk az e rendelet hatálya alá tartozó területen elfogadott intézkedésekről, valamint a 6. cikknek megfelelően bevezetett kiegészítő intézkedésekről. E célból a tagállamok az (EU) 2015/1535 irányelvben meghatározott értesítési eljárásokat alkalmazzák.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2016. április 8-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. december 15-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Elżbieta BIEŃKOWSKA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1991.9.13., 51. o.

(2)  A Tanács 2014. február 11-i 2014/164/EU határozata az Egyesült Nemzetek nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményéhez csatolt, a tűzfegyverek, azok részei és alkatrészei, valamint a lőszerek tiltott előállítása és kereskedelme elleni fellépésről szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 89., 2014.3.25., 7. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 irányelve a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról (HL L 241., 2015.9.17., 1. o.).


I. MELLÉKLET

A tűzfegyverek hatástalanítására vonatkozó műszaki előírások

I.

A tűzfegyverek végleges működésképtelenné tételéhez elvégzendő hatástalanítási műveletek meghatározását három táblázat segíti:

az I. táblázat a tűzfegyverek különböző típusait sorolja fel,

a II. táblázat ismerteti a tűzfegyverek valamennyi lényeges alkatrészének végleges működésképtelenné tételéhez elvégzendő műveleteket,

a III. táblázat meghatározza, hogy a különböző típusú tűzfegyvereken mely hatástalanítási műveleteket kell elvégezni.

II.

A tűzfegyverek, valamint a hatástalanítási műveletek terén idővel bekövetkező műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében ezeket a műszaki előírásokat rendszeresen, legfeljebb kétévenként felül kell vizsgálni és naprakésszé kell tenni.

III.

A tűzfegyver-hatástalanítási műveletek helyes és egységes alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság a tagállamokkal együttműködve pontosítani fogja a fogalommeghatározásokat.

I. táblázat: A tűzfegyverek típusainak jegyzéke

A tűzfegyverek típusai

1

Pisztolyok (egylövetű, félautomata)

2

Revolverek (beleértve a forgódobtöltésű revolvereket is)

3

Egylövetű hosszú tűzfegyverek (nem billenőcsövű tűzfegyverek)

4

Billenőcsövű tűzfegyverek (pl. sima csövű, huzagolt, kombinált, bukó-/forgótömbzáras, rövid és hosszú tűzfegyverek)

5

Ismétlő hosszú tűzfegyverek (sima csövű, huzagolt)

6

Félautomata hosszú tűzfegyverek (sima csövű, huzagolt)

7

(Teljesen) automata tűzfegyverek: pl. egyes gépkarabélyok, géppuskák/géppisztolyok, (teljesen) automata pisztolyok

8

Elöltöltő tűzfegyverek


II. táblázat: Az egyes műveletek alkatrészenként

ALKATRÉSZ

ELJÁRÁS

1.

FEGYVERCSŐ

1.1.

Ha fegyvercső a tokhoz van rögzítve (1), a fegyvercsövet egy edzett acélból készült (a töltényűr átmérőjének 50 %-ánál nagyobb és legalább 4,5 mm átmérőjű) csapszeggel a töltényűrön és a tokon keresztül a tokszerkezethez kell rögzíteni. A csapszeget hegesztéssel (2) kell rögzíteni.

1.2.

Ha a fegyvercső szabadon mozgatható (nincs rögzítve), hosszanti (a kaliber felénél szélesebb és maximum 8 mm-es) nyílást kell vágni a töltényűr falának teljes hosszában, és a töltényűr kezdetétől indulva biztonságosan be kell hegeszteni egy (legalább a fegyvercső kétharmadával megegyező hosszúságú) dugót vagy rudat a fegyvercsőbe.

1.3.

A fegyvercsőnek a töltényűrtől számított első harmadába vagy lyukakat kell fúrni (amelyeknek sima csövű tűzfegyverek esetében legalább a furatátmérő kétharmadával, egyéb tűzfegyverek esetében a teljes furatátmérővel megegyezőnek kell lenniük – rövid tűzfegyverekre 3, hosszú tűzfegyverekre 6 lyukat kell fúrni egymás után), vagy a töltényűr után (60 ± 5°-os szögben) egy V alakú nyílást kell vágni, így felnyitva a fegyvercsövet, vagy a töltényűr után egy hosszanti (8–10 mm ± 0,5 mm széles, legalább 52 mm hosszú) nyílást kell vágni a lyukakkal megegyező helyen, vagy egy hosszanti (4–6 mm ± 0,5 mm széles) nyílást kell vágni a töltényűrtől a torkolatig, a torkolatból 5 mm-t kihagyva.

