EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2014

A Bizottság (EU) 2015/2014 végrehajtási rendelete (2015. november 11.) a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a csoportfelügyeleti hatósághoz történő információbenyújtáshoz kapcsolódó eljárások és mintadokumentumok meghatározására, valamint a felügyeleti hatóságok közötti információcserére vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 295, 12.11.2015, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2014/oj

12.11.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 295/11


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2014 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. november 11.)

a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a csoportfelügyeleti hatósághoz történő információbenyújtáshoz kapcsolódó eljárások és mintadokumentumok meghatározására, valamint a felügyeleti hatóságok közötti információcserére vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) (Szolvencia II.) és különösen annak 249. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A felügyeleti hatóságok közötti esetleges két- vagy többoldalú együttműködés és információcsere más formáinak sérelme nélkül, mindenekelőtt a felügyeleti kollégiumot alkotó felügyeleti hatóságok közötti hatékony és összehangolt információcserét lehetővé tevő eljárásokra és mintadokumentumokra van szükség, mivel a felügyeleti kollégiumnak kell biztosítania a csoportfelügyeleti hatóságok közötti információcsere fő platformját.

(2)

Az említett eljárások és mintadokumentumok a felügyeleti kollégiumot alkotó felügyeleti hatóságokra vonatkoznak, amelyek a koordinációs megállapodás keretében döntenek a felügyeleti kollégium tevékenységéhez szükséges információkról, valamint az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet (2) 357. cikke szerinti információcsere feltételeiről.

(3)

A hatékony és eredményes felügyelethez szükség van arra, hogy a felügyeleti hatóságok közötti információcsere és együttműködés során figyelembe vegyék a csoport jellegét, méretét és összetettségét, az információk rendelkezésre állását és típusát, valamint a legfrissebb és releváns adatokat.

(4)

Ez a rendelet az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság által a Bizottságnak benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeteken alapul.

(5)

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező végrehajtás-technikai standardtervezetekről, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 37. cikkével összhangban létrehozott biztosítási és viszontbiztosítási érdekképviseleti csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A felügyeleti kollégiumot alkotó felügyeleti hatóságok közötti információcsere

A felügyeleti kollégiumot alkotó felügyeleti hatóságok rendszeres jelleggel, legalább évente, és szükség esetén eseti alapon információt cserélnek.

2. cikk

Az információcserére vonatkozó határidő

(1)   A felügyeleti kollégiumot alkotó felügyeleti hatóságok mind a rendszeres, mind az eseti jellegű információcsere esetén megállapodnak határidőről.

(2)   Az egyeztetett határidőktől való eltérésekről megfelelő indokolással együtt előzetesen tájékoztatni kell az érintett felügyeleti hatóságokat.

3. cikk

Az információcsere eszköze

A felügyeleti kollégiumot alkotó felügyeleti hatóságok megállapodnak az információcsere biztonságos elektronikus módjáról, valamint arról, hogy az információt milyen adatformátumban kell cserélni.

4. cikk

Pénznem

Amennyiben a felügyeleti kollégiumot alkotó felügyeleti hatóságok a 2009/138/EK irányelv 248. cikkének (4) bekezdése szerinti koordinációs megállapodás részeként nem határoznak másként, a felügyeleti hatóságok a felügyeleti kollégiumon belüli információcsere során összegek megadásakor az adatszolgáltatás pénznemét használják.

5. cikk

Nyelv

Amennyiben a felügyeleti kollégiumot alkotó felügyeleti hatóságok a 2009/138/EK irányelv 248. cikkének (4) bekezdése szerinti koordinációs megállapodás részeként nem határoznak másként, a felügyeleti hatóságok az információcsere során a felügyeleti kollégiumon belül leggyakrabban használt nyelvet használják.

6. cikk

A felügyeleti kollégiumokban végrehajtandó információcsere áttekintése

A csoportfelügyeleti hatóság az e rendelet I. mellékletében meghatározott mintadokumentum használatával a felügyeleti kollégiumot alkotó többi felügyeleti hatóságnak áttekintést ad az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 357. cikke szerinti információk cseréjéről.

7. cikk

A felügyeleti felülvizsgálati folyamat fő következtetéseinek benyújtása

(1)   A felügyeleti kollégiumon belüli többi felügyeleti hatóság – az e rendelet II. mellékletében meghatározott mintadokumentum használatával – benyújtja a csoportfelügyeleti hatóság számára az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 357. cikke (2) bekezdésének c) pontja szerinti, az egyes vállalkozások szintjén elvégzett felügyeleti felülvizsgálatot követően levont következtetéseket.

