Help Print this page 

Document 32015R2229

Title and reference
A Bizottság (EU) 2015/2229 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. szeptember 29.) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)
  • In force
OJ L 317, 3.12.2015, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2229/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

3.12.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 317/13


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2229 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2015. szeptember 29.)

a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 23. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 649/2012/EU rendelet végrehajtja az 1998. szeptember 11-én aláírt és a Közösség nevében a 2003/106/EK tanácsi határozattal (2) jóváhagyott, a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról (PIC-eljárás) szóló Rotterdami Egyezményt.

(2)

E rendeletben helyénvaló figyelembe venni az egyes vegyi anyagok vonatkozásában az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3), az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4), valamint a 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) nyomán hozott szabályozási intézkedéseket.

(3)

A fenbutatin-oxid jóváhagyását az 1107/2009/EK rendelet szerint visszavonták, tehát ezt az anyagot tilos növényvédő szerként használni, és fel kell venni a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 1. és 2. részében található vegyianyag-jegyzékekbe.

(4)

Az 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően az ólomvegyületek, a dibutil-ón vegyületek, a dioktil-ón vegyületek, a triklór-benzol, a pentaklór-etán, az 1,1,2,2-tetraklór-etán, az 1,1,1,2-tetraklór-etán, az 1,1,2-triklór-etán és az 1,1-diklór-etán lakossági felhasználású ipari vegyi anyagként történő használata szigorú korlátozások alá esik, így fel kell venni a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 1. részébe.

(5)

A Bizottság 2012-ben az endoszulfánnak a 850/2004/EK rendelet I. mellékletének A. részébe történő felvételével módosította a 850/2004/EK rendeletet a Stockholmi Egyezmény keretében hozott határozat végrehajtása érdekében, amelynek értelmében az említett vegyi anyag felvételre kerül a Stockholmi Egyezmény A. mellékletének 1. részébe. Ezért a szóban forgó vegyi anyag felvételre került a 649/2012/EU rendelet V. mellékletének 1. részébe, és azt törölni kell a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 1. részéből.

(6)

A Rotterdami Egyezmény részes felei konferenciájának 2013. április 28. és május 10. között tartott hatodik ülésén a felek úgy határoztak, hogy a kereskedelmi forgalomban lévő pentabróm-difenil-étert, ideértve a tetra- és pentabróm-difenil-étert is, valamint a kereskedelmi forgalomban lévő oktabróm-difenil-étert, ideértve a hexa- és heptabróm-difenil-étert is, felveszik az egyezmény III. mellékletébe, így az említett vegyületekre az egyezmény értelmében a PIC-eljárás vonatkozik. Ezért ezeket a vegyi anyagokat fel kell venni a 649/2012/EU rendelet I. mellékletének 3. részében foglalt vegyianyag-jegyzékekbe.

(7)

A kombinált nómenklatúra kód (KN-kód) fontos a kereskedelmi forgalomban lévő árukra vonatkozó ellenőrzési intézkedések meghatározásához. A KN-kódok kezelésének megkönnyítése, illetve a 649/2012/EU rendelet I. mellékletében felsorolt vegyi anyagokra alkalmazott megfelelő ellenőrzési intézkedések meghatározása érdekében azon KN-kódok esetében, amelyek alá az I. mellékletben felsorolt vegyi anyagokon kívül más vegyi anyagok is tartoznak, a KN-kód elé az „ex” előtagot kell illeszteni.

(8)

Ezért a 649/2012/EU rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Helyénvaló bizonyos időt biztosítani valamennyi érdekelt félnek az e rendelet betartásához szükséges intézkedések meghozatalához, valamint a tagállamoknak az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedések meghozatalához,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 649/2012/EU rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2016. február 1-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. szeptember 29-én.

a Bizottság részéről

elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 201., 2012.7.27., 60. o.

(2)  A Tanács 2002. december 19-i 2003/106/EK határozata a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló rotterdami egyezménynek a Közösség nevében való jóváhagyásáról (HL L 63., 2003.3.6., 27. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1107/2009/EK rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 850/2004/EK rendelete a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról (HL L 158., 2004.4.30., 7. o.).