1.4.

A lőszert bevezető rámpával rendelkező tűzfegyverek esetében a rámpát el kell távolítani.

1.5.

Egy edzett acélból készült csapszeg használatával vagy hegesztéssel meg kell akadályozni, hogy a fegyvercsövet el lehessen távolítani a tokról.

2.

ZÁRTEST, ZÁRFEJ

2.1.

Az ütőszeget el kell távolítani vagy le kell rövidíteni.

2.2.

A zár homlokfelületét legalább 45 fokos szögben és a zárhomlokfal 50 %-ánál nagyobb felületen le kell munkálni.

2.3.

Az ütőszegfuratot be kell hegeszteni.

3.

FORGÓDOB

3.1.

A töltényhüvely átmérőjével legalább megegyező nagyságú, körkörös gyűrű kialakítása révén legalább a forgódob hosszának kétharmadán minden belső falat el kell távolítani a forgódobból.

3.2.

Amennyiben lehetséges, hegesztés révén meg kell akadályozni, hogy a forgódobot el lehessen távolítani a tokról. Amennyiben ez nem lehetséges, más megfelelő intézkedésekkel kell megakadályozni a forgódob eltávolítását.

4.

SZÁN

4.1.

A zárhomlokfal 50 %-nál nagyobb részét 45 és 90 fok közötti szögben le kell munkálni vagy el kell távolítani.

4.2.

Az ütőszeget el kell távolítani vagy le kell rövidíteni.

4.3.

Az ütőszegfuratot le kell munkálni és be kell hegeszteni.

4.4.

A szánban található reteszelőfelületeket le kell munkálni.

4.5.

Adott esetben a szán kivetőnyílása felső elülső szélének belsejét 45 fokos szögben le kell munkálni.

5.

TOK (PISZTOLYOK ESETÉBEN)

5.1.

A lőszert bevezető rámpát el kell távolítani.

5.2.

A szánvezetőlécek legalább kétharmadát le kell munkálni a tok mindkét oldalán.

5.3.

A szánakasztót le kell hegeszteni.

5.4.

A polimertokkal rendelkező pisztolyok szétszerelését hegesztéssel meg kell akadályozni. A nemzeti jogszabályoktól függően ezt az eljárást a nemzeti hatóság által végzett ellenőrzés után is el lehet végezni.

6.

AUTOMATA RENDSZER

6.1.

A gázdugattyút és a gázrendszert szétvágással vagy hegesztéssel működésképtelenné kell tenni.

6.2.

A zártestet vagy el kell távolítani és egy acéldarabot kell a helyére tenni, amelyet be kell hegeszteni, vagy a zártest méretét legalább 50 %-kal le kell csökkenteni, be kell hegeszteni, és a zárfejről le kell vágni a reteszelőfelületeket.

6.3.

Az elsütőszerkezetet egybe kell hegeszteni, lehetőség szerint a tokkal együtt. Ha a tokkal való egybehegesztés nem lehetséges, az elsütőszerkezetet el kell távolítani, és az üres helyet megfelelően ki kell tölteni (pl. egy megfelelő méretű idom odaragasztásával vagy epoxigyantával való kitöltéssel).

6.4.

Hegesztéssel vagy az eltávolítást megakadályozó megfelelő eljárással meg kell akadályozni a markolat zárórendszerének a toknál való szétszerelését. Hevederes adogatású fegyverek esetében az adogató mechanizmust biztonságosan le kell hegeszteni.

7.

ZÁRSZERKEZET

7.1.

Egy legalább 60 fokos (csúcsszögű) kúpot kell kimunkálni, hogy az alapátmérő legalább 1 cm-es vagy a zárhomlokfal átmérőjével megegyező nagyságú legyen.

7.2.

Az ütőszeget el kell távolítani, az ütőszegfuratot legalább 5 mm-es átmérőjűre kell tágítani és be kell hegeszteni.

8.

TÖLTÉNYTÁR (adott esetben)

8.1.

A tölténytárat ponthegesztéssel a tűzfegyver típusától függően a tokhoz vagy a markolathoz kell rögzíteni a tölténytár eltávolításának megakadályozása érdekében.

8.2.

Hiányzó tölténytár esetén a tölténytár helyét kell pontonként meghegeszteni, vagy tárakasztót kell rögzíteni, hogy tölténytár behelyezése ne legyen lehetséges.