(2)   A csoportfelügyeleti hatóság – az e rendelet II. mellékletében meghatározott mintadokumentum használatával – benyújtja a felügyeleti kollégiumon belüli többi felügyeleti hatóság számára az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 357. cikke (3) bekezdése a) pontjának iii. alpontja szerinti, csoportszinten elvégzett felügyeleti felülvizsgálatot követően levont következtetéseket.

8. cikk

A felügyeleti kollégiumon kívüli felügyeleti hatóságok közötti együttműködés és információcsere

(1)   Amennyiben a felügyeleti kollégiumon belüli valamely felügyeleti hatóság két- vagy többoldalú információcsere során a csoportfelügyelet szempontjából releváns információkat oszt meg a felügyeleti kollégiumon belüli egyes felügyeleti hatóságokkal, ésszerű időn belül tájékoztatja a csoportfelügyeleti hatóságot ezekről az információkról. A csoportfelügyeleti hatóság biztosítja, hogy az információt a felügyeleti kollégiumon belüli összes többi érintett felügyeleti hatóság a kollégium következő ülését megelőzően vagy az ülésen megkapja.

(2)   Amennyiben a felügyeleti kollégiumon belüli valamely felügyeleti hatóság a csoportfelügyelet szempontjából releváns információt kap harmadik féltől, és azt megosztja a felügyeleti kollégiumon belüli egyes felügyeleti hatóságokkal, akkor ésszerű időn belül – a harmadik fél vagy törvény által megállapított titoktartási kötelezettségtől függően – a lehető legrészletesebben tájékoztatja a csoportfelügyeleti hatóságot ezekről az információkról. A csoportfelügyeleti hatóság biztosítja, hogy az információt a felügyeleti kollégiumon belüli összes többi érintett felügyeleti hatóság a kollégium következő ülését megelőzően vagy az ülésen megkapja.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. november 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 335., 2009.12.17., 1. o.

(2)  A Bizottság 2014. október 10-i (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelete a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II.) kiegészítéséről (HL L 12., 2015.1.17., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1094/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 48. o.).


I. MELLÉKLET

A felügyeleti kollégiumon belüli információcsere áttekintése

Az információ típusa

A vállalkozás neve

A fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentés

Rendszeres felügyeleti jelentés

Számadatokat tartalmazó adatszolgáltatási táblák

A felügyeleti felülvizsgálati folyamat fő következtetései

Egyéb kiválasztott adatok

Részesedő vállalkozás

Elem

 

 

 

 

 

Gyakoriság

 

 

 

 

 

Határidő

 

 

 

 

 

Leányvállalat

Elem

 

 

 

 

 

Gyakoriság

 

 

 

 

 

Határidő

 

 

 

 

 

Egyéb kapcsolt vállalkozás

Elem

 

 

 

 

 

Gyakoriság

 

 

 

 

 

Határidő

 

 

 

 

 

Az áttekintésben meg kell adni az információcsere előírt elemeit, beleértve a szöveges jelentések megfelelő részét, a számadatokat tartalmazó releváns adatszolgáltatási táblákat, a felügyeleti felülvizsgálati folyamatot követő fő következtetéseket és egyéb kiválasztott adatokat, valamint a felügyeleti kollégiumon belül elfogadott határidőket és gyakoriságot.


II. MELLÉKLET

A felügyeleti felülvizsgálati folyamat fő következtetéseinek benyújtása

Az egyedi vállalkozás vagy a csoport neve

 

A kockázatértékelés eredménye és a releváns tervezett felügyeleti tevékenységek

Leírás

 

Helyszíni ellenőrzések/vizsgálatok és helyszínen kívüli tevékenységek eredményei

Leírás

 

Releváns felügyeleti intézkedések

Leírás

 

A felügyeleti felülvizsgálati folyamatot követő fő következtetéseknek tartalmazniuk kell a kockázatértékelés eredményét, a releváns tervezett felügyeleti tevékenységeket, a helyszíni ellenőrzések és vizsgálatok, valamint a helyszínen kívüli tevékenységek megállapításait, és a felügyeleti kollégiumon belül elfogadott releváns felügyeleti intézkedéseket.


Top