MELLÉKLET

A 649/2012/EU rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az 1. rész az alábbiak szerint módosul:

a)

Az endoszulfánra vonatkozó bejegyzést el kell hagyni.

b)

A táblázat a következő bejegyzésekkel egészül ki:

Vegyi anyag

CAS-szám

Einecs-szám

KN-kód (***)

Alkategória (*)

Felhasználási korlátozás (**)

Értesítést nem igénylő országok

„1,1-Diklór-etán

75-35-4

200-864-0

ex 2903 29 00

i(2)

sr

 

1,1,2-Triklór-etán

79-00-5

201-166-9

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

1,1,1,2-Tetraklór-etán

630-20-6

211-135-1

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

1,1,2,2-Tetraklór-etán

79-34-5

201-197-8

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

Dibutil-ón vegyületek

683-18-1

77-58-7

1067-33-0

és egyebek

211-670-0

201-039-8

213-928-8

és egyebek

ex 2931 90 80

i(2)

sr

 

Dioktil-ón vegyületek

3542-36-7

870-08-6

16091-18-2

és egyebek

222-583-2

212-791-1

240-253-6

és egyebek

ex 2931 90 80

i(2)

sr

 

Fenbutatin-oxid

13356-08-6

236-407-7

ex 2931 90 80

p(1)

b

 

Ólomvegyületek

598-63-0

1319-46-6

7446-14-2

7784-40-9

7758-97-6

1344-37-2

25808-74-6

13424-46-9

301-04-2

7446-27-7

15245-44-0

és egyebek

209-943-4

215-290-6

231-198-9

232-064-2

231-846-0

215-693-7

247-278-1

236-542-1

206-104-4

231-205-5

239-290-0

és egyebek

ex 2836 99 17

ex 3206 49 70

ex 2833 29 60

ex 2842 90 80

ex 2841 50 00

ex 3206 20 00

ex 2826 90 80

ex 2850 00 60

ex 2915 29 00

ex 2835 29 90

ex 2908 99 00

i(2)

sr

 

Pentaklór-etán

76-01-7

200-925-1

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

Triklór-benzol

120-82-1

204-428-0

ex 2903 99 90

i(2)

sr”

 

c)

Az oszlop címében a „KN-kód” szöveg helyébe a „KN-kód (***)” szöveg lép.

d)

A szöveg a következő lábjegyzettel egészül ki:

„(***)

A kód előtt szereplő »ex« előtag arra utal, hogy a »Vegyi anyag« oszlopban jelzett vegyi anyagokon kívül az alszám alá más anyagok is tartozhatnak.”

2.

A 2. rész az alábbiak szerint módosul:

a)

a szöveg a következő bejegyzéssel egészül ki:

Vegyi anyag

CAS-szám

Einecs-szám

KN-kód (***)

Kategória (*)

Felhasználási korlátozás (**)

„Fenbutatin-oxid

13356-08-6

236-407-7

ex 2931 90 80

p

b”

b)

Az oszlop fejlécében a „KN-kód” szöveg helyébe a „KN-kód (***)” szöveg lép.

c)

A következő lábjegyzettel egészül ki:

„(***)

A kód előtt szereplő »ex« előtag arra utal, hogy a »Vegyi anyag« oszlopban jelzett vegyi anyagokon kívül az alszám alá más anyagok is tartozhatnak.”

3.

A 3. rész az alábbiak szerint módosul:

a)

A táblázat a következő bejegyzésekkel egészül ki:

Vegyi anyag

Vonatkozó CAS-szám(ok)

HR-kód

Tiszta anyag (**)

HR-kód

Az anyagot tartalmazó keverékek

Kategória

„Kereskedelmi forgalomban levő pentabróm-difenil-éter,

 

ex ex 3824.90

ex ex 3824.90

Ipari

a tetrabróm-difenil-étert és

40088-47-9

a pentabróm-difenil-étert is ideértve

32534-81-9

Kereskedelmi forgalomban levő oktabróm-difenil-éter,

 

ex ex 3824.90

ex ex 3824.90

Ipari”

a hexabróm-difenil-étert és

36483-60-0

heptabróm-difenil-étert is ideértve

68928-80-3

b)

Az oszlop fejlécében a „HR-kód Tiszta anyag” szöveg helyébe a „HR-kód Tiszta anyag (**) szöveg lép”.

c)

Az oszlop fejlécében a „HR-kód Az anyagot tartalmazó keverékek” szöveg helyébe a „HR-kód Az anyagot tartalmazó keverékek (**)” szöveg lép.

d)

A következő lábjegyzettel egészül ki:

„(**)

A kód előtt szereplő »ex« előtag arra utal, hogy a »Vegyi anyag« oszlopban jelzett vegyi anyagokon kívül az alszám alá más anyagok is tartozhatnak.”


Top