8.3.

A tölténytáron, a töltényűrön és a tokon át egy edzett acélból készült csapszeget kell átvezetni. A csapszeget hegesztéssel kell rögzíteni.

9.

ELÖLTÖLTŐ RENDSZER

9.1.

A lőkúpokat el kell távolítani vagy be kell hegeszteni, a gyúnyílásokat be kell hegeszteni.

10.

HANGTOMPÍTÓ

10.1.

Edzett acélból készült csapszeg használatával, vagy ha a hangtompító a fegyver részét képezi, hegesztéssel meg kell akadályozni a hangtompítónak a fegyvercsőről való eltávolítását.

10.2.

A hangtompító valamennyi belső alkatrészét és azok kapcsolódási pontjait el kell távolítani, hogy csak a cső maradjon meg. A megmaradó cső külső részére 5 cm-enként lyukakat kell fúrni.

A fémbetétek keménysége

A csapszegek/dugók/rudak keménysége = 58 -0; + 6 HRC

TIG-hegesztéshez alkalmas, ER 316 L típusú edzett acél


III. táblázat: Az egyes tűzfegyvertípusok alapvető alkatrészein elvégzendő műveletek

TÍPUS

1

2

3

4

5

6

7

8

ELJÁRÁS

Pisztolyok (az automata pisztolyok kivételével)

Revolverek

Egylövetű hosszú tűzfegyverek (nem billenőcsövű)

Billenőcsövű tűzfegyverek (sima csövű, huzagolt, kombinált)

Ismétlő hosszú tűzfegyverek (sima csövű, huzagolt)

Félautomata hosszú tűzfegyverek (sima csövű, huzagolt)

Automata tűzfegyverek: gépkarabélyok, géppuskák/géppisztolyok

Elöltöltő tűzfegyverek

1.1

 

 

X

 

X

X

X

 

1.2. és 1.3.

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4.

X

 

 

 

 

X

X

 

1.5.

 

X

 

 

 

 

 

 

2.1.

 

 

X

 

X

X

X

 

2.2.

 

 

X

 

X

X

X

 

2.3.

 

 

X

 

X

X

X

 

3.1.

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2.

 

X

 

 

 

 

 

 

4.1.

X

 

 

 

 

 

X (automata pisztolyok esetében)

 

4.2.

X

 

 

 

 

 

X (automata pisztolyok esetében)

 

4.3.

X

 

 

 

 

 

X (automata pisztolyok esetében)

 

4.4.

X

 

 

 

 

 

X (automata pisztolyok esetében)

 

4.5.

X

 

 

 

 

X

X (automata pisztolyok esetében)

 

5.1.

X

 

 

 

 

 

X (automata pisztolyok esetében)

 

5.2.

X

 

 

 

 

 

X (automata pisztolyok esetében)

 

5.3.

X

 

 

 

 

 

X (automata pisztolyok esetében)

 

5.4.

X (polimertok esetében)

 

 

 

 

 

X (automata pisztolyok esetében)

 

6.1.

 

 

 

 

 

X

X

 

6.2.

 

 

 

 

 

X

X

 

6.3.

 

 

 

 

 

 

X

 

6.4.

 

 

 

 

 

 

X

 

7.1.

 

 

 

X

 

 

 

 

7.2.

 

X

 

X

 

 

 

 

8.1. vagy 8.2.

X

 

 

 

X

X

X

 

8.3.

 

 

 

 

X (csőtár)

X (csőtár)

 

 

9.1.

 

X

 

 

 

 

 

X

10.1.

X

 

X

 

X

X

X

 

10.2.

X

 

X

X

X

X

X

 


(1)  Csavarozással, kapcsolással vagy más módon.

(2)  A hegesztés olyan gyártási vagy szobrászati eljárás, melynek során anyagokat, általában fémeket vagy hőre lágyuló anyagokat erősítenek össze olvasztás révén.


II. MELLÉKLET

A hatástalanított tűzfegyverek jelölésére vonatkozó minta

Image

1)

Hatástalanítási jel

2)

A hatástalanítást végző ország hivatalos nemzetközi jele

3)

A tűzfegyver hatástalanítását tanúsító szervezet emblémája

4)

A hatástalanítás éve

A teljes jelölést csak a tűzfegyver tokján kell elhelyezni, de a hatástalanítási jelet (1) és a hatástalanítást végző ország jelét (2) minden egyéb alapvető alkatrészen el kell helyezni.


III. MELLÉKLET

Image


Top